Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL TEHNIC ,, ION BORCEA BUHUSI

CLASA A XII-A F
DIRIGINTE:PROF.DANILA IOANA IZABELA
PLANIFICARE CALENDRISTICA ANUALA LA CONSILIERE SI ORIENTARE
ANUL COLAR 2014-2015
C!"#$#%&# '#%#()*#:
1. E+"*()(#) (#,-(,#*( "#(,%)*# .)(# /%0*-#%$#)12 "*)%/0/.)(#) .)(/#(#/
2. I%$#'()(#) )3/*/$2&/*( 4# /%$#((#*)&/%)(#, 5% 6#4#(#) 4#16*$2(// "#(,%)*# 7/ "(0#,/%)*#
8. U$/*/1)(#) )4#.6)$2 ) /%0(!)&//*(, 5% "("(/) ).$/6/$)$#, "#%$(- 3&/%#(#) ,-..#,-*-/
4. E*)3()(#) "(/#.$-*-/ 4# 4#16*$)(# "#(,%)*2 7/ "(0#,/%)*2
5. E+#(,)(#) )3/*/$2&/*( 4# !)%)'#!#%$ )* -%-/ ,$/* 4# 6/)&2 4# .)*/$)$#

9)*(/ 7/ )$/$-4/%/:
1. R#,"#.$ 7/ 5%.(#4#(# 5% ,/%# 7/ 5% .#/*)*&/
2. R#.-%)7$#(#) -%/./$2&// 0/#.2(#/ "#(,)%#
8. R#.#"$/6/$)$# *) #!&//*# .#*(*)*&/
4. 9)*(/1)(#) (#*)&//*( /%$#("#(,%)*#
5. 9)*(/0/.)(#) .(/$/.2 7/ ,#*#.$/62 ) /%0(!)&//*(
:. A4)"$)(#) 7/ 4#,.;/4#(#) *) %/ $/"-(/ 4# 5%62&)(#
<. =$/6)&/# 7/ 0*#+/3/*/$)$# 5% #*)3()(#) "("(/-*-/ $(),#- #4-.)&/%)* 7/ "(0#,/%)*
>. R#,"%,)3/*/$)$# 7/ 4/,"%/3/*/$)$# "#%$(- 4#./1// 7/ ).&/-%/ "(/6/%4 .)(/#()
?. I%$#(#, "#%$(- 5%62&)(# "#(!)%#%$2 5%$(- *-!# 5% ,.;/!3)(# 7/ 5% ,./#$)$#) .-%)7$#(//
10. O(/#%$)(# ,"(# 6/)&2 4# .)*/$)$#, 5% "(#1#%$ 7/ 5% 6//$(
=4-*-* C!"#$#%&# C%&/%-$-(/ S2"$ T#!) =#$4# =/@*).# =4)*/$2&/
,"#./0/.# 4# #6)*-)(#A
0##43).B
A-$.-%)7$#(#
7/ 4#16*$)(#
"#(,%)*2
1.1.Elaborarea
unui program
personalizat
de reuit
personal i
profesional
-tehnici de
management al
resurselor
personale;
-asumarea
responsabilitilor
i a consecinelor;
-strategii de
responsabilizare i
de pregtire pentru
viaa de adult
S 1
S :
S 1:

S 28
S 2:
S 2<
S 81
CR#'-*)!#%$-* D';/4-*
%,$(- 4#
.!"($)!#%$
CA-$.-%)7$#(# 7/
/%$#(.-%)7$#(#
CT)*#%$#*#, .)*/$2&/*# 7/
4#0#.$#*# !#*#
CC#-!/ 4(#,. 5% 6/)&2E
CP(!6)(#) /!)'/%// 4#
,/%#.F)&#$# )*#
"#(,%)*/$2&// -!)%#
P*)% ")($/.-*)(/1)$ 4#
4#16*$)(# "#(,%)*2:
E6*-#1ES$)'%#1E
R#'(#,#1E
CS-%$ .##) .# 0)..
9//$(-* !#- "(#0#()$,
6//$(-* !#- ",/3/*
-Aplicarea unor
instrumente de
evaluare a
abilitilor i
intereselor
personale.
Corelarea
rezultatelor i
stabilirea
profilului
individual;
-Eerciii !"n
echipa i
individual# de
planificare a
succesului "n plan
personal i
profesional;
-Completarea unor
fie de lucru$ %oc
de rol pe tema
managementului
resurselor
personale.
-&ie de lucru
-&ie de
autoevaluare
-'este de
autocunoatere
-Chestionare
-Autoportret
-(ocuri de
autocunoatere i
intercunoatere
-)ectura unor
tete-premis
-Activitate pe
grupe
-*tatistici$imagini
-Casete video
-+odele de
documente
personale
-,rezentare de caz
-,rezentarea
personal "ntr-un
pliant-reclam$
linia vieii$
capitolele
importante din
via
-ealizarea
portretului
-spunsuri
la
chestionare
Argumenta-
rea
propriului
sistem
aiologic
&ie de
autoevaluare
&ie de
evaluare
C!-%/.)(# 7/
)3/*/$2&/ ,./)*#
..1. Analiza
beneficiilor
comportamen-
tului de
cooperare
....Analiza
factorilor care
contribuie la
-comportamente de
cooperare "n
grupurile de
apartenen;
-modaliti de
adaptare la
schimbrile din
cadrul grupului de
S ?
S 5
S 2
CT*#()%&)-5%$(# 6/($-$#
7/ (#)*/$)$#
CC-! .!-%/.2! 5%
,/$-)&// .%0*/.$-)*#E
CB-%) .-6//%&2 ,)- )($)
.%6/#&-/(//
-*imulri de
situaii care
evideniaz
avata%ele
comportamentului
de cooperare
-/ezbateri$ %ocul
de rol pentru
Autoevaluare
Chestionarul de
interese
,ortofoliul
0rila de
observaie
'estele de
aptitudini i
-spunsuri
la
chestionare
Argumenta-
rea
propriului
sistem
aiologic
dezvoltarea
abilitilor de
lider
apartenen;
-calitile
liderilor;dezvolta-
rea calitilor de
lider;
S 12 CP(#6#%/(#) )3-1-*-/ 7/
6/*#%&#/ 5% 0)!/*/#
evidenierea i
dezvoltarea
calitilor de lider
performan
*imularea
&ie de
evaluare i
autoevaluare
,rograme de
dezvoltare
personal
=)%)'#!#%$-*
/%0(!)&//*( 7/
5%62&2(//
1.1.Eersarea
abilitilor de
utilizare
eficient a
diferitelor
surse$ pentru a
localiza$
selecta i
evalua
informaii
despre
"nvare$
munc$cariera
1... Eersarea
abilitilor de
"nvare
critic$
creativ i
eficient$ "n
vederea
reuitei
personale i
profesionale;
1.1.Eplicarea
necesitii i
avata%elor
"nvrii
permanente
=)%)'#!#%$-*
/%0(!)&//*(:
-resurse relevante
cu privire la
"nvare$ munc $
carier;
=)%)'#!#%$-*
5%62&2(//:
-g2ndirea critic i
autocontrolul
asupra propriei
"nvri;
-"nvarea
permanent
! caracteristici$
reglementri
naionale i
europene#
S <
S 18
S 1>
S 1<
S 11
S 21
S 2>
CB).)*)-(#)$-*-
#+)!#%-* !)$-(/$2&//E-
"(#*-.()(#) !#$4*'/#/
4# B).)*)-(#)$
CI%$#(%#$-*-/16( 4#
/%0(!)&// ,)- 4# ,$(#,E
CT#;%/./ 7/ ,$/*-(/ %/ 4#
5%62&)(#
C$/- ,2 !2 /%0(!#1E
-)"*/.)(# "().$/.2 "# -%
,-3/#.$ *) )*#'#(#.
CC-! ,2 5%62&2!
#0/./#%$E
CC%,#./%&# )*#
)3,#%$#/,!-*-/ 5%
"(.#,-* 4# 5%62&)(#
CC)($#)-"(/#$#%-* .#*
!)/ 3-%
-/ezbateri pe
tema utilitii
diferitelor resurse
privind "nvarea $
munca i cariera
-Aplicarea unor
tehnici de g2ndire
critic
-/ezbateri cu
tema345nvarea
permanent- o
necesitate4
Chestionare cu
privire la relaia
dintre
performanele
colare i succes
'este de
autocunoatere
6nternet
Chat
Activiti
interactive
Conversaia
Aprobarea
Eerciiul
stimulativ
&ie de
autoevaluare
,rograme de
dezvoltare
personal
0rila de
observaie
P*)%/0/.)(#)
.)(/#(#/
7.1.Evaluarea
pregtirii
personale
pentru
A*$#(%)$/6#
#4-.)&/%)*#:
-"nvm2nt
postobligatoriu3
S 4 CC)($#) !#) 4#
6/1/$2.R*-* -%-/
.-((/.-*-!-6/$)#
-Eerciii de
elaborare a
documentelor de
mar8eting
9tilizarea
dicionarelor$
biblioteca
Conversaia
C:-uri
personale
Cri de
vizit
continuarea
studiilor;
pentru inserie
profesional
7...Eersarea
abilitilor de
utilizare a
documentelor
de mar8eting
personal i
E9-<,A**$
"n vederea
continurii
studiilor sau a
inseriei pe
piaa muncii
coli postliceale$
"nvm2nt
universitar de
scurt;lung durata.
-educaia adulilor;
specificul educaiei$
condiii de acces$
finalizare$echivala-
rea diplomelor la
nivel european.
E*#!#%$# 4#
!)(B#$/%'
"#(,%)*:
-portofoliul
personal i planul
pentru carier dup
finalizarea ciclului
superior al liceului;
integrarea i
armonizarea
prioritilor i a
obiectivelor
!educaionale$
profesionale$
familiale$"n vederea
obinerii succesului
personal i
profesional;
-C:$ scrisoare de
intenie$ interviu de
anga%are- cerine
formale$ standarde
europene;
-documente
Europass3C:-ul
european$
paaportul
lingvistic$
suplimentul la
S >
S 14
S 1?
S 22
S 24
S 2?
S 82

CP($0*/-* "#(,%)*
CA! -% !4#* 4#
-(!)$E
CS-%$ .)")3/* ,2 /)-
4#./1/#E S$/*-(/
4#./1/%)*#
C=/$-(/ (#0#(/$)(# *)
.)(/#(2
CE %#6/# 7/ 4# !/%# 5%
,./#$)$#E-./$/(#)
)%-%&-(/*( 4# )%')@)(#
CT()4/&// "(0#,/%)*# 4/%
()7-* !#-, "&/-%/
"(0#,/%)*#
CU% "), 5%)"/ )1/ ")$#
4#6#%/ -% "), 5%)/%$#
!F/%#G-/%$#(6/-* 4#
)%')@)(#
personal!C:$
scrisoare de
intenie#$
simularea
participrii la un
interviu "n vederea
anga%rii;
-*imulare-
utilizarea
documentelor
E9-<,A** "n
condiiile aplicrii
pentru o burs sau
ocuparea unui loc
de munc "n ar
sau strintate;
-:izite la
cabinetul de
consiliere pentru
familiarizarea cu
documentele
E9-<,A** i
cerinele de studiu
sau ocupare a unui
loc de munc "n
Europa.
'este de
autocunoatere
Chestionare
Aprobarea
Eerciiul
stimulativ
Afie
-eviste
6nternet
===.go.ise.ro
,rofiluri
ocupaionale
Conversaia
Chestionare
Comentarii
Analize
Epozeuri
&ie de
autoevaluare
diplom$ cerificatul
de calificare.
C)*/$)$#) ,$/*-*-/
4# 6/)&2
>.1. Analiza
conceptului
de calitate a
vieii "n
contetul
dezvoltrii
carierei;
>...Eersarea
abilitilor de
management
al stresului "n
pregtirea
pentru
eamene
>.1.Analizarea
conceptelor
de egalitate de
anse i
egalitate de
gen $ din
perspectiva
planificrii
carierei
C)*/$)$#) 6/#&//
"#(,%)*#:
-impactul carierei i
a profesiei asupra
calitii vieii;
-calitatea vieii "n
situaii de criz3
cum influeneaz o
situaie de criz
calitatea vieii unei
persoane;modaliti
de intervenie "n
situaie de criz;
C)*/$)$#) (#*)&//*(
,./)*# 7/ )
!#4/-*-/ 4#
!-%.2:
-pregtirea pentru
eamene i
managementul
stresului;
E')*/$)$#) 4#
7)%,# 5%
4#16*$)(#)
.)(/#(#/:
-dimensiunea de
gen "n dezvoltarea
i planificarea
carierei;stereotipu-
rile de gen ca
barier "n opiunile
de carier.
S 8
S 10
S 15
S 20
S 25
S 80
S 82
S 88
CS2 %# 0#(/! 4#
)../4#%$#
CHI9-SIDA, "#(/.*
,./)*E
CA'(#,/6/$)$#) 7/ 0(!#*#
#/ 4# !)%/0#,$)(#
CF-!)$-*,)*.*-*,4(-
'-(/*# 7/ .)*/$)$#) 6/#&//
P(/#.$ 4# '(-" .- $#!) :
B#%#0/.//*# /!"*/.2(//
.!-%/$)(#.
R#'-*/ 4# /'/#%2 ) !-%.//
/%$#*#.$-)*# 5% .%4/&// 4#
#+)!#%
H. 4# (*:"(/!-* )@-$(
5% .)1-* -%( ,/$-)&// 4#
.(/12 ) ,./#$2&// 5% .)(#
$(2/!.
CO"$#1 "#%$(- .)(/#(2
"$(/6/$2 ,#+-*-/ !#-E
-Aplicarea de
chestionare$ teste
i instrumente
folosite pentru
orientarea "n
carier36nteroption
;?',AC;chestio-
nare on line3
===.go.ise.ro ;
===.cognitrom.
ro
-,roiect de grup3
influena unei
situaii de criz
asupra calitii
vieii unei
persoane;
-,roiecte de grup
i individuale cu
tema3 4,regtirea
pentru eamene i
managementul
stresului4;
-/iscuii de grup
de identificare a
modalitilor de
asigurare a
egalitii de anse
"n dezvoltarea
unei cariere;
-/iscuii de grup
pe tema influenei
stereotipurilor de
gen "n planificarea
i dezvoltarea
carierei.

-+ateriale
informative
-Colaborarea cu
centre de
sntate$nutriie
-'este de
autocunoatere
-Chestionar de
identificare a
stilului de via
preferat i
profesiile asociate
acestuia
-/iscuii de grup
pe tema implicrii
"n aciuni
comunitare i "n
aciuni de
voluntariat
--eactivarea
grupului de
voluntari al clasei
noastre
-(oc de rol
-,roiecte
individuale i de
grup
-/iscuii de grup
pe tema influenei
stereotipiilor de
gen "n
planificarea i
dezvoltarea
carierei unei
fete;femei i a
unui biat;brbat
,rograme de
dezvoltare
personal
&ie de
autoevaluare