Sunteți pe pagina 1din 32

3.

ORGANIZAREA MODULELOR

Sapta Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 Modul 1 Modul 2 Instruire


-mani Limba straina Matematica cu Informatica Contabilitate Fundamentel Finante publice tehnologica
comerciala si de aplicatii in economica e meseriei si drept
afaceri economie bancare
S1 Interviu, Algebra si Arhitectura si Organizarea Societatile Continutul Teme din:
curriculum vitae programare liniara componentele contabilitatii bancare economic si Matematica cu
cu aplicatii in calculatorului generale a functiile aplicatii in
economie electronic economiei de finantelor economie;
piata Romaniei Informatica
economica;
Contabilitate;
Fundamentele
meseriei bancare;
Finante publice si
drept
S2 Patrimoniul
agentilor
126

economici
S3 Bilantul contabil Organizarea Mecanismul si
bancilor politica
financiara a
Romaniei
S4 Meserii, profesii Sisteme de Contul si dubla
operare inregistrare
S5 Gestiunea
documentelor
contabile
S6 Evaluarea
patrimoniului in
contabilitate
S7 Balanta conturilor Banca
Centrala
S8 Corespondenta Veniturile si
comerciala- cheltuielile
scrisori, faxuri publice
S9
S10 Aplicatii ale Programe utili- Inventarierea Principii si
calculului tare- Windows patrimoniului conventii
diferential in 95 contabile
economie
S11 Contabilitatea
capitalurilor si
fondurilor propri
S12 A cumpara si a
vinde
S13 Contabilitatea
imobilizarilor
S14

S15 Contabilitatea Notiuni de


stocurilor si a psihosociolo
productiei in curs gia
de executie colectivitatilo
r umane
S16 Reclame si
publicitate
S17 Editoare si Contabilitatea
procesoare de creantelor si a
text datoriilor
S18 Contabilitatea
valorilor de
trezorerie
127

S19 Banca si relatiile Contabilitatea Analiza


bancare veniturilor si activitatii
cheltuielilor umane in
sistemul
bancar
S20
S21
S22 Lucrari contabile
de inchidere a
exercitiului
S23 Calculatoare Elemente de Bugetul public
statistica national si
matematica cu procesele
aplicatii in bugetare
economie
S24 Excel 7.0 Problematica
resurselor
umane in
activitatea
bancara
S25
S26 Analiza financiara
pe baza de bilant
S27
S28 Turism si calatorii
de afaceri
S29 Etica
bancara
S30

S31 Recapitulare

S32
Disciplina 1: Limba comerciala si de afaceri

OBIECTIVELE SI MOTIVATIA CONTINUT TEMATIC METODE SI MIJLOACE SI CRITERII DE EVALUARE


PROCEDEE MATERIALE
DIDACTICE
 Sa se prezinte, sa prezinte 1.Interviuri, CV Simulare Caseta video,  Evalueaza CV ul unui
pe altcineva 1.1Interviu Exercitiu auditiv audio, folie, coleg
 Sa puna si sa raspunda la 1.2Participare la discutii Problematizare diverse CV
intrebari 1.3Biografie scrisa Studiu de caz
 Sa scrie CV atunci cand 2. Meserii, profesiuni Interpretare de rol Afise,  Concepe o cerere de
face o cerere de angajare 2.1 Oameni si meserrii diapozitive, angajare pe o anumita
 Sa descrie si sa dea detalii 2.2 Viitoarea mea dischete, folii, profesie
asupra unor profesiuni profesiune oferte de  Intocmeste scrisori
specifice domeniului 2.3 Fisa postului Traduceri angajare din comerciale
economic in limba moderna 3.Corespondenta Studiu de caz ziar, scrisori,  Trimite un memo/fax
 Sa conceapa o cerere de comerciala Instruire faxuri, in limba moderna intr-
angajare si un raspuns la o 3.1 Scrisori terhnologica in memouri, folii o situatie data de
astfel de cerere 3.2 Faxuri si memouri cabunetul de comunicare cu clienti
128

 Sa fie capabil sa informatica si furnizori.


intocmeasca diferite
scrisori comerciale in limba
moderna
 Sa conceapa si sa trimita
un fax, un memo
 Sa traduca in si din limba
romana
4.A cumpara si a vinde Traduceri  Realizeaza un dialog
4.1 La supermarket Demonstratia Ordine de plata, situational
 Sa poata traduce si intocmi 4.2 Ordine de plata exercitiului CEC-uri, folii,
diferite bonuri, comenzi,  Intocmeste
4.3 Ce-mi recomandati caseta video documente specifice
ordine de plata, chitante,
etc. in limba moderna cumpararii si vanzarii
5. Reclame si publicitate marfurilor
 Sa faca unele comparatii de 5.1 Studiu de piata Studiu de caz
preturi ale produselor  Realizeaza un studiu
5.2 Publicitate si reclama Modelarea
 Sa descrie etapele de piata al unui
Instruirea
premergatoare realizarii produs respectand
tehnologica la
unei reclame (studiu de demersurile necesare
6. Banca si relatiile agent economic
piata) bancare  Completeaza
 Sa conceapa textele unor 6.1 Organizarea unei Simulare Caseta video, formulare utilizate in
reclame in limba moderna banci Problematizare audio, afise, corespondenta cu
 Sa descrie modul de 6.2 Facilitati bancare folii bancile
organizare al unei banci si 6.3 Tipuri de banci in
facilitatile pe care le ofera Romania
companiilor care lucreaza
cu ea
 Sa poarte un dialog, fie in Exercitiu  Utilizeaza calculatorul
postura de client, fie de Instruire Calculator, folii, in intocmirea
functionar bancar 7. Calculatoare tehnologica in LCD corespondentei
 Sa completeze un formular 7.1Limbajele cabinetul de specifice afacerilor
calculatoarelor informatica
 Sa descrie in mare modul 7.2Facilitati furnizate de
de functionare si de calculatoare
utilizare al unui calculator
 Sa stie limbajul necesar Poster, caseta  Concepe o convorbire
comenzilor Simulare video, audio, telefonica intre un
8. Turism si calatorii de Interpretare de diapozitive client si receptionerul
 Sa cunoasca inlesnirile
afaceri roluri hotelului.
aduse de acesta
8.1Rezervari si verificari
 Sa poata face rezervari de
8.2Servicii intr-un hotel
camere, mese, conferinte
mare
telefonic si in scris in limba
129

moderna
 Sa identifice si sa descrie
tipurile de servicii pe care
le poate oferi un hotel mare

DISCIPLINA 2: MATEMATICA CU APLICATII IN ECONOMIE


Obiective si Continutul tematic Metode si procedee Mijloace si materiale Criterii de evaluare
motivatia didactice
1. Algebra si
programare liniara
cu aplicatii in
 sa efectueze economie  Conversatie dirijata  Fise de lucru cu  Rezolvarea de
calcule cu numere 1.1Utilizarea unor probleme probleme cu continut
reale si sa utilizeze notiuni matematice economic, prin
aproximari si elementare in utilizarea calculelor cu
procente in probleme cu numere reale.
probleme cu continut economic;
continut economic;  Studii de caz  Fise de lucru  Descompunerea unui
 Conversatie dirijata vector in plan:
 sa defineasca 1.2 Spatii vectoriale V = xi + yi cu x, y nr.
vectorii in plan si 1.2.1 Definitia Reale, în probleme cu
in spatiu; con\inut economic.
spatiului
 sa utilizeze
adunarea si vectorial;  Rezolvarea de
inmultirea cu exemple probleme cu
scalari a vectorilor con\iunut economice
in probleme cu utilizand suma
continut economic; vectorilor, inmultirea
 sa defineasca cu scalari a acestora
spatiul vectorial  Invatare prin (operatii efectuate pe
R2, R3 punand in descoperire componente).
evidenta vectorul
nul, opusul unui  Exprimarea unui
vector, vectori vector din R2,R3 in
egali; baza canonica (in
1.2.2 Dependenta si
exemple economice).
130

independenta
 sa recunoasca liniara a
combinatii liniare vectorilor
de vectori in R3;
 sa gaseasca baza 1.2.3 Baza si  explicatie
canonica din R3, dimensiunea  exercitiu
notata ç1= (1,0,0), unui spatiu
ç2= (0,1,0), ç3= vectorial
(0,0,1);
 sa exprime un
vector din Rn in
baza canonica a
acestui spatiu
1.3 Aplicatii liniare
1.3.1 Definitie,
 sa recunoasca proprietati,  observare dirijata  Fise de lucru sau  Rezolvarea ]i
aplicatii liniare ale exemple  demonstratie folii cu prezentarea interpretarea unor
lui R in R;  problematizare exemplelor si probleme economice
 sa rezolve si sa exercitiilor utilizând aplica\iile
interpreteze un liniare
exemplu economic
(punand in
evidenta
proprietatile
aplicatiei liniare);
 sa demonstreze
proprietatea 1.3.2 Matricea
caracteristica a asociata unei  conversatie dirijata  fise de lucru  Obtinerea matricei
aplicatiilor liniare; aplicatii liniare  folii cu prezentarea asociate unei aplicatii
 sa obtina matricea modalitatilor de liniare Rp in Rn cu
asociata unei obtinere a matricei p, n  3, p, n  N* pe
aplicatii liniare f: asociata aplicatiei baza unor exemple
R³R² liniare f:R³R² economice.
 sa exprime
matricea asociata
unei aplicatii
liniare f:RpRn
p, n  3, p, n  N*
131

 sa aplice calculul 1.3.3 Calcul matriceal  studiu individual  fise de activitate  identificarea si
matriceal elementar  compunere de independenta interpretarea unor
elementar (matrice probleme  fise de lucru solu\ii ale problemelor
egale, suma si economice pe economice rezolvate
produsul a doua modelul matematic prin calcul matriceal
matrice) in studiul dat
unor exemple
economice
 sa rezolve sisteme 1.4 Sisteme de ecuatii  exercitiu  fise de exercitii  rezolvare a sistemelor
de trei ecuatii liniare  compunere de  folii de ecuatii liniare prin
liniare cu trei 1.4.1 Generalitati probleme metoda lui Gauss si
necunoscute prin asupra economice pe prin utilizarea
metoda lui Gauss sistemelor de model dat calculatorului în
 sa determine ecuatii liniare  instruire programat` probleme de tipul:
solutiile de baza 1.4.2 Caracterizarea modelul economic al
ale unui sistem sistemelor liniare lui Leontieff,
liniar compatibile previzionarea pie\ii
1.4.3 Rezolvarea s.a.
sistemelor de  utilizarea sistemelor
ecuatii liniare de ecuatii liniare care
omogene admit solutii (cu
1.4.4 Rezolvarea analiza comportarii
sistemelor de solutiilor de baza) în
ecuatii liniare aplica\ii cu suport
neomogene economic
(metoda lui
Gauss)
 sa recunoasca un 1.5 Modele  conversatie
model matematic matematice ale euristica
corespunzator unei unor probleme de  imaginarea unei
situatii economice optimizare si “mind-map”
create, in vederea eficienta rezolvarii
determinarii unei lor cu ajutorul
solutii optime calculatorului
 sa exprime o 1.5.1 Forme ale  discutie dirijata  folii  exprimarea unor
problema de P.L. in problemelor de  problematizare exemple economice
forma standard programare studiate ca problema
 sa exprime o liniara (PL) de P.L. sub forma
problema de P.L. in standard si sub forma
forma canonica canonica
 sa aduca o
problema de P.L.
din forma generala
in forma standard
sau in forma
canonica prin
transformari 1.5.2 Exemple de  studiu de caz  fise cu prezentarea  rezolvarea unor
echivalente probleme de  problematizare generala a probleme economice
 sa exprime sub programare exemplelor folosind programare
forma unei liniara (P.L.) economice liniara, probleme de
probleme de tipul:
programare liniara 1. folosirea eficienta a
a unor exemple resurselor limitate
economice cu 2. o problema de
gasirea functiei transport
obiectiv (care 3. un program de
trebuie maximizata productie si stocaj
– daca este vorba 4. probleme de amestec
de profit – sau (dieta)
minimizata – daca 5. utilizarea optima a
este vorba de capacitatii de
cheltuieli, de ex.) si productie
a restrictiilor 6. o problema de
problemei investitii
7. reducerea pierderilor
la taierea materialelor

 sa rezolve prin 1.5.3 Rezolvarea unor  observare dirijata  folii  Rezolvarea de


metoda grafica (in probleme de  problematizare  fise de activitate probleme de P.L. prin
plan) probleme de programare independenta metoda grafica (in
P.L., convenabil liniara prin: plan) si interpretarea
alese (probleme cu  metode geometrice din punct de vedere
solutii unice sau nu (probleme cu un economic a
132

si probleme care numar oarecare de rezultatelor obtinute


nu admit solutii) variabile si numai
 sa sesizeze rolul doua restrictii si
solutiilor optime de probleme cu un
baza ale unei numar
probleme de P.L. oarecare de
 sa rezolve cu restrictii si numai  demonstratie
ajutorul doua variabile)  exercitiu  Rezolvarea de
calculatorului  instruire programat` probleme economice
probleme de P.L.  algoritmul SIMPLEX (cu ajutorul
prin metoda si utilizarea  observare dirijata  folii calculatorului)
SIMPLEX calculatorului  instruire programat`  fise
 sa gaseasca  Determinarea unor
diferite grafuri neorientate si a
reprezentari ale 1.5.4 Grafuri: definitie, unor grafuri orientate
unor probleme cu proprietati (cu (exemplu de flux
ajutorul grafurilor implicatii asupra tehnologic intr-o sectie
(neorientate si unor situatii productiva) si
orientate) modelate) determinarea matricei
 sa determine asociate acestora.
elementele unui
graf (varfuri si
arce)
 sa se determine
matricea asociata
unui graf dat 1.5.5 Rute optime (in
 sa aplice graf): drumuri
algoritmul de cu valoare
determinare a minima sau
drumurilor maxima;
optime legatura dintre
intr-un graf drumuri de
(drumuri optime valoare
avand destinatia maxima si
fixata si
drumuri optime realizarea in
133

avand timp
sursa fixata) minim a unui
proiect de  rezolvarea unor
activitati  observare si probleme, cu continut
 sa rezolve descoperire dirijata economic, de tipul:
probleme legate de 1.5.6 Fluxuri de retele  instruire programata determinarea fluxului
grafuri cu ajutorul de transport si maxim intr-o retea de
calculatorului fluxuri transport cu capacitati
maxime cu cost limitate, analizarea si
minim (cu programarea in timp a
interpretari operatiilor critice s.a.
economice)

 sa formuleze in 2. Aplicatii ale


termeni calculului diferential  observare si  fise cu probleme  rezolvarea unor
matematici in economie descoperire dirijata probleme cu con\inut
probleme cu 2.1 Probleme cu  studiu de caz economic, utilizând
continut economic continut  problematizare calculul diferen\ial
 sa aplice economic pentru func\ii
cunostinte de rezolvabile numerice, probleme
analiza cu ajutorul unor de tipul: cost mediu,
matematica, notiuni de analiza cost maximal,
studiate in liceu, in matematica optimizare economica
rezolvarea unor studiate in s.a.
probleme cu liceu
continut economic  probleme de
gestiune (cost
mediu, cost
maximal)
 probleme de
optimizare
economica
 probleme de
elasticitate (a
cererii in raport cu
pretul)
 functia cost:
interpretarea
geometrica a
costului mediu
 sa interpreteze 2.2. Multimile R, R²,  observare dirijata  fise  Rezolvarea de exercitii
geometric (R³); distanta dintre  folii ce cuprind notiunile
multimile R, R2, doua puncte in R, R², date in continut,
(R³). (R³); submultimi ale lui formulate pentru R,
 sa defineasca R, R², (R³) R², (R³)
distanta dintre
doua puncte in R,
R², (R³)
 sa interpreteze
geometric  descoperire dirijata  fise  Intuirea notiunii de
submultimi ale lui 2.3. Functii numerice functie de mai multe
R, R², (R³) de 2 (sau de 3) variabile, in probleme
 sa particularizeze variabile cu continut economic
n, p  {1, 2, 3}
pentru functia f: Rp
Rn obtinand:
 o functie reala
de variabila
134

reala (p=n= l)
 functii reale de
variabila
vectoriala (p 
{2, 3}, n=1)
 functii
vectoriale de
variabila reala  determinarea
 fise
(p=1, n  {2,3})  folii domeniului de definitie
 functii 2.3.1. Multimea de pentru functii
vectoriale de definitie, D numerice de 2 (sau 3)
variabila variabile
vectoriala
(p, n  {2,3})
 sa determine
multimea de
definitie pentru
functii numerice de
2 (sau 3) variabile
 sa reprezinte
geometric
multimea D ca o
submultime a lui
R² (sau R³) 2.3.2. Continuitate  exercitiu  intuirea notiunii de
 sa determine  problematizare continuitate pentru
limita unei functii func\ii numerice de
intr-un punct din 2 (sau 3) variabile
R² (sau R³)
 sa studieze  fise cu probleme  calcularea
continuitatea unei 2.3.3. Derivabilitate  exercitiu derivatelor partiale,
functii numerice de  derivate partiale a diferentialei totale
2 (sau 3) variabile  diferentiala totala si a derivatelor de
 sa calculeze  derivate si diferentiale ordin superior si
derivate partiale, de ordin superior determinarea
diferentiala total`,  determinarea punctelor punctelor de extrem
derivate si de extrem (local) ale local pentru functii
diferentiale de functiilor de doua numerice de 2
135

ordin superior variabile variabile


pentru functii 2.4. Probleme de prognoza:
numerice de 2 (sau  modalitati de masurare  fise cu aplicatii
3) variabile a diferentei intre doua  observare dirijata
 sa determine liste de valori  problematizare  interpretarea unor
punctele de  modalitati de alegere a  instruire probleme de
extrem (local) ale unei functii de ajustare, programat` prognoza
unor functii de dintr-o multime de cunoscandu-se
doua variabile functii date situatiile rezultate
 sa studieze doua  metoda celor mai mici din activitatile
marimi economice patrate (inclusiv desfasurate pe
x, y dintre care problema ajustarii parcursul unor
marimea x este perioade anterioare
determinata (ia va- si decizia ca pentru
lori pe care le perioada urmatoare
stabileste marimea x sa ia o
persoana ce valoare stabilita
desfasoara
activitatea
economica
respectiva), iar y
este determinata
de x ( adica
valoarea lui y
depinde de
hotararea ce a fost
luata in privinta lui
x), cunoscandu-se
situatiile rezultate
din activitatile
desfasurate pe
parcursul unor prin intermediul functiilor
perioade anterioare si polinomiale)
decizia ca pentru
perioada urmatoare
marimea x sa ia o
valoare stabilita
136
3. Elemente de statistica
matematica cu aplicatii in
economie
3.1. Introducere: De ce avem  descoperire  surse de date  Interpretarea
nevoie de statistica ? dirijata statistice tipurilor de date
3.2. Culegerea datelor statistice
statistice:
 diferite tipuri de date
 sa deosebeasca statistice: primare,  studiu de caz
diferitele tipuri de secundare, calitative,
date statistice: cantitative, discrete,
datele primare de continue, masurabile si
cele secundare, nemasurabile
date calitative de  sondaje, tipuri de sondaje,
cele cantitative, studiul pietei, sondajul prin  problematizare  Efectuarea de
date discrete de posta, sondaje electorale, sondaje
cele continue; observarea, chestionarul,
 sa stabileasca interviul, surse existente
scopul unui sondaj; 3.3. Esantionul si populatia
statistica: diferentele intre
esantion si populatie  descoperire
statistica,tipuri de esantioane dirijata  Determinarea unor
 sa utilizeze 3.4. Chestionarul: scopul si esantioane
137

esantionul sau structura unui chestionar:


populatia statistica constructia si relevanta, scopul
in functie de si caracteristicile intrebarilor  studiu de caz  Conceperea unui
studiul efectuat; chestionar pe o tema
economica, concreta
 sa construiasca un
chestionar
utilizand intrebari
relevante,
formulate astfel
incat sa se obtina
raspunsuri corecte;

 sa recunoasca 3.5. Inregistrarea si gruparea  problematizare  Calcularea


caracte-risticile datelor: tabelarea datelor, frecventelor
datelor care sunt frecventa absoluta si frecventa absolute pe baza
grupate in clase; relativa tabelelor de date
 sa prezinte datele  Interpretarea
grupate astfel incat rezultatelor
sa se poata aprecia
valoarea lor in
legatura cu 3.6. Reprezentarea grafica a  problematizare
problema propusa; datelor: diagrame de  Reprezentarea
 sa reprezinte grafic suprafata (reprezenate prin grafica` a datelor
datele statistice figuri geometrice plane), statistice
sub diferite forme; histograme, cromograme.
 sa citeasca si sa
interpreteze
reprezentarile 3.7. Masurarea tendintelor  invatare prin
grafice ale datelor centrale: indicatori de pozitie, descoperire
 sa determine unii media aritmetica, media  Calculul mediilor in
indicatori care sa geometrica, media armonica. vederea
caracterizeze 3.8. Masurarea imprastierii: caracterizarii
sintetic fenomenul derivatia standard calculata  problematizare sintetice a unui
pentru date discrete si pentru fenomen
 sa calculeze distributia frecventelor cu
derivatia standard clase de intervale.  Determinarea
pentru date 3.9. Unii indicatori ai variatiei: deviatiei standard
discrete si pentru variatia, amplitudinea, pentru date discrete
distributia dispersia, abaterea medie  problematizare in probleme cu
frecventelor cu patratica continut economic
clase de intervale

 sa cerceteze  Determinarea
variatia valorii variatiei valorii
caracteristicii caracteristice in
cercetate in jurul jurul mediei in
mediei, in probleme cu
analizarea continut economic
repetitiilor
statistice
DISCIPLINA 3: INFORMATICA ECONOMICA

Obiectivele ]i motiva\ia Con\inut tematic Metode ]i Mijloce ]i Criterii de


procedee materiale evaluare
didactice
-s` decodifice o informa\ie 1. Arhictectura ]i - Convesa\ia -calculatorul - prezentarea
reprezentat` sub forma componentele calculatorului - Explica\ia electronic arhitecturii ]i a
utilizat` de c`tre un material electronic - Descoperirea -fi]e de lucru componentelor
informatic 1. 1 Codificarea informa\iei calculatorului
-s` defineasc` diferite tipuri 1. 2 Circuite logice electronic
de sisteme informatice 1. 3 Evolu\ia calculatoarelor. - utilizarea modurilor
- s` aprecieze sensul Tipuri de calculatoare de codificare a
evolu\iei tehnologice 1. 4 Structura general` a informa\iei
- s` prezinte configura\iile unui sistem electronic de - prezentarea
informatice calcul elementelor de baz`
- s` identifice principalele 1. 4. 1 Structura fizic` privind re\elele de
138

componente ale calculatorului 1. 4. 2 Echipamente calculatoare


electronic ]i s` le descrie periferice
rolul 1. 5 Re\ele de calculatoare.
- s` defineasc` ]i s` descrie Tipuri de re\ele. Structuri de
principalele periferice ]i re\ele
suporturi asociate,
caracteristicile, rolul, modul
de func\ionare, performan\ele
- s` utilizeze principalii
termeni ai vocabularului
privind fiecare periferic
- s` descrie principalele
re\ele publice

- s` prezinte no\iunea de 2. Sisteme de operare - Conversa\ia - folosirea


sistem de operare 2. 1 Structura general` a - Explica\ia - fi]e de lucru comenzilor
unui sistem de operare - Descoperirea sistemului de
-s` utilizeze comenzile de 2. 2 Clasificarea ]i func\iile operare MS-DOS în
baz` ale unui sistem de sistemului de operare aplica\iile privind
operare 2. 3 Sistemul de operare lucrul cu directoare ]i
-s` creeze, s` gestioneze ]i MS-DOS; comenzi, operare cu fi]iere
s` utilizeze orice tip de fi]ier directori
2. 4 Viru]i ]i antiviru]i
2. 4. 1Tipuri de viru]i ]i
ac\iuni ale acestora.
2. 4. 2 Programe de
antivirusare
3 Programe utilitare - Conversa\ia - rezolvarea de
- s` utilizeze editoare ]i 3. 1. Windows 95. Sistemul - Explica\ia -fi]e de lucru aplica\ii Windows de
procesoare de text Windows generalit`\i; modul - Descoperirea tipul:
- s` conceap` ]i s` de gestionare a memoriei independent` ]i * intrare într-un
actualizeze fi]iere sau baze componentele, dirijat` program Windows
de date caracteristicile * efectuarea
- s` formuleze cerin\e asupra Elementele sistemului desenelor în
unei baze de date Windows. Paintbrush
- s` realize o publica\ie Intrarea în Program Manager * tehnoredactare cu
grafic` Ferestre. ajutorul programului
- s` prezinte rezultatele unui Utilizarea unui meniu. Write
sondaj sub form` grafic` Opera\ii efectuate cu ferestre:
- s` lucreze cu ]abloane utilizarea barelor de
navigare;
utilizarea cutiei de dialog;
139

utilizarea meniului de tip


help;
accesoriile sistemului
Windows;
programul Write; programul
Paintbrush; aplica\ia Terminal
3. 2 Editoare ]i procesoare - Demonstra\ia -utilizarea meniurilor
-s` deschid` un document de text(Wordstar 6.0 sau - Exerci\iul -fi]e de lucru Windows în aplica\ii
Word Word for Windows) Lansarea - de tipul:
-s` editeze texte editorului Word Problematizarea * creare documente
-s` realizeze tabele Prezentarea meniurilor: * deschiderea unui
-s` importe imagini din alte Meniul File “Op\iuni”; Meniul document deja
documente Edit ”Op\iuni”; Meniul Wiew existent;
-s` realizeze o publica\ie ”Op\iuni”;Meniul Insert * salvarea unui
”Op\ini”;Meniul Format document;
”Op\iuni”;Meniul Tools * importul de date ]i
”Op\iuni”;Meniul Table imagini
”Op\iuni”; Meniul Window
”Op\iuni”; Meniul Help
”Op\iuni”
Prezentarea butoanelor:-
Grupul pentru lucrul cu
documente(New,Open,Save,P
rint, Print Preview); - Grupul
pentru lucrul cu tabele; -
Grupul pentru fonturi ]i
dimensionarea caracterelor; -
Grupul pentru aliniere text; -
Grupul Bold , Italic Underline
Importul de imagini.
Realizarea desenelor într-un
document.
-s` corecteze erorile 4 Excel 7. 0 - Conversa\ia - utilizarea
-s` introduc` o formul` de 4. 1 No\iuni de baz` - Explica\ia -fi]e de lucru produsului Excel
calcul a unei valori Crearea ]i dechiderea - Descoperirea pentru:
-s` imprime o foaie registrelor de lucru; independent` ]i * rezolvarea
-s` realizeze o demonstra\ie Elaborarea foilor de calcul; dirijat` problemelor ce
140

comercial` cu ajutorul unui Utilizarea Microsoft Excel cu implic` efectuarea


program de prezentare asistat` alte aplica\ii. calculelor tabelare
de calculator 4. 2 Transmiterea mesajelor * realizarea de
-s` utilizeze mesageria organizarea comunic`rilor de diagrame ]i h`r\i
electronic` afaceri; Crearea listelor cu
contracte de afaceri; Creare
coresponden\`;
Crearea machetelor pentru
cota\ii client interactive.
Preg`tirea cota\iei pentru
client si
crearea planului de afaceri.
4. 3 Afi]area datelor în
diagrame ]i h`r\i; creare
diagrame, particularizare si
afisare pe o harta.
4. 4 Analizarea ]i raportarea
datelor vânz`rilor; alegerea
metodei, preluarea
informatiei, crearea raportului
detaliat al vanzarilor si a unei
previziuni de vanzari.
4. 5 Schimbul de informa\ii în
re\ea
4. 5. 1 Partajarea registrului
de lucru cu un colaborator
4. 5. 2 Distribuirea electronic`
a documentelor
4. 6 Stabilirea bugetului;
Centralizarea propunerilor de
buget; Elaborarea
alternativelor de buget
4. 7 Analiza datelor ]tiin\ifice
(Aplica\ii statistice); Analiza
datelor unui experiment;
Afi]area datelor ]tiin\ifice într-
o diagram`
141

-s` identifice sistemul 5. Sistemul informatic cu - Conversa\ia -cunoa]tera


informa\ional ]i sistemul baza de date - Explica\ia -fi]e de lucru avantajelor
informatic dintr-o unitate 5. 1 Avantajele organiz`rii - Descoperirea organiz`rii datelor în
economic` datelor în baza de date fa\` dirijat` baze de date pentru
-s` identifice avantajele de organizarea în fi]iere si independent` a decide structura
organiz`rii datelor în baza de 5. 2 Sistemul informa\ional ]i sistemului informatic
date sistemul informatic dintr-o unitate
economic`
- s` stabileasc` tipurile de baze 6. Baza de date - Dezbaterea -utilizarea
de date 6. 1 Modele ale bazelor de - -fi]e de lucru cuno]tin\elor privind
-s` prezinte tipurile de leg`turi date Problematizarea bazele de date
specifice fiec`rui model de 6. 2 Modelul rela\ional - Descoperirea pentru rezolvarea
baz` de date 6. 3 Nivele de organizare a dirijat` ]i aplica\iilor de
-s` prezinte no\iunea de datelor în baza de date independent` realizare a stucturii
entitate (tabel`) 6. 4 Utilizatori ai bazei de conceptuale a
-s` stabileasc` tipurile de date bazelor de date
utilizatori ai bazei de date 6. 5 Descrierea structurii
-s` prezinte documenta\iile tabelelor
elaborate pe fiecare nivel de 6. 6 Tipuri de date
organizare
-s` creeze structura
conceptual` a unei tabele
-s` utilizeze facilit`\ile oferite 7. Sistemul de gestiune a - Conversa\ia - utilizarea
de sistemul de gestiune a bazelor de date - Explica\ia -fi]e de lucru comenzilor SGBD în
bazelor de date 7. 1 Definirea sistemului de - Dezbaterea aplica\ii de tipul:
-s` stabileasc` structura gestiune a bazelor de date - Exerci\iul *înc`rcarea tabelelor
conceptual` a unei baze de 7. 2 Func\iile SGBD - Lucrul pe cu date;
date - Posibilit`\i de lucru în calculator * actualizarea unei
-s` încarce o baz` de date cu Foxpro ]i Access tabele:
articole - Ad`ugarea datelor într-o * sortarea dup`
-s` însereze,ad`uge,modifice tabel` anumite criterii;
sau ]tearga (logic sau fizic) - Modificarea datelor unei * extragerea
articole într-o baz` de date tabele rezultatelor conform
-s` localizeze înregistr`rile unei - }tergerea articolelor dintr-o cerin\elor.
tabele dup` anumite criterii tabel`
-sa introduca ]i sa afi]eze - Localizarea înregistr`rilor ]i
datele unei tabele c`utarea lor rapid`
- Comenzi pentru
introducerea ]i afi]area
datelor

- s` aranjeze articolele unei 8. Lucrul cu tabelele unei - Conversa\ia -utilizarea facilit`\ilor


tabele în ordine cresc`toare baze de date - Explica\ia SGBD în aplica\ii
sau descresc`toare, dup` - Sortarea ]i indexarea - Algoritmizarea care necesit`
valorile uneia sau mai multor tabelelor - Exerci\iul crearea leg`turilor
câmpuri - Comenzi pentru realizarea - Dezbaterea dintre tabelele unei
-s` creeze leg`turile între leg`turilor între tabele - Lucrul cu baze de date
tabelele unei baze de date 8. 1 Modul de lucru calculatorul -efectuarea de
- s` scrie programe în Foxpro programat programe privind
sau module în -crearea fi]ierelor.PRG lucrul cu bazele de
Access,respectând structurile -structuri de control în date
de control în programare programare
-s` aplice comenzile de calcul 8. 2 Comenzi de calcul.
a valorilor diferitelor câmpuri
-s` gestioneze ecranul 9. Scriere ]i citire cu format - Conversa\ia -calculatorul
-s` utilizeze elementele de - Gestiunea ecranului - Explica\ia electronic -folosirea
grafic` existente într-o baz` de - Gestiunea culorilor - Descoperirea -fi]e de lucru programelor utilitare
date - Elemente de grafic` dirijat` ale SGBD în
-s` citeasca ]i sa scrie cu - Formatul de scriere ]i citire - Proiectarea rezolvarea
format - Comenzi de afi]are cu asistat` de problemelor de
-s` formateze ecranul format calculator grafic` pe calculator
-s` utilizeze generatorul de - Citire, scriere cu format
machete ecran - Formatarea ecranului
-s` utilizeze machetele de - Generatorul de machete
introducere a datelor ecran
- s` utilizeze listele - Obiecte de control
- Liste

DISCIPLINA 4: CONTABILITATE
142

Obiectivele si motivatia Continut tematic Metode si Mijloace si Criterii de


procedee materiale evaluare
didactice
-sa explice Organizarea contabilitatii Expunerea, folii,  identificarea
importanta organizarii generale a economiei de Conversatia Legea Contabilitatii tipurilor de
contailitatii in cadrul piata. Problematizarea, si Regulamentul de intreprinderi ca
intreprinderii pentru Intreprinderea: Explicatia aplicare a Legii unitati de
indeplinirea functiilor de  abordare economica si Studiul de caz Contabilitatii organizare a
raportare financiara externa si juridica; Descoperirea Legea societatilor contabilitatii
acele de sustinere  tipuri de intreprinderei dirijata comerciale
manageriala; Procesele economice
-sa aplice principiile si desfasurate intr-o
procedeele contabilitatii in intreprindere.
scopul obtinerii unei imagini Reglementarea si organizarea
fidele a patrimoniului contabilitatii:
 obiectul si metoda
contablitatii.
-sa precizeze elementele Patrimoniul agentilor Expunerea, Folii - identificarea
patrimoniale si sa explice economici: Conversatia, elementelor
echilibrul intern al  abordarea economica, Explicatia, patrimoniale;
patrimoniului pentru ,juridica si economico- Dezbaterea
delimitarea acestora si juridica;
inregistrarea in contabilitate Structuri patrimoniale de:
 activ si pasiv;
 cheltuieli si venituri.
Exercitii de identificare si
grupare a structurilor
patrimoniale.
-sa explice imaginea modelului Bilantul contabil: Expunerea, formulare tipizate  prezentarea
de principiu al bilantului  bilantul contabil Conversatia, de bilant contabil structurii
contabil si sa prezinte -instrument al dublei Explicatia, bilantului,
conceptul de echilibru bilantier reprezentari; Exercitiul echilibrului
pentru a determina corect  tipuri de modificari in bilantier, tipuri de
rezultatele si a le prezenta prin bilant ca urmare a modificari in
bilantul contabil activitatilor desfasurate in bilant.
intreprindere.
Aplicatii practice privind
intocmirea bilantului contabil
ca urmare a derularii
obiectului de activitate a
intreprinderii. pornind de la
143

un bilant initial.
- -sa analizeze operatiile Contul si dubla inregistrare. Expunerea, Folii  inregistrarea
economice,sa intocmeasca  contul:notiune,importanta, Explicatia, Planul contabil operatiilor
articole si formule contabile; functii, structura; Exercitiul, general economico-
-sa aplice  clasificarea conturilor; Conversatia Legea Contabilitatii financiare
structura Planului General de  dubla inregistrare: Intocmirea si Rgulamentul de utilizand analiza
Conturi in vederea utilizarii notiune; articolelor si aplicare a legii contabila.
acestuia in activitatea  reguli de functionare a formulelor contabilitatii
practica; conturilor; contabile pe
 analiza contabila a baza
operatiilor economico- documentelor
financiare. justificative
 formula si articolul
contabil: notiune,
structura,feluri;
Aplicatii practice privind
intocmirea analizei si
articolelor contabile pornind
de la studierea unor
documente de evidenta
operativa.
-sa prezinte notiuni generale Gestiune documentelor Explicatia, documente  -intocmirea de
cu privire la documente in contabile: Expunerea, contabile- documente
general si documentele  documentele contabile Conversatia, formulare tipizate contabile
contabile in special in scopul notiune,importanta,struct Completare de cu si fara regim specifice fiecarei
utilizarii corecte a acestora ura, clasificare,mod de documente si special, grupe de
intocmire,verificare,arhiva registre folii, elemente
re; contabile. planse patrimoniale.
 registrele contabile:
notiune, importanta,
clasificare,.
 documente contabile de
raportare periodica si de
sinteza.
Completarea de documente
justificative si registre
144

contabile
-sa explice Evaluarea patrimoniului in Expunerea, Regulamentul de  - prezentarea
necesitatea evaluarii si contabilitate: Conversatia, aplicare a Legii principiilor
reevaluarii elementelor  reguli,forme si principii de Explicatia, Contabilitatii, evaluarii si
patrimoniale; evaluare; Dezbaterea, planse, formele evaluarii
-sa prezinte categoriile de  evaluarea principalelor Exercitiul folii pe tipuri de
preturi care stau la baza elemente patrimoniale in Studiul de caz elemente
evaluarii; contabilitate; Descoperirea patrimoniale
 reevaluarea si inflatia; potrivit legislatiei
Calcularea unor indicatori in vigoare
economico-financiari avand
in vedere evaluarea si
reevaluarea in contabilitate.
-sa utilizeze Balanta conturilor: Expunerea, formulare tipizate  -intocmirea
notiunile generale privind  notiune,structura,impor- Conversatia, de balante de balantelor de
balantele de verificare; tanta, clasificare; Explicatia, verificare verificare cu 1, 2,
-sa completeze diverse tipuri  tehnica intocmirii Exercitiul, 3 si 4 egalitati;
de balante de verificare in balantelor de verificare; Completarea
functie de o situatie data;  erori descoperite cu balantelor de
ajutorul balantelor de verificare cu 1,
verifciare. 2, 3 si 4 egalitati
Exercitii de intocmirea a
balantelor de verificare
sintetice si analitice pe baza
unor exemple concrete
preluate din activitatea
intreprinderii
-sa identifice etapele si modul Inventarierea patrimoniului: Expunerea, documente  -descrierea
de realizare a inventarierii  inventarirea: notiune, Explicatia, completate cu operatiei de
elementelor patrimoniale; importanta,documente, Exercitiul, ocazia inventarierii inventariere a
-sa completeze corect etapele desfasurarii; Conversatia, elementelor diferitelor
documente specifice  intocmirea procesului Completarea de patrimoniale + elemente
inventarierii; verbal de inventariere si documente Registru Inventar patrimoniale
control , stabilirea si specifice
inregistrarea reultatelor in inventarierii
contabilitate
Intocmirea unui “ dosar de
inventariere “pe baza datelor
preluate din activitatea unei
intreprinderi economice.
- sa inregistreze operatiile Contabilitatea capitalurlor si Explicatia, Planul General de  inregistrarea
economice si financiare pentru fondurilor proprii: Algoritmizarea, Conturi, operatiilor
a asigura si gestiona  obiectivele si sfera de Expunerea, seturi de probleme economico-
informatiile contabile privind cuprindere; Conversatia, cu operatii financiare privind
capitalurile si fondurile proprii  capitalul social; Completare de economice si constituirea
necesare conducerii societatii  prime legate de capital; documente si financiare privind capitalului social
cat si utilizatorilor externi;  diferente din reevaluare; registre “contabilitatea si modalitatile de
 rezervele intreprinderii; contabile, capitalurilor” modificare a lui;
 fondurile proprii; Completarea de
articole si
 subventiilor pentru
formule
investitii; contabile,
 provizioane Interpretarea
reglementate , datelor,
provizioane pentru riscuri Problematizarea
si cheltuieli;
 imprumuturi si datorii
asimilate
Aplicatie practica sub forma
unei minimonografii privind
contabilitatea capitalurilor
proprii.
-sa inregistreze operatiile Contabilitatea imobilizarilor: Explicatia, Planul General de - inregistrarea
economice si financiare pentru  imobilizari necorporale; Expunerea, Conturi, operatiilor
a asigura si gestiona  imobilizari corporale; Conversatia, seturi de probleme economico-
informatiile contabile privind  imobilizari financiare; Exercitiul, cu operatii financiare privind
145

imobilizarile corporale ,  imobilizari in curs; Calcule economice si imobilizarile


necorporale si financiare  amortizarea imobilizarilor aritmetice, financiare privind corporale,
necesare conducerii societatii si constituirea de Interpretarea “contabilitatea necorporale si
cat si utilizatorilor externi; provizioane pentru datelor, imobilizarilor” financiare;
deprecierea imobilizarilor. Problematizarea,
Aplicatie practica sub forma Completarea de
unei minimonografii privind documente si
contabilitatea imobilizarilor. registre
contabile
specifice.
-sa inregistreze operatiile Contabilitatea stocurilor si a Expunerea, Planul General de - inregistrarea
economice si financiare pentru productiei in curs de de Intocmirea de Conturi, operatiilor
a asigura si gestiona executie: articole seturi de probleme economico-
informatiile contabile privind  obiectivele si sfera de contabile, cu operatii financiare
contabilitatea stocurilor si a cuprindere; Conversatia. economice si practice privind
productiei in curs de executie,  metode de contabilizare; Exercitiul, financiare privind contailitatea
necesare conducerii societatii  stocuri cumparate; Completarea de “contabilitatea stocurilor si a
cat si utilizatorilor externi;  stocuri fabricate; documente si stocurilor si a productiei in curs;
 stocuri iesite; registre productiei in curs
 metode de contabilizare contabile de executie”
analitica a stocurilor; specifice
 provizioane pentru
deprecierea stocurilor.
Aplicatie practica sub forma
unei minimonografii privind
contabilitatea stocurilor.
-sa inregistreze operatiile Contabilitatea creantelor si Expunerea, Planul General de - inregistrarea
economice si financiare pentru datoriilor: Intocmirea de Conturi, operatiilor
a asigura si gestiona  obiectivele si sfera de articole seturi de probleme economico-
informatiile contabile privind cuprindere; contabile, cu operatii financiare privind
contabilitatea  creante; Conversatia. economice si datoriile si
creantelor si datoriiilor  datorii Exercitiul, financiare privind creantele
necesare conducerii societatii comerciale,salariale,social Completarea de “contabilitatea agentilor
cat si utilizatorilor externi; e fiscale; documente si creantelor si economici;
 decontari de grup si cu registre datoriilor”
asociatii; contabile
 conturi de regularizare si specifice
asimilate;
 provizioane pentru
deprecierea creantelor.
Aplicatie practica sub forma
146

unei minimonografii privind


contabilitatea creantelor si a
datoriilor.
-sa inregistreze operatiile Contabilitatea valorilor de Expunerea, Planul General de - inregistrarea
economice si financiare pentru trezorerie: Intocmirea de Conturi, operatiilor
a asigura si gestiona  obiectivele si sfera de articole seturi de probleme economico-
informatiile contabile privind cuprindere; contabile, cu operatii financiare privind
contabilitatea valorilor de  titlurile de plasament; Conversatia. economice si contabilitatea
necesare conducerii societatii  operatii de incasari si plati Exercitiul. financiare privind valorilor de
cat si utilizatorilor externi; in numerar si prin “contabilitatea trezorerie;
virament; valorilor de
 provizioane pentru trezorerie ”
deprecierea titlurilor de
plasament.
Aplicatie practica sub forma
unei minimonografii privind
contabilitatea trezoreriei.
-sa inregistreze operatiile Contabilitatea cheltuielilor si Expunerea, Planul General de
economice si financiare pentru veniturilor: Intocmirea de Conturi,  inregistrarea
a asigura si gestiona  obiectivele si sfera de articole seturi de probleme operatiilor
informatiile contabile privind cuprindere; contabile, cu operatii economico-
contabilitatea cheltuielilor si  cheltuieli si venituri de Conversatia. economice si financiare privind
veniturilor agentilor, necesare exploatare; Exercitiul, financiare privind cheltuielile si
conducerii societatii cat si  cheltuieli si venituri Completarea de “contabilitatea veniturile
utilizatorilor externi; financiare; documente si cheltuielilor si agentilor
 cheltuieli si venituri registre veniturilor” economici
exceptionale; contabile
 cheltuieli si venituri specifice
calculate(din amortizari si
provizioane).
Aplicatie practica sub forma
unei minimonografii privind
contabilitatea cheltuielilor si
veniturilor.Intocmirea
declaratiei privind impozitul
pe profit si a contului de
profit si pierderi-anexa la
bilantul contabil.
-sa execute lucrari contabile de Lucrari contabile de inchidere Expunerea, Planul General de  intocmirea
inchidere a exercitiului a exercitiului: Conversatia. Conturi, formularelor de
147

financiar;  delimitarea lucrarilor de Problematizarea, Norme de inchidere bilant si a


-sa completeze bilantul inchidere a exercitiului Lucrul cu a exercitiului anexelor la bilant
contabil, anexele la bilant si financiar-contabil; “normele de financiar, pe baza
raportul de gestiune;  intocmirea bilantului inchidere a Precizari privind informatiilor
contabil si a anexelor la exercitiului completarea furnizate de
bilant. financiar” bilantului si balanta de
Aplicatie practica:intocmirea anexelor la bilant, verfiicare si
bilantului si anexelor la bilant Minimonografie conturi
pe baza unei balante de
verificare cu 4 egalitati.
-sa stabileasca un diagnostic Analiza financiara pe baza de Expunerea, Planul General de  determinarea
asupra situatiei financiare si bilant: Conversatia. Conturi, indicatorilor si
rentabilitatii intreprinderii  analiza contului de Exercitiul, seturi de probleme analiza
pentru a oferi informatii rezultate:tabloul soldurilor Completarea cu operatii rezultatelor.
referitoare la echilibrul intermediare de anexei la bilant: economice si
financiar, lichiditate si gestiune,capacitatea de “contul de profit financiare necesare
solvabilitate, pentru a dezvalui autofinantare; si pierderi” analizei financiare
eficienta activitatii desfasurate  analiza bilantului contabil: pe baza de bilant.
de agentul economic. bilantul functional, fondul
de rulment,nevoia de fond
de rulment, analiza de flux
prin tabloul de finantare si
de trezorerie.
Lucrare practica:
interpretarea si analiza
datelor pe baza bilantului
completat.