Sunteți pe pagina 1din 42
IN ATENTIA: J. Procurorului General al Republicii Moldova ~ Eduard Harunjen; 2. Directorului Centrului National Anticoruptie - Bogdan Zumbreanu; 3. Sefului adjunct al Procurorului-sef al Procuraturii Anticoruptie ~ Adriana Betisor; 4. Sefei Agentici de Recuperare a Bunurilor Infractionale — Otilia Nicolai; 5. Surselor Mass-media din Republica Moldova Sesizare cu privire la sivarsirea unor infractiuni : ib La data de 11.11.2016, in dosarul nr. 1a-1471/2016 in cazul lui Filat Vladimir 5-8 dispus aplicarea masurii de asigurare sub forma de confiscare specialA fap de bunurile imobile cat si a cotelor sociale de 49,634% , reprezentind cota de acfiuni a SC Kapital Invest Company SA in cadrul “IPTEH” S.A., cat si a cotei de 95,37 % din actiuni pe care le detine Filat Viadimir in cadrul SC Kapital Invest Company SA. In februarie 2017 Curtea Suprema a Justtiei menjine decizia Curtii de Apel, respingand recursul lui Filat Vladimir si pastrand decizia ca fiind definitiva si irevocabila. {n consecinja, conform definitiei confiscarii speciale si extinse, bunurile tree in proprietatea statului, Filat Vladimir nemaiavénd dreptul de dispozitie asupra acestora. Infractiunea pe care o semnalez este urmatoarea : In procesul impotriva lui Filat Vladimir, au fost parte urmatoarele persoan a) Diviricean Sanda ~ fosta Filat Nadejda, fosta sotie a lui Filat Viadimi b) Pavaleanu Virgil, cetajean roman — fin de cununie al fostilor sofi Filat, actionar al SC Kapital Invest Company SA, Pregedinte al Consiliului de Administratie si Administrator al SC Kapital Invest Company SA, tot el membru al Consiliului de Administrajie “IPTEH “ S.A. Se prezuma ci dna Sanda Diviricean, fiind parte in procesul de partajare a bunurilor aflate in devalmasie cu Filat Vladimir, ar fi trebuit s& cunoasca deci Instanfelor de judecati ( Judecdtoria Buiucani, Curtea de Apel Chisinau , cat si decizia Curtii Supreme de Justitie). Ma refer Ia confiscarea tuturor bunurilor lui Filat Vladimir, incepand cu data de la care sentina acestuia a rimas definitiva si -vocabila ( februarie — martie 2017), Ia fel, cum si normal era si fie, faptele acestea erau cunoscute si de Pavaleanu Virgil. La data de 24.04.2017, d-ul Pavaleanu Virgil, convoac’ Adunarea Generalti a Actionarilor, pentru data de 31.05.2017 ( ATENTIE!!! Dati ulterioara Hotirarii definitive si irevocabile a procesului in care numitul, Paviileanu Virgil , a fost parte. In cadrul AGA a SC Kapital Invest Company SA , din 31.05.2017 cu un numar de 96,89% voturi se decide instrainarea celor mai valoroase active ale SC Kapital Invest Company SA. instrdinarea data se finalizeaz prin “Contractul de vanzare cu rest de plata” autentificat in data de 04.04.2018 de cétre Notarul Public Iulia Paduraru, avand incheierea de autentificare nr 2210/2018. Act semnat de intregul Consiliu de Administratie al SC Kapital Invest Company SA ( Pavaleanu Virgil - fin de cununie al fostilor soti FILAT,— Administrator SC Kapital Invest Company SA, si membru al Consiliului de Administratie “IPTEH” S.A., Chilcos Constantin Florin ~cumnatul [ui Vladimir Filat si Bacarji Romina — administrator SC Kapital Invest Company SA, Presedinte al Consiliului de Administratie “IPTEH” S.A., angajata in cadrul altor companii detinute de Diviricean Sanda, ex Filat Nadejda). ILEGALITATILE NU SE OPRESC AICI!!! Urmiatoarea situatie intruneste elementele constitutive ale spalirii banilor! Il. Judecatoria Buiucani, Curtea de Apel Chisintiu edt si Curtea Suprema de Justitie, au mentinut ca definitiva si irevocabila sentinja data impotriva lui Filat Vladimir. Dupa cum am mentionat anterior, a fost dispus conficarea speciala asupra bunurilor D-lui Filat Vladimir, masurile asiguratorii riméndnd pana la pronuntarea unei hotdrari a instantei civile asupra litigiilor. Hotirirea Judecdtoriei Centru Chisiniu ~ Dosar — 2-1238/2016 din data de 01.03.2017, cat sia Hot&rarii Curfii de Apel Chisinau — Dosar — 2a-1851/2017 din data de 10.11.2017 se atribuie De-nei Diviricean Sanda dreptul de proprietate asupra a 1.0 parte din imobilele situate in mun, Chisinau, str. Mitropolit Gurie Grosu 27. Se dispune ridicarea sechestrului asupra acestora cat si asupra unui numéar de 5.823.116 actiuni, care constituie jumatate din totalul de actiuni detinute de Filat Vladimir in cadrul SC Kapital Invest Company SA. fn rest Hotardrea Judecdtoriei Buiucani, pastrata ca definitiva de Curtea de Apel Chisinau, de asemenea pastrati ca definitiva si irevocabila de Curtea Suprema de Justitie, riméine in si anume, se menfine confiscarea speciala asupra celeilalte jumataji, ce constituie celelalte 5.823.116 de actiuni, din totalul de 11.646.232 de actiuni, definute in cadrul SC Kapital Invest Company SA de catre Filat Vladimir si se mentine confiscarea special asupra cotei de 49,634 % din actiunile SC Kapital Invest Company SA in cadrul “IPTEH” S.A. in urma faptelor expuse mai sus vreau si atrag atentia asupra urmitoarei ilegalititi: fn pofida faptului c& din momentul pronunfitii Hotirarii definitive gi irevocabile a sentinfei domnului Filat Vladimir, bunurile confiscate de facto sunt in posesia statului, in data de 29.05.2018 in cadrul Adunarii Generale Ordinare anuale a Actionarilor societatii “IPTEH” S.A., care a avut loc pe adresa : Mun. Chisinau, bl. Stefan cel Mare si Sfant .65, se prezinti ca reprezentant al cotei parti de 49,634 % din actiunile confiscate de ctre Stat, numitul Pavaleanu Virgil ( ca reprezentant al SC Kapital Invest Company SA ). in cadrul Adundrii Generale Ordinare anuale, se voteaza, la propunerea lui Pavaleanu Virgil, cu votul aceluias Pavaleanu Virgil, reprezentant al SC Kapital Invest Company SA majorarea capitalului social al “IPTEH” S.A. In cadrul Adundrii Generale Ordinare anuale a “IPTEH” $.A., numitul Pavaleanu propune majorarea capitalului social cu 17.400.000 MLD (saptesprezece milioane patru sute mii lei MD ) Firul infractiunii este urmatorul — se voteazi in cadrul Adunatii Generale Ordinare anuale a Acfionarilor, care din punct de vedere legal este nestatutard, deoarece incepand cu februarie- martie 2017 SC Kapital Invest Company nu mai este titularul nr de 49,634% din actiuni detinute in cadrul “IPTEH” S.A.. Votarea majorairii de capital social in situafia data, denoti diminuarea cu rea intentie a cotei de 49,634% de actiuni pe care o define Statul prin Hotarérea definitiva si irevocabila in cazul lui Filat Vladimir. De asemenea se doreste participarea la majorarea capitalului social cu bani provenifi dintr-o vanzare ilegala a patrimoniului Societatii SC Kapital Invest Company SA din data de 04.04.2018. Aceste fapte se duc la indeplinire cu complicitatea unei alte persoane — avocatul Ion Popa. Acesta @ prezidat atat Adunarea Generali Ordinard anuali a “IPTEH” S.A. din data de 29.05.2018 cat si Adunarea Generali Anual a SC Kapital Invest Company SA din 31.05.2017. Mentionez ca lon Popa, este avocatul doamnei Diviricean Sanda ( fosta Filat Nadejda), Vii rog, sii luati act de cele expuse de mine mai sus sisi dispuneti toate parghiile legale pentru a opriducerea la indeplinire a devalizirii proprietatii Statului Republica Moldova. 1, Sa suspendati Hotdrarea Adunirii Generale anuale a Actionarilor “IPTEH” S.A. din data de 29.05.2017. 2. Si incepeti procese pentru anularea Hotirarii AGA SC Kapital Invest Company SA din data de 31.05.2017 cat si a Actului de Vanzare cu rest de plati din data de 04.04.2018 Aditional, in calitate de material probatoriu ce vin in sustinerea declara' mele, anexez urmatoarele acte : yeepe NB: Hotararea AGA a SC Kapital Invest Company SA ,din 31.05.2017 -copie; Act de vanzare cu rest de plata din 04.04.2018 — copie; Hotardre Judecatoria Centru Diviricean Sanda — copie; Hotirdre Curtea de Apel Chisinau Diviricean Sanda. - copie; Convocatorul pentru Adunarea Generala ordinara “IPTEH” S.A. din 29.05.2018 — copie; lotirdrile Judecdtoriei Buiucani, Curtii de Apel Chisinau si a Curfii Supreme de Justitie se pot gasi pe sursele web specializate, dar cu siguranta le aveti si in original, deoarece afi fost parte din aceste procese, ori, au fost ficute publice intre timp. Cu respect, Rusu Vladimir -— date de contact - +40743338903 ( email — viadimir.irusu@gmail.com ) - ff 06 Lu MONITORUL OFICIAL AL ROMANE! 3 cu Carte de Rezidenfa Pemanenta pentru Cetateni ‘Uniunii Eurepene, seriaRRPU 08531, emisa de ORI Sibiu, Ja data de 13.07.2007, avand CNP 7471004520022, care accepla. ~ ZILERIU LAURA cesioneaza Intreaga sa cola de particbare tn societate, $1 arume un rumar de 1 parte Sociala, reprezentand 2.22% din capitelul social: la ‘aloarea nominala de 10 leU/parte socialarespectiv 10\el, ‘celuiasinou aoclat D'ANGELI FIORINO, care accepta, - MASARIU VIRGIL COSMIN care cesioneazd parte ‘dn cota sa de particpare in societate si anume un numar de 16 parti sociale, acelulasi nou asoclat D'ANGELI FIORINO, care accept Urmare a aceste! cesiuni, componenta in secietate va ‘flurmatoarea: 8) DID/ANGEL! FIORINO, cu datele de mal sus, preia de Ia persoanele enumerate anterior 36 parti sociale, la vvaloare nominalé ce 10 lei o parte sociala, in valoare {tala de 360 ei, reprezentand 80% din capitalul social al Societal comercial si functia de administrator: b) MASARIU VIRGIL -COSMIN, cetatean roman, rascut la data de 02.10.1986. in municipil Sibiu, judetul ‘Sibiu, cu domicitut in oragul Cisnadie, sirada Ascanio nr. 4. ¢t. 2. ap. 9, judetul Sibiu, identifieat prin cartea de dentitate seria SB nv. 773656, ellberata de SPCLEP. Cisnadie 1a data de 06.10.2016, avand CNP 1861002524021. in calltale de cedent, cedex domnuul DYANGELI FIORINO, 16 parti sociale, 1a valoare ‘ominela de 10 lei o parte sociala, in valoare totala de 160 le} reprezentand 35,56% din capitalul social ramanand cu 8 parti sociale. a valoare nominala de 101ei 2 parte sociald. in valoare totald de 90 lel, reprezenténd 20% cin copitalu! social al societal comerciale, ‘Se da mancat de reprezentare pentru inregistrarea Prezentei hotaréri la autoritaile competente doamnel Popa Gleenere, demi th Sibtu, Str. THbune! ne. 13, osesoare seria SB nr. 591614, eliberalé de SCPLEP. ‘Sibiu la data de 16,01,2013, (89/4.884.238) Societatea KAPITAL INVEST COMPANY - S.A. HOTARARE din 34.08.2017, @ Adunarli Generate Ordinare ‘@ Adjlonariior KAPITAL INVEST COMPANY - $A. ‘Adunerea Generala Ordinara a Acfionarlot KAPITAL INVEST COMPANY-S.A. - cu sediul in Mun. lag, str St Lazar 27, invegistrata In Registrul Comertulul sub nv. 422/1140/1891, avand atribut fiscal R/CU! 1958150 si epilel socal 1.202.999,2 ll, a fost convocala in temelul i Ciaaceaaamai PARTEA AIV-A, Nr 2242/28 Vi2017 31 Stalutuli KAPITAL INVEST COMPANY - S.A. sia Logi ‘nr 31 din 16 nolembtle 1880, conform Convocatorulé ‘Publica in Montorul Oficial al Romane, Paitoa a Ia nv 1942/24.1V.2017, cu completarile ordinll de zi din Monitorul Oficial al Romanie! ear. 1699/18.V.2017; avind loc nziua de 31.05 2017, la sediul societal: la care. find indepinte conditile de validitate conform dispozitillor legale si statutai actionaril au adoptat, cu majortate de volun (36,89%), urmatoarea hotarare’ 1. Se constata lipsa prezentari situatilor fnanciar ‘anuale aforente exercitidulfinanciar al anulsi 2016 Impiterniceste Consilul de acministratie pentru a reaiza toate actiunie $i actele necesare in vederoa restart Stuatie! econemico-financiare a societafi, Inocmii si Prezentarii situatiller financiare anuale aferente ‘exereltivll financiar al anuiul 2016, 2. Se constala lipsa prezentariiraportuiul de gestiune al administratoriior pentru anii 2015 si 2016. Se Imputerniceste Consiiul de administrate pentru e realize toate actunile 51 actele necesare in vederea obtine {turor actelor societati $i asiguratii bunet activtati a societati, 3. Nu se aprobé descércarea de gestiune 3 2dministratorior pentru exerci franciar al anilor 2018 $1206 4.Se constatalipsa prezentarl raportulul Comisiel de ‘cenzori pentru anul 2016. Se Imputericeste Comisia de zor | Consiiul de administratio pentru a realiza toate actiunile $i actele necesare In vederea obtineri tuuror ‘actelor societati i exercitarlatnibutilor. 5. Se constatalipsa prezentéril bugetulu de veritur s1 hetuieli pe anul 2017. Se imputemiceste Censilul de ‘2dministratie pentru a realize toate actiunile 51 actele hecesare in vederea asigurarll bunel activtat! tnanciare a societal 6. Se constata imposibiltatea stabi proftuil net pe ‘anul 2016. Se imputemiceste Consiiul de administrate si Comisia de cenzori pentru a realize toate actiunile $i actele necesare In vederea stabiin proftutl net pe andi 2016. 7. Se numeste Pregedintele Consiliulul de administratie al Societatii si in functia de Director General, nconformitate cu prevederile Legll nr. 31/1990. ‘epublicata, cu mocificarie utertoar. 8.1. Se revoca membril Consilulul de administratic, respectiv: 4.CChilcos Constantin-Fierin; 2 Fiat ViachLuca: 3. Pevaleanu Virgil (a ru Aourfrul al Anudlae’ BES eer] Bue = (tad ng | 32 |. $e stabileste noua components @ Consiliuiui de ‘administrate ol KAPITAL INVEST COMPANY: S.A...care ‘Va avea urmatert rel membri (administrator), eu puter! ‘cepline $i nolimitate: 4. Chicos Constantin-Florin: 2. Bacarj Romina: 3. Pavaleanu Virgi. 3. Se stabileste remuneratia membrilor Consiliul de ‘edministrai 10. Se aproba inchelerea de catre Consiliul de «tdministratie @ artecontractulu de varwzare ~ eumparare 314 contractului de vanzere-cumparare in numele $1 Th Contul societati. prin care s8 Instraineze urmatoarele bunurl mobile ~ Terenul situat In mun. lagi, str. Sf, Lazar re. 27, In Suprafata de 708 mp. (708,39 conform CF hatte), avind "Cadastral 7666/2 Inseris i CF 121264 lagi (proverita din conversia CF 23634). precum $1 constructia ‘amplasale pe acest leren avand nr. cadastral 7668/2-C5; ~ Terenul sttuat in mun. 1agi, str. Sf. Lazar ne. 27, in Suprafata de 121 mp. (120,66 confor CF haitie) avind ‘nr. cadastral 7668/3/1 Inscris In CF 133707 lagi (provenita din conversia CF 23634). precum si consiructia amplasata pe acest teren avand rr. cadastral T668a/1-C1: + Teron situat in mun. lagi, st. Sf. Lazar ne. 27, in ‘suprofaia de 1919 mp. (1918.82 conform CF hare) ‘avand rr. cadastral 133741 lag! (provera din conversia CF 23634), procum si constructia amplasata pe acest teren avénd nr. cadastral 133741 - C1: « Terenui situat in mun. lagi, str. Sf. Lazar ne. 27, in ‘suprafata de 681 mp. (880,50 conform CF hatte) avind MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, Cia ai mie) PARTEA A/V-A, Nr. 2243/28 V1.2017 Nr. cadastral 7668/1/1 Inscris In CF 133746 lasi (Provenita din conversia CF 23634), le pretul minim de ‘630 euro/mp sau 2.300.000 euro pentru toate bunurile ‘enumerate mai sus. ‘11. Se imputerniceste di Pavalearu Virgi sa reatzeze sollcitariie $1 celelaite formalltati necesare priving Invegistrarea modificariior (mentiunilor) in Registrul ‘Comertulul conform prezentei Hotarari si priving publicaree acestela in Monitorul Oficial al Romaniel Parte a IV-a. Hotardrea intra in vigoare din momentul adoplar. (90/4,889.840) Sociotatea POPEC! UTILAJ GREU- S.A. ANUNT In conformtate cu prevederie Legit nr. 31/1990 priving Sociotatie comerciale, cu modificarile $i completarie Uiterioare, S.C. POPECI UTILAJ GREU- S.A.,cu sediul ‘Social In Craiova, str. Tehnicl nr. 4, Judetul Dol, avand ‘numarul de ordine in registrul comertuul J1649/1891, ‘cod unic de inregistrare RO 2294590 s1 0 cifé aruala e ataceri de peste 10 milloane lel, confirma cé a depus sub numanu de Inregstrare INTERNT:1187 16507-2017 din data de 05.08.2017. a Miristerui Finantelor Pubice, Agertia Nationala de Adminisirare Fiscala, copie dupa siluatile financiare anuale pentru exercitul inanciar ‘anuarie 2016-31 decembrie 2016, insotite de raportu ‘administratorior. raportul audtorior fnanciar (91/4.895.005) EDTOR: GUVERNUA ROMANE penton! Olea RA. Sx. Pac Ta rats fa oo ities! Sucre lm Rossa RODEO 080) ance Cerone Romande St aes tome nase G00 Sane Canara Remand ~ SX Sucrnais Dats Suc #lGAn RotzTReDTovceseixdanen Owcia se fetows pees ‘ a Publ ame Buca Pre mente Ostax02 A010 gat 2h oO A sm 1220-4600 ‘Moment Oteut A Pra 992006 Birou NorariAt Tutia PADURARU DUPLICAT CONTRACT DE VANZARE cu rest de pret {ntre subscrisele: SOCIETATEA COMERCIALA ,KAPITAL INVEST COMPANY” SA, Persoana juridic§ roménd, cu sediul social in municipiul lagi, strada Sfantul Lazar nr. 27, judetul lagi, numar de ordine in Registrul Comerfului J22/1140/1991 atribuit in data de 15.07.1991, CUI 1958150, Cod de Inregistrare Fiscala RO 1958150, reprezentati de PAVALEANU VIRGIL, cetatean roman, cu domiciliul in municipiul lagi, strada Vasile Lupu nr. 89, bloc V2, scara B, etaj 3, ap. 4, judetul lagi, avand CNP 1770415090046, legitimat prin carte de identitate seria MZ nr. 107975/03.09.2012 eiberat& de SPCLEP Iasi, 1m ‘calitate de Presedinte al Consiliului de Administra, BACARJI ROMINA, cetijean romén, og domicilial in municipiul Bacdu, strada Dr. Victor Babes nr. 2, scara A, ap. 71, judeful Bacau avind CNP 2850221410133, legitimata prin carte de identitate seria ZC nr. 248133/05.04.2017 eliberatS de SPCLEP Backu, in calitate de administrator si CHILCO$ CONSTANTIN-FLORIN, cetdtean roman, cu domicilial ‘in municipiul Iasi, strada Aeroportului nr. 1D, bloc IV, parter, ap. 46, judetul lasi, avand CNP 1820410226864, legitimat prin carte de identitae seria MZ nt. 081610/09.062012 eliberaté de SPCLEP las, we tate de administrator, in baza Hotirérii AGA din data de 31.05.2017, in calilate de vfnaitoare SOCIETATEA COMERCIALA ,,MCHIM” SRL, Petsoand juridicd romané, cu sediul social in municipiul {agi, strada Vasile Lupu nr. 95F, judetul lagi, inregistrati la Oficiul Registrului Comertului de pe lang’ Trbunalul Iasi sub ne. J22/1270/1997, avand cod unic de inregistrare RO 9912604/06.11.1997, reprezentata Ge asociat unic si administrator ZAMOSTEANU CRISTIN, cu domiciliul in municipiul les, strada Ciurchi nr. 31 judetul lagi, avaind CNP 1700204224508, legitimat prin carte de identitate de identitate seria MZ nr, 366243/28.012015 eliberati de SPCLEP lagi, judetul lagi, in calilate de cumpiritoare, a intervenit urmatorul contract de vanzare, in urmatoarele conditi Subscrisa, SOCIETATEA COMERCIALA “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A. vinde subscrisei SOCIETATEA COMERCIALA ,M.CHIM” S.R.L,, imobilul, situa municipiul lagi, strada Sfantul Lazar nr. 27, judetul lagi, compus din: ance artic) ane! situat in municipiul Iasi, str. Sf. Lazar nr. 27, in suprafata de 708 mp. (708,39 conform CF hartley avand nr, cadastral 7668/2 inscrs in CF 121264 lasi (provenita din conversia CF 23634) precum si Constructia amplasata pe acest teren avand nr. cadastral 7668/2-C5--~ Fartie) erent stuat in municipiul asi, st. Sf. Lazar nr. 27, in suprafata de 121 mp. (120,66 conform CE hartie) avand nr. cadastral 7668/3/1inscris in CF 133707 Iasi (provonita din conversia CF 23634) precum si constructia amplasata pe acest teren avand nr. cadastral 7668/3/1-C: concenenennetnneneenen artic) eet situat in municipiul lai, str. Sf. Lazar nr. 27, in suprafata de 1919 mp. (1918,92 conform CF hartie) avand nvr. cadastral 133741 Iasi (provenita din conversia CF 23634) precum si constrvctia amplasata pe acest teren avand nr. cadastral 133741 ~ C1 hart) geen Situat in municipiul tasi, st. Sf. Lazar nr. 27, in suprafata de 881 mp. (880,50 conform CF hartie) avand nr. cadastral 7668/1/1inscri in CF 133746 Iasi (provenita din conversia CF 23634), avand cimensiunile si vecinatatile previzute in schifa de plan cadastral, ce face parte integranta din prezentul contract. a ae Subscrisa, SOCIETATEA COMERCIALA ,KAPITAL INVEST COMPANY” SA, declard ub sanctiunea Codului Penal pentru fals in declaratiic& imobilul descris mai sus a fost dobandit astfel: ‘erenal in baza Legii 15/1990 si a HG 8634/1991, pentru care s-a emis Certificatul de atestare a dreptului de Proprietate asupra terenurilor seria M11 nr. 0051 din 10.11.1995 eliberat de Ministerul Culturii,intabulat in Corea Funciarl in baza incheierii nr. 216/18,02.2002 eliberaté de Judecstorialas-Biroul de Carte Funciar3, ulterior dezmembrat conform declaraiei autentificate sub nr. 818/18,04.2005 la BNP Pohoati Manuela din laslInscrisl in Cartea Funciard cu tncheierea nr. 9948/2005 emis de ANCPI - OCP! lagi, iar constructille Prin edificare in baza autorizatilor de construire nr. 121/0805.1982 si nr. 170/1976 emise de Consiliul popula las_a procesului verbal de punere fn functiune nr. 10320/1977 gi a procesului verbal de receptie finalé 2644/1985. Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M11 nr, Gost Se Constantin tango m1, Locaitaten iusto, a Telefon: 0232.277774; 0332 440905, 0982 440906; Fox automat 0232.260944 nu sola @iunpedurarus din 10.11.1995 eliberat de Ministerul Culturii a fost emis pe numele SC DOSOFTEI SA, care ulterior a schimbat numele in KAPITAL INVEST COMPANY S.A,, in baza actului aditional la actele constitu atestat cu data cert8 nr. 195/11,08.2005 de ctre avocat Radu Botezatu din lasi, w incheierea nr.13199/07.04.2006 emis de ANCPI - OCPI las Subscrisa, SOCIETATEA COMERCIALA “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A,, declara sub sanctiunea Codului Penal pentru fals in declaratii ci este singura proprietari a imobilului ce face obiectul prezentului contract de Vanzareme-venrnveem a De asemenea, subscrisa, SOCIETATEA COMERCIALA “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A,, declar’ si garanteazi urmatoarel 1, Este infiintata si isi desfisoari activitatea in conformitate cu legile in vigoare si are , i. parti rd sunostintit di ui Fis litera G. cu Conform informatiilor detinute de reprezentatii Societatii “KAPITAL INVEST COMPANY” Ja data semnéirii, declar& urmatoarel - Imobilul nu face obiectul niciunei proceduri de expropriere, totald sau parfialé, nu a fost transferat, nationalizat, scos din circuitul civil si nici nu face obiectul vreunei revendicari si/sau vreunui drept de proprietate sau al vreunui alt drept real apartinand unei terte Persoane; - Imobilul nu este monument istoric si nu este inclus intr-o zona de protectie a unui monument istoric/sit arheologic; - Imobilul nu este situat intr-o zona de protectie (@ naturii, sanitara, militara etc), fapt care si determine restrangerea folosin{ei Imobilului in temeiul Legit Aplicabile. Cumparaitoarea intra in stipanirea de drept asupra imobilului cumparat, incepand de autentificirii prezentului contract, urmand ca in stipanirea de fapt asupra imobilului cumparat si {ndata ce este platit in intregime pretul total al acestei vanziri Subscrisa, SOCIETATEA COMERCIALA “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., declara sub sanctiunea previzuti de art. 326 Cod Penal, c& nu a mai vandut, donat sau ipotecat acest imobil in favoarea vreunei persoane fizice sau juridice. De asemenea, declar& c& nu a incheiat conventii de vanzare sau antecontract de vanzare cu privire la acest imobil cu nicio persoan fi Subscrisa, SOCIETATEA COMERCIALA ,M.CHIM” S.R.L, cumpiri de la subscrisa SOCIETATEA COMERCIALA “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., imobilul des a Pretul total de 2.650.000 € (doudmilioanesasesutecincizecimiieuro), echivalentul a 12345025 lei (doudsprezecemilioanetreisutepatruzecisicincimiidouazecisicincilei), la cursul BNR de 16=4,6585 lei, fara ‘A, ca urmare a optiunii pSrtilor de aplicare a taxarii inverse conform articolulut 331, alin 2 din Codul sin conditile aratate in prezentul contract. Subscrisa, SOCIETATEA COMERCIALA ,,M.CHIM” S.R.L,, declara ci a luat cunostinta de renienta juridicd a terenului, stie ci terenul nu este scos din circuitul civil, nu formeaza obiectul ui ltigiu, nu este inclus ca aport in natura la capitalul social al vreunei societdti. De asemenea, stie ci frenul nu este grevat de sarcini gi nu s-au constituit drepturi reale in favoarea altor persoane, cu exceptia litigiului din Dosarul nr. 1838/99/2018 aflat pe rolul Tribunalului lasi, conform extraselor de Carte Funciara nr. 47557/27.03.2018, 47565/27.03,2018, 47564/27.03.2018 si nr. 47563/27.032018 eliberate de O.C P.1- Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lagi si consimte la intabularea in Cartea Funciara a dreptului siu de Proprietate asupra terenului cumparat; de asemenea declard ci a luat cunostint& de situatia juridica si starea imobilului gi le accepta; a verificat starea in care se afl& imobilul la momentul semnirii contractului sinu are nici o pretentie- Subserisa, SOCIETATEA COMERCIALA ,,M.CHIM" S.RL,, declara ca aceasta societate nu are activitatea suspendat3, nu se afl& in faliment, lichidare, dizolvare, reorganizare si nici in stadiul de et Coan Opel ae Telefon: 0232.277774; 0332. 440905; 0342 440906 ; Fax automat: 0232.260944 Y oot administrare sau supraveghere special’, asfel cum mentioneaza si certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lings Tribunalul lagi De asemenea, i s-a adus la cunogtint’ obligativitatea declararii in termen de 30 de zile a imobilului cumpirat la Primaria Municipiului lagi i faptul ca incheierile de intabulare va trebui si le ridice reprezentantul siu, dupa o lund de la data semnirii prezentului contract. Cumparatoarea, prin reprezentantul situ, declard ct a verificat personal ampplasamentul, dimensiunile gi vecinatatile terenului, inclusio a ctilor de acces, care sunt conforme cu schita de plan aferentd contractului, neavtind niciun fol de pretentii asupra notarului public in acest sens, dar nu scuteste societatea vfnatoare de garantia pentru evictiune. De asemenea, noi, partile contractante, mentiondm faptul ci au fost prezentate Ia dosar certificatele de performanta energeticd nr. 4820/29.03.2018 gi nr. 4351/01.07.2017 ~ eliberate de Murarasu Vasile Dorin Auditor Energetic pentru Cladiri Gr. 1 si am fost informati de catre notarul public de dispozitiile Legii nr. 372/205 privind performanta energetici a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare.——-- ($2. Declaratii comune ale P5rfil - Partile declara ca nu sunt in stare de nevoie si detin experienta si cunostinjele necesare pentru inchel prezentului Contract, ale cirui clauze le considera pe deplin echitabile. = Vointa Parjilor dea incheia prezentul Contract s-a format in mod liber de - Partie au luat cunogting& de si inteleg pe deplin toate prevederile cuprinse in prezentul Contract, fiecar ye Parte igi asuma gi intelege pe deplin fiecare si toate prevederile prezentului Contract.—---~ ~ Parfile declara c& inteleg cauza prezentului Contract, fiind in deplind cunostinté a elementelor esentiale privitoare la aceastd cauza si la raporturile juridice in care au intrat sau urmeaza sa intre in legaturd cu aceasta cauza. Partile igi asuma pe deplin rispunderea cu privire la acestea. ~ P&rtile cunosc toate actele normative si normele juridice determinante pentru incheierea Tranzactiei.~ ~ Parle au beneficiat de asistent8 juridicd profesionala fn timpul negocierii si incheierii Tranzactii, cu ajutorul cireia si-au format o imagine clara, completa si corectd asupra continutului Contractului si asupra documentelor referitoare la Imobil. ceecetneenen In cazul in care Partea Prejudiciaté sufera un Prejudiciu ca urmare a incilcarii de citre Partea care Despligubeste a declaratiilor sau garantiilor sale ori aceasta din urma nu igi indeplineste ori refuzi si- si respecte oricare dintre angajamentele sau obligatiile sale incluse in prezentul Contract, Partea Prejudiciata are dreptul de a cere executarea in naturd si/sau prin echivalent de la Partea care Despagubeste a obligatiilor respective, incluzand toate costurile si cheltuielile aferente Prejudiciului suferiy” si, totodati, de a recurge la orice alt remediu legal in vederea repunerii Par{ii Prejudiciate in situatia in scar fi aflat, dact respectiva neindeplinire ori Prejudiciul in cauz nu s-ar fi produs. {in orice caz, raspunderea Vanzatorului, in calitate de Parte care Despagubeste, pentru orica si toate Prejudiciile rezultate din incilcari ale declaratiilor, garantiilor, angajamentelor sau obligatiilor s previzute in Contract nu va depisi contravaloarea sumelor efectiv incasate de VanzAtor ca si Pret di Cumparare, Cumparitorul declara ca injelege gi accepta in mod expres prevederile acestei Clauze.~--~—~ Oy Partile recunosc in mod expres faptul c& toate si oricare din prevederile prezentului Contract au fost citite si negociate de acestea sau in numele gi pe seama acestora inainte de Data Semnarii - Partile declara prin prezentul Contract c& au luat cunostint’ de prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum gi pentru instituirea unor masuri de prevenire $1 combatere a finantari terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.— De asemenea, am luat cunostin{i de prevederile Codului Fiscal, ale art. 1660 Noul Cod Civil privind condiile prefulut vanzarii (in sensul cA acesta consti intr-o suma de bani, este serios gi determinat), precum si de art. & gi 9 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale-— Onorariul si taxa de intabulare legate de perfectarea contractului au fost calculate conform prefului declarat la suma de 2.650.000 € (doudmilioanesasesutecincizecimiieuro), echivalentul a 12,345,025 lei (douisprezecemilioanetreisutepatruzecisicincimiidouizecisicincilei), la cursul BNR de 1€=4,6585 lei, si trebuie achitate de citre cumpératoare, prin reprezentantul siu, precum gi orice alte cheltuieli ocazionate de incheierea si executarea prezentului contract, iar extrasele de Carte Funciar’ jie 4 } : yale? trebuie achitate de societatea vanzatoare, prin reprezentantii si Mandatim Biroul Individual Notarial s depund prezentul act la Biroul de Cadastru 3i Publicitate Imobiliars lagi in baza art. 56, Legea 7/1996 modificati, in vederea efectuarii de citre A.N.C.P. O.C-PL. lasi-Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliars lagi a intabuliii si inscrierilor aferente (daca se va constata indeplinirea conditillor legale). Cunoagtem ci depunerea actelor la A.N.CP.. O.CPIL. lagi se poate efectua numai dupa plata de citre parti a tuturor taxelor si onorariilor aferente. Noi, partile contractante, declardim ci am Iuat cunostiné de continutul prezentului contract de vanzare pe care |-am infeles in intregime. Totodatd, declar’im c& am luat la cunostinta de toate clauzele inserate in contract, clauze ce reprezint& vointa noastri si corespund infelegerii noastre amiabile. ‘Constatand ca acest contract corespunde intocmai vointei noastre, am semnat unicul exemplar.— Tehnoredactat si autentificat la Biroul Individual Notarial IULIA PADURARU din localitatea Miroslava, judetul Iasi, intr-un singur exemplar original care rimine in arkiva biroului notarial si 4 (patru) duplicate, din care unul riméne in arkiva biroului notarial, un exemplar pentru Cartea Funciard si 2 (dowd) wplare au fost eiberate partilor =~ * v oN VANZATOARE CUMPARATOARE a) SOCIETATEA COMERCIALA SOCIETATEA COMERCIALA [2/KAPITAL INVEST COMPANY” S.A, M.CHIM" S.R.L. reprezentat legal de reprezentatit de - S.8. PAVALEANU VIRGIL S.S. ZAMOSTEANU CRISTIN SS. BACARJI ROMINA SS. CHILCO$ CONSTANTIN-FLORIN Coofae cu sutrall , ¢ od fate sey Ste Constantin Langa 1, Localtata Miroslav, as : Telefon: 0232.277774 0352 440905: 0332449906: Fox automat 0232260044 e-mall:notar@iuliapadurarre See BIROU NOTARIAL TuLIA PADURARU ROMANIA \ Gnfern oy Cmhal Uniunea Nationald a Notarilor Publici a a Biroul Individual Notarial IULIA PADURARU ws pee] Licenfa de functionare nr. 2883/2497/15.12.2013 - / Sediuk: Localitatea Miroslava, judetul lagi INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2210/2018 Anul 2018 luna Aprilie ziua 04 ‘In faja mea, IULIA PADURARU - Notar Public, la sediu! biroului, s-au prezentat: 1. PAVALEANU VIRGIL, cu domiciliul in municipiul las, strada Vasile Lupu nr. 89, bloc V2, scara B, taj 3, ap. 4, judetul Iasi, avand CNP 1770415090046, legitimat prin carte de identitate seria MZ nv. 107975/03.09.2012 eliberata de SPCLEP tagi, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SOCIETATI COMERCIALE ,,KAPITAL INVEST COMPANY’ S.A., cu sediul social in municipiul Iasi, strada Sfantul Lazar nr. 27, judeyul lagi, numar de ordine in Registrul Comertului J22/1140/1991 atribuit in data de 15.07.1991, CUI 1958150, Cod de Inregistrare Fiscala RO 1958150, 2. BACARJI ROMINA, cu domiciliul in municipiul Bacdu, strada Dr. Victor Babes nr. 2, scara A, ap. 71, judetul Baciu, avand CNP 2850221410133, legitimata prin carte de identitate seria ZC nr. 248133/05.04.2017 eliberaté de SPCLEP Bacdu, in calitate de administrator al SOCIETATH COMERCIALE ,KAPITAL INVEST COMPANY” S.A.. cu sediul social in municipiul Iasi, strada Sfantul Laz&r nr. 27, judetul lagi, numar de ordine in Registrul Comergului J22/1140/1991 atribuit in data de 15.07.1991, CUI 1958150, Cod de Inregistrare Fiscala RO 1958150, in baza Hotirarli AGA din data de 31.05.2017, 3. CHILCO$ CONSTANTIN-FLORIN, cu domiciliul in municipiul lagi, strada Aeroportului nr. 1D, bloc 1V, parter, ap. 46, judetul Iasi, avand CNP 1820410226864, legitimat prin carte de identitate seria MZ. nr. (081610/09.06.2012 eliberata de SPCLEP lasi, in calitate de administrator al SOCIETATII COMERCIALE »KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., cu sediul social in municipiul lagi, strada Sféntul Lazar nr. 27, judeful lagi, numar de ordine in Registrul Comertului J22/1140/1991 atribuit in data de 15.07.1991, CUL 1956150, Cod de Inregistrare Fiscala RO 1958150, in baza Hotirarii AGA din data de 31.05.2017, 4. ZAMOSTEANU CRISTIN, cu domiciliul in municipiul Iasi, strada Ciurchi nr. 31, judeful lagi, avand CNP 1700204224508, legitimat prin carte de identitate de identitate seria MZ nr. 366243/28,01.2015 eliberat& de SPCLEP lagi, judetul Iasi, in calitate de administrator al SOCIETATI COMERCIALE ,.M.CHIM” S.RLL, persoana juridied romand, cu sediul social in municipiul lasi, strada Vasile Lupu nr. 95, judetul Jai, fnregistrata la Oficiul Registrulut Comertului de pe lingé Tribunalul lasi sub nr. J22/1270/1997, avand cod unic de inregistrare 9912604/06.11.1997, care dupa ce au citit actul, au declarat eX i-au tnfeles continutul, cd cele cuprinse in act reprezintd vointa lor, au ‘consimtit la autentificarea prezentului inscris si au semmat unicul exemplar, precum si o anexd, in temeiu art. 12 lit b din Legea 36/1995. SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS. # achitat 56758 lei onorariul + 10784,02 lei TVA-ul prin virament conform facturii nr, 1813/201 $-a incasat 61725 lei - taxd intabulare O.C.P.1-IASI. NOTAR PUBLIC Prezentul duplicat s-a intocmit in 4 ( fiduraru, notar public, astizi, data ie toriu in conditiile lei Uae oon waa malt r@lullapadurari.ro Dos.nr.2-1238/16 HOTARARE in numele Legii (dispozitiv) 01 martie 2017 mun Chisinau Judecatoria Chisinau (sediul Centru) in componenta: Presedintele sedintei, judecatorul - Ion Turcan Grefier - Oxana Docev Cu participarea Avocatilor - Iulian Iorga, Cristina Bancu examinand in sedinta publica pricina civila la cererea de chemare in judecata Imaintata de XXXXXXXXX impotriva lui XXXXXXXXK, XXXXXXXKK, XXXXXKKKX gi intervenientului accesoriu - Ministerul Finantelor al Republicii Moldova cu privire la constatarea nulitatii actului juridic, recunoasterea proprietatii ca fiind proprietate in devalmasie a fostilor soti, partajarea bunurilor proprietate comuna in devalmasio, in conformitate cu art. art. 371, 372 alin, (3), 373 alin, (2), art. 827 Cod Civil, ar. 19, art. 20 Codul Familiei, art. 82, art. 90, art. 94 alin. (1), art, art. 238-241, instanta de judecata, hotaraste Se admite partial cererea de chemare in judecata inaintata de catre XXXXXXXXX fmpotriva lui XXXXXXXXX, XXXKXXXXX, XKXXXXXXX si intervenientului accesoriu - Ministerul Finantelor al Republicii Moldova cu privire la constatarea nulitétii actului juridic, recunoasterea proprietatii ca flind proprietate in devalmasie a fostilor soti, partajarea bunurilor proprietate comuna in devalmasie, Se declara nul contractul de donatie nr.1705 din 22.09.2006 incheiat intre XXXXXXXXX gi XXXXXXXXX, XXXXXXXXX asupra bunului imobil situat in mun.Chisinau, str. Mitropolit Gurie Grosu 27 autentificat notarial de catre notarul Natalia Potelueva, ca fiind ilegal... Se constata proprietate comuna in devalmasie a reclamantei, XXXXXXXXX si pardtului, XXXXXXXXX - 1,0 cotd-parte asupra bunurilor imobile din mun. Chisinau, sect. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu 27 cu numarul cadastral 0100211.251 (casa individuala de locuit), constructia cu numarul cadastral 0100211.251.01 (casa de locuit), constructia accesorie cu numéarul cadastral 0100211.251.02 (garaj) si constructiei accesorii cu numarul cadastral 0100211.251.03 (garaj cu beci). Se partajeaza bunurile proprietate comuna in devalmasie a lui XXXXXXXXX si XXXXXXXXX gi se atribuie in proprietate personala lui XXXXXXXXX si XXXXXXXXX dreptul de proprietate asupra % cotd-parte ideal pentru fiecare, asupra: bunului imobil situat in mun. Chisinau str. Mitropolit Gurie Grosu 27 cu numarul cadastral 0100211.251., constructiei cu numarul cadastral 0100211.251.01, constructiei accesorii cu numarul cadastral 0100211,251.02 si constructiei accesorii cu numarul cadastral 0100211.251.03. Hotararea in aceasta parte serveste temei pentru Oficiul Cadastral Teritorial Chisinau filiala Intreprinderii de Stat ,,Cadastru” de a introduce modificari in Registrul bunurilor imobile. Se constata proprietate comuna in devalmasie a reclamantei, XXXXXXXXX si paratului, XXXXXXXXX asupra numarului total de 11 646.231 (unsprezece milioane sase sute patruzeci si sase mii doua sute treizeci si unu) actiuni in cadrul Societatii pe Actiuni ,, Kapital Invest Company” cu sediul in RomAnia, municipiul Iasi, str. Sf. Lazar nr. 27, Judetul Iasi cu numarul de ordine in Registrul comertului, J22/1140/1991 atribuit la data de 15.07.1991, cod unic de inregistrare 1958150 atribuit la data de 28.11.1992. Se partajeaza bunurile proprietate comund in devalmasie a lui XXXXXXXXX si XXXXXKXXX i se atribuie in proprietate unipersonala lui XXXXXXXXX 5.823.116 (cinci milioane opt sute douazeci si trei mii una sut& saisprezece) actiuni in cadrul Societatii pe Actiuni ,,Kapital Invest Company” iar lui XXXXXXXXX se atribuie in proprietate personala a numéarului de 5.823.115 (cinci milioane opt sute douazeci si trei mii una suta cinciprezece) actiuni in cadrul Societatii pe Actiuni ,,Kapital Invest Company”. La intrarea in vigoare a prezentei hotarari a anula sechestru aplicat asupra ¥% cota-parte ideal, care apartine in drept de proprietate lui XXXXXXXXX din bunul imobil situat in mun. Chisinau str. Mitropolit Gurie Grosu 27 cu numérul cadastral 0100211.251., constructiei cu numéarul cadastral 0100211.251.01, constructiei accesorie cu numérul cadastral 0100211.251.02 si constructiei accesorii cu numarul cadastral 0100211.251.03, prin Ordonanta ofiterului de urmarire penala, Procuratura Anticoruptie autorizat prin incheierea nr. 11-3890/15 din XXXXXXXXX precum si pe actiunile Societatii pe Actiuni ,,Kapital Invest Company” in numar de 5.823.116 (cinci milioane opt sute douazeci si trei mii una suta saisprezece) actiuni, care apartin cu drept de proprietate lui XXXXXXXXX. in rest actiunea se respinge ca fiind neintemeiata. Hotrarea cu drept de apel la Curtea de Apel Chisinau in termen de 30 zile de la momentul pronuntarii dispozitivului, prin intermediul judecatoriei Chisinau (sediul Centru) Presedintele sedintei, judecatorul Ton TURCAN. Prima instanta: Judecatoria Chisinau, sediul Centru (jud. Ion Turcan) Dosarul nr. 2a-1851/2017 02-2a-11547-22052017 DECIZIE 10 noiembrie 2017 mun. Chisinau Colegiul Civil al Curtii de Apel Chisinau Avand in componenta sa: Presedintele sedintei, judecatorul Angela Bostan Judecatorii Anatol Pahopol si Veronica Negru Grefier Marina Samatiuc Examinand in sedinta de judecata publica, cererile de apel declarate de catre reprezentantul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova si de catre avocatul XXXXXXXXX in interesele lui Xxxxxx impotriva hotararii Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017, in pricina civila la cererea de chemare in judecata a reclamantei Xxxxxx impotriva lui Xx00ax, Xxxxxx, Maxx, intervenient accesoriu - Ministerul Finantelor al Republicii Moldova, cu privire la constatarea nulitatii actului juridic, recunoasterea proprietatii ca find proprietate in devalmasie a fostilor soti, partajarea bunurilor proprietate comuna in devalmasie. in baza materialelor din dosar si a explicatiilor partilor - CONSTATA: Circumstantele cauzei: Reclamanta Xxxxxx s-a adresat cu cerere de chemare in judecata impotriva lui Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, intervenient accesoriu - Ministerul Finantelor al Republicii Moldova, cu privire la constatarea nulitatii actului juridic, recunoasterea proprietatii ca find proprietate in devalmasie a fostilor soti, partajarea bunurilor proprietate comuna in devalmasie. In motivarea actiunii, reclamanta Xxxxxx a invocat ca la data de XXXXXXXXX a inregistrat cdsdtoria cu paratul Xxxxxx, avand pana la casatorie numele de familie Xxxxxx, iar dupa cdsatorie Xxxxxx. In prezent, dupa incheierea unei noi casatorii, avand numele de familie Xxxxxx. La data de XXXXXXXXX, cdstoria cu paratul a fost desfacuta, din casatorie avand doi copii, fiul Xxxxxx nascut la Xxxxxx gi fiica Iustina Xxxxxx, ndscuta la Xxxxxx, ambii copii la momentul desfacerii casatoriei fiind minori, ramanand in grija mamei. Pe durata casatoriei, impreuna cu paratul Xxxxxx au dobandit mai multe bunuri, acestea fiind supuse regimului proprietatii in devalmasie, lipsind vreun contract matrimonial ce ar modifica acest regim, printre bunurile dobandite in timpul casatorie fiind si locuinta din Xxxxxx, Inregistrata in Registrul bunurilor imobile ca teren cu numarul cadastral Xxxxxx - pe care este amplasata casa de locuit si celelalte constructii accesorii; constructie cu numéarul cadastral Xxxxxx - casa de locuit; constructie cu numarul cadastral Xxxxxx - constructie accesorie;- _ constructie cu numarul cadastral Xxxxxx - constructie accesorie. Reclamanta a mai mentionat ca a avut cu paratul Xxxxxx o intelegere in privinta locuintei si constructiilor accesorii, conform careia, acestea urmau a-i fi transmise in intregime, deoarece dupa desfacerea casatoriei, copiii minori au ramas in grija sa, formalizarea transmiterii bunurilor in litigiu urmand a fi realizata oricand la solicitarea sa, fapt nerealizat pana la moment, deoarece a optat pentru inscrierea acestor bunuri direct pe numele copiilor dupa implinirea majoratului. Potrivit inscrierii din registrul bunurilor imobile, rezulta ca acestea sunt dobandite de catre paratul Xxxxxx de la parintii sai, Vasile si Xxxxxx in temeiul contractului de donatie Xxxxxx din Xxxxxx, ultimii dobandindu-le in temeiul contractului de vanzare - cumparare Xxxxxx din ‘XXxxxx, a contractului de vanzare cumparare Xxxxxx din Xxxxxx, a contractului de donatie Xxxxxx din Xxxxxx, a deciziei f/n din Xxxxxx si a procesului - verbal de receptie nr, 938-i din XXXXXXXXX, acestea de fapt fiind cumparate in anul 2000 sub forma de constructii nefinalizate din mijloace comune cat si din mijloace obtinute de la parintii sai, in anii 2000 - 2001 aceste constructii fiind finalizate si amenajate, la data de XXXXXXXXX avand loc receptia finala. Reclamanta a mai mentionat ca fara a-i aduce la cunostinta, paratul Xxxxxx a inregistrat bunurile imobile Xxxxxx pe numele tatalui sau, Xxxxxx, ultimul ulterior donandu-le paratului, motiv pentru care considera ca atat contractul de vanzare - cumparare Xxxxxx din Xxxxxx, contractul de vanzare - cumparare Xxxxxx din Xxxxxx, precum si contractul de donatie nr. Xxxxxx din Xxxxxx sunt centracte simulate, fiind incheiate cu intentia de a ascunde contractul de vanzare - cumparare, simulat fiind si contractul de donatie nr. Xxxxxx din Xxxxxx incheiat intre parat si parintii acestuia, aceste contracte fiind lovite de nulitate absoluta, considerente pentru care, reclamanta a solicitat: constatarea nulitatii absolute a Contractului de donatie nr, Xxxxxx din Xxxxxx (inregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial la data de xxxxxx cu nr. Xxxxxx); a Contractului de vanzare - cumparare nr. Xxxxxx din Xxxxxx 0 (inregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial la data de xxxxxx cu nr. xxxxxx), a Contractului de vanzare-cumparare nr. Xxxxxx din Xxxxxx (inregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial la data de xxxxxx cu nr. xxxxxx) si a Contractului de donatie nr. xxxxxx din xxxxx (inregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial la data de XxXXxxXxx CU nr. Xxxxxx); - scoaterea de sub sechestru a bunurilor imobile din Xxxxxx, inregistrate in Registrul bunurilor imobile cu numéarul cadastral Xxxxxx; numdrul cadastral Xxxxxx; numérul cadastral Xxxxxx; numarul cadastral Xxxxxx; sechestru din xxxxxx xxxxxx aplicat prin Ordonanta ofiterului de urmarire penala, Procuratura anticoruptie, autorizat prin incheierea nr. Xcocxxx din Xxxxxx; - declararea proprietatii comune in devalmasie a lui Xxxxxx si Xxxxxx asupra bunurilor imobile din Xxxxxx, inregistrate in Registrul bunurilor imobile cu numarul cadastral Xxxxxx; numarul cadastral Xxxxxx; numarul cadastral Xxxxxx; numarul cadastral Xxxxxx; partajarea bunurilor in litigiu prin transmiterea lor in intregime catre reclamanta Xxxxxx, precum si incasarea tuturor cheltuielilor de judecata. La data de 15 decembrie 2016, reprezentantul reclamantei Xxxxxx a depus 0 cerere, prin care a concretizat pretentiile din cererea de chemare in judecata, solicitand constatarea proprietatii comune in devalmasie a lui Xxx0cxx si Xxoxxx asupra numarului total de xxx actiuni din cadrul societatii Xxx S.A., persoanei juridice din Romania cu numarul de ordine in Registrul Comertului Xxxxxx atribuit la data de Xxxxxx, cod unic de inregistrare Xxxxxx atribuit la data de Xxexxx cu sediul in municipiul Xxx si impartirea lor prin transmiterea catre Xxxxxx in proprietate personala si exclusiva a numarului total de xxxxxx actiuni a societatii Xxxxxx S.A., iar paratului Xxxxxx a-i transmite in proprietate personala si exclusiva xxxxxx actiuni. In motivarea cererii de concretizare a actiunii, reprezentantul reclamantei a invocat ca suplimentar partajarii locuintei conform intelegerii avute la desfacerea casatoriei, reclamanta solicité partajarea si a altui bun proprietate comuna in devalmasie a lui Xxxxxx si Xxxxxx gi anume a actiunilor definute de catre fostii soti in cadrul societatii Xxxxxx S.A., persoanad juridica din Romania. in privinta acestor bunuri, la data de XXXXXXXXX partile au semnat contractul de tranzactie privind partajarea averii comune, prin care paratul Xxxxxx declara si recunoaste ca numarul total de xxxxxx actiuni in cadrul societatii Xxxxxx S.A. dobandite in comun cu reclamanta in timpul cAsatoriei, cu titlu oneros si din mijloacele lor comune, find proprietatea lor comuna in devalmasie, contract in temeiul cdruia partile au decis incetarea proprietatii comune in devalmasie asupra actiunilor detinute in comun in numaér de xxxxxx in cadrul societatii Xxxxxx S.A. prin atribuirea fiecdruia a cate 1/2 parte, si anume: paratului Xxxxxx revenindu-i in proprietate personala si exclusiva xxxxxx actiuni, iar lui Xxxxxx revenindu-i in proprietate personala si exclusiva xxxxxx actiuni, fapte invocate de catre reclamanta Xxxxxx si in apelul depus impotriva sentintei Judec&toriei Buiucani, mun. Chisinau din XXXXXXXXX, prin care ultima a solicitat casarea acesteia in partea aplicarii masurii de siguranta sub forma de confiscare speciala fata de imobilul din Xxoxxx, a cdrui valoare a fost estimata la suma de 4 622 173 lei, precum si fata de cota sociala din cadrul companiei xxxxxx S.A. de 95,37 %, estimata la 5 795 829,95 lei, solicitand si scoaterea bunurilor de sub sechestru. Apelul reclamantei a fost admis, Curtea de Apel Chisinau la data de XXXXXXXXX dispunand ca litigiile in aceasta parte sa fie solutionate in ordinea procedurii civile, cu mentinerea sechestrului pe bunurile mentionate pana la pronuntarea hotararii instantei civile asupra litigiilor. Prin cererea de concretizare a pretentiilor din data de 22 februarie 2017, reprezentantul reclamantei si-a modificat pretentiile din actiune, solicitand constatarea nulitatii absolute a contractului de donatie nr, Xxxxxx din xxxxxx inregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial la data de XXXXXXXXX cu nr. Xxxxxx; - constatarea actului avut in vedere prin contractul de donatie nr. Xxxxxx din XXxxxx ca fiind transferul proprietatii asupra bunurilor imobile care constituie obiect al acestuia din patrimoniul paratilor Xxxxxx si Xxxxxx in patrimoniul paratului Xxxxxx gi al Xxxxxx; - constatarea (recunoasterea) proprietatii comune in devalmasie a lui Xxxxxx si Xxxxxx asupra bunurilor imobile din xxxxxx, inregistrate in Registrul bunurilor imobile cu numarul cadastral Xxxxxx; numéarul cadastral Xxxxxx; numérul cadastral Xxxxxx; numarul cadastral Xxxxxx si impartirea lor prin transmiterea in intregime reclamantei; - determinarea a 1.0 cota - parte (proprietate exclusiva) a reclamantei Xxxxxx asupra bunurilor imobile din Xxxxxx, fnregistrate in Registrul bunurilor imobile cu numarul cadastral Xxxxxx; numéarul cadastral Xxxxxx; numarul cadastral Xxxxxx; numérul cadastral Xxxxxx; - scoaterea de sub sechestru a bunurilor imobile din Xxxxxx, inregistrate in Registrul bunurilor imobile cu numarul cadastral Xxxxxx; numarul cadastral Xxxxxx; numArul cadastral Xxxxxx si numéarul cadastral xxxxxx;- _ constatarea (recunoasterea) proprietatii comune in devlmasie a lui Xxxxxx gi Xxxxxx asupra numarului total de 11.646.231 actiuni in cadrul societatii xxxxxx S.A., persoana juridicd din Romania, avand numdrul de ordine in Registrul comertului: Xxxxxx, atribuit in data de XXXXXXXXX; cod unic de inregistrare: Xxxxxx, atribuit la data de XXXXXXXXX; avand sediul in Xxxxxx; impartirea lor prin transmiterea cdtre Xxxxxx in proprietate personala si exclusiva a numérului total de 5.823.116 actiuni in cadrul societatii xxxxxx S.A., iar cétre Xxxxxx transmiterea in proprietate personala si exclusiva a numarului total de 5.823.115 actiuni in cadrul societatii xxxxxx S.A. precum si scoaterea de sub sechestru a numarului total de 5.823.116 actiuni a S.A. xxxxxx ce apartin reclamantei Xxxxxx. Pozitia primei instante: Prin hotardrea Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017, a fost admisa partial cererea de chemare in judecata inaintata de catre Xxxxxx impotriva lui Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, intervenient accesoriu - Ministerul Finantelor al Republicii Moldova cu privire la constatarea nulitatii actului juridic, recunoasterea proprietatii ca fiind proprietate in devalmasie a fostilor soti, partajarea bunurilor proprietate comuni in devalmasie. A fost declarat nul contractul de donatie nr. Xxxxxx din Xxxxxx incheiat intre Xxxxxx si Xxxxxx, Xsooxxx in privinta bunului imobil situat in Xxxxxx, autentificat notarial de catre notarul Natalia Potelueva, ca fiind ilegal. S-a constatat proprietatea comuna in devalmasie a reclamantei Xxxxxx si a paratului Xxxxxx - 1,0 cota - parte asupra bunurilor imobile din Xxxxxx cu numarul cadastral Xxxxxx (casa individuala de locuit), constructia cu numarul cadastral Xxxxxx (cas de locuit), constructia accesorie cu numarul cadastral Xxxxxx (garaj) si constructiei accesorii cu numarul cadastral Xxxxxx (garaj cu beci). Au fost partajate bunurile proprietate comuna in devalmasie ale lui Xxxxxx gi Xxxxxx si s-au atribuit in proprietatea personala a lui Xxxxxx si Xxxxxx dreptul de proprietate asupra a 1/2 cota-parte ideala pentru fiecare, asupra bunului imobil situat in Xxxxxx cu numérul cadastral Xxxxxx., constructiei cu numarul cadastral Xxxxxx, constructiei accesorii cu numarul cadastral Xxxxxx si constructiei accesorii cu numarul cadastral Xxxxxx. S-a mentionat ca hotararea in aceasta parte serveste temei pentru Oficiul Cadastral Teritorial Chisinau, filiala fntreprinderii de Stat ,Cadastru” de a introduce modificari in Registrul bunurilor imobile. S-a constatat proprietatea comuna in devalmasie a reclamantei Xxxxxx si paratului Xxxxxx asupra numarului total de 11646.231 de actiuni in cadrul S.A. xxxxxx cu sediul Xxxxx cu numarul de ordine in Registrul comertului, Xxxxxx atribuit la data de Xxxxxx, cod unic de inregistrare Xxxxxx atribuit la data de XXXXXXXXX. Au fost partajate bunurile proprietate comuna in devalmsie ale lui Xxxxxx si Xxxxxx si s-au atribuit in proprietate unipersonala lui Xxxxxx 5.823.116 de actiuni in cadrul S.A. xxxxxx, iar lui Xxoxxx s-a atribuit in proprietate personal numarul de 5.823.115 de actiuni in cadrul S.A. xxxxxx. S-a mentionat ca la intrarea in vigoare a prezentei hotaréri, urmeaza a fi anulat sechestrul aplicat asupra 1/2 cota-parte ideald, care apartine cu drept de proprietate lui Xxxxxx, din bunul imobil situat in xxxxxx cu numéarul cadastral xxxxxx, constructia cu numarul cadastral xxxxxx, constructia accesorie cu numéarul cadastral xxxxxx.02 si constructia accesorie cu numarul cadastral xxcxxx prin Ordonanta ofiterului de urmarire penala, Procuratura Anticoruptie autorizat prin incheierea nr. xxxxxx din xxxxxx precum si pe actiunile Societatii pe Actiuni xxxxxx in numar de 5.823.116 de actiuni, care apartin cu drept de proprietate lui Xxxxxx. In rest, actiunea a fost respinsa ca neintemeiaté. Solicitarile apelantilor: Nefiind de acord cu hotararea Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017, impotriva acesteia a declarat apel nemotivat reprezentantul Ministerului Finantelor, care a solicitat admiterea apelului, casarea hotaririi instantei de fond si emiterea unei noi hotariri, prin care a respinge actiunea reclamantei Xxxxxx impotriva lui Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, intervenient accesoriu - Ministerul Finantelor al Republicii Moldova, ca fiind neintemeiata si depusa cu omiterea termenului de prescriptie. La o data ulterioara, reprezentantul Ministerului Finantelor a depus cererea motivata de apel, in care a invocat ca hotarirea instantei de fond urmeaza sa fie casata, deoarece circumstantele importante pentru solutionarea pricinii nu au fost constatate si elucidate pe deplin, precum si din considerentul ci normele de drept material si cele de drept procedural au fost incalcate. La fel, nefiind de acord partial cu hotararea Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017, avocatul XXXXXXXXX in interesele lui Xxxxxxld a declarat apel nemotivat, apoi apel motivat prin care a solicitat casarea partiala a hotararii Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017 in partea in care a fost respinsa actiunea reclamantei Xxxxxx impotriva lui Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, intervenient accesoriu - Ministerul Finantelor al Republicii Moldova si in aceasta parte sa se emite o hotarare noua de admitere integrala a actiunii, cu mentinerea in rest a hotaririi primei instante. Argumentele pirtilor: In molivarea cererii de apel, apelantul Ministerul Finantelor a invocat urmatoarele: Cu referire la respectarea termenului de prescriptie la depunerea actiunii civile, reprezentantul apelantului a invocat ca instanta de fond nu a retinut, examinat sau combatut argumentele reprezentantului Ministerul Finantelor privind omiterea termenului de prescriptie la depunerea cererii de chemare in judecata privind recunoasterea bunurilor proprietate comuna in devalmasie si partajarea acestora. Casatoria dintre reclamanta Xxxxxx si piritul xxxxxx a incetat la data de xxxxxx, iar la data de xxxxxx, dupa 3 ani si 10 luni de la desfacerea casatoriei, reclamanta s-a adresat cu cerere de chemare in judecata privind declararea nulitatii unor contracte civile, ulterior concretizindu-si pretentiile prin solicitarea de constatare a nulitatii doar a contractului de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx, ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor in cadrul cauzei penale, recunoasterea bunurilor proprietate comuna in devalmasie si partajarea acestora. in privinta solicitarii reclamantei privind recunoasterea bunurilor proprietate comuna in devalmasie si partajarea acestora, apelantul a invocat ca, potrivit art. 25 alin. (8) din Codul familiei, pentru impartirea bunurilor proprietate in devalmsie a sotilor a caror cAsatorie a fost desfacuta, se stabileste un termen de prescriptie de 3 ani. Astfel, apelantul considera ca prin prisma circumstantelor relatate si a temeiului de drept invocat, se atesta c actiunea civila a fost depusd cu incalcarea termenului de 3 ani stabilit de lege, fapt ce presupune respingerea pretentiei la solicitarea persoanei, in favoarea creia a curs prescriptia. Apelantul Ministerul Finantelor a mai mentionat ca, reclamanta a invocat cA partile in litigiu au avut intelegere de partaj, conform careia, bunurile imobile situate in xxxxxx urmau a fi transmise in intregime reclamantei, transmiterea bunurilor in litigiu urmind a fi realizata oricind la solicitarea ei. Apelantul considera ca in conditiile in care bunurile imobile situate in xxxxxx apartineau cu drept de proprietate piritului, fiind proprietatea personala a acestuia conform art. 22 alin. (1) din Codul familiei, in baza contractului de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx, orice transmitere cu titlu gratuit (donatie) a dreptului de proprietate urma sa fie efectuata potrivit prevederilor citate, inclusiv a celor prevazute la art. 829 din Codul civil, conform caruia, daca obiect al donatici este un bun pentru a carui vinzare (instrainare) este prevazuta o anumita forma a contractului, aceeasi forma este ceruta si pentru donatie. Prin prisma celor expuse, apelantul considera ca pretinsa intelegere de partajare a bunurilor imobile dintre reclamanta si pirit, la desfacerea cAsatoriei, nu produce efecte juridice, deoarece nu are forma prevazuta de lege. Dimpotriva aceasta intervine in probarea faptului ca partile in litigiu cunosteau situatia juridica a bunurilor imobile - acest aspect are importanta la calcularea termenului de prescriptie la depunerea actiunii, Cu referire la declararea nulitatii absolute a contractului de donatie NY.XXXxXxx din .accxxx, in baza art. 221 alin. (2) din Codul civil - nulitatea actului juridic simulat, apclantul a invocat ca in conformitate cu art. 22 alin, (1) din Codul familici, bunurile care au apartinut fiecaruia dintre soti pind la incheierea casitorici si bunurile primite in dar, obtinute prin mostenire sau in baza altor conventii gratuite de c&tre unul dintre soti in timpul casatoriei, sint proprietate personal a fiecruia dintre soti. Astfel, avind in vedere c& bunurile obiect al litigiului constituie de fapt proprietatea personala a piritului in temeiul contractului de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx, fiind inregistrat in modul stabilit de lege dreptul de proprietate al acestuia in Registrul bunurilor imobile, apelantul considera ca instanta in mod neintemeiat a declarat nul acest contract, fara a face trimitere la existenta actului juridic ascuns. Apelantul considera ca avind in vedere ca reclamanta invoca faptul ca obiect al actului juridic ascuns sunt niste bunuri imobile, rezulta ca actul juridic ascuns urma si fie incheiat in forma scrisa si autentica. in ceea ce priveste cererile de recunoastere a actiunii depuse de piritul XXXXXX, precum si cele depuse de XXXXXx si XXXXXX, care au calitatea de donatori conform contractului de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx, apelantul considera ca acestea nu pot fi atribuite la categoria de probe si nu pot produce careva efecte juridice in conditiile in care anterior, in cadrul aceluiasi proces, prin incheierea instantei din XXXXXXXXX, in temeiul art. 60 CPC, s-a dispus respingerea cererii de confirmare a tranzactiei de impacare si incetare a procesului, deoarece aceasta contravine legii. A mai mentionat apelantul si faptul ca prin Decizia Curtii de Apel Chisinau din XXXXXXXXX, s-a dispus aplicarea masurii de siguranta sub forma de confiscare speciala fata de bunurile imobile si cotele sociale puse sub sechestru care apartin lui xxxxxx cu drept de proprietate si astfel, apelantul considera ca o eventuala admitere a cererilor de recunoastere a actiunii va avea ca efect de fapt imposibilitatea de executare integrala a Deciziei Curtii de Apel Chisinau din XXXXXXXXX. Cu referire la constatarea proprietatii comune in devalmasie asupra actiunilor detinute in S.A. xxxxxx si partajarea acestora, apelantul considera ca aceasta pretentie a fost inaintata cu omiterea termenului de prescriptie prevazut la art. 25 alin. (8) din Codul familiei, iar instanta in mod neintemeiat s-a expus asupra partajarii actiunilor detinute in S.A. xxxxxx, in conditiile in care la materialele cauzei nu a fost prezentat un extras din Registru de stat din Roménia privind numarul total de actiuni detinut de reclamanta si pirit in societatea pe actiuni, precum si actul juridic de dobindire. Necesitatea prezentarii acestor informatii este necesara in eventualitatea aplicarii prevederilor art. 370 din Codul civil, care stabileste ca impartirea bunului proprietate comuna in devalmasie intre coproprietarii devalmasi se va face proportional aportului fiecdruia la dobindirea bunului. Cu referire la ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor ce constituie obiect al litigiului si la neatragerea in proces a unor persoane, apelantul a invocat ca instanta de fond la examinarea cererii de chemare in judecata avea obligatia din oficiu de a introduce in proces Procuratura Anticoruptie, deoarece la solicitarea acesteia a fost aplicat sechestru asupra bunurilor obiect al litigiu, in vederea executarii Deciziei Curtii de Apel Chisinau din XXXXXXXXX. De asemenea, neconsimtind cu hotarirea Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017, prin intermediul avocatului, a declarat apel nemotivat si Xxxxxx, care a solicitat instantei de apel admiterea apelului, casarea partiala a hotaririi instantei de fond in partea respingerii actiunii si emiterea unei noi hotariri in aceasta parte, prin care sa fie admisa integral cererea de chemare in judecata a reclamantei Xxxxxx impotriva lui Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, intervenient accesoriu - Ministerul Finantelor al Republicii Moldova, cu privire la constatarea nulitatii actului juridic, recunoasterea proprietatii ca fiind proprietate in devalmasie a fostilor soti, partajarea bunurilor proprietate comuna in devalmasie. La o data ulterioara, apelanta Xxxxxx, prin intermediul avocatului, a declarat apel motivat impotriva hotaririi Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017, invocind ca intimatul Xxxxxx a depus explicatii verbale, recunoscand faptul cd bunurile aflate in litigiu au fost dobandite de apelant impreuné cu intimatul xxxxxx in timpul cdsatoriei, cat si faptul ca nici el si nici sotia sa, intimata xxxxxx, nu au investit resurse financiare la dobandirea terenului si nici la realizarea constructiilor amplasate pe acestea, in timp acestea fiind dobandite de catre xxxxxx $i XXxxxx (xxxxxx), pe care acestia le-au imbunatatit considerabil, intimatul Xxxxxx fiind inscris ca titular de drepturi, ulterior transmitand copiilor aceste bunuri. La data de XXXXXXXXX, toti intimatii au depus cereri despre recunoasterea in tot a actiunii concretizate de apelanta. Apelanta considera ca instanta a constatat in mod corect circumstantele pricinii si normele aplicabile spetei, insa nemotivat in fapt si drept a dispus admiterea partiala actiunii, in limita atribuirii a cate 1/2 cota - parte din bunurile imobile apelantei si intimatului Xxxxxx. Apelanta a invocat ca actiunea apelantei avea in vedere admiterea in felul in care aceasta a fost concretizata, adica impartirea bunurilor proprietatea comuna in devalmasie in proportiile pe care fostii soti le-au decis, si anume transmiterea in intregime a bunurilor imobile catre apelanta - determinarea 1.0 cota parte proprietate exclusiva asupra acestora si transmiterea a cate jumatate din totalul actiunilor detinute de fostii soti in cadrul societatii xxxxxx S.A. Instanta de fond nu a tinut cont de revendicdrile apelantei recunoscute integral de intimatul Xxxxxx in partea care are in vedere modalitatea impartirii bunurilor proprietate comuna in devalmasie asupra bunurilor imobile. Instanta de fond nu a aplicat regulile prevazute de art. 26 alin. (2) din Codul familiei, potrivit cdrora, instanta judecatoreasca este in drept sa diferentieze cotele-parti in proprietatea in devalmasie a sotilor, tinind cont de interesele unuia dintre soti si/sau de interesele copiilor minori. in partea necontestata, adica in limita actiunii admise, apelanta considera hotararea primei instante ca fiind legala si intemeiata. In sedinta judiciara a instantei de apel, reprezentantii apelantei Xxxxxx - avocatii Julian Iorga si Ion Popa, au solicitat admiterea propriului apel in sensul formulat si respingerea apelului declarat de catre reprezentantul Ministerului Finantelor. Reprezentantul Ministerului Finantelor - Zgherea Gheorghe a pledat in fata Colegiului pentru admiterea propriei cereri de apel in sensul formulat si respingerea apelului declarat in interesul xxxxxx. Reprezentantul intimatilor xxxxxx, Xxxxxx si Xxxxxx - avocatul Cristina Bancu a pledat in fata instantei pentru respingerea apelurilor declarate de cAtre reprezentantul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova si de catre avocatul XXXXXXXXxX in interesele lui Xxxxxx, Termenul de declarare a apelului: Cu referire la termenul de declarare a apelului, in conformitate cu art. 362 alin.(1) CPC, termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronuntarii dispozitivului hotaririi, daca legea nu prevede altfel. In acest context, Colegiul Civil a constatat cu certitudine faptul ca dispozitivul hotaririi Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017 a fost pronuntat la data de 01 martie 2017, find receptionat de parti la aceeasi data, ceea ce se confirma prin semnaturile din recipisa anexata la materialele dosarului (f.d. 198, vol.). La fel, urmeaza a fi notat ca reprezentantul Ministerului Finantelor a inaintat apel nemotivat impotriva hotaririi Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017 la data de 23 martie 2017 (f.d. 199, vol.l). Reprezentantul xxxxxx a depus apel nemotivat impotriva hotaririi Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017 la data de 29 martie 2017 (f.d. 201, vol.l). Astfel, reiesind din circumstantele spetei, Colegiul civil considera ca cererile de apel declarate de catre reprezentantul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova si de catre avocatul XXXXXXXXX in interesele lui Xxxxxx au fost depuse in interiorul termenului legal, ulterior fiind depuse si cererile motivate de apel. Aprecierea instantei de apel: Audiind explicatiile reprezentantilor partilor la proces, studiind materialele dosarului si inscrisurile probatorii administrate, verificind argumentele expuse in cererile de apel, Colegiul civil ajunge la concluzia de a respinge ca neintemeiata cererea de apel declarata de catre reprezentantul Ministerului Finantelor, a admite cererea de apel declarata de catre avocatul XXXXXXXXX in interesele lui Xxxxxx, cu casarea partiald a hotardrii Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017 in partea in care a fost respinsa actiunea reclamantei Xxxxxx impotriva lui Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, intervenient accesoriu - Ministerul Finantelor al Republicii Moldova si in aceasta parte se va emite o hotarare noua de admitere integrala a actiunii reclamantei, cu mentinerea in rest a hotaririi primei instante, din urmatoarele considerente. in conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) lit. a) sic) CPC, instanta de apel, dupa ce judeca apelul, este in drept sa respinga apelul si sa mentina hotarirea primei instante; sd admita apelul si sa caseze integral sau partial hotarirea primei instante, emitind o noua hotarire. Din materialele dosarului, Colegiul civil constata ca piritul Xxxxxx a inregistrat c&satoria cu reclamanta xxxxxx (in prezent Xxxxxx), la Oficiul Starii Civile din or. Chisinau la data de xxxxxx, fapt confirmat prin extrasul de pe actul de casatorie din data de xxxxxx (f.d.17, vol.D). Conform certificatului de divort din xxxxxx eliberat de Oficiul Starii Civile sectorul Centru, mun. Chisinau, casatoria intre Xxxxxx si xxxxxx (in prezent Xxxxxx) a fost desfacuta la data de XXXXXXXXX (f.d.19, voll). Potrivit certificatului de casatorie nr. xxxxxx din xxxxxx eliberat de Oficiul Starii Civile sectorul Centru, mun. Chisinau, rezulta cd xxxxxx (in prezent Xxxxxx) la data de 16 aprilie 2015 a incheiat casatoria cu xxxxxx luand dupa casatorie numele sotului - xxxxx (f.d.18, vol.l). Cu referire la cerinta reclamantei Xxxxxx cu privire la constatarea proprietatii comune in devalmasie asupra numéarului total de 11646231 actiuni in cadrul Societatii pe Actiuni xxx cu sediul in Romania, xxxxxx cu numarul de ordine in Registrul comertului, xxxxxx atribuit la data de xxxxxx, cod unic de inregistrare xxxxxx atribuit la data de xxxxxx, Colegiul civil retine urmatoarele. Conform certificatelor din xxxxxx (copiile carora au fost autentificate in instanta de apel in modul prevazut de lege de catre avocatul reclamantei), eliberate de catre Societatea pe Actiuni xxxxxx, rezulta ci pe numele lui Xsoooxx, cetatean al Republicii Moldova, sunt insemnate un numar de xxxxxx de actiuni in cadrul xxxxxx SA cu valoarea nominala de xxxxxx lei (RON), dobandite in anul xxxxxx cu titlu oneros. Totodata, certificatele din xxxxxx (copiile carora au fost autentificate in instanta de apel in modul prevazut de lege de catre avocatul reclamantei), eliberate de catre Societatea pe Actiuni xxxxxx, confirma ca reclamanta Xxxxxx (anterior xxxxxx), cetéteana a xxxxxx, define un numar de xxxxxx de actiuni in cadrul companiei mentionate cu valoarea nominala de 18273,3 lei (RON), fiind dobandite in perioada anilor 2001-2009 cu titlu oneros, in timpul casatoriei lui Xooxxxx cu Xxxxxx, in prezent Xxxxxx (fd. 152 - 153, vol.l). In sedinta instantei de apel, reprezentantii reclamantei Xxxxxx au prezentat extrasele din cont din registrul actionarilor SA xxxxxx, conform carora, sumarul pozitiilor din cont la data de xxxxxx arata in felul urmator: Xoooaxx - s900xx de actiuni; xoxxx (in prezent Xxxxxx) - xxxxxx de actiuni. De asemenea, reiesind din materialele cauzei, Colegiul civil constata ca Xxxxxx gi Xxxxxx (anterior xxxxxx), au incheiat la data de 13 octombrie 2016 contractul de tranzactie privind partajarea averii comune a fostilor soti (f.d. 122 - 125, vol.1). Astfel, potrivit contractului de tranzactie nominalizat, 11646231 de actiuni in cadrul SA xxxxxx detinute in comun de catre Xxxxxx cu XXxxxx (in prezent Xxxxxx) si dobandite in timpul casatoriei, au fost partajate in proprietate personala si exclusiva dupa cum urmeaza: 5823115 de actiuni pentru Xxxxxx; xxxxxx de actiuni pentru xxxxxx (in prezent Xxxxxx). In acest context, Colegiul civil retine ca tranzactia din xxxxxx a fost autentificata de catre notarul Constantinescu Elena, care a verificat calitatea subiectilor tranzactiei, modul de dobindire, prezenta, intinderea si continutul drepturilor lui Xxxxx si Xxocxxx asupra actiunilor Societtii pe Actiuni scxcxxx. Cu referire la numele actionarei Xxxxxx, Colegiul retine cd numele acesteia a fost modificat din ,xxxxxx”, fapt confirmat prin Confirmarea din xxxxxx eliberata de catre SA xxxxxx, ca urmare a modificarilor conform noului act de identitate al reclamantei. Prin urmare, reiesind din circumstantele elucidate supra, Colegiul civil considera ca prima instanta a conchis corect de a admite cerinta reclamantei Xxxxxx privind constatarea proprietatii comune in devalmasie asupra numarului total de xxxxxx de actiuni ale Societatii pe Actiuni xxxxxx cu sediul in xxxxxx, prin partajarea acestora prin atribuirea in proprietate personala lui Xxxxxx a unui numar de xxxxxx de actiuni, iar lui Xxxxxx a unui numar de sooxxx de actiuni ale Societatii pe Actiuni x0. Or, dupa cum s-a stabilit supra, in privinta acestor bunuri, la data de XXXXxX, partile au semnat contractul de tranzactie privind partajarea averii comune, prin care paratul Xxxxxx a recunoscut ca numéarul total de xxxxxx de actiuni ale SA xxxxxx, au fost dobandite in comun cu reclamanta Xxxxxx in timpul c&satoriei, cu titlu oneros si din mijloacele lor comune, fiind proprietatea lor comuna in devalmasie. Astfel, Colegiul civil constata ca, prin tranzactia respectiva, partile au decis incetarea proprietatii comune in devalmasie asupra numéarului de xxxxxx de actiuni detinute in comun in cadrul SA xxxxxx prin atribuirea fiecdruia a cate 1/2 parte: paratului Xxxxxx - in proprietate personala si exclusiva xxxxxxx actiuni, iar lui xxx - in proprietate personal si exclusiva xouxx actiuni. In afara de aceasta, la data de xxxxxx, intimatii Kxxxxx, Xxxxxx $i XXXxxx au depus cereri prin care au recunoscut integral actiunea concretizata a reclamantei Xxxxxx (f.d. 167 - 172, 179 - 181, vol.I), iar conform art. 131 alin.(4) CPC, daca o parte recunoaste in sedinta de judecatd sau in cadrul indeplinirii delegatiei judiciare faptele pe care cealalta parte isi intemeiaza pretentiile sau obiectiile, aceasta din urma este degrevata de obligatia dovedirii lor. in ceea ce priveste argumentul invocat in cererea de apel de catre reprezentantul Ministerului Finantelor precum ca la materialele cauzei nu a fost prezentat un extras din Registrul de stat din xxxxxx privind numarul total de actiuni detinut de reclamanta si pirit in cadrul Societatii pe Actiuni xxxxxx, precum si actul juridic de dobindire al acestora, Colegiul civil considera ca acesta este neintemeiat si urmeazi a fi respins ca atare. Or, in sedinta instantei de apel, reprezentantii apelantei/reclamantei Xxxxxx au prezentat extrasele din cont din registrul actionarilor SA xxxxxx, conform carora, sumarul pozitiilor din cont la data de xxxxxx arata in felul urmator: Xxxxxx - xxxxxx de actiuni; xxxxx (in prezent Xxxxxx) - xxxxxx de actiuni. Extrasele respective au fost anexate la materialele dosarului, fiind autentificate in modul prevazut de lege. in ceea ce priveste actul de dobindire a actiunilor in cadrul SA xxxxxx, Colegiul considera ca acesta este irelevant pentru pricina in cauza, or obiectul prezentui litigiu nu consta in verificarea modului de dobindire a actiunilor SA XXxxxX de cdtre Xxxxxx si Xxxxxx (in prezent Xxxxxx), dar in modul de partajare a acestora, or se prezuma legalitatea actiunilor care s-au desfasurat cu actiunile respective anterior partajarii lor. In afara de aceasta, dupa cum s-a stabilit supra, Xxxxxx si Xxxxxx (anterior xxxxxx), au incheiat la data de 13 octombrie 2016 contractul de tranzactie privind partajarea averii comune a fostilor soti, prin care, 11646231 de actiuni in cadrul SA xxxxxx detinute in comun de catre Xxxxxx cu Xxxxxx (in prezent Xxxxxx) si dobandite in timpul cas&toriei, au fost partajate in proprietate personala si exclusiva dupa cum urmeaza: 5823115 de actiuni pentru Xxxxxx; 5823115 de actiuni pentru Xxxxxx (in prezent Xxxxxx). In acest context, cu riscul de a se repeta, Colegiul civil retine ca tranzactia din 13 octombrie 2016 a fost autentificaté de catre notarul Constantinescu Elena, care a verificat calitatea subiectilor tranzactiei, modul de dobindire, prezenta, intinderea si continutul drepturilor lui Xxxxxx si Xxxxxx asupra actiunilor Societatii pe Actiuni xxxxxx. Revenind la fondul actiunii reclamantei Xxxxxx, Colegiul civil retine ci in cererea de concretizare a actiunii din 22 februarie 2017, cu exceptia pretentiei privind constatarea proprietatii comune in devalmasie asupra numérului total de 11646231 actiuni in cadrul Societatii pe Actiuni xxxxxx, care a fost examinatd supra, reclamanta a mai solicitat: - constatarea nulitatii absolute a contractului de donatie nr.xxxxxx din xxxxxx, inregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial la data de XXXXXXXXX, cu nr.0100/06/28651; - constatarea actului avut in vedere prin Contractul de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx, ca fiind transferul proprietatii asupra bunurilor imobile care constituite obiect al acestuia, din patrimoniul paratilor Xxxxxx $i Xxxxxx in patrimoniul paratului Xxeox si a reclamantei Xxxxxx (Xxxxxx), in proprietatea ambilor, in timpul aflarii lor in casatorie; - _ constatarea (recunoasterea) proprietatii comune in devalmasie a lui Xxxxxx si Xsooox asupra bunurilor imobile din xsccxx, inregistrate in Registrul bunurilor imobile cu numerele cadastrale xxxxxx, XXXXXX, XXXXxX.02, XXXXXX si impartirea lor prin transmiterea in intregime catre reclamanta prin determinarea 1.0 cota parte (proprietate exclusiva) a reclamantei Xxxxxx asupra bunurilor imobile din xxxxxx, inregistrate in Registrul bunurilor imobile cu numerele cadastrale XxxxxX, XXXXXX, XXXXXX $i XXXXXK; - scoaterea de sub sechestru a bunurilor imobile din xxxxxx, inregistrate in Registrul bunurilor imobile cu numerele cadastrale xxxxxx, XXXXXX, XXXXxx, XXKKKX. in ceea ce priveste cerinta de constatare a nulitatii absolute a contractului de donatie nr.xxxxxx din xxxxxx, pecum si cerinta privind constatarea actului avut in vedere prin Contractul de donatie nr.xxxxxx din XXXXxx, Ca fiind transferul proprietatii asupra bunurilor imobile care constituite obiect al acestuia, din patrimoniul paratilor Xxxxxx si Xxxxxx in patrimoniul paratului Xxxxxx si a reclamantei Xxxxxx (Xxxxxx), in proprietatea ambilor, in timpul aflarii lor in casatorie, Colegiul civil releva ci acestea sunt conexe prin natura lor, motiv pentru care urmeaza a fi analizate impreuna in cele ce urmeaza. Astfel, Colegiul civil retine ca, prin contractul de donatie nr.xxxxxx din XXXXXX, Care a fost autentificat de catre notarul de stat Natalia Potelueva si inregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial Chisinau, filiala intreprinderii de Stat »Cadastru” la data de xxxxxx cu nr. xxxxxx, Xxxxxx gi Xxxxxx au donat fiului lor Xxoxxxx casa de locuit nr. scoxxx, care consta din cinci odai cu suprafata totala de xxxxxx, inclusiv suprafata locativa de xxxxxx amplasata pe un sector de teren cu suprafata de xxxxxx ha situate in xxxxxx, teren pe care se mai aflé garajul, magazia, beciul, gard, poarta, pavaj, sopron, bazin i fantana (f.d. 10 - 12, vol. D. Mai constata Colegiul si faptul ca, la data respectiva, cind a fost incheiat contractul de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx, piritul Xxxxxx era casatorit cu reclamanta Xxxxxx (la acea data Xxxxxx). Conform certificatului din registrul bunurilor imobile anexat la dosar, rezulta ca bunurile imobile din xxxxxx, inregistrate in Registrul bunurilor imobile cu numerele cadastrale xxXxxxx, XXXXXX, XXXXXXx $i XXxxxx, sunt dobandite de catre Xxxxxx de la parintii sii, Xxxxxx si Xxxxxx in temeiul contractului de donatie nr.xcxx din x0xxxx (f.d. 22, vol.t). Xxxxxx gi Xxxxxx au dobandit bunurile respective in temeiul contractului de vanzare - cumparare nr. xxxxxx din xxxxxx; contractului de vanzare - cumparare nr. xxx din xxxxx; contractului de donatie nr, xxxxxx din 30000; deciziei f/n din xxxxxx si procesului - verbal de receptie nr. xxxxx din xxxxxx ( f.d. 10 - 16, vol. I. in conformitate cu prevederile art. 827 Cod civil, prin contract de donatie, 0 parte (donator) se obliga sd mareasca din contul patrimoniului sau, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte parti (donatar). Reiesind din materialele dosarului, precum si din explicatiile partilor, Colegiul civil considera ca prima instant a conchis corect ca bunurile imobile care au constituit obiectul contractului de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx, de facto au fost procurate din surse proprii de catre Xxxxxx si Xxxxxx (la acea data Xsoxxxx), in calitatea lor de sot si sotie, ei fiind cdsatoriti in acel moment. In acest context, dupa cum s-a constatat supra, paratii Knox, Xxxxxx gi ‘XXxxxx au recunoscut actiunea reclamantei Xxxxxx (f.d. 127 - 128, 138 - 140, 141 - 142, vol. I). Mai mult, piritul Xxxxxx a declarat in sedinta de judecata a primei instante ca el si cu sotia sa, pirita Xxxxxx nu au investit mijloace financiare la procurarea sau realizarea constructiilor - bunurilor imobile care au constituit obiectul contractului de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx, sursele financiare apartinand in exclusivitate lui Xxxxxx si sotiei acestuia, Xxxxxx, care au imbunéatatit bunurile specificate in contract, el, Xxxxxx figurind doar ca titular de drepturi, ulterior transmitind copiilor aceste bunuri (f.d. 179, vol. I). In acest context, Colegiul civil releva ca in conformitate cu prevederile art.131 alin.(4) CPC, daca o parte recunoaste in sedinta de judecata sau in cadrul indeplinirii delegatiei judiciare faptele pe care cealalta parte isi intemeiaza pretentiile sau obiectiile, aceasta din urma este degrevata de obligatia dovedirii lor. Astfel, Colegiul civil retine ca, circumstantele stabilite supra nu au fost negate, dar au fost recunoscute de catre piriti. Conform prevederilor art.221 alin. (2) Cod civil, actul juridic incheiat cu intentia de a ascunde un alt act juridic (actul juridic simulat) este nul. Referitor la actul juridic avut in vedere de parti se aplica regulile respective. Colegiul reitereaza ca, actul juridic simulat implica existenta de fapta doua acte, dintre care unul este aparent, care nu este destinat sa produca nici un efect, iar altul este secret, care difera de actul aparent in ceea ce priveste natura, partile sau continutul operatiei juridice. In prezentul litigiu, simulatia se referd la partile actului juridic, or desi in actul juridic aparent Xxxxxx si Xxxxxx au indicat in contractul de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx ca-i doneaza casa si terenul lui Xxxxxx, acest act nu intentiona sa produca efecte juridice, or de fapt, partile erau in prezenta unui al doilea act juridic, secret, diferit, conform caruia, obiectul contractului de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx era donat lui Xxxxxx si sotiei acestuia, sa000x (in prezent Xxxxxx), fapt confirmat de catre piritul Xxxxxx, care a declarat in sedinta de judecata a primei instante ca el si cu sotia sa, pirita Xxxxxx nu au investit mijloace financiare la procurarea sau realizarea constructiilor - bunurilor imobile care au constituit obiectul contractului de donatie nr. xxxxxx din xxx, sursele financiare apartinand in exclusivitate lui Xxxxxx si sotiei acestuia, Xxxxxx, care au imbundtatit bunurile specificate in contract, el, Xxooux figurind doar ca titular de drepturi, ulterior transmitind copiilor aceste bunuri. Astfel, Colegiul civil conchide ca anume dobéndirea, in timpul casdtoriei, de cdtre ambii soti - Xxxxxx si Xxxxxx, a proprietatii asupra obiectului contractului de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx, reprezinta actul secret/ascuns prin contractul de donatie simulat. Prin urmare, subsecvent celor mentionate supra si din aceleasi considerente, Colegiul civil considera ca prima instant a conchis corect cu referire la caracterul simulat al contractului de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx, si in temeiul prevederilor art. 221 alin. (2) Cod civil, corect a admis pretentia reclamantei Xxxxxx privind recunoasterea nulitatii contractului de donatie nr. soocxxx din xxxxxx, autentificat de catre notarul de stat Natalia Potelueva si inregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial Chisinau, filiala intreprinderii de Stat »Cadastru” la data de 02 octombrie 2006 cu nr. 0100/06/28651. in acest context, Colegiul civil considera neintemeiat argumentul reprezentantului apelantului Ministerul Finantelor precum ca intimata Xxxxxx ar trebui sa prezinte un inscris care ar reprezenta actul ascuns/secret avut in vedere de catre parti. Or, actul avut in vedere este validat in temeiul legii pe seama constatarii nulitatii actului simulat, iar in speta, transferul proprietatii prin contractul de donatie nr. xxxxxx din xoxxx s-a avut in vedere in beneficiul sotilor Xxxxxx si Xxxxxx, in timpul aflarii lor in cdsatorie, fapt care reprezinta actul ascuns prin donatia simulata. In acest sens, reitereaza Colegiul ca anume acest transfer catre sotii Xxooox si Xxxxxx, avut in vedere de catre intimatii Xxxxxx, Xxonxx si Xxxxxx, a fost validat in temeiul legii pe seama constatarii nulitatii absolute a actului simulat. Cu referire la cerinta reclamantei Xxxxxx privind constatarea (recunoasterea) proprietatii comune in devalmasie a lui Xxxxxx gi XXxxxx asupra bunurilor imobile din xxxxxx si imp&rtirea lor prin transmiterea in intregime catre reclamanta prin determinarea 1.0 parte (proprietate exclusiva) a reclamantei Xxxxxx, Colegiul civil retine urmatoarele. Conform prevederilor art.371 Cod civi, bunurile dobindite de soti in timpul casatoriei sint proprietatea lor comuna in devalmasie daca, in conformitate cu legea sau contractul incheiat intre ei, nu este stabilit un alt regim juridic pentru aceste bunuri. Orice bun dobindit de soti in timpul casatoriei se prezuma proprietate comuna in devalmasie pina la proba contrara. Potrivit art.19 alin.(1) din Codul familiei, bunurile dobindite de catre soti in timpul csatoriei sint supuse regimului proprietatii in devalmasie. Dupa cum s-a stabilit cu certitudine supra, actul avut in vedere la semnarea contractului de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx, a cdrui nulitate absoluta a fost constatata de catre prima instanta, reprezinté dobandirea nemijlocita de catre sotii Xxxxxx si Xxxxxx (actualmente xxxxxx), in proprietatea ambilor, in timpul aflarii lor in casatorie. Aceste circumstante denota existenta regimului juridic aplicabil bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei - proprietatea comuna in devalmasie. Mai mult, reclamanta Xxxxxx a invocat, iar piritii au recunoscut cd locuinta si terenul au fost dobandite de catre sotii xxxxxx ca find constructie nefinalizata, dupa care a fost finalizata si imbunatatita considerabil de catre Xxoox si Xsooxx (actualmente xxx) in timpul casatoriei si din mijloacele lor comune. Prin urmare, tinind cont de circumstantele elucidate supra, dat fiind cd transferul proprietatii prin contractul de donatie nr. xxxxxx din xxxxxx s-a avut in vedere in beneficiul sotilor Xxxxxx si Xxxxxx, in timpul aflarii lor in cdsatorie, fapt care reprezinta actul ascuns prin donatia simulata, avind in vedere cA anume acest transfer catre sotii Xxxxxx si Xxxxxx, avut in vedere de catre intimatii Xxxxxx, Xxxxxx si Xxxxxx, a fost validat in temeiul legii pe seama constatarii nulitatii absolute a actului simulat, Colegiul civil considera ci prima instanta a conchis corect ca bunurile imobile din xxxxxx, inregistrate in Registrul bunurilor imobile cu numerele cadastrale xxx, x3000KK, XKKKXK $i XXXXxX, Constituie proprietatea in devalmasie a sotilor Xxxxxx gi Xxxxxx (actualmente Xxxxxx). Totodata, in ceea ce priveste partajarea bunurilor imobile respective care constituie proprietatea in devalmisie a sotilor Xxxxxx si Xxxxxx (in prezent Xxxxxx), Colegiul civil considera ca, prima instant a conchis eronat cd acestea urmeaza a fi atribuite in proportie de 1/2 fiecdruia dintre soti, solutie pe care instanta de apel o considera eronata si neintemeiata, motiv pentru care instanta de apel v-a interveni in solutia primei instante in aceasti parte. in acest context, Colegiul civil reitereaza ca, potrivit prevederilor art. 386 alin. (1) CPC, hotarirea primei instante se caseazA sau se modificé de instanta de apel, daca circumstantele importante pentru solutionarea pricinii nu au fost constatate si elucidate pe deplin, concluziile primei instante expuse in hotarire sunt in contradictie cu circumstantele pricinii, normele de drept material sau normele de drept procedural au fost incalcate sau aplicate eronat. Totodata, in conformitate cu art. 240 alin. (1) si (3) CPC, la deliberarea hotararii, instanta judecatoreascé apreciazi probele, determina circumstantele care au importanta pentru solutionarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre parti, legea aplicabila solutionarii pricinii si admisibilitatea actiunii. Instanta judecatoreasca adopta hotarirea in limitele pretentiilor inaintate de reclamant. De asemenea, urmeaza a fi relevat ca in temeiul art. 373 alin. (2) si (3) CPC, in limitele apelului, instanta de apel verifica circumstantele si raporturile juridice stabilite in hotarirea primei instante, precum si cele care nu au fost stabilite, dar care au importanta pentru solutionarea pricinii, apreciaza probele din dosar si cele prezentate suplimentar in instanta de apel de catre participantii la proces. In cazul in care motivarea apelului nu cuprinde argumente sau dovezi noi, instanta de apel se pronunta in fond, numai in temeiul celor invocate in prima instanta. In plus, Colegiul civil releva ca hotarirea este intemeiata, daca in ea sunt expuse toate circumstantele care au importanté la solutionarea cauzei si care au fost verificate in sedinta de judecata multilateral, complet si au fost elucidate probele privind circumstantele constatate ale cauzei. Analizind legalitatea si temeinicia hotaririi pronuntate in raport cu prevederile art. 239 - 241 CPC, Colegiul civil conchide ci, in partea in care a fost respinsa actiunea reclamantei Xxxxxx, concluziile primei instante, expuse in hotarire, sint in contradictie cu circumstantele pricinii, considerente pentru care hotarirea Judecatoriei Chisinau, sediul Centru din 01 martie 2017, urmeaza a fi casata in partea respectiva. Colegiul civil reitereaza ca in motivarea hotaririi se indica circumstantele pricinii constatate de instant, probele pe care se intemeiaza concluziile ei privitoare la aceste circumstante, argumentele invocate de instanta la respingerea unor probe, legile de care s-a calauzit instanta, iar dispozitivul cuprinde concluzia instantei judecatoresti privind admiterea sau respingerea integrala sau partiala a actiunii, reiesind din continutul art.241 CPC. In acest sens, Colegiul reitereaza si prevederile art. 6 CEDO cu privire la dreptul la un proces echitabil, la care se atribuie si faptul ca hotarirea pronuntata intr-o cauza urmeaza a fi motivata. Astfel, instantele nationale trebuie sa indice cu o claritate suficienta motivele pe care acestea si-au intemeiat hotdririle (a se vedea cauza Hadjianastassiou v. Grecia, nr. 12945/87, 16 decembrie 1992, § 33, Seria A nr. 252). De asemenea, hotaririle motivate urmaresc scopului de a demonstra partilor ca acestea au fost auzite, si, astfel, sé contribuie la o acceptare mai usoara de catre acestia a deciziei. Suplimentar, acestea obliga judecatorii sa-si bazeze hotararile pe argumente obiective si sa protejeze drepturile apararii (a se vedea cauza Ruiz Torija contra Spaniei). Rationind prin prisma textelor de lege conturate, Colegiul releva ci prima instanta nu a dat o apreciere cuvenita normelor citate mai sus. Or, instanta de apel verificind legalitatea si temeinicia hotaririi primei instante constata ca, partial, in partea in care a fost respinsa actiunea reclamantei YXoooxx, instanta de fond a emis concluzii contradictorii cu circumstantele pricinii si a aplicat gresit norma materiala. Astfel, prin cererea de concretizare a actiunii din XXXXXXXXX, reclamanta Xxxxxx a solicitat constatarea (recunoasterea) proprietatii comune in devalmasie a lui Xxxxxx si Xxxxxx asupra bunurilor imobile din xxxxxx, inregistrate in Registrul bunurilor imobile cu numerele cadastrale xxxxxx, XXXXKX, XXXXXX $i XXXxxx i impdrtirea lor prin transmiterea in intregime catre reclamantd - determinarea 1.0 cota parte (proprietate exclusiva) a reclamantei Xxxxxx asupra bunurilor imobile respective. Mai retine Colegiul si faptul ca, la data de 01 martie 2017, pit depus cereri cu privire la recunoasterea in tot a actiunii concretizate de catre reclamanta Xxxxxx. Totodata, in pofida acestor circumstante, desi reclamanta a solicitat expres partajarea bunurilor proprietate comuna in devalmasie prin atribuirea in beneficiul sdu a 1.0 parte, iar piritii nu au obiectat, prima instant a dipsus partajarea bunurilor proprietate comuna in devalmasie asupra bunurilor imobile din xxxxxx prin atribuirea a 1/2 cota - parte ideal pentru fiecare dintre soti. In speta, Colegiul civil constata ca prima instant a stabilit dobandirea nemijlocita de catre sotii Xxxxxx si Xxxxx (in prezent Xxxxxx), in proprietatea ambilor, in timpul aflarii lor in cdsatorie, a bunurilor imobile indicate supra, fapt care atrage regimul juridic aplicabil bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei - proprietatea comuna in devalmasie. Pe de alta parte, prima instanta nu a tinut cont de cerintele reclamantei Xxxxxx recunoscute integral de catre piritul Xxxxxx, in ceea ce priveste modalitatea impértirii bunurilor proprietate comuna in devalmasie asupra bunurilor imobile. in conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) CPC, disponibilitatea in drepturi se afirma in posibilitatea participantilor la proces, in primul rind a oartilor, de a dispune liber de dreptul subiectiv material sau de interesul legitim supus judecatii, precum si de a dispune de drepturile procedurale, de a alege modalitatea si mijloacele procedurale de aparare. Astfel, atribuirea a cate 1/2 cota - parte s-a facut fara nici o motivare din partea primei instante. in acest sens, Colegiul civil reitereaza cd in masura in care reclamanta a inaintat o pretentie pe care paratul a recunoscut-o integral, admiterea partial a acesteia trebuie sa fie motivata din punct de vedere a circumstantelor de fapt si de drept care au constituit temei de admitere partiala a pretentiei respective. Conform prevederilor art. 373 alin. (1) Cod civil, in cazul impartirii bunurilor proprietate comuna in devalmasie a sotilor, partile lor se considera egale. Astfel, Colegiul civil considera ca prima instanta a interpretat eronat prevederile art. 373 alin. (1) Cod civil, or aeasta norma legala instituie o prezumtie relativa, care a fost inlaturata prin vointa partilor. Potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) si (4) din Codul familiei, in caz de neintelegere, determinarea cotei - parti a fiecdrui sot in proprietatea in devalmasie, precum si impartirea acesteia in natura, se face pe cale judecatoreascd. La impartirea proprietatii in devalmasie, instanta judecatoreasca, la cererea sotilor, stabileste bunurile ce urmeaza sa fie transmise fiecaruia dintre ei. Colegiul considera ca, prima instanta nu a aplicat corect prevederile speciale care reglementeaza impartirea bunurilor proprietate comuna in devalmasie a sotilor stipulate la art. 25 alin. (3) si (4) din Codul familiei, Or, prezumtia partilor egale subzista cat timp sotii coproprietari devalmasi nu decid altfel, iar avand in vedere libertatea sotilor coproprietari devalmasi de a cere stabilirea bunurilor ce urmeaza sa fie transmise fiecaruia din ei, tinind cont si de prevederile art. 131 alin. (4) CPC, rezulta ci odata recunoscutaé actiunea modificaté a reclamantei de catre piritul Xxxxxx, in forma in care a fost solicitata determinarea 1.0 cota parte (proprietate exclusiva) a reclamantei asupra bunurilor imobile, prima instant era obligata sd tind cont de pretentia reclamantei Xxxxxx si de recunoasterea actiunii de catre piritul Xxxxxx. In afara de aceasta, pe linga dreptul partilor de a proceda in modul in care doresc cu drepturile lor procesuale, prima instanta urma sa tina cont side interesele copiilor reclamantei Xxxxxx si ale piritului Xxxxxx. Conform prevederilor art.26 alin. (2) din Codul familiei, instanta judecatoreasca este in drept sa diferentieze cotele-parti in proprietatea in devalmasie a sotilor, tinind cont de interesele unuia dintre soti sif/sau de