Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA PRIMARĂ

,,________”
Nr. din 2014

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI
FUNCŢIONARE

2014-2015
CUPRINS

Capitolul I Dispoziţii generale

Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Şcolii Primare „________”

Capitolul III Integrarea copiilor în cadrul Şcolii Primare „________”

Capitolul IV Conducerea

Capitolul V Personalul

Capitolul VI Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Capitolul VII Părinţii

Capitolul VIII Evaluarea

Capitolul IX Dispoziţii finale

2
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare denumit în continuare Regulament,


cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea Şcolii Primare „________”, în
conformitate cu:
a) Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 cu modificările şi completările ulterioare,
b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar -
aprobat prin O.M. nr. 4925 din 2005 cu modificările şi completările ulterioare,
c) Codul muncii din 2003 cu modificările şi completările ulterioare,
d) Legea nr. 319 din 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere,
didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii/copiii înscrişi şi părinţii acestora
sau reprezentanţii legali.
Art. 3 Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Şcolii Primare ,,________” se
desfăşoară potrivit principiilor creştine, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a
Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.
Art. 4. (1) Şcoala Primară „________” este organizată şi funcţionează în baza legislaţiei
generale şi speciale, a actelor normative elaborate de MEN, a regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), a prezentului regulament şi a
deciziilor Inspectoratului Şcolar al judeţului ________.
(2) Regulamentul este aprobat de Consiliul de Administraţie, cu participarea
reprezentanţilor părinţilor şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de organizare şi
desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.
(3) Regulamentul se propune şi se dezbate de către Consiliul profesoral, la care participă,
cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi reprezentanţi ai părinţilor.
Art. 5 Structura anului şcolar este cea precizată în ordinul ministrului MEN.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII PRIMARE „________”
3
Art. 6. (1) Şcoala Primară ,,________” organizează cursuri de zi, potrivit prevederilor
legale în vigoare.
(2) Şcoala Primară ,,________” şcolarizează, în limita planului de şcolarizare, elevii/copii
care au domiciliul în judeţul ________.
Art. 7. (1) Programul Şcolii Primare ,,________” începe la ora 8.00 şi se încheie la ora
13.00. Elevii/copiii sunt primiţi în instituţie începând cu ora 7.45, nu mai târziu de ora 8.15.
(2) Elevii/copiii pot fi luaţi acasă începând cu ora 12.30.
Art. 8. (1) În Şcoala Primară ,,________”, cursurile se desfăşoară într-un singur schimb,
în programul de dimineaţă.
(2) Şcoala Primară „________” oferă program „Şcoală după şcoală”, la cererea părinţilor,
pentru efectuarea temelor şi a altor activităţi extraşcolare din oferta şcolii.
(3) Programul „Şcoală după şcoală” se va desfăşura conform prevederilor Metodologiei
de organizare a programului „Şcoală după şcoală” aprobat prin Ordinul nr. 5349/2011.
(4) Beneficiarii Programul „Şcoală după şcoală” vor încheia Şcoala ________ un
Contract de parteneriat conform metodologiei.
(5) Programul „Şcoală după şcoală” se organizează prin decizie a consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul ISJ. Directorul unităţii de învăţământ pune în
aplicare decizia consiliului de administraţie şi înaintează ISJ Programul „Şcoală după şcoală” .
(6) Consiliul de administraţie al ISJ avizează proiectul Programului „Şcoală după şcoală” ,
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de metodologie.

CAPITOLUL III
INTEGRAREA COPIILOR ÎN CADRUL
ŞCOLII PRIMARĂ „________”

Art. 9. (1) Înscrierea elevilor/copiilor în instituţie se face prin completarea de către


părinţii sau reprezentanţii legali a unei Fişe de înscriere pusă la dispoziţie de către secretariatul
instituţiei.
(2)Numărul de elevi/copii din fiecare clasă/grupă este stabilit anual de către conducerea
Şcolii Primare ________, fără a depăşi limitele impuse de lege.
Art. 10 Actele necesare înscrierii în Şcoala Primară ________ sunt:
a) fişă de înscriere;
b) copie după certificatul de naştere certificată de director;
c) copie după cartea de identitate a părinţilor sau a reprezentanţilor legali;
d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
e) aviz epidemiologic;
f) examen coproparazitologic;
g) exudat faringian;
h) patru poze tip paşaport 3X4 cm.;
i) taxa de înscriere;
Art. 11 Elevii/copiii pot fi preluaţi din instituţie de către părinţi sau de către persoanele
împuternicite în scris de părinţi. Fiecare elev/copil trebuie să aibă la dosarul de înscriere fişa de
înscriere unde sunt menţionate persoanele care au dreptul să preia elevii/copiii la finele
programului.
Art. 12 Dacă persoana care vine să ia elevul/copilul este necunoscută cadrului didactic,
aceasta trebuie să-i ceară să se legitimeze cu cartea de identitate şi să verifice dacă este pe lista
4
persoanelor menţionate de părinţi. Dacă nu se află pe această listă, cadrul didactic contactează
părinţii pentru clarificarea situaţiei.
Art. 13 (1) Persoanelor cu handicap li se poate asigura educaţia şi şcolarizarea în cadrul
Scolii Primare ________.
(2) Persoana cu handicap sau, dupã caz, familia ori reprezentantul legal al persoanei cu
handicap constituie principalul factor de decizie în alegerea formei şi a tipului de şcolarizare,
precum şi a unitãţii de învãţãmânt.
(3) Educaţia persoanelor cu handicap se realizeazã prin integrarea individualã în unitatea
şcolară.
(4) Accesul în unitatea de învãţãmânt al copiilor cu dizabilitãţi, inclusiv al celor cu
handicap, precum şi al celor cu dificultãţi de adaptare şcolarã se realizeazã prin hotãrâre a
comisiei pentru protecţia copilului, care elibereazã certificatul de orientare şcolarã şi/sau
profesionalã, pe baza raportului de evaluare complexã întocmit de serviciul de evaluare complexã
din cadrul direcţiilor generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului judeţean.
(5) Pentru unele forme de educaţie prevãzute de lege, sunt necesare recomandarea
comisiei interne de evaluare continuã şi cererea pãrinţilor.
(6) Copiii/elevii cu handicap pot beneficia de reduceri şi gratuităţi de masã şi/sau
şcolarizare, în funcţie de aprobarea Consiliului de Administraţie care va analiza fiecare caz în
parte.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA ŞCOLII PRIMARE ,,________”

Art. 14 Organele de conducere ale Şcolii Primare „________” sunt:


a) consiliul de administraţie;
b) directorul.
Art. 15 Şcoala Primară „________” este condusă de un Consiliu de administraţie.
Art. 16 Consiliul de administraţie este compus din specialişti care conduc și coordonează
activităţile Şcolii Primare „________”.
Art. 17. (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format potrivit legii şi îşi
desfăşoară activitatea conform Regulamentului Consiliul de Administraţie.
Art. 18. (1) Directorul Şcolii Primare ________ este domnul/doamna prof. _______
(2) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere.
(3) Norma didactică de predare a directorului este de 18 ore (12 ore, prin degrevare de
normă).
(4) Pe perioada absenţei de la program, atribuţiile funcţiei de director sunt îndeplinite de
către ____________.
Art. 19 Directorul are următoarele atribuţii principale:
a) asigură conducerea operativă a activităţii curente a instituţiei;
b) elaborează programele de activitate, planul managerial şi planul de dezvoltare
instituţional;
c) propune angajarea personalului de specialitate şi auxiliar, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
d) stabileşte măsurile disciplinare sau de recompensare, în conformitate cu hotărârile
Consiliului de administraţie, respectând legislaţia în vigoare;
5
e) reprezintă instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din
străinătate, precum şi în faţa autorităţilor;
f) informează conducerea instituţiei cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului
didactic, pe care îl propune pentru oferirea recompenselor;
g) îndeplineşte alte sarcini conform fişei postului.

CAPITOLUL V
PERSONALUL

Art. 20. (1) Funcţionarea Şcolii Primare ,,________” se asigură prin activitatea
personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată.
(2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se
face pe bază de concurs sau de examen, în condiţiile legii.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2), în cazul personalului încadrat pe perioadă
determinată încheierea contractelor de muncă se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor.
(4) Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Codul muncii din 2003 cu
modificările şi completările ulterioare, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, ROFUIP aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/2005 cu modificările şi
completările ulterioare, Contractul individual de muncă, Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Şcolii Primare ________ şi în prezentul Regulament.
(5) Personalul voluntar are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea nr. 195/2001-
Legea voluntariatului cu modificările şi completările ulterioare şi în Contractul de voluntariat.
Art. 21 Statul de funcţii al Şcolii Primare ________ şi Organigrama cuprinde cadrele
didactice angajate pentru anul şcolar în curs.
Art. 22. (1) Componenţa Comisiilor/consiliilor este prevăzută în Anexa nr…..
(2) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută,
reprezentanţi desemnaţi ai Consiliului de administraţie, ai părinţilor sau partenerilor sociali.
(3) Consiliul profesoral se întruneşte lunar, vinerea de la ora 12.00, conform Graficului şi
tematicii aprobate de către Consiliul de administraţie.
(4) Secretarul consiliului profesoral, numit prin decizia directorului, este domnul/doamna
_______
Art. 23 În cadrul Şcolii Primare „________”, comisia metodică se constituie pe un ciclu
de învăţământ.

CAPITOLUL VI
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Art. 24 În baza metodologiei elaborate de MEN, Şcoala Primară „________” elaborează


propriul Regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi propria
Strategie a CEAC.
6
Art. 25 Coordonatorul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii întocmeşte un
raport anual privind calitatea pe care îl susţine în Consiliul de administraţie.

CAPITOLUL VII
PĂRINŢII

Art. 26 Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii principale:


a) ajută cadrele didactice în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a
tuturor copiilor şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
b) sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru copii;
d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale,
susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă
şi din şcoală.
e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi cadrul didactic în întreţinerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.
Art. 27 Compunerea Comitetului de părinţi este prevăzută în Anexa nr.3.
Art. 28 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al
părinţilor.
Art. 29 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin
curriculumul la decizia şcolii;
b) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al
unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
c) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol
educativ în plan local;
d) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a
abandonului şcolar;
e) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice
minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
g) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu
părinţii pe teme educaţionale;
h) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu
organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei
elevilor care au nevoie de ocrotire;
i) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
j) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii copiilor.
Art. 30. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Şcoala Primară „________” este
compus din preşedinţii comitetelor de părinţi al fiecărei clase.
(2) Compunerea Consiliului reprezentativ al părinţilor este prevăzută în Anexa nr. 4.

CAPITOLUL VIII
EVALUAREA

Art. 31. (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul
semestrelor sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor MEN.
7
(2) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor
dobândite de elevi/copii. În aceste perioade se urmăreşte:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;
b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
c) stimularea elevilor/copiilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea
cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor;
d) stimularea pregătirii elevilor/copiilor capabili de performanţă.
Art. 32. (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile
psihopedagogice ale elevilor/copiilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
a) lucrări scrise;
b) activităţi practice;
c) referate şi proiecte;
d) interviuri;
e) portofolii;
f) alte instrumente stabilite de comisia metodică şi aprobate de director sau elaborate de
MEN ori de inspectoratul şcolar.
(2) În clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin
calificative sau prin alte forme de apreciere, respectând reglementările MEN.
(3) Calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog şi în
carnetul de elev, de către cadrul didactic care le acordă şi se comentează cu părinţii.
(4) Numărul de calificative acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, trebuie să
fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac
excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative este de
două.
(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ în plus faţă de
numărul de calificative prevăzut, ultimul calificativ fiind acordat, de regulă, în ultimele două
săptămâni ale semestrului.

CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE

Art. 33 Prezentul Regulament se completează cu alte dispoziţii legale sau/şi prevăzute de


regulamente specifice.
Art. 34. (1) Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa cadrelor didactice, cadrelor
nedidactice, elevilor/copiilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora;
(2) În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar şi
a prezentului regulament, directorul va încheia cu părintele un Contract de şcolarizare/acord de
parteneriat.
Art. 35. (1) Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului de
administraţie al Şcolii Primare ________ şi intră în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar .
(2) Regulamentul se poate modifica şi completa prin acte adiţionale.
Consiliul de administraţie:
DIRECTOR

Preşedinte: ______________________________
Membri: ______________________________
8
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________

S-ar putea să vă placă și