Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.

1 ,,Radu Vodă’’
Feteşti-Ialomiţa
Raport de analiză, anul şcolar
2011-2012
__________________________________________________________________________
Nr. ......./....................

Raport de analiză
Administrarea instrumentului de evaluare/test de evaluare iniţială
Istorie-clasa a VIII-a

Date generale

Instrumentul de evaluare realizat se adresează elevilor din clasa a VIII-a.


Acesta a urmărit evaluarea cunoştinţelor pe care elevii le-au însuşit în timpul
parcurgerii conţinuturilor: ,,Stat şi naţiune în a doua jumătate a secolului al XIX-lea’’,
,,Lumea postbelică şi problemele sale’’ şi ,,Lumea la începutul mileniului III’’.
Conţinuturile asociate sunt preluate din Programa şcolară pentru Istorie -
clasa a VII-a, aprobată prin OMECI nr. 5097/ 09.09.2009 .

Competenţele specifice:
1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XIX-lea, în diferite
situaţii de comunicare scrisă sau orală;
3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al
XIX-lea, pe baza surselor istorice;
3.6. Prezentarea unui fapt istoric referitor la secolul al XX-lea, utilizând
informaţii selectate din surse istorice;
3.7. Prezentarea unor asemănări şi a unor deosebiri între aspecte ale
civilizaţiei secolului al XX-lea, pe baza informaţiilor din surse istorice, cunoscute
sau la prima vedere;
3.8. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XX-
lea, în surse istorice date;
4.1. Utilizarea surselor istorice pentru susţinerea unui punct de vedere.
Dezvoltarea acestor competenţe este continuată în cadrul procesului educaţional
desfăşurat în clasa a VIII-a.

Structura testului

Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. Partea I cuprinde itemi
obiectivi pentru care sunt alocate 40 de puncte. Partea a II-a cuprinde un item
semiobiectiv pentru care se acordă 50 de puncte.

Mun. Feteşti, Str. Luminii, Nr. 1


Tel/Fax: 0243/369743
E-mail: sc_nr1_fetesti@yahoo.com
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 ,,Radu Vodă’’
Feteşti-Ialomiţa
Raport de analiză, anul şcolar
2011-2012
__________________________________________________________________________
Nr. ......./....................

La finalul evaluării, pornind de la rezultatele obţinute, au fost constatate datele


statistice care vor fi prezentate mai jos.

Clasa: a VIII-a
Nr. de elevi testaţi: 20
Nivelul clasei: bun

Medii/Note obţinute

Medii/Note sub 5 între 5-6,99 între 7-8,99 între 9-10


obţinute 6 6 5 3
Procent % 30% 30% 25% 15%

Promovabilitatea: 70%

Rezultatele obţinute (în puncte): 30, 34, 38, 38, 42, 49, 53, 57, 62, 64, 64, 68,
70, 72, 78, 82, 82, 93, 100 şi 100.

Media pe clasă: 63,8 puncte/nota-6,38.

Există 6 elevi (30 %) cu nota sub 5, iar 11 (55 %) au note mai mari decât media
clasei.
Pe baza rezultatelor obţinute 55 % dintre elevii care au susţinut evaluarea
iniţială au atins, aproape în totalitate/în totalitate, cele cerute dovedind o însuşire a

Mun. Feteşti, Str. Luminii, Nr. 1


Tel/Fax: 0243/369743
E-mail: sc_nr1_fetesti@yahoo.com
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 ,,Radu Vodă’’
Feteşti-Ialomiţa
Raport de analiză, anul şcolar
2011-2012
__________________________________________________________________________
Nr. ......./....................
competenţelor anterioare. 45 % elevii care au susţinut evaluarea iniţială nu au atins/au
atins parţial cele cerute dovedind o însuşire parţială a competenţelor anterioare.

Analiza S.W.O.T.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- Elevii nu au întâmpinat probleme la rezolvarea -Elevii au probleme la rezolvarea itemilor
itemilor obiectivi; semi-obiectivi;
- La analiza textului la prima vedere, au -Elevii au probleme la rezolvarea itemilor care
identificat în timp şi spaţiu personalităţile cer să precizeze informaţii între care există
istorice/evenimentele istorice/perioade de timp; relaţia de cauzalitate;
- Elevii sunt capabili să aplice în contexte noi -Elevii au probleme la rezolvarea itemilor care
termenii pe care îi stăpânesc. cer să susţină un punct de vedere cu informaţii
din surse istorice.
AMENINŢARI OPORTUNITĂŢI
- Schimbările bruşte şi de ultim moment, din - Oferirea unei imagini concludente a
sistemul educaţional nu sunt parcursului/progresului elevilor pe întreg
benefice pentru elevi; anul şcolar;
- Evaluarea iniţială bazată doar pe unele -Familiarizarea elevilor cu aceste etape de
discipline în detrimentul celorlalte. evaluare care pot reprezenta şi o motivaţie în
plus pentru a atinge performanţe ridicate.

Modalităţi concrete de remediere

- Recapitularea noţiunilor de bază (definiţii, coordonatele istoriei etc.).


- Revenirea în atingerea competenţelor anterioare, acolo unde acest aspect a
fost atins doar parţial.
- Strategii didactice bine realizate, bazate pe folosirea unor mijloace şi metode
didactice moderne/adecvate particularităţilor de vârstă.
- Abordarea diferenţiată şi centrată pe elev.
- Evaluare realizată pe baza atingerii performanţei minime şi performanţei
maxime.
- Continuarea administrării unor instrumente de evaluare care să conţină toate
categoriile de itemi: obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi, cu subiecte asemănătoare.
- Utilizarea eficientă şi adecvată a resurselor de timp.

Mun. Feteşti, Str. Luminii, Nr. 1


Tel/Fax: 0243/369743
E-mail: sc_nr1_fetesti@yahoo.com
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 ,,Radu Vodă’’
Feteşti-Ialomiţa
Raport de analiză, anul şcolar
2011-2012
__________________________________________________________________________
Nr. ......./....................
- Contact direct şi permanent cu părinţii în vederea informării etapelor parcurse
de către elevi pe tot parcursul evaluării lor.

Concluzii.
Rezultatele obţinute de cei 20 de elevi şi măsura în care obiectivele de evaluare
stabilite au fost atinse ne duc cu gândul că în ceea mai mare parte rezultatele sunt
pozitive.
Punctele minus sunt şi ele contabilizate, printr-o statistică corespunzătoare, ori
de câte ori realizăm şi aplicăm un instrument de evaluare şi prin eliminarea acelor
elemente deficitare, bineînţeles prin rezolvarea lor, cu timpul putem ajunge la acele
rezultate ideale. Toate acestea permit deschiderea discuţiei despre un proces
educaţional cu un final fericit.
Din punct de vedere al performanţelor elevilor, comparativ cu cele anterioare,
putem spune că înregistrăm un plus. Noile schimbări în perspectiva unei evaluări cu
adevărat europene ajută la atingerea unei performanţe apreciabile, mult mai uşor.
Din punct de vedere al obiectivelor de evaluare, putem spune că au fost atinse
într-un procent apreciabil. Procentul de aproximativ şi peste 50% ne indică că avem
de-a face cu formularea unor itemi ,,ideali’’. Un singur item, cel semi-obiectiv nu a
fost atins de un număr mare de elevi. Acest lucru ridică câteva semne de întrebare.
Oare itemul a fost corect formulat? Oare cerinţele au fost corect formulate? Oare
elevul a înţeles care sunt sarcinile? Oare elevul a înţeles care sunt soluţiile pe care
trebuie să le dea? etc. Iată numai câteva întrebări care se pot ridica. Fiind vorba despre
un item semi-obiectiv se poate spune că pentru a creşte gradul obiectiv de implicare al
profesorului se poate preciza mai clar care sunt acele aspecte pe care elevul trebuie să
le vizeze. Putem în aceiaşi măsură să nu mai restricţionăm răspunsurile prin cerinţe
pentru a realiza o evaluare la un nivel taxonomic înalt. Oricâte alte recomandări am
căuta şi găsi nu trebuie să uităm că de fapt ar trebui să începem cu cea mai importantă
recomandare, să ne debarasăm de subiectivitate atunci când evaluăm pentru a nu
interveni în aprecierea răspunsului.

Prof. Viorel
Dobre

Mun. Feteşti, Str. Luminii, Nr. 1


Tel/Fax: 0243/369743
E-mail: sc_nr1_fetesti@yahoo.com
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 ,,Radu Vodă’’
Feteşti-Ialomiţa
Raport de analiză, anul şcolar
2011-2012
__________________________________________________________________________
Nr. ......./....................
.................
......

Mun. Feteşti, Str. Luminii, Nr. 1


Tel/Fax: 0243/369743
E-mail: sc_nr1_fetesti@yahoo.com