Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 2

Evaluarea cantitativă a susceptibilităţii din punct de vedere


geologic a amplasamentelor pentru depozite de deşeuri

Să se evalueze formaţiunile geologice considerate în tema anterioară în termeni de


susceptibilitate ca amplasamente pentru un depozite de deşeuri.

Grupele de fenomene care se iau de obicei în consideraţie pentru astfel de clasificări sunt
(Bohn, 1994):
 condiţiile geomorfologice;
 omogenitatea verticală şi orizontală a corpurilor de roci;
 compoziţia mineralogică şi petrografică;
 caracteristicile granulometrice şi geomecanice;
 parametrii macrostructurali;
 condiţiile tectonice;
 stabilitatea terenului;
 prezenţa depozitelor minerale în subsol;
 condiţiile hidrogeologice.
Clasificarea pe bază de punctaj a amplasamentului depozitului de deşeuri în termenii
prezenţei şi extinderii grupelor de fenomene, este propusă în modul următor:
- 0 puncte: complet nepotrivit;
- 1 punct: nepotrivit;
- 2 puncte: predominant nepotrivit;
- 3 puncte: moderat potrivit;
- 5 puncte: perfect potrivit.
Sistemul de punctaj este detaliat pe grupe de fenomene astfel :

1. CONDIŢII GEOMORFOLOGICE
0 puncte: - taluzuri cu pantă maximă mai mare de 12º
- umpluturi antropogenice
1 punct - taluzuri cu pantă maximă de 10-12º
- depozite aluviale
2 puncte: - taluzuri cu pantă maximă de 8-10º
- depozite deluviale
3 puncte: - taluzuri cu pantă maximă de 5-8º
- terenuri cuaternare consolidate
4 puncte: - taluzuri cu pantă maximă de 3-4º
- terenuri terţiar – superioare - consolidate
5 puncte: - taluzuri cu pantă maximă mai mică de 3º
- terenuri terţiar – inferioare consolidate sau mai vechi

1
2. OMOGENITATEA VERTICALÃ ŞI ORIZONTALÃ A CORPULUI DE ROCI
0 puncte: - grosime totală mai mare de 10 m
- dezvoltare lenticulară
- compoziţie litologică neomogenă
1 punct - grosime totală de 10 – 15 m
- dezvoltare lenticulară
- compoziţie litologică uşor neomogenă
2 puncte: - grosime totală de 15 – 20 m
- dezvoltare lenticulară
- litologie subconstantă
3 puncte: - grosime totală de 15 – 20 m
- stratificate sau nestratificate
- litologie neconstantă
4 puncte: - grosime totală mai mare de 20 m
- stratificaţie evidentă şi constantă lateral
- litologie subconstantă
5 puncte: - grosime totală mai mare de 30 m
- litologie omogenă verical şi lateral

3. COMPOZIŢIA MINERALOGICÃ şi PETROGRAFICÃ


0 puncte: - depozite clastice, neconsolidate, formate în principal din cuarţ,
feldspat şi mice
- lipsa mineralelor argiloase
- conţinut ridicat de pirită
- conţinut ridicat de carbonaţi sub forma de granuule (gresii, brecii
etc.)
1 punct - depozite clastice, neconsolidate, formate din cuart, feldspat şi mice
in proportie de 80%
- minerale argiloase asociate cu feldspati (5-8%)
- pirită şi carbonaţi granulari (12-15%)
2 puncte: - depozite clastice slab consolidate
- pirită şi carbonaţi granulari cu 10-15% minerale argiloase
3 puncte: - roci clastice cu ciment calcaros sau argilos
- conţinut de pirită mai mic de 5%
4 puncte: - compoziţie mineralogică cu conţinut ridicat de minerale argiloase
- roci clastice de precipitaţie chimică
5 puncte: - roci de segregare chimică primară sau de descompunere secundară
constând în principal din minerale argiloase

2
4. CARACTERISTICILE GRANULOMETRICE şi GEOMECANICE
0 puncte: - diametrul predominant al particulelor mai mare de 0,6 mm
- permeabilitatea K > 0,002 cm/s
1 punct - diametrul predominant al particulelor 0,6 – 0,1 mm
- permeabilitatea K = 0,002 - 10-3 cm/s
2 puncte: - diametrul predominant al particulelor 0,1 – 0,02 mm
- permeabilitatea K = 10-3 - 10-4 cm/s
3 puncte: - diametrul predominant al particulelor 0,08 – 0,002 mm
- permeabilitatea K = 10-4 - 10-6 cm/s
4 puncte: - diametrul predominant al particulelor 0,002 – 0,0001 mm
- permeabilitatea K = 10-6 - 10-8 cm/s
5 puncte: - diametrul predominant al particulelor mai mic de 0,001 mm
- permeabilitatea K mai mică de 10-8 cm/s

5. PARAMETRII MACROSTRUCTURALI
0 puncte: - macrostructuri poroase, fracturate, cavernoase, carstifiate sau
milonitizate (cel puţin două dintre structurile menţionate sunt
prezente în abundenţă)
1 punct - una din structurile menţionate este prezentă în abundenţă
2 puncte: - cel putin două dintre structurile menţionate sunt prezente într-o
relativa abundenţă
3 puncte: - una din structurile menţionate este prezentă într-o relativa abundenţă
4 puncte: - una sau două dintre structurile menţionate sunt prezente sporadic
5 puncte: - cel putin una dintre structuri este prezenta foarte rar

6. CONDIŢIILE TECTONICE
0 puncte: - formaţiuni afectate de o zonă importantă de falie, cu înclinare mai
mare de 20º
1 punct - formaţiuni afectate de o zonă ingustă de falie, cu înclinare de 10-20º
2 puncte: - formaţiuni separate în unităţi tectonice de diferite dimensiuni, cu
înclinări de 10-15º
3 puncte: - formaţiuni afectate de una sau două falii minore, cu înclinări de 5-10º
4 puncte: - formaţiuni nefaliate, posibil afectate de flexuri, înclinări de 0-5º
5 puncte: - formaţiuni neafectate de deformaţii tectonice, stratificaţie orizontală

7. STABILITATEA TERENULUI
0 puncte: - teren neconsolidat, instabil, afectat de alunecări sau subsidenţă
1 punct - teren slab consolidat
- risc de alunecări şi subsidenţă
2 puncte: - teren consolidat, dar cu potenţial de mişcări atectonice care pot fi
provocate de intervenţii artificiale minore
3 puncte: - teren consolidat, vulnerabil numai în cazul unor intervenţii artificiale
la scară mare
4 puncte: - teren consolidat, cu risc foarte redus de mişcări atectonice
5 puncte: - posibilitatea unor mişcări atectonice este exclusă

3
8. PREZENŢA DEPOZITELOR MINERALE în SUBSOL
0 puncte: - depozite minerale majore, bine cunoscute cu rezerve considerabile
1 punct - depozite minerale de valoare considerabilă, înregistrate ipotetic sau
speculativ
2 puncte: - nu există depozite minerale înregistrate sau speculative în subsolul
ariei cercetate, ci în imediata apropiere
3 puncte: - rezerve speculative sau ipotetice sunt posibile în vecinătatea ariei
studiate
4 puncte: - rezerve speculative sau ipotetice sunt prezente la o anumită distanţă
de aria considerată
5 puncte: - nu exista rezerve minerale nici în subsol, nici în apropiere

9. CONDIŢIILE HIDROGEOLOGICE
0 puncte: - ape curgătoare permanente
- nivelul freatic între 0 şi 10 m adâncime
- curgeri laterale
- comunicare hidrogeologică cu acvifere mai adânci
- conţinutul în apă al stratelor de roci mai mare de 30%
1 punct - ape curgatoare intermitente
- nivelul freatic între 10 şi 20 m adâncime
- fără curgeri laterale remarcabile
- comunicare slabă cu acvifere mai adânci
- conţinutul în apă al stratelor de roci mai mare de 30%
2 puncte: - arie neafectata de ape de suprafaţă
- scurgere de suprafaţă din precipitaţii
- nivelul freatic între 20 şi 25 m adâncime fără curgeri laterale sau
verticale
- fără comunicare cu acvifere mai adânci
- conţinutul în apă al stratelor de roci mai mare de 30%
3 puncte: - arie neafectată de ape de suprafaţă
- scurgere de suprafaţă din precipitaţii slaba şi controlata
- nivelul freatic sub 25 m adâncime
- conţinutul în apă al stratelor de roci între 20 şi 25 %
4 puncte: - arie neafectata de ape de suprafaţă
- scurgere de suprafaţă din precipitaţii slabă şi controlată
- nivelul freatic între 20 şi 25 m adâncime
5 puncte: - arie neafectata de ape de suprafaţă
- scurgere de suprafaţă din precipitaţii slabă şi controlată
- nivelul freatic mai adanc de 25 m adâncime
- fără curgeri laterale sau orizontale
- conţinutul în apă al stratelor de roci între 10 şi 20 %

Punctaje realizate:
- pentru amplasamentul 1 (zonă considerată în tema anterioară ca fiind favorabilă
amplasării depozitului de deşeuri) – ....... puncte;
- pentru amplasamentul 2 (zonă considerată mediu favorabilă) – ...... puncte;
- pentru amplasamentul 3 (zonă considerată nefavorabilă) – ...... puncte.

S-ar putea să vă placă și