Sunteți pe pagina 1din 12

VIESMANN VITOPLEX 200

Cazan de temperatură joasă pe combustibil lichid/gazos


700 până la 1950 kW

Fişa tehnică
Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri

VITOPLEX 200 Tip SX2A

Cazan de temperatură joasă pe combustibil lichid/gazos


Cazan cu trei căi de gaze
Pentru funcţionare cu temperatura apei din cazan regla-
bilă liniar controlat.
Cu Vitotrans 300 ca unitate de recuperare a căldurii de
condensaţie.

5719 230 RO 4/2014


Avantajele pe scurt

■ Economic şi ecologic datorită temperaturii apei din cazan reglabile ■ Intervalele lungi de funcţionare a arzătorului şi numărul mai redus
liniar controlat. al intervalelor de conectare/deconectare datorită volumului mare
■ Randament util normat pentru funcţionare cu combustibil lichid: de apă protejează mediul înconjurător.
89 % (Hs)/95 % (Hi). ■ Transport simplificat în centrala termică datorită structurii com-
■ Recuperator de căldură gaze arse/apă, Vitotrans 300, din oţel ino- pacte a cazanului – foarte util în cazul lucrărilor de modernizare.
xidabil, opţional, pentru eficienţă energetică normată crescută prin ■ Funcţionare economică şi sigură a instalaţiei de încălzire prin sis-
utilizarea tehnicii de condensare. temul de automatizare digital Vitotronic, capabil să comunice cu
■ Cazan cu trei căi de gaze, cu încărcare redusă a camerei de alte sisteme. Sistemul LON-BUS standardizat permite integrarea
ardere şi prin aceasta cu ardere cu emisii reduse de substanţe completă a acestei automatizări în sistemele de management al
poluante. clădirilor.
■ Spaţiile largi de apă şi volumul mare de apă asigură o bună circu-
laţie prin gravitaţie şi o preluare sigură a căldurii.

A Termoizolaţie de mare eficienţă


B A doua cale de circulaţie a gazelor arse
C A treia cale de circulaţie a gazelor arse
D Tablă pentru dirijarea apei cu injectoare, pe retur
E Cameră de ardere (prima cale de circulaţie a gazelor arse)
F Uşa cazanului

5719 230 RO

2 VIESMANN VITOPLEX 200


Specificaţii tehnice pentru cazan

Date tehnice
Putere nominală kW 700 900 1100 1300 1600 1950
Sarcină nominală în focar kW 761 978 1196 1413 1739 2120
Marcaj CE CE-0085BQ0020
conform Directivei cu privire la
aparatele pe combustibil gazos
Temperatură pe tur admisă °C 110 (până la 120 °C, la cerere)
(= temperatura de siguranţă)
Temperatură de lucru admisă °C 95
Presiune de lucru admisă bar 6
kPa 600
Rezistenţa pe traiectul de gaze mbar 2,7 4,6 4,0 5,7 6,5 8,5
arse
Pa 270 460 400 570 650 850
Dimensiuni corp cazan
Lungime (dimensiune k)*1 mm 2200 2500 2450 2670 3075 3075
Lăţime (dimensiune c) mm 1085 1085 1180 1180 1280 1280
Înălţime (cu ştuţuri) (dimensiune mm 1670 1670 1900 1900 2120 2120
e)
Dimensiuni de gabarit
Lungime totală (distanţă f) mm 2280 2580 2530 2750 3175 3175
Lăţime totală
– cu automatizare (dimensiune a) mm 1460 1460 1555 1555 1660 1660
– fără automatizare (dimensiune mm 1285 1285 1380 1380 1485 1485
b)
Înălţime totală (cu urechi pentru mm 1690 1690 1920 1920 2140 2140
agăţare) (dimensiunea h)
Înălţime suporţi fonoabsorbanţi ai mm 37 37 37 37 37 37
cazanului (în stare încărcată)
Fundaţie
Lungime mm 1900 2200 2150 2300 2700 2700
Lăţime mm 1200 1200 1300 1300 1400 1400
Diametru cameră de ardere mm 620 620 720 720 720*2 720*2
Lungime cameră de ardere mm 1700 2000 1930 2150 2530 2530
Greutate corp cazan kg 1525 1655 2150 2330 3030 3190
Greutate totală kg 1640 1780 2285 2475 3210 3370
Cazan cu termoizolaţie şi automa-
tizare a circuitului cazanului
Volum apă cazan litri 935 1325 1525 1690 2510 2420
Racorduri cazan
Turul şi returul cazanului PN 6 DN 100 100 125 125 150 150
Racord elemente de siguranţă PN 16 DN 50 50 65 65 65 65
(supapă de siguranţă)
Golire R (ext.) 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Parametri gaze arse*3
Temperatură (la temperatura apei
din cazan de 60 °C)
– la puterea calorică nominală °C 180
– la sarcină parţială °C 125
Temperatură (la temperatura apei °C 195
din cazan de 80 °C)
Debit masic de gaze arse
– la gaz metan kg/h 1,5225 x puterea instalaţiei de ardere în kW
– la combustibil lichid tip M kg/h 1,5 x puterea instalaţiei de ardere în kW
Depresiunea necesară la coş Pa/mbar 0
Racord tubulatură de evacuare Ø mm 300 300 350 350 400 400
gaze arse

*1 Uşa cazanului demontată.


*2 Cameră de ardere conică 720/840 mm (diametru cameră de ardere faţă/spate)
*3 Valorile de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de gaze arse conform EN 13384, considerând 13,2 % CO2 pentru combustibil lichid şi
5719 230 RO

10 % CO2 pentru gaz metan.


Temperaturile gazelor arse ca valori brute măsurate la temperatura aerului de ardere de 20 °C.
Datele pentru sarcina parţială se referă la o putere de 60 % din puterea nominală. În cazul unei sarcini parţiale diferite (depinzând de
regimul de funcţionare), debitul masic de gaze arse trebuie calculat în mod corespunzător.

VITOPLEX 200 VIESMANN 3


Specificaţii tehnice pentru cazan (continuare)

Putere nominală kW 700 900 1100 1300 1600 1950


Volum de gaz total m3 0,90 1,00 1,35 1,45 2,50 2,50
Cameră de ardere, căi de circula-
ţie a gazelor arse, canale de recir-
culare, devieri şi colector gaze ar-
se
Randament util normat %
(pentru funcţionare pe combustibil
lichid)
la temperatura sistemului de 89 (Hs) / 95 (Hi)
încălzire 75/60 °C
Pierderi de căldură prin stand % 0,15 0,13 0,13 0,12 0,13 0,11
by qB,70
Vitotrans 300 indicat
– Funcţionare pe combustibil ga- Nr. com. Z007 212 Z007 213 Z007 214
zos
– Funcţionare pe combustibil li- Nr. com. Z007 215 Z007 216 Z007 217
chid
Putere nominală
Cazan cu Vitotrans 300
– Funcţionare pe combustibil ga- kW 773,5 994,5 1215,0 1436,0 1768,0 2154,0
zos
– Funcţionare pe combustibil li- kW 750,0 964,0 1179,0 1393,0 1715,0 2090,0
chid
Marcaj CE CE-0085BS0287
Vitotrans 300 în combinaţie cu un
cazan ca unitate de recuperare a
căldurii de condensaţie
Rezistenţa pe traiectul de gaze mbar 3,2 5,4 5,2 7,3 6,4 10,1
arse Pa 320 540 520 730 640 1010
Cazan cu Vitotrans 300
Lungime totală mm 3820 4120 3670 3890 4140 4470
Cazan cu Vitotrans 300
fără arzător

Dimensiuni

k
l m
n
KR SA RG 360
DB KV KAB

KTS AGA
KTÜ R
KRG
R
e

SCH
h
d

KOA
p

135

q
i

c E
b 145 g 108
a f

AGA Evacuare gaze arse KR Retur cazan


5719 230 RO

DB Mufă (R ½) pentru dispozitivul de limitare a presiunii maxime KRG Automatizare circuit cazan
E Golire KTS Senzor pentru temperatura apei din cazan (reprezentat depla-
KAB Podest cazan (circulabil) sat)
KOA Sistem de evacuare a condensului KTÜ Uşa cazanului

4 VIESMANN VITOPLEX 200


Specificaţii tehnice pentru cazan (continuare)

KV Tur cazan SA Racord elemente de siguranţă (supapă de siguranţă)


R Gură de curăţare SCH Vizor
RG Mufă (R ½) pentru un dispozitiv de reglaj suplimentar
Tabel de dimensiuni
Putere nominală kW 700 900 1100 1300 1600 1950
a mm 1460 1460 1555 1555 1660 1660
b mm 1285 1285 1380 1380 1485 1485
c mm 1085 1085 1180 1180 1280 1280
d mm 1590 1590 1815 1815 2035 2035
e mm 1670 1670 1900 1900 2120 2120
f mm 2280 2580 2530 2750 3175 3175
g (lungimea şinelor suport) mm 1775 2075 2005 2225 2610 2610
h mm 1690 1690 1920 1920 2140 2140
i mm 525 525 580 580 640 640
k (dimensiune de amplasare) mm 2200 2500 2450 2670 3075 3075
l mm 1420 1720 1650 1870 2250 2250
m mm 280 280 300 300 320 320
n mm 890 1040 1005 1115 1305 1305
o mm 1270 1270 1480 1480 1690 1690
p 7 mm 620 620 720 720 720*4 720*4
q mm 1700 2000 1930 2150 2530 2530

Dimensiunea k: Uşa cazanului demontată

Amplasare
Distanţe minime de amplasare

Pentru a facilita montajul şi întreţinerea, dimensiunile indicate trebuie


respectate; în cazul încăperilor cu spaţiu limitat, trebuie respectate
200 (100) numai distanţele minime (dimensiunile dintre paranteze). În starea
de livrare, uşa cazanului se deschide în exterior spre dreapta. Bolţu-
b rile de articulaţie se pot schimba în aşa fel încât uşa să se poată
deschide spre stânga.

a
800
(50)

400 500
(300) (50)

A Cazan
B Arzător
C Suporţi fonoabsorbanţi pentru cazan
D Automatizare circuit cazan

Tabel de dimensiuni Dimensiu- Această distanţă trebuie să existe în faţa cazanului


Putere kW 700 900 1100 1300 1600 1950 nea a: pentru curăţarea căilor de circulaţie a gazelor arse.
nominală
a mm 2000 2000 2200 2400 2900 2900 Distanţa de 800 mm dintre cazane poate fi redusă la 50 mm, dacă
b mm Lungime constructivă a arzătorului automatizările se montează pe părţile opuse ale cazanelor.
5719 230 RO

*4 Cameră de ardere conică 720/840 mm (diametru cameră de ardere faţă/spate)

VITOPLEX 200 VIESMANN 5


Specificaţii tehnice pentru cazan (continuare)

Condiţii de amplasare
■ Se va evita poluarea aerului prin hidrocarburi halogenate (conţi- În caz contrar, la instalaţie pot apărea defecţiuni şi avarii.
nute de ex. în spray-uri, vopsele, substanţe dizolvante şi deter- Cazanul se va amplasa în încăperi în care se preconizează o
genţi) poluare a aerului cu hidrocarburi halogenate, numai dacă se asi-
■ Se va evita producerea de praf gură permanent aer de ardere nepoluat.
■ Se va evita un grad sporit de umiditate
■ Spaţiul trebuie să fie protejat împotriva îngheţului şi bine aerisit

Montajul arzătorului
Pe uşa rabatabilă a cazanului se va monta placa arzătorului inclusă Tubul de flacără al arzătorului trebuie să iasă în afara termoizolaţiei
în setul de livrare. uşii cazanului.
Arzătorul trebuie montat pe placa arzătorului. Montajul fără placă, Greutatea totală a arzătorului nu trebuie să depăşească 180 kg; în
direct pe uşa cazanului, nu este posibil. caz contrar, arzătorul trebuie să dispună de un suport pus la dispozi-
Placa arzătorului conţinută în setul de livrare trebuie găurită de către ţie de către client.
instalator, ţinând cont de dimensiunile arzătorului.
La cerere (contra cost), plăcile pentru arzător pot fi pregătite din
fabricaţie. În acest caz, marca şi tipul arzătorului trebuie specificate
la comandă.

Tabel de dimensiuni
Putere kW 700 900 1100 1300 1600 1950
f nomi-
nală
a 7mm 350 350 400 400 400 400
b 7mm 400 400 490 490 490 490
c Număr/ 6/M12
a b
e

filet
c d mm 525 525 580 580 640 640
d

e mm 785 785 885 885 970 970


g f ° 15 15 30 30 30 30
h g mm 75 75 75 75 75 75
h mm 150 150 150 150 170 170

Rezistenţa la curgere pe circuitul primar


Cazanul Vitoplex 200 este indicat numai pentru sistemele de
AB C încălzire cu circulaţie forţată a agentului termic.

100 10
80 8
60 6
50 5
40 4
30 3
20 2

10 1
8 0,8
Rezistenţa la curgere

6 0,6
5 0,5
4 0,4
3 0,3
2 0,2
mbar

kPa

1 0,1
3 4 5 6 8 10 20 30 50 80 150
40 60 100
Debit în m³/h

A Putere termică nominală de 700 şi 900 kW


5719 230 RO

B Putere termică nominală de 1100 şi 1300 kW


C Putere termică nominală de 1600 şi 1950 kW

6 VIESMANN VITOPLEX 200


Specificaţii tehnice pentru Vitotrans 300

Date tehnice
Vitotrans 300
– Funcţionare pe combustibil ga- Nr. com. Z007 212 Z007 213 Z007 214
zos
– Funcţionare pe combustibil lichid Nr. com. Z007 215 Z007 216 Z007 217
Puterea nominală a cazanului kW 620-900 630-1300 1600-2000
Putere nominală a schimbătorului
de căldură Vitotrans 300 pentru
– Funcţionare pe combustibil gazos de la kW 62,0 63,0 160,0
până la kW 94,5 136,0 204,0
– Funcţionare pe combustibil lichid de la kW 43,0 44,0 115,0
până la kW 64,0 93,0 140,0
Presiune de lucru admisă bar 6 6 6
kPa 600 600 600
Temperatură pe tur admisă °C 110 (120) 110 (120) 110 (120)
(= temperatura de siguranţă)
Rezistenţa pe traiectul de gaze arse mbar 0,4-0,8 0,4-1,6 1,0-1,75
Pa 40-80 40-160 100-175
Debit masic de gaze arse de la kg/h 1010 1057 2670
până la kg/h 1500 2160 3300
Dimensiuni de gabarit
Lungime totală (distanţă f) mm 1046 1046 1200
Lăţime totală (distanţă m) cu contra- mm 1097 1097 1226
flanşe
Înălţime totală (distanţă i) mm 1783 1783 2024
Dimensiuni de transport la locul de amplasare
Lungime (dimensiune f) mm 1046 1046 1200
Lăţime (distanţă m) fără contraflanşă mm 989 989 1112
Înălţime (dimensiunea a) mm 1674 1674 1915
Greutate totală Schimbător de kg 355 355 470
căldură cu termoizolaţie
Cuprins
Agent termic litri 215 215 295
Gaze arse m3 0,336 0,336 0,544
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar PN 16 DN 100 100 125
Sistem de evacuare a condensului 7 mm 32 32 32
Racord tubulatură evacuare gaze NW 300 300 350
arse*5

Putere nominală a schimbătorului de căldură Vitotrans 300 şi Calitate testată


temperatura gazelor arse Marcaj CE conform directivelor CE în vigoare la temperaturi
Puterea cazanului Vitotrans 300 în cazul răcirii gazelor arse, la func- admise pe tur (temperatură de siguranţă) de până la 110 °C
ţionare pe gaz, de la 200/65 °C, la funcţionare pe combustibil lichid, conform EN 12828.
de la 200/70 °C şi la creşterea temperaturii agentului termic la
Vitotrans 300 de la 40 °C la 42,5 °C.
Pentru conversia în alte temperaturi, vezi cap. „Parametri de putere“.

Rezistenţa pe traiectul de gaze arse


Rezistenţa pe traiectul de gaze arse la putere nominală. Arzătorul
trebuie să învingă rezistenţa pe traiectul de evacuare a gazelor arse
din cazan, din schimbătorul de căldură Vitotrans 300 şi de pe con-
ducta de evacuare a gazelor arse.
5719 230 RO

*5 Dimensiuni racord, vezi desenul cotat

VITOPLEX 200 VIESMANN 7


Specificaţii tehnice pentru Vitotrans 300 (continuare)

Dimensiuni

B A R

HV

i
a

STB
c

E
AGA
b

n
g HR

k
l
h
d

e f KOA
m

A Manşon de legătură HR Retur agent termic (intrare)


B Legătură la sistemul de evacuare a gazelor, numai pentru HV Tur agent termic (ieşire)
Z007 212 şi Z007 215 pentru cazanul Vitoplex KOA Sistem de evacuare a condensului
AGA Evacuare gaze arse R Gură de curăţare
E Ştuţ pentru golire STB Mufă pentru termostatul de siguranţă pentru gaze arse
Tabel de dimensiuni
Nr. com. Z007 212 Z007 213 Z007 214
Z007 215 Z007 216 Z007 217
a mm 1674 1674 1825
b mm 1270 1480 1690
c mm 1480 1480 1690
d mm 116 116 116
e mm 420 15 15
f mm 1046 1046 1200
g (interior) 7 mm 301 301 352
h mm 321 321 356
i mm 1783 1783 1934
k mm 476 476 580
l mm 375 375 469
m mm 989 989 1112
n mm 1215 1215 1297

Observaţie
Este posibilă compensarea înălţimilor pentru Vitotrans 300.

Starea de livrare
Corpul de bază al schimbătorului de căldură cu colectorul de gaze 1 ambalaj cu elementele de legătură la sistemul de evacuare a
arse şi suportul montat. gazele arse
Contraflanşele şi şuruburile sunt montate pe ştuţuri. 1 cutie cu termoizolaţie pentru legătura la sistemul de evacuare a
gazelor arse
1 cutie cu termoizolaţia pentru schimbătorul de căldură gaze ar-
5719 230 RO

se/apă
1 cutie cu manşonul

8 VIESMANN VITOPLEX 200


Specificaţii tehnice pentru Vitotrans 300 (continuare)

Rezistenţa la curgere pe circuitul primar


Nr. com. Z007 212 până la Z007 217

Nr. com. Caracteristică


100 10 Z007 212 E
80 8 Z007 213
60 6 Z007 215
50 5 Z007 216
40 4 Z007 214 F
30 3 Z007 217
E
20 2
F
10 1
8 0,8
Rezistenţa la curgere

6 0,6
5 0,5
4 0,4
3 0,3
2 0,2
mbar

kPa

1 0,1
5 8 20 40 60 100
6 10 30 50 80
Debit în m³/h

Parametri de putere
Vitotrans 300 pentru funcţionare pe combustibil gazos

1,4

1,2
A
Factor de transformare

1
B
0,8

0,6

0,4
75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
Temperatura de intrare a agentului termic în °C

A Temperatura de intrare a gazelor arse 200 °C


B Temperatura de intrare a gazelor arse 180 ℃

Conversia parametrilor de putere


Datele cu privire la puterea recuperatorului de căldură gaze arse/apă În cazul altor condiţii poate fi calculată puterea prin înmulţirea puterii
Vitotrans 300 s-au determinat considerând temperatura de intrare a nominale indicate cu factorul de transformare determinat din dia-
gazelor arse de 200 °C şi o temperatură de intrare a agentului termic gramă.
de 40 °C.

Starea de livrare cazan

Corpul cazanului cu uşă montată, capac de curăţare fixat cu şuruburi Şuruburile pentru reglajul poziţiei cazanului şi placa pentru arzător
5719 230 RO

şi podest montat fix. se află în camera de ardere.


Contraflanşele sunt fixate cu şuruburi pe ştuţuri.

VITOPLEX 200 VIESMANN 9


Starea de livrare cazan (continuare)

2 Ambalaje cu termoizolaţie şi 1 perie de curăţat


1 Cutie cu automatizarea circuitului cazanului şi 1 pungă cu docu-
mentaţia tehnică
1 Ambalaj suplimentar (fişa de codare şi documentaţia tehnică)

Tipuri de automatizări
Pentru instalaţie cu un singur cazan: Pentru instalaţie cu mai multe cazane (până la 4 cazane):
■ Vitotronic 100 (tip GC1B) ■ Vitotronic 100 (tip GC1B) şi modul LON cu Vitotronic 300-K (tip
Automatizarea circuitului cazanului pentru temperatură constantă MW1B)
a apei din cazan pentru automatizare comandată de temperatura exterioară, cu
■ Vitotronic 200 (tip GW1B) conectare în cascadă a până la 4 cazane şi reglajul a până la 2
Automatizarea circuitului cazanului comandată de temperatura circuite de încălzire cu vane amestec.
exterioară (Primul cazan este livrat cu echipamentul pentru reglajul de bază
■ Vitotronic 300 (tip GW2B) al instalaţiei cu mai multe cazane)
Automatizarea circuitului cazanului şi a circuitului de încălzire, ■ Vitotronic 100 (tip GC1B) şi modul LON pentru fiecare cazan al
comandată de temperatura exterioară, pentru max. 2 circuite de instalaţiei cu mai multe cazane
încălzire cu vană de amestec ■ Vitotronic 200-H şi modul LON (tip HK1B sau HK3B) pentru 1
■ Vitotronic 200-H (tip HK1B sau HK3B) respectiv până la 3 circuite de încălzire cu vană de amestec
Automatizarea circuitului cazanului, comandată de temperatura ■ Tablou de comandă Vitocontrol
exterioară, pentru 1 respectiv până la 3 circuite de încălzire, cu
vană de amestec
■ Tablou de comandă Vitocontrol

Accesorii pentru cazan

Vezi lista de preţuri şi fişa tehnică „Accesorii pentru cazan“.

Condiţii de funcţionare cu automatizări Vitotronic ale circuitului cazanului

Condiţii pentru proprietăţile apei, vezi instrucţiunile de proiectare


pentru acest cazan.

Condiţii
Funcţionare cu încărcarea camerei de arde- ≥ 60 % < 60 %
re
1. Debit de agent termic -
2. Temperatură pe retur cazan (valoare – Funcţionare pe combustibil lichid 40 °C – Funcţionare pe combustibil lichid
minimă)*6 53 °C
– Funcţionare cu combustibil gazos 53 °C – Funcţionare cu combustibil gazos
58 °C
3. Temperatura minimă a apei din cazan – Funcţionare pe combustibil lichid 50 °C – Funcţionare pe combustibil lichid
60 °C
– Funcţionare cu combustibil gazos 60 °C – Funcţionare cu combustibil gazos
65 °C
4. Funcţionarea arzătorului în două trepte Treapta 1, 60 % din puterea nominală Nu se impune o încărcare minimă a
camerei de ardere
5. Funcţionarea arzătorului cu modulare Între 60 şi 100 % din puterea nominală Nu se impune o încărcare minimă a
camerei de ardere
6. Regim redus Instalaţiile cu un cazan şi cazanul conducător din instalaţii cu mai multe cazane
– Funcţionare cu temperatură minimă a apei din cazan
Cazanele conduse din instalaţiile cu mai multe ca-
zane
– pot fi deconectate
7. Funcţionare în regim redus la sfârşit Aceleaşi condiţii de la „regim redus”
de săptămână

Indicaţii

Instalarea unui arzător adecvat


5719 230 RO

Livrare fără arzător.


*6 Un exemplul corespunzător de instalaţie pentru montarea ridicării temperaturii pe retur este conţinut în documentul de proiectare cu exem-
plele de instalaţii.

10 VIESMANN VITOPLEX 200


Indicaţii (continuare)

Se comandă separat arzătoare indicate, compatibile cu tipul cazanu- Arzător cu insuflare, pe combustibil gazos
lui şi cu combustibilul utilizat, de la firma Weishaupt, respectiv ELCO Arzătorul trebuie să fie verificat conform EN 676 şi prevăzut cu mar-
(a se vedea lista de preţuri). cajul CE conform Directivei 2009/142/CE.
Materialul din care este fabricat capul arzătorului trebuie să fie indi-
cat pentru temperaturi de funcţionare de cel puţin 500 °. Reglarea arzătorului
Debitul de combustibil lichid sau gazos al arzătorului trebuie să fie
Arzător cu insuflare, pe combustibil lichid reglat în funcţie de puterea nominală a cazanului.
Arzătorul trebuie să fie verificat şi marcat conform EN 267.

Temperaturi admise pe tur


Cazane de apă fierbinte pentru temperaturi admise pe tur (= tempe- ■ până la 110 °C
raturi de siguranţă) Marcaj CE:
CE-0085 conform Directivei cu privire la aparatele pe combustibil
gazos
■ peste 110°C (până la 120 °C, la cerere)
Marcaj CE:
CE-0035 conform Directivei cu privire la echipamentele sub pre-
siune
Pentru funcţionarea cu o temperatură de siguranţă peste 110°C
sunt necesare elemente suplimentare de siguranţă.
– Cazanele cu o temperatură de siguranţă de peste 110°C trebuie
supravegheate în conformitate cu Directiva cu privire la sigu-
ranţa în funcţionare. Ele trebuie încadrate conform diagramei de
evaluare de conformitate nr. 5 din Directiva UE cu privire la
cazanele sub presiune în categoria IV.
Instalaţia trebuie verificată înainte de prima punere în funcţiune.
– anual – verificare exterioară (verificarea echipamentului tehnic
de siguranţă şi a calităţii apei),
– la fiecare trei ani – verificare interioară (alternativ, posibilitatea
verificării presiunii apei),
– la fiecare nouă ani – verificarea presiunii apei (pentru presiu-
nea de testare, vezi plăcuţa cu caracteristici).
Verificarea trebuie efectuată de o unitate de inspecţie autorizată
(ISCIR).

Alte informaţii referitoare la proiectare


Vezi instrucţiunile de proiectare pentru acest cazan.

Calitate testată

Marcaj CE conform Directivelor CE în vigoare.

Simbolul de calitate al ÖVGW, conform Regulamentului cu


privire la simbolurile de calitate 1942 DRGBI. I pentru pro-
duse care funcţionează cu gaz şi apă.
5719 230 RO

VITOPLEX 200 VIESMANN 11


Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Viessmann S.R.L.
5719 230 RO

RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com

12 VIESMANN VITOPLEX 200