Sunteți pe pagina 1din 12

Ghid

privind protecţia vamală

a drepturilor proprietăţii intelectuale


Publicaţia are un caracter pur informativ şi nu poate fi aplicată în
calitate de act de referinţă cu efecte juridice. Broşura este destinată
pentru facilitarea activităţii antreprenorilor şi colaboratorilor
vamali în domeniul protecţiei drepturilor proprietăţii intelectuale,
precum şi pentru consolidarea colaborării între autorităţile vamale
şi agenţii economici.
Introducere
Comerţul cu mărfuri contrafăcute şi opere pirate (produse care încalcă
drepturile proprietăţii intelectuale) prezintă un pericol major la adresa
securităţii naţionale, business-lui legal, precum şi la adresa dezvoltării
economice a ţării.

Republica Moldova este, de asemenea, afectată de comercializarea mărfurilor


contrafăcute şi operelor pirate. În acest context, Republica Moldova
întreprinde măsuri eficiente privind lupta cu mărfurile contrafăcute în
contextul procesului de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu
legislaţia Uniunii Europene. În momentul semnării Planului de Acţiuni
Uniunea Europeană-Republica Moldova, Guvernul de la Chişinău s-a angajat
să implementeze reforme eficiente de racordare a legislaţiei naţionale la
practica europeană în domeniul proprietăţii intelectuale.

În acest context, se înscriu propunerile de introducere a modificărilor şi


amendamentelor la Codul Vamal al Republicii Moldova din 20 iulie 2007
pentru a corespunde practicii internaţionale şi europene. Introducerea
modificărilor preconizate în Codul Vamal va lărgi spectrul legal privind
protecţia vamală a drepturilor de proprietate intelectuală, va apropia
Republica Moldova de standardele şi practicile Uniunii Europene şi va crea
condiţii propice pentru perfecţionarea mecanismelor de colaborare între
organele vamale ale diferitor state.

Noţiuni de bază privind protecţia vamală a


drepturilor proprietăţii intelectuale

Declaraţie a titularului – declaraţia titularului dreptului de proprietate intelectuală,


prin care acesta îşi asumă responsabilitatea faţă de persoanele implicate, în cazul în
care instanţa judecătorească stabileşte că mărfurile nu aduc atingere unui drept de
proprietate intelectuală; prin această declaraţie titularul dreptului acceptă să suporte
toate cheltuielile ocazionate de păstrarea mărfurilor şi alte operaţiuni sub
supraveghere vamală, inclusiv cheltuielile de distrugere a mărfurilor.

Drept de proprietate intelectuală – dreptul de autor, drepturile conexe, dreptul


asupra mărcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor şi
modelelor industriale, dreptul asupra indicaţiilor geografice, dreptul asupra
brevetelor de invenţie, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protecţie,
dreptul asupra soiurilor de plante.

Drept de autor – dreptul de proprietate intelectuală recunoscut persoanei fizice sau


persoanei juridice care a creat o operă originală de creaţie intelectuală în domeniul
literar, artistic sau ştiinţific, independent de modalitatea de creaţie, modul sau forma
concretă de exprimare, precum şi independent de valoarea şi destinaţia lor, ori altor
titulari legali (persoane juridice sau fizice).

Drepturi conexe – drepturile de proprietate intelectuală, altele decît drepturile de


autor, de care beneficiază artiştii interpreţi sau executanţi pentru propriile
interpretări sau execuţii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de
înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, şi organizaţiile de
radiodifuziune şi televiziune, pentru propriile emisiuni şi programe.

Obiect al proprietăţii intelectuale - rezultate ale activităţii intelectuale, confirmate


prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizării lor, ce includ: obiectele de
proprietate industrială (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale
circuitelor integrate, denumiri de origine ale produselor, mărci de produse şi mărci
de servicii, desene şi modele industriale), obiectele dreptului de autor şi ale
drepturilor conexe (opere literare, de artă, de ştiinţă etc., inclusiv programe pentru
calculator şi baze de date), secretul comercial (know-how) etc.

Titular al dreptului - deţinătorul unui drept de proprietate intelectuală, sau


reprezentantul său, ori orice altă persoană autorizată să utilizeze acest drept sau
reprezentantul acesteia;

Sunt considerate mărfuri contrafăcute:


 orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care poartă, fără autorizaţie, o marcă
identică ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs
sau de serviciu legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv,
încalcă drepturile titularului mărcii în cauză;
 orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă,
autoadeziv, broşură, instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie care poartă
un astfel de simbol), chiar dacă este prezentat separat şi care se află în aceeaşi
situaţie cu mărfurile definite la punctul de mai sus.

Mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală sunt:


 mărfuri contrafăcute;
 opere pirat;
 mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de invenţie, unui
certificat suplimentar de protecţie, unei denumiri de origine sau unei indicaţii
geografice sau unui brevet de soi de plante.

Se asimilează mărfurilor susmenţionate, orice tipar sau matriţă destinată ori


adaptată fabricării unor astfel de mărfuri care aduc atingere unui drept de
proprietate intelectuală, cu condiţia că folosirea acestor tipare sau matriţe să aducă
atingere titularului dreptului.

Domeniul de aplicare

Legislaţia Republicii Moldova privind protecţia proprietăţii intelectuale se aplică


asupra mărfurilor contrafăcute şi operelor pirate care:
 sînt introduse în sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
 sînt declarate organelor vamale în scopul plasării acestora sub un regim vamal
definitiv sau suspensiv;
 se află sub supraveghere vamală, în orice alte situaţii;
 nu au fost declarate la intrarea sau ieşirea din ţară şi sînt descoperite de organele
vamale în timpul efectuării controalelor vamale;
 au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau abandon în favoarea statului.

Bunurile deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane


fizice şi care sunt destinate uzului personal nu cad sub incidenţa legislaţiei naţionale
privind protecţia proprietăţii intelectuale.

A. Măsurile prealabile depunerii cererii de intervenţie


a organului vamal

În cazul în care nu este depusă o cerere de intervenţie sau pînă la acceptarea


acesteia, organul vamal poate suspenda operaţiunea de vămuire şi/sau să reţină, pe
o perioadă de 3 zile lucrătoare, dacă are temeiuri suficiente de a considera că aceste
mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. Organul vamal notifică
titularul dreptului şi declarantul/destinatarul mărfurilor, dacă aceştia din urmă sunt
cunoscuţi, despre măsura aplicată, conform modelului stabilit de Serviciul vamal.
Termenul de 3 zile decurge de la data la care titularul dreptului a primit notificarea.

Dacă, în termenul prevăzut, titularul dreptului nu depune o cerere de intervenţie,


organul vamal ridică măsura de reţinere a mărfurilor şi/sau efectuează vămuirea
acestora, dacă celelalte condiţii legale sînt satisfăcute.

În cazul în care, cererea de intervenţia nu a fost depusă sau nu fost încă acceptată
pentru examinare, organul vamal poate solicita de la titularul drepturilor informaţii
privind dreptul protejat.

1. Depunerea şi examinarea cererii de intervenţie a organelor vamale


Titularul drepturilor de proprietate intelectuală depune cererea de intervenţie la
Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Cererea de intervenţie poate fi depusă în
forma scrisă, sau electronică, conform modelului stabilit de Serviciului Vamal şi
trebuie să conţină următoarele informaţii obligatorii:
 datele de identificare a titularului de drept;
 o descriere tehnică precisă şi detaliată a mărfurilor originale, precum şi
fotografii, mostre de producţie ale acestora, locul unde acestea au fost produse,
producătorul lor, precum şi datele despre alţi titulari de drept;
 orice informaţie specifică pe care titularul o deţine în legătură cu modalitatea de
încălcare a dreptului său;
 numele şi adresa persoanei de contact desemnate de titularul dreptului.

Titularul dreptului va furniza, de asemenea, informaţii suplimentare pe care le


deţine, cum ar fi:
 valoarea mărfurilor originale înainte de taxare;
 locul unde se află mărfurile sau destinaţia lor;
 detalii privind identificarea lotului sau a coletelor;
 data prevăzută pentru sosirea sau plecarea mărfurilor;
 mijloace de transport utilizate;
 ţara sau ţările de fabricaţie şi rutele folosite;
 diferenţele tehnice între mărfurile originale şi cele susceptibile a aduce atingere
unui drept de proprietate intelectuală;
 denumirea şi sediul persoanelor juridice autorizate să importe, să exporte sau să
distribuie mărfurile.

La cerere de intervenţie în mod obligatoriu se anexează următoarele documente:


 declaraţia titularului dreptului de forma stabilită prin care acesta îşi asumă
responsabilitatea în cazul în care se stabileşte că mărfurile nu aduc atingere unui
drept de proprietate intelectuală şi să suporte toate cheltuielile efectuate în
temeiul prezentului capitol;
 dovada că este titularul dreptului de proprietate intelectuală.

Dacă cererea de intervenţie este depusă fără respectarea cerinţelor prevăzute,


Serviciul Vamal este în drept să respingă cererea printr-o decizie motivată, în care
va fi menţionată calea posibilă de atac în instanţele de judecată. O nouă cerere
poate fi depusă numai după completarea acesteia în mod corespunzător.

În termen de 30 zile de la primirea cererii de intervenţie, Serviciul Vamal va


comunica în scris titularului despre acceptarea sau respingerea cererii, sau se vor
solicitata informaţii suplimentare pentru examinarea cererii.

Titularul nu trebuie să plătească careva taxe pentru acoperirea cheltuielilor


administrative aferente prelucrării cererii.

Titularul dreptului poate formula o plângere la instanţa de judecată competentă în


cazul respingerii cererii de intervenţie.

2. Acceptarea cererii de intervenţie


Dacă este acceptată cererea de intervenţie, Serviciul Vamal stabileşte perioada de
intervenţie, de până la un an din data primirii deciziei de acceptare. Odată cu
expirarea perioadei în cauză, termenul fi prelungit.

Serviciul Vamal prezintă organelor vamale subordonate cererile de intervenţie


acceptate pentru întreprinderea măsurilor necesare la frontieră.

3. Condiţiile şi măsurile de intervenţie a organelor vamale

În baza cererii de intervenţie acceptate, organul vamal adoptă o decizie de reţinere a


mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală
şi/sau suspendă operaţiunea de vămuire, notificînd în scris titularul dreptului şi
declarantul/destinatarul mărfurilor. Biroul vamal informează imediat Serviciul
Vamal asupra deciziilor şi măsurilor întreprinse.

În cazul în care organul vamal a reţinut mărfurile susceptibile de a aduce atingere


unui drept de proprietate intelectuală şi/sau a suspendat operaţiunea de vămuire,
mărfurile pot fi distruse dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 titularul dreptului informează în scris organul vamal, în termen de 10 zile


lucrătoare de la data primirii, sau 3 zile lucrătoare în cazul mărfurilor perisabile, că
mărfurile reţinute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.

 titularul dreptului depune la organul vamal, în termenele prevăzute acordul


scris a declarantului/destinatarului mărfurilor că, ultimul abandonează aceste
mărfuri în vederea distrugerii; acest acord poate fi transmis autorităţii vamale direct
de către declarantul/ destinatarul mărfurilor. Condiţia în cauză se consideră a fi
îndeplinită atunci cînd declarantul/destinatarul mărfurilor nu a contestat în termenul
stabilit în mod expres, în scris, reţinerea şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire
ori distrugerea mărfurilor;

 organul vamal prelevă, în mod obligatoriu, mostre de mărfuri ce urmează a fi


distruse, conform reglementărilor vamale, pentru ca acestea să fie păstrate în
vederea constituirii de probe în instanţă, după necesitate.

 distrugerea se efectuează pe cheltuiala şi sub responsabilitatea titularului


drepturilor, cu excepţia cazului în care legislaţia prevede altfel.

În cazul în care declarantul/destinatarul mărfurilor contestă măsurile de reţinere


şi/sau de suspendare a operaţiunii de vămuire ori se opune distrugerii mărfurilor,
organul vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă,
dacă celelalte condiţii legale sînt îndeplinite.

Pentru a stabili dacă s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuală, organul
vamal va comunica titularului dreptului informaţii privind numele şi adresa
declarantului/deţinătorului mărfurilor, ţara de origine şi de expediţie a mărfurilor
susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, dacă organul
vamal deţine atare informaţii.

Titularul dreptului de proprietate intelectuală care primeşte informaţii privind


numele şi adresa declarantului/deţinătorului mărfurilor, ţara de origine şi de
expediţie a mărfurilor nu le poate utiliza. Utilizarea acestor informaţii în alte
scopuri decît cele expres prevăzute atrage după sine răspunderea titularului şi
anularea intervenţiei.

Organul vamal poate permite părţilor să examineze mărfurile reţinute şi/sau a


căror vămuire este suspendată, precum şi să preleve probe în vederea stabilirii, prin
analize sau testări, dacă mărfurile lezează dreptul de proprietate intelectuală. Cînd
mostrele nu sunt distruse ca urmare a analizei, titularul dreptului le va returna după
efectuarea acesteia, pe cît posibil înainte de eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea
liberului de vamă. Toate cheltuielile şi responsabilităţile legate de analiza acestor
mostre sunt suportate de titularul dreptului.

Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reţinerea


mărfurilor şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, titularul dreptului nu
acţionează în judecată declarantul/ destinatarul mărfurilor sau
declarantul/destinatarul mărfurilor contestă măsurile de reţinere şi/sau de
suspendare a operaţiunii de vămuire ori se opune distrugerii mărfurilor, organul
vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, dacă
celelalte condiţii legale sînt îndeplinite.

În cazuri întemeiate, la cererea scrisă a titularului dreptului, Serviciul Vamal poate


prelungi termenul prevăzut cu cel mult 10 zile lucrătoare, iar în cazurile mărfurilor
uşor alterabile perioada este de 3 zile lucrătoare, fără posibilitatea de a fi prelungită.

În cazul în care titularul dreptului de proprietate intelectuală acţionează în judecată


declarantul/destinatarul mărfurilor, acesta informează imediat organul vamal despre
măsurile adoptate, iar organul vamal reţine mărfurile pînă la data cînd hotărîrea
judecătorească rămîne definitivă şi irevocabilă.

Titularul dreptului de proprietate intelectuală este obligat, în termen de 15 zile de la


încetarea protecţiei dreptului de proprietate intelectuală, precum şi în cazul altor
schimbări aferente ce se produc pe teritoriul Republicii Moldova, să înştiinţeze
despre aceasta Serviciul Vamal. În caz contrar, titularul va suporta toate
consecinţele care vor deriva din inacţiunile lui, purtînd răspundere faţă de
persoanele implicate.

B. Măsuri aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de


proprietate intelectuală

Mărfurile faţă de care s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate
intelectuală pot avea următoarele destinaţii:

 distruse conform normelor legale în vigoare sau să fie scoase în afara


circuitelor comerciale astfel încât să evite să cauzeze un prejudiciu titularului, fără
nici o indemnizaţie de orice fel, cu excepţia în care legislaţia prevede altfel şi fără
nici o cheltuială din partea statului;
 se ia, referitor la mărfurile în cauză orice măsură care are ca efect privarea
efectivă a persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii. Cu excepţia
unor cazuri excepţionale, simpla retragere a mărcilor care au fost aplicate fără
autorizaţie pe mărfurile contrafăcute nu este considerată o măsură care are ca efect
privarea efectivă a persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii;

 predate, cu titlu gratuit, în funcţie de natura bunului, unor instituţii din


domeniul ocrotirii sociale, unor organizaţii de stat sau asociaţii nonprofit cu
caracter umanitar, asociaţii ori cluburi sportive, instituţii de învăţămînt de stat,
persoane fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, dacă există
acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală şi dacă sînt mărfuri
apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiţia de a nu fi
comercializate.

Aplicarea măsurilor descrise nu exclude valorificarea de către titular a drepturilor


sale pe cale judiciară, în condiţiile legii.

C. Asigurarea

În cazul mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor sau


modelelor industriale, brevetelor de invenţie, certificatelor suplimentare de
protecţie sau brevetelor de soi de plante, titularul dreptului, declarantul/destinatarul
mărfurilor are posibilitatea de a obţine acordarea liberului de vamă sau ridicarea
măsurii de reţinere a mărfurile în cauză cu constituirea unei garanţii, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 titularul dreptului a depus la organul vamal dovada formulării unei acţiuni în


judecată;
 sa nu se fi dispus pe cale judiciara măsura sechestrării sau indisponibilizării
mărfurilor, înainte de expirarea termenului prevăzut;
 au fost îndeplinite toate formalităţile vamale, conform legislaţiei.
Garanţia prevăzută trebuie sa fie suficienta pentru a proteja interesele titularului
dreptului. Constituirea acestei garanţii nu afectează celelalte posibilităţi de căi de
atac ale titularului de drept.

În cazul în care acţiunea în justiţie a fost formulata altfel decât din iniţiativa
titularului dreptului asupra desenelor si modelelor industriale, brevetelor de
invenţie, certificatelor suplimentare de protecţie sau brevetelor de soi, garanţia va fi
disponibilizata daca, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării
titularului dreptului, acesta nu face dovada iniţierii unei proceduri legale.

Termenul prevăzut poate fi prelungit la maximum 30 zile lucrătoare.

D. Răspunderea organelor vamale şi a


titularului dreptului de proprietate intelectuală

Primirea cererii de intervenţie nu îndreptăţeşte titularul dreptului să solicite


autorităţii vamale o compensaţie sau reparare a daunei, în situaţia în care mărfurile
prevăzute la art.301 din prezentul Cod nu au fost depistate de autoritatea vamală.
Reţinerea mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate
intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire nu atrage după sine
răspunderea organului vamal faţă de persoanele care pot invoca un drept asupra
mărfurilor prevăzute la art. 301 din prezentul Cod, pentru repararea eventualelor
prejudicii cauzate de acestea ca rezultat al intervenţiei organelor vamale.

Cheltuielile ocazionate de depozitarea, manipularea şi păstrarea mărfurilor sub


supraveghere vamală, precum şi cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli
aferente sau similare sînt puse în sarcina titularului dreptului de proprietate
intelectuală.

Colaboratorii vamali, în cazul divulgării contrar prevederilor legale a informaţiilor


privind numele şi adresa declarantului/deţinătorului mărfurilor, ţara de
origine şi de expediţie a mărfurilor etc pot fi traşi la răspundere disciplinară, în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Linkuri utile privind protecţia drepturilor proprietăţii intelectuale

1. Serviciul Vamal al Republicii Moldova,


http://www.customs.md/statistica/registru.php?lang=ro

2. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală aRepublicii Moldova,


http://www.agepi.md/

3. Camera de Industrie şi Comerţ a Republicii Moldova,


http://marca.chamber.md/en/index.php?page=about
 w.agepi.md/
vsz

Informaţii de contact:
SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
str. Columna, Chisinau, MD-2001
Secretariatul: 57-41-82
Serviciul Presă: 57-41-20
Linia de Încredere: 57-41-74/ 27-55-76
Fax: 27-30-61
Email: dv@customs.md
http://www.customs.md

BIROURILE VAMALE REGIONALE


Biroul Vamal Chişinău Tel : (271)-2-32-45
bd Dacia 49/6, Chisinau
Tel: 53-53-65 Biroul Vamal Sculeni
Sculeni, MD-6000
Biroul Vamal Basarabeasca Tel: (236)-2-38-76
str. Şcolii 4, Basarabeasca, MD-6702
Tel: (297)-2-22-30 Biroul Vamal Soroca
str.Petru Rares 4, Soroca, MD-3000
Biroul Vamal Bender Tel : (230)-2-31-10
str. Mesterul Stanciu 2, Causeni, MD-4300
Tel: (243)-2-13-86 Biroul Vamal Ungheni
2 Feroviara str., Ungheni, MD-3600
Biroul Vamal Briceni Tel: (236)-2-35-70
str.Prieteniei 5, Briceni, MD-4700
Tel: (247)-2-54-01

Biroul Vamal Cahul


str. Prieteniei 1, Cahul, MD-3900
Tel: (299)-2-89-42

Biroul Vamal Centru


str. Ghioceilor 1, Chisinau
Tel: 71-66-55

Biroul Vamal Comrat


str.Lenin 13, Comrat, MD-3800
Tel: (298)-2-46-63

Biroul Vamal Giurgiuleşti


Giurgiulesti, MD-5318
Tel: (293)-7-10-67

Biroul Vamal Leuşeni


Leuseni, MD-3433
Tel: (269)-4-62-46

Biroul Vamal NORD


str. Cicicalo , Balti, MD-3100
Tel: (231)-3-02-55

Biroul Vamal Ocniţa


str. Mihai Viteazu 88, Ocnita, MD-7101
EU – Border Management Programme –
Assistance to Moldovan Customs

12