Sunteți pe pagina 1din 8

PROGRAMĂ OPȚIONAL

Opțional integrat la nivelul ariilor curriculare: Limbă şi comunicare, Arte și tehnologii


Propunător: prof. de Limba și literatura română, Gabriela Humă
Denumirea opționalului: În lumea teatrului
Clasa a VI-a
Anul școlar : 2018-2019
Durata :1 an școlar
Număr de ore pe săptămână : 1 oră

ARGUMENT

Cursul opţional În lumea teatrului îşi propune sensibilizarea elevilor faţă de


artă, descoperirea aptitudinilor actoriceşti – interpretative, familiarizarea cu „lumea
teatrului” (actori, scenarişti, scenografi, operatori, regizori etc.).
Am propus acest opţional considerând că poate contribui la dezvoltarea
gândirii creative şi reproductive, la dezvoltarea inteligenţei, imaginaţiei şi
spontaneităţii elevilor. Cursul creează un cadru favorabil exprimării libere,
stimulează munca în echipă şi contribuie la socializarea copiilor. Aceştia îşi
formează o atitudine degajată, lipsită de emoţii, se adaptează la cerinţele scenei şi
ale publicului.
Prin activităţi şi metode activ – participative elevii se formează ca interpreţi,
dar şi ca spectatori, îşi dezvoltă capacitatea de receptare şi înţelegere a
spectacolului.
Avantajele educaţiei prin teatru vizează trei aspecte ale personalităţii
elevilor: social, individual şi lingvistic. Ea urmăreşte a transforma elevul nu
neapărat într-un mic actor, ci într-un bun spectator, insuflându-i dragoste pentru
scenă, pentru ceea ce se întâmplă în spatele scenei, respectul pentru actor, dragostea
pentru teatru.
COMPETENȚE GENERALE

1. RECEPTAREA MESAJULUI AUDIO-VIZUAL DE DIVERSE TIPURI

2. DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE EXPRIMARE ARTISTICĂ

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE A COMUNICA, FOLOSIND LIMBAJ


SPECIFIC ARTEI DRAMATICE

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE

1. RECEPTAREA MESAJULUI AUDIO-VIZUAL DE DIVERSE TIPURI

COMPETENȚE SPECIFICE Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi Pe parcursul anului şcolar, se recomandă


capabil: următoarele activităţi:

1.1. să identifice informaţiile esenţiale - exerciţii de ascultare a unor mesaje audio-


dintr-un mesaj audio-vizual vizuale diverse, cu scopul de a desprinde
esenţialul şi de a exprima acest lucru la
1.2. să înţeleagă semnificaţia globală a schimbarea rolului de receptor cu cel de
mesajului audio-vizual emiţător

1.3. sa-şi concentreze atenţia pentru a - participarea la interacţiuni în care să


recepta mesajele audio-vizuale dovedească înţelegerea replicilor şi
capacitatea de continuare a dialogului
1.4. să depisteze diferenţele dintre opera - exerciţii pentru dezvoltarea atenţiei
literară şi ecranizarea ei distributive şi a capacităţii de a urmări
mesajul audio-vizual
1.5. să manifeste curiozitate pentru mesajul - exersarea ascultării mesajelor orale în
audio-vizual diverse situaţii de comunicare, în scopul
formarii unui comportament de ascultător
activ
- exerciţii de selectare a unor informaţii,
idei, opinii în funcţie de substanţa
mesajelor receptate

2. DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE EXPRIMARE ARTISTICĂ


COMPETENȚE SPECIFICE Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi Pe parcursul anului şcolar, se recomandă


capabil: următoarele activităţi:

2.1. să povestească justificând şi explicând - situaţii diverse de dialog, povestire ,


întâmplări personale, evenimente etc. relatare, explicare a unor situaţii şi
întâmplări personale sau pe bază de imagini
sau benzi desenate;
- exerciţii de dialog pe teme date;
2.2. să relateze amănunţit sau succint, - simularea de convorbiri telefonice
coerent, prin cuvinte proprii, fără ticuri - povestire în lanţ, intrare în comunicare,
verbale şi pauze nejustificate între continuarea comunicării, previziunea unui
cuvinte şi idei final neaşteptat;
2.3. să se exprime natural pronunţând - exerciţii de intervenţie în convorbire
corect şi conştient articularea - antrenament pentru exprimarea opiniilor
cuvintelor şi sunetelor şi atitudinilor proprii;
2.4. să aplice în dialog salutul, formulele de - antrenament de utilizare a formulelor de
politeţe, toleranţă faţă de părerile adresare, de menţinere şi de închidere a
partenerilor unui dialog ( conversaţie în grup ).
2.5. să recite expresiv
- exerciţii de exprimare a părerilor şi
sentimentelor personale;

- compararea şi clasificarea unor obiecte


prezentate în imagini pe baza unor criterii
stabilite;
- memorarea de poezii şi fragmente de
proză.

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS


COMPETENȚE SPECIFICE Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi Pe parcursul anului şcolar, se recomandă


capabil: următoarele activităţi:

3.1. să deosebească elementele de - exerciţii de identificare a problemei


ansamblu de cele de detaliu în cadrul principale abordate într-un text literar
textului citit (identificarea elementelor descrise şi a
3.2. să identifice modurile de expunere într- trăsăturilor obiectelor descrise, într-o
un text descriere, identificarea acţiunilor, a
3.3. să manifeste curiozitate pentru lectură participanţilor la acţiune, a timpului şi
spaţiului în care se petrec evenimentele
într-o naraţiune; identificarea ideilor
esenţiale dintr-un anunţ sau dintr-o știre-
exerciţii de identificare a caracteristicilor
diferitelor texte literare (în proză sau
versuri): naraţiunea la persoana a III-a şi la
persoana I, subiectul operei literare,
momentele subiectului, timpul şi spaţiul în
naraţiune, autor, narator, personaj;
- exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi
al descrierii într-o naraţiune; sesizarea
rolului descrierii în realizarea portretului şi
a tabloului;
- observarea rolului dialogului în
caracterizarea personajelor;
- identificarea şi comentarea rolului
figurilor de stil învăţate în diferite
texte;
-exercitii de expimarea opiniei;
-interpretarea, selectarea unor texte
traditionale ca: uraturi, bocete, balade
populare, doine, colinde;
-improvizarea unor secvente din scente,
opera literare;
-compunerea de poezii, proza, texte pe
diverse teme;
-alcatuirea de felicitari, postere, scenarii pe
teme literare, educative;

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE A COMUNICA, FOLOSIND LIMBAJ


SPECIFIC ARTEI DRAMATICE
COMPETENȚE SPECIFICE Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi Pe parcursul anului şcolar, se recomandă


capabil: următoarele activităţi:

4.1. să redacteze texte cu destinaţii diverse - exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui


4.2. să utilizeze un lexic diversificat, text;
recurgând la categoriile semantice - exerciţii de selectare a informaţiei
studiate şi la mijloacele de îmbogăţire solicitate;
a vocabularului - exerciţii de structurare a detaliilor în jurul
4.3. să înlănţuie corect frazele în textul ideii principale;
redactat, utilizând corect semnele - exerciţii de redactare a unor scrisori şi a
ortografice şi de punctuaţie unor anunţuri;
4.4. să alcătuiască rezumatul unui text - exerciţii de rezumare, în scris, a textelor
literar sau nonliterar citite; prezentarea unor informaţii
privitoare la realitatea înconjurătoare;
- exerciţii de relatare a unor fapte/
întâmplări;
- exerciţii de motivare a opiniei, pornind de
la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri
personale referitoare la textele epice şi
lirice studiate
- exerciţii de povestire a unor texte
narative/filme văzute etc.; exerciţii de
redactare a unor descrieri de tip tablou şi de
tip portret
- exerciţii de valorificare a posibilităţilor de
exprimare nuanţată oferite de utilizarea
sinonimelor, a antonimelor şi a omonimelor
adecvate în contexte date;
- utilizarea corectă, în propoziţie şi în frază,
a semnelor de punctuaţie (punctul, virgula,
punctul şi virgula, linia de dialog, linia de
pauză) şi a semnelor ortografice (cratima,
punctul)
- exerciţii de aplicare a topicii normale în
propoziţie şi în frază;
- exerciţii de identificare şi ordonare a
secvenţelor narative dintr-un text dat, în
vederea rezumării acestuia;
- exerciţii de transformare a textului
dialogat în text narativ
- exerciţii de rezumare a textelor narative
- exerciţii de povestire a unui film, a unei
piese de teatru

VALORI SI ATITUDINI
 Cultivarea plăcerii de a citi, de a viziona un spectacol de teatru sau de film.
 Stimularea gândirii autonome, reflexive si critice, prin lectura textului sau vizionarea
spectacolului.
 Cultivarea sensibilitatii, prin receptarea operei artistice.
 Formarea unor reprezentări culturale privind evoluția si valorile literaturii, teatrului.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Pentru formarea si consolidarea competențelor specifice pot fi folosite, individual și în
grupuri de lucru, activități de învățare si metode așa cum sunt:
• analiza de text/ spectacol de teatru
• comentariul de informații (știri, articole, cronici)
• simulare
• jocul de rol
• studiul de caz
• portofoliul
• brainstorming
• metoda lecturii explicative
• improvizație
• recitare
• interpretare
• descriere
• povestire
• exemplul
• dramatizare
• metoda proiectului
•dezbateri
• masa rotunda

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: laptop, dvd, filme, cd audio, postere, fișe de lucru, planșe,
costume nationale, costume pentru dramatizări, microfoane, obiecte populare, cărti/literatura de
specialitate .

EVALUARE
Modalitatile de evaluare trebuie concepute în strânsă legatură cu specificul cursului opțional
propus. In acest sens se impune deplasarea de accent de la metodele tradiționale de evaluare la
strategii de evaluare care să ofere elevilor posibilitatea de a demonstra:
• ceea ce știu (ca ansamblu de cunoștințe);
• ceea ce pot să facă (utilizarea cunoștințelor ca instrumente de raportare critică la medii).
În acest context, evaluarea vizează:

• realizarea unor portofolii pe teme date;


• construirea unor alternative explicative la mesajele receptate;
• observarea sistematica a activității și comportamentului elevilor;
• autoevaluarea;
• elaborarea de proiecte pe teme date.
• transpunerea în scenă a unei dramatizari de către micii actori
• realizarea de spectacole,scenete, dramatizări, imitații
• realizarea unor machete, pagini de jurnal, felicitări.
Planificare calendaristică
Nr. Unitatea de învăţare C.S Nr. ore Săpt.
crt.
1. SEMESTRUL I 1.1,1.2, 1 I
Lumea teatrului – elemente specifice teatrului 1.3,1.4
1.5, 2.1
2. Termeni specifici teatrului 1.1,1.2 1 II
1.5,2.1
3. Moduri de expunere: dialogul şi monologul 2.1,3.1, 2 III-IV
3.2
4. Lectura şi interpretarea unor fragmente din opere 1.1,1.5, 8 V-XIII
dramatice 3.2,3.3,
4.3
5. Dramatizarea unor opere epice (Povestea lui Harap – 1.1,1.2, 6 XIV-XVI
Alb, Amintiri din copilărie, Schiţe de I.L. Caragiale 1.5,2.1,
etc.) 3.1,3.2,
3.3,4.1
6. SEMESTRUL AL II-LEA 2.2,2.3, 8 I-VIII
Activităţi creative – imaginarea unor scenete inspirate 2.4,2.5
din viaţa clasei sau din timpul liber 3.1,3.3,
( La aniversare, În recreaţie, La muzeu etc.) 4.1,4.2

7. Recitări. Montajul literar pe o anumită temă 1.1,1.2, 2 IX-X


2.2,2.5,
8. Carnavalul 2.1,2.2, 1 XI
2.3,2.4
9. Afişul teatral 4.1,4.2, 2 XII-XII
4.3,4.4
1 Realizarea unui spectacol (piesă de teatru) 1.1,1.5, 3
2.1,2.2, XIV-Scoa
2.3,2.4, Altfel
2.5 XV-XVI
Total 35 ore
BIBLIOGRAFIE

1. Caragiale, I.L., Teatru, Editura Minerva, 1987


2. Alecsandri, V., Teatru, Editura Minerva, Bucureşti, 1974
3. Creangă, I., Opere, Editura Minerva, Bucureşti, 1979
4. Kernbach, Victor, Dicţionar de mitologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1989
5. Dobra, Sofia, Ghid de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII,
Editura Plus, Bucureşti, 2004
6. Creangă, I., Amintiri din copilărie, Editura Minerva, Bucreşti, 1972
7. Băjenaru, Gr., Cişmigiu&Comp., Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1978