Sunteți pe pagina 1din 6

2018

Regatul unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord la superlativ

5/17/2018
PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMANT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ


DATA: 17. 05. 2018
CLASA : a VI-a, a VIII-a
PROFESORI –
OBIECTUL - GEOGRAFIA EUROPEI
SUBIECTUL LECȚIEI – Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord- Spotlight on the UK
TIPUL LECȚIEI - de predare- învățare, însușire de cunoștințe noi
COMPETENȚE GENERALE:
 C1 : dobandirea de cunoștințe cu privire la geografia Marii Britanii,
 C2 : dezvoltarea capacităților cognitive, de înțelegere, analiză, sinteză, comparație, generalizare, evaluare.
 C3 : cultivarea unei atitudini active și pozitive față de cunoaștere, cultură, civilizație.
COMPETENȚE SPECIFICE :
 C1 : să precizeze poziția geografică și limitele Marii Britanii,
 C2 : să caracterizeze cadrul natural al țării, citind și interpretând harta fizică a Europei,
 C3 : să expună informații generale privitoare la populația și așezările omenești din Marea Britanie,
utilizând imagini și harta statului,
 C4 : să prezinte caracteristicile generale privind resursele naturale și economia statului, făcând uz de
imagini și hărți adecvate .

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili :
O1 – să precizeze poziția geografică și limitele UK în condițiile utilizării hărții fizice a Europei;
O2- să indentifice cel puțin patru aspecte specifice ale cadrului natural al UK( relief, climă, ape, vegetație)
citind și interpretând hărțile din manual;
O3 - să prezinte principalele orașe din UK;
O4– să prezinte caracteristicile generale privind resursele naturale și economia UK, făcând uz de imagini și
hărți adecvate.
STRATEGII DIDACTICE - dirijată, cognitivă, euristică,
METODE ȘI PROCEDEE -: observarea liberă și dirijată, conversația, problematizarea, expunerea, lucrul cu
harta, comparația, descrierea, metoda Lotus,metoda R.A.I.
MATERIALUL DIDACTIC - Harta fizică a Europei,Harta administrativă UK, reprezentări grafice, atlasul
geografic, manualul, imagini videoproiectate.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
- manualul -Geografia Europei”, manual limba engleză -English Factfile,
- Statele lumii- S. Neguț, I. Nicolae,
- Didactica geografiei- M. Dulamă,
- Elemente de didactică aplicată – Nicolae Ilinca și Colab,
- Poezie William Wordsworth „I wandered lonely as a cloud”,
-Imnul UK (Great Britain national anthem-imnul comun al Marii Britanii),
- James Scrivener- „Learning teaching”,

Ob. Activitatea de predare – învățare


Momentele Strategii
Opera- Timp Activitatea Evaluare
lecției Activitatea profesorului didactice
ționale elevilor
Pregătirea
- aranjarea
Organizarea caietelor și a Atenționare
1’ materialului necesar Observarea
clasei documentelor Aprecieri
lecției
școlare

Pregătirea - trecerea la lecția nouă


5’ apercepti- se face prin intonarea Ascultă Elevii ascultă Observarea
vă imnului comun al UK

- Notează titlul lecției și Își


Anunțarea anunță oral obiectivele notează titlul și Anunțarea
lecției noi și a urmărite:” Regatul Unit ascultă cu lecției noi și a
2’ Conversația
obiectivelor al Marii Britanii si atenție obiectivelor
propuse Irlandei de Nord” indicaţiile propuse
profesorului
-folosind metoda - aleg petala de
“floarea de lotus” vom la floarea de Conversația Provoacă
grupa elevii în echipe lotus și euristică participarea
de cate doi-trei (experți- rezolvă cerința tuturor
cercetași), fiecare elevilor și îi
echipă urmând Lucrul cu determină să
Dirijarea să aleagă câte o harta dialogheze,
20’ –
predării - petală pe care sunt să se
25‘
învățării scrise diferite cerințe; autoevalueze
- fiecare echipă citește sau să
sarcina și o rezolvă; -folosind harta evalueze
- precizează timpul de din manual şi răspunsul dat
lucru (5 minute) testul lecţiei de alți colegi
Petala 1 elevii precizează
-Urmăriți harta din poziţia
manual de la pagina geografică şi
154, precizați poziția vecinii
O1 geografică și vecinii -elevii
UK. precizează
- Petala 2 principalele Lucrul cu
-Urmăriți harta din unităţi de relief manualul şi
manual de la pagina şi alt. maximă harta Observarea
154 și precizați
caracteristicile reliefului -elevii enumeră
UK. principalele
Petala 3. cursuri de apă si
-Urmăriți harta din tipuri de climă
manual și precizați din UK
fluviile. Ținând cont de
poziția geografică și -elevii citesc
relief precizați tipurile testul lectiei din Conversaţia
de climă din UK. manual şi euristică
Petala 4 enumeră zonele
- Ținand cont de de vegetaţie
poziția geografică a UK -elevii
precizați zonele de citesc,analizează
vegetație. şi formulează
răspunsul corect
O2 Petala 5
-Citiți textul din manual -fiecare echipă
de la paginile 155 și realizează Lucrul cu
159 şi precizați prezentarea manualul
principalele principalelor
caracteristici ale orașe ale UK.
populației UK ( număr
de locuitori, limba
O3 vorbită)
Petala 6
-Urmăriți harta de la -fiecare
pagina 157 și precizați echipă prezintă Conversația
principalele orașe ale activitatea pe euristică
UK care a avut-o de
Petala 7 realizat, în
- Citiți harta și textul de același timp Lucrul cu Ascultă şi
la pagina 156 și indicând la hartă harta notează
precizați care sunt și luând notițele Se va folosi
principalele resurse de pe tablă. un traducător
naturale și ramuri Elevii continuă pentru
O4 industriale ale UK. prezentarea interpretarea
Petala 8 principalelor prezentă
-Citiți textul din atracții turistice rilor realizate
manualul de limba sub forma unor de elevi.
engleza de la pag. 71 și agenții de
extrageți informații turism. Standul
despre principalele agenției de
atracții turistice. turism este
- cere echipelor să format din 4
prezinte ce au lucrat și elevi.
notează pe tablă Auditoriul
elementele esențiale ale votează cea mai
UK, în același timp buna prezentare.
oferind elevilor câteva Elevii răspund,
imagini proiectate cu facând apel la
ajutorul cunoștințele
videoproiectorului. generale de
- debutul prezentării vocabular.
statului Țara Galilor
este marcat de recitarea
poeziei “I wandered
lonely as a cloud”,
William Wordsworth.
Ascultă,
Folosind metoda R.A.I,
analizează, Interogațiile
Asigurarea elevii își adresează Evaluarea
O1.... 10-15’ răspund și de control și
feed-backului întrebări din conținutul finală
O4 formulează alte dialogul.
lecției prezentate.
întrebări.
Precizarea Elevii vor avea de
activităților realizat prezentări sub Observarea
pe care elevii formă de afișe cu Ascultă și comporta-
1’ - 2‘ Explicarea
le vor informațiile acumulate, noteză. mentului
desfășura în vederea realizării elevilor.
acasă „Turului Galeriei”.

Anexa 1
IMNUL COMUN AL MARII
BRITANII (GREAT BRITAIN
NATIONAL ATHEM)
God Save the Queen Dumnezeu să ne păzească regina

God save our gracious Queen, Dumnezeu să ne păzească milostiva


Anexa 2
Long live our noble Queen, regină
God save the Queen: Mult să ne trăiască nobila regină,
Send her victorious, Dumnezeu să ne păzească regina:
Happy and glorious, S-o trimită victorioasă, Along the margin
Long to reign over us: Fericită și glorioasă, of a bay:
God save the Queen. Mulți ani să ne conducă: Ten thousand saw
Dumnezeu să ne pazească regina. I at a glance,
O Lord, our God, arise,
Scatter thine enemies, O Doamne, Dumnezeul nostru, ridică-te!
And make them fall: Împrăștie ai tăi dușmani,
Confound their politics, Și fă-i să cadă:
Frustrate their knavish tricks, Dejoacă-le politicile,
On thee our hopes we fix: Zădărnicește-le trucurile ticăloase, Tossing their
God save us all. De tine ne legăm speranțele: heads in
Dumnezeule, păzește-ne pe toți. sprightly dance.

The waves beside


I Wandered Lonely as a Cloud them danced; but they
BY WILLIAM WORDSWORTH Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I wandered lonely as a cloud
I gazed—and gazed—but little thought
That floats on high o'er vales and hills,
What wealth the show to me had brought:
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
For oft, when on my couch I lie
Beside the lake, beneath the trees,
In vacant or in pensive mood,
Fluttering and dancing in the breeze.
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
Continuous as the stars that shine
And then my heart with pleasure fills,
And twinkle on the milky way,
And dances with the daffodils.
They stretched in never-ending line