Sunteți pe pagina 1din 52

Cu Ştefan Manea

de 20 de ani descifrăm
lumea plantelor

 www.hofigal.eu  numărul 22  Aprilie / Mai 2010  www.revistahofigal.ro 


SUMAR HOFIGAL, 20 de ani
HOFIGAL la 20 de ani
O viaţă petrecută în “linia întâi” a bătăliei
pentru binele semenilor săi  pag.2-4
de calitate
Calitatea profesiei de medic la Hofigal
- responsabilitate, pasiune şi profesionalism -  pag.5-7
Un bilanţ meritoriu în diplome şi medalii la
aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea HOFIGAL  pag.8-9
Lider de piaţă pe segmentul suplimentelor
alimentare naturale  pag.10
Trasabilitatea produselor Hofigal din culturile
ecologice la produse finite bio  pag.11
Alimentaţia raţională
Alimentaţia raţională - realitate sau utopie  pag.12-13
Sfaturi fitoterapeutice
Suferinţa cardiacă
cauzată de cardiopatia ischemică  pag.14-15
Sindroamele alergice  pag.16-17
Ulcerul şi gastritele primăvara  pag.18-19
Fitoterapia tulburărilor menstruale  pag.20-21
Infertilitate în cuplu  pag.22-23
Miracolele naturii
Echinacea - pledoarie pentru sănătate  pag.24-25
Restituiri cu Ştefan Manea
Două decenii, aceeaşi neobosită pasiune!  pag.26-27
Studii de caz
Studiul clinic privind efectele
suplimentului alimentar Mag Anghinar  pag.28-29
Centre Medicale
HOFIMED – mereu pentru sănătatea dumneavoastră  pag.30-31
Complexul de Terapie Naturală „Alexandra”  pag.32-33
Valori româneşti
Prof. Dr. Chimist Mircea Iovu la ceas aniversar  pag.34
Parteneri
Cavalerii Danubieni, parteneri de succes ai Hofigal S.A.  pag.35
Eveniment
“Dacă oportunitatea încă nu a bătut la uşă,
atunci construieşte o uşă!”  pag.36
Participare HOFIGAL la Proinvent şi
Prima Conferinţă Naţională de Gemoterapie  pag.36
Primul Forum Farmaceutic Austria - România  pag.37
ABC-ul Naturii
Muguri de ARC...  pag.38-39
Pagini din istoria farmaciei
Din colecţiile muzeului Brăilei  pag.40-41

Editorial  pag.42-43

Cititorii întreabă, medicul răspunde


Soluţii fitoterapeutice pentru dischinezie biliară
şi steatoză hepatică  pag.44-46
Noutăţi terapeutice
ALEXANDRA - cremă pentru îngrijirea călcâielor
şi a zonei plantare  pag.47

Adrese utile  pag.48

Parteneri
HOFIGAL
20
de ani
Editorial

După 20 de ani
sunt convins că
drumul spre sănătate
este unul unic:
NATURA
Dle Director general vă propun ca pen- zis „Nu este cam mare îndrăzneala?”. Dar împrumutul a
tru început în dialogul nostru să evo- fost dat rapid înapoi pentru că dobânda de 9% a cres-
caţi succint acele momente de pionierat cut într-o lună la 16%. Pericolul sesizat m-a oprit de la
în înfiinţarea firmei Hofigal. Practic, împrumutul bancar. Am început să vând tot ce aveam. Dipl. Ing. chim.
ce va determinat ca la scurt timp de la Omul care a avut incredere, Ing. Traian Marin, mi-a dat
Revoluţia din Decembrie 1989, în acele împrumut echivalentul valorii unei maşini, fără să îmi ŞTEFAN MANEA
vremuri confuze sub aspectul stabilită- ceară garanţii; a fost pentru acel moment un înger şi, Director General HOFIGAL
ţii economico sociale şi juridice, să pu- ca el au mai fost alţi câţiva îngeri.
neţi piatra de temelie la o societate cu Într-un an am scăpat de datorii.
un asemenea profil, unic pe atunci?
Pentru o mai mare obiectivitate, vă rog
În 1990, imediat după revoluţie, aveam formată dle Ştefan Manea să punctaţi câteva Deviza activităţii companiei noastre este asigura-
convingerea că acesta este viitorul drum către Natură. repere din evoluţia în timp a societăţii rea calităţii, eficacităţii şi siguranţei tuturor produse-
Cunoşteam industria chimică farmaceutică de pe tot create de dumneavoastră. lor, precum şi obţinerea de ingredienţi activi de natură
globul. Am lucrat câţiva ani la „REVISTA DE CHIMIE” a vegetală ce corespund în totalitate normelor ecologi-
CAER. Astfel, am putut fi la curent cu tot ce realizase Hofigal a fost înfiinţată la 17 aprilie 1990. Denu- ce internaţionale în vigoare. Toate etapele procesului,
chimia în general, în special chimia aplicată. Începu- mirea de Hofigal vine de la Homeopatie, Fitotera- de la cultivare (pre-procesare, procesare plantă), până
se o modă, de a produce medicamente imitând natura pie, Galenice. Până în prezent am dezvoltat partea la faza de produs finit sub formă de medicamente, su-
(digoxine, scopolamine, silimarină, etc), dar toate pro- fitoterapeutică şi galenică; suntem într-un avansat plimente alimentare, cosmetice şi ceaiuri, respectă
dusele aveau o toxicitate incomparabil mai mare decât proces de a pune al dispoziţia publicului şi variante de cerinţele internaţionale privind cultivarea, recoltarea
modelul natural. tratament homeopatic. Am început cu o activitate re- şi prelucrarea plantelor. Din punct de vedere al cali-
Această enigmă a fost justificată prin impurităţi, strânsă, de fabricare a substanţelor active de origine tăţii produselor, indiferent de etapă, acestea îndepli-
randament, etc. Cert este că organismul uman nu le ac- vegetală ca materii prime pentru producătorii de me- nesc cerinţele Farmacopeei Europene, completată cu
ceptă, comparativ cu produsele naturale. Atunci am re- dicamente, suplimente alimentare şi cosmetice. La nu- alte farmacopei de circulaţie internaţională, precum şi
alizat că a fi natural este una şi a fi de sinteză este cu to- mai un an de la înfiinţare, am ieşit pe piaţă cu prime- exigenţele de calitate proprii filozofiei Hofigal. Scopul
tul altceva. Aş da un exemplu: ASPIRINA de sinteză este le două produse concepute şi realizate în regie proprie. tehnologiilor noastre este de a obţine produse cu toa-
practic limitată, până la interzicere, din cauza efectelor Astăzi, când împlinim două decenii de activitate, avem te componentele naturale, cât mai aproape de natură.
secundare. Aspirina din coaja de salcie sau plop nu are un portofoliu de peste 450 de produse. Suntem singu- De altfel „imitarea” naturii ne asigură şi nivelul înalt al
nici o toxicitate. Iată de unde convingerea mea că dru- ra firmă de producţie de medicamente naturale cu ca- calităţii.
mul spre sănătate este unul unic: NATURA. pital integral românesc.
Am fost invitat să lucrez în multe ţări ca: SUA, Ma- Cum se materializeză aceste exigenţe
rea Britanie, la propunerea foştilor mei studenţi din Din punctul dumneavostră de vedere, de calitate?
ce este definitoriu în activitatea firmei
Politehnică. În februarie 1990 am fost în Pakistan, pe care o conduceţi?
unde un fost student ajunsese Prim-ministru. Îmi pro- Laboratoarele de control al calităţii produselor
punea sume „astronomice” să fac acolo o fabrică. Nimic Suntem o companie integrată, specializată în fa- sunt dotate cu echipamente moderne şi operează cu
nu m-a determinat să rămân... bricaţia produselor exclusiv naturale, având caracteris- un personal instruit, cu multă experienţă. Toate mate-
În Italia am făcut o specializare; patronul îmi pro- tic faptul că ne producem majoritatea materiilor prime riile prime procurate sau proprii, precum şi produsele
punea să preiau conducerea unei fabrici. Nu am accep- în serele şi pe terenurile agricole proprii. Materiile pri- finite, sunt supuse unor controale interfazice. La rân-
tat, deoarece doream un singur lucru: FLORA DE EXCEP- me vegetale folosite se obţin complet controlat, în ca- dul lor, toate liniile de fabricaţie respectă cerinţele de
ŢIE A ROMÂNIEI să fie valorificată PENTRU ROMÂNIA. drul unei agriculturi convenţionale, aflată în plin pro- funcţionare GMP şi toate standardele de calitate euro-
Am avut greutăţi enorme. Există persoane, ce lu- ces de conversie la agricultură ecologică. Iniţial, s-au peană.
crează cu mine şi astăzi, după 20 de ani, care ştiu că ecologizat terenurile prin cultivare succesivă de specii Echipamentele tehnologice de producţie, de mă­
mergeam să mă odihnesc acasă de două ori pe săptă- diverse de plante ce au extras din sol toate substanţe- sură şi control, sunt de ultimă generaţie. Dotarea teh-
mână, că am dormit pe un pat de metal, că am semă- le care ar fi putut impurifica viitoarele recolte. Plante- nică modernă şi numeroasele tehnologii proprii, breve-
nat plante, am prăşit, am recoltat. Mi-am vândut ulti- le folosite ca surse de materii prime se cultivă fără în- tate, prezentate la saloanele de inventică şi premiate la
ma maşină, un fiat 850, am ipotecat casa, totul pentru grăşăminte chimice, erbicide, stimulatori şi alte tipuri târgurile internaţionale, au făcut ca produsele HOFIGAL
credinţa în visul meu... de tratamente de protecţie, ce ar fi putut să impurifice să se constituie în adevărate premiere pe plan mondial.
Dna Director Economic Elena Bizim mergea cu culturile realizate şi, implicit produsele finale. La Hofi- Aş da aici doar câteva exemple.
mine zilnic la bancă. În perioada aceea am gândit pro- gal toate produsele sunt obţinute pe baza unor reţete
gramul de dezvoltare şi am prevăzut pentru 5 ani (du- şi tehnologii proprii, brevetate, multe dintre acestea fi- - continuare în pagina 42 -
rata împrumutului) o creştere anuală de 50-60%; mi-a ind premiere mondiale absolute.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 1


HOFIGAL
HOFIGAL la 20 de ani 20
de ani

O viaţă petrecută în
“linia întâi” a bătăliei
pentru binele semenilor săi

N ici măcar mintea


nu poate opri
scurgerea impla­
cabilă a timpului.
Pentru oa­meni,
într-o accepţiune tacită, măsura timpului
propriu se suprapune identic pe drumul
rector general al Hofigal Export-Import
S.A. Parcă prea simplu pentru cineva care
nu numai de 20 de ani, ci de-o viaţă, a fost
şi este în linia întâi a bătăliei pentru bine­
le neamului său. Ultimele două decenii au
însemnat un salt peste propria ştachetă
de viaţă. Practic, a metamorfozat timpul şi
şi inspiraţie l-am găsit în volumul intitulat
“Cu Ştefan Manea în împărăţia plante-
lor”, autor fiind scriitorul diplomat - şi tot­
odată prietenul şi consăteanul său - Petre
Gigea Gorun. Cartea este o remarcabilă
frescă despre viaţa şi personalitatea Direc­
torului general al companiei Hofigal. Na­
parcurs de-a lungul unei vieţi, de la naşte­ propriul crez “zidind”, cărămidă cu cărămi­ raţiunea subtilă, dar în acelaşi timp dina­
re până la trecerea în eternitate. Şi mai este dă, o citadelă cu numele Hofigal, în creu­ mică, evocă drumul, destinul şi împlinirile
o măsură pentru care fiecare, în funcţie de zetele căreia Natura şi puterile ei se trans­ sale fiind, în mod sugestiv, strâns legată
destin, voinţă şi chiar întâmplare, suntem formă în sănătate. de evenimentele istorice, sociale şi politi­
blamaţi sau apreciaţi, uitaţi sau periodic ce derulate concomitent cu fiecare fază şi
pomeniţi: faptele. Adică, acele lucruri care, etapă din viaţa sa. Din capitolul “Copilăria
odată făcute, înseamnă ceva pentru sine,
“Spune-mi de unde vii, şi adolescenţa” aflăm că: ”În ziua de 6 iunie
dar mai ales pentru binele semenilor şi al ca să-ţi spun cine eşti” 1937, ora 8.30, în casa lui Eleonora şi Aurel
comunităţii. Judecând cu măsura faptelor Manea, a venit pe lume un băiat, pe care l-au
în strădania noastră de a omagia viaţa şi Evident că, în mod biologic şi cronolo­ botezat Ştefan. Era o zi de Duminică la care
cariera Omului care acum două decenii a gic, viaţa fiecăruia dintre noi, pentru înce­ se prăznuia o mare sărbătoare creştineas-
pus piatra de temelie la ceea înseamnă azi put, a presupus o venire pe lume (părinţi, că şi anume “Rusaliile” sau “Pogorârea
Hofigal, chiar şi sintetic, nu ne-ar ajunge familie, copilărie şi adolescenţă). Referin­ Sfântului Duh”… În comuna Goicea Mare,
doar câteva file. Pe cartea sa de vizită scrie du-ne la această etapă din viaţa dlui Ştefan naşterea unui copil este un fenoment sărbă-
simplu, Ing. chim Ştefan Manea, Di­ Manea, cel mai veridic izvor de informaţie toresc atât pentru mamă şi bărbatul ei, dar

2 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
HOFIGAL la 20 de ani

şi pentru părinţii acestora, a rudelor apro-


piate, a vecinilor, cât şi pentru locuitorii din
sat…Când copilul a venit în universul pă-
Data şi locul naşterii: 6 iunie 1937, comuna Goicea, jud. Dolj
mântean, moaşa a strigat bucuroasă: este Cetăţenia: română
băiat! Naşa s-a dus în grabă la Aurel, tatăl 1943 - 1951 Şcoala primară
copilului, care fiind cârciumar avea deja cli- (Învăţător Ion Goiceanu)
enţi aşezaţi la mese…La aflarea veştii, aces- Com. Goicea, jud. Olt
ta a spus: Să trăiască! Să-i dea Dumnezeu 1951 - 1954 Liceul “Fraţii Buzeşti”
zile multe şi numai bucurie şi toate cele Craiova, jud. Olt
bune. Apoi, adresându-se celor prezenţi la 1954 – 1958 Academia Militară
mese le-a spus: Un rând la toţi, în sănăta- 1958 – 1964 Facultatea de Chimie Industrială,
tea copilului… Aurel Manea, tatăl lui Şte- Secţia Chimie organică
Institutul Politehnic Bucureşti - curs seral
fan Manea, era robit muncii, atât la câmp
1958 – 1962 Institutul de Cercetări
cât şi la cârciuma unde era proprietar. Pe Şte-
Chimico-Farmaceutice
fan l-a pus la treabă de mic, să aibă grijă de Bioinginerie şi biotehnologie
animale, să mergă la moară unde măcinau 1962 – 1964 Ministerul Industriei Chimice
grâu şi porumb pentru casă şi alte treburi Direcţia generală de Export-Import şi Cooperare
gospodăreşti ale câmpului, mereu spunân- 1964 – 1968 Uzina de Medicamente Bucureşti
du-i: Ca să ajungi om, să fi cineva, trebu- Şef de uzină
ie să munceşti. Numai aşa vei răzbate în 1968 – 1974 Biofarm Bucureşti
viaţă. El dorea ca pe Ştefan să-l dea să în- Director general
veţe o meserie şi nu-l îndemna prea mult să 1974 – 1975 Ministerul Industriei Chimice Bucureşti
piardă timpul cu cărţile. De aceea Ştefan ci- Inspector Direcţia de Organizare
tea cărţi pe furiş, pe câmp, când păzea vite- 1975 – 1988 Combinatul Chimic Giurgiu
le. L-a primit la şcoală când nici nu împlinise Director General
6 ani, fiind cel mai tânăr din clasa întâi, fapt 1988 – 1990 Consiliul Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie
ce a făcut ca la 24 de ani să fie inginer, iar la Bucureşti
Consilier
29 de ani director al unei întreprinderi bucu-
reştene”. 1990 – 1991 IPROCHIM, Bucureşti
Consilier
1990 – 2010 Hofigal Export Import S.A. – Bucureşti
Preşedinte / Director General
Perfecţiunea
sau “imperfecţiunea”
unui sacrificiu
După absolvirea Liceului “Fraţii Buzeşti”
din Craiova, drumurile vieţii şi ale tinereţii îl
poartă pe Ştefan Manea spre amfiteatre­
le Facultăţii de Chimie Industrială din Bu­
cureşti, Secţia Chimie organică, pe care o
absolvă în 1961. Nu ştim dacă nu încă de teriilor studiate cu experienţa copilăriei (o ţională, un obiectiv de care depinde însăşi
pe atunci, tânărul student deja, pe o plan­ experienţă a basmelor din bătrâni, a prag­ soarta şi existenţa unui oraş. A fost o muncă
şetă imaginară şi într-un laborator ideatic, matismului ţăranului român şi nu în ulti­ de Sisif, a fost o provocare, o pasiune? Pro­
împletea cunoştinţele proaspete ale ma­ mul rând, a descoperirii naturii pas cu pas, babil din toate câte puţin. Pentru că tână­
la ea acasă, adică pe păşunile, câmpurile şi rul inginer Ştefan Manea a luat-o de la cota
crângurile satului natal). Dacă nu atunci, si­ 0. Adică, de la alegerea terenului, plantarea
gur acum 20 de ani, din aceste experinţe şi primului pilon (au fost cam peste 80.000 în
din altele venite din diferitele încercări ale final), până la producţia specifică. Nu e de
vieţii, s-a concretizat lunga listă de produ­ neglijat să aflăm că acest combinat a avut
se naturale pe care le fabrică astăzi Hofi- peste 23.000 de angajaţi, o producţie nu­
gal S.A. Dar nu ne grăbim să încheiem aici mai la export în valoare de 15 milioane de
succinta noastră evocare a unei cariere dolari, că dispunea de o cale ferată proprie
profesionale de peste jumătate de veac. cu peste 600 de vagoane şi 5 locomotive.
Având în vedere importanţa strategică a
Una dintre marile provocări ale vieţii acestui obiectiv, însuşi Nicolae Ceauşescu
pentru Ştefan Manea a fost investirea sa în a fost prezent acolo de 17 ori. Combinatul
funcţia de director general la Combinatul i-a “mâncat” 13 ani din viaţă. Adică din 1975
Chimic din Giurgiu. Era încă tânăr. E greu ca până în 1988. Sunt 13 ani în care Ştefan
astăzi cineva sa-şi imagineze, sau să-şi mai Manea a trebuit să fie prezent zi şi noapte.
aducă aminte ce însemna pe vreme aceea Putea părăsi oraşul Giurgiu numai dacă
să conduci un obiectiv de importantă na­
- continuare în pagina 4 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 3


HOFIGAL
HOFIGAL la 20 de ani 20
de ani

- continuare din pagina 3 -


trebuia să plece în străinătate sau cu apro­
barea ministrului Chimiei. Fără să vrea, fa­
milia nu mai era o prioritate. Viaţa persona­
lă trebuia să mai suporte încă o amânare.
“M-am obişnuit cu această stare de lucruri
(avea să-i mărturisească mai târziu, vor­
bind despre acele vremuri, scriitorului Pe­
tre Gigea Gorun). Mi s-a părut că aceasta
este chiar o normalitate. Deşi era un sarificiu
personal nu m-am plâns niciodată, eram
prezent non-stop, zi şi noapte, inclusive în zi-
lele de sâmbătă şi duminică. În combinat era,
totuşi, o situaţie plină de pericole, fiind pro-
duse toxice. Jumătate din populaţia oraşului
Giurgiu, lucra acolo. Aveam deci o mare res-
ponsabilitate.” De altfel, Giurgiu era o „con­
secinţă” a altor anterioare funcţii şi mari
responsabilităţi: în perioada 1962-1968 îşi
face “ucenicia” de conducător, fiind Şef de
secţie la Uzina de medicamente Bucureşti.
Titlul de Director general, denumire gene­
rică de care nu poate “scăpa” nici astăzi, la
mai bine de şapte decenii de viaţă, a ve­
nit odată cu investirea sa, în anul 1968, în
această funcţie, la Uzina bucureşteană de
medicamente BIOFARM.

Pentru mulţi dintre noi noţiunea de


sacrificiu capătă alte dimensiuni, mai ales
când e vorba de interesul şi binele perso­
nal. Au fost însă, de-a lungul timpului, oa­
meni care au ieşit din existenţa firească
şi banalul cotidian şi şi-au asumat, une­
ori chiar cu preţul suprem, sacrificiul de a
face ceva care să dăinuie şi să aducă bu­
curie şi bunăstare celorlaţi. Din acest “soi” a „iubi cartea”, dorinţa sa de a fi mai mult tinereţii, judecând după orele petrecute la
uman face parte Ştefan Manea. Altfel, cum decât ar fi vrut tatăl său, dar şi acel miste­ birou, în laboratoarele de cercetare, pe flu­
ai putea să explici faptul că, după o lungă rios imbold (care unora dintre noi le pune xul de producţie, în serele şi terenurile cul­
şi agitată viaţă profesională, în aprilie 1990, aripi şi îi îndeamnă la “zbor” spre marile îm­ tivate cu plante medicinale şi aromatice, în
într-o situaţie naţională destul de confuză pliniri) l-au ajutat pe Ştefan Manea să cre­ emisiunile radiofonice şi cele transmise la
din punct de vedere politic, social şi econo­ eze şi să dezvolte o companie recunoscu­ tv., în campaniile de educare şi prevenire
mic, se “aventurează” cu un minim de capi­ tă a fi azi liderul produselor naturale din medicală, în simpozioane şi conferinţe şti­
tal şi pune bazele unei societăţi pe acţiuni România. Nu ştim dacă pentru domnia sa inţifice interne şi internaţionale etc. Potri­
cu profil şi obiective care erau unice în Ro­ este mult sau este puţin. Ştim că are acelaşi vit filozofiei sale de viaţă, în deplin acord
mânia. Şi iată că ambiţia sa din copilărie de ritm de muncă şi de viaţă ca şi în perioada cu dictonul “Omul trebuie să trăiască în
armonie cu Natura” şi mai ales cu emines­
cianul “Natura nu minte niciodată”, din­
colo de existenţa destul de agitată a unui
manager, Ştefan Manea şi-a asumat şi ro­
lul de activist social în lupta cu tot ceea ce
este toxic şi nesănătos, promovând spre
binele nostru, al tuturor, binefacerile plan­
telor. Este în continuare în “linia întâi”, nu
se lasă doborât de nimic, are un crez şi un
destin:

binele semenilor săi!

MIHAI CHIREA
GABRIELA VLĂSCEANU

4 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
HOFIGAL la 20 de ani

Calitatea profesiei de medic la Hofigal


- responsabilitate, pasiune şi profesionalism -

U
n vechi proverb tibetan spune:
”Numai când elevul este pregătit,
atunci apare Profesorul!”. Astfel,
trebuia să fie creată această Companie
Hofigal, pentru a atrage specialişti din
diverse domenii, pasionaţi de minuna-
tul tărâm al bioterapiei, dornici de a
descifra noi secrete specifice calităţilor
vindecătoare ale plantelor româneşti şi
nu numai.

Omul sfinţeşte locul,


dar şi pe semenii
din jurul său
Această spectaculoasă apariţie, prima de
acest fel în domeniul întreprinderilor parti­
culare postdecembriste cu capital integral
românesc, S.C. Hofigal S.A. s-a născut
din marea pasiune, din spiritul inovator, din
crezul profund al unui autentic Om de ştiin­ ie diploma, medalia şi trofeul pentru Calitate rative deosebite ale principiilor active conţi­
ţă, împătimit Cercetător, Om de aleasă ţinută Europeană a produselor marca Hofigal nute, în mod magistral asociate în compoziţia
morală şi deosebită sensibilitate sufletească, şi Premiul Internaţional al Uniunii Europene finală, cu rol precis dirijat de a regla şi norma­
Diplomat Ing. Ştefan Manea. Este adevărat că pentru contribuţia personală la dezvoltarea liza procesele interne, de a reface structurile
orice se naşte din Pasiune, atrage şi generea­ integrării europene, decernate de Asocia­ afectate de boală, de a reconfigura liniile en­
ză Pasiune în continuare, ca un adevărat per­ zimatice şi metabolice, într-un cuvânt, de a
petuum mobile… Astfel, energia creatoare, repara organismul uman pornind de la cauza
caracterul perfecţionist al unui cercetător de internă şi nu de la efect! Fiecare dintre pro­
înaltă pregătire, pentru care vastele dome­ dusele marca Hofigal reprezintă un suc­
nii ale chimiei, biologiei nu mai au secrete de ces şi un pas înainte pe calea tot mai grea şi
dezvăluit, au constituit şi sunt un imbold, un mai costisitoare de a ne configura şi menţi­
exemplu şi un model pentru toţi cei care au ne un organism viguros, sănătos, de a lupta
avut şi au marea onoare de a-şi desfăşura ac­ cu arme sigure şi naturale, respectând farma­
tivitatea în cadrul acestui gigant, S.C. Ho- cia sfântă a Naturii, duşmanul de neînvins al
figal S.A. Şi nu întâmplător, Dl. Director oricărei boli, asigurând perpetuarea în condi­
General Ştefan Manea, având o solidă bază ţii optime a speciei umane! Iată crezul de-o
ştiinţifică, dublată de abilităţi manageriale viaţă al Omului de ştiinţă Diplom. Ing. Ştefan
de top, acomodând permanent activitatea Manea, care nu a precupeţit nici un efort în
de producţie normelor şi cerinţelor legisla­ a-l transmite mereu tuturor colaboratorilor
ţiei Uniunii Europene a obţinut, nu de puţine şi specialiştilor din subordine, tuturor medi­
ori, în semn de recunoaştere a calităţiii deo­ ţia Oamenilor de afaceri din Uniunea Euro­ cilor din România! Astfel, periodic a tipărit şi
sebite a produselor brevetate din portofoliul peană în celebrul campus universitar Oxford distribuit gratuit către medicii de familie, de
Hofigal, diplome şi medalii la diverse ma­ din Marea Britanie, în martie 2009. În spatele alte specialităţi, broşuri , cărţi de fitomedici­
nifestări ştiinţifice internaţionale. Ultima re­ acestor distincţii se ascund zeci ani de muncă nă şi medicină integrată, a iniţiat un program
cunoaştere pe plan internaţional o constitu­ susţinută, eforturi şi sacrificii, zeci de ani de­ de dialog şi informare “de la medic la medic “
dicaţi unei nobile acţiuni, aceea de a pune în
prim plan, mai presus de orice, sănătatea oa­ - continuare în pagina 6 -
menilor! În fiecare nou produs al Companiei
Hofigal se află o adevărată istorie, este re­
zultatul acestei zbateri continue, al acestui
efort supraomenesc de a crea produse ex­
clusiv naturale, din plante selecţionate, care
să se adreseze în mod ţintit cauzelor gene­
ratoare de dezordini în organismul uman.
Aproape că nu există afecţiune sau grup de
afecţiuni care să nu aibă rezolvare cu ajutorul
acestor minunate suplimente marca Hofi-
gal! Şi toate acestea, datorită calităţilor cu­

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 5


HOFIGAL
HOFIGAL la 20 de ani 20
de ani

- continuare din pagina 5 - şă: stilul de muncă, modalitatea de abordare


a afecţiunilor pacienţilor consiliaţi, afinităţile
în care medicii specialişti ai Companiei Ho- şi compatibilităţile profesionale şi colegiale,
figal şi-au vizitat colegii din teritoriu, oca­ convingerile mele, toate acestea au consti­
zie cu care au fost făcute schimburi de expe­ tuit un imbold şi m-au încurajat să mă dedic
rienţă, au fost promovate ideile şi conceptele trup şi suflet activităţii de consiliere apifito­
medicinei integrate, ale fitoterapiei şi gemo­ terapeutică. Aproape că nu am simţit nici un
terapiei, au fost distribuite gratuit broşuri de moment stresul de acomodare cu noul loc
gemoterapie, fitoterapie şi exemplare ale re­ de muncă; dimpotrivă, am conştientizat me­
vistei “Hofigal-Natură şi Sănătate”, etc. reu apartenenţa la acest concept inovator
de aplicare a principiilor medicinei integrate
Tot în scopul exemplificării efectelor cu­ în cadrul colectivului Hofigal. Astfel, am
rative benefice ale suplimentelor, al aplicării descoperit că activitatea în cadrul Compani­
în mod ştiinţific a principiilor medicinei inte­ ei HOFIGAL este structurată pe mai multe
grate în asociere cu eficacitatea proceduri­ nivele şi domenii de activitate (peste 17 de­
lor de tip balnear, în scopul vindecării diver­ partamente), în primul rând aflându-se Cer­
selor afecţiuni cronice, au fost create Centrul cetarea, unde se concep dirijat şi sunt crista­
de Terapie Naturală “Alexandra” din Breaza şi lizate, finalizate, de la nivelul de idee, studiu,
Complexul Medical “Hofimed” din Bucureşti. configurare, până la concepţie, finalizare,
Şi acestea nu sunt decât o parte infimă din propus pentru producţie- oricare din produ­
efortul permanent de a împărtăşi din propria sele finite din portofoliul Hofigal (care ac­
experienţă de-o viaţă, de a promova princi­ tualmente depăşesc cifra 450), produse bre­
pii de viaţă sănătoasă, metode naturale de vetate care corespund calitativ cerinţelor şi
menţinere a sănătăţii, de a face cunoscute venind specialist în aceste domenii, deoare­ normelor europene. Un adevărat “stup de al­
întregii lumi mijloacele sacre de luptă contra ce am considerat că în unele cazuri, medicina bine”, unde fiecăruia dintre cei peste 400 de
bolilor, oferite de Farmacia Verde a Naturii, alopată nu mai corespunde ca unica moda­ salariaţi îi revin sarcini precise, totul fiind diri­
respectând vechile percepte creştine biblice litate optimă de tratament. În momentul în jat şi controlat permanent de Managerul ge­
referitoare la plantele sacre considerate vin­ care am avut deosebita bucurie de a fi accep­ neral, domnul Dipl. Ing. Ştefan Manea (care,
decătoare. Iată de ce întreaga activitate de­ tat în cadrul colectivului de medici de consi­ separat de toate acestea, în mod cu totul spe­
pusă de Dl. Diplom. Ing. Ştefan Manea poate liere la S.C. Hofigal S.A. am simţit că se cial, acordă o atenţie deosebită perfecţionării
fi asemănată cu cea a unui veritabil deschi­ deschide o nouă şi nesperată cale în dezvol­ şi promovării profesionale la toate nivelele).
zător de drumuri, al unui Profesor care îşi aş­ tarea mea profesională. Din acel moment am În ceea ce priveşte colectivul de medici, încă
teaptă elevii… şi nu numai că îi aşteaptă, dar ştiut că aparţin unei categorii aparte de me­ din prima zi de activitate, am simţit această
depune eforturi susţinute de a-i forma şi de a dici, care au capacităţile şi posibilitatea rea­ grijă deosebită şi permanentă de informa­
le netezi calea de urmat! lă de a corela noţiunile acumulate în Faculta­ re, perfecţionare, instruire, supraspecializa­
te şi ulterior în practica medicală alopată, cu re, care s-au materializat prin şedinţe lunare
Un tratament adecvat principiile solide ale medicinei integrate. At­
mosfera de lucru, plină de seriozitate şi aple­
de informare, care se transformau în adevă­
rate ateliere de studiu şi dezbatere de idei
trebuie să corespundă care spre pacient, organizarea cabinetelor de şi căi de îmbunătăţire a activităţii comple­
şi să rezolve cauza bolii, consiliere, modul cald şi apropiat cu care erau xe de consiliere medicală, şedinţe de instru­
ire în domeniul fitomedicinei, şedinţe de in­
întâmpinaţi pacienţii sosiţi pentru consiliere,
nu manifestările ei asocierile produselor Hofigal calculate în formare privind cele mai noi descoperiri din
funcţie de cauzele afecţiunilor şi al simpto­ domeniul medicinei alternative, al studiului
Toată această introducere am conside­ aprofundat al plantelor din ecosistem, şedin­
melor cheie, adresabilitatea foarte bună, op­
rat că este mai mult decât necesară ca să în­ ţe cu prezentare de referate şi studii individu­
timismul pacienţilor trataţi cu produse Ho-
ţeleagă cititorul exact impactul deosebit pe ale ale fiecăruia dintre medicii de consiliere
figal, rezultatele pozitive obţinute, toate
care l-a avut asupra mea, ca medic primar de apifitoterapeutică. Mai mult, aproape la fie­
acestea au reprezentat un imbold extraordi­
medicină generală, cu competenţă în home­ care şedinţă, beneficiam gratuit de materia­
nar şi m-au ajutat să mă integrez foarte repe­
opatie şi apifitoterapie, momentul angajă­ le informative de ultimă oră, cărţi de specia­
de într-un colectiv tânăr şi plin de entuziasm.
rii ca medic de consiliere la S.C. Hofigal litate, tratate de fitomedicină, compendii de
Am simţit că totul se potriveşte ca o mănu­
S.A. Trebuie să menţionez că de-a lungul ca­
rierei de medic practicant de medicină alo­
pată, întotdeauna am considerat că descifra­
rea mecanismului de producere al bolii este
mult mai important decât simptomele bolii
pentru a decide calea spre vindecare, după
principiul că un tratament adecvat trebuie
să corespundă şi să rezolve cauza bolii şi nu
manifestările acesteia…De asemenea, întot­
deauna am privit organismul omenesc ca
pe un tot unitar, unic, individual, dar în ace­
laşi timp dependent de condiţiile particula­
re ale mediului de viaţă, alimentaţie, mun­
că, de gradul de dezvoltare fizică şi psihică,
pregătirea intelectuală, bagajul genetic etc.
Astfel, am căutat în practică să aplic mereu
această gândire şi aceste principii de bază,
optând pentru noi căi alternative de trata­
ment. Probabil nu întâmplător am absolvit
cursurile postuniversitare de homeopatie şi
mai târziu, cursurile de apifitoterapie, de­

6 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
HOFIGAL la 20 de ani

medicină alternativă, reviste de specialitate, exemplu de urmat. Unii dintre noi au devenit
care aveau rolul de a ne ţine la curent cu cele monitori de studii clinice şi de caz pentru pro­
mai noi descoperiri şi de a ne stimula intere­ dusele Hofigal, coordonatori de Centre
sul şi gândirea în acest vast şi minunat dome­ medicale de Terapie Naturală sau Diagnos­
niu al fitomedicinei, al medicinei alternative. tic şi Tratament în Medicină integrată, consili­
De asemenea, grija deosebită a domnului eri de Apifitoterapie, Gemoterapie, specialişti
Manager general Ştefan Manea pentru per­ în Termografie, Electrosomatografie, Ozono­
fecţionarea continuă a colectivului de me­ terapie, dar toţi avem aceeaşi calitate comu­
dici s-a materializat permanent în participa­ nă, aceea de respect pentru profesia de me­
rea la cursuri de supraspecializare, congrese, dic şi credinţă în viitorul medicinei integrate,
manifestări ştiiţifice internaţionale, colocvii, al remediilor oferite de Natură, “care nu min­
dezbateri televizate, emisiuni de radio, edi­ te niciodată”!!! Şi mai presus de toate acestea,
tarea de broşuri, participarea la conceperea trebuie să mulţumim pentru grija şi ajutorul
unor materiale privind tratamentul adjuvant extraordinar primit permanent din partea
fitoterapeutic complex, folosind scheme ge­ domnului Director General Diplomat Inginer
nerale de tratament, gândite de întregul co­ Ştefan Manea, care, în calitate de Director Ge­
lectiv de medici, care combinau în beneficiul neral, a ştiut să impună toate aceste concep­
pacientului, toată gama de produse Hofi- te moderne de medicină integrată, să răs­
gal; de asemenea, experienţa acumula­ pundă unor cerinţe moderne de cercetare, să
tă de-a lungul anilor, a condus la editarea la acorde permanent sprijin moral şi profesio­
două luni a revistei “Hofigal-Natură şi Sănătate”, nal întregului colectiv de medici Hofigal,
distribuită gratuit, dar şi pe bază de abona­ să susţină sub toate aspectele întreaga acti­
ment în toată ţara, precum şi publicarea altor în cadrul farmaciilor Hofigal. Toate aces­ vitate de consiliere şi dezvoltare a Cercetării
broşuri privind Spirulina, Uleiul de Cătină, pli­ te acţiuni converg spre crearea unor condiţii fitomedicale, a promovării medicilor de con­
ante, afişe etc. optime de activitate modernă medicală, dar siliere în diverse specialităţi ale medicinei in­
şi spre grija pentru pacienţi şi suferinţele lor. tegrate. De aceea, la acest moment aniversar,
Iată doar o parte din complexitatea activităţii împlinirea a douăzeci de ani de la înfiinţarea
medicale în cadrul Companiei Hofigal. Hofigal, în semn de recunoaştere a efor­
turilor permanente depuse de Omul de ştiin­
De aceea, condiţia de medic de consili­ ţă Ştefan Manea pentru dezvoltarea şi imple­
ere apifitoterapeutică Hofigal trebuie să mentarea unei noi şi moderne metodologii
includă obligatoriu anumite calităţi umane, de cercetare în domeniul fitomedical, pen­
intelectuale, dintre care cele mai importante tru crearea unei abordări moderne în exerci­
consider că sunt responsabilitatea pentru ac­ tarea profesiei de medic de consiliere, pentru
tul fitomedical, pasiunea pusă în slujba paci­ grija deosebită în perfecţionarea şi promo­
entului, umanismul ştiinţific şi nu în ultimul varea colectivului de medici din Hofigal,
rând, profesionalismul în modalitatea de pentru toate aceste acţiuni care au însemnat
exercitare a oricărei activităţi din domeniul enorm pentru noi toţi, pentru onorantul sta­
medicinei integrate, a fitoterapiei, gemotera­ tut de medic ce activează pe tărâmul medi­
piei, aromaterapiei, apiterapiei, homeopati­ cinei integrate, dorim să mulţumim; pentrun
ei, acupuncturii etc. Fără aceste calităţi, nu se calitatea de Om, pentru calitatea de adevărat
poate concepe un act fitomedical de calita­ Mentor, Învăţător, care a apărut doar la mo­
te, care să răspundă cerinţelor moderne. Din mentul în care noi am fost suficient de pre­
acest punct de vedere, la Hofigal, sunt în­ gătiţi pentru a înţelege demersurile şi învăţă­
deplinite toate condiţiile pentru obţinerea turile Domniei Sale, care au condus la crearea
acestui onorant statut de medic de consilie­ acestui nou Drum către o “medicină curată a
re medicină integrată. Doresc pe această cale Naturii”, pentru oameni. În numele întregului
să fac un apel către toţi colegii medici alopaţi colectiv de medici, VĂ MULŢUMIM şi vă do­
din ţară să aibă bunăvoinţa şi răbdarea de a rim MULTĂ SĂNĂTATE şi PUTERE CREATOARE
aprofunda această cale spre medicina natu­ DE MUNCĂ, Domnule Director General Şte­
rală, integrată, pe care o consider o modali­ fan Manea!!! LA MULŢI ANI!!!
tate clară şi sigură de evoluţie spre medicina
De asemenea, crearea Centrului de Tera­ viitorului, alături de ingineria genetică, enzi­ Dr. Henri Teodor Sissea
pie Naturală “Alexandra” din Breaza, a Com­ mologie, medicina cuantică, etc. Întregul co­ Medic consiliere apifitoterapeutică
plexului Medical Hofimed din Bucureşti au lectiv de medici ai Hofigal constituie un Director C.T.N.”Alexandra”Breaza
reprezentat şi materializat grija deosebită
pentru crearea unor condiţii optime, moder­
ne, de acordare a activităţii de consiliere fito­
medicală, combinată cu cele mai noi metode
de investigaţie noninvazivă (precum termo­
grafia, electroscanografia), dar şi combinarea
cu cele mai eficiente metode de tratament
fitoterapeutic, gemoterapeutic, balnear, to­
tul gândit în beneficiul pacientului, al omu­
lui bolnav, care se adresează cu cele mai mari
speranţe de ameliorare şi chiar de vindeca­
re colectivului de medici de la Hofigal.
Adresabilitatea pacienţilor către consiliere fi­
toterapeutică a fost deasemenea îmbunătă­
ţită permanent prin crearea unor cabinete de
consiliere Hofigal în unităţi specializate,

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 7


HOFIGAL
HOFIGAL la 20 de ani 20
de ani

Un bilanţ meritoriu în diplome


şi medalii la aniversarea a 20 de ani
de la înfiinţarea HOFIGAL
A
cest tip de bilanţ motivează în tor şi atestat de MECT, iar principala sursă
prezent şi susţine în continuare de finanţare o reprezintă în continuare rein­
statutul cucerit de Hofigal şi vestirea profitului firmei în inovare-cerceta­
confirmat, acela de a fi cea mai mare re-dezvoltare. În paralel, prin contractele de
cercetare efectuate în parteneriat cu insti­
companie românească de cultivare şi tutele de cercetare şi universităţi, co-finan­
prelucrare a plantelor medicinale ţate de HOFIGAL, s-au realizat cercetări ce
indigene. s-au finalizat în toate cazurile cu produse şi/
sau tehnologii noi, industrializabile, la care
Pornind modest cu 20 de ani în urmă, fără şi-a adus contribuţia un numeros colectiv de
resurse financiare asigurate, având în princi­ specialişti din Hofigal, exigenţi şi valoroşi
pal entuziasmul de cercetător al d-lui Ing. profesionişti din Producţie, din Controlul Ca­
chimist Ştefan Manea, însumat cu o valoroa­ lităţii şi din alte departamente implicate, că­
să experienţă în crearea şi conducerea unor rora compania Hofigal de asemenea le mul­
obiective din domeniul chimiei de vârf –me­ tumeşte cu acest prilej festiv.
dicamente şi materii prime de bază, azi Ho- Ca urmare, la finele anului 2009, bilanţul
figal ocupă un prestigios loc în rândul com­ în diplome şi medalii de aur, argint şi bronz,
paniilor cu profil asemănător, depăşind ca şi obţinute de HOFIGAL pentru produsele noi
recunoaştere graniţele României. Cel mai re­ realizate şi premiate la saloanele naţionale şi
cent act de recunoaştere şi succes al Firmei în internaţionale de invenţii, era următorul:
acest sens îl reprezintă Premiul Internaţional
al U.E. din 2009 obţinut de Preşedintele com­
paniei, domnul Ştefan Manea: “Diplomă, me- În anul 2002:
dalie şi trofeu pentru calitatea înaltă a produse-
Salonul Internaţional de Invenţii Geneva/
lor realizate – Calitate Europeană”.
Elveţia 2002,
Nivelul de dezvoltare al companiei Ho-
figal şi rapida evoluţie spre performanţă, au l Medalii de aur şi diplome: Supliform,
la bază înţelegerea rolului cercetării în dez­ Plantintim, Acneogel, Orisan
voltarea producţiei, deplasând de la început
accentul pe acest domeniu, investind între­ Salonul Internaţional de Invenţii Bruxelles/
gul profit în dotare şi cercetare, folosind atât Belgia 2002,
pentru cercetare cât şi în producţie cercetă­ l Medalie de aur şi diplome: Bucoprotect
tori cu experienţă şi cu foarte bună pregăti­
re profesională, proveniţi în principal de la
renumitul Institut de Cercetări Chimico-Far­ În anul 2003:
maceutice (I.C.C.F.-Bucureşti): Dr. Ing. chim. Salonul Internaţional de Invenţii cu partici­
Ştefan Manea, Dr. Chim. farm. Viorica Tamaş, pare internaţională Petroşani /România
Ing. chim. Vila Rădanţă, Farm. Ivonne Creţu, l Medalii de aur şi diplome: Coenzima Q10
Dr. Ing. Nora Rădulescu, Dr. Farm. Tiutiu Flo­ în ulei de cătină, Cătinofort, Redigest
risanda, Drd. Ing. chim. Ionescu Daniela; la
l Medalii de argint şi diplome: Hofisil, Ho-
aceştia adăugăm pe Dr. Biol. Crisan Iuliana,
fisan, Protein forţă, Gama de produse cosmeti-
Dr. Muţiu Adrian, Biol. Mazilu Elena, Acad. Dr.
ce Hof Viodana (5 produse).
Ing. Păun Emil, Ing. Avram Florica, Ing. chim.
Vătafu Mariana, Dr. Farm. Ionescu Florian,
Salonul Internaţional de Invenţii Bucureşti/
Drd. Chim. Raiciu Daniela, Drd. Ing. chim. Ri­
România-Inventika 2003,
zea Gabriela, Drd. Chim. Dune Alina şi mulţi
alţii, cărora conducerea Firmei Hofigal le ex­ l Medalii de aur şi diplome: Redigest, Co-
primă mulţumiri cu această ocazie. enzima Q10 în ulei de cătină
După anul 2000 s-a constituit în cadrul
firmei un colectiv de cercetare cu laboratoare Salonul Internaţional de Invenţii Geneva /
proprii, cu cercetători tineri şi mai puţin tineri, Elveţia 2003,
care au iniţiat colaborări largi cu institute de l Medalii de aur şi diplome: Cătinofort, Co-
cercetare şi cu universităţi din domeniul de enzima Q10 în ulei de cătină
interes, având şi sprijinul MECT - pentru care
le mulţumim şi în acest moment aniversar, În anul 2004:
pentru că ne-au creat posibilitatea de a ne
face cunoscuţi prin participări la expoziţii in­ Salonul Internaţional de Invenţii Geneva/
terne şi internaţionale de inventică . Elveţia 2004
În prezent, HOFIGAL are departament l Medalii de aur şi diplome: Flavovit C, Re-
propriu de Cercetare, dotat corespunză­ digest, Reglacid

8 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
HOFIGAL la 20 de ani

l Medalii de argint şi diplome: Fiamarant, În anul 2008:


Şampon 5R
Salonul de Inventică Geneva/Elveţia 2008:
Salonul internaţional de Invenţii Bruxelles l Medalii de aur şi diplome: Hepastim, Re-
- Belgia glacid
l Medalii de aur şi diplome: Complet anti- l Medalie de argint şi diplomă: Balsam
oxidant, Reglacid pentru îngrijirea părului
l Medalii de argint şi diplome: Fiamarant,
Gama de produse cosmetice Hof.Viodana, Epi- Salonul Internaţional de invenţii Inventika
fin -Bucureşti 2008
l Medalii de aur şi diplome: Hepastim, Re-
glacid
În anul 2005: l Medalie de argint şi diplomă: Balsam
Salonul de Inventică Geneva/Elveţia 2005, pentru îngrijirea părului
l Medalii de argint şi diplome: Crema Ciu-
leandra , Epifin–gel, Orisan-gel În anul 2009:
Diploma de merit la a 7-a Conf. Naţională Salonul Internaţional de invenţii Inventika
de Protecţia Mediului, Bucureşti, din partea -Bucureşti 2009
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, pen­ l Medalii de aur şi diplome: Reglacid, TS
tru soluţiile tehnice de protecţie a mediului -TutunStop
aplicate în procesarea complexă a plantelor. l Medalie de bronz şi diplomă: Helminon

În anul 2006: Alte noi produse fitoterapice şi fitocos­


metice sunt în curs de brevetare şi/sau în di­
Expoziţie şi Salon Internaţional de Invenţii ferite stadii de cercetare şi vor reprezenta nu
– Inventica Cluj /Romania, 2006 doar noi perspective pentru diplome şi me­
l Medalii de aur şi diplome: Flavovit cpr., dalii, ci şi un real şi valoros aport la îmbunătă­
Redigest caps., cpr., Crema Spirulin, Gama Hof. ţirea stării de sănătate a populaţiei.
Viodana. Activitatea de succes desfăşurată de fir­
ma HOFIGAL în cei 20 de ani de existenţă
Diploma din partea Agenţiei pentru Pro­ reprezintă o dovadă că în contextul schim­
prietatea Intelectuală (AGEPI), Republica bărilor economice şi sociale ce au loc în ţara
Moldova, 2006, Salonul de Inventică Geneva noastră este pe deplin posibil ca promovând
pentru calitatea produselor expuse competenţa managerială şi pe aceea de înalt
profesionalism ştinţific şi tehnic, să se desfă­
Diploma acordată la Congresul Interna­ şoare cu succes un proiect românesc de cer­
ţional Anti-Aging Bucureşti 2006 pentru nu­ cetare şi producţie eficient.
mărul şi calitatea lucrărilor prezentate Acum, la aniversarea celor două dece­
nii de continuu progres al firmei HOFIGAL,
Certificate of Appreciation, Romexpo cercetătorii Departamentului Cercetare-Dez­
Cosmetics Beauty Hair 2006 ,12th ed. voltare exprimă mulţumiri şi felicitări preşe­
dintelui companiei, domnul Dr. Ing. chim.
În anul 2007: Ştefan Manea, care a ştiut să fie pe lângă un
excelent manager şi un permanent coleg
Salon de Inventică Bruxelles / Belgia 2007 de cercetare, inventiv şi implicat direct, pre­
l Medalii de aur şi diplome: Coenzima Q10 cum şi directorilor şi managerilor celorlalte
in Ulei de Catina, Supliform departamente de bază: Ec. Elena Bizim, Ing.
l Medalie de argint şi diploma: Balsam chim. Radanţa Vila, Dr. Farm. Carmen Popes­
pentru îngrijirea părului pe bază de gemode- cu, Ing. Cristina Manea, Ing. chim. Liliana Io­
rivate. nescu, Ing. Marian Georgescu, Drd. Chim. Da­
niela Raiciu, Drd. Ing. chim. Daniela Ionescu,
Salonul de Inventică Geneva/Elveţia 2007 Drd. Ing. chim. Gabriela Rizea, Dr. Farm. Ga­
l Medalie de aur şi diplomă: Supliform briela Vlăsceanu, Drd. Chim. Alina Dune, Drd.
Farm. Maria Ciolea, Ing. Daniel Mihai, Drd.
Salon Internaţional de Invenţii – Inventica Biol. Ivopol Gabriel, Drd. Chim. Ivopol Maria,
Cluj /Romania 2007, Ing. agron. Stocheci Geta, Ing. Avram Florica
şi tuturor acelora care prin contribuţia lor, di­
l Medalii de aur şi diplome: Şampon 5R.,
rectă sau indirectă, au sprijinit efortul Com­
Balsam pentru îngrijirea părului
paniei Hofigal de a deveni o companie cu

recunoaştere internaţională.
Salon Internaţional de Invenţii – Inventika
În încheiere, mulţumim d-nei Dr. Farm.
Bucureşti / România, 2007
Gabriela Vlăsceanu, Coordonator proiect
l Medalii de aur şi diplome: Coenzima Q10 pentru Revista ”Hofigal - Natură şi Sănă-
în ulei de cătină tate”, revistă care în curând va aniversa 4 ani
l Medalie de argint şi diplomă: Supliform de apariţie continuă, din două în două luni.
Diploma şi Cupa AGEPI 2007- Republica
Moldova, la Salonul de Inventică Cluj pentru Dr. Chim. farm. Viorica Tamaş
calitatea soluţiilor brevetate Director Departament Cercetare –Dezvoltare

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 9


HOFIGAL
HOFIGAL la 20 de ani 20
de ani

Lider de piaţă
pe segmentul suplimentelor
alimentare naturale
A
cum 8 ani m-am reîntors către
Natură, într-o zi de sâmbătă, la
marginea Bucureştiului, într-un
câmp de levănţică. Acolo m-am
reîntâlnit cu Dl.Ştefan Manea,
specialistul nr.1 în domeniul plantelor
medicinale.

Mi-a povestit despre HOFIGAL (compa­


nie înfinţată în primăvara anului 1990), cum
a plecat de la 4 produse şi cum vrea să con­
struiască o fabrică modernă. Atunci, în 2002,
existau doar câţiva piloni ai acestei fabrici.
Acum se poate observa progresul extraor­
dinar al acestei firme româneşti de prepara­
te din plante. Pentru mine 2002 a fost anul
în care m-am alăturat echipei HOFIGAL şi
pasiunii pentru cercetarea plantelor medici­
nale. Au urmat 8 ani de realizări profesionale
deosebite pe partea de cercetare, de produc­
ţie şi acum, de marketing.

Certificări şi brevete de
calitate europeană
plante din flora spontană (sunătoare, patla­ propus este acelaşi şi astăzi, şi săptămâna vii­
Drumul lavandei a fost cu noroc. Din gină, coada-şoricelului etc.). Marea majori­ toare, şi peste un an. TüV este garanţia unei
plante, capsulele, comprimatele, gemoderi­ tate sunt culturi convenţionale, dar avem şi certificări recunoscute oriunde în Europa.
vatele, tincturile, cosmeticele naturale, reali­ culturi ecologice. Desigur, aceste plante trec
zate mai “ieri” în bucătăria bunicii, se produc prin controlul sever de calitate: dacă planta
azi în laboratoare de cercetare dotate cu apa­ nu corespunde specificaţiilor, începând de
Cel mai bun doctor
ratură de ultimă generaţie, cu care se “des­ la aspect şi terminând cu conţinutul de sub­ este Natura
cifrează” din plante, misterioasele leacuri de stanţe active, nu intră pe fluxurile de produc­
sănătate. Acum, intrăm în depozite cu tem­ ţie. Suntem atenţi la aceste detalii şi s-a do­ Exportăm multe produse dar ne axăm în
peratură şi umiditate controlată, depozite cu vedit a fi o politică bună în timp, deoarece primul rând pe piaţa internă, unde cererea
plante care ne îmbată simţurile prin miro­ numai astfel putem garanta o calitate înaltă este mare şi constantă. Se pare că românii au
surile pe care le degajă. Liniile de producţie şi constantă a produselor. Poate de aceea nu înţeles că Natura este cel mai bun doctor şi,
sunt moderne, gândite până la cel mai mic este întâmplător faptul că HOFIGAL a obţi­ mai mult decât atât, au început să consume
amănunt, linii unde plantele se transformă nut certificarea europeană pentru manage­ produse naturale pentru a preveni anumite
in comprimate, capsule, ceaiuri, tincturi, ge­ mentul calităţii, pentru sănătate şi securitate boli.
moderivate şi cosmetice. Şi oamenii lucrează în muncă, pentru mediu şi pentru siguranţa Recunoaştem cu mândrie că suntem li­
cu seriozitate şi pasiune, departe de criză, de­ alimentară. deri de piaţă pe segmentul suplimentelor ali­
parte de grija zilei de mâine. Pentru că pro­ mentare obţinute din produse naturale. Pe
dusele HOFIGAL se vând bine atât în ţară, Pentru că punem mare accent pe calita­ lângă gama de suplimente naturale dintr-o
cât şi în străinătate. te, am implementat sistemul ISO 9001:2008 singură plantă medicinală s-au conceput şi
şi suntem certificaţi de auditorii de la TüV, cei produse speciale, pentru oamenii moderni,
HOFIGAL împlineşte 20 de ani de exis­ mai drastici şi mai exigenţi analişti în dome­ cu activitate continuă, care sunt stresaţi, agi­
tenţă. Avem în prezent circa 35 de hectare niu. Se stabileşte nivelul de calitate, apoi se taţi, nu au un regim de viaţă foarte sănătos -
în cadrul companiei, cultivate cu plante me­ elaborează un sistem de proceduri, instru­ produse care combină eficienţa terapeutică
dicinale uzuale (mentă, muşeţel, gălbenele, iri de personal, utilaje, fluxuri care, aplicate cu gustul plăcut, capabile să regleze disfunc­
levănţică etc.), dar am adus în culturi şi strict, garantează faptul ca nivelul de calitate ţiile, dezechilibrele. Aceste produse 100% na­

10 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
HOFIGAL la 20 de ani

turale sunt gândite pentru afecţiuni în stadii


incipiente, când asupra organismului nu s-a
acţionat prin mijloace chimice.
Trasabilitatea produselor Hofigal din
Preparatele sub formă de capsule şi com­
culturile ecologice la produse finite bio
primate conţin pulberi vegetale şi extracte La înfiinţare, în 1990, S.C. Hofigal programul de reconversie de la agricultură
concentrate standardizate în conţinutul de Export – Import S.A. a fost prima firmă convenţională la agricultură ecologică, în
substanţe active, foarte exact dozate, astfel particulară de producţie materii prime de conformitate cu prevederile Reglementă-
că efectul terapeutic este garantat. Prepara­
origine vegetală: anume extractul sicc de rii CE 834/07 din 2008, sub controlul or-
tele sunt gândite atât ca suplimente alimen­
tare, precum vitaminele şi mineralele, cât şi
cynara, extractul sicc de valeriană şi ex- ganismului SUOLO E SALUTE din Italia,
ca sprijin pentru medicamentele alopate. tractul fluid de ghimpe. program care se încheie anul acesta. SC
Preocuparea permanentă a firmei a Hofigal devine astfel printre primii pro-
În Compania HOFIGAL, Departamen- fost însă diversificarea gamei de produse ducători de plante organice utilizate pen-
tul Marketing a luat o mai mare amploare şi a formelor farmaceutice, concomitent cu tru obţinerea de suplimente alimentare şi
din ianuarie 2007, când s-a conştientizat că o dotarea cu linii tehnologice specifice pen- produse cosmetice BIO.
firmă puternică în piaţă înseamnă un Market­ tru fiecare categorie de produse. Preocupată permanent de siguranţa
ing aplicat cerinţelor actuale şi viitoare. Par­ S-au realizat astfel, primele comprimate produselor obţinute, SC Hofigal Export
ticiparea la târguri şi expoziţii, simpozioane, de Fitodiab, Neuromion, Protein forţă, Mag Import S.A. a realizat prima linie de amba-
publicarea de articole în reviste din dome­ Anghinar, Spirulină şi ulterior, capsule cu lare la monodoze a soluţiilor de uz intern şi
niul farmaceutic, lansări de produs, emisiuni Spirulină şi renumitul produs original Re- a produselor cosmetice. S-au eliminat ast-
televizate de promovare a produselor, iată digest, alături de câteva extracte hidroalco- fel erorile de dozare, s-a realizat o bună sta-
câteva din activităţile acestui Departament. olice, ca de exemplu: Tusimun, Tinctura de bilitate în timp, s-a eliminat riscul de con-
În cadrul departamentului, la Compar- valeriană şi Extractul de ghimpe. taminare microbiologică, făcând posibilă
timentul Medical & Promovare lucrează S-a încercat extinderea activităţii şi în realizarea de produse fără conservanţi.
20 medici autorizaţi, cu pregătire atât în do­ domeniul produselor cosmetice pe bază de Cu un portofoliu de cca. 450 de produ-
meniul alopatiei, fitoterapiei cât şi al homeo­ principii active naturale. După o formulă se, Hofigal Export Import S.A are la ora ac-
patiei, cu competenţă în apifitoterapie, care originală a fost lansat primul produs exclu- tuală una dintre cele mai moderne fabrici
acordă gratuit consiliere oricărei persoane in­ siv natural împotriva căderii părului, de- din punct de vedere al dotărilor tehnolo-
teresate de portofoliul HOFIGAL, deoarece
numit Chelstop, urmat de Săpunul moale gice, al sistemelor de monitorizare şi con-
în incinta fiecărei farmacii HOFIGAL există
amenajat un cabinet de consultanţă.
vegetal şi Crema cu Spirulină. trol al calităţii produselor, este posesoare
HOFIGAL are totodată şi o reţea pro­ Din 1990 până în anul 2000 portofoliul a Autorizaţiei de fabricaţie GMP eliberată
prie de farmacii. În cadrul acestora, produse­ Hofigalului s-a extins la cca. 150 de produ- de Agenţia Naţională a Medicamentului,
le HOFIGAL se vând fără adaos comercial, la se, determinând necesitatea de noi capaci- a Certificatului de Management Integrat
preţ de producţie, în timp ce adaosul comer­ tăţi de producţie, în conformitate cu noile (ISO 9001 /2008, ISO 14001 /2005, OH-
cial pentru celelalte produse farmaceutice reglementări privind fabricarea produselor SAS 18001) şi a Certificatului de siguranţa
este mai mic decât în toate celelalte farmacii, farmaceutice. alimentului HACCP şi IFS versiunea a 5-a,
cu excepţia produselor cu preţ fixat de Minis­ În anul 2001 a început construirea unei eliberate de TUV Germania.
terul Sănătăţii. fabrici noi, dotată cu echipamente moder- Dar evoluţia firmei Hofigal Export Im-
ne, în conformitate cu normele de Bună port S.A. nu se opreşte aici.
Fitoterapia este o provocare continuă Practică de Fabricaţie (GMP). Departamentul de producţie îşi va
pentru specialiştii noştri, care privesc plan­ S-au creat linii tehnologice dotate cu extinde activitatea prin realizarea unei li-
tele ca surse inepuizabile pentru noi reme­ echipamente de ultimă generaţie, pentru nii tehnologice noi, de ambalare produse
dii. Lucrăm la dezvoltarea produselor cu o fabricare medicamentelor şi suplimentelor uleioase în capsule moi gelatinoase. Noi
echipă foarte complexă, formată din medici, alimentare, condiţionate sub formă de com- produse vor fi lansate cât de curând, cer-
farmacişti, biologi şi chimişti. Colectivul nos­ primate, capsule cu conţinut solid, capsule cetările fiind orientate cu precădere spre
tru de specialişti cunoaşte foarte bine tainele cu conţinut lichid, soluţii de uz intern şi evidenţierea de noi valenţe terapeutice, în
plantelor, însă experienţa ne-a arătat că efi­ extern, ceaiuri, produse cosmetice şi nu în special în domeniul uleiurilor volatile.
cienţa terapeutică este dată de multe ori de ultimul rând, substanţe farmaceutice active. În viitorul apropiat vor fi lansate pri-
întreaga compoziţie a plantei. Fitoterapia are
Încă de la înfiinţare, firma Hofigal a mele produse BIO - suplimente alimentare
resurse extraordinare şi nu putem afirma că
fost preocupată de realizarea bazei de ma- cu extracte obţinute din plante crescute pe
plantele medicinale sunt integral exploata­
te. Reţetele sunt dificil de elaborat, pentru terii prime vegetale din producţie proprie, pământ netratat chimic şi din seminţe ne-
că nu sunt simple sumare de principii. Nou­ prin crearea de culturi în condiţii contro- modificate genetic şi produse cosmetice,
tatea constă în formule, în potenţarea efec­ late, fără îngrăşăminte chimice, erbicide, fără conservanţi şi coloranţi sintetici .
telor plantelor medicinale, în ştiinţa combi­ stimulatori şi alte tratamente chimice care
nării acestora. Viitorul companiei HOFIGAL ar putea să impurifice culturile. În anul Dipl. Ing. chim. Vila Rădanţă
se află în excelenta bază tehnico-materială 2008 culturile de plante au fost incluse în – Director Producţie
de cercetare şi producţie, în managementul
modern şi aplicat promovat de către directo­
rul general al companiei, în pregătirea şi ex­
perienţa colectivului. Un viitor în care, ca şi
până acum, vom continua să descoperim şi
să descifrăm, din tainele şi miracolele naturii,
noi surse de sănătate şi vitalitate.

Drd. Chim. Anca Daniela Raiciu


Director Marketing

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 11


HOFIGAL
Alimentaţia raţională 20
de ani

Alimentaţia
raţională
realitate
sau utopie
Motto: revistei să abordăm subiectul alimentației să­ a funcțiilor creierului, cât și pentru buna
”Și a zis Dumnezeu: «Iată vă dau vouă nătoase. desfășurare a organismului.
Dezechilibrele alimentare ne expun la o Valoarea alimentară a produselor consu­
toate ierburile care au sămânță, de pe toa-
multitudine de afecțiuni: de la anemie, tul­ mate ca hrană este condiționată de mai mulți
tă fața pământului și toți pomii care au burări digestive până la afecțiuni cardio-vas­ factori, cel mai important fiind conținutul în
roade cu sămânță în ele. Acestea să fie hra- culare și maligne. Sunt însă corectabile. Pen­ principii nutritive.
na voastră»” (Facerea 1, 29) tru a le corecta trebuie să știm însă ”idealul” la În general, alimentele sunt produse in­
care ne raportăm. complete, nici un produs alimentar nu poate
Igiena alimentației. Probleme legate de îndeplini funcția unui ”aliment ideal”. De exem­
nutriție (fie că vorbim de înțelegerea terme­ Definiție: alimentația rațională este ace- plu: laptele care conține toate principiile nu­
nului sau de aplicarea lui)- sunt realități pe ea care satisface în mod optim nevoile cantita- tritive nu este aliment complet decât pentru
care le-am întâlnit frecvent în 10 ani de prac­ tive și calitative ale organismului, ținând cont și sugar până la 3-4 luni, datorită conținutului
tică medicală. de condițiile de mediu. redus în fier, cupru și unele vitamine.
La ultimul Congres Internațional de Epi­ Necesarul de energie și substanțe nutri­ Pentru aceste considerente este necesa­
demiologie (2009, Brașov), alimentația de­ tive este variabil funcție de caracteristicile in­ ră asocierea mai multor produse alimentare
fectuoasă- alături de stres și sedentarism- a dividuale: vârstă, sex, greutate corporală, ac­ care să aducă tot ansamblul de principii nu­
fost prezentată ca factor principal de morbi­ tivitate. tritive necesare funcționării optimale a orga­
ditate. nismului.
Iată două motive suficient de convingă­ O alimentație rațională este o condiție Produsele alimentare au fost grupate în 7
toare pentru ca, începând cu acest număr al fundamentală atât pentru buna desfășurare categorii alimentare:

GRUPE
CATEGORII DE PRODUSE PRINCIPII NUTRITIVE
ALIMENTARE
- surse bogate în proteine complete (conțin aminoacizi esențiali)
Carne și produse - surse de fier
GRUPA I
din carne, pește, ouă - vitamine din grupul B
- peștele și produsele de mare sunt bogate în iod, AGPN- omega 3
- sursă principală de calciu
GRUPA II Laptele și derivatele
- surse de proteine
- alimente cu conținut ridicat în calorii
GRUPA III Grăsimi alimentare - unt (sursă de vit A și D)
- uleiuri vegetale (surse de vit E și AGPN)
- surse de energie
- surse de fibre alimentare (în special cele integrale)
GRUPA IV Pâine și produse cerealiere
- surse de elemente minerale
- surse de vitamine B
- surse de glucide, proteine, uleiuri, amidon
- surse de vitamine (C, caroteni)
GRUPA V Legume și fructe
- surse de minerale
- surse de fibre solubile și insolubile
Zahăr și produse - surse de glucide ușor asimilabile
GRUPA VI
zaharoase - conținut ridicat în calorii
- singura băutură indispensabilă este apa
GRUPA VII Băuturi
- surse de glucide (băuturile îndulcite)

12 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Alimentaţia raţională

Un aport echilibrat al acestor 7 categorii trebuie constituit un regim alimentar corect În numărul viitor al revistei vom deta­lia su­
de alimente asigură toate principiile nutritive pentru omul sănătos, dar și un regim igieni­ biectul: necesarul caloric, nevoile nutriționale
necesare organismului. co-dietetic în scop terapeutic. la omul sănătos, dar și particularitățile tera­
peutice ale alimentației.
Calitatea hranei este mult influențată de Recomandările științifice, după nor­
factorul economic, național, preferințe și obi­ mele OMS, sunt prezentate grafic sub for­ Dr. Adriana Tatomirescu
ceiuri alimentare adânc înrădăcinate. mă de piramidă, alimentele principale fiind Medic specialist Igienă
menționate spre baza piramidei și pot fii con­ Competență Apifitoterapie
Teoretic, se cunoaște foarte bine cum sumate zilnic, iar cele spre vârf mai rar. http://farmacie-intr-o-planta.blogspot.com

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 13


HOFIGAL
Sfaturi fitoterapeutice 20
de ani

Suferinţa cardiacă
cauzată de cardiopatia ischemică
T
ermenul de cardiopatie ischemică
exprimă faptul că debitul
coronarian este destul de redus
pentru a produce simptome sau semne
de suferinţă cardiacă.

Bolile coronariene constituie prima ca-


uză de deces în întreaga lume, deci şi în Ro­
mânia.
Cauze: Se disting 2 grupe etiopatogeni­
ce ale cardiopatiei ischemice.
1) Ateroscleroza coronariană - cauza
dominantă (prin plăci aterosclerotice), pro­
vocând în cel puţin 90% din cazuri eveni­
mentele ischemice coronariene.
2) Cauze nonaterosclerotice, care sunt
foarte heterogene şi pot produce ischemia
coronariană prin diferite mecanisme:
l obstrucţia fixă a lumenului, afectarea
peretelui arterei coronariene sau a structuri­
lor vecine cu îngustarea consecutivă a lume­
nului, spasm coronarian (obstrucţie dinami­ Formele clinice ale angorului instabil Factorii predispozanţi ce înlesnesc
că), inegalitate aport/consum miocardic de sunt: angorul de novo, prima criză anginoa­ apariţia cardiopatiei ischemice:
oxigen; să prezentată de un bolnav şi care are evo­ l ereditatea (predispunere genetică);
luţie imprevizibilă; angorul agravant - crize­ l sexul: bărbaţii (preponderent cei ti­
l anomaliile congenitale ale circulaţiei
le anginoase care apar la eforturi din ce în neri) sunt afectaţi mai frecvent;
coronariene;
ce mai mici, la un bolnav cunoscut cu afec­ l vârsta: maximum de frecvenţă între
l anevrismele coronare congenitale, ţiuni coronariene; angorul de repaus (cri­
vasculitice sau iatrogene (dupa coronaro­ 50-60 ani;
zele anginoase apar în afara oricărui efort,
plastie, aterectomie etc.); uneori noaptea). l alimentaţia bogată în grăsimi animale
l emboliile coronare care determimă, în Miocardul este vascularizat prin cele şi glucide;
special, infarcte mici; două artere coronare, primele ramuri ale l profesia: cea care favorizează sedenta­
l disecţia coronară primară (după coro­ aortei şi se situează alături de rinichi şi cre­ rismul şi stresul.
naroplastie) sau secundară (după disecţia de ier printre organele cele mai irigate din or­
aortă); - ocluzia ostiului coronar în disecţie de ganism. Factorii precipitanţi ce declanşează
aortă, aortita luetică, stenoza aortică, spondi­ Termenul de cardiopatie ischemică ex­ criza anginoasă:
lita anchilozantă); primă faptul că debitul coronarian este des­ l efortul fizic;
l traumatismele toracice; tul de redus pentru a produce simptome sau l stresul;
l vasculita coronară (în poliarterita no­ semne de suferinţă cardiacă. l emoţiile;
doasă, lupus eritematos sistolic, scleroder­ Cardiopatia ischemică cronică nedu-
l surmenajul;
mic, sifilis etc.); reroasă este forma clinică a cardiopatiei is­
chemice ce nu produce acuze clinice du­ l intervenţiile chirurgicale;
l tromboza primară coronariană (trom­
bocitoza, policitemie, coagulare intravascu­ reroase. Ea poate avea mai multe forme de l noxele: alcoolul şi fumatul;
lară diseminată etc.); manifestare: l unele droguri: simpatomimeticele;
l anomalii de metabolism; l asimptomatică clinic, singurul semn fi­ l alcoolul, tutunul, cafeaua;
ind modificările ischemice vizibile pe trase­
l boala de vase coronare mici (intramu­ l frigul.
ul EKG -tulburările de ritm şi de conducere
rale);
(blocul atrioventricular, blocurile de ramură
l dezechilibrul aport-necesar de oxigen Prin examene de laborator cum ar fi
drept şi stâng);
în stenoza aortică, hipertensiune arterială cu determinările colesterolului (care reprezin­
hipertrofie ventriculară.
l insuficienţă cardiacă cronică; tă în termeni populari, grăsimea care se de­
l insuficienţă ventriculară stângă (ede­ pune pe vase), trigliceridelor (care reprezin­
Cardiopatia ischemică cronică dure- mul pulmonar); tă popular grăsimea care circulă prin vase), a
roasă este forma clinică a cardiopatiei ische­ l sincope; lipidelor totale şi imagistic reprezentate de
mice cronice care se manifestă prin crize du­ l moartea subită. electrocardiogramă, ecografie cardiacă,
reroase cu particularităţi specifice. În această Evoluţia şi gravitatea cardiopatiilor de­ angiografie şi angiografie RMN precum şi
categorie sunt cuprinse: angorul pectoral pinde de localizarea stenozelor provocate cu ajutorul testului de efort se stabileşte di­
(angina de piept); sindromul intermediar in­ de procesul arterosclerotic, de numarul aces­ agnosticul corect în vederea unei conduite
farctul miocardic. tora şi dezvoltarea unei circulaţii colaterale. terapeutice adecvate.

14 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Sfaturi fitoterapeutice

În general un pacient cu suferinţă car­ mentul alopat, pacienta a urmat tratamentul


diacă asociază obezitate şi dislipidemie, natural reprezentat de următoarea schemă:
afec­ţiuni ale rinchilor şi nu în puţine cazuri, Coenzima Q10 în ulei de cătină forte după
diabet zaharat echilibrat prin dietă sau mesele principale, Passisclerotin după masa
controlat cu antidiabetice orale, precum de seară, Cătinofort după mesele principale,
şi suferinţe vasculare periferice precum in- Polivitamine cu Ca şi Mg şi gemoderiva-
suficienţa venoasă cronică sau insuficien- te: din muguri de sânger dimineaţa şi seara
ţa circulatorie vertebrobazilară datorită şi plop negru la prânz, înainte de masă. Paci­
îngustării vaselor de sânge, provenite din de­ enta a făcut tratament un an de zile cu pauze
puneri aterosclerotice. de o lună între scheme şi calitatea vieţii i s-a
Alături de terapia medicamentoasă alo­ îmbunătăţit vizibil, durerile au dispărut, făcân­
pată se pot adăuga produse naturale care să du-şi apariţia doar pasager.
îmbunătăţească activitatea cordului şi calita­
tea vieţii pacientului (confirmată prin redu­
cerea episoadelor de angină). şi Gemoderivat din mlădiţe de pădu-
cel înainte de masa de dimineaţă şi seară, iar
Vom exemplifica prin prezentarea unor Gemoderivat din scoarţă de salcie îna­
cazuri clinice: inte de masa de prânz, seara la culcare, o cap­
1. T.S., bărbat, 65 de ani, diagnosticat cu sulă de ulei de lavandă. După 3 luni de tra­
angină pectorală de efort, dislipidemie mixtă, tament pacienta revine la control şi afirmă că
adenom de prostată, obezitate gradul II şi in- oboseala şi palpitaţiile au dispărut, somnul a
suficienţă venoasă cronică. Simptomele aces­ devenit calitativ mai bun şi durerile articulare
tui bărbat erau: dureri de intensitate mare s-au păstrat dar au scăzut în intensitate.
sub formă de gheară în regiunea precordia­
3. P.G., bărbat de 76 de ani, cu infarct mi-
ocardic inferior în antecendente, hipertensiune
arterială grd III (grad înalt de risc), ateroscleroză
coronariană, insuficienţă circulatorie vertebro-
bazilară, microlitiază renală bilaterală, gastro-
duodenită cronică. Pacientul acuză oboseală
marcată, palpitaţii, pirozis, regurgitaţii acide, 5. V.D., pacient de 50 de ani, diagnosti­
tulburări de echilibru, ameţeli şi cefalee. Se re­ cat cu angină pectorală de efort, hipertensiune
comandă Coenzima Q10 în ulei de cătină arterială stadiul II, diabet zaharat echilibrat prin
plus (3 comprimate pe zi după mesele princi­ dietă nou descoperit, litiază renală, acuzând
pale, permanent tot restul vieţii), Ulei de peş- sete intensă, oboseală marcată, cefalee, ame­
te de sardină şi cod Omega 3-6 (capsule) şi ţeli, tulburări de echilibru şi uneori palpitaţii.
L-Carnitin complex (20 de zile pe lună timp
de 3 luni), Fiamarant (după mesele principa­
lă, oboseală la eforturi mari, nocturie şi du­ le). O asociere de 3 gemoderivate înaintea me­
reri la nivelul membrelor (mai accentuate în selor principale a fost alcătuită din Gemoderi-
ortostatism). Alături de terapia alopată a ur­ vat de păducel, liliac şi porumb. Pacientul
mat un tratament natural ce a constat în Co- revine la control peste 3 luni cu simptomatolo­
enzima Q10 în ulei de cătină forte după gia mult îmbunătaţită şi se decide să continuie
mesele principale, Ulei de peşte din sar- tratamentul cu Coenzima Q10 în ulei de că-
dină şi cod Omega 3, Licoprostat, la fel tină plus, Gemoderivat de liliac, la care se
după mesele principale şi gemoderivat de li­ adaugă Gemoderivat de ienupăr şi Regla-
liac (dimineaţa şi la prânz) şi gemoderivat de cid (înainte de mesele principale).
castan (seara). După o lună de zile pacientul
revine la control şi afirmă că durerile de la ni­
velul membrelor inferioare apăreau mai rar,
iar pacientul era mai vioi. După alte două luni
pacientul se prezintă din nou la control şi afir­
mă că a mai scăzut în greutate, episoadele de
micţiune din cursul nopţii s-au redus la două, Se recomandă Coenzima Q10 în ulei de că-
iar crizele anginoase s-au redus ca număr. tină forte după mesele principale, Păducel
comprimate 2 pe zi, Fitodiab 2 comprimate
2. B.A., femeie de 54 de ani, agitată, dia­ pe zi la masa de prânz, Hofisan două compri­
gnosticată cu hipertensiune arterială esenţială mate seara, Gemoderivat din mlădiţe de
gradul II de 4 ani de zile şi cardiopatie ischemi- afin dimineaţa, Gemoderivat din mlădi-
că dureroasă, fără colecist, obeză şi dislipide- ţe de ienupăr la prânz şi Gemoderivat din
mică, prezintă asociat boala artrozică verte- muguri de sânger seara. Valorile glicemiei
broperiferică. Pacienta afirmă că oboseşte după 3 luni de tratament s-au stabilizat la limi­
repede şi prezintă dureri în piept de intensi­ ta superioară dar nu au mai depăşit-o, palpita­
tate mică dar sâcâietoare şi palpitaţii, precum ţiile şi oboseala au dispărut, iar ameţelile şi tul­
şi dureri la nivelul articulaţiilor mari ale mem­ 4. C.R., femeie, 60 de ani, diagnosticată burările de echilibru au apărut pasager.
brelor. Alături de tratamentul alopat pe care cu angină pectorală de efort, arteriopatie obli­
pacienta îl urma i s-a asociat Coenzima Q10 terantă membre inferioare şi osteoporoză de Dr. Alice Hogea
în ulei de cătină forte plus dimineaţa şi la aproximativ doi ani. Pacienta afirmă că prezin­ Medic specialist medicină de familie
prânz, Passisclerotin la prânz şi seara, Ulei tă episoade rare de precordialgii, dureri osoa­ cu competenţă în apifitoterapie
de peşte din sardină şi cod Omega 3 di­ se generalizate cvasipermanente, parestezii S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.
mineaţa şi seara (toate acestea după masă), şi dureri la nivelul gambelor. Alături de trata­ Farm. Melissa-Drobeta Turnu Severin

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 15


HOFIGAL
Sfaturi fitoterapeutice 20
de ani

Sindroamele
alergice
I ncidenţa reacţiilor alergice
(alimentare, rinite alergice, astm
bronşic alergic, urticarie) este în
prezent în continuă creştere, un număr
din ce în ce mai mare de pacienţi
prezentându-se la cabinetele de
consiliere fitoterapeutică în vederea
soluţionării acestor afecţiuni.

Alergia este o reacţie patologică, anor­


mală, de răspuns al organismului la contac­
tul cu o substanţă străină percepută drept
periculoasă (numită alergen) substanţă care
în mod normal este inofensivă.

Există mai multe categorii de aler-


geni şi anume:

Alergeni alimentari, conţinuţi în: ouă,


lapte, grâu, fructe roşii (căpşuni, fragi), ardei,
tomate, nuci, alune, ciocolată, multitudinea
de aditivi alimentari (coloranţi, conservanţi,
aromatizanţi sintetici) prezenţi din abunden­
ţă în majoritatea produselor alimentare pre­
parate şi semipreparate
Pneumalergeni: praf de casă, polenuri,
pulberi industriale, făină, scuame de animal,
pene, mucegai
Alergeni infecţioşi: infecţii bacteriene,
virale, parazitare, micotice
Alergeni medicamentoşi: frecvent sunt
alergene antibioticele din grupul peniciline­
Alergia tegumentară; cuprinde urti­
caria acută, cronică, angioedemul, dermatita
Remedii fitoterapeutice
lor, sulfamidele, antiinflamatoarele non-ste­ atopică. Forma cea mai frecventă e urticaria Compania HOFIGAL a conceput şi fa­
roidiene (aspirina), unele anestezice si unele care se manifestă prin apariţia unor plăci ro­ bricat o serie de produse apifitoterapeutice
antihipertensive. şii, edematoase, pruriginoase, de mărimi va­ şi gemoterapeutice de un real folos în trata­
Alte cauze: înţepături de insecte, con­ riabile, care dispar pentru a apărea din nou rea acestor cazuri diverse de alergii, în paralel
tactul cu produse topice (detergenţi, produ­ în alte regiuni. Angioedemul reprezintă o for­ cu tratamentul alopat.
se cosmetice, proteze, îmbrăcăminte din ma­ mă profundă de urticarie. Edemul este mai
teriale sintetice, bijuterii care conţin nichel) extins, în vecinătatea ochilor şi buzelor, mâi­ Analiza de caz 1: Pacienta C.D., în
Expunerea la frig, la căldură excesivă, nilor, organelor genitale externe. Manifestă­ vârstă de 47 de ani, cunoscută cu diabet za­
la soare, baie caldă în condiţii de emoţie, an­ rile edematoase pot apărea foarte repede şi harat tip II, noninsulino dependent, cardio­
xietate, stres. pot determina chiar dispnee şi senzaţie de patie ischemică cronică, steatoză hepatică, se
asfixie, putând duce la deces dacă nu se in­ prezintă la cabinetul de consiliere fitoterape­
Formele de manifestare ale alergiilor tervine de urgenţă. utică cu o urticarie cronică idiopatică, cu epi­
sunt diferite: Tratamentul presupune identificarea şi soade de angioedem la nivelul feţei şi mâini­
Rinite alergice; caracterizate de nas îndepărtarea cauzei (a alergenului), desensi­ lor, acutizate şi pe fondul unor situaţii foarte
înfundat, rinoree (nas care curge continuu), bilizarea specifică şi administrarea de antihis­ stresante din familia doamnei. În momentul
prurit nazal, strănut repetat, care pot fi înso­ taminice, simpatomimetice sau corticostero­ în care pacienta a venit şi a solicitat un trata­
ţite de conjunctivite (ochi roşii, umezi, lăcri­ izi (în urticaria acută, în cure scurte, în situaţia ment fitoterapeutic, situaţia era disperată de­
mare în exces, senzaţie de arsură şi fotofobie) în care leziunile sunt extinse şi nu răspund la oarece organismul ei nu a răspuns favorabil
şi astm bronşic alergic. Rinitele alergice pot tratamentul antihistaminic). la tratamentul alopat. Am recomandat urmă­
fi sezoniere (cauzate de polen) sau perene Există situaţii de urticarii cu evoluţie cro­ toarea schemă de tratament fitoterapeutic:
(apar tot anul, cauzate de acarienii din praful nică, de ani de zile, la care nu se poate identi­ n Depurin 3 x 1 comprimat /zi (1+1+1),
de casă, mucegai) fica nici o cauză (urticaria cronică idiopatică). cu 30 minute înainte de masă, timp de 3 luni
16 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l
HOFIGAL
20
de ani
Sfaturi fitoterapeutice

n Complex detoxifiant natural 3 x 1 l Efect hipoglicemiant, de corectare a


comprimat /zi (1+1+1), cu 15 minute înainte tulburărilor metabolice (Fitodiab, Momordi­
de masă, timp de 3 luni ca Charantia, Coenzima Q10 în ulei de cătină,
n Coenzima Q10 în ulei de cătină (15 mg) Depurin, gemoderivat mlădiţe de rozmarin)
- 3 capsule /zi (1+1+1) administrate după me­ Simptomele alergice au remis total după
sele principale, 20 de zile /lună timp de 3 luni terminarea schemei de tratament, pacienta
n Gemoderivat din muguri de coacăz şi-a recăpătat buna dispoziţie şi a învăţat să
negru – o monodoză /zi, diluată în 50 ml de gestioneze mult mai bine situaţiile stresante
apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici cu 15 din viaţa sa.
minute înainte de masa de dimineaţă, zilnic,
timp de 30 de zile Analiza de caz 2: Pacienta F.R. în
n Gemoderivat din mlădiţe de rozma- vârstă de 37 de ani prezintă de 2 ani o rinită
rin o monodoză /zi diluată în 50 ml apă pla­ alergică şi episoade de bronşită asmatiformă,
tă şi băută în 4-5 înghiţituri mici cu 15 minu­ acutizată în sezonul rece. I-am prescris urmă­
te înainte de masa de prânz, zilnic, timp de toarea schemă de tratament fitoterapeutic:
30 de zile n Spirulină cu extract total de cătină
n Tinctură de fructe de soc, 30 de pică­ (cpr. 500 mg) 4 comprimate /zi (1+2+1), cu
turi diluate în 100 ml apă plată, la ora 18, pe 30 minute înainte de mesele principale, timp
stomacul gol, timp de 21 de zile de 3 luni
n Flavovit C 500, 3 x 1 comprimat/zi
Asociat, am recomandat o alimentaţie (1+1+1) între mese timp de 3 luni
cât mai bogată în fructe şi legume proaspe­ n Hof Imun 2x1 comprimat /zi (1+1+0)
te, evitarea prăjelilor, a dulciurilor cu zahăr şi cu 15 minute înainte de masă, timp de 20 de
în general, a alimentelor care conţin aditivi. zile, 20 de zile pauză, apoi încă o cură de 20
De asemenea, i-am recomandat doamnei şi de zile
să urmărească să afle care sunt lucrurile care n Gemoderivat din muguri de coacăz
îi provoacă în mod inconştient reacţie de tea­ negru 2 monodoze /zi, dimineaţa şi la ora 16,
mă sau agresivitate interioară şi să îşi cultive cu 15 minute înainte de masă, diluate în 50
o stare stenică de optimism şi de încredere ml apă plată, timp de 30 de zile
în sine. Evoluţia a fost favorabilă, erupţia ur­ n Gemoderivat din muguri de arin ne-
ticariană a diminuat în intensitate încă din gru 1 monodoză /zi, cu 15 minute înainte de
primele zile de tratament, iar după o săptă­ masa de prânz, diluată în 50 ml de apă plată,
mână a dispărut, având tendinţa să revină în timp de 30 de zile
momentele de stres, dar cu o intensitate mai n Gemoderivat din mlădiţe de mă-
mică. Pacienta a urmat acest tratament timp ceş 1 monodoză /zi cu 15 minute înainte de
de 30 de zile, după care a revenit la control masa de seară diluat în 50 ml de apă plată
şi am recomandat continuarea tratamentu­ timp de 30 de zile.
lui cu: n Ulei volatil de cimbru în miere de al-
n Fitodiab 3 x 2 comprimate /zi (2+2+2), bine, 2 monodoze /zi între mese, timp de 15
cu 15 minute înainte de mesele principale, zile
timp de 60 de zile n Depurin 3x1 comprimate /zi (1+1+1)
n Momordica Charantia 3x1 comprimat cu 30 minute înainte de masă, timp de 2 luni
/ zi (1+1+1) după masă, timp de 60 de zile
n Gemoderivat din muguri de frasin o Obiectivele tratamentului au fost:
monodoză/ zi diluată în 50 ml de apă plată l Combaterea manifestărilor alergice
şi băută în 4-5 înghiţituri mici cu 15 minute (ge­­moderivatele din muguri de coacăz ne­
înainte de masa de dimineaţă, zilnic, timp de gru, muguri de arin negru, mlădiţe de măceş,
30 de zile Depurin)
n Gemoderivat din muguri de nuc o l Acţiunea imunostimulatoare şi antiin­
monodoză/ zi diluată în 50 ml de apă plată flamatoare prin creşterea rezistenţei nespeci­
şi băută în 4-5 înghiţituri mici cu 15 minute fice a organismului (Hof Imun, ulei volatil de
înainte de masa de seară, zilnic, timp de 30 cimbru în miere, gemoderivat din muguri de
de zile coacăz negru şi mlădiţe de măceş)
n Gemoderivat din muguri de arin ne- l Asigurarea aportului de substanţe nu­
gru o monodoză/ zi diluată în 50 ml de apă tritive şi vitamine pe durata sezonului rece
plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici cu 15 mi­ (Spirulină cu extract total de cătină, Flavovit
nute înainte de masa de prânz, zilnic, timp de C 500, Hof Imun).
30 de zile
Evoluţia a fost favorabilă, cu remisia to­
Obiectivele acestui tratament au fost: tală a simptomelor alergice după terminarea
l Combaterea manifestărilor alergice schemei de tratament, lipsa oricărei infecţii
(gemoderivatele din: muguri de coacăz ne­ respiratorii în tot sezonul rece şi o considera­
gru cu efect cortizon-like, muguri de nuc, bilă creştere a rezistenţei la frig.
muguri de arin negru, Depurin)
l Favorizarea detoxifierii organismului Dr. Paula Florea
prin eliminarea toxinelor rezultate din diver­ Medic specialist medicină de familie
se procese metabolice (Depurin, tinctură de cu competenţă în apifitoterapie
fructe de soc, Complex detoxifiant natural, S.C.HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.
gemoderivat din muguri de frasin) Farm. Aldedra - Cluj Napoca

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 17


HOFIGAL
Sfaturi fitoterapeutice 20
de ani

Ulcerul şi
gastritele
primăvara
C
ând vine primăvara încep să
apară şi manifestările ulcerului
duodenal, uneori şi manifestările
gastritelor. Pentru a preveni apariţia
lor este bine să ştim câteva lucruri
importante.

ULCERUL DUODENAL
În apariţia lui pot fi implicaţi factori gene­
tici, infecţioşi (cum ar fi infecţia cu Helicobac­
ter pylori, întâlnit şi în etiologia gastritelor)
factori de mediu, alimentari, medicamentoşi,
neuropsihici.
Dintre factorii ce ţin de stilul de viaţă Regimul igieno-dietetic ocupă un loc im­ În continuare vom prezenta trei cazuri
şi pot fi controlaţi trebuie să fim atenţi la: portant în tratamentul ulcerului. Se recoman­ clinice şi remediile fitoterapeutice recoman­
fumat, alcool, cafea, conserve, afumături, dă abandonarea fumatului, a consumului de date:
condimente, prăjeli. De evitat antiinflama­ alcool, evitarea antiinflamatoarelor nestero­
toarele nesteroidiene ce inhibă sinteza de idiene. Să se consume lapte, supe mucilagi­ 1. T.S. - femeie în vârstă de 52 ani diag­
prostaglandine PG2, PGF2, PGI2 şi cortico­ noase, creme de lapte, ouă moi, pâine albă, nosticată cu osteoporoză, gastrită medica-
steroizii. piureuri de legume, carne fiartă, brânză de mentoasă, litiază biliară, displazie mamară,
Apariţia bolii este determinată de per­ vaci, supe de zarzavat. anemie uşoară, menopauză, gonartroză. Tra­
turbarea echilibrului dintre factorii agresivi Se evită: ceapa, usturoiul, hreanul, muş­ tamentul recomandat a fost:
reprezentaţi de secreţia clorhidropeptică, in­ tarul, piperul, dulciurile, sosurile, rântaşurile, n Polivitamine naturale de Hofigal cu
fecţia cu Helicobacter pylori şi acizii biliari - conservele, afumăturile, iaurtul, chefirul, brân­ Calciu şi Magneziu, pentru acţiunea anti­
pe de o parte - şi mecanismele de apărare re­ zeturile fermentate, maioneza, carnea de porc. anemică, antioxidantă şi suplimentarea cu
prezentate de mucus, secreţia de bicarbonat, calciu (ce se pierde după menopauză şi duce
rezistenţa celulelor epiteliale şi integritatea la fragilitate osoasă cu apariţia osteoporo­
vascularizaţiei epiteliale - pe de altă parte. GASTRITELE
zei). Doza recomandată: 1cpx3/zi în cure de
Manifestările clinice caracteristice ulce­ Reprezintă inflamaţia mucoasei gastrice 3 luni.
rului duodenal sunt: determinată de Helicobacter pylori, microbi, n Redigest - pentru acţiunea antiinfla­
l periodicitatea (apare primăvara şi virusuri, fungi, consumul de alcool, refluxul matorie şi antiseptică de la nivelul tubului di­
toamna) biliar, antiinflamatoare nesteroidiene, cito­ gestiv, reglarea motilităţii tubului digestiv şi a
l durerile epigastrice sub formă de foa­ statice, iradiere. colecistului, efect litolitic. Doza recomandată
me dureroasă, arsură, roadere, durere coli­ Manifestările clinice întâlnite sunt: 2cpx3/zi înaintea meselor principale, în cure
cativă, calmate de ingestia de alimente, dar l jena epigastrică, dureri de 3 săptămâni, cu pauze de 3-5-10 zile.
care reapar tardiv la 2-3 ore după masă, pu­ l balonare postprandială n Reglacid - pentru acţiunea antiinfla­
tând apare şi noaptea. Sunt situate în treimea l tulburări de apetit, greţuri, vărsături. matorie şi antiseptică digestivă, pentru re­
inferioară epigastrică. glarea acidităţii gastrice, protecţia mucoa­
l greţuri, vărsături cu conţinut acid care Investigaţiile paraclinice necesare diag­ sei gastro-intestinale. Doza recomandată:
pot calma durerea nosticarii sunt: 1cpx3/zi, cu 15 minute înainte de mesele
l balonări, eructaţii, creşterea sau scăde­ l examenul endoscopic cu evidenţierea principale.
rea apetitului. modificărilor de la nivelul mucoasei; n Coenzima Q10 în ulei de cătină - pen­
l prezenţa infecţiei cu Helicobacter py­ tru acţiunea antianemică, antiinflamatorie şi
Investigaţiile paraclinice care susţin diag­ lori; efectele benefice din menopauză şi osteopo­
nosticul de ulcer duodenal sunt: l determinarea acidităţii gastrice; roză. Doza recomandată: 1cp/zi după masă,
l radioscopia gastro-duodenală ce evi­ timp de 30-40 de zile, în 2-3 cure pe an.
l biopsia gastrică.
denţiază nişa n Condartroz - pentru acţiunea de pre­
l examenul radioscopic care pune în Regimul igieno-dietetic joacă un rol im­ venire a deteriorării cartilajelor, ameliorarea
evidenţă aceeaşi nişă portant. Se vor evita fumatul, alcoolul, ali­ durerilor articulare din osteoporoză. Doza re­
l depistarea infecţiei cu Helicobacter mentele iritante, antiinflamatoarele şi se va comandată 1-3cp/zi, în cure lungi, de 2-4 ori
pylori. respecta ritmicitatea meselor. pe an.

18 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Sfaturi fitoterapeutice

3. R.A. - femeie de 64 de ani diagnosti­


cată cu IACRS, HTA, infecţie urinară persisten-
tă, ulcer duodenal şi osteoporoză. Tratamentul
recomandat:
n Hof Imun forte - pentru rolul de creş­
tere a imunităţii faţă de germenii microbieni
şi micotici. Doza recomandată: 1cpx3/zi.
n Păducel - pentru rolul normotensor.
Doza recomandată: 1cpx3/zi, după mese.
n Depurin - pentru rolul depurativ din
infecţiile urinare cronice persistente şi creşte­
rea rezistentei organismului. Doza recoman­
dată: 1cpx3/zi, după mese.
n Fiamarant - pentru creşterea rezisten­
ţei organismului, acţiune diuretică, antisepti­
că în infecţiile urinare. Doza uzuală: 2cpx3/zi.
n Redigest - pentru acţiunea antiinfla­
matorie şi antiseptică din ulcerul duode­
nal. Doza recomandată: 1cpx3/zi, înainte de
n Menolap - pentru normalizarea deze­ 2. L.E. - bărbat de 54 de ani diagnosti­ masă.
chilibrului hormonal din menopauză. Doza cat cu reumatism poliarticular, ulcer duode- n Se-spirulin - pentru creşterea imuni­
recomandată: 1cpx3/zi, în timpul meselor nal operat, diskinezie biliară. Tratamentul re­ tăţii şi rolul benefic în ulcer şi infecţiile urina­
principale. comandat: re. Doza recomandată: 1cpx3/zi, înainte de
n Se-spirulin - pentru acţiunea de sti­ n Condartroz - pentru refacerea cartila­ mese.
mulare a hematopoezei şi pentru rolul bene­ jului şi ameliorarea durerilor articulare. Doza n Polivitamine naturale de Hofigal cu
fic în troficitatea mucoasei gastrice. Doza re­ recomandată: 1-3cp/zi, în 2-4 cure pe an. Calciu şi Magneziu - pentru rolul lor în oste­
comandată: 2cpx3/zi, înainte de masa. n Redigest - pentru acţiunea antiinfla­ oporoză şi menopauză. Doza recomandată:
n Ulei de cătină - pentru acţiunea de matorie şi antiseptică, reglarea motilităţii tu­ 1cpx3/zi, în cure de 3 luni.
protecţie şi regenerare a mucoasei gastrice bului digestiv şi colecistului. Doza recoman­ n Lemn dulce - pentru rolul său în ulcer
împotriva efectelor ulcerogene a antiinfla­ dată: 1cpx3/zi, înainte de masă, timp de 3 şi creşterea imunităţii. Doza recomandată:
matoarelor nesteroidiene. săptămâni cu pauză de 5 zile. 2cpx3/zi, înainte de masă.
n MagAnghinar - pentru acţiunea cole­ n Gemoderivat din mlădiţe de maceş
retic-colagogă. Doza recomandată: 2cpx3/zi, şi gemoderivat din muguri de coacăz ne-
cu 10-15 minute înainte de masă. gru - pentru rolul lor imunostimulator. Doza
n Hofimun forte - pentru acţiunea sa recomandată: 1monodoză din fiecare, de 2
adjuvantă în regimul alimentar din trata­ ori pe zi, cu 15 minute înainte de masă, dizol­
mentul ulcerelor gastro-duodenale. Doza re­ vate în puţină apă sau ceai.
comandată: 1cpx3/zi. Toate aceste remedii sunt în completarea
n Lemn dulce - ca adjuvant în regimul tratamentului medicamentos stabilit de me­
alimentar din ulcerul gastro-duodenal. Doza dicul specialist pentru afecţiunile diagnosti­
recomandată: 2cpx3/zi, cu 15 minute înain­ cate.
te de masă. Fie ca primăvara să vă aducă în suflet
n Se-spirulin - pentru rolul benefic în doar soare şi flori!
troficitatea mucoasei digestive şi duodena­
Dr. Cristina Moşu
le. Doza recomandată: 2cpx3/zi, înainte de
medic specialist medicină de familie
masă.
cu competenţă în apifitoterapie
n Ulei de salvie - pentru reglarea funcţi­ S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.
ei digestive. Doza recomandată: 2cpx3/zi. Farm. Belladona - Alexandria

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 19


HOFIGAL
Sfaturi fitoterapeutice 20
de ani

Fitoterapia tulburărilor menstruale


C
iclul menstrual al femeii mature Eliminarea lunară din ovar a unui ovul Tulburările menstruale pot fi de mai mul­
este un indicator relativ fidel al matur, apt pentru fecundaţie, pregătirea ute­ te feluri :
rului pentru o eventuală sarcină şi declanşa­
echilibrului dinamic dintre uter, Dismenoree - menstruaţie cu dureri foarte
rea menstruaţiei în lipsa fecundaţiei, sunt pro­ mari în timpul ciclului
ovare, hipofiză şi hipotalamus, cese care au loc ca urmare a funcţionării unui
datorat sensibilităţii receptorilor sistem format din mai multe organe, numit Oligomenoree - durata dintre două men­
uterini la variaţia concentraţiilor gonadostat: sub acţiunea neuro-hormonilor struaţii este de 35-45 de zile
sangvine ale hormonilor ovarieni; hipotalamici hipofiza secretă gonadotropine Spaniomenoree - durata ciclurilor men­
care stimulează secreţia de hormoni sexuali struale este de 3-4 luni
astfel, modificările ciclului
ovarieni, concentraţie hormonală care la rân­
menstrual constituie un semnal de dul ei influenţează secreţia hipotalamică. Amenoree - absenţa menstruaţiei
alarma uşor de observat atât de către Polimenoree - scurtarea perioadei inter­
femeie cât şi de către medic. Dar Pentru evoluţia unui ciclu menstrual menstruale la mai puţin de 25 de zile
tulburările ciclului menstrual pot fi normal, pe lângă integritatea morfologică
şi funcţională a uterului şi a receptorilor en­ Hipermenoree - flux menstrual abundent
provocate şi de o serie de afecţiuni
dometriali şi funcţionarea corespunzătoare Hipomenoree – reducerea cantitativă a
proprii uterului sau căilor genitale a axului hipotalamo-hipofizo-ovarian, este sângelui menstrual
independente de secreţia hormonală, necesar ca şi metabolismul periferic al hor­ De obicei hipermenoreea se însoţeşte de
care pot afecta funcţia reproductivă monilor steroizi ovarieni să se facă normal prelungirea duratei menstruaţiilor - me­
a femeii, fără alterarea celei (poate fi perturbat în afecţiuni hepatice sau noragie, aşa cum hipomenoreea se asoci­
renale).
endocrine. ază cu reducerea duratei menstruaţiilor.
Ciclul menstrual reprezintă pentru fieca­
re femeie un adevărat “barometru” al stării de Metroragia - sângerarea la nivel uterin în
sănătate. Stresul, dietele inadecvate, alcoo­ afara menstruaţiilor
lul, fumatul, precum şi numeroşi factori une­ Meno-metroragie - asocierea unei men­
ori nebănuiţi de femei conduc la tulburări ale struaţii prelungite cu o sângerare între 2
ciclului menstrual. menstruaţii

20 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Sfaturi fitoterapeutice

Pentru echilibrarea acestor tulburări


menstruale, fitoterapia oferă remedii de ex­
Gemoderivatele se administrează indi­
vidual sau în asociere, fără a se amesteca, în
Păpădia (Taraxacum officinale) - prin
conţinutul său în taraxerol şi taraxasterol este
cepţie: funcţie de patologie şi evoluţia simptomato­ un bun echilibrant endocrin.
logiei.

Gemoderivate Suplimente alimentare


Tincturi
Zmeur (Rubus idaeus - partea utilizată Hof Estronat - acţiunea sinergică a
pentru extract glicerohidroalcoolic: mlădiţe­ Lemnul dulce (Glycyrrhiza glabra) - compuşilor din acest produs:extract de cim­
le) - remediu al tulburărilor endocrine femi­ echilibrează balanţa hormonală, stimulează bru, extract de zmeur, extract de cătină, sal­
nine. Echilibrează axul hipotalamo-hipofi­ glandele suprarenale, este antiinflamator de vie, îl recomandă ca un ajutor de mare valoa­
zo-gonadic, indicat în chist ovarian, fibrom excepţie. re în dismenoree, tulburări de menopauză şi
uterin, sterilitate feminină, mastopatie fibro­ premenopauză, fluctuaţii hormonale, imuno­
chistică, metrite, vaginite şi senescenţă femi­ Creţişoara (Alchemilla vulgaris) - ac­ stimulator şi antiinflamator. Se administrează
nină. ţiune antiinflamatorie, uterotonică, hemo­ 2-3 comprimate pe zi, 1-3 luni, 2-4 cure/an.
statică şi cicatrizantă, fiind utilă în tratamen­
Coacăz negru (Ribes nigrum - partea tul anexitelor, tulburărilor de menopauză, în Depurin - conţine extract total de că­
utilizată pentru extract glicerohidroalcoolic: meno şi metroragie. tină, rădăcină de lemn dulce, extract de trei
mugurii) - acţionează asupra glandelor su­ fraţi pătaţi, rădăcină de brusture, extract de
prarenale cu efect antiinflamator similar hor­ Traista ciobanului (Capsula bursae păpădie, realizând un fitocomplex cu acţiu­
monilor corticosteroizi (cortizon natural). pastoris) - prin conţinutul în peptide are acţi­ ne detoxifiantă cu rezultate excepţionale la
une hemostatică şi uterotonică, fiind utiliza­ femeile cu tulburări menstruale. Mod de ad­
Salcie (Salix alba - partea utilizată pen­ tă în hemoragii uterine. Are acţiune antiinfla­ ministrare - 2-3 comprimate/zi.
tru extract glicerohidroalcoolic: amenţii) - ac­ matorie şi diuretică prin sărurile de potasiu şi
ţionează asupra axului hipotalamo-hipofizo- flavonoide.
suprarenalian-gonadic; indicat în amenoree, Iată de ce Natura
dismenoree, sindrom premenstrual şi hipo­ Coada şoricelului (Achillea millefo- trebuie să fie pentru
oligomenoree. lium) - are efect antiinflamator şi antispastic,
hemostatic, recomandată pentru tratamen­
noi aliatul nr.1!
Stejar (Quercus pedunculata - partea tul menoragiilor şi metroragiilor.
utilizată pentru extract glicerohidroalcoolic: Dr. Ana maria Alexandru
amenţii) - acţionează asupra corticosuprare­ Coada calului (Equisetum arvense) - Medic specialist medicină de familie
nalelor şi gonadelor, fiind indicat în astenie acţiune hemostatică. Conţinut crescut în sili­ cu competenţă în apifitoterapie
sexuală, frigiditate, senescenţă precoce. ciu benefic în osteoporoză. S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.
Farm. Remedium 3-Cluj

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 21


HOFIGAL
Sfaturi fitoterapeutice 20
de ani

Infertilitate în cuplu
A
şa cum v-am promis în numărul
precedent, în funcţie de ceea ce
doriţi dumneavoastră, voi căuta
răspunsurile cele mai potrivite.
Datorită numărului mare de întrebări
legate de infertilitatea în cuplu, am
decis să dezbat acest subiect.

Voi începe prin clarificarea conceptului


de infertilitate, deoarece unii dintre cititori
fac o confuzie între infertilitate şi impotenţă.
Infertilitatea este incapacitatea de a pro­
creea, iar impotenţa este incapacitatea de a
avea erecţie.
Revenind la infertilitate, aceasta poate să
se datoreze unui partener sau ambilor parte­
neri, însă cel de-al doilea caz este mai rar.
Protein Forţă: 6 comprimate / zi Infertilitatea feminină
Infertilitatea masculină L-carnitin complex: 2 capsule / zi
Ulei de peşte Omega 3 şi 6: 2 capsule / zi Atunci când vorbim despre acest subiect
În cazuri destul de frecvente, infertilitatea se deschide o paletă largă de factori ce pot
După aproape un an de zile m-a sunat să
masculină este ceva trecător deoarece calita­ cauza infertilitatea unei femei.
îmi spună că are o fetiţă.
tea lichidului seminal poate fi îmbunătăţită
prin aportul anumitor vitamine şi minerale. Cea mai frecventă cauză este cea hormo­
2. Pacient, 48 ani, diagnosticat cu asteno­
teratospermie. Tot datorită ineficienţei celorlal­ nala iar aici un diagnostic clar este de cel mai
În alte cazuri este vorba despre diferi­ mare ajutor. Sunt analize destul de multe în
te tratamente apelează şi la produse naturale.
te infecţii, care pot să diminueze calitatea li­ aşa fel încât să se determine cauza.
Ca urmare a investigaţiilor şi discuţiilor
chidului seminal, cantitatea de lichid seminal
purtate, tratamentul a fost individualizat.
sau atât cantitatea cât şi calitatea acestui li­ Altă cauză ar fi anomaliile de la nivelul
Licoprostat: 3 capsule / zi
chid. tractului genital feminin, anomalii care con­
Se Spirulin: 3 capsule/ zi
Tratamentul specific pentru infecţiile res­ stituie un obstacol în calea lichidului semi­
Coenzima Q10 în ulei de cătină (forte plus
pective poate să reglementeze aceste dis­ nal.
60 mg.): 2 capsule / zi
funcţionalităţi, iar lichidul seminal poate să
L carnitin complex: 2 capsule / zi
revină la normal atât cantitativ cât şi calitativ. Altă cauză ar fi vârsta destul de înaintată
Acest pacient avea o medicaţie destul
de puternică pentru o hipertensiune arteria­ a viitoarei mămici, iar aici intervine Ph-ul din
Diagnosticarea infertilităţii masculine se interiorul vaginului, care poate să aibă efect
lă stadiul III N.Y.H.A. şi contraindicaţie pentru
face printr-o analiză specifică (spermogra­ devastator asupra spermatozoizilor.
efort fizic. Pe lângă îmbunătăţirea calităţii li­
mă), însă uneori această diagnosticare este Deoarece subiectul face parte dintr-o
chidului seminal, a reuşit să reducă şi din me­
relativă, deoarece factorul stres din timpul specialitate medicală (ginecologia) nu o să
dicaţie cu avizul medicului cardiolog.
recoltării probei poate să contribuie la rezul­ ţin un curs despre fiecare diagnostic, ci o să
tate uşor eronate. le explic doamnelor şi domnişoarelor care
3. Cel de-al treilea caz a fost de fapt pri­
În cazurile în care există un lichid seminal dintre produse pot fi folosite şi efectele lor la
mul de acest gen din cariera mea şi încă mai
de o calitate mai slabă sau o cantitate mai re­ nivelul aparatului genital.
râd cu colegii de la Serviciul Desfacere Hofi­
dusă, aceasta poate fi îmbunătăţit cu ajutorul
gal când ne reamintim de un telefon primit
unor produse naturale. Tinctura de coada şoricelului
prin anul 2002.
Cel mai bine ar fi să vă prezint câteva
-Alo, bună ziua, aş dori să vorbesc cu l Efect antispastic la nivel genital
exemple din cazuistica pe care am întâlnit-o,
domnul doctor Sorin Mărgineanu. l Uşor aport estrogenic (fitoestrogeni ase­
păstrând anonimatul identitaţii pacienţilor.
-Nu a sosit încă, îl găsiţi după ora opt ju­ mănători 80%, cu cei produşi de organis­
mătate. mul uman)
1. Pacient, 23 ani, diagnosticat cu oli­
-Vă rog să îi transmiteţi că are un băieţel l Indicată în principal în amenoree, disme­
gospermie. După investigaţii suplimentare şi
la Timişoara şi îl cheamă Sorin. noree şi chisturi ovariene
tratament hormonal timp de 3 luni, diagnos­
Când am ajuns la sediul HOFIGAL, m-au
ticul a rămas neschimbat şi a decis că ar fi ca­
întrebat dacă soţia mea ştie despre copiii mei Tinctura de traista ciobanului
zul să încerce şi cu suplimente din plante.
de prin ţară şi mi-au povestit. l Efect coagulant
Nu era primul caz cu acest diagnostic,
Ulterior am aflat că erau doi medici, soţ şi
însă vârsta acestui pacient m-a făcut să îmi l Indicată în cazurile de hipermenoree şi he­
soţie, care aparent nu aveau probleme, însă
aduc aminte de el. moragiile din cazuistica uterului fibroma­
erau ceva ani de când încercau să aibă un co­
Pe lângă alte sfaturi a urmat şi un trata­ tos
pil. Le-am recomandat Spirulină 3-4 grame /
ment cu produse naturale.
zi şi ulei de cătină, o linguriţă / zi.
Ulei de cătină: 3 capsule / zi , după mese. Tinctura de urzică sau capsule cu urzică
Întotdeauna cazurile grele mă fac să caut
Tinctură de afin: 30 picături după fiecare l Ajută la reglarea hemoglobinei în cazurile
o soluţie în aşa fel încât dumneavoastră să
masă, în apă. de anemie datorate hemoragiilor.
beneficiaţi de cel mai bun ajutor.

22 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Sfaturi fitoterapeutice

Extract uleios salvie (capsule) Şi în cazurile de infertilitate feminină este tat înainte de a o face publică, fiindcă vor fi
l Efect estrogenic mai mare decât la coada vorba de asocieri, în aşa fel încât tratamente­ unii care vor lua bani „frumoşi” la consulta­
şoricelului le clasice să fie susţinute cu ceea ce a stat la ţii recomandând această reţetă.
l Indicat în principal în cazurile de ameno­ baza farmaciei moderne, plantele.
ree, bufeuri de menopauză şi chisturi ova­
Ca să nu fac niciun fel de discriminare
Candidoză vaginală
riene
voi prezenta şi aici cazuri concrete pe dia­ Plant Intim soluţie: 5 căpăcele la 500 ml. în
Gemoderivat din muguri de coacăz negru gnostic. apă fiartă şi răcită
l Antiinflamator general Ulei volatil de salvie: 3 picături
Chisturi ovariene Gemoderivat de nuc: 1 monodoză / zi, di­
l Efect în toate tipurile de inflamaţii, înce­
mineaţa
pând de la cele articulare şi terminând cu
Gemoderivat de coacăz negru: 3 monodo­
cele genito-urinare
ze / zi
Tinctura de coada şoricelului: 40 picături
Insuficienţă ovariană secundară,
Gemoderivat din mlădiţe de zmeur
după fiecare masă, în apă hipotiroidie
l Reglator al balanţei estrogen-progesteron, Mag Anghinar: 1 cp. dimineata, 2 cp. pranz,
prin mecanisme enzimatice Spirulina (capsule 500 mg.): 1 dimineaţa, 2
1 cp. seara, în timpul mesei
l Indicat în toate afecţiunile ginecologice, prânz, 1 seara, înainte de mese cu 15 – 30
Gemoderivat de zmeur: 2 monodoze / zi
începand cu chisturile ovariene şi termi­ minute
nând cu uterul fibromatos. Tinctura de salvie: 40 picături după fiecare
masă, în apă
Gemoderivatul din mur Gemoderivat de zmeur: 3 mo­
l Reglator al balanţei estro­ nodoze /zi
gen-progesteron
Fiecare diagnostic este un
l Indicat în principal în afecţi­
diagnostic individual, ceea ce
unile uterine
uneori se uită!
Să ne gândim logic şi să
Hof Imun forte
luăm două persoane de aceeaşi
l Stimulator al sistemului vârstă, aceeaşi înalţime şi cu
imunitar aceeaşi afecţiune, dar cu vreo
l Activitate puternică asupra 20 kg. diferenţă.
tuturor tipurilor de “formaţi­ Ce pastile cu hormoni pri­
uni atipice” de la nivel gine­ mesc? Aceleaşi.
cologic. Nu o să comentez fiindcă
dumneavoastră hotărâţi dacă
Ulei de cătină vă limitaţi la un tratament sim­
l Aport de vitamine şi mine­ plu sau asociaţi şi altceva care
rale cu rol regenerator la să vă ajute.
nivelul tuturor tipurilor de
epitelii Un alt sfat pe care îl ofer
l Vitamina E pe care o conţine gratuit: faceţi copii cât sunteţi
acţionează şi asupra apara­ tineri şi organismele încă mai
tului genital, ca reglator es­ au forţă să se regenereze rapid.
trogenic O carieră de succes poate une­
ori să însemne greutăţi în pro­
Mag Anghinar creere, iar un copil creşte şi cu
l Efect stimulator asupra fica­ un colţ de pâine şi dragoste, nu
tului, cu rol în detoxifiere neapărat cu icre negre şi părinţi
l Întotdeauna când apar pro­ plecaţi toată ziua.
bleme hormonale este pre­
ferată asocierea cu acest Un sfat pentru tinere? Aveţi
produs, deoarece contribu­ grijă cu anticoncepţionalele, fi­
ie la eliminarea din orga­ indcă uneori se produc dere­
nism a aşa-numitelor “cozi glări hormonale care vă pot su­
hormonale” (resturi de hor­ pune la alte tratamente!
moni care dezechilibrează balanţa hormo­ Stiţi câte tinere iau anticon­
nală normală) cepţionale după ce şi-au făcut o verificare
Rană pe colul uterin, Papiloma prealabilă a valorilor hormonale?
Plant Intim soluţie virus, Babeş-Papanicolau grad III Mai puţin de 10%.
Restul de 90% le iau din auzite sau la sfa­
l Efect antiinflamator, antiseptic, antifungic, Plant Intim soluţie: 5 căpăcele la 500 ml. în tul unora cărora nu le pasă.
la nivel local, ginecologic – spălături apă fiartă şi răcită
Ulei volatil de lavandă: 5 picături Aştept în continuare subiecte propu­
Ulei volatil de lavandă Hof Imun forte: 6 / zi, câte 2 după fiecare se de dumneavoastră, în aşa fel încât să pot
l Efect antifungic, antiseptic, antiviral, la ni­ masă scrie despre ceea ce doriţi să aflaţi.
vel local ginecologic. Se asociază cu Plant Gemoderivat din muguri de tuia: 3 mono­
Intim soluţie în spălăturile vaginale. doze / zi
În cazurile de infecţii cu anumiţi germeni Această prescripţie a fost folosită cu Dr. Sorin Mărgineanu
patogeni se face antibioterapie, care poate fi succes, la doamnele disperate, după nenu­ Medic medicină generală cu
susţinută şi cu produse obţinute din plante. mărate cauterizări şi… sincer să fiu, am ezi­ competenţă în apifitoterapie

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 23


HOFIGAL
Miracolele naturii 20
de ani

Echinacea
pledoarie pentru sănătate

Despre Echinacea se ştiu multe şi se Ca măsură de prevenţie, mai bine zis


scriu şi mai multe. Noi însă, ne propunem de ocrotire a imunităţii, vă sfătuim să luaţi
să vă prezentăm adevărul şi mai ales, să Echinacea de două ori pe an, primăvara şi
înlăturăm o serie de controverse ce pla­ toamna, câte 8 săptămâni. Doza diferă în
nează în jurul ei. funcţie de vârstă, dar pentru persoanele
Să începem cu controversele: adulte este de 2 g zilnic.
Ce facem dacă totuşi ne îmbolnă­
vim (răcim, de exemplu) în afara aces­
Se spune că tor perioade. Sfatul nostru este să luaţi
Echinacea este de preferinţă tinctură în aceste cazuri,
30 picături la fiecare 2 ore (în prima zi
cea mai folosită de boală) şi să continuaţi până la depă­
plantă pentru şirea evenimentului, cu 30 pic. de 3 ori
stimularea pe zi.

imunităţii!?
Fiind produs
Da şi nu!
Da- este cea mai folosită plantă, dar
natural, nu are
nu stimulează imunitatea, ci o modu­ contraindicaţii ?!
lează, o echilibrează. Nu vă speriaţi! E de
bine. Pentru că după ce activezi, sporeşti Există unele controverse cu privire la
şi grăbeşti apărarea imunitară a organis­ prescrierea Echinaceei la pacienţii care
mului, e bine - cum vă explicam în para­ suferă de boli autoimune (afecţiuni date
graful de debut - ca sistemul imunitar să de funcţionarea în exces a sistemului
ştie sau să fie învăţat a înceta să mai lupte imunitar). Majoritatea studiilor care s-au
şi să-şi replieze forţele. ocupat de cercetarea efectelor Echina­
ceei recomandă să nu fie folosită la per­
soanele cu colagenoze, scleroză multiplă,
Echinacea HIV/SIDA, lupus, poliartrită reumatoidă şi
se recomandă alte afecţiuni autoimune.

în administrare
permanentă?! Orice produs
pe bază de Echinacea
Trebuie ştiut că rolul ei imunomodu­ este eficient ?!
lator este cel care limitează administrarea
la 8 săptămâni. Toate studiile clinice s-au Ne întoarcem la evidenţele studii­
oprit la această perioadă (peste 8 săp­ lor. Preparatele pe bază de Echinacea
tămâni se consideră că se exprimă pre­ testate diferă mult între ele. Este indi­
dominant capacitatea de activare a Ly T cat să alegem cu grijă şi în cunoştinţă
supresor şi se blochează capacitatea de de cauză produsul pe care îl vom con­
apărare a organismului). suma.

24 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Miracolele naturii

Care sunt Dar la ce ne foloseşte


totuşi beneficiile concret Echinacea?
Echinaceei? Majoritatea cercetărilor au fost ori­
Primul beneficiu l-am stabilit. Este entate spre demonstrarea eficienţei
imunomodulatoare. Activează în­ Echinaceei în afecţiuni virale (răceală,
tr-o primă fază fagocitele (având drept gripă, guturai, faringite, amigdalite, afec­
consecinţă şi eliberarea unei cantităţi ţiuni virale bronşice, etc.). Cu cât se ad­
crescute de IL 1, pe care sistemul imu­ ministrează Echinacea mai precoce, încă
nitar o foloseşte ca transportor) şi Ly T de la primele semne de boală, cu atât se­
helper; astfel declanşează cu prompti­ veritatea simptomelor este mai redusă şi
tudine iniţierea răspunsului imun. la fel şi perioada de evoluţie a bolii.
Tot în faza de iniţiere a reacţiei Datorită rolului cicatrizant (sti­
de apărare se încadrează şi eliberarea mulează producerea de fibroblaste),
sporită de interferon endogen, pro­ Echinacea se poate utiliza pentru tra­
priu organismului, cu importantă acti­ tarea multor afecţiuni cutanate (ar­
vitate antivirală. De fapt, Echinacea are suri, plăgi etc.).
efect antiviral direct şi pentru realiza­ Infecţiile vaginale micotice au recă­
rea acestui rol mobilizează toate resur­ deri frecvente şi sunt foarte neplăcute
sele sistemului imunitar. pentru femei. Asocierea de Echinacea la
Urmând cursul normal al reacţiei medicaţia antimicotică a redus procen­
de apărare, organismul sesizează tre­ tul recidevelor sub 20% (conform unui
cerea pericolului, şi ajutat de Echina­ studiu german efectuat pe 203 femei cu
cea scoate „la înaintare” Ly T supresor această afecţiune).
care pun capăt „bătăliei”. Am lăsat la urmă, dar nu pentru
că ar fi mai puţin importantă, asocie­
Datorită unui compus, numit echi­ rea Echinaceei la tratamentul chimio-
nacozidă (un acid cafeic, înzestrat şi el sau radioterapic al bolnavilor cu neo­
cu proprietăţi antivirale, dar şi antibac­ plazii. Această situaţie este cercetată
teriene), cercetătorii includ Echinacea în mai puţine studii (numeric vorbind),
printre antibiotice (ce e drept, cu efec­ dar cu rezultate încurajatoare. Conform
te mai puţin intense, dar deloc nocive). acestora, Echinacea, prin capacitatea
Şi aşa am stabilit al doilea beneficiu. de întărire a apărării ajută organismul
Nu „omoară” însă bacteriile, aşa cum să „ţină capul sus” în lupta cu cancerul,
fac antibioticele allopate. nu permite medicaţiei dure, specifice
Echinacozida este cea care trezeş­ acestei boli, să răpună sistemul imuni­
te celulele imune ce patrulează prin tar. Comparativ cu loturile Martor, care
organism, santinelele apărării (cel NK), nu au primit asociat şi Echinacea, cei
dar inactivează şi bacteriile. Bacte­ din loturile aşa zis Probă, trataţi cu Echi­
riile, în mod normal, produc o enzimă, nacea, au reuşit să ducă medicaţia anti­
numită hialuronidază, de care se ajută canceroasă la final şi fără deprecieri evi­
pentru a putea pătrunde în ţesuturile dente ale valorilor biologice.
umane. Echinacozida inhibă activita­ Sperăm că prezentarea făcută aco­
tea acestei enzime. peră măcar o parte a interesului pen­
tru Echinacea şi o pune pe această re­
Echinacea conţine substanţe acti­ gină a imunităţii într-o lumină corectă.
ve (polizaharide, alchilamide, flavono­
ide, uleiuri esenţiale) care reduc inten­
sitatea durerii, ameliorează inflamaţia, Dr. Adriana Tatomirescu
grăbesc cicatrizarea leziunilor şi au pu­ Medic specialist igiena alimentaţiei
ternic efect antioxidant. cu competenţă în apifitoterapie

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 25


HOFIGAL
Restituiri cu Ştefan Manea 20
de ani

Restituiri cu Ştefan Manea

Două decenii,
Restituiri cu Ştefan Manea

Restituiri cu Ştefan Manea


aceeaşi neobosită
Restituiri cu Ştefan Manea

Restituiri cu Ştefan Manea

Restituiri cu
Ştefan Manea
pasiune!
cu tot ceea ce zămisleşte Natura, pen-
Restituiri cu Ştefan Manea S e împlinesc, iată, 20 de ani de
când dl. Ştefan Manea,
împreună cu colaboratorii
tru binele oamenilor, plantelor şi orice
înseamnă viu. Îmi face o mare şi deose-
bită plăcere să vă însoţesc pe parcursul
acestei rememorări, dacă avem în ve-
Restituiri cu Ştefan Manea d-sale, descifrează lumea plantelor.
A reuşit ca în aceste două decenii
dere faptul că şi relaţia mea, în calitate
de partener media numără tot atâţia
să aducă lumină, adevăr, înţelep- ani de când dumneavoastră v-aţi dedi-
ciune şi speranţă, mai ales speranţă cat plantelor.
Restituiri cu Ştefan Manea în lumea eterogenă a suferinţelor, În urmă cu mai mulţi ani, la pos-
bolilor, cu ajutorul plantelor. tul TVR Internaţional era, săptămâ-
nal, emisiunea E. S. (educaţie, sănăta-
Restituiri cu Ştefan Manea A crezut în eternul lor miracol dar nu te), unde prezentaţi cu un har deosebit
s-a mulţumit numai cu aura lor prover­ beneficiile pe care le aduc plantele în
bială (plantele ajută, plantele vindecă), domeniul sănătăţii. Eram, ca şi dvs.,

Restituiri cu Ştefan Manea


deoarece a ştiut dintr-o profundă intu­ sponsorul emisiunii, încercând ca prin
iţie, din imaginaţie dar mai ales dintr-o expuneri, argumente şi revista pe care
neobosită activitate de cercetare, expe­ o editam şi atunci şi acum, să lămuresc
rimentare, dialog şi comunicare, ce tre­ telespectatorii despre virtuţile cunoaş-
buie să dea sens, consistenţă dar şi cre­ terii Naturii.
Restituiri cu Ştefan Manea dibilitate, pentru ca aceste „prinţese”
- miracol ale Naturii, plantele, să-şi poa­ Da, îmi amintesc, erau vremuri de în­
tă desăvârşi menirea pentru care au fost, ceput ale acestei frumoase îndeletniciri,
sunt şi vor fi pe planeta Pământ. a cărei profunzime şi complexitate am
Restituiri cu Ştefan Manea Au trecut două decenii şi aceeaşi ne­ bănuit-o şi care mi-a confirmat aşteptă­
adormită pasiune îi înflăcărează mintea rile. Pe vremea aceea nu se prea pome­
şi spiritul unei vocaţii demne de tot res­ nea de rating, cotă de audienţă, iar tele­

Restituiri cu pectul, într-o Românie sfâşiată de vele­


itari, pseudo-vindecători sau produse
contrafăcute, atentate asupra sănătăţii
viziunea poporului ne acorda un spaţiu
generos, unde publicitatea nu era pen­
tru produse-medicamente, ci pentru cu­

Ştefan Manea
celor mulţi (neştiutori, creduli). noaştere-înţelegere. Primeam multe în­
Dl. Ştefan Manea rămâne un demi­ trebări legate de miracolul plantelor, al
urg, un caracter, o forţă a aspiraţiilor fructelor, seminţelor, mugurilor, rădăci­
în care crede, respectând în acelaşi nilor, arborilor şi-aşa am înţeles că în Na­
timp valoarea celor de lângă sine. tură se află izvorul real şi nepervertit al
Restituiri cu Ştefan Manea Un exemplu pentru azi şi mâine, în
acest domeniu fabulos, numit lu-
sănătăţii. Că niciodată Natura nu promi­
te omului decât ceea ce ştie ea să facă cel
mea plantelor! mai bine. Să-l îngrijească la nevoie. Să-i

Restituir
susţină organismul, în lupta cu fel de fel
Stimate d-le Manea, acum, de boli şi suferinţe. Dar... cu o condiţie: şi
la ceas de bilanţ, vă propun omul să-i promită Naturii că nu-i va pune
să punctăm reperele funda- în pericol menirea fundamentală, prin
mentale ale relaţiilor dvs. atentate la echilibru-i milenar.

26 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Restituiri cu Ştefan Manea

Vă mai amintiţi d-le Manea şi de tic aproape) a organismului sănătos referinţă, au generat ideea unei Reviste,
prelegerile pe care le-aţi realizat la Re- sau bolnav pus faţă-n faţă cu provocă- în care vorba scrisă să rămână tezauri-
alitatea TV, emisiunea „Pentru dv-stră rile interne, endogene (echipamentul zată pe hârtie. Şi bine aţi făcut!
doamnă”, moderată de îndrăgita Stela genetic) şi cu provocările exterioare lui
Popescu? A fost un pas înainte în con- (clima, poluarea, stresul, raporturile Într-adevăr, odată cu apariţia Revistei
ştiinţa telespectatorilor români care interpersonale). „HOFIGAL - Natură şi Sănătate”, aria de im­
nu ratau nici o emisiune, ca să mai afle plementare a tuturor informaţiilor care in­
câte ceva despre minunile Spirulinei, Nu se poate trata unidirecţional teresează massmedia şi cititorii s-a extins.
Coenzimei Q10, Cătinei sau Lavandei. nici o boală, deoarece organismul este O distribuim gratuit, cum procedaţi şi dum­
Şi în acel context am fost parteneri în un sistem deschis intrărilor şi ieşirilor neavoastră cu Revista „Sănătatea Noastră”,
nobila misiune de informare-educare a iar cine nu percepe şi nu interpretează celor care doresc să se informeze, să acţi­
telespectatorilor. aceste relaţii în mod logic, riscă aproape oneze asupra sănătăţii după o cunoaştere
totul! Din acest motiv m-au preocupat temeinică a bolilor de care suferă.
A fost într-adevăr, un pas înainte în imunitatea şi alergiile, alături de întreg În revista noastră „HOFIGAL” avem
câştigarea încrederii acestora. Îmi amin­ arsenalul de afecţiuni specifice organis­ posibilitatea să abordăm multe teme so­
tesc că de multe ori v-am întâlnit şi pe mului uman, inclusiv bolile sistemice licitate de publicul dornic de a fi infor­
dvstră la acest post, încercînd să adu­ sau psihosomatice. mat, instruit, chiar educat în domeniul
ceţi lumină în suferinţele „doamnelor” Nu am avut orgolii ci ambiţia de a re­ sănătăţii, al stilului de viaţă sau dietei.
telespectatoare (mame, bunici, surori). uşi! M-am înconjurat de specialişti din
De aici, din astfel de emisiuni, am înţeles toate domeniile conexe, capabili să îm­ Stimate d-le Manea, v-am apreci-
cât se poate de real care sunt stringen­ pingă hotarele cunoaşterii către „mai at întotdeauna verticalitatea conştiin-
ţele românilor, ce-ar trebui să ştie şi cum mult”, „mai profund”, „mai explicit”. De ţei, faptul că sunteţi dispus la polemici,
să acţioneze pentru a câştiga acel „pariu multe ori am surprins şi aşa numitele nu controverse, atunci când sunt în joc
cu sănătatea lor”. Pentru că sănătatea a „perversităţi” ale plantelor care, în func­ profesionalismul, principiile bioeticii
fost şi rămâne un ţel, un obiectiv, pentru ţie de doze sau modul de administrare, vizavi de sănătatea oamenilor. O între-
oricare dintre noi. Noi, cei din Compania pot deveni dăunătoare sănătăţii! bare incomodă: dacă n-aţi fi fost atât
„HOFIGAL”, ne-am făcut un adevărat crez Am înţeles că Natura, plantele, oa­ de fidel adevărului despre produsele
din a sluji cu profesionalism domeniul menii din jur, formează entităţi cu care naturale, aţi fi fost mai bogat (financi-
fitoterapiei. Şi-aşa, ne-am creat pas cu trebuie să lucrezi distinct, nu otova. Ca ar vorbind)?
pas, fără pauze, fără poticneli, un nume, un farmacolog versat, dar bine intenţio­
o emblemă care ne onorează şi ne men­ nat, cercetătorul din lumea viului-natură Când slujeşti Natura de-o viaţă, când
ţine nealterată pasiunea pentru cerceta­ (fitoterapeutul) are un rol simbolic vizavi vreme de 20 de ani te apleci cu răbdare,
rea în domeniul fitoterapiei. de cei din jur. El nu are voie să trişeze, să pasiune şi interes asupra miracolelor nu­
escamoteze adevărul, să evite a recu­ mite plante, nu poţi fi decât pur şi autentic,
V-am urmărit d-le Manea, cu ad- noaşte limitele pe care le au metoda lui, deoarece o astfel de preocupare te iden­
miraţia, respectul şi totala aprobare înţelegerea lui, experienţa lui clinică. tifică cu Natura. Mă simt ca făcând parte
(ca psiholog), a strategiei pe care aţi din ea şi doar ştiţi că „Natura nu minte nici-
adoptat-o, pentru ca în aceşti 20 de ani Şi uite-aşa, d-le Manea, am ajuns în odată!” A spus-o nepieritorul Eminescu, o
să deveniţi cea mai productivă firmă etapa în care prea plinul bagajului in- spun şi eu şi voi rămâne fidel acestui crez,
de produse fitoterapeutice. Am intuit formaţional pe care l-aţi acumulat de-a preferând „bogăţia” spirituală!
excepţionala dv-stră claritate de gân- lungul timpului, problemele sutelor de
dire, viziunea sistemică interdisciplina- mii de telespectatori ai postului Etno- A consemnat psih. Maria Şerban,
ră, care reprezintă un model (ciberne- TV, unde „HOFIGAL” este un nume de partener media al Companiei „HOFIGAL”

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 27


HOFIGAL
Studii de caz 20
de ani

Studiul clinic
privind efectele
suplimentului
alimentar
Mag Anghinar
Terapie de primă intenție în sindroamele sului Mag Anghinar®, în vederea demonstrării eficacităţii şi siguran­
digestive funcționale. ţei folosirii lui.
Perioada de recrutare a pacienţilor în studiu a fost de 3 luni, urma­
Terapie necesară la bolnavii cu patologie tă de o perioadă de evaluare de asemenea de 3 luni.
complexă. Au fost incluşi în studiu 22 pacienţi cu vârste cuprinse între 20 şi
Terapie necesară la bolnavii necomplianți 70 ani, cu distribuţe echilibrată pe sexe (11 femei şi 11 bărbaţi). Aces­
la medicamente sau cu reacții adverse tora li s-au administrat pe parcursul celor 3 luni de evaluare, 4 cpr de
importante Mag Anghinar® zilnic.

Acestea sunt trei din concluziile finale ale unui studiu clinic
desfășurat la Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti, în perioada iulie
2009 - ianuarie 2010 privind utilizarea produsului Mag Anghinar® în
terapie alternativă sau asociată.

Intitulat ”Efectele suplimentului alimentar Mag Anghinar® com-


primate asupra pacienţilor cu sindrom dispeptic gastro-biliar”, studiul a
fost condus de:
lProf. Dr. Coman Tănăsescu, Medic primar medicină internă, Sp.
Clinic Colentina (investigator şef);
lDr. Andrei Nanu, medic specialist boli interne, asistent universi­
tar UMF Carol Davila Bucureşti (investigator)
lDr. Liviu Tatomirescu, medic specialist psihiatrie, competență
apifitoterapie S.C. HOFIGAL S.A. (monitor studii clinice).

Mag Anghinar® a fost creat de firma HOFIGAL SA plecând de la


acţiunea sinergică a extractului uscat de Cynara scolymus (anghina­
rea) cu magneziul. Un comprimat conţine 0.25g extract uscat de Cy­ Distribuția conform tipului de patologie :
nara scolymus îmbogaţit cu săruri organice de magneziu uşor asimi­ lPatologie digestivă - 14, din care
labile prin complexarea principiilor active (conţinut în mg/cpr- 42mg/ • Sindrom dispeptic - 12 (60 % din totalul pacienților)
cpr±5%). • Colon iritabil - 2 (10% din totalul pacienţilor)
Se știe că utilizarea unui complex de antioxidanţi este de preferat
utilizării unui singur antioxidant (anghinarea prin flavonoide şi mag­
neziul prin energia dată la nivel celular).
Acţiunea farmacologică a extractului uscat de Cynara scolymus se
datorează principiilor active pe care le conţine planta, anume: polife­
nolii totali (de tip acid clorogenic și derivații acestuia) şi flavonoidele
(rutozida), cu acțiune țintită asupra ficatului şi căilor biliare, căilor re­
nourinare şi metabolismului lipidic.
Proprietăţile acestui produs (efectele coleretice, colecistokinetice,
diuretice, protectoare hepatice) îl recomandă în disfuncţii digestive cu
meteorism abdominal, dispepsie, tulburări de digestie, afecţiuni cro­
nice hepatice cu steatoză hepatică, hepatite toxic-medicamentoase,
afecţiuni metabolice, dischinezie biliară, hipercolesterolemie, retenţie
hidrică.
Studiul și-a propus să verifice efectele utile terapeuticii ale produ­

28 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Studii de caz

lDislipidemii prin hipercolesterolemie – 16 (80%) Concluzii finale


Dintre participanții la studiu, 11 prezintă patologie complexă (50%),
adică asociază patologia digestivă cu modificări biochimice. 1. Asupra necesităţii terapiei cu Mag. Anghinar
În contextul studiului prezentat, termenul de patologie comple­ 1. Terapie de primă intenție în sindroamele digestive funcționale
xă grupează pacienții care îndeplinesc simultan următoarele condiţii: 2. Terapie adjuvantă în tulburările organice
sindrom gastro biliar, dislipidemie și lipsa de răspuns la terapia medica- 3. Terapie necesară la bolnavii cu patologie complexă
mentoasă la ora studiului. Aceștia reprezintă un grup aparte, datorită 4. Terapie necesară la bolnavii necomplianți la terapia medica­
dificultăţilor de tratament, majoritatea necesitand doze mari de me­ mentoasă sau cu reacţii adverse importante
dicament.
Complianța a fost excelentă la studiu; doar 2 bolnavi nu s-au pre­ 2. Rezultate clinico-biologice ale Mag. Anghinar
zentat la investigațiile după 3 luni de tratament. lReducerea apreciabilă
• a sindromului gastro-biliar
Analiza rezultatelor după 3 luni de terapie naturală comportă • a diskineziei biliare,
câteva concluzii interesante: • a sindromului ulcer-like;
• a sindromului de colon iritabil.
l90% din bolnavii din studiu au prezentat beneficiu terapeutic. lRezultate bune în tratarea dislipidemiei în special a hipercoles­
ldintre bolnavii cu sindrom dispeptic 83,33% au răspuns la tera­ terolemiei (2 cazuri de normalizare a colesterolului dupa tratament)
pia cu Mag Anghinar®. Toţi bolnavii cu patologie colonică au răspuns l1 caz de protecție după abuz medicamentos
clinic prin ameliorarea simptomatologiei. Rezultă că ameliorarea clini­
ca a fost evidențiată la aproximativ 67% din pacienţii luaţi în studiu. 3. Asupra adresabilității produsului
lComplianța foarte bună la tratament
lLipsa efectelor adverse pe parcursul studiului
lDorința de a continua terapia naturală în special cu Mag An-
ghinar®
lProdusul este văzut în special ca adjuvant la medicamente, dar
și un înlocuitor al acestora

Aceste concluzii răspund afirmativ obiectivelor iniţiale ale studiu­


lui ”Efectele suplimentului alimentar Mag Anghinar® comprimate
asupra pacienţilor cu sindrom dispeptic gastro-biliar”:

lEste util produsul


lEste necesar produsul
lEste acceptat produsul
lÎmbunătăţeşte calitatea vieții
lNu are efecte adverse majore
lSe poate încerca o terapie de primă intenție
lEste un adjuvant important.
ldintre bolnavii cu dislipidemie:
- 62,5 % au prezentat ameliorare biologică. Şi transmit un mesaj pozitiv:
- 25% nu au prezentat ameliorare biologică. • Există speranță de ameliorare
- 12,5% au avut o creştere a grăsimilor sangvine. • Un răspuns verificat - Mag Anghinar®
• Merită să continuăm pentru că Natura nu minte niciodată

Dr. Andrei Nanu, medic specialist boli interne,


asistent universitar UMF Carol Davila Bucureşti
Dr. Liviu Tatomirescu, medic specialist Psihiatrie,
competenţă apifitoterapie

lla pacienții cu patologie complexă s-a avut în vedere câți din­


tre pacienții aflați în studiu au prezentat ameliorare atât clinică cât
şi biologică, câți au prezentat fie doar ameliorare clinică, sau doar
îmbunătățiri ale probelor biologice.
- 36,36% au prezentat beneficiu global;
- 72% au prezentat beneficiu clinic prezentând ameliorare simp­
tomatică;
- 30% au avut beneficiu biologic cu scăderea colesterolului sau a
trigliceridelor.
Concluzia este că produsul Mag Anghinar® are un efect benefic
asupra calității vieții la pacienții cu patologie complexă.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 29


HOFIGAL
Centre medicale 20
de ani

HOFIMED – mereu pentru


sănătatea dumneavoastră
Este un centru medical care îşi propune Ce putem trata? accident ischemic tranzitoriu, neuropatie di­
să contribuie la ameliorarea sănătăţii prin îm­ abetică.
binarea medicinei clasice cu metode natura­ Folosind produse naturale, remedii ho­ Afecţiuni oculare: cataractă incipien­
le de tratament. meopate şi suplimente de minerale şi vitami­ tă, retinopatie diabetică.
Colectivul nostru vă oferă urmatoarele ne, pot fi tratate cu succes sau ameliorate nu­
servicii medicale: meroase afecţiuni: Ameliorări se pot obţine şi în boli precum
cancer, diabet, psoriazis, boli autoimune, etc.
Afecţiuni bronho-pulmonare acute Tratamentele naturale au în vedere orga­
Consultaţii şi cronice; nismul uman în totalitatea sa, acţionând prin
Afecţiuni ORL: otită, sinuzită, rinita, fa­ stimularea mecanismelor proprii de vindeca­
lMedicină generală ringo-amigdalite, candidoză orală, laringită. re, într-un mod blând şi firesc.
lMedicină internă Afecţiuni digestive: boala de reflux În plus HOFIMED oferă şi un program an­
gastro-esofagian, sindrom dispeptic, gastri­ ti-aging care îşi propune :
lGeriatrie
tă, ulcer gastric, ulcer duodenal, sindrom de l diminuarea ritmului de îmbătrânire;
lHomeopatie colon iritabil, colită asociată antibioticelor,
l ameliorarea performanţelor psiho-
boala intestinală inflamatorie, tulburări de
Investigaţii motorii ale persoanelor aflate la vârste îna­
tranzit intestinal (constipaţie, diaree), hemo­
intate.
roizi, fisuri anale.
lTermografie În acest sens se aplică tratamentul cu Ge­
Afecţiuni hepato-biliare şi pancre-
lElectroscanogramă (DDFAO) rovital H3 conform metodei originale “Ana
atice: steatoză hepatică, hepatită virală, he­
Aslan”, recomandări dietetice, recomandări
lElectrocardiogramă (ECG) patită alcoolică, hepatită medicamentoasă,
legate de stilul de viaţă, tratamente anti-
lGlicemie ciroză hepatică, dischinezie biliară, litiaza bi­
aging precum şi tratamente alopate cores­
liara, pancreatită cronică.
lColesterol punzatoare bolilor deja existente.
Afecţiuni vasculare: hipertensiune ar­
lTrigliceride terială, arteriopatie obliterantă a membrelor
inferioare, arteriopatie diabetică, arterită ta­ MIJLOACE DE DIAGNOSTIC
Tratamente bagică, tromboflebită venoasă superficială,
varice. 1. Electroscanograma (DDFAO)
lMedicină clasică Afecţiuni hematologice: anemie, Electroscanograma sau tomografia de
lFitoterapie tradiţională trombocitopenie. impedanţă este o metodă neinvazivă de in­
Afecţiuni dermatologice: alergii de vestigare a sănătăţii , care permite aprecierea
lGemoterapie gradului de funcţionare a fiecărui organ, pre­
lAromaterapie diverse cauze, acnee, micoze cutanate, der­
matită seboreică, herpes, zona zoster, furun­ cum şi funcţia internă, prin evaluarea nivelu­
lApiterapie culoză, ulcer varicos. lui de conductivitate bioelectrică a corpului
lHomeopatie Afecţiuni reumatismale: artroză (go­ uman. Aparatul se bazează pe culegerea unor
lDietoterapie nartroză, coxartroză, spondiloză etc), artrită semnale electrice cu ajutorul a 6 electrozi (doi
gutoasă, poliartrită reumatoidă, osteoporo­ plasaţi pe frunte, doi la mâini şi doi la picioa­
lInfiltraţii cu Gerovital re), obţinând 22 de valori la o măsurătoare (se
lOzonoterapie ză.
Afecţiuni urinare: cistită, prostatită, li­ fac 4 măsurători pentru fiecare pacient).
lTerapie florală Bach tiază urinară, adenom de prostată.
Afecţiuni metabolice: obezitate, hi­
Tratamente percolesterolemie, gută.
şi proceduri auxiliare Afecţiuni ginecologice: mastoză fi­
brochistică, sindrom premenstrual, disme­
lReflexoterapie noree, ovar polichistic, anexită, fibrom uterin,
lMasaj infecţie vaginală, tulburari de menopauză.
lDrenaj limfatic Afecţiuni neurologice: astenie psiho-
fizică, sindrom anxios, sindrom depresiv, mi­
grenă, insomnie, distonie neuro-vegetativă,

30 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Centre medicale

Programul le transformă în imagini şi lis­


te de valori. Valorile rezultate sunt compara­
te cu cele obţinute la persoane sănătoase de
aceeaşi vârstă, sex, constituţie fizică. Între -20
şi +20 parametrii măsuraţi sunt normali; tot
ce iese din aceste limite se consideră pato­
logic, semnificând fie o boală acută , fie una
cronică (sau risc de boală).
Electroscanograma este una din puţine­
le sisteme de investigaţii medicale care poate
înregistra activitatea biofizică a organismului
şi în acest fel , poate vizualiza capacitatea de
reglare homeostatică în relaţie cu reacţiile bi­
ochimice (gradul de stres, funcţionare a sis­
temului neuro-vegetativ, ph-ul extra şi intra­
celular, importanţa consumului de oxigen,
încărcarea cu radicali liberi, gradul de funcţi­ PRINCIPII DE TRATAMENT din puţinele sisteme terapeutice care îşi pro­
onare a sistemelor redox etc.). pun să trateze boala la nivel de cauză, nu de
În final aparatul face o ierarhizare a ris­ 1. Fitoterapia clasică efect, complet şi fără reacţii adverse (eventu­
curilor de boală existente sau probabile, pe Fitoterapia presupune tratamente pe ale agravări sunt minore, temporare şi repre­
baza căreia pacientul primeşte o schemă de bază de plante; se ocupă cu prevenirea şi zintă “crize de curăţire“ ale organismului).
tratament adecvată, cu produse naturale (şi combaterea bolilor cu ajutorul preparatelor
alopate , atunci când e cazul), sau este îndru­ farmaceutice obţinute din produse vegetale 5. Dietoterapia
mat pentru o aprofundare a diagnosticului (macerate, infuzii, decocturi, tincturi, extrac­ Este o metodă de tratament care se ba­
într-o clinică de specialitate. te, pulberi.) zează pe folosirea alimentelor în scop tera­
peutic, pornind de la îndemnul lui Hipocrat:
2. Termografia 2. Gemoterapia “alimentele să vă fie medicamente, iar medi-
Termografia este o metodă de diagnos­ Gemoterapia este o metodă de trata­ camentele să fie alimente”. În funcţie de parti­
tic functional bazată pe măsurarea tempera­ ment care foloseşte soluţii în primă diluţie cularităţile metabolice ale fiecărei persoane,
turii de la suprafaţa corpului ( obţinându-se decimală (1DH) de macerate hidro-glicero- sunt recomandate anumite regimuri alimen­
astfel o hartă de temperatură în funcţie de in­ alcoolice din extracte vegetale proaspete, re­ tare care pot influenţa favorabil cursul bolii.
tensitatea radiaţiilor infraroşii produse de or­ prezentate de ţesuturi vegetale embrionare,
ganismul uman) cu ajutorul căreia se poate cum ar fi: mugurii, ramurile tinere, bobocii, 6. Apiterapia
stabili un diagnostic rapid, neinvaziv, al unei rădăcinile tinere, scoarţa internă a rădăcini­ Propolisul, mierea, polenul, lăptişorul de
game întinse de afecţiuni. lor, scoarţa ramurilor tinere, limfa, seminţe­ matcă, veninul, păstura, ceara sunt produ­
Sensibilitatea aparatului este de 0,01 – le, amenţii sau alte ţesuturi vegetale aflate în se ale stupului, cunoscute şi folosite de mult
0,05 grade Celsius. faza de creştere. timp, pentru tratarea diverselor afecţiuni. Re­
mediile apicole sunt indicate: în imunitate
Putem obţine cu ajutorul termografiei: 3. Aromaterapie scăzută, în anemii, afecţiuni reumatice etc.
Constă în utilizarea uleiurilor volatile
l Diagnosticul primar al unui numar mare (esenţiale) pentru tratarea diverselor afec­
de afecţiuni cu caracter inflamator şi func­ 7. Ozonoterapia
ţiuni. Uleirile volatile reprezintă amestecuri Ozonul este un gaz instabil obţinut
ţional, complexe de diverşi compuşi chimici (alco­ din oxigen, caracterizat print-un puternic
l Diagnosticul diferenţial al afecţiunilor in­ oli, fenoli, eteri, esteri, cetone, aldehide, hi­ efect antibacterian, antiviral, antiinflamator,
flamatorii şi degenerativ - distrofice, drocarburi nesaturate), cu proprietăţi extrem analge­zic, vasodilatator sau vasoconstrictor
l Diagnosticul diferenţial al sindromului al­ de variate, având acţiune calmantă, relaxan­ în funcţie de doze, imunomodulator, trofic
gic (dureros), tă, anxiolitică, analgezică, anti-infecţioasă, tisular, miorelaxant etc. Se poate administra
imunostimulatoare, antispastică, cicatrizan­ sub formă de infiltraţii locale, insuflaţii, auto­
l Diagnosticul unor afecţiuni de urgenţă, tă, expectorantă, mucolitică, antialergică, es­ hemoterapie locală şi sistemică, apă ozoni­
l Diagnosticul primar al unor forme ascunse trogenică, antilitiazică, anticoagulantă, vaso­ zată, ulei ozonizat. Se foloseşte cu succes în
de boală, nemanifestate clinic, constrictoare etc. afecţiuni circulatorii, reumatismale, neurolo­
Uleiurile volatile naturale trebuiesc di­ gice, infecţioase, dermatologice etc.
l Monitorizarea tratamentului (monitori­ ferenţiate de uleiurile comerciale pentru uz
zând evoluţia procesului patologic în or­ ambiental (folosite pentru aromatizarea în­ 8. Tratamente cu Gerovital / Aslavital
ganism), căperilor), care sunt obţinute prin sinteză Tratamentul cu Gerovital este deja bine
l Sceening-diagnostic. chimică. cunoscut pentru efectele sale spectaculoase
Termografia se poate face oricui, indife­ într-o gamă largă de afecţiuni, bucurându-se
rent de vârstă, chiar şi la femei însărcinate. 4. Homeopatia de o binemeritată reputaţie mondială. Efec­
Este o ramură a medicinei holistice care tuat sub supravegherea unui specialist ex­
se bazează pe principiul similitudinii şi res­ perimentat, tratamentul combinat (cu com­
pectă unul din principiile fundamentale ale primate şi infiltraţii locale) duce la obţinerea
medicinei: primum non nocere, adică înain- unor rezultate remarcabile în ameliorarea fe­
te de toate să nu faci rău. Similitudinea se re­ nomenelor dureroase, combaterea contrac­
feră la faptul că totalitatea simptomelor de turilor antalgice, ameliorarea fenomenelor
boală prezente la un pacient pot fi vindeca­ ischemice periferice, ameliorarea troficităţii
te de o anumită substanţă care, luată în doze tegumentare (riduri) etc.
mari, produce simptome similare la o per­
soană sănătoasă. Remediul homeopat este Dr. Natalia Chicu
întotdeauna administrat sub o formă dilua­ Medic specialist medicină internă
tă, ceea ce face ca acesta să fie complet lip­ Competenţă fitoterapie (tel:0730087694)
sit de toxicitate. Homeopatia reprezintă unul

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 31


HOFIGAL
Centre medicale 20
de ani

Complexul
de Terapie
Naturală
„Alexandra”
Poziţionare
geografică, istoric,
invitaţie la refacere
şi relaxare, serii
complete de
tratament, dar şi
ofertă tentantă de
weekend
Localitatea Breaza, situată la 450 metri plante erbacee specifice zonei: fragi, măcriş, principiile medicinei integrate, complemen­
altitudine, în plină zonă subcarpatină, bene­ coada calului, ciuboţica cucului, brânduşă, pi­ tare, fitomedicina, (prin puterea vindecătoa­
ficiază de un bioclimat puternic stimulent, pirig, rogoz, chimen, muşeţel, pătlagină, iarba re a plantelor) şi eficacitatea procedurilor de
caracterizat prin valori medii şi joase ale pre­ ciutei. Cât despre animalele care pot fi întâlni­ tip balneologie (reflexoterapie, masaj, îm­
siunii atmosferice, aerul fiind deosebit de pur te aici, în păduri, amintim urşi, mistreţi, vulpi, pachetări cu spirulină, hidroterapie, aroma­
şi bogat în radiaţii ultraviolete, cu efecte tera­ pisici sălbatice, căprioare, veveriţe (agile, sim­ terapie, saună, duş subacval, magnetotera­
peutice deosebite în anemii, sindroame ne­ patice, îndrăzneţe), nevăstuici, dihori, iepuri. pie, electroterapie, dietoterapie), astfel că la
uro-astenice, nevroză astenică, disfuncţie ti­ Auzul turiştilor este încântat de cântecul şi C.T.N.”Alexandra”pot fi tratate afecţiuni croni­
roidiană, dislipidemii, diabet zaharat, gută, trilurile cintezoiului, mierlei, ciocârliei, piţigo­ ce compensate ale căilor respiratorii, insom­
hipertensiune arterială, afecţiuni reumatis­ iului, cucului, dar şi de zborul agil al rânduni­ nii, nevroze, forme uşoare de depresie, tulbu­
male, afecţiuni cronice respiratorii, afecţiuni cilor şi activitatea zgomotoasă şi metodică a rări neurastenice produse de stres prelungit,
cronice digestive etc. Datorită acestor calităţi ciocănitoarelor... Apele curgătoare teritoriale disfuncţii endocrine şi metabolice (hipotiro­
deosebite, Breaza este considerată staţiune (râul Prahova şi Proviţa), pot fi surse sigure de idie, hipercolesterolemie, dislipidemii, dia­
balneo-climaterică, iar datorită poziţiei geo­ specii de peşte de munte, extrem de gustos bet zaharat, obezitate), boli cardio-vasculare
grafice, oraşul este înconjurat de păduri de în farfurie, dar destul de greu de ademenit cu cronice compensate, forme medii, necompli­
foioase, peisajul fiind deosebit de generos la undiţa... cate (hipertensiune arterială std. 1, boală is­
capitolul vegetaţie, floră, faună: la poalele pă­ Un loc binecuvântat de Dumnezeu. Un chemică coronariană formă nedureroasă, ar­
durilor bogate de frasin, stejar, plop, fag, soc, peisaj mirific, unde pot fi alinate multe din­ teriopatii, sechele post accidente ischemice
măceş, sunt adevărate expoziţii în natură de tre suferinţele omeneşti...Tocmai aceasta tranzitorii cu păstrarea funcţiilor neuro-mo­
este raţiunea şi motivul pentru care, în anul torii integre), afecţiuni digestive cronice, he­
2004, februarie 16, a fost inaugurat Comple­ pato-biliare cronice (gastrite, gastro-duode­
xul de Terapie Naturală „Alexandra” (situat pe nite cronice, neacutizate, dischinezii biliare
Str.Libertăţii la nr. 82), pe şoseaua principală alitiazice, hepatite cronice cu virus B sau cu
care străbate localitatea Breaza de la un ca­ virus C, fără complicaţii evolutive, colite cro­
păt la altul. Ideea ridicării acestui aşezământ nice, colon iritabil), mai ales afecţiuni de tip
de sănătate îi aparţine în totalitate domnului reumatologic care necesită tratament şi re­
Diplomat Ing. Ştefan Manea, Director Gene­ cuperare balneofizioterapeutică (boală ar­
ral al S.C. Hofigal S.A. care a dorit, încă de la trozică vertebroperiferică, spondiloză cervi­
început, să ofere la un preţ modic (de două codorsolombară, discopatii toraco-lombare,
sau chiar trei ori mai mic decât în alte uni­ coxartroză, gonartroză, artroză scapulohu­
tăţi similare, dar la standarde egale), servicii merală, periartrită scapulo-humerală, spon­
de medicină complementară, apifitoterapie, dildiscartroză, artrită gutoasă în afara crizelor
gemoterapie şi proceduri de balneologie. dureroase, sechele post-traumatisme articu­
Aflată în plină zonă Subcarpatică, staţiunea lare, osoase, aflate după perioada de imobili­
balneoclimaterică Breaza excelează prin cali­ zare în aparat gipsat, pentru recuperare ne­
tatea aerului, bogat în radiaţii ultraviolete şi uro-motorie şi funcţională sau perioade de
cu o concentraţie ideală de ozon şi ioni ne­ convalescenţă şi recuperare după interven­
gativi, cu efecte terapeutice benefice în di­ ţii chirurgicale pe coloană, care de asemenea
verse afecţiuni cronice compensate. Aces­ necesită tratamente de recuperare balneofi­
tei minuni a Naturii se adaugă în mod fericit zioterapeutică etc.).

32 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Centre medicale

În scopul recuperării fizice şi a îmbunătă­ duş subacval, duş circular alternant, duş cir­ „să soarbă din cupa de nectar a Hofigalului”.
ţirii stării de sănătate, în cadrul Complexului cular şi baie de abur cu aromaterapie, saună Există printre aceştia şi familii de români din
de Terapie Naturală “Alexandra” din Breaza, şi duş circular alternant) străinătate dar şi din ţară care, la plecarea din
sunt oferite următoarele pachete de servicii: n ELECTROTERAPIE (curenţi diadinamici, Complex, solicită în mod expres o rezervare
l Programe de relaxare, recuperare curenţi Trabert, T.E.N.S., alte forme de curenţi fermă pentru data următoare, stabilind exact
şi refacere a vigorii organismului, creştere a de joasă frecvenţă, curenţi interferenţiali, ul­ perioada, camera şi ne sună periodic pen­
rezistenţei la efort fizic şi îmbunătăţirea ar­ trasunete, magnetoterapie, laserterapie) tru a ne confirma sosirea în România, special
moniei şi sănătăţii fizice şi psihice n KINETOTERAPIE (kinetoterapie recu­ pentru tratament... Le mulţumim şi de fieca­
l Evaluarea stării de sănătate şi peratorie individuală) re dată ne simţim onoraţi pentru consecven­
stabilirea conduitei adecvate, personaliza­ n TERAPIE PRIN MASAJ (tehnici de masaj ţa şi fidelitatea dovedită. Şi nu de puţine ori,
te (tratament fitoterapeutic şi proceduri terapeutic – masaj parţial de relaxare, masaj emoţia firească a acestor oameni deosebiţi
de tip balnear), atât persoanelor sănătoase general, masaj reflex, masaj anticelulitic, dre­ este materializată în gânduri şi impresii care
cât şi celor cu afecţiuni cronice compensa­ naj limfatic ) sunt imortalizate în scris şi ne mângâie sufle­
te, prin: tul de fiecare dată.
n REFLEXOTERAPIE.
n consult specialitatea medicină gene­
rală De asemenea, în cadrul cabinetelor de l Pentru a veni în întâmpinarea paci­
n consult specialitatea balneologie-reu­ specialitate din Complex pot fi oferite de că­ enţilor şi a răspunde solicitărilor clienţilor,
matologie tre medici , la cererea pacienţilor: am diversificat paleta seviciilor oferite, de
n consult specialitatea fitoterapie l CONSULTAŢII DE SPECIALITATE (Balne­ exemplu: reumatologie, kinetoterapie, ter­
ologie, Reumatologie, Fitoterapie, Gemote­ mografie, consultaţii de medicină genera­
n E.K.G. lă, pediatrie, homeopatie, apifitoterapie, ge­
l Tratamente complete, combinând rapie, Homeopatie, Pediatrie, Medicină Ge­
nerală) moterapie, oferite şi în sistem de ambulator;
forţa vindecătoare a plantelor cu efectul be­ de asemenea, am diversificat meniurile ofe­
nefic al procedurilor de tip balnear, precum rite pacienţilor; în Baza de tratament, ca de
şi prin asocierea individualizată a următoare­ De-a lungul celor şase ani de existenţă, altfel în toată clădirea Complexului, am ter­
lor procedee: din anul 2004 şi până în prezent, în Complex minat acţiunile de renovare, am creat locuri
n DIETOTERAPIE (o alimentaţie cores­ au fost cazaţi peste 1800 de pacienţi, care au suplimentare de cazare (în total 30), am creat
punzătoare necesităţilor calorice specifice beneficiat de cure complete de tratament de un spaţiu de informare şi vizionare materiale
omului sănătos sau bolnav). minim zece zile. Aceste cure au corespuns video despre Hofigal, aşa că anul acesta în­
n FITOTERAPIE (administrarea de supli­ (din punct de vedere al procedurilor şi tra­ tâmpinăm pacienţii în „hăinuţe noi”.
mente alimentare produse de Hofigal SA şi tamentului fitoterapeutic) particularităţilor
recomandate de Asociaţia de Medicină An­ afecţiunilor întâlnite la fiecare dintre cei ca­
zaţi în Complex. Aceste tratamente au fost l Cu ocazia aniversării a 20 de ani de la
ti-aging) înfiinţarea S.C. Hofigal Export - Import S.A. şi
n AEROTERAPIE (climat ideal pentru re­ administrate în paralel. Dieta a fost de ase­
menea adaptată în funcţie de pacient. Pe tot a 6 ani de la „naşterea” Complexului de Tera­
facere fizică şi psihică). pie Naturală ”Alexandra” din Breaza, dorim
parcursul şederii în Complex, pacienţii au fost
n ÎMPACHETĂRI CU SPIRULINĂ VIE. Îm­ zilnic supravegheaţi clinic şi la nevoie au fost multă Sănătate şi Putere de muncă domnu­
pachetările cu spirulină vie sunt recoman­ recomandate unele investigaţii paraclinice, lui Diplom. Ing. Ştefan Manea, Director Ge­
date în scop detoxifiant, regenerativ, dar şi efectuate contra cost de un laborator parte­ neral al Hofigal S.A., creatorul şi susţinătorul
pentru relaxarea musculaturii, menţinerea ner din Câmpina. La încheierea tratamentu­ acestui proiect: C.T.N. ”Alexandra”; de ase­
elasticităţii pielii, combaterea apariţiei ridu­ lui balnear, în baza unei termografii, pacienţii menea ne dorim să fim mereu la înălţimea
rilor şi mai ales pentru îmbunătăţirea meta­ au primit o schemă de tratament fitoterape­ aşteptărilor pacienţilor şi clienţilor noştri, să
bolismului celular, revigorarea organismului, utic şi gemoterapeutic, valabilă pentru urmă­ oferim „o cupă de sănătate Hofigal” şi o alina­
îmbunătăţirea performanţelor sportive, creş­ toarele trei luni de la externarea din Complex, re în oceanul agitat dar necesar al Vieţii!
terea rezistenţei la stres. cu recomandarea de a reveni la control pen­ LA MULŢI ANI!
n TERMOGRAFIE GENERALĂ – o metodă tru reevaluare şi consiliere fitoterapeutică. În
noninvazivă, ideală pentru depistarea pre­ tot acest timp, au fost atent supravegheaţi de
coce (în stadiu preclinic) a nodulilor mamari, l Vă aşteptăm! Vizitaţi site-ul nostru:
întreaga echipă de medici, asistente medica­ www.alexandra-hofigal.ro
tiroidieni, a chisturilor ovariene, diagnosti­ le şi tehnicieni din Baza de tratament. Evolu­
carea în stadiu incipient a unor afecţiuni ale E-mail: ctn_alexandra@yahoo.com .
ţia favorabilă şi rezultatele obţinute în urma
tractului digestiv, ale aparatului cardio-vas­ tratamentului şi procedurilor balneare din
cular sau ale sistemului osteo-articular.
n PROCEDURI DE TIP BALNEAR, efectu­
Complex au determinat revenirea multor pa­ Cine vine la noi,
cienţi, singuri sau însoţiţi de familie sau pri­
ate în cadrul Bazei de tratament din incinta eteni...Şi nu întâmplător, deviza noastră este revine mereu !
Complexului, astfel că oferta noastră cuprin­ ”Cine vine la noi, revine mereu!”. Într-adevăr,
de : sunt persoane dragi nouă, întregului colec­
Director
n HIDROTERAPIE (baie generală cu hi­ tiv din Complex, care vin pentru a patra sau
Dr. Teodor Henri Sissea
dromasaj şi plante, baie generală cu plante, a cincea oară să beneficieze de tratament şi

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 33


HOFIGAL
Valori româneşti 20
de ani

Prof. Dr. Chimist Mircea Iovu la ceas aniversar


Să condensezi în câteva cuvinte 80 de ani din Poţi afirma că prin funcţia de Director al Centru­
viaţa unui om, dintre care peste 57 de ani închi­ lui de Cercetări “Sinteză şi Analiză Organică” , cu si­
naţi carierei, este o misiune extrem de grea. Ni­ guranţă i-au fost demonstrate reale abilităţi mana­
mic nu este însă imposibil... pentru că aceasta a geriale, expertiză ştiinţifică şi mai ales, capacitatea
fost deviza sub care ne-a îndrumat ca dascăl paşii de a dezvolta puternice relaţii interumane. Titluri
studenţiei pe cărările ştiinţei, modelând nu numai precum: “Cunoştinţe tehnice şi tehnologice pentru
mintea noastră tânără dar şi drumul pe care am economişti”, “Fluorul, leac împotriva cariei dentare”,
pornit fiecare după ce am absolvit Facultatea de “Legi europene sfidate în România; reclama la ţigări
Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie lângă unităţile de învăţământ”, “Capcanele mortale
“Carol Davila” din Bucureşti. ale viciilor”, “De ce pentru sănătatea dumneavoastra
Analitic vorbind, poţi descrie o muncă ştiinţifi­ trebuie evitat excesul de sare, zahăr şi grăsimi”, “Con-
că de o viaţă în cifre: (9) monografii, tratate publi­ stantin Istrati – figură proeminentă a chimiei româ-
cate în edituri naţionale recunoscute, (14) articole neşti”, îi dezvăluie preocupările şi mai ales, respec­
publicate în anale, buletine ştiinţifice ale univer­ tul şi ataşamentul pentru poporul român, pentru
sităţilor, (9) articole publicate în reviste naţionale trecutul şi devenirea sa.
de specialitate cu referenţi şi colective editoriale, Şi totuşi, chimia amestecului de admiraţie şi
(3) conferinţe/lucrări de sinteză prezentate la ma­ respect pe care i le purtăm este deasupra cuvinte­
nifestări ştiinţifice naţionale, (16) lucrări publicate lor şi a cifrelor. La ceas aniversar, toţi cei care şi-au
în volumele unor conferinţe naţionale cu referenţi intersectat paşii şi preocupările cu Omul – Profeso­
/ comisie de selecţie şi comitet de program, (12) rul – Cercetătorul Mircea Iovu, sunt rugaţi să-i ofe­
brevete omologate, (3) premii ştiinţifice naţionale, referent ştiinţific la re în “mojarul vieţii” câteva nanoparticule de suflet, cîteva grame de
reviste/expert CNCSIS sau echivalent (4), conducător ştiinţific la teze gând bun, având certitudinea că o reacţie catalizată de preţuire, vibra­
de doctorat (36), granturi de cercetare/proiecte câştigate prin compe­ ţie şi reală consideraţie va fi, cu siguranţă, una puternic exotermă...
tiţie naţională (8), contracte naţionale de cercetare ştiinţifică (16), mo­ Dascălului nostru cu preţuire, admiraţie şi respect, foştii studenţi
nografii şi tratate publicate în edituri internaţionale, articole publicate
în reviste cotate ISI (77), conducător de doctorat co-tutelar/membru în Farm. Dr. Gabriela (Andrieş) Vlăsceanu
(2) comisii de doctorat în străinătate. Dar, cum ar putea cifrele să-l de­ Farm. Dr. Carmen (Andrieş) Popescu
scrie pe dascălul şi mai ales, pe omul Mircea Iovu? Farm. Hazem Abbas

MEMORIU DE ACTIVITATE Brevete omologate 2. Premiul Academiei Române Gheoghe Spacu ,


1982
1. I.V. Nicolescu. M. Iovu, Procedeu de obţinere a 3. Premiul Societăţii de Chimie şi Medalia Costin
Prof. Dr. MIRCEA IOVU unor polimeri benzilici, Bv. Nr. 44552, 1966 II Neniţescu pentru întreaga activitate, 2009
2. M. Iovu, N.I. Zigura, Amestec de di-n-alchil şi
Profesor consultant mono n-alchil-fosfaţi şi procedeu de prepa-
la Universitatea de Medicină şi Farmacie rare al lor, BV.Nr. 52959, 1971 Granturi de cercetare/proiecte câştigate
“Carol Davila” Bucureşti 3. M. Iovu. M. Manolescu, Polieteri şi procedeu prin competiţie naţională
Director al Centrului de Cercetări pentru obţinerea acestora, BV.Nr. 53805, 1972
“Sinteză şi Analiză Organică” l Evaluarea comparativă a compoziţiei chimice a
4. D. Dobrescu., M. Iovu, E. Cristea, A W.Baloch, Di-
uleiurilor volatile;
amine heterociclice terţiare şi procedeu pen-
l Evaluarea comparativă a compoziţiei chimice a
Monografii, tratate tru prepararea lor, Bv. Nr. 66758, 1979
uleiului volatil extras din Calendula officinalis
publicate în edituri 5. M. Iovu, G. Vasiliade, Creta pentru scris pe ma-
teriale textile, Bv. Nr.71095, 1979 l Separarea, identificarea şi testarea activităţii bio­
naţionale recunoscute 6. G. Vasiliade, M. Iovu, Creta pentru scris pe ma-
logice a unor compuşi din extracte de Symphy­
tum officinalis
1. M. Iovu, Industrii chimice, 416p, Editura Didac­ teriale textile şi procedeu de obţinere a aces-
teia, BV.Nr. 71091, 1981 l Separarea şi identificarea cromatografică a com­
tică şi Pedagogică, 1968-1972 (două ediţii) puşilor organici din uleiul volatil şi extracte din
2. M. Iovu, C. Gheorghiu, C. Ivanov, V. Gavril, Labo- 7. M. Iovu, F. Ispas, Amidoeteri şi procedeu de ob-
Hypericum perforatum
ratorul de chimie, 143p, Editura Didactică şi ţinere a acestora. Bv. Nr. 78807, 1982
l 2-barbitoxiacetanilide dintr-o clasă nouă de
Pedagogică, 1973 8. D. Dobrescu. M. Iovu, A.N. Cristea, Omaima A.E.H.
compuşi fiziologic activi, 1999-2003 (Relansin)
3. M. Iovu, Chimizarea agriculturii, 145 p, Editura Mohamed, Bis-lactame N-substituite şi pro-
cedeu de obţinere a acestora, Bv. 82040, 1983 l Aminofluoruri destinate profilaxiei cariei
Didactică şi Pedagogică, 1976 dentare,1999-2001 Relansin)
4. M. Iovu, Chimie Organică, 650 p, Editura Didac­ 9. D. Dobrescu. M. Iovu, A.N. Cristea, M. Iqbal, Di-
clorhidraţi ai metilen bis aminelor şi proce- l α,α’-bis barbitoxi-xileni dintr-o clasă nouă de
tică şi Pedagogică, 1978, 1982, 1993 (trei ediţii) compuşi analgezici, 2001-2002;
5. C. Mandravel, C.D.Albu, A.S.Banciu, G.Hupca, M. deu pentru obţinerea lor, BV. Nr. 82568, 1983
10. M. Iovu, R. Baiculescu, Produs fluorurat pen- l Noi α - (lactamo) acetildifenilamine cu acţiune
Iovu, H. Iovu, I.Roşca, Momente semnificative anestezică, 1999-2003; (Relansin)
din istoria modernă a chimiei, 218 p, Editura tru profilaxia cariei dentare, BV.Nr. 104335,
1994 l Ape de gură cu fluorură de dietanolamoniu,
Universităţii din Bucureşti, 1997
11. M.Iovu, D.Bordea, 2-(N-ftalimido)acetanilide 2001;
6. M. Iovu, Chimie Organică, 1000 p, Ed. Didactică
şi procedeu de obţinerea lor, BV1, 01133A. l Nanospecii complexe, biomateriale cu acţiune
şi Pedagogică, 1999 şi 1100 pag,. ed. a V-a, 2005
2001 antiinfecţioasă, 2004-2006,
7. M. Iovu, Droguri legale, 330 p, Editor Iovu Mir­
12. M. Iovu, R. Iovu, Fluorura de tri-(2 hidroxietil) l Sistem informatic integrat pentru identificarea,
cea - Monitorul Oficial, 2003
amoniu, destinată prevenirii cariei dentare, planificarea şi gestionarea fondului naţional de
8. M. Iovu, Organic Chemistry, 1147 pag, Editor M. plante medicinale, aromatice şi tinctoriale (sur­
Iovu – Monitorul Oficial, Bucureşti, 2008 Bv. Nr. 121735, 2008
se de materii prime pentru industria alimentară,
9. M. Iovu, T.O.Nicolescu, Chimie Organică. Meto- Premii ştiinţifice farmaceutică şi cosmetică), 2006-2008
de experimentale, Ed. U.M.F. Carol Davila, Bu­
cureşti , 650 pag, 2009 1. Premiul Ministerului Educaţiei şi Învăţământu­ (continuare în numărul viitor)
lui, 1972

34 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Parteneri

Fundaţia pentru jurnalism


şi cultură HERON

Cavalerii Danubieni, parteneri


de succes ai Hofigal S.A.
Fundaţia pentru jurnalism şi cultură HERON regăseşte concret şi în parteneriatul pe care talei, cu ocazia Zilei Copilului şi a Sărbăto­
este persoană juridică non-profit, având uti­ Fundaţia Heron îl are cu Hofigal S. A. În vara rilor de Iarnă. Menţionăm şi acţiunile prin
litate publică în baza Ordonanţei Guvernului acestui an se împlinesc patru ani de când care copiii talentaţi din mediul şcolar bucu­
României nr. 26/2000, completată şi modifi­ Fundaţia Heron asigură editarea şi tipărirea reştean, componenţi ai unor formaţii de pre­
cată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003. revistei “Hofigal – Natură şi Sănătate”. În stigiu, au oferit spectacole artistice unor co­
Potrivit prevederilor statutare, scopul funda­ acelaşi timp, parteneriatul dintre instituţiile pii orfani sau cu o situaţie materială precară,
ţiei este acela de a dezvolta programe şi ac­ noastre s-a dezvoltat şi prin alte forme de co­ instituţionalizaţi în diferite centre de plasa­
ţiuni cu privire la cunoaşterea şi promova­ laborare, în speţă pe identificarea şi aplicarea ment. La fiecare eveniment, pentru a aduce
rea valorilor culturale româneşti, apărarea şi unor proiecte ce au vizat educaţia socială (în un zâmbet pe faţa şi în sufletul acestor co­
conservarea patrimoniului cultural naţional, special a tinerei generaţii) cu privire la mediul pii necăjiţi au fost oferite cadouri consisten­
sprijinirea fenomenului cultural european înconjurător, la o alimentaţie şi o viaţă sănă­ te, o mare contribuţie având-o şi Compania
şi universal în general. De asemenea, în spi­ toasă, la respectul faţă de valorile naţionale. Hofigal, ca sponsor principal.
ritul aceloraşi prevederi statutare, fundaţia
HERON iniţiază şi derulează programe, în par­ Sunt cunoscute acţiunile care, împreună Evenimentul pe care colectivul din aces­
teneriat cu alte instituţii de profil, cu compa­ cu Serviciului de Analiză şi Prevenţie a Crimi­ tă instituţie îl serbează la mijlocul acestei pri­
nii şi societăţi economice, pentru promovarea nalităţii din cadrul Poliţiei Capitalei, s-au con­ măveri, 20 de ani de la înfiinţare, ne oferă
respectului faţă de natură, mediul înconjură­ cretizat într-o suită de conferinţe-dialog (cu posibilitatea şi onoarea de a felicita întregul
tor, valorificarea tradiţiilor şi experienţei socia­ participarea extraordinară a Dlui Ştefan Ma­ colectiv, personal pe dl. Director general, Şte­
le a poporului român, pentru menţinerea unei nea), cu elevi şi cadre didactice din şcolile şi fan Manea, pentru realul succes dobândit
stări de sănătate culturală şi biologică în de­ liceele Capitalei. Aceste conferinţe vor conti­ de-a lungul acestor ani, pentru poziţia de li­
plin consens cu normele Uniunii Europene.. nua şi vizează toate centrele de învăţământ der de piaţă în domeniu, pentru calitatea şi
din Bucureşti şi Judeţul Ilfov, urmând ca în vi­ utilitatea socială a produselor fabricate, pen­
Numele HERON provine de la o divinita­ itor să fie extinse şi în alte centre din ţară. tru rolul activ pe care îl dovedesc în dome­
te din mitologia traco-dacică, parte compo­ niul sănătăţii oamenilor.
nentă a celebrului cult religios al Cavalerilor Au fost organizate numeroase eveni­
Danubieni. Heron este zeul acestor cavaleri, mente social-culturale de mare anvergu­ La Mulţi ani, Hofigal!
un militar, un războinic, care avea ca princi­ ră, găzduite de Centrul Cultural al Ministe­
pală deviză “lupta împotriva răului”. El co­ rului Internelor şi Reformei Administrative Preşedinte,
boară din negura timpului, luând chipul unui (MIRA) precum şi în marile parcuri ale capi­ Mihai Chirea
erou pământean geto-dac, probabil Bure­
bista. Devine Invictus (invincibil), Sanctus
(sfânt), Aeternus (veşnic), Iohyras (plin de
forţă), metamofozându-se, odată cu răspân­
direa creştinismului în Dacia, în Sfântul Ghe­
orghe, militar care, datorită martiriului sufe­
rit, a intrat în rândul sfinţilor. Cavaler la daci,
Sfânt Mare Mucenic în Biserica Creştină, He­
ron este personajul legendar ce întruchipea­
ză simbioza naturală şi istorică a credinţelor
şi tradiţiilor vechi cu cele de astăzi. Războinic
Călare, patron al călăreţilor şi armatei, Heron
este Sf. Gheorghe, este legendarul Cavaler
Danubian care, în goana calului, cu mantia
fluturând, loveşte cu suliţa balaurul - simbol
al răului.

Fundaţia ce-i poartă numele promovea­


ză aceleaşi valori fundamentale ale binelui
pentru societatea românească, în general
pentru noi toţi. Vocaţia pentru acest bine se

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 35


HOFIGAL
Eveniment 20
de ani

“Dacă oportunitatea încă nu a bătut la


uşă, atunci construieşte o uşă!”
Al 7-lea Congres European al Producăto­ şi biotehnologie, pentru a discuta cele mai noi
rilor de Farmaceutice PHARMtech a avut loc strategii, initiative şi dezvoltări cu privire la ex­
în 17-18 februarie 2010 la Budapesta. Eveni­ plorarea tehnicilor operaţionale noi şi inovatoa­
mentul a fost organizat de firma MarcusEvens, re ce pot fi folosite pentru a face operaţiile mult
cu sediul în Nicosia, Cipru, unul dintre cei mai mai eficiente şi mai puţin costisitoare.
cunoscuţi furnizori şi promotori de conferinţe În vederea asigurării succesului Congresu­
strategice internaţionale, instruiri profesionale, lui PHARMtech 2010, firma organizatoare a avut
congrese business-to-business, găzduire a eve­ un parteneriat deosebit cu multe companii ce
nimentelor sportive şi furnizor de informaţii on- au oferit soluţii viabile, valoroase şi expertiză,
line din lume. Compania menţine cele mai înal­ l “ Managementul fluxului care adaugă valoa­ furnizori recunoscuţi privind superioritatea pro­
te standarde de calitate şi servicii în cercetare, re; desfăşurarea unei structuri organizaţiona­ duselor şi serviciilor în aceste arii cheie de: echi­
tehnologie şi dezvoltare de produs. le robuste pentru îmbunătăţirea continuă” pamente de fabricaţie şi componente, procese
Producătorii de Farmaceutice de astăzi sunt l “ Preţ şi rambursare, comerţ paralel şi compli­ automatizate, tehnologie de laborator şi anali­
puşi în permanenţă să facă faţă creşterii provocă­ anţa dintre legislaţia comunitară şi cea naţi­ tică, echipamente de laborator, camere cura­
rilor! După decenii de succes, firmele farmaceu­ onală” te şi accesorii, materii prime de uz farmaceutic,
tice şi de biotehnologie reconfigurează Cerceta­ echipamente de ambalare şi etichetare, materi­
rea-Dezvoltarea în sensul creşterii productivităţii l “ Buna Practică de Auditare (GAP) în concor­ ale de ambalare, întreţinerea şi ingineria fabricii,
şi exploatării de noi tehnologii. O revoluţie ştiin­ danţă cu cerinţele de Bună Practică de Fabri­ stocare, depozitare şi logistică farmaceutică.
ţifică şi tehnologică străbate prin industrie. Re­ caţie (GMP) - satisfacerea cerinţelor autorită­ În concluzie, în calitate de Director de Asi­
zultatul... medicamente mai bune şi companii de ţilor” gurarea Calităţii Management Integrat la Ho­
medicamente foarte diferite şi specializate. l “ Validarea proceselor analitice - prezentarea figal Export Import SA Bucureşti, România, nu
Într-un mediu de schimbare rapidă, Con­ celei mai bune practici” numai că m-am bucurat de eveniment în sine,
gresul PHARMtech a pus la dispoziţia partici­ l “ Instrumente de analiză a datelor multivari­ dar a fost cu adevărat productiv pentru noi ca
panţilor expertiza top managerilor din com­ ate pentru controlul proceselor, optimizarea participanţi şi o onoare deopotrivă, să poţi avea
paniile de profil, care au venit cu recomandări procesului şi asigurarea calităţii ca suport şi schimb de idei şi oportunităţi de afaceri cu re­
pentru a administra şi a avea asigurate avantaje îmbunătăţire a proceselor de fabricaţie” prezentanţi foarte bine pregătiţi, cu expertiză
în faţa permanentelor schimbări. profesională şi socială.
Congresul PHARMtech 2010 a furnizat cea l “ Inovaţii în dezvoltarea ambalării” De remarcat şi efortul firmei organizatoare
mai bună platforma posibilă din întreaga Euro­ l “ LSC - Late Stage Customization- Ambalarea pentru asigurarea unui excelent climat, compa­
pă şi a adus în centrul atenţiei oportunităţile şi eficientă a seriilor mici” tibil cu un eveniment major al lumii farmaceuti­
provocările industriei de profil actuale prin pre­ ce din Europa Centrală şi de Est.
zentări fundamental vizionare, discuţii aplicati­ Au participat: Directori generali, Directori Congresul PHARMtech 2010 a reflectat din
ve şi studii de caz expuse la cele mai exigente de fabrică, Manageri de Producţie regionali şi plin aceste tendinţe şi a oferit tuturor partici­
evaluări şi reflecţii ale liderilor din piaţa Europei locali, Manageri de Cercetare & Dezvoltare, Ma­ panţilor oportunitatea de a împărtăşi din cele
Centrale şi de Est, prezenţi la eveniment. Câteva nageri de Aprovizionare regionali şi naţionali, mai bune practice aplicate de ei. Nu există un
titluri de prezentări au fost: persoane cheie în industria farmaceutică, ma­ Congres comparabil în regiunea Europei lărgi­
l “ Noi tehnologii şi tendinţe în producţia de nageri de Asigurarea Calităţii şi Controlul Cali­ te unde toate cerinţele sectorului farmaceutic
farmaceutice” tăţii, conducatorii la cel mai înalt nivel al com­ să poată fi găsite într-un singur loc, pentru toţi
paniilor producătoare renumite, reprezentanţi participanţii concentraţi din plin asupra dezvol­
l “ Noi provocări europene pentru tehnologii ai autorităţilor naţionale, ai Comisiei Europene, tării în regiunea Europei Centrale şi de Est.
farmaceutice”
din Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Austria,
l “ Integrarea chimiei verzi în descoperirea me­ Belgia, Elvetia, Germania, din companiile euro­
dicamentului şi fabricaţia de farmaceutice” pene renumite producătoare de farmaceutice Dr. Farm. Carmen Violeta Popescu

Participare HOFIGAL la Proinvent şi


În perioada 15-19 martie 2010 a avut loc la Cluj-Napoca expo­
ziţia PROINVENT, organizată de Universitatea Tehnică din localita­
te, o frumoasă tradiţie locală unde s-au prezentat realizările deose­
bite obţinute şi materializate prin numeroase brevete de invenţii
în cercetarea ştiinţifică din domeniul tehnic, agricol, terapie natu­
rală şi complementară, cosmetică, din ţara noastră. Au fost prezen­
te şi alte ţări precum Republica Moldova, Ungaria, Egipt, Africa de
Sud, Grecia, etc. Evenimentul s-a bucurat de succes - participare
numeroasă a expozanţilor şi o creştere deosebită a valorii ştiinţifice
şi practice a brevetelor expuse.
Ca în fiecare an şi firma HOFIGAL Export Import S.A. Bucureşti a
fost prezentă la acest eveniment ştiinţific important, cu 5 brevete:
l FLAVOVIT C® - supliment alimentar cu îndulcitor vegetal
bogat în bioflavonoide şi vitamina C, autor: Ing. Manea Ştefan;
l ARSUTRAT - produs sub formă de gel contra arsurilor şi
procedeu de obţinere a acestuia, autori: Ing. Manea Ştefan, Dr.chim.
Tamaş Viorica, Ing. Iordăchel Cătălin;
l GEMODENTIM® - produs fitocosmetic sub formă de pastă
de dinţi, autori: Prof.Dr. Elisabeta Denisa Mihele, Asis.Univ. Magda­
lena Mititelu, Drd.chim. Anca Daniela Raiciu, Ing. Manea Ştefan;

36 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Eveniment

Primul Forum Farmaceutic


Austria - România
În Viena, Biblioteca Asociaţiei Farmaciştilor din Austria a găzduit Pri-
mul Forum Farmaceutic Austria-România, la care Mag. pharm. Dr. Fri­
edemann Bachleitner-Hofmann (Preşedinte, Asociaţia Farmaciştilor din
Austria), Farm. Ioana Cacovean (Preşedinte, Patronatul Farmaciştilor din
România) şi domnul Valentin Ţăruş (Preşedinte Tarus Grup) şi-au întâmpi­
nat oaspeţii. Au fost abordate teme şi problematici complexe, precum: “O
privire de ansamblu asupra sistemului farmaceutic din Austria - provocările
sistemului Austriac” sau “Probleme, soluţii şi oportunităţi ale sistemului far-
maceutic din România”.
Ca reprezentant Hofigal România, Dr. Farm. Gabriela Vlăsceanu - Ma­
nager Cercetare Dezvoltare a prezentat colegilor farmacişti din Austria ac­
tivitatea de producţie şi cercetare din cadrul companiei, evidenţiind asi­
gurarea calităţii şi trasabilităţii produselor Hofigal de la materia primă
vegetală obţinută pe câmpurile şi în serele proprii până la obţinerea pro­
dusului finit (medicament, supliment, cosmetic).
Discuţiile au fost completate cu elemente practice legate de practica
farmaceutică din Austria prin vizite organizate la:
l cel mai mare distribuitor de produse farmaceutice din Austria „HER­
BA-CHEMOSAN“,
l farmacia “Kaiserkrone”, cea mai mare farmacie complementară Rezultatul întâlnirii a fost în primul rând consolidarea relaţiilor de co­
(produse farma, suplimente, cosmetice, remedii homeopate, remedii tra­
laborare între cele două comunităţi farmaceutice, din Austria şi România.
diţionale chinezeşti) din Europa
Concluzia importantă a forumului a fost aceea că, în ciuda climatului eco­
l moderna farmacie „Landschafts-Apotheke Schwechat“, cu depozit nomic global actual, sectorul farmaceutic în ţările Europei Centrale şi de
automatizat, Est este conceput în a deţine o promisiune de şi pentru viitor. Industria far­
l centrul de blisterizare „Wallhof-Apotheke“ (unde se pot diviza/blis­ maceutică are tendinţa de creştere în aceste ţări în principal condusă de
teriza tratamentele pentru o zi, pe ore, pentru pacienţii cu probleme de cererea privind medicamentele inovatoare şi de creşterea bazei pacienţi­
memorie). lor şi a medicilor, deopotrivă, care se reîntorc spre Natură.

Prima Conferinţă Naţională de Gemoterapie


l TS TUTUN STOP® - produs natural fi­ Tot oraşul Cluj-Napoca a găzduit, , în peri­ Constanţa, Iaşi, Oradea şi-au manifestat intere­
toterapeutic destinat stopării actului de fu­ oada 26-27 martie 2010, Prima Conferinţă Na- sul pentru acest nou domeniu de abordare în
mat prin inhibarea dorinţei de a fuma; ţională de Gemoterapie cu tema - Posibilităţi practica fitoterapică, precum şi dorinţa de co­
de abordare a patologiei acute şi cronice în gemo- laborare între diferite centre universitare me­
l PASSISCLEROTIN® - produs natural terapie. Conferinţa a avut mai multe obiective, dicale şi producători, dar şi necesitatea dezvol­
fitoterapeutic destinat îmbunătăţirii echili­ printre care: tării gemoterapiei pe noi baze ştiinţifice în ţara
brului psiho-emoţional şi restabilirii funcţii­ noastră.
lor fiziologice ale sistemului nervos central în l înfiinţarea Asociaţiei Române de Gemote-
stările de stres, autori: Ing. Manea Ştefan, Ing. rapie şi Homeopatie - program şi obiective;
Gabriela Denisa Rizea, Prof. Dr. Elisabeta De­ l prezentarea rezultatelor obţinute în do­
nisa Mihele. meniul Gemoterapiei de producători români şi
diferiţi colaboratori din ţară şi străinătate (An­
S-au obţinut 5 diplome de excelenţă pen­ glia - Dr. Nick Churchill) în cei app. 5 ani de dez­
tru toate cele 5 brevete de invenţii prezenta­ voltare a acestui domeniu fitoterapeutic în Ro­
te şi 2 medalii: una de aur (GEMODENTIM® mânia.
- apreciat de juriu pentru originalitate şi no­ Din partea Hofigal Bucureşti au participat
utate: folosirea de gemoderivate în formu­ Dr.Biolog Iuliana Crişan, cercetător ştiinţific prin­
la de preparare) şi alta de argint (TS TUTUN cipal – departamentul de Cercetare-Dezvoltare,
STOP® - apreciat atât de juriu cât şi de par­ Dr. Paula Florea şi Dr. Ana Maria Alexandru - me­
ticipanţi). dici Hofigal de consiliere apifitoterapeutică.
Semnalăm că numeroşi medici, farmacişti,
biologi şi chimişti din Cluj, Timişoara, Bucureşti,

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 37


HOFIGAL
ABC-ul Naturii 20
de ani

Despre... “Şcoala Arborilor”

Au înmugurit a verde copacii! Simfonia în roz şi alb vrăjeşte


întreaga natură. Visul treaz al renaşterii mângâie firul ierbii abia
încolţit. E primăvară iar! Şi de la cea mai mică făptură, ascunsă
pe undeva prin grăunţele de pământ reavăn, până la păsările care
îmbrăţisează cerul în zborul lor, firea toată se bucură. E o senza-
ţie minunată care-ţi furnică sufletul. Soarele iubeşte pământul din
nou şi îl primim cu toţii ca pe un fiu rătăcitor.

Programul educaţional la
finalul celui de-al VI-lea an
Problemele de mediu sunt urgente şi trebuiesc abordate de
întreaga comunitate, iar educaţia reprezintă o soluţie. Copiii sunt
gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor, iar aceştia îşi pot
sensibiliza părinţii şi pe alţi membrii ai comunităţii la problemele
de mediu. Majoritatea elevilor nu au formată o educaţie de mediu.
De aceea noi, cadrele didactice din şcolile Municipiului Bucureşti
ne străduim să o promovăm prin diverse proiecte educaţionale.
Proiectul „Şcoala Arborilor” a fost iniţiat în anul 2003 de insti­
tutor Irina Negoiţă, fost inspector al sectorului 4 şi două cadre di­
dactice: institutor Florica Velicu, institutor Roxana Gheorghe de la
Şcoala Nr.190 „Marcela Peneş”. În derularea activităţilor primului
an s-au implicat 12 şcoli şi 2 grădiniţe. În 2009, cel de-al şaselea an
de activitate, s-au înscris la acest proiect 30 de şcoli, 4 licee şi 6 gră­
diniţe din Bucureşti şi judeţele Giurgiu, Călăraşi şi Brăila.
Este absolut necesar să-i învăţăm pe copii de ce trebuie să pro­ Prima rază de soare ne-a chemat în mijlocul naturii şi pe noi,
tejăm natura. Fiecare trebuie să fim conştient de impactul pe care
Arc-aşii de la Şcoala Metropolitană ARC. Am regăsit grădina
îl are modul nostru de viaţă asupra vieţii planetei.
Dacă sufletul vă tresaltă când priviţi un arbore secular, şcolii după o iarnă lungă, când plapuma de zăpadă s-a topit în
dacă ochii dumneavoastră se bucură la vederea unui copil sfârşit, dezvelind pământul dornic să înflorească. Ne-am apropiat
mângâind o floare, cu siguranţă veţi fi încântaţi să partici- de pomişorul sădit de noi primăvara trecută şi am văzut cu uimire
paţi alături de noi, la activităţile celui de-al VII-lea an (2010) că muguraşii l-au împodobit şi pe el. Stătea mândru în razele soa-
în cadrul Proiectului educaţional „ŞCOALA ARBORILOR”, cu
relui vrând parcă să ne spună cât e de fericit. Am mers şi la copa-
tema “ABC-ul Naturii”…
cii impunători din curte şi... aceeaşi bucurie a învierii năvălea din
Inst. Florica Velicu, ramurile lor care mângâiau cerul.
Inst. Roxana Gheorghe
Şcoala Nr. 190 „Marcela Peneş”

38 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
ABC-ul Naturii

MUGURI DE ARC…
Am hotărât cu toţii să facem din grădina noastră un loc în
care să celebrăm renaşterea naturii. Nu am stat prea mult pe gân-
duri şi … cu greble, cu lopeţi, am început să curăţăm şi să pre-
gătim pământul pentru înflorirea lui. Curând, el va fi presărat cu
flori printre firele mătăsoase de iarbă.

Am învăţat de la natură că trebuie să-i ocrotim vlăstarii, că stă


în puterea noastră să păstrăm cercul perfect al vieţii aşa cum l-a
creat Dumnezeu. La şcoală am aflat cum putem face acest lucru şi
ne-am dedicat cu însufleţire, acum în pragul primăverii, acestei
activităţi în peticul nostru de natură - grădina şcolii.

Am înmuiat în alb de var chiar şi trunchiurile copacilor, pen-


tru că, am aflat noi, aşa îi apărăm împotriva dăunătorilor. Aşa co-
roanele lor vor fi acoperite de podoaba verde, iar ei vor râde în
soare sănătoşi şi frumoşi. Copacii din grădina noastră ne repre-
zintă. Sunt mândria noastră şi depinde şi de noi sănătatea şi fe-
ricirea lor.


Mugur cu mugur desluşim ABC-ul naturii. La Şcoala Arbori-
lor, program care se desfăşoară şi la Şcoala Metropolitană “ARC”,
învăţăm cum să iubim natura şi cum putem să devenim protec-
torii ei.

Inst. Anne Marie Dumitru,


Şcoala Metropolitană ARC

Compania Hofigal îi aşteaptă pe ARC-aşii


Şcolii Metropolitane ARC, începând cu luna aprilie,
să intre în lumea plantelor din serele şi terenurile proprii,
pentru a învăţa să descifreze ABC-ul Naturii...

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 39


HOFIGAL
Pagini din istoria farmaciei 20
de ani

Din colecţiile muzeului Brăilei


DRAGI CITITORI AI REVISTEI “HOFIGAL tre la Societatea de istoria medicinei. Ea a vă­
- NATURĂ ŞI SĂNĂTATE”, ÎNCEPÂND CU zut lumina tiparului mai târziu, în 1967, când
ACEST NUMĂR AL REVISTEI VĂ INVITĂM autorul a făcut şi o importantă precizare: “În-
SĂ DESCHIDEM IMPREUNĂ CARTEA DE tâmplarea a făcut ca din şapte exemplare cu-
ISTORIE A PROFESIEI DE FARMACIST. noscute şi publicate, şase să dispară în ultimii
25 de ani” (s. n.). Cred că această afirmaţie a
Inaugurăm rubrica cu o primă lucrare: lui N. Vătămanu trebuie înţeleasă în sensul
“Capace de teriac veneţian în că din cele şapte exemplare publicate până
colecţiile Muzeului Brăilei” apărută sub atunci de către cei arătaţi mai sus, mai exista
semnătura Prof. univ. dr. Ionel Cândea în 1964, respectiv 1967, doar un singur capac
- Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, în colecţia Marcella Karadja din Bucureşti.
Director al Muzeului Brăilei. Acest capac, aflat împreună cu cutia de teriac
în colecţia amintită, este descris şi însoţit de o
Cercetările arheologice prilejuite de re­ bună fotografie, precum şi de o serie de date
staurarea în deceniul trecut a bisericii cu hra­ extrem de interesante privitoare la istoria pă­
mul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril din Brăila, trunderii şi folosirii teriacului în Ţările Româ­
au prilejuit descoperirea unui prim capac de ne. Lucrul cel mai important ni se pare a fi
flacon de teriacum, surprins chiar pe una din tocmai pătrunderea medicamentului soco­
fundaţiile demolate ale mecetului ce a pre­ tit panaceu universal în Transilvania, încă de
mers funcţionarea acestui monument religi­ la sfârşitul secolului al XVI-lea. Insistăm asu­
os ca biserică ortodoxă. pra exemplarului publicat de N. Vătămanu, al
Ulterior, cercetările de pe faleza Dunării celui din colecţia Marcella Karadja deoarece,
în zona străzilor Logofăt Tăutu şi Malului au aşa cum vom arăta imediat, el constituie cea
1. Bartolomeo Maranta, Della Theriaca adus un nou capac de teriacum şi tot veneţi- mai bună analogie pentru prima dintre pie­
et del Mithridato, libri due, Venezia 1572 an dacă dăm crezare inscripţiei de pe acesta. sele (capacele) găsite la Brăila.
(frontespizio)
Iată, aşadar, două piese nu tocmai frecvente În sfârşit, în anul 2005, Eugen Nicolae a
pe malul stâng al Dunării, cunoscut fiind fap­ publicat un capac de teriac, descoperit la Or­
tul că pe malul drept, în Bulgaria (Imperiul heiul Vechi în anul 2003 şi aflat într-o colec­
Otoman) - respectiv Dobrogea - astfel de ca­ ţie particulară. El este important pentru plu-
pace au fost descoperite şi publicate de mai sul ce-l reprezintă pe harta descoperirilor, dar
multă vreme. Ne grăbim să adăugăm faptul şi pentru “întâia atestare a pătrunderii în Mol-
că prezenţa celor două capace de teriacum dova a teriacului produs de firma Al Struzzo
la Brăila se înscrie într-un fenomen destul de d’Oro”, capsula părând originală.
frecvent în cadrul Imperiului otoman. Este locul să arătăm după Eugen Nico­
Trebuie să arătăm că cercetarea şi pu­ lae, cât se poate pe scurt, că preparatul a
blicarea unor capace de teriacum, cele mai fost realizat pentru prima dată la Pergam, în
multe provenind din celebra spiţerie “Capul sec. II î. Hr., devenind foarte cunoscut datori­
de Aur” (“Testa d’Oro”) de la Veneţia a conti­ tă lui Mithridates VI Eupator, rege al Pontului
nuat la noi şi, în 1947, imediat după Teofil Sa­ (121/119-63 î. Hr.), al cărui medic s-a ocupat
uciuc-Săveanu, părintele V. Laurent publică şi cu pregătirea acestui medicament socotit
el astfel de piese. La fel, C. J. Karadja a publi­ eficace împotriva oricărei boli. Romanii l-au
cat la Paris un studiu consacrat aceluiaşi su­ utilizat şi ei încercând să-l îmbunătăţească
biect - teriacul veneţian -, iar N. Vătămanu a şi se atribuie medicului împăratului Nero,
continuat această preocupare prezentând în Andromacus, adăugarea cărnii de viperă în
1964 o comunicare cu titlul Un medicament amestecul de componente animale şi vege­
celebru: Teriaca şi răspândirea lui în ţările noas- tale. Numărul ingredientelor se va modifica,

5. Giorgio
2. Horazio Guarguanti da Soncino, Della Melichio,
Theriaca et sue mirabili virtù, Venezia 1605 4. Nicolas Avvertimenti nelle
(frontespizio) Lémery, composizioni de’
Cours de medicamenti per
chymie, uso della speciaria,
contenant con un diligente
la manière esame di molti
de faire les semplici di Giorgio
opérations Melichio augustano,
qui sont en già speciale allo
usage dans la Struzzo di Venezia,
médicine, par con aggionta di
une méthode molte composizioni
facile …, VII utili, e necessarie,
edizione, raccolte da’ migliori antidotari, venuti in luce fino al
Parigi 1688 presente per beneficio e comodo de’ professori di essa
(frontespizio) arte, da Alberto Stecchini speciale allo Struzzo …,
3. Emblema farmaciei Al Struzzo d’Oro presso Antonio Mora, Venezia 1720 (frontespizio)

40 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Pagini din istoria farmaciei

dar două vor rămâne obligatorii: carnea de Întorcându-ne la cele două capace (cap­
viperă şi opiul. Medicul Galenius a scris în sec. sule) de teriac descoperite la Brăila, ele sunt,
II d. Hr. un tratat despre teriac, tratat ce se va foarte probabil, imitaţii, poate dintre cele
publica într-o primă ediţie la Veneţia în 1490. mai bune, dacă admitem că pentru farma­
În secolul al XVI-lea, teriacul veneţian era cia Testa d’Oro originale sunt doar cele ce
atât de apreciat încât a ajuns să fie deosebit poartă data 1603 sub bustul din câmpul
de căutat pe pieţele internaţionale, însă încă imaginii şi se pot asemăna cu exemplarul
din epocă devenise evident pentru mulţi din­ din Neamţ (colecţia Marcella Karadja). Sim­
tre medici că virtuţile terapeutice ale acestui pla alăturare a exemplarului nostru desco­
medicament empiric nu erau pe măsura fai­ perit la Biserica Sf. Arhangheli din Brăila de
mei sale, preparatul sub formă lichidă sau de capacul gravat al cutiei de teriaca din co­
unguent dovedindu-se chiar dăunător în ca­ lecţia amintită mai sus, sugerează că avem
zul administrării pentru tratamentul anumi­ de-a face cu o bună replică, ce se apropie
tor boli cronice. foarte mult de original.
Simbolurile specifice, sub forma unor Iată descrierea: un prim cerc linear, apoi
embleme sau insegne, necesare pentru a o triplă ghirlandă de frunze întreruptă în cru­ 8. Capac de teriac (faţă, verso şi profil), Farmacia
diferenţia farmaciile veneţiene şi a reflecta ce de câte un pătrat cu laturile curbate spre Cedro Imperiale, Veneţia, a doua jumătate a sec. al
printr-o marcă grafică calitatea preparatelor interior. Între două cercuri lineare legenda: XVII-lea(?), Muzeul Brăilei (D=2,4 cm)
medicinale ale spiţerilor ce activau în cadrul TER IACAlF ALLAlTESDA DORO IN VENl
acestora, erau impuse imperativ, la începutul adică Teriaca fina de la Capul de Aur din Vene­
ultimului sfert al secolului al XVI-lea, printr-o ţia. În centru este reprezentat un cap de băr­
dispoziţie executorie a dogelui şi a responsa­ bat, în profil spre stânga (heraldic), fără barbă
bililor competenţi în privinţa ocrotirii sănătă­ şi cu cununa de lauri pe frunte. În stânga per­
ţii populaţiei, adică a Magistrato alla Sanità; sonajului nu mai avem leul Sf. Marcu, ci o re­
farmacia Testa d’Oro (ad signum capitis au­ prezentare care pare mai degrabă o floare.
rei) era printre cele mai cunoscute farmacii Forma contaminată tesda, lipsa anului
veneţiene. Este neîndoielnic faptul că fabri­ de sub bust şi dispariţia leului Sf. Marcu, în
carea şi vânzarea teriacului în oraşul lagunar ciuda lucrului destul de îngrijit, ne îndeam­
şi în afara graniţelor Veneţiei erau posibile nă să credem că avem de-a face cu o imita-
doar în condiţiile deţinerii unei autorizaţii eli­ ţie a unui capac de teriac de la farmacia Testa
berată de acelaşi Magistrato alla Sanità. d’Oro din Veneţia.
În anul 1838, renumita farmacie Testa Locul descoperirii, în fundaţia demante­
d’Oro funcţiona încă, fiind situată într-o lo­ lată a unei faze a mecetului, îl pune în legă­
caţie pe Ponte di Rialto, licenţa comercială tură cu mediul otoman în care astfel de licori
aflându-se în proprietatea lui Silvestrini Eredi, circulau şi o putem atribui celei de-a doua ju­
care îl desemnase ca responsabil al farmaciei mătăţi a secolului al XVII-lea, poate începutul
pe Marc’ Antonio Gaspari; emblema farmaci­ veacului următor.
ei Testa d’Oro, la acea dată, era următoarea: Cea de-a doua piesă, de dimensiuni mai
un cap de bărbat în profil stânga, purtând o mici – 2,4 x 2,5 cm – ridică probleme datorită
cunună de laur, o reprezentare tipică ce imi­ stării de conservare. Ea a fost îndoită în mo­
ta evident efigiile de pe monedele imperiale mentul desfacerii sau ulterior, iar legenda a
romane. O altă faimoasă farmacie veneţiană, avut de suferit. Credem că ea poate fi descri­
producătoare şi exportatoare de teriac, a fost să astfel: între două cercuri lineare legenda:
Struzzo d’Oro, care, de asemenea, funcţiona TERIACAlFlALlCEDRO IMPERIALEl VEN.
încă în anul 1838, într-o locaţie din zona Pon­ Aceasta înseamnă: Teriaca fină de la Cedrul
te dei Beretteri, licenţa comercială fiind deţi­ Imperial, Veneţia. În câmp o acvilă bicefală în 9. Farmacia Testa d’Oro din Veneţia,
nută de Pietro Eredi, iar după moartea aces­ zbor deschis, aşezată pe coroana unui cedru după V. Laurent, op. cit. în loc. cit., fig. 6
tuia transmisă fiului său Cappelletti Eredi, având de o parte şi de alta doi lei văzuţi din
probabil o rudă a amintitului Silvestrini Eredi, faţă cu cozile sub ei (?)
în vreme ce responsabil al farmaciei fusese Cât priveşte locul descoperirii acestui ca­
desemnat Pasquale Cappelletti Eredi. Ca şi în pac el este unul şi mai elocvent. Este vorba
cazul farmaciei Testa d’Oro, simbolul farma­ de cea de-a treia necropolă creştină a ora­
ciei Struzzo d’Oro era o emblème parlant: un şului, ca ordine cronologică, aparţinând sec.
struţ cu zborul închis, în profil stânga, într-un XVI-XVIII şi chiar XIX, până la plecarea turcilor
câmp în care unica mobilă heraldică, redată (1828) în apropierea căreia s-a aflat şi un aşe­
în perspectivă stânga, sunt zidurile de incin­ zământ spitalicesc. Multe dintre mormintele
tă cu un turn al porţii de acces într-un oraş din această zonă (peste o sută) au fost acope­
fortificat. rite cu un strat destul de gros din var.

6. Capac de teriac, Farmacia Testa d’Oro, 7. Capac de teriac (faţă, verso şi profil), Farmacia 10. Capsulă de teriaca fină de la farmacia
Veneţia, 1603, colecţia Marcella Karadja Testa d’Oro, Veneţia, a doua jumătate a sec. al Testa d’Oro din Veneţia, după V. Laurent
(după N. Vătămanu, op. cit., fig. 1) XVII-lea (?), Muzeul Brăilei (D=4,1 cm)

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 41


HOFIGAL
Editorial 20
de ani

- continuare din pagina 1 - Ce înseamnă pentru HOFIGAL faptul să-i motivez să-şi perfecţioneze pregătirea profesiona-
că România este membră cu drepturi lă în concordanţă cu exigenţa proiectelor noastre de
Este vorba de cea mai mare concentraţie de caro- depline a UE? dezvoltare şi de calitate a muncii. Deşi acest personal
ten în ulei de cătină, de proteină în Spirulină (obţinu- acoperă domenii diverse de activitate, el acţionează ca
te prin tehnologii proprii, cu randamente de extracţie Nu cred că exagerez dacă spun ca noi am funcţio- un sistem armonizat.
maxime), Coenzima Q10 în ulei de cătină, tehnologia de nat în parametrii europeni chiar de la început. Problema cea mai importantă a fost constituirea
obţinere a Mag Anghinar (cu concentraţii de cinarină Totuşi, în anul 2006 am făcut eforturile investiţio- unui colectiv format din oameni cu mare experienţă în
de peste 4,5% faţă de 1,25% obţinut pe plan mondi- nale cele mai mari pentru ca Sistemul de Management cercetare şi producţie şi transferarea, completarea şi
al), concentraţie de antociani de 1,8% în extractul de Integrat să fie certificat prin auditurile unor organis- dezvoltarea la noua generaţie a dragostei faţă de me-
afine, recent: gama de gemoderivate la monodoze, de me internaţionale de certificare. serie. Numai dragostea şi pasiunea faţă de meserie îţi
vinuri medicinale şi lista poate continua. Folosirea de Avem în acest sens Autorizaţia de funcţionare dau SATISFACŢIA VIEŢII – din păcate astăzi totul se în-
extracţii pulsatorii a permis obţinerea de uleiurilor vo- (certficat GMP-ANM) pentru fluxurile de fabricaţie a dreaptă spre „ochiul dracului”, banul.
latile cu randament de peste 85%, ceea ce este reper produselor farmaceutice şi substanţelor farmaceutice Acum sunt o mare familie al cărei nobil ţel îl con-
de vârf la nivel mondial. O dovadă a preocupării noas- active, Certificat pentru Sistemul de Management al stituie asigurarea sănătăţii semenilor. Am dorit să de-
tre pentru calitatea produselor este reprezentată de Calităţii - ISO 9001, Sistemul de Management de Me- monstrăm că putem şi noi, ca români, să fim la cel mai
cele peste 80 de medalii obţinute la concursurile inter- diu - ISO 14001; Sistem de Management al Siguranţei înalt nivel etnic şi ştiinţific, fără “asocieri”. De altfel, la
ne şi internaţionale, dintre care 45 de aur. şi Securităţii Alimentelor- ISO 22000; Sistem de Ma- vizitele primite din Comunitatea Europeană, am fost
nagement al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale - SR luaţi drept nivel de referinţă, o referinţă situată la ni-
Evident că orice produs nou include OHSAS 18001, eliberate de TÜV CERT al TÜV Thüringen velul anilor 2012-2014.
şi o imensă muncă de cercetare. Cum e.V./ Germania;
se desfăşoară activatea de cercetare la Suplimentar obiectivelor rezultate din Politica de Vorbeaţi de proiecte. Ce proiecte aveţi
HOFIGAL? Calitate & MI, au fost realizate alte obiective care au în viitorul apropiat sau mai îndepăr-
Aici pot să spun că avem un colectiv de cercetare, adăugat valoare companiei şi au confirmat politica tat?
condus de Director Viorica Tamaş, care împreună cu alţi privind îmbunătăţirea continuă a sistemelor de mana-
specialişti cu experienţă transferă cunoştinţe valoroa- gement: Un proiect ambiţios, care conceptual, este deja fi-
se următoarei generaţii de cercetători. - a fost emisă de către Ministerul Agriculturii şi Ali- nalizat; asigurarea conversiei de la agricultura conven-
Produsele noastre sunt rezultatul unei îndelun- mentaţiei (actualmente Ministerul Agriculturii şi Dez- ţională la agricultura ecologică = AGRICULTURA VERDE
gate şi susţinute activităţi de cercetare şi dezvoltare voltării Rurale), Licenţa de fabricaţie pentru ates- = ECO-ECO (= produse din agricultura ECOLOGICĂ /ECO
desfăşurate în laboratoarele noastre de către colecti- tarea dreptului de a desfăşura activităţi în domeniul etichetarea).
vul propriu de cercetători, doctori în ştiinţe (farmacişti, producţiei de produse alimentare - ceaiuri; Un element cu desăvârşire nou şi anume, spălarea
ingineri chimişti, medici, biologi, microbiologi, biochi- - a fost emis Certificatul pentru conformitatea cu înainte de procesare a plantelor, este o iniţiativă de pi-
mişti, chimişti, agronomi). Acest colectiv colaborează cerinţele NATO, AQAP 2110 -„Cerinţe NATO de asigura- onierat în Europa. Avem deja aparatura necesară aces-
cu cele mai importante instituţii de învăţământ supe- re a calităţii pentru proiectare, dezvoltare şi producţie” tui proces, care se va desfăşura în condiţii de maximă
rior şi cu ANCS (Agenţia Naţională de Cercetare Ştiinţi- pentru domeniul: Cercetarea, proiectarea-dezvolta- calitate şi igienă.
fică). Actualmente, co-finanţăm numeroase teme de rea, producerea, stocarea şi comercializarea produse- O altă noutate, diversificarea produselor oenote-
cercetare din Planul Naţional de Cercetare, la care se lor cosmetice, produselor farmaceutice, suplimentelor rapeutice (vinurile medicinale, cum li se mai spune).
adaugă o multitudine de proiecte de cercetare inter- alimentare, substanţelor farmaceutice active, destina- Am reintrodus aceste tratamente ce nu se mai practi-
nă şi internaţională. Aşa cum am mai precizat, urmare te homeopatiei, fitoterapiei şi nutriţiei personalului ca de mai bine de 100 de ani, pentru că strămoşii noş-
a acestui volum intens de activitate de cercetare, por- combatant. tri trăiau bine tratându-se cu ajutorul lor. Vom lansa
tofoliul s-a lărgit, ajungând în prezent să includă peste - s-a obţinut certificarea IFS (International Food aproximativ 30 de produse enoterapice noi care, în
450 de produse. Suntem permanent preocupaţi de stu- Standard), versiunea a V-a. momentul de faţă, sunt cu cercetările şi omologările
diul şi introducerea de terapii noi şi ca exemplu recent, Faptul că suntem în UE înseamnă permanenta încheiate. La acestea aş mai putea adăuga că o influ-
aş aminti gama de Gemoderivate, sub formă de extrac- obligaţie de a fi la curent cu legislaţia europeană, cu enţă deosebită a avut-o filozofia eminesciană: „un pa-
te hidrogliceroalcoolice, obţinute din produse vegeta- normele de calitate şi bineînţeles, avantajul de a avea har ascute mintea, mai multe o tocesc”.
le proaspete aflate în faza de creştere (muguri, boboci, posibilitatea să fii prezent pe o asemenea piaţă. Este Tot în acest an, suntem pe piaţă cu veritabile anti-
amenţi, mlădiţe, scoarţa ramurilor tinere, scoarţa inter- o provocare la o competiţie a valorilor. Ne mândrim, o biotice naturale. Ele sunt de fapt uleiuri volatile cu ac-
nă a rădăcinilor, sevă, seminţe). Toate acestea sunt for- spunem fără falsă modestie, că suntem în fruntea ie­ tivitate antimicrobiană, încorporate în miere naturală
mate din ţesuturi embrionare care concentrează întrea- rarhiei europene şi mondiale a calităţii. şi ambalate primar sub formă de monodoze. Avem în
ga energie şi informaţie genetică a plantei. Amintesc, vedere şi obţinerea altor tipuri de produse din plante
pentru o mai bună percepere, că noi producem o gamă Cum procedaţi ca produsele firmei medicinale şi, în mod deosebit, ne vom axa pe uleiurile
largă din aceste produse, cum ar fi gemoderivatele dumnevoastră să ajungă pe piaţă şi volatile, adică pe AROMATERAPIE.
din: afin negru, alun, arin negru, arţar de câmpie, evident, la consumator? Dorim să „reactualizăm” unele produse străbu-
brad alb, castan sălbatic, carpen alb, cătină ro- ne pe bază de in şi cânepă – omega 3 vegetal – dorim
şie, coacăz negru, dud negru, fag, frasin, ienupăr, Marca HOFIGAL poate fi găsită în toate farmaciile să redăm „drepturile antice”, azi demonstrate ştiinţific,
lemn câinesc, liliac, măceş, mestecăn alb şi pufos, din România. Totodată, HOFIGAL are propria reţea de lucernei, ştirului, napului ... şi unele surprize privind
mur, nuc, păducel, pin, plop, porumb, porumbar, farmacii, unde produsele noastre se vând fără adaos utilizarea de plante descrise de medicina antică asia-
rozmarin, salcie, sânger, stejar, tei argintiu, ulm, comercial, adică la costul de producţie. În incinta fie- tică şi africană.
viţă-de-vie, zmeur. Valorificarea materialului vegetal cărei farmacii HOFIGAL există amenajat un cabinet de
obţinut de firma noastră are în vedere şi domenii adi- consultanţă, în cadrul căruia medici sau farmacişti au- Domnule Ştefan Manea, cum comen-
acente, deja aflate în studiu, cum ar fi: super nucleele torizaţi, angajaţi ai HOFIGAL, cu pregătire atât în do- taţi reticenţa unor medici faţă de pro-
pentru zootehnie (polivitamine), insectofungicide na- meniul alopat, cât şi al fitoterapiei, acordă gratuit con- pietăţile curative ale medicamentelor
turale vegetale netoxice. Aş vrea să mai adaug aici că siliere persoanelor in¬teresate de produsele noastre. naturale?
atât gemoderivatele cât şi alte produse, cum ar fi cele De altfel, prin aceasta asigurăm şi elementul de con-
cosmetice, sunt ambalate, ca o premieră mondială, în sultanţă confidenţială, pe care ar trebui să îl acorde Pentru a fi mai bine înţeles în cele ce vă voi spune,
monodoze. Monodozele permit condiţionarea de pro- toate farmaciile. am să încep acest răspuns cu un citat din “Somnambu-
duse fără conservanţi ca formă de ambalare primară; lii” lui Arthur Koestier: “Inerţia minţii omeneşti şi rezis-
asigură concomitent siguranţă, simplitate şi compli- Ce ne puteţi spune despre personalul tenţa sa la inovaţii se demonstrează cel mai evident nu
anţă administrării. De altfel, tot în premieră mondială care lucrează în HOFIGAL? atât la masele inculte, după cum am putea crede, care
avem în fabricaţie primele cosmetice “fără conservanţi”, pot fi uşor fascinate odată ce le-a fost aprinsă imagina-
adică fără E-uri. În anul înfiinţării am avut doar cinci salariaţi. As- ţia, ci mai ales la profesionişti ale căror interese sunt
tăzi am depăşit cifra de 400. În permanenţă am căutat în păstrarea tradiţiei şi a monopolului cunoaşterii. Ino-
42 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l
HOFIGAL
20
de ani
Editorial

vaţia reprezintă o dublă ameninţare pentru medio- al sănătăţii trainice este calea naturii. Nu putem spune de la Giurgiu cu şefi de stat şi de partid (peste 20) pen-
crităţile academice: se pune în pericol autoritatea lor că e uşoară şi lipsită de efort. Dar efortul cerut de mersul tru că-i plăcea să vorbească despre cea mai mare inves-
de oracole şi se iniţiază frica adâncă de faptul că edi- pe această cale ne duce către o armonie deplină a vieţii.” tiţie de pe Dunăre. Aveam cel mai mare cheson de ali-
ficiile intelectuale pe care le-au construit cu dificulta- mentare cu apă din Dunăre.
te se pot prăbuşi”. Este vorba de mentalitate şi de re- Ştim că sunteţi un admirator sincer al Una mai hazlie: se anunță că vine în vizită cu San-
fuzul de a folosi în combaterea bolilor şi alte forme de poetului nostru naţional Mihai Emi- tiago Carilio – Secretarul General al Partidului Comu-
terapie. Cred că viitorul este cel care va hotărî mai bine. nescu. De ce atunci când vorbiţi despre nist Spaniol. Iniţial se ştia că vine cu maşina şi se opreş-
O parte dintre cercetătorii în domeniul medicinei cred el insistaţi atât de mult pe latura filo- te la Dunăreana, apoi vine la combinat. Într-un târziu
că pot fi prevenite multe boli, cu excepţia celor geneti- zofică a operei sale? (orele 15) se anunţă că vine direct la combinat cu eli-
ce. În fiecare zi se descoperă gene care provoacă boli, Ştiţi că sunt unul dintre cei ce cred că Eminescu a copterul. Comitetul Judeţean plimba delegaţia de în-
dar şi modalităţile de manipulare a acestor gene pen- fost un „trimis” pe pământ. Ascult azi critici la adresa tâmpinare. Un bătrân trebuia să îl întâmpine cu pâine
tru a corecta anumite deficienţe; toate au însă la bază lui pe care nu doresc să le comentez. Dar dacă citeşti şi cu urarea: „Bine ai venit, fiu al clasei muncitoare, rod şi
modele create de natură. Este sigur că, în viitor, îngri- opera lui Eminescu, îţi dai seama că a fost mai mult fi- apărător al pământului românesc, te întâmpinăm cu ...”.
jirea medicală se va axa cu precădere asupra prevenirii lozof decât poet. Aterizează elicopterul, îl întâmpina toţi din Comitetul
bolilor şi asupra corecţiei genetice, în loc să controleze Revista Hofigal „Natură şi Sănătate” are ca motto Judeţean de Partid. I se dă raportul, apoi omul cu pâi-
doar simptomele, aşa cum fac mulţi medici în prezent. „Natura nu minte niciodată” (M. Eminescu). Tot ne şi sare începe: „tu fiu al clasei muncitoare.....” şi înţe-
Trebuie să învăţăm, în sfârşit, cum să corectăm cauze- Eminescu spune: „Natura are soluţii la toate”. Pentru peneşte, nu mai poate vorbi. Se face o linişte totală (nu
le, nu doar simptomele. Trebuie să învăţăm de la Natu- Eminescu Natura = Dumnezeu. se auzea nici musca) şi... într-un târziu, omul nostru îi
ră, de la miracolele ei, pentru că aşa cum bine a spus spune: „ai cam întârziat taică”. Santiago, care avea o
marele nostru poet naţional Mihai Eminescu, “Natu- Sunteţi creştin-ortodox, credeţi şi mai frumoasă traducătoare, izbucneşte în râs, dar Ceauşes-
ra nu minte niciodată”. ales, respectaţi Creaţia divină. Cum cu are o revenire şi îi spune „Se mai întâmplă, taică”. Ei
Îmi permit a vă da câteva citate din cartea „SĂ NU şi-a pus această credinţă amprenta asu- bine, pe această temă s-a discutat mult...
MAI FII NICIODATĂ BOLNAV – secretul longevităţii” au- pra vieţii şi profesiei dumneavoastră?
tor Dr. Med. Robert G. Jackson: În tot ceea ce aţi realizat v-aţi călău-
(P 228) „Dacă Dumnezeu ne-a da posibilitatea de Am lucrat în cercetarea medicamentelor de sinte- zit după dragostea pentru oameni, mai
a fi mereu sănătoşi, suntem răspunzători pentru starea ză cu oameni de o valoare deosebită, cărora le port tot ales pentru cei de pe meleagurile noas-
sănătăţii noastre. Urmare a acestui fapt, boala este un respectul. Am ajuns de foarte tânăr (28 ani) director la tre mioritice. Cum apreciaţi momentul
păcat, sau e consecinţa unui păcat contra legilor de viaţă o fabrică de medicamente – Biofarm. Acolo am început actual din punct de vederea al stării lor
ale corpului. Corpul care e bolnav a păcătuit. El a acţionat să produc produse naturale dar şi “imitaţii” ale naturii: de sănătate dar şi al principiilor şi va-
contra legilor şi regulilor divine de menţinere a sănătăţii; scopolamină, digitalice, etc. Abia atunci am înţeles că lorilor după care se călăuzesc în viaţă?
încălcând astfel voinţa lui Dumnezeu. Omenirea civiliza- tot ce nu este natural, organismul uman nu acceptă şi
tă a devenit sensibilă la boli pentru că s-a lăsat condusă că a cunoaşte natura înseamnă a te cunoaşte. Nu am re- Sunt un optimist incurabil, deşi nu sunt multe
de înfumurarea ei şi nu de judecată şi observaţie. Ea nu negat medicina clasică, dar e clar, mai ales azi, că a fost motive de satisfacţie azi, iar poporul român deţine re-
a înţeles că luxul şi confortul, eliminarea eforului fizic şi o eroare să cred în miracolele ei. Încă mai cred că este corduri de neinvidiat: cel mai bolnav popor din Euro-
satisfacerea tuturor poftelor şi dorinţelor materiale, care importantă, dar natura (Creatorul – proiectantul univer- pa, cel mai mare procentaj de fumători, iar la femei
i se par singurele ţeluri în viaţă demne de dorit, nu sunt sal) a lăsat soluţii la toate, rolul ştiinţei fiind de a le găsi. deţinem recordul lumii: peste 53% din femei sunt fu-
principalul lucru în civilizaţia noastră ci simple „excres- Domnule Ştefan Manea, de când da- mătoare. De aici copii handicapaţi, cancere prematu-
cenţe” nenaturale ale civilizaţiei. Cea mai simplă obser- tează şi cărui fapt i se datorează dra- re, copii nepregătiţi pentru viaţa sexuală. Şcolile nu
vaţie şi reflecţie arată clar că legea oricărei creşteri este gostea dumneavoastră pentru Natură? fac educaţia necesară, televiziunile sunt sursă doar de
efortul; şi singura cale de a trezi şi dezvolta rezistenţa lucruri rele. Nu mai vezi nici un elev care a câştigat un
atât în viaţa fizică cât şi cea spirituală şi sufletească, este Poate din copilărie. Am trăit în plină câmpie. Mă concurs naţional sau internaţional popularizat, nici un
exerciţiul permanent de depăşire a obstacolelor. Cedarea pasionau lucruri care poate par puerile: de ce vaca nu profesor scos în evidenţă etc.
la ispitele confortului, ale vieţii comode, este calea sigură mănâncă orice iarbă? (rămân în păşuni movile); de ce Suntem singurul stat european care permitem fu-
spre moleşire şi istovire fizică, psihică, etică şi spirituală, pe unde trece oaia nu mai paşte vaca?; etc. Astăzi exis- matul în locurile publice. Totuşi sunt bucuros că MULŢI
spre boală şi moarte prematură.” tă răspunsuri ştiinţifice. MEDICI TINERI îşi însuşesc noile ştiinţe apărute: aroma-
(p 235) „Cititorul să mă înţeleagă bine; nu iau ati- Duc dorul unui somn pe iarba uscată în păier, terapia, enzimologia, gemoterapia, rezonanţa celulei
tudine împotriva profesiei medicale. Medicii din ziua de unde dormeai şi te trezeai odihnit şi al florilor colorate vii, materii care nu se fac din păcate nici măcar faculta-
azi consideră că e de datoria lor să vindece trupul bol- din poiană. Natura îţi oferă satisfacţia maximă, numai tiv la facultăţile de medicină.
nav şi să dreagă membrele rupte; ei îşi îndeplinesc da- să ştii să o citeşti, să o înţelegi. Să vezi cum floarea soa- Sper în implicarea statului în ceea ce priveşte să-
toria cât pot de bine, utilizând toate trucurile cunoscute relui se răsuceşte după soare, cum salcâmul îşi închi- nătatea, nu numai cu lozinci gen „avem bani”, „nu
lor. Ceea ce vreau să spun aici este că trebuie să vină vre- de seara floarea, cum plantele îşi încreţesc frunzele să avem bani”.
mea, şi sperăm să vină mai devreme decât putem noi să micşoreze suprafaţa de contact cu razele soarelui, cum Sper şi cred în puterea şi conştiinţa oamenilor de
prevenem, când medicii vor fi plătiţi pentru a-i învăţa pe plantele îşi lasă frunzele în jos când soarele se ridică, ştiinţă, că vor putea să impună un respect pentru po-
oameni cum pot rămâne sănătoşi cu ajutorul mijloace- toate acestea şi câte altele vorbesc de „prietenia” din- por, pentru omul de rând; mai sper şi am credinţa că şi
lor naturale; dar această vreme poate veni, fireşte, doar tre plante şi om, de consumul de energie telurică pozi- biserica se va implica mai mult, prin autoritatea sa mo-
când oamenii vor fi dobândit destulă înţelegere, pentru a tivă sau negativă, de comunicarea dintre celulele plan- rală şi instituţională.
cere ei înşişi acele îndrumări. Scopul acestei cărţi este de a telor şi ale organelor umane. Este fascinant!
netezi drumul pentru venirea acestei vremi.” Eu cred că medicina completată de chimia organi- Aveţi copii, aveţi nepoţi, sunteţi încon-
(p 237) „Şi acum, cititorule, încă un ultim cuvânt. că, chimia fizică, farmacognozie, biochimie şi botanică jurat şi în Hofigal de tineri… ce sfaturi
Arată bine mica flacără care luminează, ca să te facă să reprezintă viitorul omenirii. de viitor le daţi?
înţelegi cartea înţeleaptă a naturii şi încearcă să studiezi
conştiincios măcar prima sa lecţie, adică aceea care te în- Dacă ar fi să luaţi viaţa de la capăt, Unul singur: să înveţe să deosebească răul
vaţă că îi eşti dator trupului tău să-i acorzi atenţia şi gri- ce v-aţi alege? de bine şi ei să fie generatori numai de bine,
ja de care are nevoie pentru a ajunge în stare perfectă. Îi Acelaşi lucru, dar l-aş face mai profund; nu are să nu cunoască ura, răutatea, invidia, pentru
datorezi această grijă, pentru că i-o datorezi Creatorului egal în satisfacţii şi te ajută să te cunoşti pe tine însuţi. că afectează negativ sănătatea. Să fie prie-
acestui corp desăvârşit. Dar i-o datorezi la fel de mult şi teni şi să admire fără pizmă, să se iubească şi
sufletului şi spiritului tău, căci acestora, corpul fizic tre- Vă rugăm, relataţi-ne un moment de- să se respecte, pe sine şi pe cei din jur, deopo-
buie să le fie sălaş şi templu. Ne referim aici la găsirea căii osebit din viaţa sau cariera dumnea- trivă...
ce duce spre perfecţiunea plănuită de Dumnezeu a cor- voastră!
pului nostru, care este şi calea către imunitatea naturală Sunt aşa de multe că aş putea scrie o carte... amin-
faţă de boală. Singura cale care duce direct la ţelul dorit tesc numai vizitele lui Nicolae Ceauşescu pe platforma Interviu realizat de Mihai Chirea

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 43


HOFIGAL
Cititorii întreabă, medicul răspunde 20
de ani

Soluţii fitoterapeutice
pentru dischinezie biliară
şi steatoză hepatică
D.A.- Vaslui: Sunt mamă a doi tă un produs care îi ajută pe cei dornici de a este nevoie de o reducere a aportului calo­
renunţa la fumat. Este vorba despre un pro­ ric pentru a scădea în greutate, renunţarea la
copii şi mă tem de gripa porcină, dus sub formă de comprimate, Tutun Stop. fumat, evitarea alcoolului, mai ales băuturi­
ce să fac? Acesta se poate administra câteva luni de le spirtoase, evitarea alimentelor de origine
zile, timp în care ajută la detoxifierea orga­ animală care sunt bogate în grăsimi, în spe­
R: Nu intraţi în panică, pentru că gripa nismului şi la scaderea apetitului pentru ţi­ cial mezelurile şi brânzeturile. Dacă există şi
este o viroză care se tratează şi se vindecă. gări. Pentru inflamaţia cronică pulmonară dislipidemie, cu colesterol crescut, vă reco­
Pentru aceasta aveţi nevoie de o îmbunătă­ puteţi utiliza produse cu efect antiinflamator mandăm şi comprimate de Colerd, asociat
ţire a sistemului imunitar cu ajutorul alimen­ şi antioxidant: Ulei de peşte şi ulei de cătină - cu Redigest Plus sau Mag Anghinar - compri­
taţiei echilibrate şi cu suplimente naturale, capsule, Protein Forţă, Complet antioxidant, mate. Dacă sunteţi o persoană foarte activă
cum ar fi: extracte cu Echinacea-tinctură sau Flavovit C 500. Se poate adăuga şi un gemo­ şi aveţi stări de nelinişte, insomnie, anxietate,
capsule cu Echinacea sau combinaţii de tipul: derivat de Coacăz Negru pentru efectul anti­ puteţi lua şi suplimente cu efect sedativ, care
Hof Imun forte - comprimate, Hof Imun - cap­ inflamator. Pentru un efect antiseptic la nivel scad uşor tensiunea arterială: Ulei de lavandă
sule, Protector hepatic forte-comprimate. De pulmonar pot fi utile monodozele de uleiuri - capsule, Somn Uşor - comprimate, Passiflo­
asemenea putem ajuta sistemul imunitar cu volatile în miere de albine: Cimbru, Busuioc, ra sau Valeriană - tincturi sau capsule.
următoarele produse: Coenzima Q10 în ulei Lavandă, ultima având şi un efect sedativ şi
de cătină (de 15 mg sau de 30 mg), Spiruli­ de calmare a tusei.
nă (sub diverse forme), un produs bogat în B.I. - Drobeta Turnu Severin: Sunt
vitamine, minerale şi alţi fitonutrienţi, Uleiul pensionară şi de ceva vreme au
de cătină - capsule, care conţine fitonutrienţi V. A. - Braşov: Am suferit
cu rol antioxidant, antiinflamator, vitamine şi recent un infarct miocardic. început să mă doară genunchii
minerale, Flavovit C 200 - pentru copii şi Fla­
Sunt hipertensiv şi am 20 şi să se umfle puţin. La fel şi la
vovit C 500 - pentru adulţi, Extravit M. De ase­
menea pot fi folosite şi unele gemoderivate, kilograme peste greutatea nivelul gleznelor. Sufăr şi de
atât la adulţi cât şi la copii: Porumbar, Măceş,
ideală. Ce tratament natural îmi osteoporoză şi coxartroză.
Stejar, Brad alb, Mesteacăn pufos. Pentru in­ Ce tratament să iau pentru
flamaţiile căilor respiratorii pot fi folosite cu recomandaţi?
succes produsele: Evitus - comprimate pen­ aceste boli?
R: Pentru a preveni apariţia unui nou in­
tru supt, Tusimun sau Origavir - soluţii sub R: Aveţi probabil o artroză la nivelul celor
farct miocardic şi a unui accident cerebro-
formă de picături. două articulaţii, genunchi şi gleznă. Inflamaţia
vascular posibil în astfel de cazuri e impor­
tant să vă menţineţi tensiunea arterială în acută a articulaţiei se însoţeşte de tumefacţie,
D.A. - Călăraşi: Am bronşită limite normale, adică TA sistolică să fie între durere, roşeaţă, creşterea temperaturii locale
120 şi 140 mmHg. Pentru aceasta puteţi folo­ şi un grad de impotenţă funcţională. Pentru a
cronică de 20 de ani şi încă mai si pe lângă tratamentul prescris de cardiolog trata această boală este necesar un regim hi­
fumez câteva ţigări pe zi. şi unele produse naturale cum ar fi: L-carni­ pocaloric pentru a scădea în greutate, până
Ce tratament să iau? tin complex, Coenzima Q10 de 30 mg sau de la greutatea ideală preferabil. Ca suplimen­
60 mg, Passisclerotin, Ulei de peşte-omega 3. te sunt utile gemoderivatele de Pin Montan,
R: În primul rând trebuie să vă lăsaţi de Dintre gemoderivate pot fi utile cele de Sân­ Mur, Măceş şi Salcie asociate cu suplimente
acest viciu al fumatului. Pentru aceasta exis­ ger, Liliac, Păducel, Arin Negru. De asemenea care ajută la regenerarea cartilajului articular,

44 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Cititorii întreabă, medicul răspunde

scăderea inflamaţiei şi a durerii locale: Con­ tratamentul de la medicul de M.V. - Piteşti: Am 68 de ani şi
dartroz - comprimate, Flavovit C500, Ulei de
peşte - Omega 3, Se-spirulin, Extravit M. familie, ce alt tratament, natural, sufăr de hipertrofie benignă a
aş mai putea urma în paralel? prostatei. Urmez un tratament
R.E. – Galaţi: De câteva luni am R: Paralel tratamentului cu medica­ medicamentos de un an de zile.
probleme digestive, adică am mente de sinteză dat de medicul dum­ Urinez des, mai ales noaptea (de
neavoastră de familie puteţi folosi un tra­
crampe abdominale şi gaze în tament adjuvant cu următoarele produse: 2-3 ori pe noapte). Ce ar fi util să
intestine după fiecare masă. L-carnitin complex, Coenzima Q10 în ulei de iau pe lângă tratamentul deja
cătină forte sau forte plus, Păducel - capsu­ început?
Mai am şi o dischinezie biliară le, Passisclerotin şi gemoderivate de: Arin
şi o steatoză hepatică recent Negru, Liliac sau Păducel. R: Pentru dumneavoastră sunt necesare
descoperită. Ce tratament îmi câteva produse naturale, pe care să le luaţi în
cure prelungite, de 3-6 luni de zile. Astfel pu­
indicaţi? teţi folosi: Licoprostat - capsule, Urzică - tinc­
G.M. - Făgăraş: Am doi copii, unul tură sau capsule, ceaiuri şi tincturi de Ghimpe
R: Problemele de care suferiţi sunt dato­
rate mai ales unei digestii proaste, a unui de­ de 4 ani şi celălalt de 8 ani care şi Pufuliţă. Dacă există şi o prostatită, o infla­
ficit enzimatic la nivelul tubului digestiv, sto­ fac frecvent infecţii respiratorii, maţie a prostatei, puteţi folosi un gemode­
mac şi intestin subţire. Pentru a suplini aceste rivat de Coacăz Negru asociat cu Hofisan şi
carenţe enzimatice puteţi folosi produse care
rino-faringite acute mai ales. Protein Forţă - comprimate sau asociat cu De­
aduc un aport de fitonutrienţi şi enzime: Re­ Ce tratament natural să le dau purin şi Complex detoxifiant natural - compri­
mate. E bine să evitaţi consumul de alcool şi
digest şi Redigest plus, Reglacid, Protector pentru imunitate? să nu consumaţi prea multe lichide seara.
hepatic înlocuitor de cafea instant - plicuri. Se
pot adăuga şi suplimente cu efect antiseptic R: Pentru astfel de situaţie se poate folosi
digestiv, calmant, emolient: Ulei de salvie şi o schemă terapeutică cu mai multe produse S.B. - Târgu Jiu: Am o bronşită
ulei de lavandă-capsule, Ulei volatil de cim­ imunostimulatoare, utile pentru copii şcolari cronică astmatiformă,
bru, rozmarin şi busuioc, Mag Anghinar, Hofi­ şi chiar mai mici. Astfel sunt eficiente compri­
san-capsule. La acestea puteţi adăuga infuzie matele de Flavovit C 200, Extravit M, Spirulina hipertensiune arterială,
cu ceai de mentă, busuioc, muşeţel, combi­ 500 mg, Ulei de cătină - picături sau capsule. cardiopatie ischemică, gastrită,
Se mai poate adăuga şi Hofimun forte-com­
nate sau separat.
primate masticabile. În caz de inflamaţie a
colon iritabil şi dischinezie
căilor respiratorii inferioare, traheită şi bron­ biliară cu sediment biliar. Ce
I.V. - Săcele: Sufăr de cardiopatie
şită, se pot folosi Evitus - comprimate pentru tratament natural să urmez pe
supt şi monodoze cu ulei volatil în miere de
ischemică cronică, fibrilaţie albine: Busuioc şi Cimbru. Profilactic, în peri­ termen lung?
oadele când nu au viroză, le puteţi da gemo­ R: Având în vedere multiplele suferin­
atrială cronică şi hipertensiune derivate de Brad Alb şi Măceş, precum şi mie­ ţe pe care le aveţi ar fi util un tratament per­
arterială esenţială. Pe lângă rea HOFIMEL.
- continuare în pagina 46 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 45


HOFIGAL
Cititorii întreabă, medicul răspunde 20
de ani

- continuare din pagina 45 - produse naturale: Redigest plus şi Reglacid R: Dacă doriţi un tratament profilactic
asociate cu Protector hepatic forte sau alte pentru a încetini îmbătrînirea şi pentru stimu­
produse care pot fi schimbate după câteva larea imunităţii sau pentru a menţine capaci­
manent cu produse naturale. Pentru suferin­ săptămâni de tratament, prin rotaţie: Hofi­ tatea de efort fizic, vă recomandăm următoa­
ţa pulmonară este util un tratament cu Ulei san, Complex detoxifiant natural, Fiamarant, rele produse: Coenzima Q10 în ulei de cătină
de cătină şi Ulei de peşte-omega 3, Spiruli­ Cătinofort şi Mag Anghinar. - capsule de 15 mg, Spirulina de 500 mg sau
nă cu Seleniu sau Spirulină cu Extract de Că­ 1000 mg, Complet antioxidant - comprimate,
tină, gemoderivat de Coacăz Negru, Flavovit Flavovit C 500 şi Armuhep sau Redigest - cap­
C 500. Dacă există şi tuse, fără sau cu expec­ sule. Se pot lua permanent, în cure de 2 sau 3
toraţie, este indicat un ulei volatil de Cimbru F.A. - Deva: Aş dori un tratament saptămâni pe lună.
sau comprimate de Evitus, în cure scurte de de întreţinere pentru o persoană
2-3 săptămâni. Pentru suferinţa cardio-vas­
culară este utilă Coenzima Q10 în ulei de că­ de peste 60 de ani, fără boli cro-
Dr. Emil Cristea – medic de familie
tină forte plus, de 60 mg, singură sau în aso­ nice. Nu urmez nici un tratament cu competenţă în apifitoterapie
ciere cu L-Carnitin complex - capsule. Pentru
problemele aparatului digestiv(stomac, co­
cu medicamente şi aş dori ceva S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.
Cabinet consiliere: 07300.876.92.
lecist, colon) sunt foarte utile următoarele natural.

Talon de abonament
12 luni (6 numere) revista HOFIGAL - Natură şi Sănătate: 15 lei
Nume şi prenume.........................................................................................................................................
Strada......................................................................................... Nr........... Bl........... Sc........... Ap...........
Localitate.............................................................. Judeţ................................... Cod poştal........................

Depuneţi la orice oficiu poştal (mandat) sau la bancă (ordin de plată) suma de 15 lei
în contul SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, CUI RO384530,
cont RO72 RNCB 0082 0441 7022 0001 deschis la BCR - Sucursala Unirea

Trimiteţi talonul de abonament completat corect pe adresa:


SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA - Departament Marketing -
Intrarea Serelor nr. 2, Sector 4, Bucureşti, Cod 042124

Abonamentele plătite până la data de 20 ale lunii în curs se vor onora


începând cu data de 1 a lunii următoare. Detalii la tel. 021 334 74 86, 021 334 00 25

46 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


HOFIGAL
20
de ani
Noutăţi terapeutice

ALEXANDRA
cremă pentru îngrijirea călcâielor şi a zonei plantare
În practica produselor de igienă şi cos­ utice şi cosmetice importante care susţin şi
metică sunt cunoscute numeroase produ­ asigură calitatea şi eficienţa foarte bună a
se sub formă de creme, geluri, unguente, acestuia.
cu efect de protecţie a ţesutului epitelial din Astfel, extractul de salcie (Salix alba)
zona călcâiului ca şi din zona plantară, zonă conţine alături de un procent mare de tani­
supusă în mod frecvent la diferite traume: în­ nuri şi salicina plus derivati care, sub acţiu­
roşirea şi îngroşarea pielii, apariţia de crăpă­ nea enzimelor prezente hidrolizează, elibe­
turi (fisuri) superficiale sau profunde, însoţite rând treptat cantităţi mici de acid salicilic şi
de durere şi discomfort, tolerând greu încăl­ alţi compuşi ce acţionează uşor asupra ţesu­
ţămintea. tului afectat făcându-l permeabil, destructu­
SC Hofigal Export Import SA a creat un rându-l şi eliminându-l, făcând posibilă, ală­
produs special pentru îngrijirea călcâielor cu turi de numeroşi alţi compuşi bioactivi din
pielea crăpată şi îngroşată, ca şi a zonei plan­ produs, regenerarea şi restabilirea irigării ţe­
tare. sutului şi a fiziologiei locale normale.
Acest produs este realizat pe bază de Extractul de muşeţel (Matricaria re-
principii active vegetale: extract de salcie cutita) intervine printr-o mare varietate de
(Salix alba), ulei de busuioc (Ocimum basili- structuri chimice naturale, printre care im­
cum), extract de muşetel (Matricaria recuti- portante pentru prezentul produs sunt com­
ta), extract de coacăz negru (Ribes nigrum), ponentele uleiului volatil, acizii organici, fla­ te, după care se pun şosete care se menţin
cu rol de înmuiere şi îndepărtare lentă, na­ vonele, vitaminele din grupul B şi vitamina C, timp de câteva ore. Se utilizează zilnic, până
turală a ţesutului degradat, cu o foarte bună de asemenea, mineralele care susţin funcţiile la dispariţia aspectului inestetic. După utiliza­
penetrare a acestuia, concomitent cu aportul enzimatice şi echilibrul local al apei, complex re, prin diminuarea şi îndepărtarea ţesutului
de nutrienţi esenţiali pentru refacerea epi­ natural care complementar îi conferă produ­ keratozic şi a micozelor, pielea redevine ne­
teliului zonal, de calmare şi vindecare a pielii sului realizat importante proprietăţi antiinfla­ tedă.
afectate, dezinfectant, antiinflamator şi anti­ matoare, antiseptice, analgezice şi anestezi­ Produsul nu prezintă efecte nedorite
micotic. ce, cicatrizante şi puternic emoliente. asupra pielii; este bine tolerat chiar la folosi­
Uleiul volatil de busuioc (Ocimum basi- re îndelungată, pentru întreţinerea aspectu­
Produsul ALEXANDRA - Cremă pentru în­ licum) este bine cunoscut prin proprietăţile lui sănătos al călcâielor putând fi utilizat pen­
grijirea călcâielor, datorită principiilor active sale antiseptice datorate numărului mare de tru întreaga talpă a piciorului. Înlătură ţesutul
naturale folosite în asociere şi a sinergismu­ compuşi terpenici şi derivaţii lor oxigenaţi, degradat, împiedică apariţia crăpăturilor du­
lui acestora, precum şi datorită tehnologiei care în asociere cu complexul fitochimic din reroase şi susceptibile de infecţii, reface as­
speciale de fabricaţie (la temperatura came­ formula produsului asigură proprietăţi re­ pectul şi fiziologia normală a ţesutului der­
rei) are o eficacitate foarte bună. În condiţiile marcabile antiseptice şi cicatrizante, precum mic profund şi de suprafaţă a călcâiului şi a
de procesare elaborate sunt protejate toa­ şi de conservare în timp a produsului. zonei plantare.
te componentele bioactive din plante, inclu­ Extractul de coacăz negru (Ribes ni- Produsul se ambalează în tuburi de po­
siv enzimele, care eliberează din structurile grum) prin conţinutul bogat în anumite fla­ lietilenă de 50 ml (inscripţionate cu toate in­
complexe moleculele mai mici, active, ce pot vonoide ajută la protecţia fibrelor de colagen formaţiile prevăzute produselor cosmetice)
traversa barierele ţesuturilor degradate de la prin inhibarea elastazei din ţesutul dermic, sau sub formă de monodoze de 2 si 5 ml, asi­
nivelul călcâiului, precum şi, al zonei plantare colagenul fiind proteina de bază din piele; gurând menţinerea caracteristicilor fitotera­
şi pot acţiona benefic pentru protejarea şi re­ astfel împiedică apariţia crăpăturilor în ţe­ pice ale ingredienţilor utilizaţi, precum şi o
facerea ţesuturilor afectate. sutul dermic al călcâiului afectat, cu bune aplicare uşoară şi utilă a acestuia.
proprietăţi antiinflamatorii şi cicatrizante, Pentru călcâie netede şi catifelate folosiţi
Extractele naturale selectate pentru rea­ stopând evoluţia degenerativă locală prin ALEXANDRA - Cremă pentru îngrijirea călcâ­
lizarea produsului ALEXANDRA - Cremă pen­ îmbunătăţirea microcirculaţiei sanguine. ielor!
tru îngrijirea călcâielor, asigură compozitia
necesară pentru realizarea efectelor scon­ Produsul este de uz extern, se aplică în Ing. chim. Viorica Carabela
tate, produsul având proprietăţi fitoterape­ strat subţire, fără masaj. Se lasă cca 10 minu­

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Aprilie / Mai 2010 47


HOFIGAL
Adrese utile 20
de ani

Farmacii ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA care vând produse la preţ de producător şi unde există medic
de consiliere cu competenţe în apifitoterapie
CLEOFARM 1 Colentina Şos. Colentina nr. 76, sector 2 021 – 240.28.53 Fax:021 – 241.15.41 0730.087.692
CLEOFARM 2 Crângaşi Calea Crângaşi nr. 87, sector 6 021-220.02.87; fax: 02 1-220.0 1.93 0730.087.686
FARMACON Colţea Str. Colţei nr. 7, sector 3 021-314.15.45; fax: 021 -31 5.93.11 0730.087.685
HYM Malcoci Str. Malcoci nr. 2B, sector 5 021-424.22.69/ 021-424.22.70 0730.087.687
021-334.51.35/021-334.00.26;
HOFIGAL sediu Intrarea Serelor nr. 2, sector 4 0730.087.673
fax: 02 1-334.59.05
HOF NATURAL PLANT Giurgiu Str. Tineretului, bl. 206, parter, Giurgiu 0246-221.246 0730.087.698
Str. Grigore Cantacuzino, nr. 185, bl. 150 A,
SPIRU- SĂNĂTATEA Ploieşti 0244-51.90.24; fax: 0244-40.75.44 -
Ploieşti, Prahova
SPIRU- SĂNĂTATEA Breaza Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0244-34.32.22; fax: 0244-34.30.94 -
Centre de Medicale ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA
COMPLEX Medical “HofiMed” Sos. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, sector 2 021-240.73.40/ 031-808.89.98 0730.087.694
COMPLEX Terapie Naturală 0244-34.29.75/0244-3432.96;
Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0730.087.673
“Alexandra” fax: 0244-34.30.94
Farmacii, drogherii, magazine de produse naturale şi policlinici cu care compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA colaborează
PENA PLANT 1 Bucureşti Şos. Colentina nr. 2 Magazin B ucur Obor, et. 1 021.380.77.22 0723.425.810
ATHENA * Şos. Ştefan cel Mare, nr.17, sector 2 021-210.63.30 -
TERAFARM-Tei (RICHTER 18) * Bd. Lacul Tei nr. 65, s2 021-221.18.94; fax: 021 -212.18.93 0730.087.693
VICTORIA (RICHTER 23) * Bd. N.Titulescu nr.3, s1 tel. / fax: 021.312.45.30 -
TINOS FARM Bucureşti Bd. Al. Obregia nr.20 Aleea Barajul Sadului nr. 3 021.460.37.48 021.340.02.00 0730.087.700
COLVIMED Bucureşti * Şoseaua Mihai Bravu, nr. 88, bl. P7A, sector 2 021.253.29.66 -
BELLADONA Alexandria * Str. Dunării, BI.1612, Sc.16, parter, Alexandria 0247.324.347 -
Drogheria HOFIPLANT Târgovişte * Str. Col. Dumitru Băltăreţu, nr. 20, Târgovişte 0245.220.042 0722.247.048
LIDA NATURAL Constanţa Constanţa, str. Cişmelei 19, bl. 3, sc.B, ap. 23 0341.805.257 0721.750.903
FARMACON Constanţa * Constanţa, str. Mihai Viteazu nr. 51 0241.515.427 0745.855.536
EMIN & SUN Constanţa Constanţa, str. Daliei nr. 6, str. Baba Novac nr. 1 0241.617.046 0745.049.234
MELISSA Bd.T.VIadimirescu 138, 0352.407.849 0788.220.648
Drobeta Turnu Severin * DrobetaTr. Severin, jud. Mehedinţi
POLICLINICA Comunei Gostinari * Com. Gostinari, jud. Giurgiu - 0731.260.104
FARMA PLANT Craiova Str. Unirii nr. 38-40 0251.310.020 -
ROKNET Deva Str.Oituz nr.26 0254.222.353 0744540812
VIAFARM PLURISERV Deva Str. Dorobanţi bl. 34, parter 354.104.626 -
Remedium 3 Cluj * Str. I. Maniu, nr. 42, ap. 16, piaţa Avram Iancu, Cluj 0264.595.846 -
ALDEDRA Cluj * Str. Louis Pasteur nr. 60/5-6 Cluj, jud. Cluj 0264.520.090 0742.242.422
PLANTFARMA 1 Călăraşi B-dul Republicii nr. 42, Călăraşi 0242.318.349 0729.851.519
0728.926.801,
PLANTFARMA 2 Călăraşi * Str. Ştirbei Vodă, Bl. M16 P – Piaţa Big, Călăraşi 0242.331.120 0764.447.419
PLANTFARMA 3 Călăraşi Comuna Dragalina, Călăraşi 0242.345.454 0728.926.802
VICTORIA Câmpulung Muscel Câmpulung Muscel, Str. Dumitru Alimănăşteanu nr. 1 0248.533.262 0745.115.609
BIOPLANT * Piaţa Trandafirilor nr. 51 - Târgu Mureş, jud. Mureş 0265.216.621 -
BIOPLANT 2 * Bd. 1 Decembrie 1918 nr.197 - Târgu Mureş, jud. Mureş 0265.241.076 -
APICOLA Bd. General Magheru, bl.M9-11 - Oradea, jud. Bihor 0259.418.516 -
PRONATURA DIN EDEN Bd. General Magheru nr.17 - Oradea, jud. Bihor 0259.411.552 -
Richter Bârlad * Bd. Primăverii nr 17,bl G7,sc F-parter, Bârlad, jud.Vaslui 0235.410.049 0752.168.701
Richter1 Focşani * str.Tinereţii nr. 5, Focşani, jud. Vrancea 0237.211.015 0752.168.773
* locaţii unde există medic de consiliere apifitoterapeutică

Revista HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate este editată de Fundaţia HERON / ISSN: 1842 - 3310
Redacţie: e-mail: heron_mike2005@yahoo.com / heron_flg2005@yahoo.com Tel: 0721.820.776, 0721.405.788

Foto produse: Adrian Ionescu A mai colaborat din partea HOFIGAL: Ecolog Cristina Durnac dtp: Dan Crăciun Tiraj: 30.000 de exemplare

48 Aprilie / Mai 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


April
ie 1990 - Aprilie 2010
Premiul TüV Thuringen (pentru SC Hofigal Export Import SA Bucureşti, România - compania
românească cu cele mai multe sisteme de management implementate şi certificate), înmânat
de Directorul General al Organismului de Certificare Sisteme de Management şi Personal al TüV
Thuringen / Germania - Domnul ANDREAS DRECHSEL în 2008, la “Ziua clientului”, festivitate
găzduită de Camera de Comerţ şi Industrie a României.