Sunteți pe pagina 1din 8

Nr.

Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire


crt

 PO-XY- Proceduri operaţionale;


 F-CJG-XYZ- formulare;
 ,,Procedurile de sistem” - PSM 01÷04;
1. Controlul  F-CJG-001- ,,Evidenţa reviziilor şi a modificărilor” ;
 Cerinţe de identificare, documentare, difuzare, actualizare şi
documentelor interne  F-CJG-003- ,,Liste de difuzare”;
control;
şi externe  F-CJG-004- ,,Lista documentelor interne în vigoare”;
 F-CJG-005- ,,Lista documentelor externe în vigoare”;

 ,,Procedurile de sistem” - PSM 01÷04;


 Cerinţe de identificare şi păstrare a înregistrărilor stabilite prin
2. Controlul
protocolul încheiat între Consiliul Judetean Giurgiu şi Arhivele  Dosare de lucrări, registre diverse;
înregistrărilor
Naţionale în vederea aplicării LEGII nr.16 din 2 aprilie 1996-
Legea Arhivelor Naţionale

Stabilirea politicii şi a  Scop, domeniul de activitate;  DPC-CJG-01- ,,Mesajul Presedintelui”;


3.
obiectivelor în  Cerinţe legale şi de reglementare;  OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”;
domeniul calităţii  Cerinţe ale clienţilor;  Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ;

 Responsabilităţi definite în fişele posturilor şi comunicate


Identificarea  F-CJG-004- - ,,Lista documentelor interne ale SMC în
4. referitoare la identificarea cerinţelor legale şi de reglementare
cerinţelor legale şi de vigoare”;
 Legislaţia aplicabilă
reglementare  F-CJG-005- ,,Lista documentelor externe în vigoare”.
 Procesele şi activităţile organizaţiei

 Pi-CJG-01- ,,Planul de documentare, implementare şi


certificare a SMC”;
 DPC-CJG-01- ,,Mesajul Presedintelui” ;  Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ;
5.  OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”;
Planificarea SMC  F-CJG-008- ,,Programele anuale ale auditurilor”;
 Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ;
 Cerinţe legale şi de reglementare;  F-CJG-009- ,,Planurile de audit”;
 F-CJG-019- ,,Programele anuale ale instruirilor”;
 F-CJG-020- ,,Programele lunare de instruire ;

F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.1/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt

 DPC-CJG-01- ,,Mesajul Presedintelui”;  Decizii de numire, etc.


 OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”;  Fişe de post F-CJG-018;
Definirea
6.  Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ;  ROF aprobat prin HCJ;
responsabilităţilor şi a
 Cerinţe legale şi de reglementare definite de Legea  Organigrama MC-01; Anexa 1;
autorităţii
nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici şi Legea  Procese verbale de instruire;
215/23.04.2001 – Legea administraţiei publice locale;  Cod:PO-
 Decizii;
 Atribuţii definite şi comunicate în cadrul ROF, a ,, Fişelor posturilor”-
F-CJG-018;
 Note, solicitări şi transmiteri de documente interne;
 Cerinţe ale documentaţie SMC referitoare la comunicarea
 Repartizări de sarcini şi comunicare de termene şi responsabilităţi;
Fundamentarea şi externă;
7.  Comunicări referitoare la legate de activitatea curentă din perioada
realizarea comunicării  Cerinţe interne şi externe;
următoare şi verificarea rezolvării problemelor şi a îndeplinirii
interne  Comenzi, contracte;
sarcinilor din perioada anterioară;
 Cerinţe legale şi de reglementare;
 Comunicări referitoare la aspecte legislative;
 Înregistăriri referitoare la colaborarea dintre Servicii;
 Înregistrări privind instruirea, auditul, analizele managementului;
 Înregistrări diverse referitoare la comunicarea internă
8. Fundamentarea şi  Cerinţe legale şi de reglementare;  Decizii;
realizarea comunicării  Cerinţe ale documentaţie SMC referitoare la comunicarea  Atribuţii definite şi comunicate în cadrul ,,Fişelor posturilor”- F-
externe externă; CJG-018;
 Cerinţe legale şi de reglementare definite de Legea nr.188/  Primirea şi înregistrarea reclamaţiilor şi a sesizărilor la ghişeul unic de
1999 privind Statutul functionarilor publici şi Legea 215/ înregistrare sau preluarea telefonică a acestora şi consemnarea lor;
23.04.2001 – Legea administraţiei publice locale referitoare la  Solicitări de colaborare sau de documente către alte autorităţi;
comunicarea externă;  Emitere de avize, acorduri, autorizaţii şi trimiterea acestora
 Cerinţe legale şi de reglementare stipulate în O.G. nr. 27/2002 cetăţeanului;
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, L  Răspunsuri la petiţii;
544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  Informări, raportări către organele Administraţiei Publice Centrale;
(cu completările ulterioare: L 37/ 2006 şi L 380/ 2006), HG  Întâlnirile organizate de către Compartimentele presedintelui, mass-
123/ 2002- Normele metodologice de aplicare a accesului la media si cancelariei consiliului si relatii cu publicul a percepţiei
informatiile de interes public; publice a instituţiei din mass media;
 Cerinţe legale şi de reglementare stipulate în HG 1723/2004-  Dezbateri, seminarii, mese rotunde şi ateliere de studiu pe teme de

F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.2/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt

interes pentru cetăţenii Judetului;


 Punere la dispoziţia cetăţenilor a informaţiilor cu privire la viaţa
publică, agenda manifestărilor culturale, sportive, etc.;
 Informări, comunicate de presă către cetăţeni;
Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în  Organizarea de acţiuni care au drept scop promovarea normelor
activitatea de relaţii cu publicul; comunitare incurajand initiativele locale in ceea ce priveste integrarea
europeană;
 Prin colaborările realizate cu partenerii în domeniul schimbului de
informaţii;
 Comenzi/ contracte acte adiţionale;
 Rezultate ale auditurilor;
 Feedback-ul de la client, reclamaţii;
 Rapoarte de analiză;
 Performanţa proceselor şi conformitatea produsului;
 Liste de difuzare a rapoartelor;
9. Analiza efectuată de  Rezultatul acţiunilor stabilite la analize anterioare;
 Procese verbale ale şedinţelor;
către management  Acţiuni de urmărire ale obiectivelor;
 Pma-CJG-01- ,,Planurile de măsuri rezultate în urma
 Stadiul acţiunilor corective şi preventive;
analizelor efectuate de către management” ;
 Schimbări care ar putea influenta SMC;
 Recomandări de îmbunătăţire.
 Decizii de numire, etc
 Fişe de post F-CJG-018;
 ROF aprobat prin HCJ;
 Cerinţe interne ale organizaţiei;  Organigrama MC-01; Anexa 1;
 Cerinţe legale şi de reglementare definite de Legea  Procese verbale de instruire;
nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici şi Legea  Rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individual
10. Managementul
215/23.04.2001 – Legea administraţiei publice locale; ale functionarilor publici;
resurselor umane
 DPC-CJG-01- ,,Mesajul Presedintelui”;  Sancţiuni, avertismente, mustrări scrise;
 OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”;  F-CJG-019- ,,Programul anual al instruirilor”;
 Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ;  F-CJG-020- ,,Programele lunare de instruire;
 Dovezi ale instruirii;
 Diplome, certificate, autorizări ale personalului;
 Alte înregistrări ale monitorizării îndeplinirii atribuţiilor

F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.3/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt

 Cerinţe interne ale organizaţiei;


 Cerinţe legale şi de reglementare;  F-CJG-029 - ,,Grafice de programare a lucrărilor de
 DPC-CJG-01- ,,Mesajul Presedintelui”; mentenanţă a infrastructurii";
Managementul
11.  OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”;  F-CJG-029b - ,,Fisa echipamentului";
infrastructurii şi al
 Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ;  Procese verbale de constatare a defecţiunilor;
mediului de lucru
 MC-01, § 6.3;  Procese verbale de recepţie a reparaţiilor;
 Cerinţe ale organizaţiei, ale furnizorilor şi clienţilor, ale pieţei şi  Autorizaţii, avize, autorizări ale organizaţiei şi ale echipamentelor;
cerinţe legale
 Responsabilităti generale definite de către Fişele de post F-CJG-018
şi ROF aprobat prin HCJ;
 Cerinţe interne ale organizaţiei;
 Contracte de lucrări de investiţii cu planificări adecvate;
 Cerinţe legale şi de reglementare;
 Termene şi responsabilităţi stabilite şi consemnate referitoare la
 Autorităţi şi responsabilităţi stabilite de către autorităţile de
emiterea de avize, acorduri, autorizaţii, răspunsuri la petiţii şi
coordonare- organele Administraţiei Publice Centrale
12. Planificarea realizării trimiterea acestora cetăţeanului;
 MC-01- § 7.5.1;
şi furnizării serviciului  Termene şi responsabilităţi stabilite şi consemnate referitoare la
 DPC-CJG-01- ,,Mesajul Presedintelui”;
activităţile de inspecţie pe teren;
 OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”;
 Termene şi responsabilităţi stabilite şi consemnate referitoare la
 Planuri şi programe de investiţii;
activităţile de consiliere şi informare a cetăţeanului;
 Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ;
 Termene şi responsabilităţi stabilite şi consemnate referitoare la
activităţile de recepţie şi regularizare a taxelor;
 Bugete de investiţii, achiziţii, consum;
 MC-01, § 7.4;
 Grafice de eşalonare a lucrărilor de investiţii;
 Cerinţe legale şi de reglementare definite de prevederile
 Contracte de lucrări de investiţii şi de aprovizionare cu planificări
legislaţiei referitoare la achiziţiile publice (OUG 34/2006 -
adecvate;
privind achiziţiile publice şi HG 925/2006- Normele de aplicare).
13.  Hartie, tipizat ,,Comenzi de aprovizionare";
Aprovizionare  OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”;
 Procese verbale de inspecţie şi recepţie a lucrărilor de investiţii;
 Cerinţe interne ale organizaţiei referitoare la consum;
 Lucrări şi produse aprovizionate;
 Planuri şi strategii de dezvoltare şi investiţii;
 NIR-uri;
 Contracte de lucrări de investiţii cu planificări adecvate;
 Avize, facturi, chitanţe;
 Bugete de investiţii, achiziţii, consum;
 Declaraţii de conformitate şi certificate de garanţie;

F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.4/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt

 MC-01, § 7.4;
 Procese verbale de inspecţie şi recepţie a lucrărilor de investiţii;
 Grafice de eşalonare a lucrărilor de investiţii;
 Procese verbale de primire-predare;
 Contracte de lucrări de investiţii şi de aprovizionare cu
 NIR-uri completate;
planificări adecvate referitoare la inspecţie;
14.  Fişe de magazie şi stocuri completate şi aduse la zi
Recepţia produsului  Comenzi/ contracte
 Avize, facturi, chitanţe,
 Specificaţii
 Declaraţii de conformitate şi certificate de garanţie, agremente
 Cerinţe legale şi instrucţiuni referitoare la inspecţia la recepţie
tehnice
a produsului
 F-CJG-012 - ,,RNAC procese/ produse";
 Hartie, tipizat - ,,Comenzi de aprovizionare";
 MC-01, § 7.5.5;
 Dosare şi registre de lucrări păstrate conform cerinţelor de păstrare a
 Cerinţe de identificare şi păstrare a înregistrărilor stabilite prin
înregistrărilor stabilite prin protocolul încheiat între Consiliul Judetean
protocolul încheiat între Consiliul Judetean Giurgiu şi Arhivele
Giurgiu şi Arhivele Naţionale;
Naţionale în vederea aplicării LEGII nr.16 din 2 aprilie 1996-
15.  Registre unice de intrari- ieşiri operate;
Păstrarea produsului Legea Arhivelor Naţionale
 Fişe de magazie şi inventar aduse la zi;
 NIR-uri completate şi fişe de magazie completate pentru
 Stocuri aduse la zi;
produsele aprovizionate;
 Procese verbale de inventar;
 Avize, facturi, chitanţe,
 F-CJG-012 - ,,RNAC procese/ produse";
 Declaraţii de conformitate şi certificate de calitate şi garanţie;
16. Activităţi de realizare  Planuri şi strategii de dezvoltare şi investiţii;  Primirea şi înregistrarea reclamaţiilor şi a sesizărilor la ghişeul unic de
a serviciului conform  Cerinţe legale şi de reglementare definite de Legea înregistrare sau preluarea telefonică a acestora şi consemnarea lor;
sectiune 1 paragraf nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici şi Legea  Solicitări de colaborare sau de documente către alte autorităţi;
1.1 215/23.04.2001 – Legea administraţiei publice locale  Emitere de avize, acorduri, autorizaţii şi trimiterea acestora
referitoare la comunicarea externă; cetăţeanului;
 Cerinţe legale şi de reglementare stipulate în O.G. nr. 27/2002  Răspunsuri la petiţii;
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, L  Emiteri de dovezi de plată a a taxelor locale;
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  Informări, raportări către organele Administraţiei Publice Centrale;
(cu completările ulterioare: L 371/2006 şi L 380/2006), HG  Consultările periodice de la sediul consiliului cu cetăţenii ale
123/2002- Normele metodologice de aplicare a accesului la Presedintelui în cadrul audienţelor sau a întâlnirilor cu alegătorii;
informatiile de interes public;  Întâlniri organizate de către Compartimentele mass-media si
 Cerinţe legale şi de reglementare stipulate în HG 1723/2004- cancelariei consiliului si relatii cu publicul a percepţiei publice a
Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în instituţiei din mass media;
activitatea de relaţii cu publicul;  Lucrări de investiţii finalizate recepţionate;

F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.5/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt

 DPC-CJG-01- ,,Mesajul Presedinte” ;  Dezbateri, seminarii, mese rotunde şi ateliere de studiu pe teme de
 OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”; interes pentru cetăţenii Judetului Giurgiu;
 Planuri şi programe de investiţii;  Punere la dispoziţia cetăţenilor a informaţiilor cu privire la viaţa
 Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ; publică, agenda manifestărilor culturale, sportive, etc.;
 MC-01, § 7;  Informări, comunicate de presă către cetăţeni;
 ,,Proceduri operaţionale" PO-XY;  Organizarea de acţiuni care au drept scop promovarea normelor
 Contracte de lucrări de investiţii cu planificări adecvate; comunitare incurajand initiativele locale in ceea ce priveste integrarea
 Bugete de investiţii, achiziţii, consum; europeană;
 Decizii;  Prin colaborările realizate cu partenerii în domeniul schimbului de
 Atribuţii definite şi comunicate în cadrul ,,Fişelor posturilor”- informaţii;
F-CJG-018;  Procese verbale de inspecţie şi recepţie a lucrărilor de investiţii;
 Dosare şi registre de lucrări care conţin petiţii, solicitări, reclamaţii,
 Petiţii, solicitări, reclamaţii, documente originale sau cópii documente originale sau cópii ataşate;
ataşate  păstrate conform cerinţelor de păstrare a înregistrărilor stabilite prin
17.  Cerinţe de identificare şi păstrare a înregistrărilor stabilite prin protocolul încheiat între Consiliul Judetean Giurgiu şi Arhivele
Proprietatea clientului
protocolul încheiat între Consiliul Judetean Giurgiu şi Arhivele Naţionale şi prin MC-01, § 7.5.6;
Naţionale în vederea aplicării LEGII nr.16 din 2 aprilie 1996-  Corespondenţă (note, informări, solicitări) legate de proprietatea
Legea Arhivelor Naţionale şi prin MC-01, § 7.5.6; clientului;
 F-CJG-012 - ,,RNAC procese/ produse";
 DPC-CJG-01- ,,Mesajul Presedintelui”;
 OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”;
 Planuri şi programe de investiţii;  F-CJG-010- ,,Rapoarte de audit;
 Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ;  F-CJG-012- ,,RNAC procese/ produse”;
18. Monitorizarea şi
 MC-01, § 7;  ,,Rapoarte la analiza efectuată de către management” ;
măsurarea proceselor
 ,,Proceduri operaţionale" PO-XY;  Pma-CJG-XY- ,,Planuri de măsuri rezultate în urma analizelor
 Anexa 4 a MC-01; efectuate de către management”.
 Indicatorii de performanţă a proceselor
 Planuri şi programe
19. Monitorizarea şi
 Analiza rezultatelor auditurilor interne şi externe efectuate;
măsurarea satisfactiei  Analiza reclamaţiilor şi sesizărilor clientului;
clienţilor  Analiza serviciilor altor consilii;  Rapoarte ale analizei satisfacţiei clientului
 Planuri de măsuri în vederea îmbunătăţirii gradului de satisfacţie a

F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.6/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt

 Raportarea şi comportamentul clientului faţă de serviciile


Consiliul Judetean Giurgiu;
 Discuţiile cu cetăţenii, organizaţii diverse, autorităţi, alte părţi
interesate cu ocazia întâlnirilor programate sau nu;
 Monitorizarea de către Compartimentele mass-media si
cancelariei consiliului si relatii cu publicul a percepţiei publice a clientului
instituţiei din mass media;  Rapoarte ale reclamaţiilor;
 Utilizarea ,,Chestionarelor de culegere a datelor  F-CJG-012- ,,RNAC procese/ produse” ;
referitoare la gradul de satisfacţie a cetăţenilor" cod F-
102
 Utilizarea semnalelor şi informaţiilor (sugestii, plângeri,
reclamaţii, sesizări, solicitări) primite prin intermediul site- ului
web în atenţia Presedintelui.

 Cerinţe ale SR EN ISO 9001:2008 şi a SR EN ISO


19001:2003  F-CJG-010- ,,Rapoarte de audit”;
20.
Auditul intern  PSM-02- ,,Auditul intern”;  F-CJG-011- ,,RNAC-uri la audit”;
 F-CJG-008- ,,Programele anuale ale auditurilor” ;
 F-CJG-009- ,,Planuri de audit”;
 Cerinţe ale SR EN ISO 9001:2008;
 PSM-04- ,,Acţiuni corective şi acţiuni preventive”;
21.  PSM-03- ,,Controlul produsului neconform”;  Dovezi ale implementării, efectivităţii şi eficacităţii acţiunilor
Acţiuni preventive  F-CJG-011- ,,RNAC-uri la audit”; preventive stabilite (RNAC-uri închise).
 F-CJG-012- ,,RNAC-uri procese/ produse”;
 Acţiuni preventive stabilite
22.  Cerinţe ale SR EN ISO 9001:2008:  Dovezi ale implementării, efectivităţii şi eficacităţii acţiunilor corective
Acţiuni corective  PSM-04- ,,Acţiuni corective şi acţiuni preventive”; stabilite (RNAC-uri închise).
 PSM-03- ,,Controlul produsului neconform”;
 F-CJG-011- ,,RNAC-uri la audit”;

F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.7/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt

 F-CJG-012- ,,RNAC-uri procese/ produse”;


 Acţiuni corective stabilite

 DPC-CJG-01- ,,Mesajul Presedintelui”;


 OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”;
 Planuri şi programe de investiţii;
23.  Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ;  Rapoarte ale reclamaţiilor;
Tratarea reclamaţiilor
 Atribuţii definite şi comunicate în cadrul ,,Fişelor posturilor”-  F-CJG-012- ,,RNAC procese/ produse” ;
F-CJG-018;  Planuri de măsuri în vederea îmbunătăţirii gradului de satisfacţie a
 Reclamaţii ale clientului; clientului
 Legislaţia aplicabilă

F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.8/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09