Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere de înlăturare a unor omisiuni vădite

Sediul materiei:
 Art. 279 C. proc. pen.
 Art. 272, 273 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte,
sau
Domnule/Doamna procuror,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință),


având calitatea de martor/expert/interpret/avocat în cauza nr. … înregistrată pe rolul
… (indicarea instanței/parchetului pe rolul căreia se află cauza) solicit înlăturarea
omisiunii vădite din cuprinsul ordonanţei din data de …. constând în nepronunţarea
instanței/organului de urmărire penală cu privire la cererea formulată de restituire a
cheltuielilor de transport, de întreţinere și locuință efectuate în … (indicarea datei
sau a perioadei)1/ cu privire la plata onorariului avocaţial, conform delegației de
asistență juridică obligatorie nr. ... 2/ cu privire la plata onorariului pentru
expertiză/pentru activitatea desfășurată în cauză în calitate de interpret 3.
Sau
Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în
calitate de …4 solicit înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul
încheierii/sentinței/deciziei/ordonanţei din data de …. constând în nepronunţarea
instanței/organului de urmărire penală cu privire la restituirea lucrurilor5/cererea de

1
Dacă cererea este formulată de martor/expert/interpret
2
Dacă cererea este formulată de avocat
3
Dacă cererea este formulată de interpret/expert
4
Orice persoană interesată
5
Cererea de restituire vizează lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le-a
primit spre a le păstra, dacă sunt proprietatea persoanei vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe
nedrept din posesia sau deţinerea acestora (art. 255 alin. (1) C. proc. pen.)
ridicare a măsurilor asigurătorii6 în cauza nr. …………..înregistrată pe
rolul…………(indicarea instanței/parchetului pe rolul căreia se află cauza)
În fapt, … (indicarea in concreto a motivelor care au justificat solicitarea
restituirii cheltuielilor, plata onorariului avocațial, plata onorariului pentru
expertiză/pentru activitatea de interpret desfășurată în cauză, motivele invocate
pentru restituirea lucrurilor sau ridicarea măsurilor asigurătorii).
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 279 C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Preşedinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții


de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție
sau
Domnului/Doamnei Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și
Justiție/DNA/DIICOT

6
Cererea poate fi formulată de persoană ale cărei bunuri sunt obiectul măsurilor asigurătorii