Sunteți pe pagina 1din 9

COD: PO 07

S.C. ORIZONT SIGHETU PROCEDURI OPERAŢIONALE


MARMAŢIEI S.R.L. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR Pag. 1din 9
Revizia 0

APROBAT
ADMINISTRATOR

Vlaşin Petru
Data 03.06.2008

EXECUŢIA SĂPĂTURILOR
01.07.2008-31.07.2008
Cod : PO 07

Exemplar Nr…

Nume, prenume Funcţia Semnătura Data

Întocmit Patraus Adrian Sef punct de lucru 03.06.2008

Verificat Pop Alexandru Director Executiv 03.06.2008

Prezentul document este proprietatea SC ORIZONT SIGHETU MARMAŢIEI S.R.L., reproducerea


parţială sau integrală a acestui document este interzisă fără acordul scris al Administratorului Societăţii
.

F 01 Rev.0 PO 01
COD: PO 07
S.C. ORIZONT SIGHETU PROCEDURI OPERAŢIONALE
MARMAŢIEI S.R.L. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR Pag. 2din 9
Revizia 0

LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR


Revizia

Pag/Cap Cauza Descrierea Autorul Data


Nr. reviziei modificării modificării
crt.

Procedură - 02.03.2007
1 0
nouă

Aprob,
Administrator

Vlaşin Petru
05.03.2007

F 01 Rev.0 PO 01
COD: PO 07
S.C. ORIZONT SIGHETU PROCEDURI OPERAŢIONALE
MARMAŢIEI S.R.L. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR Pag. 3din 9
Revizia 0

Lista de difuzare şi retragere


Ex. Data Semnătura Retras în Semnătura
Destinatar difuzării de primire data resp.AQ
Nr.
1. Director

2. Director Tehnic

3. Asigurarea calităţii

4. Director Economic

5. Comp. Tehnic

6. Comp. Producţie

7. Aprovizionare

8. RTE / CQ

9. Resurse Umane

10. SRAC Bucureşti

Aprobat,
Administrator
Vlaşin Petru

F 01 Rev.0 PO 01
COD: PO 07
S.C. ORIZONT SIGHETU PROCEDURI OPERAŢIONALE
MARMAŢIEI S.R.L. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR Pag. 4din 9
Revizia 0

Data: 05.03.2007

1. Scop
1.1 Procedura tratează pregătirea terenului de fundare prin execuţia săpăturilor şi a pernei de
lőess.
2. Domeniu
2.1 Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor lucrărilor de construcţii din beton şi
beton armat executate în cadrul şantierelor S.C. ORIZONT SIGHETU MARMAŢIEI S.R.L.
3. Documente de referinţă
3.1 Manualul Calităţii MC 01
3.2 Proiect de execuţie – faza DDE – al structurii de rezistenţă
3.3 Caietul de sarcini al lucrării
3.4 Instrucţiuni de funcţionare utilaje
3.5 Proiect tehnologic şi de organizare tehnologică a lucrării
3.6 Prescripţii cu caracter tehnic; acte normative; NPM; NPSI

4. Definiţii şi prescurtări
4.1 Definiţii
4.1.1 Conform Manualului Calităţii MC 01
4.2 Prescurtări
4.2.1 Conform Manualului Calităţii MC 01

F 01 Rev.0 PO 01
COD: PO 07
S.C. ORIZONT SIGHETU PROCEDURI OPERAŢIONALE
MARMAŢIEI S.R.L. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR Pag. 5din 9
Revizia 0

5. Responsabilitate şi autoritate
5.1 Şef Şantier
 răspunde de calitatea lucrărilor
 asigură buna organizare a lucrărilor
 se asigură ca executarea lucrărilor să se facă în conformitate cu prevederile
proiectului şi prescripţiilor tehnice
 opreşte executarea necorespunzătoare a lucrărilor şi să ia măsuri de remediere
 respectă indicaţiile date de proiectant, beneficiar şi organele de control
5.2 Responsabil tehnic cu execuţia
 răspunde de executarea lucrărilor cu respectarea strictă a proiectului de execuţie,
procedurilor şi instrucţiunilor de lucru şi de control şi a caietelor de sarcini
 răspunde de instruirea personalului din subordine privind documentaţia de
execuţie, cerinţele de calitate, normele de protecţia muncii.
 urmăreşte şi controlează desfăşurarea lucrărilor pe faze de execuţie conform
cerinţelor de calitate
 îndrumă şi controlează activitatea şefilor de echipă în vederea respectării stricte a
prescripţiilor tehnice şi de calitate
 întocmeşte înregistrările de calitate aferente lucrărilor
5.3 Şef echipă
 răspunde de executarea lucrărilor conform proiectului de execuţie
 urmăreşte şi controlează calitatea lucrărilor prestate de muncitorii din echipa sa
 remediază operativ defectele semnalate
5.4 Controlor Calitate
 efectuează inspecţii conform PCCVI

F 01 Rev.0 PO 01
COD: PO 07
S.C. ORIZONT SIGHETU PROCEDURI OPERAŢIONALE
MARMAŢIEI S.R.L. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR Pag. 6din 9
Revizia 0

 verifică conformitatea execuţiei lucrărilor cu documentaţia de execuţie


 certifică prin semnătură înregistrările referitoare la inspecţii şi încercări

6. Descrierea activităţii procedurate


6.1 Lucrări pregătitoare
7 Lucrările ce trebuie executate înainte de începerea lucrărilor propriu zise sunt în
principal următoarele :
a) defrişări, atunci când este cazul
b) amenajarea terenului şi a platformei de lucru – excavarea stratului vegetal şi
depozitarea pământului rezultat din săpătură în afara perimetrului construit.

6.2 Trasarea pe teren


Trasarea pe teren cuprinde două faze:

6.2.1 Trasarea construcţiei, respectiv fixarea poziţiei pe amplasamentul proiectat, atât pe


orizontală cât şi pe verticală. Această lucrare constă din aplicarea pe teren de către
proiectant a bazei de trasare, prin materializarea unui minim de puncte de sprijin în
sistemul de referinţă folosit la întocmirea planului general de trasare .
6.2.2 Trasarea lucrărilor de detaliu pentru terasamente, fundaţii, zidării, diafragme, stâlpi, etc.
pe baza proiectului de execuţie a construcţiilor în raport cu punctele şi reperele de nivel
materializate pentru amplasarea construcţiei . Pentru trasarea axelor principale se
recomandă utilizarea teodolitului şi a ruletei sau pamblicii de oţel . De la caz la caz
marcarea axelor se poate face prin :
 implantarea de borne, a căror poziţie şi alcătuire să permită utilizarea acestora pe
toată durata de execuţie a construcţiei
 materializarea punctelor ce aparţin axelor pe împrejurimile proiectate şi executate în
acest scop.
6.3 Execuţia săpăturilor
6.3.1 Generalităţi

La executarea săpăturilor pentru fundaţii trebuie să se aibe în vedere următoarele :

F 01 Rev.0 PO 01
COD: PO 07
S.C. ORIZONT SIGHETU PROCEDURI OPERAŢIONALE
MARMAŢIEI S.R.L. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR Pag. 7din 9
Revizia 0

 să nu se strice echilibrul natural al terenului în jurul gropii de fundaţie sau al


fundaţiilor pe o distanţă suficientă pentru ca stabilitatea construcţiilor învecinate
existente să nu fie influenţată.
 să se asigure păstrarea sau îmbunătăţirea caracteristicilor pământului de sub talpa
fundaţiei
 să se asigure securitatea muncii în timpul lucrărilor.
Săpăturile se execută de regulă mecanizat. Execuţia manuală este admisă numai dacă
volumul de săpătură este redus şi folosirea utilajelor nu este justificată din punct de
vedere economic. Necesitatea sprijinirii pereţilor săpăturilor de fundaţie depinde de
natura şi de umiditatea pământului, de adâncimea săpăturii şi de durata posibilă a
execuţiei fundaţiei, de anotimpul în care se execută săpătura şi de regimul de scurgere
a apelor provenite din precipitaţii.
6.3.2 Săpături de fundaţii cu pereţii verticali

Astfel de săpături se pot executa numai în stâncă sau pământuri coezive, după cum se
arată mai jos :
 în stâncă groapa de fundaţie se poate executa cu pereţii nesprijiniţi
 în pământuri coezive groapa de fundaţii se poate executa cu pereţii nesprijiniţi
numai în următoarele condiţii :
 pământul să fie uscat sau de consistenţă tare sau plastic–vârtoasă şi să se asigure
condiţii ca aceste caracteristici să nu se modifice, prin înlăturarea rapidă a apelor din
precipitaţii sau provenite accidental
 săpătura să rămână deschisă un timp de preferinţă cât mai scurt şi să fie ţinută în
permanentă observaţie
 terenul din jurul săpăturilor să nu fie încărcat sau supus vibraţiilor
 pământul rezultat din săpătură să fie depozitat la o distanţă cât mai mare faţă de
groapa de fundaţie
 adâncimea gropilor de fundaţie poate să fie mai mare de 2 m. în cazul argilelor şi
pământurilor tari
În cazul executării săpăturilor verticale cu pereţii nesprijiniţi se vor lua măsuri pentru
menţinerea stabilităţii malurilor.

Dacă din cauze neprevăzute turnarea fundaţiilor nu se efectuează după săpare şi se


observă fenomene care indică pericol de surpare, se vor lua măsuri de sprijinire a
pereţilor în zona respectivă sau de transformare în pereţi cu taluz, după cum permite
proiectantul şi natura terenului. Constructorul este obligat să urmărească permanent
apariţia şi dezvoltarea crăpăturilor care, dacă nu sunt cauzate de uscarea pământului,
pot indica începerea prăbuşirii malurilor. În acest caz constructorul trebuie să ia măsuri
de prevenire a accidentelor.

F 01 Rev.0 PO 01
COD: PO 07
S.C. ORIZONT SIGHETU PROCEDURI OPERAŢIONALE
MARMAŢIEI S.R.L. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR Pag. 8din 9
Revizia 0

6.3.3 Mecanizarea săpăturilor

Pentru alegerea schemelor tehnologice de execuţie şi a utilajelor de săpat, la execuţia


mecanizată a săpăturilor se va ţine seama de considerentele următoare privind
domeniul de folosire a principalelor tipuri de utilaje de săpat.
a) Excavatoare cu cupă inversă – se utilizează pentru excavarea săpăturilor sub
nivelul terenului pe cere sunt aşezate
b) Draglinele – se utilizează cu maxim de randament pentru săparea în terenuri
argiloase şi mai ales în depozite. Pot efectua şi încărcarea pământului în mijloacele de
transport, dar au un randament mai scăzut decât excavatoarele cu cupă.
c) Buldozerele – sunt utilaje cu un domeniu de folosire foarte variat, putând
executa concomitent săparea, nivelarea şi transportul pământului. La lucrările de
săpături buldozerele se utilizează mai ales pentru adâncimi mici şi suprafeţe întinse şi
unde transportul pământului se face la o distanţă de maxim 100 m.
d) Grederele – sunt utilaje destinate în special la finisarea lucrărilor de pământ
pentru săpături mici ca şanţuri de drenare, deblee sau ramblee de înălţime mică.
e) Cilindrul compactor – este folosit pentru compactarea straturilor de pământ puse
în operă în cadrul pernelor realizate la construcţiile civile şi industriale.

6.4 Execuţia umpluturilor

6.4.1 Execuţia pernelor de lőess şi a umpluturilor compactate

Execuţia pernelor de lőess şi a umpluturilor compactate se va face cu lőess local,


rezultat din propria săpătură. După execuţia săpăturilor până la cotele indicate în
proiectul de execuţie se va trece la executarea următoarelor operaţiuni :
 se va cilindra fundul săpăturii după două direcţii perpendiculare cu un număr de 20
de treceri prin acelaşi punct ( 10 + 10 treceri pe fiecare direcţie )
 aşternerea lőessului în stare afânată se va face în strat de 28 cm, cu mijloace
mecanizate (greder, buldozer ) sau manuale
 materialul ce se aşterne va fi mărunţit, fără bulgări, materii organice sau resturi de
materiale de construcţii
 materialul pus în operă va fi adus la umiditatea optimă de compactare (18 %).
Această operaţie se face manual prin stropirea cu un furtun alimentat de la o sursă
de apă.

Dacă din cauza precipitaţiilor atmosferice umiditatea pământului este mai mare decât
cea optimă, se amână compactarea până ce umiditatea scade la valoarea cerută, luându-
se totodată măsuri pentru evacuarea apelor rezultate din precipitaţii. Pregătirea stratului
de lőess pentru obţinerea umidităţii optime de compactare se va face astfel:
 stratul elementar de 28 cm se va face din 3 straturi de 910 cm fiecare, care vor fi
udate şi scarificate după cum urmează :stratul de bază şi cel intermediar vor fi

F 01 Rev.0 PO 01
COD: PO 07
S.C. ORIZONT SIGHETU PROCEDURI OPERAŢIONALE
MARMAŢIEI S.R.L. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR Pag. 9din 9
Revizia 0

scarificate după o singură direcţie, iar stratul de sus va fi scarificat după două
direcţii perpendiculare între ele.
După acest proces este necesar un timp de aşteptare de 2-3 ore înainte de a se trece la
compactare. Atât scarificarea cât şi timpul de aşteptare sunt necesare pentru
omogenizarea cât mai rapidă a lőessului umidificat.
Compactarea stratului astfel pregătit se realizează cu un cilindru compactor neted
autopropulsat de 10-12 tone forţă şi cu o viteză de lucru de 1,6 km pe oră (viteza I). Se
apreciază că dacă se respectă condiţiile de mai sus, stratul elementar compactat va fi
de cca 20 cm. Nu se va trece la executarea unui nou strat înainte ca precedentul să fie
verificat şi găsit corespunzător de către laboratorul geotehnic autorizat. După
terminarea a două straturi succesive compactate (20+20 cm) şi verificate de laboratorul
geotehnic, se va trece la aşternerea unei pelicule de citom. Aceasta se va face cu o
cantitate de 0,8 litri / mp determinată experimental în teren. La pernele cu grosimea de
1 m se vor aşterne 3 pelicule de citom, două pelicule la stratul cu grosimea de 40 cm.,
iar cea de a treia la suprafaţă. La pernele cu grosimea de 22,5m se vor aşterne 5
straturi, respectiv 6-7 pelicule de citom.
6.5 Controlul calităţii

6.5.1 Lucrările privind umpluturile de pământ trebuie tratate ca procese speciale, verificându-
se:
 corespondenţa naturii terenului pe care se aşează cu prevederile proiectului
 calitatea materialului utilizat pentru această umplutură, neadmiţându-se nici o
abatere de la proiect
 respectarea tehnologiei de compactare conform proiectului

Rezultatele verificărilor prevăzute mai sus se consemnează în procese verbale de lucrări


ce devin ascunse.

7. Documente conexe
7.1 PO 03 Betonarea
7.2 PO 04 Confecţionarea şi montarea cofrajelor
7.3 PO 05 Execuţia lucrărilor pe timp friguros
7.4 PO 06 Confecţionarea şi montarea armăturilor
8. Înregistrări şi formulare
8.1 Proces verbal de lucrări ce devin ascunse, formular F- rev.0 PO 07
9. Anexe
9.1 Model Proces verbal de lucrări ce devin ascunse, Anexa 1

F 01 Rev.0 PO 01