Sunteți pe pagina 1din 3

Despre iubirea creștină Dumnezeul tău (Ava Apollo).

Iubirea aproapelui are preț


numai dacă e legată de iubirea lui Dumnezeu. Iubirea
Jean-Claude Larchet aproapelui vine în urma iubirii lui Dumnezeu. Iubirea cea
adevărată este iubirea de dragul lui Dumnezeu. Iubirea
Iubirea este esența vieții creștine deoarece Dumnezeu este aproapelui nu e mistuită și sorbită de iubirea lui Dumnezeu.
iubire. E cea dintâi și marea poruncă în care se cuprind toată Iubirea lui Dumnezeu nu se mărginește la iubirea fratelui, și nici
Legea și Prorocii. Iubirea este întâia între virtuțile dintâi, iar iubirea de frate nu se mărginește la iubirea lui Dumnezeu.
Hristos fiind arhetipul virtuților și însăși ființa lor (Sf. Maxim 2. Iubirea de Dumnezeu
Mărturisitorul), și virtuțile, deprinderi bune și statornice ale Se arată mai întâi ca simțire a inimii, aprinde mai întâi
sufletului prin care omul se face asemenea cu Hristos, putem puterea de a dori și de a iubi, după aceea îi cuprinde întreaga
socoti iubirea drept cap al bărbatului ajuns la măsura vârstei în ființă a omului, îi mișcă toate puterile și facultățile. Iubirea lui
Hristos, adică al trupului zidit al virtuților. Dumnezeu se arată în împlinirea voii Sale, în ascultarea de
Iubirea se arată în trei chipuri: poruncile Lui (în primul rând cea a iubirii aproapelui). Nimeni
 iubirea lui Dumnezeu nu poate iubi pe Dumnezeu dacă nu-și iubește aproapele. Iubirea
 iubirea aproapelui de Dumnezeu și iubirea aproapelui sunt nedespărțite, ca verigile
 iubirea curată de sine unui lanț. Cu cât oamenii se apropie mai mult de Dumnezeu prin
Iubirea creștină e o stare sfântă în care lucrează întreaga iubire, cu atât se apropie mai mult întreolaltă.
făptură a omului, e simțire, dar și ceva mai mult, cere silirea voii 3. Iubirea curată de sine
și „plugăria” nevoinței stârpitoare de patimi. Este vorba de iubirea de sine cea curată, duhovnicească,
1. Iubirea de aproapele frumoasă, și nu de cea trupească, care e născătoarea tuturor
Este iubirea tuturor, deopotrivă, fără deosebire. În timp ce patimilor. Este iubirea chipului lui Dumnezeu din noi, stării de
păcătoșii îi iubesc doar pe cei care îi iubesc pe ei, prietenii lui fiu al Lui prin înfiere. Este împlinitoarea primei porunci, de a
Hristos iubesc din inimă pe toți, au milă de toți. Cei care fac așa iubi pe Dumnezeu, pentru că a se iubi pe sine în chip
au ajuns la desăvârșire. Sfântul Maxim spune: „Dacă pe unii îi duhovnicesc înseamnă a se iubi în Dumnezeu și pentru
urăști, pe alții nici nu-i iubești, nici nu-i urăști, pe alții, iarăși, îi Dumnezeu. Este regăsirea de sine, regăsirea vieții celei adevărate.
iubești, dar puțin, și, în sfârșit, pe alții îi iubești foarte tare, din Frumoasa iubire de sine cere din partea omului alipirea de virtuți.
această deosebire cunoaște că ești departe de iubirea desăvârșită, Este ușa iubirii aproapelui, pentru că numai de se iubește omul
care cere să iubești pe tot omul deopotrivă.” pe sine cu adevărat, ca făptură a lui Dumnezeu, poate iubi în chip
Iubirea se arată în acestea două: să nu-i faci celui de lângă duhovnicesc și pe fratele său. Nu este un lucru firesc, se cere
tine ceea ce nu voiești să ți se facă și să-i faci ceea ce tu ai vrea preschimbarea philautiei (iubirii de sine) pătimașe în philautie
să ți se facă. duhovnicească.
Iubirea de aproapele înseamnă să te simți legat și alipit de el, Iubirea acoperă mulțime de păcate, e leacul greșelilor
după cum ești legat și alipit de tine. După Sf. Evagrie, iubitor noastre. Cea dintâi patimă de care-l izbăvește pe om iubirea
este „cel ce se socotește pe sine una cu toți, părându-i-se că se curată este philautia pătimașă, marea ei vrăjmașă. Iubirea
vede pe sine necontenit în fiecare”. desăvârșită este semnul dobândirii depline a tuturor virtuților.
Primul temei al iubirii aproapelui este imitarea lui Iubirea zidește pe omul cel duhovnicesc și-l duce la măsura
Dumnezeu pe cât îi stă în putință omului. Icoană să ne fie iubirea vârstei. Iubirea lucrează și în tot neamul omenesc, netezește
pe care Preasfânta Treime o are pentru noi: legăturile dintre oameni, pune capăt luptelor, certurilor,
 Iubirea Tatălui, Care pe Fiul Său L-a dat pentru noi vrăjmășiilor și pe toți oamenii îi adună într-un singur trup.
 Iubirea Fiului, Care de bunăvoie S-a întrupat, a pătimit și a Iubirea face ca fiecare să fie al fiecăruia și toți ai tuturor, și mai
primit să fie răstignit. Iubirea L-a pogorât printre noi pe Fiul lui degrabă ai lui Dumnezeu. Ea dă înțeles și trăinicie legăturilor
Dumnezeu (Sf. Ioan Gură de Aur). „Precum v-am iubit Eu pe voi, omenești, îi face pe oameni vii cu adevărat, e început și capăt al
așa să vă iubiți și voi unul pe altul” (In 13, 34). tuturor bunătăților. Iubirea îl îndumnezeiește pe om mai mult
 Iubirea Sfântului Duh, Dătătorul iubirii celei dumnezeiești, decât oricare altă virtute pentru că „Dumnezeu este iubire”,
Izvorul iubirii pe care oamenii o au unul față de altul ea desăvârșește până într-atât firea omenească încât o face
Iubirea creștinească arde pentru toți oamenii la fel, pentru să se arate una și aceeași, prin har, cu firea dumnezeiască.
că sunt cu toții de o făptură și de o seamă, și mădulare unii altora.
Cel desăvârșit în iubire nu mai cunoaște deosebirea între sine și Practicile caritabile în Biserica Ortodoxă
altul, între rob și slobod, între bărbat și femeie, privește și-i În Occident adeseori se crede că Biserica Ortodoxă este mai
iubește pe toți la fel. Sfinții se poartă ca și cum întegul neam mult contemplativă decât activă. Această impresie a fost generată
omenesc nu ar fi decât o făptură. Părintele Sofronie spune că în de faptul că multe dintre Bisericile Ortodoxe au trăit o mare a
rugăciunea pentru întreaga lume omul experiază deoființimea parte a sec. al XX-lea sub regimuri comuniste care au redus locul
neamului omenesc. Pentru că toți oamenii au una și aceeași fire și influența Bisericii în societate. În țările care n-au avut astfel de
duhovnicească, cel care păcătuiește față de fratele său păcătuiește regimuri, acțiunea caritabilă a fost dintotdeauna foarte prezentă.
față de sine, cel care face bine fratelui, sieși își face bine (Sf. Acțiunea nu este respinsă în numele contemplației; ea
Antonie cel Mare). A-l iubi pe aproapele înseamnă a-L iubi pe trebuie să fie întotdeauna întemeiată pe o raportare la Dumnezeu,
Dumnezeu prezent în acela prin chipul Său. Lucrul dragostei este care acordă valoare spirituală relației cu celălalt. Caritatea trăită
să se poarte față de toți cei ce sunt după chipul lui Dumnezeu lăuntric nu o exclude pe cea exterioară, cele două fiind
aproape în același fel în care s-ar purta cu Arhetipul (Evagrie). complementare. Activitatea socială nu poate fi niciodată
Domnul primește ca făcută Lui orice binefacere față de aproapele impersonală și trebuie să ia întotdeauna forma unor raporturi care
(Sf. Vasile). Dacă ai văzut pe fratele, ai văzut pe Domnul au drept izvor și țel persoanele aflate în relație. Aproape nu este

1
o realitate generală și abstractă, ci o persoană unică și concretă. 21. să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei
Nu excludem dimensiunea instituțională a practicilor religioase, 22. să-i iubim
ci subliniem faptul că viața spirituală este cea care trebuie să 23. să le dorești și să le faci binele
inspire și să anime instituțiile. Practicile caritabile nu capătă un 24. să-i socotim pe cei care ne fac rău deopotrivă cu cei
sens creștin decât printr-un raport cu Dumnezeu. Milostenia face care ne fac bine și să le arătăm aceeași iubire
parte din procesul de transformare a creștinului. Sfântul Ioan 25. să ne purtăm cu vrăjmașii noștri ca și cu niște prieteni ai
Gură de Aur afirmă: „Dumnezeu a poruncit milostenia nu atât noștri
pentru ajutorarea nevoiașilor, cât pentru folosul duhovnicesc al 26. să-i iubim pe vrăjmași mai mult chiar decât ne iubim pe
celor ce o fac”. noi înșine
Practicile caritabile se adresează atât sufletului, cât și Temeiurile iubirii de vrăjmași
trupului, căruia spiritualitatea răsăriteană îi acordă o valoare  împlinirea voii lui Dumnezeu
importantă. Aceasta se datorează faptului că întruparea Fiului lui  urmarea pildei Domnului
Dumnezeu ocupă un loc central în credința creștină. Practicile  iubirea pe care o arată Domnul deopotrivă tuturor
caritabile trebuie să răspundă tuturor nevoilor materiale și oamenilor
spirituale ale aproapelui.  Hristos S-a rugat pentru prigonitori
Temeiuri ale iubirii aproapelui:  Domnul a murit pe cruce pentru păcătoși și pentru vrăjmașii
 Asemănarea cu Dumnezeu. Înseamnă conformarea purtării adevărului
sale față de semeni cu purtarea Persoanelor Preasfintei Treimi.  Apostolii și toți sfinții ne-au dat pildă de iubire a
 Conformarea la iubirea lui Dumnezeu față de toți oamenii, vrăjmașilor
fără excepție Cum se câștigă iubirea de vrăjmași?
Omul este deopotrivă după chipul lui Dumnezeu și ca  este o roadă a harului, iar harul numai Duhul Sfânt îl
persoană, pentru că Dumnezeu nu este doar o ființă sau o natură, dăruiește
ci o Treime de Persoane. Persoana nu există decât în relație cu  o dobândim prin rugăciune
alte persoane și nu se împlinește decât în comuniune cu ele.
 prin iubirea lui Dumnezeu
Iubirea de vrăjmași
 prin smerenie, care alungă întristarea de pe urma jignirilor,
Singur creștinismul cere iubirea vrăjmașilor. Legea
pomenirea răului și gândul răzbunării
talionului avea până la urmă rostul de a stăvili răutatea. Sfântul
Rodirile duhovnicești ale iubirii de vrăjmași
Ioan Gură de Aur spune că „Legea veche a dat porunca aceasta
 sporire duhovnicească, smerenie, plâns duhovnicesc
nu ca să ne scoatem ochii unii altora, ci ca să ne stăpânim
mâinile. Că frica de a nu ni se scoate ochii ne oprește de a scoate  lepădarea lumii, nepătimirea și calea către contemplație
și noi ochii altora”. Hristos ne învață să întoarcem celălalt obraz  izbăvirea de patimile legate de mânie
pentru a curma și a spulbera răul.  izbăvirea de cugetele rele
Cine sunt vrăjmașii noștri?  iertarea păcatelor
 oamenii care ne urăsc, ne voiesc răul, ne prigonesc, ne  asemănarea cu Dumnezeu pe cât ne este cu putință
disprețuiesc, ne necăjesc, ne ocolesc Iubirea de vrăjmași este semnul și măsura desăvârșirii
 cei care vrăjmășesc pe Dumnezeu, dreapta credință și duhovnicești. Ea dă cu adevărat măsura împlinirii celei dintâi
Biserica. Fiind noi mădulare ale Trupului lui Hristos, vrăjmășia porunci, aceea de a-L iubi pe Dumnezeu. Iubirea vrăjmașilor este
lor față de Biserică e o suferință și pentru noi. treapta cea mai înaltă a iubirii de aproapele.
Treptele iubirii de vrăjmași: (26) Judecarea aproapelui și judecarea de sine
1. să nu facem noi cei dintâi ceva rău Ferirea de judecare e cale sigură spre mântuire,
2. să nu răsplătim răul îndurat cu un rău de aceeași măsură înaintemergătoare a desăvârșirii duhovnicești și semn al ei. Este
3. să nu ne răzbunăm deloc o boală sufletească. Judecarea se face nu numai cu vorba, ci și cu
4. să nu te împotrivești celui ce-ți vrea răul gândul și cu inima. Nu contează dacă e îndreptățită sau nu. Chiar
5. să nu te mânii pentru cele ce-ți face vrăjmașul bănuielile întemeiate sunt păgubitoare și rele. Omul trebuie să
6. să nu te întristezi în sufletul tău pentru necinstirile aduse moară față de aproapele ca să nu-l judece întru ceva (Ava Moise).
de vrăjmași Văzând pe cineva că păcătuiește trebuie mai degrabă se ne
7. să socotești ocările binefacere cercetăm pe noi înșine să vedem dacă nu suferim de aceeași
8. să ne lăsăm de bunăvoie pradă ocărilor patimă și ca să nu cădem și noi în aceeași greșeală. Dacă vezi pe
9. să dorești să ai parte de și mai multă necăjire unul că păcătuiește, roagă-te și zi: „Iartă-mă, Doamne, că am
10. să nu urăști pe cei care-ți pricinuiesc suferința păcătuit!”
11. să nu ții minte răul Judecata de sine stă împotriva judecății aproapelui. Acestea
12. să nu-i învinuim pe vrăjmașii noștri două se alungă una pe alta. Cel ce ia aminte la păcatele sale nu le
13. să nu-i disprețuim vede pe ale aproapelui. Judecarea de sine e temelia vieții celei
14. să nu ne scârbim de ei duhovnicești. Omului i se cere virtutea autopraghiei, adică
15. gândul la ei și la relele pe care ni le-au făcut să nu îngrijirea de sine, care este cale ușoară spre mântuire. Noi trebuie
trezească în noi nici cea mai mică amărăciune să privim și să cugetăm numai cele ce ne privesc pe noi,
16. să nu-i judecăm defel neamestecându-ne în treburile altuia. Osândirea aproapelui îl
17. să-i iertăm din toată inima face pe om neștiutor de bolile sale și rob al căderii. Omul este
18. să ne împăcăm cu ei supus numai judecății lui Dumnezeu, care L-a rânduit pe Hristos
19. mila față de semeni și împreună-pătimirea cu ei drept singurul Judecător al celor vii și a celor morți. Cel care își
20. să ne rugăm ca să nu fie pedepsiți cei ce ne-au făcut rău judecă aproapele săvârșește o lucrare străină, își arogă o

2
autoritate care nu-i aparține, „uzurpă locul Stăpânului” (Sf. Ioan slujitor prin care li se împărtășește harul Sfântului Duh celor ce
Gură de Aur). Numai Dumnezeu cunoaște sufletul, gândurile, se însoțesc, pentru ca dragostea lor să se înduhovnicească, viața
intenția, firea și destoinicia fiecăruia. Omul, dimpotrivă, privește lor și ei înșiși să se îndumnezeiască. Iubirea mirilor nu mai e un
doar la chip, fără să cunoască întreaga țesătură a faptelor sentiment firesc, ci o stare și o comuniune duhovniceasă care
aproapelui, fie trecute, fie prezente, care l-au mânat să se poarte alcătuiește o mică Biserică (Sf. Ioan Gură de Aur).
într-un anumit fel. Poate să se întâmăple ca lui Dumnezeu să-i Nunta din Cana prefigurează preschimbarea iubirii prin har.
placă tocmai fapta pe care noi o osândim la altul, pentru că a fost Vinul închipuie puternica și preafrumoasa iubire a soților de la
săvârșită cu un scop bun. Sfântul Ioan Scărarul ne îndeamnă să începutul căsniciei; sfârșirea lui arată că și ea sfârșește, pălește,
nu judecăm chiar dacă vedem cu ochii noștri, că și aceștia pot să se surpă sub povara grijilor și a obișnuinței. Apa sunt puterile
se înșele. omului, bunele porniri sădite în firea sa, care iau chipul iubirii
Vederea omului este strâmbată de patimi. Dreptarul strâmb celei firești, al iubirii-sentiment. Apa e pusă în vase de piatră,
face și pe cele drepte strâmbe. Care patimi sunt mai tari în noi, folosite pentru curățirea iudeilor, care închipuie mijloacele
pe acelea suntem mânați să le vedem și la alții. În neputințele legaliste ale Vechiului Testament: respectarea făgăduinței, a
altora se arată ca într-o oglindă neputințele noastre, și adeseori îl legământului dintre soți. Hristos însă preschimbă firea și rostul
vedem pe celălalt așa cum suntem noi. A judeca pe cineva iubirii; El preface apa (iubirea ca simțământ firesc sau eros) în
înseamnă a te face stăpân pe întreaga lui ființă și chiar pe toată vin (într-o stare duhovnicească care poartă chipul iubirii
viața lui. Ochiul judecător se lipsește de întâlnirea cu omul cel aproapelui, adică în agape).
adevărat, ce se cuvine iubit în Domnul. Judecată aproapelui e Iubirea fiecăruia are un rost îndoit: să-l iubească cât mai
împotrivitoarea iubirii, și față de semen, și față de Dumnezeu. curat și mai adânc pe celălalt și să lucreze la mântuire și
A nu judeca nu înseamnă a fi orb în fața răului și lipsit de îndumnezeire. Ținta supremă a căsătoriei este Împărăția cerească.
dreapta socotință. Trebuie să deosebim omul de păcat. Cel ce Iubirea soților trebuie să fie întemeiată pe smerenie și jertfă de
judecă va cădea în patimile aceluia sau patimile sale le va răscoli, sine. Fiecare trebuie să se micșoreze și să se pună în umbră pe
le va iuți și mai tari le va face. Judecarea aduce multă tulburare și sine după cum Hristos S-a smerit, nelăsând să I se vadă
ispite. dumnezeirea decât la Schimbarea la Față. Modelul iubirii dintre
Trebuie să ne silim să nu judecăm pentru că: soți trebuie să fie iubirea Domnului pentru Biserica Sa și
 păcatul aproapelui e ispita vrăjmașului dragostea din sânul Preasfintei Treimi. Cei doi se cunună unul cu
 judecata omenească e supusă greșelii altul, adică se încunună unul cu altul, adică fiecare îl primește pe
 omul judecă după aparențe celălalt drept cunună și încununare a sa.
 singur Dumnezeu cunoaște sufletul fiecăruia Viața în căsnicie e mai ușoară decât monahismul deoarece
 judecata lui Dumnezeu rămâne de nepătruns pentru om cei doi se însoțesc pe temeiul potrivirii dintre ei, pe când viața
 singur Dumnezeu are dreptul de a judeca pe oameni monahală unește oameni pe care numai țelul comun îi ține
împreună. Căsnicia nu e mucenicie, dar nu e străină de ea, căci
 noi vom da socoteală pentru păcatele noastre, nu ale
nu dă roade fără jertfelnicie, și dă mărturie (martyria) de biruința
aproapelui
și stăpânia până la sfârșit a iubirii zidite pe Hristos. Nevoința în
 judecând pe altul, atragem asupra noastră judecată
căsnicie constă în stârpirea patimilor și în cultivarea virtuților.
 riscăm să cădem în păcatul pe care-l judecăm la altul
Curăția în căsnicie nu trebuie înțeleasă drept lipsire de legătura
Trebuie să punem frâu limbii și cugetelor care ne îndeamnă
trupească, ci neprihănire a trupului, a inimii și a minții dinspre
la judecare. Să nu ne îngrijim de ce face altul și să nu ne socotim
patimile cărnii (porneia): desfrânarea, homosexualitatea,
noi mai buni decât aproapele. Trebuie să cugetăm la ce are
adulterul.
aproapele bun și să ne defăimăm pe noi.
Căsnicia e „adăpost al curăției” (Sf. Ioan Gură de Aur).
Iubirea soților Țelul căsătoriei este să ne păzească de desfrânare. Acesta este
Aici e lucrătoare mai mult decât oriunde iubirea creștină
mai important decât cel de-al doilea, adică nașterea de prunci.
pentru că soții își sunt unul altuia aproapele cel mai de aproape.
Căsătoria mai este mucenicie și din cauza descoperirii dureroase
Multe sunt chipurile dragostei ce-i leagă pe soți:
în privirea celuilalt a neajunsurilor noastre.
 Unul e cu totul trupesc. Îi leagă plăcerea trupească iscată de Rugăciunea este o mărturisire de zi cu zi că Dumnezeu îi
întâlnirea trupului cu trup. O astfel de unire e trecătoare și ține împreună, că El este temeiul și ținta însoțirii lor. Le este de
dezamăgitoare pentru că nu-i suflet în ea și niciun strop de duh. folos să se împărtășească împreună pentru că Euharistia face din
Astfel de iubire este un păcat împotriva iubirii creștine căsătorie un lucru creștinesc, iar fără de ea, e doar o legătură
 Dragostea pătimașă care prețuiește peste măsură persoana trupească. Euharistia împrospătează harul primit în Taina
iubită, e oarbă la cusururile ei și născocește însușiri pe care nu le Cununiei, dă simțirea lui vie și-l face roditor.
are. Pătimașul își plăsmuiește un soi de idol, face din celălalt o Rostul dintâi al căsniciei nu este trupeasca naștere de prunci,
jucărie a desfătării sale. Astfel de dragoste face ca cei doi să se ci nașterea duhovnicească: a soților, care unul pe altul se nasc
simtă străini unul față de altul și să se urască. duhovnicește, și a lui Hristos, născut în sânul „bisericuței celei
 Iubirea ca sentiment, care e unul dintre chipurile philiei. E mici”, care le este căminul.
înrudită cu iubirea părinte-fiu sau dintre prieteni, însă este mai
aprinsă, nu iubește pe mulți, ci doar o ființă anume. În această
iubire este respect, bunăvoință, milă. Nu este oarbă; vede în
celălalt și metehne, și însușiri. Este o iubire firească, naturală și
spontană. Ea poartă însemnele mărginirii și firii rănite de păcat, e
nestatornică. Numai harul lui Dumnezeu îi dă statornicie,
trăinicie, adâncime. Căsătoria este o sfântă taină, iar preotul un

S-ar putea să vă placă și