Sunteți pe pagina 1din 36

NORMATIV PRIVIND CERINTELE

' DE CALITATE PENTRU


UNITATI FUNCTIONALE (CAMERE, GARSONIERE �I
APARTAMENTE) iN CLADIRI HOTELIERE

INDICATIV NP 079-02

5
I '.\OR'.\1:\TI\' PRl\'l'.\D CER�'.\TEU: DE ,tru 1.2. Domeniu de aplicare
1 C\LITATE PE'.\TRt· L'.\ITATI

Fl''.\CTIO'.\ALE DE C\ZARE (C\'.\1ERE. lndicativ '.\P 079-02 1.2.1. Prcvederilc normatinrlui sc aplica la proit·ctarea unitatilor
GARSO'.\IERE �I APARTA'.\IE'.\TE) DI:\
flmctionale de ca.1are din noilc hoteluri �i hoteluri-apa11ament. i; 1 di­
CL\DIRI I-IOTEI.IERE
fcrent de forma de proprictatc a accstora. precum :;,r la modcrnizarca.
reamenajarea. cxpcrti7area. transformarca, consolidan:a sau rcpararca
cclor exi:-..tcntc. dupa caz .
JII ,I I 1, 11,,, I, Jll,I
l
11.GENERALITATI
1.3. Condifii de utilizare

I.I. Obiect 1.3.1. in conformitate cu prczcntul nom1ativ. se ,or proiecta
unita!ile functionalc de cazarc din urm[1toarelc tipuri de structuri de
primire hotelicrc incadrate in categoriile de clasilicarc spccifke:
1.1.1. Prezentul nom1ati\' cuprinde conditii tehnice. paramctri
Hoteluri de 5, 4, 3, 2 �i I stele:
�i niH:luri de performanta. corcspun/f1toarc cerintelor de calitate
Hotcluri-apartament de 5, 4, 3 �i 2 stt·lc. ..1
(cf Legii nr. IO 1995 ). specifice unitr11ilor funqionale de cuare. din
structurile de primire hotelierc (unitf11ile hotcliere) de tip hoteluri �i Pentru tipurile de structuri de primire, in afara cclor doua tipuri
hoteluri-apartament. conditii necesarc pentru rcali1arca exigentelor tratate in accst normati,·. accasta reglemcntare tehnidi arc caractcr
uti Iin1torilor. infonnati\'.

1.1.2. in contcxtul nonnati,·ului. unitatilc functionalc de ca7are 1.3.2. Prc,entul normati,· tratca.1.a unitatile li.mctionalc de
sunt incapcrilc cu cca mai mare repetabilitate in cadrul unci unita!i catare, in condi!iilc dispunerii accstora in cadr�il unei ciadiri care
hoteliere �i anumc: respectii toate rcglemcntarile tehnicc cc dcri,·a din Lcgca calitati
i in
camerele (ft?1t1m110HtiJ
. .I l,I:f�A., constructii.
, I" ' • r'i',t •
garsonierclc '·1b ., ... ·,rq Lns�rtfT'lll I (1t lurn�i11J f
apartamentclc. ,•,I, i . ')ill'.lJ' 'J ,\,1.,(El.mi ,'.J1r.1rnti<' 1.3.3. Pcntru tratarea cclorlalte spatii fuiTctionale dintr-o unitate
1
hotelicra proiectantul ,·a consulta normati,·ele :-..pecilice in \ igoarc
la
data proiectarii imcstitici rcspectiw �i. de comun acord cu im·
esti­
torul, va stabili conditiile nccesare proiectarii cladirii in ansamblul
ci,
funqie de situa1ia concreta.
in canrl proiectarii unor unitft!i fi.mctionale de ca1arc cu ccrinte
specifice dcosebite, se ,or consulta reglemcntarile tchnice in \'igoar�
.
astfel:
Tahcl - lnstalatii clertricc !ii clcctronil
,.
llotcl
Hotcluri
apartamt:nt
(nr. slt:k)
Tipul de instala\ic electricf1 -· (nr. sick) '
5 -I J ., I 5 -I J .
• camklahrc X X X X

• I ustrc X X X X X X X )

I nstala\ii • aplil.:e X X X X X )< X X

ekctrice de • lampadare X X

iluminat • lampi birou X X X X X X X

• prm: !;>I X X X X X X X X

f intreruptoart:
lnstala\ii
e lcctrict: de ..
• sen 1c11 X X X X
:I\ erti,are
• urgente X X X X X X X
, i,uala
auditi, a I 11
I
In�talat ii
pentru
aparatura radio
I
f X X )', I
,:i,. X X X

�i T\"
lnstala\ic automata de
X X X X X X X X
trn,irt: -
lnstalatie tekfon X X X X X
_....___
X X

. ) , t• t I I I I, •
l I ..

7-t
75