Sunteți pe pagina 1din 5
SCOLAR JUD. ARGES we Glo 06.4. MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, CABINET MINISTRU ORDIN privind modul de plati a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea national a absolventilor clasei a VIII-a, pentru examenul national de bacalaureat si pentru examenele de absolvire/certifieare a calificirii profesionale pentru invatimdntul profesional, liceal si postliccal, sesiunile anului 2017 Avind in vedere prevederile art. 111, alin. (1), lit, d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile $i completarile ulterioare; ‘in. temeiul Hotirdrii de Guvern nr, 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educajici Nationale; {in baza prevederilor Ordinul ministrului educatiei stiinifice nr. 5071/2016 privind organizarea gi desfigurarea evaluirii nationale pentru absolvenii clasei a VIIl-a in anul seolar 2016-2017; ‘in conformitate cu prevederile Ordinul ministrului educatiei si cercetari stiimifice nr. 5070/2016 privind organizarea si desfagurarea examenului de bacalaureat national - 2017, in conformitate cu prevederite Ordinul ministrului educatiei, cercetirii, tineretului gi sportului nr. 3756/2012 privind organizarea si desfigurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susfinute de absolvenii sec ingve roméno-spaniole, cu completirile ulterioare; in baza prevederilor Ordinul ministrului educatiei, cercetiii, tineretului si sportului nr. 5720/2012 privind organizarea si desftgurarea probelor specifice sustinute de elevii sec(iilor bilingve francofone in vederea objinerii menjiunii speciale ,secfie bilingva francofond” pe diploma de bacalaureat, cu completirile ulterioare; lui educaici, cercetfri, tineretului gi sportului nr. 5222/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfisurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor ciclului inferior al liceului care au urmat de pregitire practica, cu modificarile ulterioare; in baza prevederilor Ordinul ministrului educatiei nafionale nr. 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfigurare « examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absol en{ii inva{imantului profesional cu durata de 3 ani in conformitate cu prevederile Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4853/2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desftigurare a examenului pentru objinerea atestatului de competenta lingvisticd pentru absolventii claselor cu ensiv gi bifingy al unei fimbi strdine si pentru absolventii claselor cu predare in limbile inoritdqilor, precum gi a atestatulul rea unci limbi strine la clasele 1 ~IV de eatre absclventi claselor eu profil pedagogic, specializarea invjjatori —educatoare; ‘in baza prevederilor Ordinul ministrului educatiei, cercetdrii, tineretului si sportului nr. 4843/2009 privind aprobarea Metodologici de organizare si desfigurare a examenului de atestare a competentelor profesionale a absolventilor claselor de matematic’-informati informaticd, intensiv informatics; {in conformitate cu prevederile Ordinul ministrului educajiei nationale nr. 4433/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfisurare a examenului de certificare a calificdrii absolvenjilor invajiméntului liceal, filiera vocafionalA, cu modificarile ulterioare; in baza prevederilor Ordinul ministrului educafiei nafionale nr, 4434/2014 privind aprobarea Metodologi izare si desfisurare a examenului de certificare a calificdrii absolvenjilor din invajiméntuluiliceal,filiera tehnologicd, in baza prevederilor Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invijiméntului postliceal; in conformitate cu prevederile Hotirarii de Guvern nr. 1860 /2006 privind drepturile si obligatile personalului autoritgjilor gi instituliilor publice pe perioada delegarii si detaslri fn alta localitate, precum si in cazul deplasirii, in cadrul localitaji, in interesul serviciului, cu modificarile $i completarile ulterioare MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE ‘emite prezentul ordin: Art.1 (1) Personalul didactic care face parte din comisiile organizate in unitatile de invajzimant Pentru evaluarea nafionala a absolvenjilor clasei a VIlI-a este platit dupa cum urmeaza: a) pregedinte — 335 lei; b) membru—285 lei ©) asistent—39 lei/zi. (2) Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele zonale de evaluare/comisiile de contestatii pentru evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-2, este platit dupa cum urmeazi: a) _presedintele: 1. la 0 comisie de pana la 1000 de candidaji (inclusiv) — 771 lei; 2. la 0 comisie de peste 1000 de candidati ~ 821 lei; b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician, membru — 387 leis ©) profesor evaluator ~6 lei/lucrare corectat; (3) Pentru activitatea desfiguratd in evaluarea national, persoana responsabilA cu activitatea de comunicajii virtuale ta nivelul inspectoratelor scolare/persoana de contact din unitatea de invayimanU/centrul de comunicare este plititd cu 529 lei (4) Pentru activitatea desfigurati in evaluarea nafionala, persoana responsabild cu derularea gi monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este platitd cu 240 lei, Art.2 (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen gi din centrele zonale de evaluare este plitit dup cum urmeazai: A) Comisii din centre de examen a) pregedintele: 1. lao comisie de pana la 450 de candidati (inclusiv) ~ 770 lei; 2. la o comisie de peste 450 de candidaji - 821 lei; b) vicepresedinte, secretar, membru - 529 | c) asistent — 46 lei/zi. B) Comisii din centre zonale de evaluare (inelusiv) ~ 1172 1214 lei; b) vicepresedinte — 669 lei ©) Secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician — 578 lei; d) membru - 529 lei €)_ profesor evaluator —7,6 lei/lucrare corectata, @) Pentru activitatea desffiguratd in cadrul examenului de bacalaureat, persoana responsabilé cu activitatea de comunicatii virtuale 1a nivelul inspectoratelor gcolare/persoana de contact unitatea de invafdmant liceal/ centrul de comunicare este platita cu 578 lei. @) Pentru activitatea desftiguratd in cadrul examenului de bacalaureat, persoana responsabild cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este platité cu 446 lei. Art.3 (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de evaluare a competen{elor lingvistice si digitale in cadrul examenului de bacalaureat este platit dupa cum urmeazi: a) presedinte ~ 335 | b) secretar, cadru didactic cu abi ©) membru — 144 lei; d) asistent— 39 lei/zi ©) profesor examinator: 1. pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana sau in limba mated, respectiv pentru proba de evaluare a competentelor digitale - 3,9 lei/candidat; 2. pentru proba de evaluare a competen(elor lingvistice intr-o limba moderna ~ 6 leif candidat; (2) Personalul didactic care face parte din comisiile de organizare si desfigurare a probelor jee susfinute de elevii secfiilor bilingve francofone, in vederea objinerii menfiunii le “secie bilingva francofona” pe diploma de bacalaureat, este platit dupé cum operarea pe calculator/informatician ~ 144 lei; A) Pentru proba anticipati: a) secretar, cadru didactic cu abilitaji in operarea pe calculator/informatician ~ 144 lei; b) membru 144 ©) profesor evaluator ~ 3,9 lei/candidat; B) Pentru proba scrisi Ia disciplina non-lingyistici: a) asistent — 39 lei/zi b)_profesor evaluator ~ 7,6 lei/lucrare corectata (3) Pentru proba scrisa de cultura spanioli din cadrul examenului de bacalaureat, susfinuti de absolventii sectiilor bilingve romino-spaniole, personalul didactic este plait dupi cum urmeazii: a) asistent ~ 46 lei/7i ) profesor evaluator ~ 7,6 lei/lucrare corectata. Art Personalul didactic care face parte din comisiile jude{ene/regionale de contestajii pentru cxamenul de bacalaureat este platit dupa cum urmeaza: a) vicepresedinte ~ 669 Ici b) seeretarul, cadru didactic cu abilitaji in operarea pe calculator/informatician ~529 lei ©) membru —529 lei; d) profesor evaluator — 7,6 lei/lucrare corectati. Art. (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru certificarea calificirii absolventilor inva{iméntului liceal, filiera vocafional8, este platit dup’ cum urmeazi: a) secretar— 144 lei, b)_ membru evaluator - 3 lei/candidat examinat. (2) indrumatorii proiectului/lucrarii de specialitate sunt platiti dupa cu 9 lei/proiect coordonat ‘si avizat favorabil pentru sus{inere. ) Prevederile alin, (1) si (2) se aplica si pentru personalul didactic care face parte din comisiile de examen pentru objinerea atestatului profesional de catre absolventii claselor de matematici-informaticd, matematicd-informatic’ - intensiv informatic’, precum si pentru objinerea competentelor lingvistice pentru clasele cu studiu intensiv si bilingy al limbilor strdine ori pentru clasele cu predare in limbile minoritajilor. Art.6. Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen pentru objinerea certificatului de calificare profesional - nivel de calificare 3, 4 sau 5 este platit dupa cum urmeaza: a) secretar— 144 lei; b)_membru evaluator/examinator: 1. 7 lei/lucrare scris& corectatd; 2. 6 lei/lucrare practica evaluat, 3. 2 lei/candidat pentru sustinerea p 5 ©) indrumitor/coordonator ~ 9 lei/proiect coordonat si avizat favorabil pentru indrumatorii de project la stagii de pregatire practic’, invajamintul profesional cu durata de 3 ani, liceu- filiera tehnologica, scoala postliceala gi scoala de maistri; 4) asistent — 39 lei Art.7 Personalul didactic care face parte din comisiile judefene/comisia municipiului Bucuresti de contestajii pentru examenul de certificare a calificdrii profesionale a absolvenfilor invajimantului postliceal este platit dup cum urmeaza: a) evaluator: 7 lei/lucrare scrisi corectatd. Art (1) Unitijile de inviimant in care se organizeaza centre de examen si centre zonale de evaluare elibereazd o adeverinji care cuprinde informatiile necesare pentru plata activitijii depuse, pentru fiecare membru al comisiilor pentru evaluarea nationalé, al comisiilor de bacalaureat, al comisiilor de examinare/examen din centrele de examen pentru obfinerea certificatului de calificare profe ald de nivel 3, 4 sau 5, care nu face parte din unitatea de ‘invafimant respectiva. Adeverinfa va fi semnatd de directorul unit de invayimént, pe baza listei alcdtuite gi semnate de presedintele comisiei respective. Pentru personalul didactic care face parte din comisia judejeani/regionali de contestajii, adeverinfele sunt cliberate de inspectoratul scolar. Q) Drepturile previzute lu art. 1-7 sunt plitite de unitdjile de invajmant preuniversitar/ inspectoratul geolar in care membrii comisiilor au functia de baz8. Pentru pregedinjii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile previzute Ia an. 2 se plitesc de cdtre unititile de invatimant preuniversitar in care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv. Art.9 Pentru personalul didactic cure face parte din comisiile prevazute Ia art. 1-7 se acorda de litre inspectoratcle scolare judefene/ al municipiului Bucuresti drepturile previzzute in Hotirdrea Guvernului nr. 1860 /2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritajilor si institutiilor 4 ‘Art.J0, La data intrari in vigoare a prezentului ordin, se abrogd Ordinul ministrului educatel si ccercetirii stiinjfice nr. 4320/2016 privind modu! de plata a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a, pentru examenul national de bacalaureat i pentru examenele de absolvire/certificare a calificdrii profesionale pentru invajamantul profesional, liceal si postliceal, sesiunile anului 2016. |, Directia Generali Evaluare si Monitorizare invajamant inspectoratele scolare precum gi conducerile unitailor ire prevederile prezentului ordin. Art.ll. Directia Generala Econom Preuniversitar, Directia Minorit de invayamant duc la indepli MINISTRU, Bucuresti Nr. 4OFR,..n. Data ($:98,.2017 ‘Str. General Berthelot nr 28.30, Sector 1, 010168, Bucuresti Te: 40 (121 4056315 Fax-40 (O2I3355 47 wowed