Sunteți pe pagina 1din 3

Ritualul de autosugestionare decurge astfel:

1) Stabiliþi cu precizie ce anume doriþi sã obþineþi prin sugestie.


De exemplu, doriþi sã obþineþi vindecarea unei boli de care suferiþi, sã vã întãriþi memoria, sã deveniþi
mult mai calm, sã reuºiþi la un examen, sã învãþaþi rapid o limbã strãinã, sã vã debarasaþi de un
complex de inferioritate, sã cãpãtaþi noi calitãþi etc. Aproape tot ce doriþi poate fi obþinut prin
autosugestie. Principalul e ca dorinþa dumneavoastrã sã fie clarã, uºor de înþeles ºi receptat de cãtre
subconºtient.

2.)Dupã ce aþi stabilit cu claritate dorinþa pe care urmãriþi sã o


îndepliniþi prin autosugestie, formulaþi-o într-o propoziþie la timpul
prezent ºi ca ºi cum ar fi deja îndeplinitã. De exemplu, dacã doriþi sã
vã îmbunãtãþiþi starea de sãnãtate, nu veþi spune Vreau sã Fiu sãnãtos,
ci Sunt perfect sãnãtos. Puteþi sã scrieþi propoziþia pe o hârtie, pentru
a o formula cât mai exact ºi mai clar. Subconºtientul va prelua
propoziþia afirmativã, va implanta-o în adâncurile sale ºi, pe cãi
numai de el ºtiute, va face-o sã rodeascã, sã devinã adevãratã. Câteva
exemple ºi explicaþii suplimentare, Vreþi sã scãpaþi de costisitorul
sport cu sticla ºi paharul? Nimic mai simplu. Formula de
autosugestionare este: De la o zi Ia alta, tot mai puternic, orice fel de
bãuturã alcoolicã îmi produce greaþã. Efect garantat. V-o spune un
om care n-a pus în gurã o picãturã de alcool de aproape trei ani.
Anterior aplicãrii ritualului, beam ca orice alt marinar. Adicã, beam
zdravãn.
Puteþi combina douã sau mai multe dorinþe într-o singurã formulã de autosugestionare, ca de exemplu:
Sunt sãnãtos, puternic ºi inteligent. Sunt calm, harnic, organizat, perseverent. De la o zi la alta, am o
voinþã tot mai puternicã, o minte tot mai limpede, o memorie tot mai bunã. Dupã ce vã obiºnuiþi cu
acest ritual, veþi putea folosi propoziþii mari, în care veþi introduce adevãrate liste de calitãþi pe care
vreþi sã le dobândiþi ºi sã le întãriþi. Cum se face cã aceste dorinþe ale noastre devin realitãþi? Simplu:
subconºtientul le preia cu titlul de adevãruri absolute, le introduce în zestrea nativã ºi le foloseºte la
elaborarea comportamentului nostru,

3.)în fiecare zi, dimineaþa ºi seara, retrageþi-vã pentru un sfert de orã într-o camerã lniºtitã ºi aplicaþi
ritualul de autosugestie.Stati intinsi pe un fotoliu sau pat, închideþi ochii ºi rememoraþi faptul cã acest
procedeu este absolut sigur, a dat rezultate în toate situaþiile, inclusiv
in cazuri de boli nevindecabile prin tratament medicamentos obiºnuit, încrederea plantatã în
subconºtient prin aceastã meditaþie (rememorare) va deschide poarta subconºtientului cãtre noi
sugestii ºi autosugestii. Dacã vi se pare cã nu aveþi suficientã încredere în procedeu, recitiþi din carte
toate exemplele de minuni produse prin acest procedeu. Pentru a nu pierde timp, subliniaþi la prima sau
Ia a doua citire a cãrþii regulile ºi exemplele care vi se par importante, astfel încât sã le puteþi regãsi cu
uºurinþã, ori de câte ori aveþi nevoie. Nu treceþi la faza urmãtoare decât dupã ce sunteþi pe deplin
convins de eficacitatea metodei. Fãrã credinþã nu se poate deschide poarta subconºtientului, nu se
poate îndupleca îngerul pãzitor sã ne permitã trecerea de bariera conºtientului.

4.) Rãmâneþi în continuare în poziþie relaxatã ºi repetaþi de 20 de ori formula "magicã" în care este
cuprinsã dorinþa dumneavoastrã. în timp ce rostiþi formula, trebuie sã fiþi complet detaºaþi de lumea
din jur, pentru a vã adresa cât mai direct îngerului dumneavoastrã pãzitor - subconºtientul. Acest lucru e
cam greu de realizat. Atenþia noastrã are apucãturi de copil curios, fixându-se pe tot felul de lucruri din
camera în care aplicãm ritualul. Chiar dacã þinem ochii închiºi, atenþia va fi distrasã de gânduri, amintiri,
imagini ºi senzaþii afective. Soluþia: trebuie sã pãcãlim atenþia, sã o adormim, aºa cum adormim un
copil neastâmpãrat. Acest lucru se poate realiza pe douã cãi principale.
Prima cale, cea tradiþionalã, implicã folosirea ºiragului de mãrgele (ori a sforii cu noduri). Cum
procedãm? Prindem între degetele gros ªi arãtãtor câte o mãrgea ºi o þinem aºa pe toatã durata rostirii
formulei. Dupã ce am terminat de spus formula, eliberãm mãrgeaua ºi prindem urmãtoarea din ºir. Acest
procedeu ne scuteºte de a numãra formulele rostite, de a menþine treazã partea conºtientã din noi, în
plus, ºiragul având exact 20 de mãrgele marcate cu un nod, vom rosti formula de exact 20 de ori ºi ne
vom opri când vom ajunge Ia acest mod. Atenþia noastrã va fi adormitã de monotonia vocii ºi de
miºcatul mecanic al mãrgelelor (nodurilor de pe sfoarã), astfel cã, dupã ce rostim formula de trei-patru
ori, intrãm într-un fel de transã în care senzaþiile de timp ºi spaþiu dispar. Din acea clipã, stãm la sfat cu
nostru prieten ºi înger pãzitor - subconºtientul.
A doua cale necesitã un mijloc tehnic de înregistrare (radiocasetofon, magnetofon), iar procedura de
aplicare este simplã, înregistrãm pe bandã ori casetã formula magicã, repetatã de 20 de ori. Când vrem
sã apucãm ritualul, închidem ochii, dãm drumul la casetofon (magnetofon) ºi ascultãm liniºtiþi mesajul.
în acest caz, e recomandat ca înainte de formula magicã în care sunt înscrise dorinþele noastre, sã
înregistrãm ºi formula de deschidere a subconºtientului. Aceastã formulã ar putea avea urmãtoarea
formã: Acest procedeu este absolut sigur. Prin el se vindecã orice boalã sau defect. Prin el se îndeplineºte
orice dorinþã. Nu am nici cea mai micã îndoialã cã este un procedeu perfect Cred ca prin aplicarea Iui voi
obþine tot ce doresc. Desigur, formula poate fi îmbogãþitã cu noi sugestii, de specialiºtii în materie.
Pentru eficacitate sporitã, e bine ca formula de întãrire a credinþei sã fie repetatã de 4-5 ori.

5.) Formula magicã se rosteºte cu voce joasã, monotonã, ca o


rugãciune. Din dorinþa de a reuºi mai rapid, vom fi tentaþi sã ne grãbim ori sã scãpãm accente patetice,
imploratoare în glas. Nu trebuie sã facem asta. Subconºtientul poate fi înduplecat numai prin vocea
joasã, litanicã, monotonã. Orice accent strident în voce îl poate închide faþã de noi, faþã de dorinþele
noastre. întregul ritual trebuie sã curgã lin, molcom, ca un râu liniºtit. Dupã aplicarea ritualului, ne vom
simþi uºori, luminaþi interior, calmi, siguri de Soartã. Un fel de
pace se aºterne peste sufletele ºi mintea noastrã. Dupã câteva minute ne putem relua activitatea
cotidianã. întregul ritual nu dureazã decât
15 minute.

6.) în timpul zilei, vedeþi-vã liniºtiþi de treburile dumneavoastrã,


convinºi cã subconºtientul a preluat formula ºi a pus-o în aplicare, în direcþia doritã de dumneavoastrã.
Ori de câte ori apar piedici sau necazuri neprevãzute, nu dezarmaþi ºi nu lãsaþi dezamãgirea sã vâ
cuprindã, cãci pomul credinþei plantat în subconºtientul dumneavoastrã ar fi afectat.Calmaþi-vâ cu
formula: Nu e nimic grav. Totul se va
rezolva. Voi gãsi o soluþie pentru acest necaz. De fapt, necazul nu e
nici prea mare, nici prea greu de rezolvat. Viaþa a dovedit cã nu existã
necazuri de nerezolvat în momentul apariþiei necazurilor, principalul
e sã nu ne lãsãm cuprinºi de deznãdejde, ci sã contracarãm emoþia
negativã cu o sugestie pozitivã. .
In orice situaþie vã veþi afla, analizaþi-o calm, la rece ºi veþi gãsi cea mai potrivitã soluþie de depãºire a
necazuriJor, de continuare a diurnului cãtre succes. încrederea în forþele proprii va creºte de la o zi la
alta, de la un succes la altul mai mare. Datoritã acestui fapt, în scurt timp nu vã veþi mai recunoaºte pe
dumneavoastrã înºivã. La un moment dat, veþi rãmâne uimit de inteligenþa, vitalitatea, curajul,
tenacitatea, inventivitatea cu care .vã urmãriþi ºi atingeþi scopurile. Secretul? Sugestia ºi autosugestia
pozitivã. Trebuie sã vã repetaþi zilnic toate calitãþile pe care aþi dori sã le aveþi ºi le veþi dobândi.
Subconºtientul vã va auzi ºi treptat, vã va asculta, transformând în realitate visurile dumneavoastrã. Nu e
vrãjitorie, ci ºtiinþã.

7.) Când sunteþi obosit, descurajat, trist ori vã încearcã o boalã simplã, o durere obiºnuitã, puteþi apela
tot la autosugestie pentru vindecare. Subconºtientul este mai bine informat decât orice medic cu privire
la tainele corpului omenesc, astfel cã ºtie cu precizie unde ºi cât sã acþioneze. Noi nu trebuie sã-i
spunem ce sã facã, ci sã-i invocãm ajutorul pentru a obþine rezultatul pe care îl dorim (starea de
sãnãtate). Pentru a-1 chema în ajutor, vom folosi o formulã de tipul: De la o zi la alta, sunt tot mai
sãnãtos din toate punctele de vedere. Despre vindecarea bolilor prin autosugestie vom discuta pe larg în
capitolul urmãtor.
ªi acum, câteva cuvinte despre folosirea sugestiei, adicã a unor idei implantate în subconºtientul nostru
de cãtre alþi oameni. în primul rând, trebuie sã observãm cã toate sugestiile primite de la cei din jur sau
de la natura înconjurãtoare se transformã în autosugestii. Ele sunt preluate de subconºtientul nostru,
prelucrate, întãrite ori slãbite, apoi implantate în adâncul fiinþei noastre, unde vorda rod. De exemplu,
un medic, domnul X, în care avem deosebitã încredere, ne spune cã ne-am vindecat de o boalã de care
sufeream. Ce se întâmplã cu aceastã sugestie banalã a doctorului? Ea picã pe terenul de aºteptare ºi
speranþã al sufletului nostru. Este primitã cu mare bucurie, mângâiatã, îmbrãþiºatã, rãsfãþatã.
Subconºtientul o preia de acolo, o întãreºte (informaþia doctorului plus speranþa noastrã!), o dezvoltã ºi
o introduce în adâncurile spiritului nostiu Acolo ea se dezvoltã în continuare ªi trimite la suprafaþã, în
conºtiinþã, idei de tipul: Am scãpat de boalã; Pânã ºi marele doctor X mi-a confirmat acest lucru.

fragmente din ARTA SUCCESULUI LA ROMANI