Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect

LEGE
pentru modificarea și completarea Codului Electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. Codul Electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (publicat


în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările
ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:
1. La articolul 143, alineatul (4) va avea aurmătorul cuprins:
„(4) Referendumului consultativ sînt supuse problemele de interes naţional.”.
2. La articolul 144, alineatul (2) după textul „alin.(1)” se completează cu
cuvintele „ , lit.b”.
3. Se competează cu articolul 1491 cu următorul cuprins:
„Articolul 1491. Inițierea referendumului consultativ
(1) Subiecții prevăzuți la art.144 alin.(1) lit.b)-d) pot iniția refendum
consultativ în scopul consultării opiniei poporului asupra problemelor de interes
național, cu adoptarea ulterioară a unor decizii pentru soluționarea acestora.
(2) În hotărîrea Parlamanetului, hotătîrea Guvernului sau decretul
Președintelui Republicii Moldova despre inițierea referendumului consultativ se
indică data desfășurării lui și conținutul întrebărilor supuse referendumului. Textul
întrebării supuse referendumului consultativ se redactează în manieră neutră, fără
ambiguităţi sau sugerarea răspunsului.”.
4. La articolul 150 în titlu și la alineatul (2), cuvintele „sau decretul” se
substituie cu cuvîntul „Parlamentului”.
5. Articolul 151:
1) alineatul (1) se abrogă;
2) alineatul (2) devine alineat unic.

Președintele Parlamentului
1