Sunteți pe pagina 1din 4

S.M.M.

1. Unde sunt cuprinse cerințele și ghidul de utilizare a SMM ?


ISO 14001- Sisteme de Management de mediu. Cerinte si ghid de utilizare.
2. Cum este def. o procedură ?
Procedură: mod specificat de desfăşurare a unei activităti sau a unui process (procedură documentată =
procedură scrisă).
3. Cum trebuie să fie mediatizată politica de med.?

4. Care sunt beneficiile SMM ?


Costuri, Riscuri, Credibilitate, Competitivitate, Relatia cu partenerii, Motivarea personalului
5. Care sunt regulile pt un sis. performant de med.?
Reguli majore pentru un Sistem performant de mediu :
Regula1: să fie asigurată conformitatea şi să fie respectată legea (obligatie).
Regula2:să se înregistreze totul în scris, astfel încât să se poată poată demonstra totul (cerintă).
Regula3: sa se prefere sistemele certificabile. Ele dispun de metode si de mijloace de evaluare/control
conforme standardelor internationale si asigra premisele peformantelor dorite (optiune).

6. Ce oferă un SMM ?
Este acea parte a managementulu general care include:
-o anumită structură organizaTională;
- activităTi de planificare;
- practici;
- proceduri;
- procese;
- şi resurse; pentru dezvoltarea, implementarea, realizarea, revizuirea şi
menTinerea politicii de mediu.

7. Cine poate realiza auditul de mediu ?


Poate fi realizat de personal instruit.
8. Care este elementul esențial al politicii de med.?
 Realizarea activitătilor într-o manieră responsabilă de “mediu, prin integrarea principiilor de
prevenirea poluării şi a conservării resurselor în planificarea strategică;
 Imbunătătirea gradului de conformare cu legislatia în vigoare;
 Imbunătătirea continuă a performantei de mediu pentru reducerea riscurilor de mediu;
 Realizarea de proceduri de mediu şi programe de management de mediu care să evidentieze
atingerea de obiective şi tinte fezabile integrate în strategia generală de dezvoltarea organizatiei;
 Sprijinirea activitătilor de mediu prin îmbunătătirea capabilitătilor personalului, lucrul in
echipă şi creşterea nivelului de conştientizare al personalului.
9. Ce este, în ce constă o procedură ?
Procedura este ‘modul specificat de desfasurare a unei activitati sau a unui proces’. Se prezintă: ce
trebuie făcut, cine face, unde face, cum se face, care sunt mijloacele ajutătoare – echipamente, documente.
10. Cine elaborează politica de med. pt o organizație ?
Conducerea la cel mai inalt nivel( Top Managerul).

11. Cum este def. SMM ?


SMM este definit drept: sistemul prin care se orientează şi se controlează o organizaTie în ceea ce
priveşte mediul.
12. Indicați un document principal al SMM.
Procedura.

13. Factorii în urma cărora se stabilesc acțiunile corective sunt…


Etapele pentru implementarea acTiunilor corective:
 investigarea cauzelor de bază care au generat probleme;
 stabilirea şi implementarea acTiunilor corective;
 monitorizarea rezultatelor pentru se stabili eficienTa acTiunii corective
întreprinse.

14. Care este scopul efectuării analizei de MM ?


Analiză efectuatā de management are ca scop sā identifice necesitāTile de schimbare a
elementelor principale ale SMM :
 politica de mediu;
 obiectivele/programele de mediu..

15. Când se desfășoară analiza efectuată de conducerea societății ?


Conducerea organizaTiei la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze SMM la intervale prestabilite pentru:
 a se asigura că este, în permanenTă, corespunzător, adecvat şi eficient;
 a se asigura că informaTiile necesare sunt colectate şi relevante.

16. Cum sunt țintele SMM ? (caracterizare)


Tintele de mediu trebuie să fie în concordanţă cu politica de mediu.tintele sunt:
 cuantificate pe cât posibil (valori numerice, date Tintă);
 realizabile;
 clar definite

17. Cui revine responsabilitatea redactării și administrării MMM ?


Responsabilitatea redactării şi administrării manualului revine Responsabilului compartimentului
calitate- mediu..
18. Documentația SMM poate fi integrată în…
DocumentaTia SMM poate fi integrată în documentaTia SMC( sistem de management al calitatii), cu
descrierea elementelor esenTiale ale SMM şi interacTiunea acestora.
19. Ce reprezintă acțiunea întreprinsă pt a preveni apariția unei neconformități ?
AcTiunea preventivă este întreprinsă pentru a preveni apariTia, pe când acTiunea corectivă se
întreprinde pentru a preveni reapariTia.
20. La ce se referă succesiunea etapelor în ciclul lui Deming ?
Baza de dezvoltare pentru orice sistem de management este modelul Deming ciclul
Plan – Do– Check – Act.
21. Ce concepe echipa managerială, privind SMM, în urma analizei obiectivelor și
angajamentelor din politica de med.
 Angajament privind imbunatatirea continua si prevenirea polarii;
 Angajament de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu aplicabile, precum si cu
alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat.

22. Pentru ce se implementează un SMM ?


 Imbunatarirea performantei de mediu;
 Satisfacerea asteptarilor clientului pe diverse piete;
 Imbunatarirea mediului de lucru;
 Imbunatarirea relatiilor cu comunitatea, autoritatile de reglementare si toate partile interesate;
 Comasarea efortului de mediu in afacere;
 Cresterea competitivitatii.

23. În urma căror acțiuni pot să apară neconformități ?


Actiunile corective.
24. Cum trebuie să fie înregistrările ? (caracterizare)
Înregistrările trebuie să fie:
 lizibile;
 identificabile;
 regăsite prompt;
 păstrate;
 menTinute;
protejate la risc de deteriorare sau pierdere
25. Pentru cine înregistrările reprezintă dovezi obiective ?
ÎNREGISTRĂRILE reprezintă dovezi obiective pentru clienTii organizaTiei, pentru organismul de
acreditare şi autorităTile de reglementare privind calitatea activităTilor desfăşurate în cadrul organizaTiei.
26. Ce înțelegeți prin înregistrarea documentelor ?
ÎNREGISTRAREA este dovada scrisă privind activităTile desfăşurate şi rezultatele care au fost
obTinute.
27. Care este cerința standardului ISO 14001 ?
Politica de mediu; Planificare; Implementare si operare(realizeaza); Verificare si Masuri corective
(verifica); Analiza de catre conducere(Ia masuri).
28. Ce este un manager al sistemului de med.?
Manager sistem de mediu – persoană desemnată de conducerea organizaTiei pentru a asigura
managementul de mediu
29. Ce cuprinde pagina de gardă a MMM ?
Numele organizaTiei cu toate datele de identificare, cod, ediTie, revizie, exemplar nr. elaborat,
verificat, aprobat, data.
30. Care este scopul elaborării instrucTiunilor ?
Scopul elaborării instrucTiunilor este de a sprijinii desfăşurarea acTiunilor la locul de
muncă, iar gradul lor de detaliere diferă în funcTie de complexitatea activităTii sau etapei la care se referă.
31. În legătură cu ce, organizația trebuie să stabilească și să documenteze o procedură pt
conștientizarea personalului ?
 Conformarea cu politica de mediu, procedurile şi cerinTele SMM;
• Impacturile semnificative asupra mediului ale activităTilor lor;
• Efectele benefice ale îmbunătăTirii performanTelor industriale;
• Rolul şi responsabilităTile care le revin în realizarea conformării;
• ConsecinTele potenTiale ale nerespectării procedurilor;
• Rolul lor în pregătirea situaTiilor de urgenTă;
• Personalul care îndeplineşte sarcini ce pot determina impacturi semnificative de mediu trebuie
să fie competent