Sunteți pe pagina 1din 3

REFERAT DE APROBARE

Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, instituţie publică cu personalitate juridică în


subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este, în conformitate cu Hotărârea
Guvernului nr. 756/2016 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, unitate de achiziţii
publice centralizate care realizează achiziţiile centralizate pentru Administraţia Naţională a
Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa, asigurând, totodată, personal, bunuri, lucrări şi
servicii necesare îndeplinirii unor activităţi specifice Ministerului Justiţiei şi sistemului
administraţiei penitenciare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 privind
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu
modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bazei de
aprovizionare, gospodărire şi reparaţii se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.

Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei


preciza la art. 13 alin. (1) că unităţile subordonate Ministerului Justiţie sunt prevăzute în
Anexa nr. 3; astfel, în cadrul anexei menţionate, la lit. C era menţionată Direcţia Generală a
Penitenciarelor cu unităţile din subordine, la lit. f) fiind menţionată Baza de aprovizionare,
desfacere şi reparaţii mijloace de transmisiuni.

Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii apare prima dată cu actuala denumire în


cuprinsul Anexei nr. 3 lit. g) la Hotărârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Justiţiei, act normativ care abrogă prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 65/1997.

Prin dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi


atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor s-au stabilit atribuţiile Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor faţă de unităţile subordonate, inclusiv cele referitoare la
organizarea, îndrumarea, coordonarea şi administrarea patrimoniului potrivit dispoziţiilor
legale.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Hotărârii Guvernului nr. 1849/2004 privind
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu
modificările şi completările ulterioare, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii era o
unitate penitenciară subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Totodată, art. 10 alin. (6) din acelaşi act normativ preciza că atribuţiile şi responsabilităţile
unităţilor se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de
directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; astfel, prin dispoziţiile art. 2 şi
4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi
reparaţii se preciza că unitatea asigură aprovizionarea unităţilor de penitenciar cu bunuri de
natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor de interes general, colaborând
cu unităţi din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, direcţiile şi serviciile
independente din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cât şi cu direcţii generale,
1
direcţii, servicii din cadrul Ministerului Justiţiei, cu instituţii din domeniul apărării naţionale,
ordinii publice, siguranţei naţionale, cu alte organisme guvernamentale.

De la data înfiinţării, unitatea a fost constituită ca structura de specialitate în domeniul


logistic a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care să răspundă de administrarea şi
utilizarea resurselor materiale şi financiare din domeniul de competenţă, să asigure fluxurile
de resurse către şi dinspre unităţile sistemului administraţiei penitenciare, îndeplinind rolul de
unitate de achiziţii centralizate pentru sistemul penitenciar.

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, unitatea a avut şi are atribuţii
referitoare la aprovizionarea cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii unităţilor
sistemului penitenciar, la asigurarea cu bunuri şi servicii altele decât cele cuprinse în
Nomenclatorul stabilit pentru aprovizionarea centrală şi la încheierea de contracte cu
furnizorii desemnaţi câştigători pentru produsele şi serviciile aprobate prin programe anuale,
în scopul utilizării eficiente a fondurilor publice.

Ținând cont de faptul că regulamentul de organizare și funcţionare este elementul de reglementare


detaliată a competenţelor unei organizaţii și luând în considerare faptul ca pentru buna desfăşurare
a activităţii Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii este nevoie de un act care sa
reglementeze funcţionarea tuturor structurilor de conducere si a celor din subordine, arătăm că la
momentul actual schema de organizare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii se
prezintă după cum urmează:
- Director
- Director adjunct
- Compartiment juridic
- Compartiment secretariat şi arhivă
- Compartiment informaţii clasificate
- Compartiment managementul situaţiilor de urgenţă
- Compartiment sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului
- Compartiment tehnologia informaţiei şi comunicaţii
- Compartiment resurse umane şi formare profesională
- Serviciul achiziţii publice
- Serviciul financiar
- Compartiment pensii
- Serviciul transporturi
- Biroul de control a calităţii în construcţii şi cadastru
- Biroul logistică
- Biroul tipografie
- Biroul siguranţă şi paza bunurilor
Prezentul proiect de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii stabileşte ca puncte
de referinţă atribuţiile generale ale factorilor de conducere şi reprezentanţii sectoarelor de
activitate, după cum urmează:
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLUL II PERSONALUL CU FUNCŢII DE CONDUCERE
SECŢIUNEA 1 Directorul
SECŢIUNEA a 2-a Directorul adjunct
SECŢIUNEA a 3-a Şefii de structuri

2
CAPITOLUL III CATEGORIILE DE PERSONAL DIN CADRUL UNITĂŢII
CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune
SECŢIUNEA a 2-a Compartimentul juridic
SECŢIUNEA a 3-a Compartimentul Secretariat şi arhivă
SECŢIUNEA a 4-a Compartimentul informaţii clasificate
SECŢIUNEA a 5-a Compartimentul Managementul situaţiilor de urgenţă
SECŢIUNEA a 6-a Compartiment sănătate şi securitate în muncă şi protecţia
mediului
SECŢIUNEA a 7-a Compartimentul Tehnologia informaţiei şi comunicaţii
SECŢIUNEA a 8-a Compartimentul Resurse umane şi formare profesională
SECŢIUNEA a 9-a Serviciul Achiziţii publice
SECŢIUNEA a 10-a Serviciul Financiar
SECŢIUNEA a 11-a Compartimentul pensii
SECŢIUNEA a 12-a Serviciul Transporturi
SECŢIUNEA a 13-a Biroul de Control al calităţii în construcţii
SECŢIUNEA a 14-a Biroul Logistică
SECŢIUNEA a 15-a Biroul Tipografie
SECŢIUNEA a 16-a Biroul Siguranţa şi paza bunurilor
SECŢIUNEA a 17-a Compartimentul popote
CAPITOLUL V STRUCTURI PERMANENTE DE LUCRU LA NIVELUL
UNITĂŢII
CAPITOLUL VI COLABORAREA CU CELELALTE UNITĂŢI DIN SISTEMUL PENITENCIAR
CAPITOLUL VII ÎNREGISTRAREA ŞI CIRCUITUL DOCUMENTELOR
CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE

Proiectul a fost realizat cu consultarea Bazei de aprovizionare gospodărire şi reparaţii,


a direcţiilor de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a
organizaţiilor sindicale reprezentative.
În principal, prin acest proiect de act normativ se propune actualizarea atribuţiilor
funcţionale ale Bazei de aprovizionare gospodărire şi reparaţii, concomitent cu introducerea
unora noi, determinate de evoluţia cadrului normativ de nivel superior, incident activităţilor
de referinţă, precum şi de necesitatea consolidării rolului activ al acestei unităţi.
Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de ordin al
ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei de
aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, pe care îl supunem aprobării.