Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

2 la Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale


pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani
________________________________________________________________________________

FIȘĂ DE DESCRIERE A TEMEI PENTRU PROBA PRACTICĂ


în vederea certificării calificării profesionale,

Unitatea de învățământ: COLEGIUL AGRICOL ”DIMITRIE PETRESCU” CARACAL


Locul propus pentru desfășurarea probei practice: COLEGIUL AGRICOL ”DIMITRIE PETRESCU”
CARACAL
Calificarea profesională: BRUTAR –PATISER, PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE
Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin ordinul: OMEdC nr. 4706/29.07.2005
Competențele / Rezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):
1. Obţine semipreparate pe bază de fructe proaspete
Propunerea temei pentru proba practică a fost realizată în colaborare cu operatorul economic / instituție
publică parteneră (Da/Nu): Da

Numele operatorul economic / instituție publică parteneră: S.C. BRAD S.R.L.

Titlu temă pentru proba practică:


OBŢINEREA JELEURILOR
Enunțul temei pentru proba practică:
Prepararea unei cantități de jeleu de fructe proaspete cu putere de gelificare având în compoziția sa:
fructe proaspete, coloranţi, arome, zahăr, sare de lamâie.

Sarcini de lucru:

1. Identificarea tipurilor de semipreparate pe bază de fructe proaspete


2. Indentificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru obţinerea semipreparatelor pe bază de fructe
proaspete
3. Executarea operaţiilor de obţinere a semipreparatelor pe bază de fructe proaspete, cu respectarea normelor
de igienă şi protecţie a muncii
4. Identificarea indicilor de calitate ai semipreparatelor pe bază de fructe proaspete
Timp de lucru: 30 min
Materiale, echipamente necesare realizării temei propuse:
- Materii prime : fructe proaspete, coloranţi, arome, zahăr, sare de lamâie.
- Căzanel, vase gradate, strecurătoare, aragaz.

Grilă de evaluare asociată:

Criterii de evaluare1 Indicatori de realizare2 Punctaj

1 Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competențelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele
elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un
punctaj maxim.
2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competențele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se
alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.
acordat
Criterii de evaluare pentru
70 p
proba practică
1 ) 1. Indentificarea Candidatul Identifică materiile prime
5p
materiilor prime şi auxiliare demonstreazã cã necesare realizării jeleului
folosite pentru obținerea este capabil sã : Alege ustensilele folosite în 10p
5p
jeleului dozarea si amestecul materiilor
prime
2) Prezentarea operaţiilor din Candidatul Prezintă operațiile din faza de
faza de prelucrare a jeleului demonstreazã cã prelucrare a jeleului 10p 10p
este capabil sã :

3) Executarea operaţiilor de Dozează materiile prime


obținere a jeleului cu necesare realizării obținerii 10p
respectarea normelor de jeleului
igienă şi protecţie a muncii Candidatul Amestecarea continuuă a
demonstreazã cã 10p 50p
materiilor prime
este capabil sã : Eliminarea spunei 10p
Strecurarea compoziției 10p
Racirea jeleului 10p
Criterii de evaluare pentru
proba orală, probă 30 p
complementară probei
practice
1) Identificarea indicilor de Candidatul demonstreazã cã este capabil sã apreciaze
calitate ai materiilor prime indicia de calitate ai fiecărei operații utilizând 10p
limbajul de specialitate
2) Identificarea defectelor de Candidatul demonstrează cã este capabil sã identifice
fabricație ale jeleului defecte fabricație a jeleului si să cunoască măsuri de 10p
remediere ale acestora
3) Prezintă normele de Candidatul demonstrează capacitatea de a aplica
10p
protecţia muncii specifice normele protecţia muncii specifice
Total 100 p

Notă
Indicatorii de realizare trebuie să fie observabili dar nu trebuie să descrie metoda sau activitatea de
evaluare. Indicatorii de realizare stabiliţi trebuie să reflecte o anumită dinamică de proces, din punctul de
vedere al gradului de complexitate, al autonomiei elevului şi al gradului de realizare adecvat nivelului de
realizare a competențelor/rezultatelor învăţării.

Indicatorii de realizare trebuie să conţină suficiente detalii pentru ca oricare utilizator să înţeleagă cu
exactitate ce realizări se aşteaptă din partea persoanei care învaţă, la un anumit nivel. Evaluatorul şi
orice altă persoană implicată în asigurarea calităţii vor utiliza formulările criteriilor şi indicatorilor
pentru a determina atingerea, de către un elev, a unui rezultat de învăţare, pe baza informaţiilor
primite.

Unitate de învățământ: Operator economic / instituție publică parteneră:


COLEGIUL AGRICOL DIMITRIE S.C. BRAD S.R.L.
PETRESCU
Director unitate de învățământ Director / Manager operatorul economic / instituție publică
(Nume, prenume, semnătură, parteneră
ștampila școlii) (Nume, prenume, semnătură, ștampila operatorului
Prof.TUDORAN FĂNICA economic / instituției publice partenere)
...........BRAD VICTOR................................................