Sunteți pe pagina 1din 8

UNITATEA DE STUDIU 10.

Situaţiile financiare anuale ale


persoanelor juridice fără scop lucrativ

UNITATEA DE STUDIU 10. Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără
scop lucrativ
Obiectivele unităţii de studiu 10 112
10.1. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale 11212
10.2. Prevederi referitoare la bilanţ 114
10.3. Prevederi referitoare la contul rezultatului exerciţiului 116
10.4. Răspunsuri la temele de verificare 119

Obiectivele unităţii de studiu 10


La terminarea acestei unități de studiu cursanții vor fi capabili să:
• precizeze forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale;
• cunoască principalele informaţii prezentate în bilanţ;
• cunoască principalele prevederi referitoare la contul rezultatului exerciţiului.
Timp de studiu: 2 ore

Persoanele juridice fără scop patrimonial care își organizează contabilitatea în partidă dublă
trebuie să publice situaţiile financiare anuale care se compun din bilanţ, contul rezultatului
exerciţiului şi note explicative. Fac obiectul publicării, pe lângă situaţiile financiare anuale,
raportul administratorilor şi raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz. Pentru
asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, un exemplar al situaţiilor
financiare anuale se depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale,
inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în condiţiile legii.
Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi
performanţei persoanei juridice fără scop patrimonial, pentru respectivul exerciţiu financiar.
Situaţiile financiare anuale se semnează de persoana responsabilă cu întocmirea acestora şi se
însuşesc de organul de administrare, fiind semnate de conducătorul acestuia şi aprobate de
adunarea generală. Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru
exerciţiul financiar respectiv, sunt supuse spre aprobare adunării generale. Situaţiile financiare
anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial sunt supuse, potrivit legii, verificării şi
certificării de către cenzori sau de către auditori financiari, după caz.

10.1. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale


Reglementările contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop lucrativ prevăd că
situaţiile financiare anuale ale acestora cuprind:
(a) bilanţ;

112
(b) contul rezultatului exerciţiului;
(c) note explicative.
Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu
desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţiile financiare simplificate care cuprind bilanţul
prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exerciţiului şi notele explicative la situaţiile financiare
anuale simplificate.
Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ,
datorii şi capital propriu ale persoanei juridice fără scop patrimonial la încheierea exerciţiului
financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege. Acesta cuprinde toate elementele de
activ, datorii şi capital propriu grupate după natură şi lichiditate, respectiv natură şi exigibilitate.
Principalele structuri ale bilanţului, în format listă, sunt sintetizate în cele ce urmează:
A. Active imobilizate
B. Active circulante
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital şi rezerve
Contul rezultatului exerciţiului cuprinde veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar,
grupate după natura lor pe feluri de activităţi, precum şi rezultatul exerciţiului financiar
(excedent/profit sau deficit/pierdere, după caz).
Structura contului de rezultat al exerciţiului este următoarea:
I. Venituri din activităţile fără scop patrimonial
II. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial
III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial
IV. Venituri din activităţile cu destinaţie specială
V. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială
VI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială
VII. Venituri din activităţile economice
VIII. Cheltuieli privind activităţile economice
IX. Rezultatul activităţilor economice
X. Venituri totale
XI. Cheltuieli totale
XII. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea exerciţiului financiar (X-XI; XI-X)
Structura bilanţului şi a contului rezultatului exerciţiului nu poate fi modificată de la un
exerciţiu financiar la altul. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în bilanţ sau în contul
rezultatului exerciţiului, valoarea corespunzătoare pentru exerciţiul financiar precedent se
prezintă într-o coloană separată. În situaţia în care valorile corespunzătoare exerciţiului financiar
curent şi precedent înscrise în bilanţ şi în contul rezultatului exerciţiului nu sunt comparabile, cele
aferente exerciţiului precedent pot fi recalculate şi prezentate corespunzător în notele explicative.
În acest scop, trebuie prezentate rezultatele recalculării, motivele pentru care a fost făcută şi
modalitatea de efectuare a acesteia. În situaţia în care acest lucru nu este posibil, se va prezenta
acest fapt.

Teme de verificare
TV 10.1. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale

113
1. Care sunt componentele situaţiilor financiare anuale?
Răspuns:

10.2. Prevederi referitoare la bilanţ


În tabelul nr. 10.1, este prezentată structura detaliată a bilanțului, alături de câteva precizări
legate de modul de evaluare și prezentare a elementelor componente.

Tabel nr. 10.1 Structura bilanțului unei persoane juridice fără scop lucrativ
Denumirea elementului Rând Început an Sfârșit an
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08) 01
Valoarea înscrisă în bilanţ pentru fiecare imobilizare este reprezentată de costul de achiziţie sau
costul de producţie, cu excepţia cazurilor în care s-a înregistrat o ajustare pentru depreciere,
respectiv un amortisment. Amortismentele se calculează pentru imobilizările cu durată de viaţă
limitată, diminuând valoarea de intrare. Este obligatorie constituirea, pe seama cheltuielilor, de
ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate a căror valoare s-a diminuat, indiferent dacă
durata de utilizare a acestora este limitată sau nu.
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04) 02
Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii şi costul
activului poate fi evaluat în mod credibil.
- privind activităţile fără scop patrimonial 03
- privind activităţile economice 04
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07) 05
Un activ corporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii şi costul
activului poate fi evaluat în mod credibil.
- privind activităţile fără scop patrimonial 06
- privind activităţile economice 07
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 08
O imobilizare financiară trebuie prezentată în bilanţ la valoarea contabilă minus ajustările pentru
pierderile de valoare cumulate, calculate ca diferenţă între valoarea de intrare a acesteia şi
valoarea justă stabilită cu ocazia inventarierii.
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10 + 11 + 12 + 13) 09
Activele circulante se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie sau costul de producţie.
Pentru deprecierea activelor circulante, la sfârşitul exerciţiului financiar, se constituie ajustări
pentru depreciere pe seama cheltuielilor.
I. STOCURI 10
Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea ce
se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează
până la valoarea realizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentru depreciere . Dacă se
utilizează metoda costului standard, stocurile sunt evaluate în bilanț la costul efectiv (prin
corectarea celui standard cu diferențele de preț în plus sau în minus). Pentru mărfurile evaluate în
contabilitatea curentă la prețul cu amănuntul, reflectarea în bilanț se face la costul de achiziție.
II. CREANŢE 11
Se reflectă în bilanț la valoarea de intrare minus ajustările pentru depreciere constituite. Creanțele
în valută se actualizează la cursul de schimb valabil la închiderea exercițiului.
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 12
Se reflectă în bilanț la valoarea de intrare minus ajustările pentru depreciere constituite.
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 13
Disponibilitățile în valută se actualizează la cursul de schimb valabil la închiderea
exercițiului.
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 14
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 15
PÂNĂ LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 16
(rd. 09 + 14- 15-22)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 16-21) 17
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI 18
MARE DE UN AN
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 19
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 21 + 22) 20
- subvenţii pentru investiţii 21
- venituri înregistrate în avans 22
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 +44 – 45 – 52) 23

114
Denumirea elementului Rând Început an Sfârșit an
I. CAPITAL 24
II. REZERVE DIN REEVALUARE 25
Rezerva din reevaluare trebuie prezentată în bilanţ la un subpost separat în cadrul postului de
capitaluri proprii şi pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
III. REZERVE 26
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTÂND Sold C 27
EXCEDENTUL/PROFITUL rd. (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42) -(30 + 32 + 34
+ 36 + 38 + 40 + 43)
Rezultatul reportat se raportează distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu
destinaţie specială şi activităţile economice, după caz.
SAU DEFICITUL/PIERDEREA REPORTAT(Ă) Sold D 28
rd. (30 + 32 + 34 + 36 + 38 + 40 + 43) - (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42)
Rezultatul reportat reprezentând excedentul Sold C 29
nerepartizat sau deficitul neacoperit privind
activităţile fără scop patrimonial Sold D 30
Rezultatul reportat reprezentând excedentul Sold C 31
nerepartizat sau deficitul neacoperit privind
activităţile cu destinaţie specială Sold D 32
Rezultatul reportat reprezentând profitul Sold C 33
nerepartizat sau pierderea neacoperită privind
activităţile economice Sold D 34
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor Sold C 35
contabile30 privind activităţile fără scop patrimonial Sold 36
D
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor Sold C 37
contabile privind activităţile cu destinaţie specială Sold D 38
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor Sold C 39
contabile privind activităţile economice Sold D 40
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat Sold C 41
din rezerve din reevaluare privind activităţile economice
Alte elemente de rezultat reportat reprezentând Sold C 42
excedentul sau pierderea privind activităţile economice Sold D 43
V. EXCEDENTUL/PROFITUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR rd. (46+ 48+ 50) - (47
+ 49+ 51) Sold C 44
Rezultatul exerciţiului se raportează distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile
cu destinaţie specială şi activităţile economice, după caz.
SAU DEFICITUL/PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR rd. (47 + 49 + 51) -(46
+ 48 + 50) Sold D 45
Excedent privind activităţile fără scop patrimonial
sau Sold C 46
Deficit privind activităţile fără scop patrimonial Sold D 47
Excedent privind activităţile cu destinaţie specială
sau Sold C 48
Deficit privind activităţile cu destinaţie specială Sold D 49
Profit privind activităţile economice sau Sold C 50
Pierdere privind activităţile economice Sold D 51
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (rd. 53 + 54) 52
Repartizarea rezultatului exerciţiului se raportează distinct pentru activităţile fără scop
patrimonial şi activităţile economice, după caz. Rezultatul activităților cu destinaţie specială nu se
repartizează.
Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial 53
Repartizarea profitului privind activităţile economice 54
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (CAR) 55
FONDUL PENTRU AJUTOR ÎN CAZ DE DECES AL MEMBRILOR DE AJUTOR 56
RECIPROC (CAR)
FONDUL DE RULMENT AL MEMBRILOR ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI 57
ALTE FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL 58
CAPITALURI TOTAL rd. (23 + 55 + 56 + 57 + 58) 59
Patrimoniul privat (ct. 107) 60

30
Erorile contabile pot să apară ca urmare a unui calcul greşit, a aplicării greşite a metodelor contabile, a interpretării
greşite a evenimentelor, a fraudelor sau omisiunilor. Corectarea unei asemenea erori aferente perioadelor anterioare
poate fi efectuată pe seama rezultatului perioadei curente. Atunci când este afectată credibilitatea situaţiilor
financiare prezentate, corectarea erorii se efectuează pe seama rezultatului reportat.

115
Teme de verificare
TV 10.2. Prevederi referitoare la bilanţ
1. Cum se reflectă în bilanț creanţele şi datoriile în valută?
2. Cum se evaluează stocurile în bilanț?
Răspuns:

10.3. Prevederi referitoare la contul rezultatului exerciţiului


Contul rezultatului exerciţiului cuprinde veniturile31 şi cheltuielile32 exerciţiului financiar,
grupate pe feluri de activităţi (ceea ce este o particularitate a contabilității persoanelor juridice
fără scop lucrativ), dar și după natura lor (de exploatare, financiare și extraordinare), precum şi
rezultatul exerciţiului (excedent/profit sau deficit/pierdere, după caz). Principalele structuri ale
contului de rezultate sunt redate în tabelul nr. 10.2.

Tabel nr. 10.2 Contul de rezultat al persoanelor juridice fără scop lucrativ
Denumirea indicatorului Rând Început an Sfârșit an
I Venituri din activităţile fără scop patrimonial – TOTAL (rd.02 la 16) 01
Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi 02
simpatizanţilor
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare 03
Venituri din donaţii 04
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare 05
Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile 06
fără scop patrimonial
Venituri din dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile 07
fără scop patrimonial
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole 08
Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru 09
venituri
Venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului 10
de organizare şi funcţionare
Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor 11
juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în
activitatea economică
Venituri din cote-părţi primite potrivit statutului 12
Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru 13
venituri
Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube şi din subvenţii pentru evenimente 14
extraordinare şi altele similare
Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial, 15
venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare,
venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare, venituri obţinute din vize,
taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive şi
venituri obţinute din reclamă şi publicitate potrivit legislaţiei în vigoare
Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial 16
II Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18 + 19 + 20 + 22 + 17
23 + 25 + 28 + 31 +32)
Cheltuieli privind stocurile 18
Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi 19
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi - total, din care: 20
- cheltuieli cu colaboratorii 21
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 22

31
Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de
intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii.
32
Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă
de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor
proprii.

116
Denumirea indicatorului Rând Început an Sfârșit an
Cheltuieli cu personalul - total, din care: 23
- cheltuieli privind asigurările şi socială 24
Alte cheltuieli de exploatare - total, din care: 25
- cotizaţii şi contribuţii datorate de juridică fără scop patrimonial 26
- ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop 27
patrimonial
Cheltuieli financiare - total, din care: 28
- cheltuieli din diferenţe de curs valutar 29
- cheltuieli privind dobânzile 30
Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare 31
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de 32
valoare (rd. 33 + 34) - total, din care:
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 33
depreciere
- cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare 34
III Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial
Excedent (rd. 01-17) 35
Deficit (rd. 17-01) 36
IV Venituri din activităţile cu destinaţie specială - TOTAL 37
V Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială - TOTAL 38
VI Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială 39
Excedent (rd. 37 - 38) 40
Deficit (rd. 38 - 37) 41
VII Venituri din activităţile economice - TOTAL (rd. 42 + 44 - 45 + 46 + 47 + 48 + 49 42
+ 53)
Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care: 43
- venituri din vânzarea mărfurilor 44
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Sold C 45
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Sold D 46
Venituri din producţia de imobilizări 47
Venituri din subvenţii de exploatare 48
Alte venituri din exploatare 49
Venituri financiare - total, din care: 50
- venituri din diferenţe de curs valutar 51
- venituri din dobânzi 52
- alte venituri financiare 53
VIII Cheltuieli privind activităţile economice - TOTAL (rd. 55 + 57 + 58 + 60 + 61 + 54
63 + 64 + 68 + 71)
Cheltuieli privind stocurile - total, din care: 55
- cheltuieli privind mărfurile 56
Cheltuieli cu serviciile executate de terţi 57
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi din care: - total, din 58
- cheltuieli cu colaboratorii 59
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 60
Cheltuieli cu personalul - total, din care: 61
- cheltuieli privind asigurările şi socială 62
Alte cheltuieli de exploatare 63
Cheltuieli financiare - total, din care: 64
- cheltuieli din diferenţe de curs valutar 65
- cheltuieli privind dobânzile 66
- alte cheltuieli financiare 67
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de 68
valoare (rd. 69 + 70) - total, din care:
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 69
depreciere
- cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare 70
Cheltuieli cu impozitul pe profit 71
IX Rezultatul activităţilor economice
Profit (rd. 41 - 54 72
Pierdere (rd. 54-41) 73
X Venituri totale (rd. 01 +37 + 41) 74
XI Cheltuieli totale (rd. 17 + 38 +54) 75
XII Excedent/Profit (rd. 74 - 75) 76

117
Denumirea indicatorului Rând Început an Sfârșit an
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74) 77
După cum se poate observa din tabelul nr. 10.2, contabilitatea veniturilor persoanei
juridice fără scop patrimonial se ţine distinct pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop
patrimonial, activităţi cu destinaţie specială, activităţi economice, iar în cadrul acestora pe
categorii de venituri, după natura lor, care se grupează astfel:
1) venituri din activităţile fără scop patrimonial;
2) venituri cu destinaţie specială, care cuprind venituri reglementate de legi speciale: de
exemplu, cele din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor
plastice, al arhitecturii şi de divertisment şi alte venituri cu destinaţie specială, potrivit legii;
3) venituri din activităţile economice. La rândul lor, acestea se împart în:
o venituri din exploatare;
o venituri financiare;
o venituri extraordinare.
Dacă în cazul veniturilor, separarea după tipul de activitate care le generează este făcută în
mod explicit în reglementările contabile (vezi grupele de conturi de venituri 73 și 79), la
cheltuieli se impune utilizarea de conturi analitice pentru fiecare activititate în parte (respectiv,
fără scop patrimonial, cu destinaţie specială şi activităţi economice), direct de către entitățile fără
scop lucrativ. Reglementările prevăd însă, în mod explicit, că, în cazul cheltuielilor, contabilitatea
se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:
a) cheltuieli de exploatare;
b) cheltuieli financiare;
c) cheltuieli extraordinare.
Folosirea conturilor analitice pentru cele trei tipuri de activități este relevantă în contextul
întocmirii contului de rezultate. Un alt motiv pentru care această departajare este importantă ține
de faptul că veniturile echivalente au destinații limitate, ghidate de anumite condițiile de
desfășurare a activităților speciale și, de multe ori, a activităților nepatrimoniale33. Legătura dintre
tipul activității și natura cheltuielilor este dată de faptul că fiecare activitate poate genera oricare
dintre cele trei categorii de cheltuieli: de exploatare, financiare sau extraordinare. Menținerea
clasificării după natură asigură legătura dintre organizațiile non-profit și entitățile economice și
permite armonizarea conturilor naționale pentru diversele sectoare de activitate ale economiei
naționale.
În contabilitate excedentul/profitul sau deficitul/pierderea se stabilesc, pe feluri de
activităţi, cumulat de la începutul anului. În acest sens, conturile de cheltuieli şi conturile de
venituri în care se înregistrează, în funcţie de natura lor, veniturile, respectiv, cheltuielile se
închid, provizoriu, prin rezultatul exerciţiului. Rezultatul definitiv al exerciţiului se stabileşte
anual şi reprezintă soldul final al contului de rezultate.
Repartizarea excedentului/profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţiile
prevăzute de reglementările legale în vigoare, cu aprobarea adunării generale. Excedentul privind
activităţile cu destinaţie specială nu se repartizează. Rezultatul exerciţiului, respectiv
excedentul/profitul sau deficitul/pierderea, se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile
exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii lor.

Teme de verificare
TV 10.3. Prevederi referitoare la contul rezultatului exerciţiului
1. Care sunt principalele venituri din activităţi fără scop patrimonial?

33
Todea, N., Mihălţan, D.C., Particularities of the Expenses' Accounting within the Nonprofit Organizations,
“Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Volume XIV, Issue 1 /2014, p.750

118
Răspuns:

10.4. Răspunsuri la temele de verificare


TV 10.1. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale
1. Situaţiile financiare anuale cuprind: bilanţul, contul rezultatului exerciţiului şi notele explicative.

TV 10.2. Prevederi referitoare la bilanţ


1. Creanţele şi datoriile în valută se raportează în bilanț în lei, la cursul de schimb în vigoare la data
întocmirii acestuia.
2. Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea
ce se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se
diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentru depreciere.
Dacă se utilizează metoda costului standard, stocurile sunt evaluate în bilanț la costul efectiv
(prin corectarea celui standard cu diferențele de preț în plus sau în minus). Pentru mărfurile
evaluate în contabilitatea curentă la prețul cu amănuntul, reflectarea în bilanț se face la costul de
achiziție.

TV 10.3. Prevederi referitoare la contul rezultatului exerciţiului


1. Veniturile din activităţile fără scop patrimonial cuprind: venituri din cotizaţiile membrilor şi
contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor, venituri din taxele de
înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare, donaţii, sponsorizări, dobânzile şi dividendele
obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activitatea fără scop patrimonial, venituri
pentru care se datorează impozit pe spectacole, resurse obţinute de la buget, venituri din acţiuni
întâmplătoare realizate de organizaţii sindicale/patronale, utilizate în scop social sau profesional,
potrivit statutului de organizare şi funcţionare, venituri excepţionale rezultate din cedarea
activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât
cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică, alte venituri din activităţile fără scop
patrimonial.

119

S-ar putea să vă placă și