Sunteți pe pagina 1din 7

Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.

2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018

An şcolar: 2017/2018 Şcoala Gimnazială “MIHAI EMINESCU ” ZALAU


Disciplina: Matematică Profesor CIOCAN OLGA

Avizat Avizat
Responsabil comisie metodică Director: prof. dr. ABRUDAN IOAN
prof. CIOCAN OLGA
Clasa: a VIII -a
Nr. săptămâni: 18 Total ore: 36 (2 ore/săptămână )

ALGEBRA
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs


ore
Test initial (1 oră) ▪ Test iniţial 1 S1
CG1-1. Identificarea în exemple, în ▪ Forme de scriere a unui număr real. Relaţia 1 S1
exerciţii sau în probleme a numerelor NÌZÌQÌR
MULŢIMI DE reale ▪ Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor 1 S2
NUMERE REALE CG3-1. Alegerea formei de reprezentare a prin aproximări
INTERVALE unui număr real ▪ Modulul unui număr real 1 S2
(7 ore) CG4-1. Folosirea terminologiei aferente ▪ Intervale de numere reale 2 S3
noţiunii de număr real în contexte variate ▪ Probă de evaluare 1 S4
CG2-1. Utilizarea în exerciţii a definiţiei ▪ La dispozitia profesorului 1 S4
intervalelor de numere reale şi
reprenzentarea acestora pe axa numerelor

CG3-1. Alegerea formei de reprezentare a ▪ Operaţii cu numere reale 2 S5


REGULI DE CALCUL unui număr real şi utilizarea de algoritmi ▪ Raţionalizarea numitorului de forma 2 S6
ÎN R pentru optimizarea calculului cu numere
(7 ore) reale
a b sau a  b , a, b  N* 1 S7
Page 1 of 7
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018

An şcolar: 2017/2018 Şcoala Gimnazială “MIHAI EMINESCU ” ZALAU


Disciplina: Matematică Profesor CIOCAN OLGA

CG1-1. Identificarea în exemple, în ▪ Probă de evaluare 2 S7-S8


exerciţii sau în probleme a formulelor de ▪ La dispozitia profesorului
calcul prescurtat
CG5-1. Deducerea şi aplicarea formulelor
de calcul prescurtat pentru optimizarea
unor calcule
CG1-1. Identificarea în exemple, în ▪ Calcule cu numere reale reprezentate prin litere 1 S8
CALCULE CU exerciţii sau în probleme a formulelor de ▪ Formule de calcul prescurtat 1 S9
NUMERE REALE calcul prescurtat ▪ Descompuneri în factori(factor comun, grupare 2 S9-S10
REPREZENTATE CG5-1. Deducerea şi aplicarea formulelor de termeni, formule de calcul)
PRIN LITERE de calcul prescurtat pentru optimizarea ▪ Probă de evaluare 1 S10
(7 ore) unor calcule ▪ La dispozitia profesorului 2 S11
RAPOARTE DE CG1-1. Identificarea în exemple, în ▪ Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere 1 S12
NUMERE REALE exerciţii sau în probleme a formulelor de ▪ Amplificarea 1 S12
REPREZENTATE calcul prescurtat ▪ Simplificarea rapoartelor 1 S13
PRIN LITERE CG5-1. Deducerea şi aplicarea formulelor ▪ Operaţii cu rapoarte 3 S13-S14
(9 ore) de calcul prescurtat pentru optimizarea ▪ Probă de evaluare 1 S16
unor calcule ▪ La dispozitia profesorului 2 S16-S17
CG1-1. Identificarea în exemple, în
exerciţii sau în probleme a formulelor de
calcul prescurtat
CG5-1. Deducerea şi aplicarea formulelor
de calcul prescurtat pentru optimizarea
unor calcule
CG6-1. Rezolvarea unor situaţii problemă
utilizând rapoarte de numere reale
reprezentate prin litere;interpretarea
rezultatului
Page 2 of 7
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018

An şcolar: 2017/2018 Şcoala Gimnazială “MIHAI EMINESCU ” ZALAU


Disciplina: Matematică Profesor CIOCAN OLGA

LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 S15


SEMESTRIALĂ ▪ Lucrare scrisă 1 S15
(2 ore)
RECAPITULAREA ŞI ▪ Exercitii si probleme recapitulative conform plan 3 S17-S18
CONSOLIDAREA de recapitulare
CUNOŞTINŢELOR
(3 ore)

Page 3 of 7
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018

An şcolar: 2017/2018 Şcoala Gimnazială “MIHAI EMINESCU ” ZALAU


Disciplina: Matematică Profesor CIOCAN OLGA

Avizat Avizat
Responsabil comisie metodică Director: prof. dr. ABRUDAN IOAN
Clasa: a VIII -a prof. CIOCAN OLGA
Nr. săptămâni: 18 Total ore: 36 (2 ore/săptămână )
GEOMETRIE
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs


ore
CG1-3. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ▪ Puncte, drepte, plane: convenţii de 1 S1
ale unor figuri geometrice plane în configuraţii date desen şi notaţie
în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora ▪ Determinarea dreptei; determinarea 1 S1
CG2-3. Folosirea instrumentelor geometrice planului
adecvate pentru reprezentarea,prin desen,în plan, a ▪ Piramida: descriere şi reprezentare; 1 S2
corpurilor geometrice tetraedrul
PUNCTE, DREPTE, CG3-3. Utilizarea proprităţilor referitoare la drepte ▪ Prisma: descriere şi reprezentare; 1 S2
PLANE, CORPURI şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea poziţiilor paralelipipedul dreptunghic; cubul
GEOMETRICE relative ale acestora ▪ Poziţiile relative a două drepte în 1 S3
(9 ore) CG4-3. Exprimarea prin reprezentări geometrice a spaţiu; relaţia de paralelism în spaţiu
noţiunilor legate de drepte şi unghiuri în plan şi în ▪ Unghiuri cu laturile respectiv paralele 1 S3
spaţiu (fără demonstraţie); unghiul a două
CG5-3. Alegerea reprezentărilor geometrice drepte în spaţiu; drepte perpendiculare
adecvate în vederea optimizării descrierii ▪ Probă de evaluare 1 S4
configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării ▪ La dispozitia profesorului 2 S4-S5
calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de
unghiuri
CG6-3. Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a
Page 4 of 7
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018

An şcolar: 2017/2018 Şcoala Gimnazială “MIHAI EMINESCU ” ZALAU


Disciplina: Matematică Profesor CIOCAN OLGA

unor informaţii deduse din acestea, în corelaţie cu


determinarea unor lungimi de segmente şi a
unor măsuri de unghiuri
CG1-3. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ▪ Poziţiile relative ale unei drepte faţă de 1 S5
ale unor figuri geometrice plane în configuraţii date un plan
în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora ▪ Dreaptă perpendiculară pe un plan; 2 S6
CG3-3. Utilizarea proprităţilor referitoare la drepte distanţa de la un punct la un plan;
RELAŢII ÎNTRE şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea poziţiilor înălţimea piramidei
PUNCTE, DREPTE ŞI relative ale acestora ▪ Poziţiile relative a două plane 1 S7
PLANE CG5-3. Alegerea reprezentărilor geometrice ▪ Plane paralele; distanţa dintre două 1 S7
(11 ore) adecvate în vederea optimizării descrierii plane paralele; înălţimea prismei
configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării ▪ Secţiuni paralele cu baza în corpurile 1 S8
calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de geometrice studiate;
unghiuri ▪ Trunchiul de piramidă: descriere şi 1 S8
CG6-3. Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a reprezentare
unor informaṭii deduse din acestea, în corelaţie cu ▪ Probă de evaluare 1 S9
determinarea unor lungimi de segmente şi a ▪ La dispozitia profesorului 3 S9-S10
unor măsuri de unghiuri

Page 5 of 7
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018

An şcolar: 2017/2018 Şcoala Gimnazială “MIHAI EMINESCU ” ZALAU


Disciplina: Matematică Profesor CIOCAN OLGA

CG3-3. Utilizarea proprităţilor referitoare la drepte ▪ Proiecţii ortogonale de puncte, de 2 S11


şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea poziţiilor segmente de dreaptă şi de drepte pe un
relative ale acestora plan
CG4-3.Exprimarea prin reprezentări geometrice a ▪ Unghiul dintre o dreaptă şi un plan; 1 S12
noţiunilor legate de drepte şi unghiuri în plan şi în lungimea proiecţei unui segment
PROIECŢII spaţiu ▪ Teorema celor trei perpendiculare 2 S12-S13
ORTOGONALE PE CG5-3.Alegerea reprezentărilor geometrice
UN PLAN adecvate în vederea optimizării descrierii ▪ Calculul distanţei de la un punct la o
(6 ore) configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării dreaptă; calcululul distanţei dintre două 1 S13
calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de plane paralele
unghiuri
CG6-3.Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a
unor informaţii deduse din acestea, în corelaţie cu
determinarea unor lungimi de segmente şi a
unor măsuri de unghiuri

LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 S15


SEMESTRIALĂ ▪ Discutarea lucrări scrise 1 S15
(2 ore)
CG3-3. Utilizarea proprităţilor referitoare la drepte ▪ Unghi diedru. Unghiul a două plane 2 S14
PROIECŢII şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea poziţiilor ▪ Plane perpendiculare 1 S16
ORTOGONALE PE relative ale acestora ▪ Calculul unor distanţe şi măsuri de
UN PLAN CG4-3.Exprimarea prin reprezentări geometrice a unghiuri pe feţele sau în interiorul 1 S16
(6 ore) noţiunilor legate de drepte şi unghiuri în plan şi în corpurilor studiate
spaţiu ▪ Probă de evaluare 1 S17
CG5-3.Alegerea reprezentărilor geometrice ▪ La dispozitia profesorului 1 S17
adecvate în vederea optimizării descrierii
configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării
Page 6 of 7
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018

An şcolar: 2017/2018 Şcoala Gimnazială “MIHAI EMINESCU ” ZALAU


Disciplina: Matematică Profesor CIOCAN OLGA

calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de


unghiuri
CG6-3.Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a
unor informaţii deduse din acestea, în corelaţie cu
determinarea unor lungimi de segmente şi a
unor măsuri de unghiuri
RECAPITULAREA ŞI Exercitii si probleme recapitulative 2 S18
CONSOLIDAREA conform plan de recapitulare
CUNOŞTINŢELOR
(2 ore)

Page 7 of 7