Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

9
Antet

Către,

UNITATEA SPITALICEASCĂ ......................................

Referitor la evenimentul produs în data de .................. la sediul/punctul de lucru


apaŃinând S.C. . ................................................................................................................,
situat la adresa ...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...,
şi care a avut ca urmare incapacitatea temporară de muncă a numitului/numiŃilor
.............................................................................................................................................
............................................, pentru efectuarea cercetării şi întocmirea procesului verbal
de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 29, lit. b) din Legea securităŃii şi
sănătăŃii în muncă nr. 319/2006, vă rugăm să ne puneti la dispoziŃie, în conformitate cu
prevederilor art. 113 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
319/2006, copii după constatările preliminare din care să reiasă faptul ca decesul a fost
sau nu urmarea unei vătămări violente.
Vă aducem la cunoştinŃă că incapacitatea temporară de muncă
numitului/numiŃilor..............................................................................................................
s-a produs în următoarele împrejurări: ...............................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CONDUCĂTOR UNITATE.

Nume……………………………

Semnătură ………………