Sunteți pe pagina 1din 6

CURRICULUM

PENTRU }COALA POSTLICEAL~

SPECIALIZAREA
FUNC|IONAR BANCAR
Anul I

FAMILIA OCUPA|IONAL~:
FINAN|E, ADMINSTRA|IE, MANAGEMENT

121
Autori:

Dinescu Nicoleta Prof. contabilitate, Sc.Superioara Comerciala


gradul I “Nicolae Kretzulescu”
Dinca Aurora Prof. contabilitate, “
gradul I
Furnicescu Prof. statistica, gradul I “
Manuela
Ionescu Roxana Prof. engleza, gradul I “
Serbanescu Prof. germana, gradul II “
Carmen
Tautu Veronica Prof. informatica, gradul “
II
Tureac Valentina Prof. finante “
Dogaru Maria Prof. drept, gradul II Sc.Superioara Comerciala
“Nicolae Kretzulescu”
Balan Elena Prof. socioumane, “
gradul I
Streinu Gabriela Prof. matematica, gradul “
I
Simionescu Nadia Prof. matematica, gradul “
I

122
1. Introducere

Dezvoltarea social economica pretinde schimbarea modului de organizare si


desfasurare a învatamântului, o modernizarea acestuia în sensul punerii de acord cu
cerintele reale ale acestei dezvoltari care are loc în stiinta, tehnica, cultura si în
domeniul raporturilor sociale. Ca urmare a ritmurilor extrem de rapide ale dezvoltarii
sociale de ansamblu, în ce priveste învatamântul s-a creat un decalaj între volumul
informatiei stiintifico-tehnice socialmente acumulate si posibilitatile de asimilare de
catre elevi a acestui volum în conditiile aferente de organizarea si desfasurarea
procesului de învatamânt.
Necesitatea abordarii multidisciplinare si interdisciplinare au pus învatamântul
în fata unor probleme noi, ceea ce a condus la o noua viziune asupra procesului
didactic, la o noua analiza a factorilor care contribuie la cresterea eficientei lui.
Se are în vedere îmbunatatirea calitatii învatamântului si o mai mare adaptare a
lui la cerintele societatii; educatia trebuie sa se caracterizeze prin elasticitate si
specializare, prin realizarea unui echilibru între diferitele profiluri si niveluri de formare,
prin asigurarea unui echilibru între pregatirea generala si formarea profesionala si a
unei unitati între formarea initiala si cea permanenta.
Pe aceasta linie se înscrie curricula revizuita in sistem modular pentru anul I si
anul II specializarea functionar bancar.
Sistemul bancar, prin reform` si implicit, m`surile adoptate de restructurare, de
redistribuire a agentilor economici pe diferite b`nci comerciale este un fenomen real,
în desf`surare, imprimând o nou` atitudine a b`ncilor fa\` de clien\i. În acest context se
impune formarea si preg`tirea permanent` a personalului, adaptarea la cerin\ele
impuse de functionarea b`ncii în cadrul economiei de piat` si cunoasterea noilor
instrumente financiare, a tehnicilor moderne de prelucrare a datelor
Func\ionarul de banc`, este o activitate definit` prin legislatia în vigoare, cu
atributii specifice în executarea , verificarea si controlul opera\iunilor bancare.
Absolventul înv`t`mântului postliceal în familia ocupational` “Finante,
Management, Administratie”, profesia func\ionar bancar trebuie s` fie capabil s`
realizeze atributiile specifice în executarea, verificarea si controlul opera\iunilor
bancare.
Func\ionarul bancar, absolvent al înv`\`mântului postliceal poate îndeplinii
sarcini care privesc servicii functionale precum si atribu\ii legate de activitatea
valutar` din unit`\ile sistemului bancar. Un functionar de banc` va putea executa:
 elaborarea de informa\ii contabile si financiare privind:
 lucr`rile contabile:
 evidenta contabil` a conturilor stabilite prin sarcinile de serviciu
 înregistrarea corect` a documentelor în conturile corespunz`toare
 lucr`ri fiscale la nivelul unit`tilor bancare:
 studii si analize privind evolu\ia masei monetare.
 aplicarea deciziilor având ca baz`:
 analiza documentelor contabile si financiare;
 elaborarea informatiilor previzionale.
 executarea tuturor lucr`rilor legate de informatiile contabile, conform normelor,
instruc\iunilor stabilite de B.N.R., precum si de Consilliul de Administratie care se refer`
la:
 creditarea pe termen scurt;
 opera\iunile bancare în valut`;
 creditarea activit`\ilor de investitii;
 recuperarea creantelor externe;
 decont`ri prin compensare a unor datorii reciproce existente la agentii comerciali;
 asigurarea echilibrului si înt`rirea disciplinei valutare, etc.
 cunoa]terea si corecta aplicare a actelor normative din domeniul de activitate,
indiferent de compartimentul de lucru, dintre care enumer`m: Legea privind
123
activitatea bancar`; Legea privind societ`tile comerciale; Legea privind finan\ele
publice; Legea bugetului de stat; Legea bugetului administra\iilor de stat: Legea
privind impozitul pe sumele ob\inute din vânzarea activelor societ`\ilor comerciale cu
capital de stat; Ordinul Guvernatorului B.N.R. a României privind introducerea
reglement`rilor necesare în domeniul regimului valutar; Reglementarea efectu`rii
opera\iilor de decontare între societ`\ile bancare; Reglementarea ordinei de efectuare
a pl`\ilor în economie si obliga\iile agen\ilor economici afla\i în incapacitate de plat`,
etc.
Totodat`, absolventul înv`t`mântului postliceal, meseria functionar bancar va
putea îndeplinii sarcini care privesc controlul la ghiseu si alte servicii func\ionale
precum si atributii legate de activitatea valutar` din unit`\ile sistemului bancar.
Înfiint`rea pietei monetare este legat` de introducerea de titluri în circuitul
monetar (certificate de depozit; bilete de trezorerie, bonuri de tezaur negociabile,
bonuri emise de societ`ti comerciale).
Noul sistem bancar are în vedere programul de creditare a activit`\ii economice,
al c`rui rol este vital pentru o economie aflat` într-un profund si amplu proces de
tranzitie.
Încrederea public` reprezint` cel mai important “activ” al oric`rei b`nci, un “post
în afara bilantului” f`r` de care rezultatele îsi pierd semnificatia si veridicitatea. De
aceea reformele în sistemul bancar trebuie fundamentate pe încrederea public` în
domeniile specifice ale aplic`rii lor.
În domeniul pl`tilor, sistemul bancar are obligatia s` asigure mecanismele cu
ajutorul c`rora plata bunurilor si serviciilor s` fie f`cut` repede, eficient si sigur, astfel
încât vânz`torul si cump`r`torul s` aib` încredere c` instrumentul pentru efectuarea
acestor pl`ti vor fi onorate si acceptate de c`tre toate p`rtile participante la tranzactie.
Fat` de cele prezentate mai sus un func\inar bancar absolvent al înv`t`mântului
postliceal va putea executa:
 controlul bancar asupra tuturor documentelor de cas` si de decontare primite
 controlul pl`tilor pentru investi\ii potrivit normelor privind creditarea investitiilor
 întocmirea situa\iilor periodice de control al soldurilor pentru conturile în afara
bilantului
 urm`rirea încas`rii dobânzilor si rambursarea la termenele stabilite a creditelor
scadente
 p`strarea contractelor de credit si urm`rirea ramburs`rii la scadent` a creditelor
înscrise în acestea; trec la restant` creditele pentru care nu s-au respectat scadentele
 înregistrarea documentelor de încas`ri si pl`ti în jurnalele de cas`
 efectuarea altor atributii conform fisei postului elaborat` pentru fiecare directie de
c`tre fiecare unitate bancar`
 analiza aplicatiilor din ordinele de plat`
 analiza datelor editate pe calculator privind extrasele de cont si documentele anex`
la acestea
 analiza si certificarea prin semn`tur`, potrivit competentelor, a documentelor de
cas` si de decontare.
 analiza necesit`tii, oportunit`tii si riscului pe care îl reprezint` acordarea creditelor
pe baza bilantului contabil, indicatorilor de bonitate, eficientei economice a activit`\ii
pentru care se solicit` creditul, garantiile materiale si asiguratorii prezentate si în
continuare întocmeste informatiile cu principalele aspecte rezultate din activitatea de
acordare, verificare si rambursare a creditelor.
 analiza documenta\iilor prezentate de agen\ii economici în vederea particip`rii pe
piata valutar` interbancar`
 analiza documentelor contabile si financiare;
 elaborarea informatiilor previzionale.
 elaborarea tuturor lucr`rilor legate de informa\iile contabile, conform normelor,
instruc\iunilor stabilite de B.N.R., precum si de Consiliul de Administra\ie, referitoare la

124
nivelul dobânzilor practicate la disponibilit`tile în lei si credite în lei; efectuarea
operatiilor valutare, eliberarea scrisorilor de garantie c`tre b`nci din str`in`tate, etc.
Strategia de dezvoltare a invatamantului postliceal in specializarea functionar
bancar va avea in vedere prevederile Legii invatamentului, traditia invatamantului
romanesc, experienta pozitiva din tara noastra in acest domeniu, precum si realizarile
si tendintele de dezvoltare ale acestei forme in tarile comunitatii Europene. Obiectivul
principal este realizarea unei formari profesionale la nivelul statndardelor europene de
pregatire, adaptata la cerintele unei societati democratice, ale unei economii de piata,
in concordanta cu evolutia pietei muncii din Romania si in vederea facilitarii
restructurarii economiei
Este cunoscut faptul ca invatamantul are ca finalitate formarea personalitatii
umane prin insusirea cunostintelor stiintifice, a valorilor culturii nationale si universale;
formarea capacitatilor intelectuale, a responsabilitatilor afective si a abilitatilor
practice; asimilarea tehnicilor de munca intelectuala necesare instruirii si
autoinstruirii; educarea in spiritul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale
omului, a demnitatii si tolerantei; profesionalizarea tinerilor pentru desfasurarea unei
activitati utile.
Pe langa aceste finalitati generale, invatamantul profesional prin forma
postliceala specializarea functionar bancar urmareste sa favorizeze incadrarea tinerilor
in viata activa; sa furnizeze absolventi, viitori functionari bancari capabili sa inteleaga
mecanismele si evolutiile sistemului bancar in raport cu schimbarile care au loc in
mediul socio-economic romanesc, cat si cu sistemele bancare internationale.

125
2. PLANUL DE INVATAMANT

SPECIALIZAREA FUNCTIONAR BANCAR


Anul I

I. Dezvoltare personala si sociala ............................................ 2 ore/sapt.


Educatie fizica ................................................................................... 1 ora/sapt.
Informare si consiliere vocationala .................................................... 1 ora/sapt.

II. Specializarea in meserie


Limba straina comerciala si de afaceri ............................................. 2 ore/sapt.
Matematica cu aplicatii in economie ................................................ 3 ore/sapt.
Informatica economica ......................................................................4 ore/sapt.
Contabilitate ................................................................................... 13 ore/sapt.

Modulul 1
Fundamentele meseriei bancare
total ore pe an .......................................................................................... 171
din care: - instruire tehnologica: ............................................................ 101
Modulul 2
Finante publice si drept
total ore pe an .......................................................................................... 117
din care: - instruire tehnologica: ................................................................. 61

Total ..................................................................... 33 ore/sapt. x 32 sapt.

Total ore pe an ..................................................................... 1056 ore/an

126