Sunteți pe pagina 1din 12

Realizez, tehnoredactez, fac, redactez lucrari de licenta/disertatie

originale! http://www.lucraredelicenta.com/ este cel mai complex site cu lucrari


de diploma.
Lucrari de licenta/disertatie la comanda
Toate lucrarile noastre sunt scrise de redactori cu experienta si de la zero
in functie de cerintele clientului. De asemenea, operam cu programe
ANTIPLAGIAT care descopera orice insiruire de 5 cuvinte care mai exista in
orice alte texte de pe internet. Astfel, ne putem asigura ca toate lucrarile noastre
sunt autentice. Oferim cel mai bun raport calitate- pret şi garanţia calităţii.
Lucrarea va fi livrata esalonat pe capitole, prima plata realizandu-se dupa
previzualizarea primului capitol.
Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com
Lista domenii competenta: economie, ASE, contabilitate, drept,
administratie publica, turism, comunicare, psihologie, jurnalism, istorie,
asistenta sociala, agronomie, stiinte politice, geografie, politehnica, pedagogie,
sociologie, relatii internationale etc.
VA PUTEM AJUTA ÎN REALIZAREA URMĂTOARELOR TEME

1 Calculația costurilor – o abordare pe proces


2 Contabilitatea și gestiunea fluxurilor de trezorerie
3 Controlul activității organizației prin bugete
4 Influența evaluării stocurilor de produse asupra rezultatului din exploatare
5 Posibilități de perfecționare a calculației costurilor
6 Structurile descentralizate și preturile de transfer
7 Tratamente contabile privind activitatea organizațiilor non-profit
8 Recunoaşterea activelor fixe în situaţiile financiare ale instituţiilor publice
9 Recunoaşterea activelor de patrimoniu, evaluarea şi managementul lor în instituţiile
publice
10 Aspecte contabile privind finanţarea instituţiilor publice (de învăţământ public, de
sănătate publică, etc.)
11 Contabilitatea şi raportarea execuţiei bugetare la o instituţie publică
12 Rezultat contabil versus rezultat fiscal
13 Aspecte contabile şi fiscale cu privire la decontările cu personalul
14 Aspecte contabile şi fiscale privind TVA în cazul importurilor / exporturilor
15 Aspecte contabile şi fiscale privind TVA în cazul achiziţiilor/ livrărilor intracomunitare
16 Publicarea informațiilor sociale, financiare și contabile și impactul asupra utilizatorilor
17 Provocări ale raportării integrate
18 Informațiile furnizate de contabilitatea financiară în luarea deciziilor manageriale
19 Impactul contabilității financiare asupra performanțelor unei entități
20 Reglementarea și aplicarea principiilor contabile în cadrul SC ........
21 Politici și opțiuni contabile privind contabilizarea cheltuielilor, veniturilor și
rezultatelor în cadrul entității ....
22 Studiu privind contabilitatea resurselor umane în cadrul entității....
23 Evaluarea, clasificarea, recunoașterea și înregistrarea corectă și completă a stocurilor în
cadrul entității....
24 Expertiza contabilă judiciară – instrument pentru detectarea și prevenirea fraudelor
25 Utilitatea juridică și socio-economică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară și
extrajudiciară.
26 Regularizarea rezultatelor inventarierii
27 Activităţile desfăşurate de comisia de cenzori
28 Exercitarea controlul financiar preventiv al operaţiunilor de încasări şi plăţi
29 Regimul legal, contabil şi fiscal al perisabilităţilor în cadrul normelor
30 Controlul intern: aspecte privind verificarea documentelor şi a registrelor contabile
31 Aspecte privind exercitarea controlului Direcției Naționale Antifrauda Fiscală
32 Aspecte ale procedurii de inspecţie fiscală la societățile comerciale
33 Determinarea dobânzilor de întârziere la plata obligaţiilor în cadrul procedurii de
inspecţie fiscale
34 Modalităţile de stingere a creanţelor fiscale
35 Aspecte privind controlul fiscal al taxei pe valoare adăugată
36 Aspecte privind controlul fiscal al impozitul pe profit
37 Aspecte privind controlul fiscal al impozitelor locale
38 Gestionar de drept și gestionar de fapt
39 Răspunderea disciplinară
40 Raspunderea materială a gestionarilor
41 Răspunderea contravențională a contribuabililor
42 Răspunderea penală a persoanei juridice
43 Consecințe fiscale ale reevaluarării imobilizărilor corporale
44 Regimul legal, contabil şi fiscal al rezervelor
45 Costul îndatorării: între cheltuială şi capitalizare
46 Recunoaşterea contabilă a costurilor cu salariile
47 Decontările cu salariații: aspecte legale, fiscale şi contabile
48 Comerțul cu amănuntul-cerinţe legale, contabile şi fiscale
49 Sponsorizarea şi mecenatul: aspecte legale, fiscale şi contabile
50 Compensarea creanţelor şi datorii comerciale în economia românească
51 Recunoaşterea contabilă a reducerilor comerciale şi financiare
52 Casarea mijloacelor fixe: aspecte legale, contabile şi fiscale
53 Recunoaşterea contractelor de leasing
54 Recunoaşterea efectelor variației cursului de schimb valutar
55 Recunoaşterea impozitului pe profit amânat
56 Amortizare fiscală versus amortizare contabilă
57 Organizarea juridică şi recunoaşterea contabilă a asocierilor în participaţiune.
58 Prevalenţa economicului asupra juridicului în cazul contractului de leasing financiar
59 Prevalenţa economicului asupra juridicului în cazul imobilizărilor necorporale
60 Participarea auditorului la lucările de inventariere în cadrul misiunilor de audit
61 Riscurile auditorului și riscul de audit
62 Determinarea pragului de materialitate (semnificație) în audit
63 Eşantionarea în auditul financiar în cadrul misiunilor de audit
64 Procedura confirmării directe în cadrul misiunilor de audit
65 Procedurile analitice în audit în cadrul misiunilor de audit
66 Evenimentele ulterioare închiderii exerciţiului financiar şi impactul asupra opiniei de
audit
67 Factorii care afecteză independeţa auditorului
68 Impactul opiniei de audit asupra percepției utilizatorilor situațiilor financiare
69 Imbunatațirea conținutului raportului de audit
70 Sarbanes-Oxley: costuri şi beneficii
71 Aspecte privind auditul imobilizărilor corporale
72 Aspecte privind auditul stocurilor
73Activitatea de comerţ. Organizarea şi conducerea contabilităţii mărfurilor
74 Amortizarea. Reflectarea în contabilitate şi impactul fiscal
75 Contabilitate obţinerii şi valorificării produselor
76 Contabilitatea obligaţiilor fiscale şi impactul asupra rezultatului exerciţiului
77 Contabilitatea serviciilor. Particularităţi
78 Proceduri de organizare şi tratamente contabile aplicate rezultatelor inventarierii
79 Raporturile de muncă cu angajaţii. Contabilitate drepturilor şi obligaţiilor salariale
80 Relaţiile cu partenerii comerciali. Contabilitate decontărilor comerciale.
81 Rezultatul exerciţiului. Tratament contabil şi fiscal
82 Tratamentul contabil al deprecierii activelor şi impactul asupra rezultatului exerciţiului
83 Contabilitatea obținerii și valorificării producției
84 Rezultatul exploatării – fundament al performanței întreprinderii
85 Finanțarea investițiilor prin instrumente structurale. Impact asupra fluxurilor de
numerar ale întreprinderii
86 Recunoașterea deprecierii activelor imobilizate. Impact asupra poziției și performanței
financiare a întreprinderii
87 Calculația costurilor la SC......
88 Situațiile financiare previzionate – instrument fundamental în managementul
întreprinderii
89 Contul de profit și pierdere – instrument de apreciere a performanței întreprinderii
90 Situația fluxurilor de trezorerie - instrument de apreciere a bonității financiare a
întreprinderii
91 Notele explicative la situațiile financiare. Utilitate și potențial informațional
92 Arhitectura performanței întreprinderii. Solduri intermediare de gestiune
93 Recunoașterea și evaluarea activelor imobilizate în viziunea normelor contabile
naționale și internaționale
94 Recunoașterea și evaluarea stocurilor în viziunea normelor contabile naționale și
internaționale
95 Recunoașterea deprecierii activelor în viziunea normelor contabile naționale și
internaționale
96 Analiza situațiilor financiare anuale – instrument de apreciere a poziției și performanței
întreprinderii
109 Recunoașterea, evaluarea și tratamentul contabil al imobilizărilor corporale
110 Deprecierea activelor imobilizate: aspecte legale, fiscale și contabile
111 Conducerea contabilității stocurilor de matrii prime și materiale la SC ...
112 Contabilitatea mărfurilor în comerțul cu ridicata
113 Contabilitatea mărfurilor în comerțul cu amănuntul
114 Tratamente contabile și fiscale privind taxa pe valoare adaugată
115 Contabilitatea decontărilor cu furnizorii și clienții
116 Contailitatea subvențiilor pentru investiții
117 Contabilitatea remunerării personalului
118 Contabilitatea asigurărilor și protecției sociale
119 Analiza comparativă a impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor
120 Studiu privind contabilitatea fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare
121 Contabilitatea decontărilor prin casierie și conturile de la bănci
122 Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și a rezultatelor
123 Considerații generale privind veniturile și finanțarea instituțiilor publice
124 Contabilitatea decontărilor cu personalul la instituțiile publice
125 Recunoasterea, evaluarea și contabilizarea activelor fixe în instituțiile publice
126 Studiu privind cheltuielile bugetare pentru …
127 Contabilitatea creanțelor și datoriilor instituțiilor publice
128 Considerații privind sistemul actual de raportare financiară al Trezoreriei Statului în
județul…
129 Tratamente contabile privind rezervele din reevaluare la Societatea …
130 Tratamente contabile privind imobilizările corporale la Societatea …
131 Tratamente contabile privind imobilizările financiare la Societatea ...
132 Aspecte legale, contabile şi fiscale privind mărfurile la Societatea ...
133 Tratamente contabile privind stocurile la Societatea ...
134 Tratamente contabile şi fiscale ale TVA la Societatea ...
135 Tratamente contabile şi fiscale privind provizioanele
136 Studiu privind reflectarea în contabilitate a reducerilor comerciale şi financiare
137 Exemplificări privind aplicarea principiului prudenţei
138 Exemplificări privind aplicarea principiului contabilității de angajamente
139 Tipologia opiniilor de audit
140 Riscurile de audit
141 Asistarea auditorului la inventariere în cadrul misiunii de audit statutar
142 Conceptul de prag de semnificatie aplicat in contabilitate si audit
143 Tratamente contabile aplicabile imobilizărilor corporale din perspectiva IAS/IFRS
144 Auditul intern – ajutor în atingerea obiectivelor unei organizaţii
145 Efectele organizării contabilităţii asupra performanţelor IMMurilor
146 Eficienţa auditului intern în creşterea performanţei organizaţiei
147 Impactul contabilităţii financiare asupra performanţelor unei organizaţii
148 Informaţiile furnizate de contabilitatea financiară – ajutor în luarea deciziilor
manageriale
149 Misiune de audit intern privind.....
150 Reglementarea şi aplicarea politicilor contabile în cadrul SC....
151 Tratamentul contabil al subvenţiilor
152 Tratamentul contabil şi fiscal al reevaluării
153 Utilizarea valorii juste în contabilitate
154 Normalizare şi reglementare privind situaţiile financiare
155 Aspecte financiare şi contabile privind grupurile de societăţi
156 Standardele IFRS – limbaj comun al afacerilor la nivel internaţional
157 Evaluarea la valoare justă : avantaje şi dezavantaje
158 Raportarea performaţei întreprinderilor prin intermediul situaţiei rezultatului global
159 Gestiunea trezoreriei societăţilor comerciale. Aspecte contabile şi de raportare
financiară a exerciţiului
160 Analiza previzională a societăţilor comerciale. Utilitatea situaţiilor financiare
previzionate privind fluxurile de trezorerie
161 Situaţiile financiare în contextul conformităţii cu directivele contabile europene
162 Activele intangibile – recunoaştere, evaluare şi tratament contabil
163 Calculaţia parţială – valenţe informaţionale pentru management
164 Calculaţia pe activităţi versus calculaţia tradiţională
165 Contabilitatea relaţiilor cu partenerii comerciali
166 Costurile calităţii – tipologii, modalităţi de calcul
167 Determinarea şi tratamentul contabil şi fiscal al rezultatului exerciţiului
168 Evaluarea şi tratamentul contabil al stocurilor de produse
169 Gestiunea şi contabilitatea resurselor umane
170 Impactul calculaţiei costurilor asupra rezultatului exerciţiului
171 Implementarea calculaţiei costurilor la o entitate economică
172 Recunoaşterea şi tratamentul contabil al cheltuielilor privind întreţinerea şi
exploatarea activelor imobilizate
173 Reevaluarea activelor imobilizate – tratament contabil şi implicaţii fiscale
174 Rezultatul de exploatare – element de apreciere a performanţei întreprinderii
175 Studiu privind modalităţile de încorporare a cheltuielilor în costuri
176 Tratamentul contabil şi fiscal al amortizării imobilizărilor
177 Particularităţi ale situaţiilor financiare la instituţiile de credit
178 Studiu privind contabilitatea ajustărilor pentru creanţe din operaţiuni cu clientela la o
instituţie de credit
179 Studiu privind contabilitatea operaţiunilor de trezorerie la instituţiile de credit
180 Studiu privind contabilitatea depozitelor bancare constituite de clientelă la instituţiile
de credit
181 Studiu privind contabilitatea rezultatului exerciţiului la o entitate economică
182 Organizarea si conducerea contabilitatii marfurilor in activitatea de comert
183 Contabilitatea drepturilor si obligatiilor salariale.
184 Aspecte financiar contabile privind fuziunea societatilor comerciale
185 Contabilitatea decontarilor cu partenerii comerciali.
186 Aspecte ale contabilitatii la o unitate de turism
187 Particularitati ale contabilitatii la un restaurant.
192 Contabilitatea imobilizărilor corporale și procesul deprecierii ireversibile
193 Contabilitatea stocurilor achiziționate de natura materialelor
194 Contabilitatea stocurilor rezultate din producție
195 Contabilitatea relațiilor cu partenerii comerciali – furnizori
196 Contabilitatea relațiilor cu partenerii comerciali – clienți
197 Contabilitatea remunerării personalului și a obligațiilor atașate
198 Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și a rezultatului
199 Organizarea contabilității la o societate agricolă – arendaș
200 Contabilitatea relațiilor de decontare cu bugetul statului
201 Contabilitatea activității privind realizarea de ansambluri rezidențiale
202 Contabilitatea activității privind serviciile de restaurant și catering
203 Contabilitatea operațiunilor de colectare și valorificare a deșeurilor sortate
204 Contabilitatea stocurilor achiziționate de natura mărfurilor
205 Contabilitatea serviciilor de închiriere a unui spațiu web
206 Organizarea contabilității unei entități de transport
207 Contabilitatea stocurilor achiziționate de natura mărfurilor
208 Contabilitatea relațiilor cu partenerii comerciali – furnizori
209 Contabilitatea relațiilor cu partenerii comerciali – clienți
210 Studiu privind contabilitatea operațiunilor de vânzare on-line
211 Contabilitatea instrumentelor utilizate în campaniile de marketing și de fidelizare a
clienților
212 Studiu privind contabilitatea entităţilor din domeniul agriculturii
213 Studiu privind contabilitatea entităţilor din domeniul construcţiilor
214 Studiu privind contabilitatea entităţilor din domeniul comerţului
215 Studiu privind contabilitatea entităţilor din domeniul turismului
216 Studiu privind contabilitatea entităţilor din domeniul silviculturii
217 Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii şi a subvenţiilor de exploatare
218 Contabilitatea producţiei la o entitate economică
219 Contabilitatea trezoreriei entităţilor economice
220 Contabilitatea remunerării personalului
221 Contabilitatea furnizorilor și a creditorilor diverși la entitatea "X"
222 Contabilitatea stocurilor la entitatea "X"
223 Contabilitatea imobilizărilor corporale
224 Contabilitatea imobilizărilor necorporale
225 Contabilitatea decontărilor prin casierie şi conturi curente
226 Contabilitatea decontărilor cu debitorii şi clienţii
227 Contabilitatea materiilor prime și a materialelor la entitatea “X”
228 Impozitul pe profit-proceduri contabile şi fiscale
229 Contabilitatea și fiscalitatea amortizării imobilizărilor la entitatea “x”
230 Contabilitatea mărfurilor en-detail
231 Inventarierea activelor și a datoriilor la entitatea “X”
232 Contabilitatea constiturii entităţilor economice
233 Contabilitatea și fiscalitatea provizioanelor
234 Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului
235 Rolul activelor imobilizate în optimizarea poziției financiare
236 Rolul activelor circulante în optimizarea poziției financiare
237 Optimizarea performanțelor financiare a întreprinderilor: abordări contabile, fiscale și
manageriale
238 Oferta de informații contabile a companiilor: studiu comparativ
239 Investigarea comportamentului managerial ]n domeniul financiar-contabil în
condițiile asimetriei informaționale
240 Locul contabilității românești în clasificarea internațională a sistemelor contabile
241 Utilizarea sistemelor ERP în domeniul financiar-contabil (cotutelă cu cadru didactic
domeniul IT)
242 Valorificarea valențelor de informare ale situațiilor financiare
243 Posibilități de optimizare a structurii surselor de finanțare ale companiilor românești
244 Etica profesională şi aplicarea principiilor contabile în România
245 Rolul lucrarilor premergatoare în elaborarea situatiilor financiare ale companiilor din
România
246 Rolul tabloului fluxurilor de numerar în pilotarea întreprinderii
247 Rolul sistemului de evidență contabilă a impozitelor și taxelor în evoluția companiilor
248 Importanța evidenței și gestiunii creanțelor și datoriilor în managementul companiilor
românești
249 Deprecierea activelor: abordări contabile și fiscale
250 Regimul contabil și fiscal al TVA
251 Amortizarea contabilă versus amortizarea fiscală
252 Vânzarea bunurilor în rate.Tratamentul contabil și fiscal
253 Reglementări și practici specifice privind contabilitatea entităților fără scop
patrimonial din România
254 Relația contabilitate-fiscalitate
255 Studiu comparativ privind leasingul operațional și leasingul financiar
256 Studiu privind reducerile comerciale și financiare
257 Aspecte privind impozitul pe profit amânat
258 Aspecte privind contabilitatea efectelor comerciale
259 Impozitul pe profit -aspecte contabile și fiscale
260 Eroarea și frauda - o moștenire dificilă în care auditorul are responsabilități
261 Etică versus profesionalism în auditul financiar
262 Studiu comparativ privind principiile etice profesionale ale auditorilor interni și
externi
263 Reglementări și practici specifice privind contabilitatea imobilizărilor
264 Reglementări și practici specifice privind contabilitatea salariilor
265 Reglementări și practici specifice privind contabilitatea stocurilor
266 Reglementări și practici specifice privind contabilitatea relațiilor cu terții
267 Reglementări și practici specifice privind contabilitatea trezoreriei
268 Reglementări și practici specifice privind contabilitatea capitalurilor proprii
269 Reglementări și practici specifice privind contabilitatea creditelor bancare
270 Dreptul comercial în condiţiile noului Cod civil
271 Dizolvarea şi lichidarea societăţilor constituite în condiţiile Legii nr. 31/1990,
modificată
272 Procedurile de prevenire a insolvenţei: mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv
273 Lichidarea averii debitorului în procedura reglementată de Legea nr. 85/2014
274 Atragerea răspunderii patrimoniale pentru intrarea în insolvenţă a debitorului
persoană juridică
275 Aspecte contabile ale creării, utilizării şi lichidării cărţilor de credit
276 Contabilitatea şi gestiunea creditării persoanelor fizice ( credite clasice şi carduri de
credit )
277 Contabilitatea disponibilităţilor şi depozitelor ca surse atrase de instituţiile de credit
278 Contabilitatea relațiilor cu partenerii comerciali – furnizori
279 Contabilitatea relațiilor cu partenerii comerciali – clienți
280 Contabilitatea remunerării personalului
281 Organizarea contabilității la o societate agricolă
282 Organizarea contabilității la o agenție de turism
283 Contabilitatea relațiilor de decontare cu bugetul statului
284 Contabilitatea stocurilor de marfuri la o entitate economica
285 Particularităţi în contabilitatea activităţilor de servicii
286 Tratamentul contabil si fiscal al amortizarii imobilizarilor
287 Contabilitatea capitalurilor la SC...
288 Contabilitatea imobilizărilor corporale cu exemplificare la SC...
289 Contabilitatea imobilizărilor necorporale cu exemplificare SC...
290 Studiu privind contabilitatea operaţiunilor privind leasingul la SC...
291 Contabilitatea şi gestiunea stocului de...... cu exemplificare la SC...
292 Contabilitatea mărfurilor şi ambalaje cu exemplificare la SC...
293 Studiu privind contabilitatea mărfurilor în comerţul cu ridicata.
294 Studiu privind contabilitatea datoriilor şi creanţelor comerciale la SC...
295 Studiu privind contabilitatea TVA-ului la SC...
296 Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar şi a impozitului pe profit
297 Studiu privind contabilitatea şi gestiunea decontărilor cu personalul...
298 Inventarierea patrimoniului – procedeu de verificare şi control al gestiunilor.
299 Contabilitatea fluxurilor de trezorerie.
300 Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor la SC...
301 Lucrarile contabile de inchidere a exerciţiului financiar cu exemplificari la SC...
320 Cariera Profesionala in Romania- intre iluzie si realitate. STUDIU DE CAZ
321 Noi Practici de Resurse Umane: Recrutarea prin Social Media. STUDIU DE CAZ
322 Beneficiile Coaching-ului in Organizatii. STUDIU DE CAZ
323 Programe de Mentoring la Compania...
324 Rolul Angajatului in Organizatie. STUDIU DE CAZ
325 Echipa de Inalta Performanta. STUDIU DE CAZ
326 Cum gandesc angajatorii. ANALIZA COMPARATIVA
327 Analiza procesului managerial la SC…
328 Analiza funcției de organizare la SC…
329 Elaborarea strategiei SC…
330 Modernizarea structurii organizatorice la SC..
331 Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
332 Analiza gestionării întreprinderii în condiţii de risc
333 Analiza fluxurilor financiare ale întreprinderii
334 Analiza echilibrului financiar al întreprinderii
335 Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii şi optimizarea politicilor de
finanţare
336 Analiza performantelor financiare ale întreprinderii
337 Analiza eficienţei consumului de resurse
338 Analiza cifrei de afaceri şi elaborarea strategiei comerciale a întreprinderii