Sunteți pe pagina 1din 13

Liceul Teoretic “C. A.

Rosetti” An scolar:
Clasa: a X-a
Profesor: C. Marin

Planificare anualã & semestrialã la


limba §i literatura românã
(liceu – trunchi comun, 3h pe săptămână)

Semestrul I: 19 săptămâni x 3h = 57 de ore


Semestrul al II-lea: 16 săptămâni x 3h = 48 de ore
Total: 35 de săptămâni x 3h = 105 de ore
Manual - Editura Sigma, autori G. Ardeleanu, D. Stoica, M. Cerkez, I. Triculescu, coord. Nicolae Manolescu

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite


situaţii de comunicare

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte


literare şi nonliterare

3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

Semestrul I – planificare anuala


Nr. Unitatea de Competenţe Nr.
crt. învăţare specifice Conţinuturi ore Săpt. Obs.

Lectura prozei narative (I)

1. Introducere 1.5, 2.1, 2.3  Prezentarea manualului 6 s1/ s2


şi a bibliografiei
 Lectura obligatorie şi
Recapitulare lectura suplimentară
Evaluare  Sistematizarea
Test predictiv cunoştinţelor de teorie
literara
 Test de evaluare iniţială
2. Proza 1.1, 1.3, 1.4, Basmul cult 4 s3/ s4
1.5, 2.1, 2.4 , Ion Creangă, Povestea lui
scurta 3.1, 3.2, 3.3 Harap-Alb
"Oglindire a  Originalitatea operei lui
vieţii în Creangă
Receptări ale operei
moduri 1.1, 1.5 Limbă şi comunicare 1 s4
 Unităţi frazeologice
fabuoase"
Limbaj standard, limbaj literar,
limbaj popular, limbaj regional,
limbaj colocvial, jargon, argou
1.1, 1.3, 1.4, Povestirea 4 s4/s5
1.5, 2.1, 2.4 , Mihail Sadoveanu, Hanu-
3.1, 3.2, 3.3 Ancuţei
Între mit şi
1.4 Limbă şi comunicare 2 s6
realitate Eseu structurat / eseu liber
(actualizare)/ eseul critic

1.1, 1.3, 1.4, Evoluţia nuvelei în literatura 1 s6


1.5, 2.1, 2.4 , română
3.1, 3.2, 3.3  Scurt istoric
 Definiţie
Trăsături
Nuvela fantastică 4 s7/s8
M. Eminescu, Sarmanul Dionis

1.4 Limbă şi comunicare 1 s8


Paralela, sinteza
Atracţia
Forme incipiente ale prozei romanești: proza 2 s8/s9
fantasticului
medievală
Evaluare 1 s9

Total unitate 26
3 Romanul 1.1, 1.3, 1.4, Evoluţia romanului în literatura 2 s9/s10
1.5, 2.1, 2.4 , română
3.1, 3.2, 3.3  Definiţie. Trăsături
caracteristice
 Reprezentanţi
 Direcţia tradiţionala şi
Între tradiţie şi direcţia novatoare în
modernitate romanul interbelic
Clasificare: N. Manolescu, G.
Ibrăileanu etc.
Romanul tradiţional 4 s10/ s11
M. Sadoveanu, Baltagul
Studiul critic – Nicolae
Manolescu, Mihail Sadoveanu
sau utopia cărţii
Recapitulare 1 s11
Lucrare 2 s13
semestrială

2
1.2, 1.4 Limbă şi comunicare 3 s12/s13
 Stil direct, stil indirect,
stil indirect liber
 Calităţile generale ale
stilului
 Calităţile particulare ale
stilului
 Stilurile funcţionale ale
limbii
Stiluri artistice şi nonartistice.
Aplicaţii
1.1, 1.3, 1.4, Romanul obiectiv 4 s13/s14
1.5, 2.1, 2.4 , Liviu Rebreanu, Ion
3.1, 3.2, 3.3

1.2, 1.4 Limbă şi comunicare 1 s15


Textul argumentativ
1.1, 1.3, 1.4, Romanul modern subiectiv de 6 s15/s16
1.5, 2.1, 2.4 , analiză psihologică s17
3.1, 3.2, 3.3
C. Petrescu, Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război
1.5 Limbă şi comunicare 1 s17
 Greşeli lingvistice
la nivel fonetic :
hipercorectitudinea,
cacofonia, etimologia
s17
populară
Exerciţii aplicative
Evaluare 1

1.1, 1.3, 1.4, Marin Preda, Morometii 3 s18/


1.5, 2.1, 2.4 , Receptarea romanului
Romanul 3.1, 3.2, 3.3
postbelic

Romanul postbelic
Marin Preda, Morometii 2
Receptarea romanului s19

1.2, 1.5 Limbă şi comunicare 1 s19


Greşeli lingvistice la nivel morfo-
sintactic

Semestrul al II-lea, planificare anualã

Evoluția prozei de la începuturi până la L. 1 s20


Rebreanu
Evaluare 1 s20

Total unitate 33

3
4 Poezia 1.1, 1.3, 1.4, Evoluţia textului liric în 1 s20
1.5, 2.3, 2.4 , literatura română
3.1, 3.2, 3.3  Scurt istoric
Reprezentanţi
Poezia epică 1 s21
Grigore Alexandrescu, Oglindele

1.5 Limbă şi comunicare 2 s21


 Scrierea şi pronunţarea
numelor proprii
 Adjective fără grade de
comparaţie
 Numeralul. Probleme de
flexiune.
 Pronumele relativ.
Probleme de flexiune.
Flexiunea verbală
1.1, 1.3, 1.4, Poezia lirică 7 s22/s23/s24
1.5, 2.3, 2.4 , Mihai Eminescu, Luceafărul
3.1, 3.2, 3.3
Studiu critic – Titu Maiorescu,
Eminescu şi poeziile lui
1.1, 1.3, 1.4, Deschiderea spre modernitate 12 s24//s25/
1.5, 2.3, 2.4 , George Bacovia, Decor s26/s27/
3.1, 3.2, 3.3 George Bacovia, Decembre s28
 Simbolismul
 Poet de esenţă tragică
Receptarea operei
Tudor Arghezi, Pui de găi
Marin Sorescu, Jucării
Mircea Cărtărescu, Fata de la
instrumente muzicale
Cronica literara
Comentariul literar
1.4 Limbă şi comunicare 1 s28
 Punctuație și ortografie
 Argoul și jargonul
 Text , coerența textului,
tipuri de text
 Neologismele
 Hipercorectitudinea
Evoluţia criticii literare 1 s28
 Integrarea unor opinii
critice in analiza textelor
epice, lirice si dramatice
 Identificarea
particularitatilor de
limbaj dintr-un text al
unui critic literar
 Identificarea structurilor
argumentative
Recapitulare 1 S29
Lucrare semestrială 2 s29

Total 28

unitate

4
5 Dramaturgi 1.1, 1.3, 1.4,
1.5, 2.2, 2.4 ,
Evoluţia textului dramatic în 1 s31
literatura română
a 3.1, 3.2, 3.3  Scurt istoric
Reprezentanţi

Comedia 4 s31/
I. L. Caragiale, O scrisoare s32
pierdută
Studiu critic – T. Maiorescu,
Comediile dlui Caragiale

1.3 Limbă şi comunicare 1 s32


 Influenţa elementelor
nonverbale şi
paraverbale asupra
înţelegerii mesajului oral
 Structura dialogului-
reguli şi tehnici
Monologul şi dialogul –
modalităţi de expunere literară
1.1, 1.3, 1.4, Drama 4 s33/
1.5, 2.2, 2.4 , Camil Petrescu, Jocul ielelor s34
3.1, 3.2, 3.3

Recapitulare finalã 4 s34/s35

Evaluare finalã 1 s35

Total unitate 15

5
6
Semestrul I – planificare semestrialã
Nr. Competenţe Nr.
crt. Unitatea de învăţare specifice Conţinuturi ore Săpt. Ob
1. Introducere 2.1 Analiza
principalelor
 Prezentarea manualului şi a 6 s1/s2
bibliografiei
componente de
structură, de  Lectura obligatorie şi lectura
compoziţie şi de limbaj suplimentară
specifice textului  Sistematizarea cunoştinţelor de
narativ;
2.3. Identificarea şi
teorie literara
analiza elementelor de  Genul epic și genul dramatic
compoziţie şi de limbaj  Genul liric
în textul poetic;
1.5. Utilizarea, în Test predictiv
exprimarea proprie,  Interpretarea cantitativă și calitativă
anormelor ortografice,
ortoepice, de
a testului; măsuri de remediere.
punctuaţie,
morfosintactice şi
folosirea adecvată a
unităţilor
lexicosemantice,
compatibile cu situaţia
de comunicare;
2. Proza scurta 1.1. Identificarea
particularităţilor şi a
Basmul cult 3 s3
Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb
funcţiilor stilistice ale
limbii în receptarea  Trăsăturile basmului
diferitelor tipuri de  Basm cult vs. basm popular
texte;  Compoziţie şi structură
1.3. Folosirea adecvată
a strategiilor şi a
 Timpul şi spaţiul
regulilor de exprimare  Real şi fabulos, natural si
orală în monolog şi în supranatural
dialog;  Motive şi simboluri 1 s4
1.4. Redactarea unor
compoziţii despre  Personajele
textele studiate şi  Originalitatea operei lui Creangă
alcătuirea unor texte Receptări ale operei
funcţionale sau a unor
proiecte;
1.5, 2.1,
2.4. Folosirea unor
modalităţi diverse de
înţelegere şi de
interpretare a textelor
literare studiate
3.3. Elaborarea unei
argumentări orale sau
scrise pe baza textelor
studiate.
1.1, 1.5 Limbă şi comunicare 1
 Unităţi frazeologice
Limbaj standard, limbaj literar, limbaj
popular, limbaj regional, limbaj colocvial,
jargon, argou
1.1, Povestirea 1
1.3. Folosirea adecvată Mihail Sadoveanu, Hanu-Ancuţei
a strategiilor şi a
regulilor de exprimare  Trăsăturile povestirii
orală în monolog şi în  Povestirea în ramă. Povestirea în
1 s5
dialog; povestire

7
1.4. Redactarea unor  Timpul şi spaţiul 1
compoziţii despre
 Motive şi simboluri
textele studiate şi
alcătuirea unor texte  Discursul narativ. Personajul narator.
1
funcţionale sau a unor Focalizarea.
proiecte; Ceremonialul povestirii. Personajele
1.5,
2.1. Analiza
principalelor
componente de
structură, de
compoziţie şi de limbaj
specifice textului
narativ;
2.4. Folosirea unor
modalităţi diverse de
înţelegere şi de
interpretare a textelor
literare studiate;
3.3. Elaborarea unei
argumentări orale sau
scrise pe baza textelor
studiate.
1.4 Limbă şi comunicare 2 s6
Eseu structurat / eseu liber (actualizare)/ eseul
critic
1.1, 1.4, 1.5, Evoluţia nuvelei în literatura română 1
1.3. Folosirea  Scurt istoric
adecvată a  Definiţie
strategiilor şi a Trăsături
regulilor de Nuvela fantastică
exprimare orală în M. Eliade, La ţigănci
monolog şi în  Povestire vs. nuvelă: diferenţe 1
dialog;  Tema. Subiectul. Conflictul
2.4. Folosirea unor s7
modalităţi diverse de
 Relaţia narator – personaj 1
înţelegere şi de  Discursul narativ
interpretare a textelor  Modalităţi de caracterizare a
literare studiate; personajelor
2.1. Analiza  Călătoria iniţiatică. Motive si 1
principalelor simboluri: visul, labirintul, etc.
componente de
structură, de
compoziţie şi de
limbaj specifice 1 s8
textului narativ;  Ambiguitatea textului. Fantasticul
3.1, 3.2, 3.3

1.4 Limbă şi comunicare 1


Paralela, sinteza
Forme incipiente ale prozei romanești: proza medievală 1

De la Scrisoarea lui Neacsu la Dimitrie Cantemir

Forme incipiente ale prozei romanești: proza medievală 1 s9


Umanism- pasoptism

Evaluare 1

Total unitate 26

8
3 Romanul 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1,
2.4 , 3.1, 3.2, 3.3
Evoluţia romanului în literatura română
 Definiţie. Trăsături caracteristice 1
 Reprezentanţi
 Direcţia tradiţionala şi direcţia
1 s10
novatoare în romanul interbelic
Clasificare: N. Manolescu, G. Ibrăileanu etc.
M. Sadoveanu, Baltagul
 Subiect. Tematică 1
 Autor. Narator. Personaje
 Viziune realistă 1
 Viziune mitică
1 s11
 Mitul lui Osiris

Studiul critic – Nicolae Manolescu, Mihail 1


Sadoveanu sau utopia cărţii

1.2. Receptarea Limbă şi comunicare


adecvată a sensului /
 Stil direct, stil indirect, stil indirect 1
sensurilor unui mesaj
transmis prin diferite liber
tipuri de texte orale sau  Calităţile generale ale stilului
scrise;  Calităţile particulare ale stilului s12
2
1.4
 Stilurile funcţionale ale limbii
Stiluri artistice şi nonartistice. Aplicaţii

Recapitulare pentru tezã §i lucrare scrisã 3 s12-13

Romanul obiectiv
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 1 s 13
2.4 , 3.1, 3.2, 3.3 Liviu Rebreanu, Ion
 Realismul: definiţie, reprezentanţi
 Imaginea monografică şi 1
etnografică a lumii satului 1
 Tema. Structura compoziţională: s14
incipitul si finalul
 Formula narativă. Discursul narativ.
Instanţele narative. Naratorul
omniscient. Perspectiva narativă
Relaţia autor/ narator/personaj. Tipologia 1
personajelor. Caracterizarea personajului Ion.
 Dosar critic : Istoria receptării
romanului ,,Ion’’, de L. Rebreanu.
Limbă şi comunicare 1 s15
1.2, 1.4 Textul argumentativ
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, Romanul modern subiectiv de analiză 1
2.4 , 3.1, 3.2, 3.3
psihologică – Marcel Proust

C. Petrescu, Ultima noapte de dragoste, 1


întâia noapte de război
 Tema. Structura compoziţională

9
C. Petrescu, Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de război 3 s16

 Structura compoziţională
 Tehnici de analiză psihologică
 Personajele

C. Petrescu, Ultima noapte de dragoste, 1 s17


întâia noapte de război
 Roman al experienței
1.5 Limbă şi comunicare 1
 Greşeli lingvistice la nivel
fonetic : hipercorectitudinea,
cacofonia, etimologia populară
Exerciţii aplicative
Evaluare 1
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, Romanul postbelic – orientari tematice 3 s18
2.4 , 3.1, 3.2, 3.3
Marin Preda, Morometii
 Evoluţia romanului postbelic
 Tema. Structura compoziţională:
incipitul si finalul
 Relaţia autor/ narator/personaj.

1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, Marin Preda, Morometii s19


2.4 , 3.1, 3.2, 3.3 2
Receptarea romanului

1.2, 1.5 Limbă şi comunicare 1


Greşeli lingvistice la nivel morfo-sintactic

Semestrul al II-lea – planificare semestrialã

Evoluția prozei de la începuturi până la L. Rebreanu – Ionicul, 1 s20


doricul si corinticul

Evaluare 1

Total unitate 34

4 Poezia 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3,


2.4 , 3.1, 3.2, 3.3
Evoluţia textului liric în literatura română 1
 Scurt istoric
Reprezentanţi
Poezia epică 1 s21
Grigore Alexandrescu, Oglindele
Fabula: trăsături
1.5 Limbă şi comunicare 1
 Scrierea şi pronunţarea numelor
proprii
 Adjective fără grade de comparaţie

10
Limbă şi comunicare 1
 Numeralul. Probleme de flexiune.
 Pronumele relativ. Probleme de
flexiune.
Flexiunea verbală
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, Poezia lirică 3 s22
2.4 , 3.1, 3.2, 3.3
Mihai Eminescu, Luceafărul
 Romantismul: trăsături,
reprezentanţi
 Specii lirice: trăsături, tipuri
 Temele şi motivele creaţiei
eminesciene
 Structura compoziţională

Mihai Eminescu, Luceafărul 2 s23


 Eul liric. Raportul autor/ eul liric
 Imagini artistice
 Stil şi versificaţie. Muzicalitatea
textului

Studiu critic – Titu Maiorescu, Eminescu şi 1


poeziile lui

Studiu critic – Titu Maiorescu, Eminescu şi 1 s24


poeziile lui
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, Deschiderea spre modernitate – decadenta 1
2.4 , 3.1, 3.2, 3.3
si simbolism

1
George Bacovia, Decor
Univers liric

George Bacovia, Decor 3 s25


 Teme. Motive si simboluri.
 Imagini artistice
 Expresivitatea limbajului : tehnica
sugestiei şi a corespondentelor,
cromatica.
 Structura compoziţională
Tudor Arghezi, Pui de găi 3 s26

Marin Sorescu, Jucării s27


1

Mircea Cărtărescu, Fata de la instrumente 2


muzicale

11
Cronica literara
Comentariul literar 1 s28

1.4 Limbă şi comunicare 1


 Punctuație și ortografie
 Argoul și jargonul
 Text , coerența textului, tipuri de
text
 Neologismele
 Hipercorectitudinea
Evoluţia criticii literare 1
 Integrarea unor opinii critice in
analiza textelor epice, lirice si
dramatice
 Identificarea particularitatilor de
limbaj dintr-un text al unui critic
literar
 Identificarea structurilor
argumentative
Recapitulare 1 s29
Lucrare semestrială 2

Total unitate 28

5 Dramaturgia 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, Evoluţia textului dramatic în literatura 1 s30
română
2.2. Identificarea şi
analiza principalelor  Scurt istoric
componente de Reprezentanţi
structură Comedia 2
şi de limbaj specifice
textului dramatic; I. L. Caragiale, O scrisoare pierdută
 Textul dramatic: compoziţia textului
dramatic/conflictul dramatic/
2.4 , 3.1, 3.2, 3.3 subiectul/relaţii temporale şi
spaţiale/ structură
 Modul de expunere (dialogul,
replica, monologul propriu-zis,
solilocviul)
 Personajul dramatic (modalităţi de 2 s31
caracterizare)
 Surse ale comicului
 Receptarea operei
Studiu critic – T. Maiorescu, Comediile dlui
Caragiale

1.3 Limbă şi comunicare 1


 Influenţa elementelor nonverbale şi
paraverbale asupra înţelegerii
mesajului oral
 Structura dialogului-reguli şi tehnici
Monologul şi dialogul – modalităţi de
expunere literară

12
Drama - caracteristici 3 s3
Camil Petrescu, Jocul ielelor
 Definiţie, caracteristici,
reprezentanţi
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2,  Teoria camilpetresciană a teatrului
2.4 , 3.1, 3.2, 3.3
 Tema. Subiectul. Conflictul dramatic
 Structura compoziţională
Camil Petrescu, Jocul ielelor
 Personajele s33/s34/s35
Teatrul de idei. 1

Recapitulare finalã 7

Evaluare finalã 1

Total unitate 18

13