Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr. 3 la nr. 4775772 din 28.12.

2017

INTRARE
Nr.____________
Data___________
DOMNULE INSPECTOR ŞEF,

Subsemnatul(a) _______________________________________________, fiul(fiica) lui


________________________, şi al (a) ____________________________ născut (ă) la data
de_______________, în localitatea _____________________, judeţul/sectorul __________________,
cetăţenia ____________________, posesor/posesoare al/a C.I., seria____ nr. ______________, eliberată de
______________________ la data de ____________, CNP ______________________, cu domiciliul
(reşedinţa) în localitatea ____________________, judeţul/sectorul __________________ strada
________________________________, nr. ____, bloc_____, etaj_____, ap.____, absolvent(ă),
al (a) ____________________________________ ______________________________________, forma
de învăţământ __________, sesiunea ________, specializarea ____________________________________,
de profesie_____________________________, salariat(ă) la _____________________________, starea
civilă ______________, cu serviciul militar _______________, la arma ___________________, trecut în
rezervă cu gradul militar de ________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, în vederea ocupării postului vacant de ofițer specialitatea
______________________________, din cadrul __________________________________________, prin
încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele
pentru ocuparea postului vacant.
Am luat cunoştinţă de condiţiile și procedurile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs,
menționate în anunțul dat publicității.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii


nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare și ca proba de evaluare a performanței
fizice și testul scris să fie înregistrate audio-video.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la


susţinerea acestuia la Serviciul Resurse Umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse și
am luat la cunoștință faptul că, după această perioadă documentele vor fi distruse.

Semnătura _____________ Data______________

S-ar putea să vă placă și