Sunteți pe pagina 1din 2

SECŢIUNE II

Caiet de sarcini
pentru achiziţie de ”Aparatură de măsurare si control a combustibililor de aviatie”

Prezentul Caiet de Sarcini este parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică.
Cerinţele impuse prin prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale.
Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în
măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din
prezentul Caiet de Sarcini.

1. AUTORITATE CONTRACTANTĂ :

UNITATEA MILITARĂ 01836, strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judetul Ilfov

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Contract pentru furnizarea următoarelor produse :


Nr.
Denumire produs Cod CPV U/M Cantitate
lot
Aparat pentru determinarea conţinutului
1. de FAME în combustibilii pentru 38424000-3 buc. 1
turboreactoare
Aparat pentru determinarea înălţimii
2. 38424000-3 buc. 1
flăcării fără fum
Aparat portabil FTIR pentru analiza
3. carburanţilor (combustibil turboreactor, 38424000-3 buc. 3
benzine, motorine)

3. CONDIŢII DE LIVRARE:
Produsule va fi însoţit de documentaţia tehnică prin care să se ateste respectarea tuturor
cerinţelor prevăzute în specificaţia tehnică anexată, respectiv punctul 3.2.
Produsele vor fi livrate în termen de 90 de zile de la semnarea contractului.
Produsele vor fi transportate, prin grija furnizorului la sediul U.M. 01836, strada Zborului
nr.1, localitatea Otopeni, Judetul Ilfov .

4. SPECIFICATII TEHNICE, AMBALARE ŞI MARCARE:


Cerinţele generale de performanţă şi specifice, cerinţele climatice, identificarea şi marcarea,
garanţia, cerinţele privind mentenanţa, regulile de recepţie, cerinţele pentru asigurarea calităţii,
alte cerinţe pe care produsul cuprins în oferta tehnică trebuie să le respecte sunt nominalizate în
specificaţia tehnică anexată.
Oferta tehnică va cuprinde specificaţia tehnică solicitată de autoritatea contractantă pentru
produs, justificată cu certificate/documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să
ateste conformitatea produsului. Conformitatea produsului va fi identificată clar prin referire la
specificaţia tehnică, respectiv normele de referinţă enunţate pentru produs.

MODUL DE RECEPŢIE:
Bunul prevăzut a fi achiziţionat, va fi livrat cu următoarele documente:
Documente de însoţire:
- Factură;
NECLASIFICAT
1 din 2
- Aviz de însoţire;
- Inventarul produsului;
- Certificatul de conformitate emis de organul de calitate abilitat al furnizorului;
- Certificatul de garanţie.
Documentaţia de exploatare:
- Descrierea tehnică a produsului;
- Proceduri de instalare, punere în funcţiune şi exploatare, în limba română;
- Proceduri de mentenanţă, în limba română;
- Lista de componente şi codurile acestora, în limba română.
Transportul produselor se execută prin grija şi cheltuiala furnizorului, cu mijloace de
transport curate, acoperite până la destinaţia indicată de autoritatea contractantă, respectiv
Unitatea Militară 01836 Otopeni, jud. Ilfov. Responsabilitatea integrităţii mărfii pe timpul
transportului revine furnizorului.
Recepţia calitativă şi cantitativă se va efectua la sediul U.M. 01836 Otopeni, strada
Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judetul Ilfov, de către o comisie de recepţie a U.M. 01836
Otopeni.
Pe timpul executării recepţiei se va urmări dacă produsul respectă cerinţele menţionate în
specificaţia tehnică anexată prezentului caiet de sarcini.
Recepţia cantitativă:
Se va efectua la data stabilită de furnizor, dar nu mai târziu de data prevăzută în
contract pentru livrarea produsului.
Se va desfăşura la sediul utilizatorului final de către o comisie formată din membri ai
furnizorului şi ai beneficiarului.
După efectuarea recepţiei cantitative se va întocmi un proces-verbal de recepţie
cantitativă care va cuprinde date referitoare la rezultatele recepţiei şi care va fi semnat de
reprezentanţii furnizorului şi beneficiarului.
Recepţia calitativă:
Se va efectua la data stabilită de furnizor, dar nu mai târziu de data prevăzută în
contract pentru punerea în funcţiune a produsului.
Se va desfăşura la sediul utilizatorului final de către o comisie formată din membri ai
furnizorului şi ai beneficiarului.
Constă în punerea în funcţiune a produsului.
După efectuarea recepţiei calitative se va întocmi un proces-verbal de recepţie
calitativă şi punere în funcţiune care va cuprinde date referitoare la rezultatele recepţiei,
document ce va fi semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.
Produsele specificate în procesul-verbal ca fiind necorespunzătoare vor fi înlocuite de
furnizor în termen de 30 zile lucrătoare de la notificare, pe cheltuiala şi răspunderea acestuia.

6. GARANŢII:

Pentru bunurile livrate furnizorul va oferi garanţie conform cerinţelor menţionate în


specificaţia tehnică anexată.
Furnizorul poartă întreaga răspundere asupra calităţii produsului oferit.

ANEXE:
- Anexa nr. 1 xerocopie, specificaţie tehnică pentru achiziţie Aparat pentru determinarea
conţinutului de FAME în combustibilii pentru turboreactoare(ST-SMFA.18-008.v.1), 1
exemplar cu 5(cinci) file, neclasificat;
- Anexa nr. 2 xerocopie, specificaţie tehnică pentru achiziţie Aparat pentru determinarea
înălţimii flăcării fără fum (ST-SMFA.18-006.v.1), 1 exemplar cu 5(cinci) file, neclasificat;
- Anexa nr. 3 xerocopie, specificaţie tehnică pentru achiziţie Aparat portabil FTIR pentru
analiza carburanţilor (ST-SMFA.18-007.v.1), 1 exemplar cu 5(cinci) file, neclasificat.

NECLASIFICAT
2 din 2