Sunteți pe pagina 1din 32

Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ

Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
1. Cine, Popescu Ion sau o altă persoană a executat semnătura plasată în DE BAZĂ:
rubrica „semnătura testatorului" în testamentul nr.2765 din 15 iunie 2011 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
autentificat de biroul notarial: Ana Conoval? 2. Bonul de plată
2. Cine, Obadă Alexandru sau o altă persoană a executat textul manuscris al (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
recipisei fără număr şi dată, care se începe cu cuvintele „Recipisa, EU 3. Document de identificare a solicitantului
Obadă Al, am primit..." şi se termină cu cuvintele „..întorc pînă la data de (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
31.07.2014, pentru ce semnez."? juridice)
3. Una şi aceiaşi persoană sau persoane diferite au executat înscrisurile 4. Obiectul în litigiu în original
manuscrise şi semnăturile din următoarele 5 documente (se va menţiona 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
clar denumirea documentelor, numărul şi data, plasaemntul semnăturilor, „DUPĂ CAZ”)
daca sunt cusute documentele numărul filelor dosarului) ? DUPĂ CAZ:
1. Grafoscopică
4. Este executată semnătura de la numele lui Obadă Alexei, plasată în - înscrisuri literale şi cifrice,
rubrica „Donator" în contractul de donaţie nr. 364 din 16.01.2010 de - semnăturile ale persoanelor bănuite care se conţin în următoarele
însăşi Obadă Alexei cu un scris intenţionat modificat, într-o poziţie acte:
neobişnuită sau cu un instrument de scriere neobişnuit (creion, chibrit, - registre, caiete, agende;
etc.), în condiţii de boală ? - documente contabile: conturi, chitanţe, cecuri, dispoziţii de plată,
ordere de casă, facturi;
- scrisori, notiţe personale, dări de seama, scrisorile anonime, scrisorile
ameninţătoare, recipise;
- acte notariale: contracte de donaţie, de gaj, de vânzare-cumpărare, de
cesiune, testamente registrele notariale, contracte de prestare a
serviciilor, etc.
1. Cojocaru Ion este autorul scrisorii anonime care începe cu cuvintele
DE BAZĂ:
«Domnule director, din surse de încredere...» şi se termină cu cuvintele
1. Ordonanţă / încheiere / cerere
«...mizăm că se va face dreptate» ?
2. Bonul de plată
2. Cojocaru Ion sau o altă persoană (persoane) este autorul celor cinci
(în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
scrisori anonime tipărite şi manuscrise, primite în adresa primăriei
3. Document de identificare a solicitantului
com.Onişcani ?
(în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
3. Este oare limba româ limba natală a autorului textului anonim care se
De stabilire a juridice)
2. începe cu cuvintele «Domnule director, din surse de încredere...» şi se
autorului 4. Obiect în litigiu
termină cu cuvintele «...mizăm că se va face dreptate» ?
5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
4. Care este nivelul de studii al autorului explicaţiilor adresate directorului ÎS
„DUPĂ CAZ”)
Registru?
DUPĂ CAZ:
5. Este alcătuit textul demersului adresate ofiţerului X.Z. cu modificarea
Textele documentelor cu caracter publicistic, cu caracter de moravuri –
intenţionată a caracteristicilor limbajului de scris ?
social, cu caracter obişnuit, de afaceri (se are în vedere în afară de
6. Este alcătuită plângerea adresată primarului din s. Bahmut, r. Călăraşi, în
documentele alcătuite în formă tipizată)
condiţii psihofiziologice neobişnuite (condiţii de boală, de teamă, stres ş.a.)?

pagina 1 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
3. Tehnică a 1. Prin ce metodă a fost executat documentul dat (tipografic, prin DE BAZĂ:
actelor zugrăvire, imprimare)? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
2. A fost executat documentul contestat prin aceiaşi metodă/metode ca şi 2. Bonul de plată
modelul prezentat? (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
3. Au fost supuse modificărilor înscrisurile din document (se indică locul 3. Document de identificare a solicitantului
concret)? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
4. Dacă au fost modificate, prin ce metodă au fost modificate (radiere, juridice)
corodare, adăugirea anumitor trăsături, cifre, cuvinte în text, încleierea 4. Obiect în litigiu
cifrelor şi literelor) şi care a fost conţinutul iniţial al înscrisurilor? 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
„DUPĂ CAZ”)
5. A fost fotografia, timbrul de pe document supus procedurii de dezlipire
şi lipire din nou?
DUPĂ CAZ:
6. A fost efectuată încleierea, alipirea anumitor fragmente a documentului - originalul modelului;
ori a filelor în întregime?
- modele de impresiuni libere şi experimentale create cu
7. Care este conţinutul textului reflectat în urmele de presiune lăsate în (ştampila/sigiliul verifica, facturi, cecuri, carduri, bancnote, timbre
stratul hîrtiei de instrumentul scriptural, sau conţinutul scrisului rămas de călătorii, fax, xerox, imprimantă, maşină de dactilografiat, etc.)
pe hîrtia de sugativă ori hîrtia copiativă?
8. Care este conţinutul textului invizibil/acoperit?
9. Care este conţinutul înscrisurilor pe foile carbonizate?
10. Ce document prezintă foile arse (paşaport, carnet de muncă, buletin de
identitate)?
11. Care este conţinutul textului impresiunilor ştampilei şi sigiliului?
12. Prin ce metodă au fost realizate impresiunile de ştampilă în document
(se indică denumirea actului, rubrica plasării impresiunii contestate)?
13. Impresiunea de ştampilă în documentul cercetat (ori în cîteva
documente) a fost creată (aplicată) cu ştampila mostrele (libere,
experimentale) căreia au fost prezentate la examinare?
14. Impresiunile de ştampilă au fost create cu unul şi acelaşi clişeu?
15. Clişeul prezentat spre cercetare este confecţionat conform originalui-
machetă?
16. Este creată impresiunea ştampilei cu utilizarea tehnicii de calcul?
17. Care este tipul şi modelul maşinii de scris, la care a fost dactilografiat
documentul?
18. La una şi aceiaşi sau la diferite maşini de scris au fost dactilografiate
anumite fragmente a documentului, ori cîteva documente?
19. Care exemplar reprezintă textul tipărit şi care este numărul de

pagina 2 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
exemplare tipărite prin intermediul hîrtiei copiative concomitent?
20. Unul ori mai multe exemplare ale documentului au fost tipărite, prin
hîrtie copiativă?
21. A fost oare dactilografiat textul, prin intermediul hîrtiei copiative la
maşina de scris indicată?
22. A fost folosită banda de scris prezentată la tipărirea textului?
23. La ce tip de imprimantă a fost imprimat (realizat) textul
actului/documentului?
24. Ce mijloace de calcul, produse software s-au folosit la confecţionarea
documentului în litigiu?
25. Cu ajutorul cărui redactor al textului sau al imaginilor au fost obţinute
imaginile rechizitelor documentului? Cîţi redactori au fost utilizaţi?
26. La una ori la mai multe imprimante au fost obţinute anumite fragmente
ale textului documentului/documentelor prezentate spre cercetare?
27. În una şi aceiaşi perioadă de timp au fost realizate textele documentelor,
sau în perioade diferite?
28. Posibilităţile tehnice ale imprimantei concrete permit obţinerea
documentului de calitatea anumită?
29. Copia actului prezentat a fost obţinută prin intermediul scanării
documentului original prezentat?
30. Au fost oare folosite mijloace de calcul, pentru obţinerea textului
documentului prezentat?
31. Copiile documentelor prezentate au fost imprimate la unul şi acelaşi ori
la diferite aparate de copiat sau de multiplicat?
32. Imaginile textului documentului au fost realizate la un aparat de fax
(menţionarea concretă)?
33. Prin ce metodă şi cu ajutorul căror mijloace de multiplicare a fost
executată blancheta documentului dat?
34. Ce tip de clişeu tipografic a fost utilizat la perfectarea blanchetei (zaţ
manual sau de linotip, clişeu zincografic)?
35. După unul şi acelaşi original au fost confecţionate clişeele tipografice
(stereotipe)?
36. Sunt oare turnate rîndurile de zeţuit la un linotip anumit?
37. Este oare cules zaţul cu ajutorul caracterelor din casei de litere
tipografice anumite?

pagina 3 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
38. Sunt oare tipărite la un zaţ, stereotip, clişeu documentele, /literatura/
prezentate spre cercetare?
39. Ce metodă de broşare a fost aplicată în privinţa cărţii prezentate spre
cercetare?
40. A fost oare efectuată rebroşarea producţiei poligrafice sau a setului de
documente prezentate spre cercetate prin metoda schimbării anumitor
fragmente, ce o alcătuiesc (foile, formularele)?
41. A fost broşată oare literatura contestată cu ajutorul uneia şi aceiaşi
maşini de broşare?
42. A fost oare maşina de broşare concretă utilizată la confecţionarea
literaturii prezentate spre cercetare sau a fost utilizată o altă maşină de
broşare?
43. Ce metodă a fost utilizată la tăierea foilor?
44. A fost oare utilizat acelaşi instrument de tăiere sau diferite la tăierea
hîrtiei utilizate la confecţionarea blocului de cărţi prezentate spre
cercetare?
45. La confecţionarea copertei, forzaţului, foilor interne a cărţilor, au fost
utilizate hîrtia, dermatina, lederina, cleiul prezentate pentru cercetare?
46. Conţine careva semne de modificare cecurile de casă, telegramele,
urmele de perforare a compostorului? Dacă da - prin ce metodă au fost
efectuate şi care a fost conţinutul lor iniţial?
47. Care a fost tipul şi modelul aparatului de casă/aparatului de telegrafiat,
la care au fost tipărite cecurile/telegramele prezentate spre cercetare?
48. Au fost oare imprimate cecurile/telegramele la prezentul aparat de casă/
aparat de telegrafiat prezentat spre cercetare?
49. Au fost oare tipărite la unul şi acelaşi aparat de casă/aparat de
telegrafiat, cecurile /telegramele prezentate spre cercetare?
50. Cînd au fost tipărite cecurile de casă/telegramele, prezentate spre
cercetare?
51. Care este ordinea cronologică la efectuate textului, semnăturilor,
impresiunile ştampilei/ parafei de pe documentul prezentat?
52. Corespunde oare obiectul prezentat spre examinare, bancnotei model?
53. Prin ce metodă şi cu ce mijloace tehnice este confecţionată bancnota,
biletul de loterie sau hîrtiile de valoare prezentate spre examinare?
54. Prin una şi aceleaşi metodă oare au fost confecţionate bancnotele
prezentate?
pagina 4 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
55. A fost oare folosită vopseaua, hîrtia, periuţele, dispozitivele sau
aparatele prezentate spre cercetare la confecţionarea bancnotelor date
ori a altor hîrtii de valoare?
La cercetarea urmelor de picioare şi încălţăminte: DE BAZĂ:
1. Urmele descoperite la faţa locului sunt valabile pentru 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
identificare sau nu? 2. Bonul de plată
2. De care măsură şi de ce tip este încălţămintea care a lăsat (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
urmele? 3. Document de identificare a solicitantului
3. Care este mecanismul de creare a urmelor în litigiu? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice
4. Urmele persoanelor desculţe sunt lăsate oare de o persoană sau juridice)
concretă ? 4. Obiect în litigiu
5. Urma încălţămintei descoperită la faţa locului este lăsată de 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai
încălţămintea (cizmele, ghetele, pantofii etc.) ridicate de la cet. ..... sau jos „DUPĂ CAZ”)
nu ?
6. De una şi aceiaşi încălţăminte sunt create urmele DUPĂ CAZ:
descoperite la faţa locului ? - fotografiile urmelor de picioare făcute la scară; mulajele urmelor de
4. Traseologică
7. De care încălţăminte sun create urmele, care sunt adîncime; pelicula dactiloscopică cu urmele de suprafaţă transferate
particularităţile acesteia (măsura, mode, defecte etc.) ? pe ea; mulajele din gips a urmelor de adîncime a piciorului drept şi
8. Ce fel de defecte sau particularităţi ale aparatului locomotor stîng (în cazul prezenţei unei cărări de urme); încălţămintea talpa
al omului sau reflectat în urmele depistate sau în cărarea de urme ? căreia a lăsat urme; procesul-verbal de examinare la faţa locului,
9. Au fost lăsate oare urmele plantare, de o persoană concretă, de ridicare a corpurilor delicte ce
amprentele lăsate de talpă sau mulajul tălpii ale căruia sunt prezentate
spre examinare?
10. Urmele ridicate sunt lăsate de mănuşi, de care mână, de
care deget?
11. S-au reflectat oare în urmele depistate, careva particularităţi
individuale ale mănuşilor, ori nu?
12.Urmele depistate au fost lăsate de mănuşile ridicate de la persoana dată
sau nu?
La cercetarea urmelor dentare: DE BAZĂ:
1. Sunt oare pe obiectele prezentate spre cercetare urme create de dinţi/ de 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
proteze dentare/ de unghii? dacă da, sunt ele valabile pentru identificarea 2. Bonul de plată
persoanei care le-a lăsat? (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
2. Sunt oare urmele de dinţi lăsate pe obiectul în litigiu (sau pe corpul 3. Document de identificare a solicitantului
persoanei vătămate) urme create de dinţii lui N.P? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
3. Cu dinţii cărei mandibule, superioare ori inferioare, au fost lăsate 4. Obiect în litigiu
urmele? 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos

pagina 5 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
4. Care dinţi (incisivi, canini, molari) au creat urmele pe obiectul în litigiu? „DUPĂ CAZ”)
5. Care sunt caracteristicile structurale ale dinţilor în urma lăsată?
6. Sunt oare reflectate careva particularităţi individuale de confecţionare, de DUPĂ CAZ:
constituţie, care în baza cărora ar putea fi efectuată mai uşor identificarea - de prezentat urmele în litigiu
persoanei? - modele de dinţi ale mandibulei inferioare şi superioare ale
7. Lipsesc careva dinţi la persoana care a lăsat urma de muşcătură? maxilarului persoanelor bănuite, urme experimentale de muşcături
8. Care este mecanismul de formare a urmelor de dinţi? reproduse pe plastilină ori ceară tehnică pentru dinţi,
9. În ce poziţie unul faţă de altul se afla pătimitul şi persoana care a creat
urma de muşcătură ?
10. Care dintre buze (superioară ori inferioară) a lăsat urma şi dacă acestea
prezintă suficiente elemente de identificare?
11. Care este mecanismul de formare a urmei? Există oare malformaţii
congenitale sau dobîndite pe urma creată?
Cercetarea urmelor uneltelor şi instrumentelor de spargere: DE BAZĂ:
1. Sunt oare formate urme pe lăcată de obiectul prezentat? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
2. Din care parte a fost distrus (spart, frânt) obstacolul (peretele, podeaua, 2. Bonul de plată
plafonul etc.): din exteriorul sau interiorul încăperii? (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
3. Există oare urme de folosire a uneltei (instrumentului) la spargerea 3. Document de identificare a solicitantului
obstacolului? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
4. Din care parte a zidului s-a făcut spargerea: din afară spre interior sau juridice)
invers? 4. Obiect în litigiu
5. În ce mod s-au creat urmele instrumentelor şi a uneltelor la faţa locului? 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
6. Cărui tip de instrumente aparţine unealta ce a format urmele de spargere „DUPĂ CAZ”)
(topor, rangă, daltă, cuţit etc.)?
7. Urmele prezentate au fost create cu acelaşi instrument? DUPĂ CAZ:
8. Ce fel de instrument pentru tăierea sticlei (diamant de sticlă tăietor de Prezentarea urmelor, corpurilor delcite, şi a instrumentelor în litigiu
grup "A" sau "B" de sticlă tăietor cu role) a fost folosit la cazul dat?
9. Cu ce fel de instrument au fost create urmele descoperite la locul faptei?
10. Cu cleştele prezentat a fost tăiată oare sârma sau nu?
11. Cu toporul prezentat a fost tăiat oare copacul sau nu?
12. De (prin) una şi aceiaşi unealtă sau de (prin) câteva unelte (instrumente)
sunt lăsate urmele de spargere (a fost efectuată spargerea)?
13. Din care parte s-a efectuat fisura, urma de spargere?
14. Cărui tip de instrumente aparţine unealta ce a format urmele (topor,
rangă, daltă, cuţit sfredel)?
15. Sunt oare lăsate urmele de specimenul dat al uneltei/instrumentului
(topor, daltă etc)

pagina 6 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
16. Din care parte s-a efectuat fisura, urma de spargere?
17. A fost supus modificării marcajul (număr de identificare, serie, etc)
imprimat pe obietul în litigiu (automobil, autocar, etc.)
18. Dacă da prin ce metodă şi care a fost conţinutul iniţial al marcajului?
La cercetarea lacătelor DUPĂ CAZ:
1. De care tip este mecanismul de închidere? Prezentarea lacătelor şi instrumentelor în litigiu
2. Este oare în stare funcţională lăcata prezentată spre cercetare? dacă nu,
care este cauza defecţiunii?
3. În ce poziţie se află mecanismul de închidere (închis, deschis)?
4. A fost oare deschisă broasca sau lacătul prezentat cu ajutorul şperaclului
sau cheii date?
5. Broasca sau lacătul prezentat au fost deschisă cu cheia potrivită, ori cu
şperaclu?
6. Există careva deteriorări pe brăţara lacătului, cît şi pe părţile adiacente
ale uşii?
7. Care a fost mecanismul de formare a urmei?
8. Care este succesiunea de creare a urmelor?
9. Este oare posibilă deschiderea lacătului de control, fără distrugerea
integrităţii foii de control?
10. A fost oare efectuată deschiderea şi agăţarea repetată a lăcatei? Dacă da,
prin ce metodă a fost efectuată?
11. În ce mod a fost folosit instrumentul pentru efracţie (spargere)? care
este mecanismul de formare a urmelor de spargere?
12. A fost deschisă lăcata prezentată cu ajutorul cheii prezentate?
La cercetarea sigiliilor:
1. A fost sau nu manipulat sigiliul prezentat, după prima lui sigilare? DUPĂ CAZ:
2. În ce mod a fost manipulat sigiliul prezentat? Prezentarea sigiliilor şi sigilatorului în litigiu
3. Care-i conţinutul marcajelor de pe sigilatorul în litigiu?
4. De unul şi acelaşi sigilator au fost sigilate sigiliile prezentate spre
expertizare?
5. Marcajele de pe sigiliile prezentate au fost create de sigilatorul prezentat
sau de un alt dispozitiv?
6. Marcajele sigiliilor au fost create pe obiectul contestat sau nu?
Cercetarea traseologică a deteriorărilor mecanice ale hainelor şi a altor DUPĂ CAZ:
obiecte, cercetarea nodurilor Prezentarea hainelor deteriorate (ori obstacolul deteriorat), precum şi
1. Care este mecanismul de formare a deteriorării şi care e localizarea ei uneltele (care au spart, tăiat, despicat) presupuse ca fiind obiectele ce au
pe obiect? format urmele

pagina 7 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
2. Există pe obiectul cu care s-a format defecţiunea stratificarea de la
obstacol?
3. A fost creată defecţiunea pe obstacol cu obiectul dat (topor, cuţit,
foarfece ş.a.)?
4. Aparţin nasturii ridicaţi de la locul faptei confecţiei concrete?
5. În ce mod a fost înnodat nodul pe obiect?
6. Posedă oare persoana care a făcut nodul deprinderi profesionale?
7. Este stîngaci ori dreptaci persoana care a făcut nodul?
Cercetarea întregului după părţi:
1. Sunt sau nu cioburile de sticlele descoperite la locul accidentului rutier DUPĂ CAZ:
părţile sticlei de la farul unui automobil (nr...)? Aceleaşi întrebări Prezentarea tuturor părţilor componente ale obiectului divizat, care se
întrebări urmează şi referitor la alte obiecte care pot fi distruse sau presupune aparenţele unui întreg, ridicate atît de la locul faptei, cît şi de
dezmembrate. la persoanele bănuite ori din alte locuri.
2. Constituiau sau nu anterior un obiect integru partea nasturelui descoperită
la faţa locului cu partea nasturelui de pe paltonul suspectului? Este sau nu
bucata de obiect ( lemn, metal, piele, etc) confiscată de la suspect o
unitate integră ?
Cercetarea obiectelor cu scopul apartenţei lor la clasa armelor albe DUPĂ CAZ:
1. Poate fi atribuit obiectul dat la clasa armelor albe? să fie prezentate obiectele împachetate şi sigilate în mod separat
2. La ce tip, subtip, variaţie, model de arme albe poate fi atribuit obiectul
prezentat?
3. Prin ce metodă a fost confecţionat?
Cercetarea urmelor mijloacelor de transport DUPĂ CAZ:
1. Există oare pe obiectul prezentat spre cercetare (denumirea obiectului) prezentate urmele de anvelope ale mijloacelor de transport, lăsate pe
urme ale mijlocului de transport? dacă da, sunt oare acestea valabile diferiţi purtători materiali, obiectele de cercetare pot fi şi copiile lor,
pentru identificarea mijlocului de transport? făcute cu ajutorul mulajelor urmelor de adîncime ale anvelopelor
2. De ce tip, model este mijlocul de transport ce a lăsat urmele?
3. De ce model de anvelope au fost lăsate urmele?
4. Ce mărime au anvelopele ale căror urme au fost lăsate la faţa locului?
5. Au fost oare lăsate urmele la faţa locului de anvelopele mijlocului de
transport dat?
Cercetarea urmelor de distrugere (modificare) a semnelor de marcare DE BAZĂ:
1. Au fost oare supuse distrugerii ori modificării semnele de marcare pe 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
obiectul dat? 2. Bonul de plată (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile
2. În ce mod a fost distrus ori modificat conţinutul semnelor de marcare pe sau la cereri)
obiectul dat? 3. Document de identificare a solicitantului
3. Care a fost conţinutul iniţial a semnelor de marcare pe obiectul dat? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)

pagina 8 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
4. Obiect în litigiu
Cercetarea armelor de foc (a părţilor lor)
1. La ce tip, model, calibru se referă arma, prezentată pentru
DE BAZĂ:
cercetare?
1. Ordonanţă / încheiere / cerere
2. Arma dată se referă la categoria armelor de foc?
2. Bonul de plată (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile
3. În ce mod a fost confecţionată armă (la uzină, reconfecţionată,
sau la cereri)
artizanală)?
3. Document de identificare a solicitantului
4. Există modificări în construcţia armei, ce fel de modificări, cu ce
(în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
scop, în ce mod?
juridice)
5. Balistică 5. Arma este în stare funcţională, dacă nu - care este motivul stării
4. Obiect în litigiu
nefuncţionale?
5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
6. Este utilă arma pentru tragere?
„DUPĂ CAZ”)
7. Este posibilă declanşarea împuşcăturii fără apăsare pe trăgaci în
anumite condiţii?
DUPĂ CAZ:
8. A fost efectuată împuşcătura din arma prezentată pentru
Prezentarea spre expertizare armelor, muniţiilor, proiectilelor, tuburilor,
expertiză, după ultima curăţire şi ungere a ei?
alicelor, în litigiu.
9. Este posibilă declanşarea împuşcăturii din arma dată cu
proiectilul calibrului anumit.
Cercetarea componenţilor de încărcare a cartuşelor şi a muniţiilor de
vînătoare şi a urmelor de pe gloanţele şi tuburile trase DUPĂ CAZ:
1. La ce tip, model se referă muniţia, la ce armă pot fi folosită pentru Pentru expertiză este necesar de a prezenta:
tragere? - cartuşele, tuburile, gloanţele, muniţiile de vînătoare (gloanţele, toate
2. La ce model de cartuşe şi ce destinaţie au proiectilele, tuburile, capsele, alicele sau mitraliile ce alcătuiesc proiectilul), ridicate în calitate de
burele date? corpuri delicte, cu indicarea unde au fost descoperite, de unde au
3. În ce mod sunt confecţionate muniţiile? fost ridicate;
4. În ce mod sunt confecţionate componentele de încărcare a cartuşelor de - cartuşe pentru tragerea experimentală din arma cercetată în număr
vînătoare (proiectile, bure, rondele)? de 5-10 bucăţi din una şi aceeaşi partidă de producere, precum şi
5. În ce mod sunt încărcate cartuşele? tuburile, armele cercetate pentru cercetări de identificare, modele de
6. Sunt oare în stare tehnică bună cartuşele prezentate? Dacă nu - care este comparaţie.
defectul?
7. Sunt utile pentru tragere cartuşele prezentate?
8. Componentele de încărcare a cartuşelor (tuburi, proiectile, bure, rondele,
pulbere) sunt de origine comună?
9. Cartuşele prezentate se referă la cartuşele-substituenţi şi la care armă ele
pot fi folosite;
10. Care din gloanţele prezentate, trase cu arma dată, a fost împuşcat primul?
11. Din ce tip de armă a fost împuşcat tubul (glonţul) dat?

pagina 9 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
12. Glonţul, alicele, mitraliile date sunt trase cu armele prezentate (una şi
aceiaşi armă)?
13. Tubul dat aparţine cartuşului împuşcat din arma prezentată?
14. Sunt oare părţi componente ale unuia şi aceluiaşi cartuş, glonţul şi tubul
prezentat?
15. S-au efectuat oare împuşcături din armele prezentate la expertiză din
momentul ultimei curăţiri sau ungeri? Daca da, sunt oare prezente pe
suprafeţele ţevilor şi celelalte părţi componente ale lor particule de
pulbere?
16. Are oare aceeaşi componenţă chimică pulberea prezentată ca „mostră” cu
pulberea depistată şi ridicată în cadrul Cercetării la faţa locului?
17. Au oare aceeaşi componenţă chimică alicele ridicate din cadavru, cu
alicele cu care sunt încărcate cartuşele ridicate de la cet.X?
18. Sunt oare pe obiectele/hainele prezentate la examinare deteriorări
provocate prin împuşcătură dintr-o armă de foc? Dacă da, atunci există pe
ele urme ale factorilor suplimentari ai împuşcăturii?
19. Care este direcţia de la care s-a efectuat împuşcătura?
Cercetarea urmelor şi a împrejurărilor împuşcăturii DUPĂ CAZ:
1. Sunt oare deteriorările de pe obiect produse de armă de foc? Dacă - toate hainele cu urmele armei de foc, toate straturile de haine – de la
da, din ce parte se află orificiul de intrare şi de ieşire? stratul exterior pînă la stratul ce a atins corpul, alte obiecte ale
2. Care este tipul armei (muniţiei) ce a produs deteriorarea? împrejurărilor reale de la locul săvîrşirii infracţiunii, precum şi
3. Urmele a cîte trageri din arma de foc sunt pe obiectul lovit, care armele şi muniţiile referitoare la dosar.
este ordinea tragerilor pe obiect produse de armă de foc? Hainele însîngerate şi murdare trebuie să fie uscate.
4. De la ce distanţă a fost efectuată împuşcătura pe obiectul lovit? Nu se admite remiterea spre cercetare a decupărilor din haine.
5. Din ce loc a fost efectuată împuşcătura?
6. În ce direcţie şi sub ce unghi faţa de obiectul lovit a fost efectuată - procesul-verbal de cercetare la faţa locului, schemele şi fotografiile
împuşcătura? anexate;
7. Care a fost plasamentul reciproc a armei şi obiectului lovit în - în cazuri excepţionale trebuie de îndreptat şi procesul-verbal a
momentul împuşcăturii? interogării învinuitului, victimei, martorilor despre circumstanţele
8. Putea oare victima să-şi cauzeze singură leziuni prin armă de cazului;
foc? - actul expertizei medico-legale a cadavrului victimei (ori de
9. Există oare pe mîinile şi hainele bănuitului urme secundare ale examinare a victimei).
împuşcăturii?
10. Există oare contact reciproc între arma de foc şi muniţie cu
hainele persoanei bănuite? DUPĂ CAZ:
Cercetarea armelor traumatice, cu gaze şi a muniţiilor acestora arma cu gaze şi traumatice, cartuşele cu gaze, balonaşele cu gaze şi
1. La ce clasă, model, tip, se referă arma cu gaze şi traumatice? aerosol, instrumentele şi mecanismele

pagina 10 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
2. Care este starea de funcţionare a armei cu gaze, şi traumatice dacă este
defectată - care este defectul?
3. A fost sau nu supusă arma cu gaze şi traumatice reconfecţionării în
armă pentru tragerea cu cartuşe de luptă?
4. La ce clasă, model, tip se referă cartuşele cu gaze, pentru ce tip de armă
ele sunt destinate?
5. Cartuşele cu gaze (balonaşele cu gaze) sunt în stare bună pentru
utilizarea lor conform destinaţiei?
6. La ce tip se referă substanţa cu care sunt încărcate balonaşele de gaz?
Fibrelor, 1. Constituie obiectul prezentat spre cercetare un material fibros? DE BAZĂ:
materialelor 2. Există pe obiectele hainelor persoanei bănuite, prezentate la expertiză, 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
fibroase şi fibre de apartenenţă comună de gen (grup) cu fibrele, ce intră în 2. Bonul de plată
6.
articolelor componenţa hainelor victimei şi invers? (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
fabricate din 3. A avut loc acţiunea de contact a hainei victimei cu hainele persoanei 3. Document de identificare a solicitantului
ele bănuite? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
4. Articolele separate (spre exemplu: gluga, şnurul, brîul, geaca) ridicate de juridice)
la faţa locului, alcătuiau anterior un set unic? 4. Obiect/-e în litigiu conform ordonanţei / încheierii / cererii
Materialelor
5. Produsul arderii cărui material constituie conţinutul focarului prezentate
fibroase
la cercetare? DUPĂ CAZ:
7. supuse
6. Materialul, resturile arse ale căruia sunt prezentate spre cercetare, are Procese-verbale
distrugerii
apartenenţă de gen comun cu materialul modelului de comparaţie?
prin ardere
7. A aparţinut oare anterior hainei concrete a victimei (persoanei bănuite),
nasturele ridicat de la faţa locului?
1. Substanţa prezentată spre cercetare este vopsea sau acoperire de vopsea. DE BAZĂ:
2. Sunt pe obiectele prezentate particule sau urme de vopsea, acoperire de 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
vopsea şi de ce culoare? 2. Bonul de plată
3. Particulele de vopsea depistate pe obiectele prezentate au apartenenţă (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
Lacurilor şi comună de gen, grupă cu particulele de vopsea de pe obiectele de 3. Document de identificare a solicitantului
8.
vopselelor comparaţie? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
4. Aparţin particulele de vopsea depistate la locul accidentului, acoperirii de juridice)
vopsea a automobilului concret? 4. Obiect în litigiu
5. Sunt oare unele piese (de concretizat) a automobilului revopsite şi care a DUPĂ CAZ:
fost culoare lor iniţială? Modele de comparaţie
9. Produselor petroliere şi substanţelor lubrifiante PRESTAREA SERVICIULUI ESTE TEMPORAR SISTATĂ
10. Polimerilor şi masei plastice PRESTAREA SERVICIULUI ESTE TEMPORAR SISTATĂ
11. Substanţelor 1. Se atribuie oare substanţa/ substanţele prezentată/e la cercetare la DE BAZĂ:

pagina 11 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
categoria substanţelor narcotice, psihotrope ori precursori?
2. La ce tip de substanţe narcotice, substanţe psihotrope, precursori se referă 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
substanţa dată? 2. Bonul de plată
(în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
narcotice, 3. Care este cantitatea de substanţe narcotice, substanţe psihotrope şi
3. Document de identificare a solicitantului
preparatelor precursori prezentate pentru cercetare?
(în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
medicamento 4. Există pe obiecte prezentate la cercetare urme de substanţe narcotice,
juridice)
ase cu efect substanţe psihotrope şi precursori?
4. Obiect/-e în litigiu conform ordonanţei / încheierii / cererii
puternic 5. Conţin substanţe narcotice plantele prezentate? dacă conţin, la ce tip ele
se referă? DUPĂ CAZ:
6. Substanţa narcotică sau substanţa psihotropă prezentată, este preparat de Copia RCTŞ
producere artizanal ori de fabrică?
12. Lichidelor care conţin alcool PRESTAREA SERVICIULUI ESTE TEMPORAR SISTATĂ
1. Reprezintă oare cioburile, ridicate de la locul producerii infracţiunii, DE BAZĂ:
cioburi de sticlă silicatică sau cioburi de sticlă organică? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
2. Care a fost destinaţia articolului din sticlă, cioburile căruia au fost 2. Bonul de plată
prezentate spre examinare (geam, dispersor de far, sticlă de ambalaj, sticlă (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
optică etc.)? 3. Document de identificare a solicitantului
3. Care este cauza apariţiei fisurilor în corpul articolului din sticlă, prezentat (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
spre examinare? juridice)
4. Care este cauza deteriorării integrităţii articolului din sticlă, prezentat spre 4. Obiect în litigiu sau accesdul la obiectul în litigiu
Sticlei,
examinare? 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
ceramicii şi
5. Din care parte (din interior sau din exterior) a fost exercitată lovitura care „DUPĂ CAZ”)
13. articolelor
a condiţionat deteriorarea integrităţii geamului din sticlă?
fabricate din
6. Reprezintă oare cioburile de sticlă, ridicate de la locul accidentului rutier DUPĂ CAZ:
ele
cioburi ale dispersorului farului de automobil? - materiale dosarului;
7. Dacă da, au făcut ele oare corp comun cu fragmentele de stică ale - acte şi documente, care reflectă circumstanţele cazului;
dispersorului farului autovehicolului nominalizat? - scheme, instrucţiuni, acte referitoare la confecţionarea şi exploatare
8. Sunt prezente pe piesele de vestimentaţie ale cadavrului particule de obiectelor din sticlă şi ceramică, prezentate spre examinare ş.a
sticlă?
9. Dacă da, alcătuiuesc ele oare apartenenţă de gen (după compoziţia
chimică, indicile de difracţie ş.a.) cu sticla parbrizului autovehicolului
nominalizat?
14. Metalelor, 1. Din ce aliaj (metal) sunt confecţionate obiectele prezentate spre DE BAZĂ:
aliajelor şi cercetare? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
articolelor 2. Sunt oare obiectele prezentate spre cercetare, confecţionate din metale 2. Bonul de plată
fabricate din preţioase, dacă da, din care anume? (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)

pagina 12 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
3. Document de identificare a solicitantului
3. (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
Particulele (fragmentele) de metal depistate la faţa locului, pe obiectele
ele purtătoare (instrumente, articolele hainei) au apartenenţa comună de 4. Obiect/-e în litigiu conform ordonanţei / încheierii / cererii
gen cu metalul articolului prezentat pentru comparare? DUPĂ CAZ:
Modele de comparaţie
DE BAZĂ:
1. Ordonanţă / încheiere / cerere
1. Sunt oare pe obiectele prezentate (este necesar de a numi obiectele 2. Bonul de plată
purtătoare) stratificări de provenienţa solului? (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
2. Care este localizarea stratificărilor depistate pe obiectele purtătoare? 3. Document de identificare a solicitantului
3. Stratificările depistate au oare apartenenţă comună (diferită) de gen, (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
grupă? juridice)
15. Solului 4. Care este mecanismul de formare a stratificării solului pe obiectele 4. Obiect/-e în litigiu conform ordonanţei / încheierii / cererii
purtătoare (a numi obiectele purtătoare)? 5. Modele de comparaţie, mostre de control (pentru detalii a se
5. Se poate oare determina după stratificările de pe obiecte, dacă acestea au vedea lista de mai jos „DUPĂ CAZ”)
fost în interacţiune de contact? DUPĂ CAZ:
6. Conţine solul prezentat amestecuri caracteristice, care indică sursa - date meteo;
provenienţei lui? - date despre existenţa obiectelor în spaţiu şi timp;
- lucrările pe lotul supus ceretării;
- procese-verbale al cercetării la faţa locului.
16. Biologică a obiectelor vegetale şi animale PRESTAREA SERVICIULUI ESTE TEMPORAR SISTATĂ
DE BAZĂ:
1. Ordonanţă / încheiere / cerere
1. Sunt oare pe obiectele prezentate (bancnote, tampoane de vată ş.a.) urme 2. Bonul de plată
sau depuneri de substanţe luminescente (referitoare la SCS)? (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
17. Chimică 2. Dacă da, au ele aceiaşi componenţă chimică calitativă? 3. Document de identificare a solicitantului
3. Sunt oare pe bancnotele prezentate careva inscripţii speciale, dacă da (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
care este conţinutul lor? 4. Obiect/-e în litigiu conform ordonanţei / încheierii / cererii
DUPĂ CAZ:
Modele de comparaţie
18. Circumstanţe 1. Ce viteză de deplasare aveau MT (MT – mijloc de transport), pînă la DE BAZĂ:
lor momentul frînării? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
accidentelor 2. Care viteză de deplasare în siguranţă a MT corespunde condiţiilor 2. Bonul de plată
rutiere vizibilităţii drumului şi razei de cotitură a drumului? (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
3. Ce distanţă de frînare şi de oprire a avut MT? 3. Document de identificare a solicitantului
4. Care era direcţia de deplasare a MT? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
juridice)
pagina 13 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
5. Care era distanţa necesară de oprire în siguranţă a MT? 4. Materialele cauzei penale (civile)
6. De cît timp era necesar pentru oprirea MT în condiţiile rutiere date?
7. La ce distanţă se afla MT de locul tamponării în momente concrete DUPĂ CAZ:
de timp (momentul apariţiei situaţiei periculoase de deplasare; momentul - proces-verbal de cercetare a locului accidentului rutier;
apariţiei pietonului în cîmpul de vizibilitate al conducătorului MT de după un - schema accidentului rutier.
obstacol mobil sau fix; momentul de reacţionare a conducătorului MT cu
folosirea ulterioară a frînei; momentul de ieşire a altui MT pe partea
carosabilă a drumului intersectat; momentul de frînare al MT ce se
deplasează înainte; momentul aprinderii semnalului concret al semaforului)?
8. Dispunea conducătorul MT de posibilitatea tehnică de a evita
impactul prin frînare din momentul apariţiei obstacolului pentru circulaţie la
viteza de deplasare actuală în circumstanţele date în dependenţă de direcţia
începerii mişcării obstacolului; deplasarea MT în aceiaşi direcţie, direcţie
opusă ori intersectarea traiectoriei de deplasare a MT?
9. A avut oare conducătorul MT posibilitatea de a ocoli cu siguranţă
obstacolul mobil sau fix?
10. Ce mărime a intervalului de siguranţă dintre MT trebuie să fie la
mişcarea lor într-o direcţie sau direcţii opuse?
11. Ce distanţa de siguranţă dintre MT trebuie să fie în condiţiile locului
de accident?
12. Care este poziţionarea reciprocă şi coordonatele MT în diverse
momente ale accidentului rutier?
13. De stabilit momentul declanşării obstacolului de circulaţie, dacă
pentru aceasta sunt necesare cunoştinţe speciale pentru efectuarea calculelor
corespunzătoare?
14. Cum trebuiau să acţioneze conducătorii MT în situaţia de drum
respectivă, conform cerinţelor Regulamentului Circulaţiei Rutiere?
15. Care acţiuni concrete a conducătorului auto întreprinse din momentul
declanşării obstacolului de circulaţie, puteau să evite producerea AR (AR –
accident rutier) şi de care cerinţe ale Regulamentului circulaţiei rutiere
acestea sunt prevăzute?
16. În momentul indicat de către dispunătorul expertizei, dispunea
conducătorul MT de posibilitatea tehnică pentru a întreprinde acţiuni
prevăzute de careva din punctele Regulamentului Circulaţiei Rutiere, întru
evitarea AR?
17. Dispunea conducătorul auto de posibilităţi tehnice de evitare a AR
pagina 14 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
prin micşorarea vitezei MT în momentul indicat de către dispunătorul
expertizei, cînd conducătorul MT putea să descopere obstacolul de circulaţie?
18. De stabilit posibilităţile tehnice de evitare a AR nu numai în baza
datelor prelevate de organul ce a dispus expertiza, ci şi în baza calculelor
efectuate de către expert inclusiv în diverse variante de situaţii de AR, ce
rezultă din materialele cauzei; Despre incoerenţa variantelor cercetate
expertul va indica în concluziile sale.
19. Care este legătura cauzală între acţiunile/inacţiunile conducătorului
MT şi urmările AR (tamponare, coliziune, răsturnare etc.) în baza utilizării
datelor tehnice şi modelelor obiective?
19. Traseologică Cercetarea traseologică a mijloacelor de transport : DE BAZĂ:
a vehiculelor 1. Dacă s-a produs impactul între MT în cadrul AR? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
2. Cu care părţi şi sub ce unghi au contactat MT în procesul AR? 2. Bonul de plată
3. Care a fost poziţia reciprocă a MT, cît şi poziţia acestora în raport cu (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
marginile drumului şi alte elemente în momentul impactului iniţial şi 3. Document de identificare a solicitantului
producerii AR? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
4. Care este mecanismul de permutare a MT în procesul AR? juridice)
La examinarea urmelor (traseologice) MT pot fi înaintate următoarele 4. Obiect în litigiu
întrebări: 5. Modele de comparaţie
1. Care este poziţia locului de coliziunii (tamponării) a MT? 6. Materialele cauzei penale (civile)
2. Sunt prezente urme a MT la locul producerii AR? 7. Mijloacele de transport participante în accidentul rutier cu
3. Sunt prezente pe MT urme (semne traseologice) de coliziune? urmele şi deteriorările păstrate
4. Sunt sau nu prezente pe MT şi îmbrăcămintea pietonului urme 8. Hainele şi încălţămintea victimei (victimelor)
(semne traseologice) de coliziune?
5. Care era poziţia reciprocă a MT în momentul impactului? DUPĂ CAZ:
6. Care era poziţia MT în momentul impactului în raport cu elementele - proces-verbal de cercetare a locului accidentului rutier;
carosabilului? - schema accidentului rutier;
7. Care este unghiul axelor longitudinale a MT la momentul iniţial şi - imaginile foto/video de la locul accidentului rutier.
final al coliziunii şi în raport cu direcţiile lor de deplasare?
8. Aparţin urmele depistate la faţa locului (pe hainele victimei)
pneurilor vehiculului prezentat?
9. Cărui model (marcă) de vehicul aparţin piesele (fragmentele de
piese) depistate la faţa locului, pot fi folosite ele pentru identificarea anului
fabricării?
La cercetarea complexă a urmelor pe MT în comisie cu experţii
medico-legali (în cazul prelevărilor de substanţe organice şi anorganice)
pot fi înaintate următoarele întrebări:
pagina 15 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
1. Care era poziţia pietonului în raport cu MT în momentul tamponării?
2. Cine, a fost la volanul MT în momentul AR?
1. Care sunt cauzele apariţiei deteriorărilor în sistemul de dirijare, DE BAZĂ:
sistemul de frînare, suspensiei şi sistemului de forţă stabilite la examinarea 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
MT? 2. Bonul de plată
2. Cînd au apărut deteriorările stabilite în raport cu AR, pînă la (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
momentul producerii AR, în momentul accidentului sau după accident? 3. Document de identificare a solicitantului
3. A avut posibilitate conducătorul MT, pe parcursul verificării şi (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
exploatării MT, să observe deteriorarea (neregula) dată înainte de producerea juridice)
Tehnică a AR? 4. Mijloacele de transport participante în accidentul rutier
20. pieselor 4. Putea oare influenţa deteriorarea depistată la manevrarea MT şi 5. Piesele defectate ale mijlocului de transport
vehiculelor producerea AR? 6. Materialele cauzei penale (civile)
5. Care este legătura cauzală dintre deteriorările tehnice relevate de
către organul de urmărire penală şi AR?
6. De stabilit posibilităţile tehnice de prevenire a AR (izbire, ciocnire,
răsturnare) în cazul depistării de către organul de urmărire penală (solicitant)
a stării tehnice a MT şi anumite condiţii rutiere în momentul AR?
7. Care sunt circumstanţele legate de starea tehnică a MT, care au
contribuit sau puteau contribui la producerea AR?
21. Merceologică 1. Aprecierea prejudiciului material, cauzat posesorului automobilului, în DE BAZĂ:
auto rezultatul accidentului rutier. 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
2. Bonul de plată
(în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
3. Document de identificare a solicitantului
(în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
juridice)
4. Obiectul în litigiu
5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
„DUPĂ CAZ”)
6. Certificat (copie) de înmatriculare
DUPĂ CAZ:
- copie certificat de înregistrare a întreprinderii;
- acte de examinare a unităţii de transport;
- act (factura fiscală) a lucrărilor efectuate

pagina 16 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
2. Determinarea costului real (de piaţă, restant, de import) al unităţilor de DE BAZĂ:
transport la momentul efectuării expertizei sau la o anumită perioadă de 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
timp. 2. Bonul de plată
(în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
3. Document de identificare a solicitantului
(în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
4. Obiectul în litigiu
5. Certificat (copie) de înmatriculare,
3. Stabilirea procentului de uzură fizică a unităţilor de transport. 6. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
„DUPĂ CAZ”)
DUPĂ CAZ:
- Mijlocul de transport;
- Copie certificat de înregistrare a întreprinderii,
- Acte (factură fiscală),
4. Stabilirea tipului şi codului tarifar al mijlocului de transport. DE BAZĂ:
1. Ordonanţă / încheiere / cerere
5. Stabilirea anului fabricării al mijlocului de transport. 2. Bonul de plată
(în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
3. Document de identificare a solicitantului
(în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
4. Obiect în litigiu
5. Certificat (copie) de înmatriculare
6. Determinarea volumului cilindric al motorului mijlocului de transport.
6. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
„DUPĂ CAZ”)
DUPĂ CAZ:
- mijlocul de transport;
- copie certificat de înregistrare a întreprinderii
22. Instalaţiilor 1. Care este starea tehnică a instalaţiei, aparatului, mecanismului ş.a.? DE BAZĂ:
mecanice 2. Funcţionează oare instalaţia la parametrii prestabiliţi? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
3. Sunt prezente careva deficienţe în funcţionarea instalaţiei? 2. Bonul de plată
4. Dacă da, care este cauza apariţiei deficienţelor în funcţionarea instalaţiei? (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
3.Document de identificare a solicitantului
5. Care este gradul de exploatabilitate a instalaţiei la executarea
(în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
operaţiunilor preconizate?
juridice)
6. Deficienţele în funcţionarea instalaţiei sunt o urmare a rebutului de 4. Obiectul în litigiu sau accesul la obiectul în litigiu
producere a instalaţiei sau a condiţiilor şi specificului exploatării ei?
7. A fost montată şi dată în exploatare instalaţia conform actelor normative DUPĂ CAZ:

pagina 17 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
şi documentaţiei de proiect corespunzătoare? - materialele dosarului
8. Există legătură cauzală directă între deficienţele în funcţionarea instalaţiei - scheme, instrucţiuni, acte referitoare la executarea şi exploatarea
şi producerea accidentului nominalizat? instalaţiilor mecanice în litigiu ş.a. (manualul cu instrucţiuni de
9. Există legătură cauzală între abaterile de la cerinţele de exploatare a montare, utilizare şi date tehnice a instalaţiei, copia actelor de
instalaţiei şi producerea accidentului nominalizat ? efectuare a reparaţiilor, reutilare, etc.)
10. Calitatea insuficientă a produselor obţinute prin utilizarea instalaţiei este
o urmare a funcţionării cu deficienţe a ei sau este o urmare a exploatării
necorespunzătoare?
23. Instalaţiilor 1. Este în stare de funcţionare instalaţia electrică nominalizată?
electrotehnice 2. Dacă da, funcţionează ea la parametrii prestabiliţi de uzina producătoare DE BAZĂ:
pentru modelul dat de instalaţii? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
3. Sunt prezente deficienţe în funcţionarea instalaţiei electrice nominalizate? 2. Bonul de plată
4. Dacă da, care este cauza apariţiei lor? (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
5. Care este cauza ieşirii din funcţiune a aparatului electric nominalizat? 3. Document de identificare a solicitantului
6. Ieşirea din funcţiune a aparatului electric nominalizat este o urmare a (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
rebutului de fabrică sau a condiţiilor de exploatare? 4. Obiect în litigiu sau accesul la obiectul în litigiu
7. Putea oare ca ieşirea din funcţiune a aparatului electric nominalizat să fie 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
condiţionată de perturbaţiile (supratensiunii, dispariţia şi apariţia „DUPĂ CAZ”)
curentului electric ş.a.) în sistemul de alimentare cu energie electrică, la
care era conectat aparatul?
8. Putea oare ca anumite manipulări la panoul de distribuţie a energiei DUPĂ CAZ:
electrice spre consumatori să condiţioneze perturbaţiile în sistemul de - materialele dosarului
alimentare cu energie electrică, urmată de deteriorarea aparatelor electrice - scheme, instrucţiuni, acte referitoare la executarea şi exploatarea
conectate la el? instalaţiilor electrice în litigiu ş.a. (manualul cu instrucţiuni de
9. A fost sau nu supusă modificărilor schema electrică iniţială a aparatului montare, utilizare şi date tehnice a instalaţiei, copia actelor de
electric nominalizat? efectuare a reparaţiilor, reutilare, etc.)
10.Dacă da, putea oare în urma modificărilor efectuate aparatul să
funcţioneze în regim de avarie?
11.Pe elementele componente ale echipamentului electric al autoturismului
sunt prezente semne de funcţionare a lui în regim de avarie (scurtcircuit,
rezistenţă mare de trecere ş.a.)?
12.Dacă da, care este cauza lor?
13.Putea oare să condiţioneze electrocutarea utilizatorului, conectarea
necorespunzătoare a încălzitorului electric de apă la reţeaua de alimentare
cu energie electrică?
14.Dacă da, în ce condiţii ?
15.S-au respectat toate cerinţele actelor normative în vigoare la pozarea şi
pagina 18 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
montarea sistemului de alimentare cu energie electrică?
16.Dacă nu, care anume nu s-au respectat?
17.Poate oare instalaţia electrică cu puterea de consum concretă să fie
conectată la reţeaua electrică a întreprinderii date?
18.Care este mecanismul posibil de electrocutare a persoanei care a fost
depistată lângă instalaţia electrică nominalizată?
19.Putea oare ca perturbaţiile sistemului variabil tensiunii ş.a. de alimentare
cu energie electrică a consumatorului să fie condiţionate de conectarea de
către consumator a unui aparat electric concret, care funcţionează cu
defecţiune. Sau care nu este compatibil cu reţeaua dată?
20.Dacă da, care pot fi urmările?
21.Este legătură cauzală între funcţionarea cu deficienţe a utilajului electric
şi producerea accidentului nominalizat?
22.Pe parcursul exploatării, deservirea şi revizia tehnică a utilajului electric
nominalizat, s-a efectuat conform cerinţelor preconizate sau nu?
23.Dacă nu, care cerinţe nu s-au respectat şi care pot fi urmările lor?
1. Care este starea tehnică a instalaţiei, aparatului, mecanismului ş.a.?
2. Funcţionează oare instalaţia la parametrii prestabiliţi? DE BAZĂ:
3. Sunt prezente careva deficienţe în funcţionarea instalaţiei? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
4. Dacă da, care este cauza apariţiei deficienţelor în funcţionarea instalaţiei? 2. Bonul de plată
(în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
5. Care este gradul de exploatabilitate a instalaţiei la executarea
3. Document de identificare a solicitantului
operaţiunilor preconizate?
(în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
6. Deficienţele în funcţionarea instalaţiei sunt o urmare a rebutului de 4. Obiect în litigiu
Instalaţiilor producere a instalaţiei sau a condiţiilor şi specificului exploatării ei? 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
24. 7. A fost montată şi dată în exploatare instalaţia conform actelor normative
cu gaze „DUPĂ CAZ”)
şi documentaţiei de proiect corespunzătoare? DUPĂ CAZ:
8. Există legătură cauzală directă între deficienţele în funcţionarea instalaţiei - materialele dosarului
şi producerea accidentului nominalizat? - scheme, instrucţiuni, acte referitoare la executarea şi exploatarea
9. Există legătură cauzală între abaterile de la cerinţele de exploatare a instalaţiilor cu gaze în litigiu ş.a. (manualul cu instrucţiuni de
instalaţiei şi producerea accidentului nominalizat ? montare, utilizare şi date tehnice a instalaţiei, copia actelor de
10. Calitatea insuficientă a produselor obţinute prin utilizarea instalaţiei efectuare a reparaţiilor, reutilare, etc.)
este o urmare a funcţionării cu deficienţe a ei sau este o urmare a
exploatării necorespunzătoare?
25. Tehnicii Cercetarea în scopul determinării focarului incendiului şi direcţiei de DE BAZĂ:
incendiare răspândire a arderii 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
1. Unde a fost amplasat focarul incendiului ? 2. Bonul de plată

pagina 19 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
2. Câte focare a avut incendiul nominalizat ? (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
3. Care sunt căile de răspândire a procesului de ardere ale incendiului 3. Document de identificare a solicitantului
nominalizat ? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
4. Care este timpul desfăşurării procesului de ardere, reieşind din juridice)
specificul sarcinii de ardere şi din semnele acţiunilor termice ale 4. Obiectul în litigiu sau accesul la obiectul în litigiu
procesului de ardere? 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
Cercetarea instalaţiilor electrice în scopul determinării implicării lor în „DUPĂ CAZ”)
formarea sursei de aprindere al procesului de ardere al incendiului
1. În ce stare tehnică se aflau instalaţiile electrice amplasate în încăperile DUPĂ CAZ:
unde s-a produs incendiul ? - materialele dosarului;
2. Se aflau oare sub tensiune electrică instalaţiile electrice ale obiectului - actul de constatare a incendiului;
nominalizat în ajunul incendiului şi pe parcursul desfăşurării lui ? - planul schematic al construcţiei (casei, apartamentului, etc.) unde s-
3. Sunt prezente pe elementele componente ale instalaţiilor electrice ale a produs incendiul;
obiectului semne de funcţionare în regim de avarie (scurtcircuit electric, - copia paşaportului tehnic (pentru automobile);
supratensiuni, rezistenţă mare de trecere ş.a.) ? - acte referitoare la obiectele, materialele şi substanţele amplasate în
4. Sunt prezente pe elementele componente ale aparatelor, dispozitivelor ajunul incendiului în incăperile unde s-a produs incendiul;
electrice conectate la reţeaua internă de alimentare cu energie electrică a - scheme, instrucţiuni referitoare la aparatele, instalaţiile care, în
obiectului semne de funcţionare în regim de avarie (scurtcircuit electric, anumite condiţii, puteau să iniţiieze procesul de ardere al
supratensiuni, rezistenţă mare de trecere ş.a.) ? incendiului.
5. Sunt prezente pe elementele componente ale aparatelor şi dispozitivelor
electrice conectate la reţeaua internă de alimentare cu energie electrică a
obiectului semne materiale, care să ateste faptul modificării schemei
electrice a lor după asamblarea de fabrică ?
6. Dacă da, putea oare ca modificarea schemei electrice să condiţioneze
funcţionarea în regim de avarie a instalaţiilor electrice ?
7. Care circumstanţe au cauzat funcţionarea în regim de avarie a
instalaţiilor electrice ale obiectului supus incendiului ?
8. Putea oare ca funcţionarea în regim de avarie a instalaţiilor electrice să
condiţioneze formarea sursei de aprindere a materialelor arzătoare aflate
în apropiere ?
9. Există legătură cauzală între funcţionarea în regim de avarie a
instalaţiilor electrice şi producerea incendiului?
Cercetarea stării tehnice a instalaţiilor mecanice şi a instalaţiilor cu
acţiune de foc în scopul determinării implicării lor în formarea sursei
de aprindere al procesului de ardere al incendiului
1. În ce stare tehnică se aflau ansamblurile şi subansamblurile
instalaţiilor mecanice amplasate în încăperile unde s-a produs

pagina 20 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
incendiul ?
2. Sunt prezente semne materiale, care să ateste faptul prezenţei
în ajunul producerii incendiului a deranjamentelor în funcţionarea
ansamblurilor şi subansamblurilor mecanice, care ar fi putut condiţiona
transformarea energiei mecanice în energie termică esenţială cu
formarea sursei de aprindere a materialelor combustibile ?
3. Sunt prezente abateri de la cerinţele înaintate faţă de montarea,
ajustarea şi exploatarea instalaţiilor mecanice, care au cauzat
funcţionarea lor în regim de avarie ?
4. Există legătură cauzală între funcţionarea în regim de avarie a
instalaţiilor mecanice şi producerea incendiului ?
5. În ce stare tehnică se aflau instalaţiile cu acţiune de foc
amplasate în încăperile unde s-a produs incendiul ?
6. Sunt prezente semne materiale, care să ateste faptul prezenţei în
ajunul producerii incendiului a deranjamentelor în funcţionarea
instalaţiilor cu acţiune de foc, care ar fi putut condiţiona aprinderea
materialelor combustibile amplasate în apropiere ?
7. Sunt prezente abateri de la cerinţele înaintate faţă de montarea,
ajustarea şi exploatarea instalaţiilor cu acţiune de foc, care au cauzat
funcţionarea lor în regim de avarie ?
8. Există legătură cauzală între funcţionarea în regim de avarie a
instalaţiilor cu acţiune de foc şi producerea incendiului?
Cercetarea aprinderii şi autoaprinderii (şi altor procese fizico-chimice
speciale) a substanţelor şi materialelor în scopul determinării implicării
lor în formarea sursei de aprindere al procesului de ardere al
incendiului
1. Ce condiţii au contribuit la dezvoltarea şi răspândirea procesului de
ardere al incendiului ?
2. Sunt prezente pe rămăşiţele procesului de ardere al incendiului semne de
ardere în prezenţa catalizatorilor (lichide combustibile, lichide uşor
inflamabile ş.a.) ?
3. Dacă da, care este natura lor ?
4. Puteau oare obiectele, materiale şi substanţele, depistate la locul
accidentului, să fie utilizate ca iniţiatoare a procesului de ardere ?
5. Sunt combustibile substanţele prezentate pentru examinare, dacă da –
atunci, la ce grupă de inflamabilitate ele se referă?
6. Este posibilă autoaprinderea (chimică, termică, microbiologică) a

pagina 21 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
substanţelor şi materialelor concrete?
7. Dacă da, în ce condiţii şi puteau ele să iniţieze procesul de ardere al
incendiului nominalizat?
8. Care sunt condiţiile favorabile pentru autoaprinderea materialelor şi
substanţelor concrete?
26. Tehnicii de 1. Care este clasa, tipul, marca mijloacelor şi echipamentelor ale
calcul calculatoarelor personale (în continuare - MECP) prezentate? DE BAZĂ:
2. Care este completarea MECP şi corespunderea ei cu completarea 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
MECP de anumit tip, marcă, clasă? 2. Bonul de plată
3. Care este stare tehnică a MECP prezentate - starea de funcţionare, (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
gradul de uzură, efectuarea reparaţiei, deschiderea nesancţionată a 3. Document de identificare a solicitantului
dispozitivului şi blocurilor separate? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
4. Care sunt capacităţile funcţionale a MECP prezentate în set cu juridice)
dispozitivele de periferie avute? 4. Obiect în litigiu
5. Corespund oare capacităţile tehnice şi funcţionale a MECP furnizate, cu 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
documentele tehnice anexate la ele şi condiţiile stipulate în contractul de „DUPĂ CAZ”)
furnizare?
6. MECP a fost supusă descompletării? Plăcile, ansamblurile şi alte detalii
sunt prezentate în părţile componente ce corespund MECP? DUPĂ CAZ:
7. Care este legătura cauzală între scoaterea din funcţiune a MECP şi - materialele dosarului;
acţiunile exterioare produse (căderea tensiunii în reţea, deconectarea - acte şi documente, care reflectă circumstanţele cazului;
bruscă a energiei electrice, acţiunea mecanică asupra corpului blocului - acte referitoare la provenienţa şi exploatarea obiectului în litigiu.
de funcţionare)?
8. Care este legătura cauzală între scoaterea din funcţiune a MECP şi
lucrările de montare şi reglare efectuate (sancţionate, nesancţionate)?
Întrebările-tip soluţionate în procesul cercetării produselor software (în
continuare PS)
1. Care sunt programele instalate la MECP şi pe dischete: aprovizionare
matematică de bază (în continuare –AMB); programe, mijloace de
administrare cu date de bază (în continuare - MADB); programe de
transmitere a datelor (în continuare - PTD); metode de calcule
aritmetice (în continuare MCA)?
2. Care este organizaţia şi autorul-elaborator al programelor de pe dischete
şi discuri?
3. Este oare posibilă folosirea programelor de pe discuri şi dischete pentru
îndeplinirea problemelor determinate stipulate de către organizaţia
beneficiară? Dacă da, atunci ce maşini concrete sunt utile pentru acest

pagina 22 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
scop, de care sistemă, cu ce capacităţi?
4. Corespund produselor software avute sau comandate pentru elaborare
capacităţilor tehnice şi funcţionale ale MECP furnizate organizaţiei
beneficiare;
Alte întrebări soluţionate în procesul cercetării MECP şi PS:
1. Există oare denumiri născocite ale lucrărilor ori dublarea acestora prin
aplicarea unor noţiuni diferite din contractul de furnizare, acte de
primire-predare, calculări de livrare, instalare şi pregătire MECP pentru
lucru. De exemplu: elaborarea şi aplicarea AMB, MADB, PTD şi MCA;
efectuarea adaptării mijloacelor de programă; formarea MECP;
asigurarea lichidării infectării cu virus; efectuarea completării şi
instalării MECP, reglarea MCA şi testarea lor cu AMB?
2. Există o oarecare informaţie pe purtătorii magnetici a MECP concrete?
3. Care este sensul conţinutului informaţiei de pe purtătorii magnetici a
MECP concrete?
27. Exploziilor tehnologice PRESTAREA SERVICIULUI ESTE TEMPORAR SISTATĂ
28. Tehnicii 1. Care este mecanismul producerii accidentului de muncă? DE BAZĂ:
securităţii 2. Care sunt fazele dinamicii producerii accidentului de muncă? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
muncii 3. Care au fost factorii de risc proprii procesului de muncă? 2. Bonul de plată
4. A fost oare organizată activitatea şi locul de muncă în corespundere cu (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
cerinţele actelor normative în vigoare? 3. Document de identificare a solicitantului
5. Au fost oare amplasate şi utilizate mecanismele şi utilajul procesului de (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
lucru în corespundere cu cerinţele de prevenire a factorilor de risc juridice)
proprii mediului de muncă? DUPĂ CAZ:
6. Au fost luate oare toate măsurile de prevenire a accidentelor de muncă - materialele dosarului;
la organizarea şi desfăşurarea procesului de muncă? - procesul-verbal de cercetare la faţa locului;
7. Care sunt cauzele principale ale accidentului de muncă nominalizat? - raportul de expertiză medico-legală;
8. Acţiunile (inacţiunile) concrete ale angajatului au legătură directă sau - acte referitoare la procesul tehnologic unde s-a produs accidentul
indirectă cu producerea accidentului de muncă nominalizat? de muncă;
9. A fost oare realizată instruirea în domeniul protecţiei muncii a - ordinul de angajare a accidentatului şi contractul individual de
executanţilor lucrărilor nominalizate în corespundere cu măsurile muncă;
necesare pentru prevenirea factorilor de risc proprii sarcinii de muncă? - explicaţii sau procese-verbale de audiere a martorilor producerii
10. Care sunt obligaţiunile şi responsabilităţile, conducătorului locului de accidentului;
muncă unde s-a produs accidentul de muncă nominalizat, privind - instrucţiuni privind obligaţiunile de serviciu a accidentatului şi a
realizarea măsurilor de protecţie a muncii? persoanelor cu funcţie de răspundere ce au tangenţă cu producerea
11. Care acte normative ce reglementează activitatea de protecţie a muncii accidentului;
în Republica Moldova, nu au fost respectate la organizarea şi efectuarea - manualul cu instrucţiunile de utilizare a utilajului;

pagina 23 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
lucrărilor nominalizate? - certificatul de înregistrare a întreprinderii.
1. Constatarea faptului construirii unui imobil în lipsa documentaţiei de DE BAZĂ:
proiect (de autorizare şi execuţie) aprobată conform legislaţiei în vigoare 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
sau cu abateri de la proiect, 2. Bonul de plată
2. Determinarea volumului real şi costului lucrărilor îndeplinite, conform (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
proceselor-verbale a lucrărilor executate; 3. Document de identificare a solicitantului
3. Determinarea volumului şi costului lucrărilor de reparaţie în rezultatul (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
scurgerii de apă, incendiului şi alte pentru aducerea construcţiei în stare 4. Obiect în litigiu
satisfăcătoare; DUPĂ CAZ:
4. Determinarea costului îmbunătăţirilor aduse imobilului supus - Certificatul de urbanism;
29. În construcţii expertizării. - Documentaţia de proiect;
5. Constatarea defectelor la obiectele supuse expertizării. - Autorizaţia de construire;
- Procesul verbal de recepţie finală;
- Procesele-verbale de primire-predare a lucrărilor executate;
- Planul actualizat al construcţiei supuse expertizării;
- Dosarul cadastral şi dosarul de inventariere tehnică al construcţiilor
existente;
- Cartea tehnică, capitolul B;
- Facturi fiscale la procurarea materialelor;
- Actul de constatare a incendiului, inundaţiei etc.
1. Stabilirea valorii de piaţă a bunurilor imobile; DE BAZĂ:
2. Stabilirea posibilităţilor tehnice de partajare/ modului de folosire a 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
bunurilor imobile; 2. Bonul de plată
3. Estimarea compensărilor băneşti, în cazul în care, nu există posibilitate (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
tehnică de divizare a imobilului sau partajul tehnic nu corespunde cotelor 3. Document de identificare a solicitantului
De evaluare şi
ideale. (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
partajare a
4. Valoarea fiecărei părţi conform variantei de partajare propuse. 4. Obiect în litigiu
bunurilor
DUPĂ CAZ:
30. imobile,
- planul actualizat al construcţiei care urmează a fi partajată;
obiectelor de
- planul geometric actualizat a lotului de teren cu indicarea punctelor
construcţii şi
de cotitură şi a distanţelor dintre acestea, precum şi a construcţiilor
utilajului
neautorizate;
- dosarul cadastral şi dosarul de inventariere tehnică;
- extrasul din registrul bunurilor imobile.
Se recomandă ca în materialele dosarului să fie anexate variante de
împărţire în natură a imobilului, propuse de către participanţii la proces.
31. Contabilă 1. Au fost înregistrate în contabilitatea întreprinderii ,,X” operaţiunile DE BAZĂ:

pagina 24 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
reflectate în documentele primare (de indicat care) în conformitate cu 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
ordinea stabilită ce reglementează ţinerea contabilităţii? 2. Bonul de plată
2. Corespund sau nu datele din documentele primare (de indicat care) (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
cu cele reflectate în registrele contabile ? 3. Document de identificare a solicitantului
3. Care este valoarea datoriilor (debitoare sau creditoare) formate în (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
perioada (de indicat) sau la situaţia (de indicat) între persoane juridice juridice)
sau fizice ,,X” şi „Y”, apărute în urma tranzacţiilor reflectate în 4. Obiect în litigiu
contabilitate ? 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
4. Care este cantitatea/valoarea de produse livrate de către ,,X” în „DUPĂ CAZ”)
adresa „Y”, în perioada (de indicat), conform datelor contabilităţii ?
5. Care este suma datoriilor/creanţelor pentru bunurile materiale DUPĂ CAZ:
livrate de către ,,X” în adresa „Y”, în perioada (de indicat), conform - documentele contabile primare;
datelor contabilităţii ? - registrele de evidenţă contabile;
6. Care este valoarea/volumul de lucrări si servicii prestate de - extrase bancare;
către ,,X” faţă de „Y”, în perioada (de indicat), conform documentelor - jurnalele-ordere, dările de seamă, cartea mare;
(de indicat) pentru perioada (de indicat), conform datelor - cărţile de evidenţă (registre, fişe de evidenţă analitică, fişele
contabilităţii ? cumulative).
7. Care este suma datoriilor/creanţelor pentru lucrările si serviciile - datele statistice, acte de revizie şi control,
prestate de către ,,X” faţă de „Y”, în perioada (de indicat), conform - actul inventarierii bunurilor materiale;
datelor contabilităţii ? - actul inventarierii mijloaceelor băneşti;
8. Alte aspecte ce pot să apară intre entităţii, aflate în diverse relaţii de - procesele- verbale privind rezultatele inventarierii;
colaborare; - procesele-verbale anexate la dosar, dacă
9. Care este suma neajunsului/surplusului, după caz: a bunurilor această informaţie este necesară expertului pentru cercetare şi are
materiale, a mijloacelor băneşti, a datoriilor debitoare, creditoare, etc., legătură cu documentele contabile;
reieşind din rezultatele inventarierii petrecute la întreprinderea ,,X”, la - extras din Registrul contului 211.3 ”Materiale ;
situaţia (de indicat) ? - facturi fiscale;
10. Corespunde sau nu datele inventarierii efectuate la - balanţa de verificare a contului 211.3 ;
întreprinderea ,,X”, în conformitate cu procedura stabilită prin actele - acte de primire-predare a bunurilor materiale ;
normative ? - registru de evidenţă a retribuţiilor salariale;
11. Au fost corect sau nu reflectate în datele contabilităţii rezultatele - ordine de plată şi de incasare a mijlocelor băneşti.
inventarierii ? - contractul individual de muncă ;
12. Există sau nu fapte de denaturare a datelor contabilităţii (de indicat - ordin cu privire la angajare la muncă;
tranzacţia, documentele) prin nerespectarea ordinii stabilite ce - ordin cu privire la acordarea concediilor.
reglementează ţinerea contabilităţii ?
13. Corespunde datele contabilităţii cu alte materiale prezentate,
inclusiv: procese-verbale de audiere a martorilor, învinuiţilor;
explicaţii; actele controalelor, reviziilor; alte materiale acumulate în

pagina 25 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
cadrul investigaţiilor efectuate, care au tangenţă nemijlocită cu cauza
respectivă;
14. Conform datelor contabilităţii, care este valoarea creanţelor
întreprinderii ,,X” formate în urma procurării bunurilor, acordării
serviciilor, etc., la situaţia (de indicat) ?
15. Conform datelor contabilităţii, care este valoarea datoriilor
întreprinderii ,,X” faţă de furnizori şi antreprenori, la situaţia (de
indicat) ?
16. Conform datelor contabilităţii, care este valoarea datoriilor
întreprinderii ,,X” faţă de: după caz - salariaţi, titulari de avans, privind
împrumuturile primite de la persoane fizice/juridice, etc. la situaţia (de
indicat) ?
17. Care este valoarea stocurilor de bunuri materiale (mijloace fixe,
materiale, mărfuri, obiecte de mică valoare şi scurtă durată, etc.)
conform datelor contabilităţii ale întreprinderii ,,X”, la situaţia (de
indicat) ?
18. Conform datelor contabilităţii, a dispus sau nu întreprinderea ,,X”
de bunuri materiale (de indicat care) la situaţia (de indicat) ?
19. Conform datelor contabilităţii, a dispus sau nu la întreprinderea ,,X”
de datorii privind împrumuturile primite de la persoane fizice/juridice,
credite, la situaţia (de indicat). Dacă da, care a fost valoarea acestora,
după caz, data formării, de la cine au fost împrumutate mijloacele
băneşti, în ce sume ?
20. Conform datelor contabilităţii, a acordat sau nu întreprinderea ,,X”
împrumuturi persoanelor fizice/juridice, în perioada (de indicat). Dacă
da, care a fost valoarea acestora ?
21. Conform datelor contabilităţii, care este valoarea soldului de
mijloace băneşti aflate în stoc la întreprindere (,,X”), la situaţia (de
indicat), inclusiv (după caz): la contul de decontare, conturi valutare,
casa întreprinderii ?
22. Conform datelor contabilităţii, a dispus sau nu la întreprinderea
,,X” de mijloace băneşti, după caz: la contul de decontare, conturi
valutare, casă, la situaţia (de indicat) ?
23. Au fost sau nu reflectate în contabilitatea întreprinderii ,,X” intrările
de mijloace băneşti primite de la livrarea bunurilor/serviciilor acordate
(de indicat), în perioada (de indicat) ?
24. Conform datelor contabilităţii, în ce scopuri au fost utilizate

pagina 26 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
mijloacele băneşti în perioada (de indicat), după caz: de la contul de
decontare, de la conturi valutare, din casa întreprinderii ?
25. Conform datelor contabilităţii, care este valoarea şi structura (de la
cine/cuie) a intrărilor/ieşirilor de mijloace băneşti, în/din: contul de
decontare, conturi valutare, casa întreprinderii, în perioada ( de indicat) ?
26. Conform datelor contabilităţii, în perioada (de indicat), care este
valoarea mijloacelor băneşti încasată/eliberată de la/faţă de persoanele
fizice/juridice „X”: după caz - de la contul de decontare; - de la contul
valutar; - din casa întreprinderii ?
27. Au fost sau nu reflectate în evidenţa întreprinderii ,,X” dispoziţiile
de încasare de casă/dispoziţiile de plată de casă (de indicat), în perioada
(de indicat) ?
28. Conform datelor contabilităţii, în perioada (de indicat), din casa
întreprinderii ,,X”, care este valoarea mijloacelor băneşti eliberate
titularului/titularilor de avans ?
29. Care este paguba materială, cauzată agentului economic în urma
neînregistrării operaţiunilor cu mijloacele băneşti în casă şi pe conturi,
pe perioada (de indicat) ?
30. Conform documentelor primare, care este provenienţa bunurilor (de
indicat concret care) şi serviciilor livrate (de indicat) de către entitatea
“X” în perioada (de indicat) ?
31. Conform datelor din evidenţă, cum au fost utilizate ulterior
bunurilor şi serviciilor procurate (de indicat) de către entitatea “X” în
perioada (de indicat)?
32. Au fost luate la evidenţă contabilă eliberarea de către SRL ,,X”a
mijloacele băneşti, efectuarea livrărilor de utilaje sau alte bunuri
materiale, prestări de serviciu sub formă de sponsorizări şi filantropie
pe perioada
33. Alte aspecte din domeniul contabilităţii ce au tangenţă cu
materialele cauzei referitor la bunurile materiale, servicii prestate.
32. Economică 1. Corespund sau nu indicatorii din raportul financiar cu datele evidentei DE BAZĂ:
contabile ale întreprinderii „X”, la situaţia (de indicat)? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
2. Care este valoarea activelor, pasivelor societăţii (la necesitate, de indicat 2. Bonul de plată
componenţa acestora), conform datelor bilanţului contabil,la situaţia (de (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
indicat), după caz: creanţele, datoriile, alţi indicatori ai entităţii conform 3. Document de identificare a solicitantului
bilanţului? (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
3. Care este starea de fapt a entităţii economice, conform raportului juridice)

pagina 27 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
financiar, în raport cu perioada precedentă, referitor la domeniul 4. Obiect în litigiu
investigat; 5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
4. Care este rentabilitatea întreprinderii pe perioada (de indicat), după caz, „DUPĂ CAZ”)
în raport cu altă perioadă precedentă (de indicat care) ?
5. Conform datelor bilanţului contabil, a dispus sau nu întreprinderea ,,X” DUPĂ CAZ:
de datorii privind împrumuturile primite de la persoane fizice/juridice, - acte ale Inspectoratului Fiscal,
credite, la situaţia (de indicat). Dacă da, care a fost valoarea acestora, - registre contabile;
după caz, data formării, de la cine au fost împrumutate mijloacele - actele de control şi revizii;
băneşti, în ce sume? - concluziile expertului tehnic;
6. Conform rapoartelor financiare, care este suma venitului impozabil a - dări de seamă;
entităţii „X” obţinută în perioada (de indicat)? - documente centralizatoare;
7. Care este mărimea venitului obţinut de către societatea „X”, în urma - evidenţa analitică;
livrării mărfurilor/ serviciilor (de indicat) în perioada (de indicat)? - evidenţa sintetică;
8. Conform rapoartelor financiare, care este suma cheltuielilor entităţii „X” - rapoarte financiare;
suportate în perioada (de indicat)? - listele de inventariere;
9. A fost complet reflectată în contabilitatea întreprinderii„X” veniturile - contracte între întreprinderi şi organizaţii;
obținute și cheltuielilor suportate în baza documentelor prezentate (de - devize de cheltuieli;
indicat), în perioada (de indicat), conform contractului (de indicat)? - acte de îndeplinire a lucrărilor;
10. Este corect stabilit valoarea/volumul de lucrări si servicii prestate, - documente financiare şi datele economice;
inclusiv de locaţiune, de către întreprinderea ,,X” întreprinderii „Y”, în - business-planuri;
perioada (de indicat), conform contractelor încheiate, a documentelor - documente ale analizei dintre creditor şi debitor;
(de indicat) pentru perioada (de indicat), conform datelor contabilităţii? - contracte de credit, gaj;
11. Care este suma datoriilor/creanţelor pentru lucrările si serviciile prestate, - actele normative privind calculul
inclusiv de locaţiune, de către ,,X” faţă de „Y”, în perioada (de indicat), efectivului economic pentru raţionalizare şi propuneri.
în urma tranzacţiilor economice?
12. Există sau nu fapte de denaturare a datelor contabilităţii (de indicat
tranzacţia, documentele) prin nerespectarea ordinii stabilite ce
reglementează raporturile economice între doi sau mai mulţi agenţi
economici?
13. Corect au fost determinate şi descifrate relaţiile economico-financiare
dintre părţile aflate în litigiu. În baza documentelor (de indicat), care a
fost genul tranzacţiei, valoarea, perioada formării acestora,
creanţele/datoriile la situaţia (de indicat), apărute în urma tranzacţiilor
economice reflectate în contabilitatea întreprinderii ,,X”?
14. În perioada (de indicat) de către entităţile în litigiu, au fost sau nu
efectuate decontări prin intermediul terţelor persoane. Dacă da, atunci de
identificat persoana terţă, cînd a avut loc tranzacţia, valoarea acesteia;

pagina 28 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
15. Alte aspecte ce pot să apară intre entităţii (livrări, procurări de mărfuri şi
servicii (inclusiv de locaţiune), împrumuturi, fuziune, relaţii de
colaborare, etc.), aflate în diverse relaţii de colaborare;
16. Corectitudinea calculării locaţiunii imobilului şi altor bunuri, conform
contractelor încheiate, pe perioada (de indicat)?
17. Care este venitul ratat a societăţii „X” pentru perioada (de indicat) în
urma neîndeplinirii obligaţiunilor contractuale (de indicat contractul,
de către cine) / retragerii licenţei / alte cazuri?
18. Care a fost valoarea dividendelor rezultate din activitatea de
antreprenoriat calculate, declarate și achitate de către întreprinderea
„X” , pentru perioada (de indicat).
19. Corespunderea distribuirii de către societatea ,,X” a dividendelor -
statului, asociaţilor, acţionarilor, etc., pentru perioada de activitate (de
indicat);
20. Care sunt aporturile primite de la acţionarii sau asociaţii societăţii ,,X”
(după caz, de indicat de la cine, natura aportului, valoarea acestuia), în
perioada (de indicat);
21. Care este cota parte a acţionarului/acţionarilor, asociatului/asociaţilor
în Fondul statutar al societăţii pentru perioada (de indicat), sau la
situaţia (de indicat)?
22. Care sunt datoriile fondatorului/fondatorilor ale societăţii „X” la
aporturile în Capitalul Statutar la situaţia (de indicat)?
23. Care este valoarea impozitelor (de indicat care) calculate şi achitate de
întreprinderea „X” în perioada (de indicat)?
24. Corect sau nu au fost calculate obligaţiile fiscale de către societatea „X”
faţa de Bugetul de Stat privind impozitele/taxele (de indicat), în
perioada (de indicat)?
25. Au fost sau nu utilizate mijloacele bugetare (prevăzute pentru: de
indicat articolul de cheltuieli) după destinaţie, în perioada (de
indicat)?
26. Care este suma diminuării impozitelor/taxelor (de indicat care impozite,
taxe) de către entitate, în perioada (de indicat), în urma
nereflectării/reflectorii neconforme a datelor conţinute în documentele
primare (de indicat)?
27. Care a fost venitul obţinut de întreprindere, în urma desfăşurării
activităţii (de indicat) supuse licenţierii, fără de a deţine licenţa
respectivă, în perioada (de indicat)?

pagina 29 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
28. Conform datelor contabilităţii care este valoarea calculată a retribuţiei
muncii salariaţilor/salariatului (de indicat) întreprinderii „X”, pentru
perioada de activitate (de indicat)?
29. Conform datelor contabilităţii care este valoarea achitată a retribuţiei
muncii salariaţilor/salariatului (de indicat) întreprinderii „X”, pentru
perioada de activitate (de indicat)?
30. Conform datelor contabilităţii, a fost corect sau nu calculat salariul,
indemnizaţiile, compensaţiile, alte plăţi lucrătorilor/lucrătorului
întreprinderii „X”, pentru perioada de activitate (de indicat)?
31. Se confirmă datele reflectate în contabilitate cu alte materiale
prezentate, inclusiv: actele controalelor, reviziilor; procese-verbale de
audiere a martorilor, învinuiţilor; explicaţii; alte materiale acumulate în
cadrul investigaţiilor efectuate care au tangenţă nemijlocită cu cauza
respectivă?
32. Alte aspecte din domeniul activităţii economico-financiare ale entităţii,
ce au tangenţă cu materialele cauzei referitor la bunurile materiale,
servicii prestate, etc.
33. Financiar- 1. Corect au fost calculate procentele la creditele eliberate de către Bancă
bancară agenţilor economici sau persoanelor fizice pe perioada __________? DE BAZĂ:
2. Care este datoria agenţilor economici sau persoanelor fizice pentru 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
creditele primite la situaţia _____________ ? 2. Bonul de plată
3. Corect au fost calculate penalităţile pentru nerambursarea la timp a (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
creditelor pe perioada __________? 3. Document de identificare a solicitantului
4. Sursele financiare primite sub formă de credit au fost utilizate de către (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau
agenţii economici conform destinaţiei pe perioada ____________? juridice)
4. Obiect în litigiu
5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
„DUPĂ CAZ”)

DUPĂ CAZ:
- jurnalele contabile, documentele primare de evidenţă contabilă şi
documentele bancare;
- procesele-verbale;
- documentele financiare şi datele economice, dosarele de creditare,
alte documente ale analizei de creditare şi relaţiilor dintre creditor şi
debitor;
- datele financiare şi economice ale agentului economic, contractele de

pagina 30 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului
creditare, procesele-verbale;
- actele de control şi revizii, actele normative care reglementează
normele de calculare şi impozitare;
- cercetarea materialelor agentului căruia i se acordă creditul;
- devizele de cheltuieli;
- business-planul;
- documentele contabile.
1. Care este costul articolelor, ţinând cont de uzura lor la momentul DE BAZĂ:
deteriorării până la incendiere, inundare, etc.? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
2. Care este valoarea ("valoarea reziduală") articolelor deteriorate în 2. Bonul de plată
rezultatul scurgerilor, dacă acestea pot fi exploatate/utilizate în (în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
continuare conform destinaţiei? 3. Document de identificare a solicitantului
(în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
4. Obiect în litigiu
5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
„DUPĂ CAZ”)
DUPĂ CAZ:
Facturi fiscale
3. Sunt sau nu defecte articolele? dacă da, au apărut acestea în procesul DE BAZĂ:
producerii sau în procesul de exploatare? 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
Merceologică
4. Influenţa factorilor asupra calităţii produsului, obiectului 2. Bonul de plată
(a produselor
(în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
34. de larg 5. Corespunderea ambalajului (modului de ambalare) datelor normative
3. Document de identificare a solicitantului
consum şi
6. Corespund condiţiile de păstrare a mărfurilor cerinţelor (în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
alimentare)
4. Obiect în litigiu
5. Modele de comparaţie
7. Corespund oare caracteristicele produselor, mărfurilor indicate în DE BAZĂ:
documentele de însoţire, celor reale 1. Ordonanţă / încheiere / cerere
2. Bonul de plată
(în cazul dispunerii expertizei pe dosare civile sau la cereri)
3. Document de identificare a solicitantului
(în cazul dispunerii expertizei la cerere de persoane fizice sau juridice)
4. Obiect în litigiu
5. Modele de comparaţie (pentru detalii a se vedea lista de mai jos
„DUPĂ CAZ”)
DUPĂ CAZ:
Documente de însoţire

pagina 31 din 32
Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ
Gen de
Documentele şi materialele necesare pentru prestarea
expertiză Întrebările-tip
HG 1052/12.09.06 serviciului

pagina 32 din 32