Sunteți pe pagina 1din 12

Proiectul legii bugetului de stat

pe anul 2019

2018
Prognoza indicatorilor macroeconomici 2019 *

• Produsul intern brut (PIB) 209,3 mlrd lei


o creștere nominală 9,2 %
o creştere reală 4,0 %
• Rata medie a inflaţiei 4,9 %
• Ritmurile de creștere a exporturilor +13,1%
• Ritmurile de creștere a importurilor +9,4 %.
• Salariul nominal mediu lunar 6 975 lei
o creștere nominală 9,0 %
• Fondul de remunerare a muncii 49,4 mlrd lei
o creștere nominală 9,4 %
*Nota. Actualizată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) în septembrie 2018.
07.11.2018 Pagina | 2
Indicatorii generali ai Bugetului Public Național, 2019

mil. lei
devieri 2019 proiect față
2018 2019 35.0% 32.9% 33.0% 0.0%
de 2018 precizat 30.2%
30.8% 30.2% 30.3%
proiect 30.0% -0.5%
aprobat precizat (+,-) % 25.0%
-0.6%

-1.0%
Veniturile BPN 56.999,6 57.963,5 63.432,3 5.468,8 9,4% 20.0%

% in PIB
-1.5%
ponderea in PIB, % 29,7% 30,2% 30,3% 0,1% 15.0%
-2.0%
10.0%
Cheltuielile BPN 61.713,5 63.026,0 69.171,0 6.145,0 9,7% -2.6%
-2.5%
5.0% -2.7%
ponderea in PIB, % 32,2% 32,9% 33,0% 0,2%
0.0% -3.0%
2017 executat 2018 precizat 2019 proiect
Soldul BPN (deficit) -4.713,9 -5.062,5 -5.738,7 -676,2 13,4%
ponderea in PIB, % -2,5% -2,6% -2,7% -0,1% Venituri BPN Cheltuieli BPN Soldul BPN

07.11.2018 Pagina | 3
Componentele Bugetului Public Național, 2019

mil. lei
2018 2019 Devieri proiect 2019
fată de precizat2018
aprobat precizat proiect
(+,-) %
Bugetul public național
Venituri 56.999,6 57.963,5 63.432,3 5.468,8 9,4%
Cheltuieli 61.713,5 63.026,0 69.171,0 6.145,0 9,7%
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) -4.713,9 -5.062,5 -5.738,7 -676,2 13,4%
Bugetul de stat
Venituri 36.618,5 36.922,0 42.125,5 5.203,5 14,1%
inclusiv transferuri între bugete 9,4 13,4 23,0 9,6 71,6%
Cheltuieli 41.332,4 41.984,5 47.664,2 5.679,7 13,5%
inclusiv transferuri între bugete 19.429,8 19.273,3 22.436,9 3.163,6 16,4%
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) -4.713,9 -5.062,5 -5.538,7 -476,2 9,4%
Bugetele locale (consolidat)
Venituri 13.848,8 14.255,9 15.013,3 757,4 5,3%
inclusiv transferuri între bugete 9.943,3 10.080,2 11.030,2 950,0 9,4%
Cheltuieli 13.848,8 14.255,9 15.013,3 757,4 5,3%
inclusiv transferuri între bugete 9,4 13,4 -13,4
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+))
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Venituri 19.312,5 19.339,0 21.427,3 2.088,3 10,8%
inclusiv transferuri între bugete 6.758,5 6.465,1 8.575,3 2.110,2 32,6%
Cheltuieli 19.312,5 19.339,0 21.427,3 2.088,3 10,8%
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) - -
Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală
Venituri 6.659,0 6.733,3 7.326,0 592,7 8,8%
inclusiv transferuri între bugete 2.728,0 2.728,0 2.831,3 103,3 3,8%
Cheltuieli 6.659,0 6.733,3 7.526,0 792,7 11,8%
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) - -200,0 -200,0
07.11.2018 Pagina | 4
Proiectul bugetului de stat pe anul 2019

Parametrii bugetului de stat, 2019

07.11.2018 Pagina | 5
Structura veniturilor bugetului de stat, 2019

mil. lei
devieri 2019 proiect față
2018 de precizat 2018
2019 proiect
aprobat precizat* (+,-) %

Total venituri 36.618,5 36.922,0 42.125,5 5.203,5 114,1%

Impozite și taxe 32.074,6 33.153,1 37.337,4 4.184,3 112,6%

Granturi 2.830,0 1.927,2 1.960,2 33,0 101,7%

Alte venituri 1.704,5 1.828,3 2.804,9 976,6 153,4%

Transferuri în cadrul BPN 9,4 13,4 23,0 9,6 171,6%


* precizat – bugetul modificat prin Legea nr. 101 din 07.06.2018

07.11.2018 Pagina | 6
Structura cheltuielilor bugetului de stat, 2019

Sub aspect economic


mil. lei
devieri 2019 proiect față
2018 2019 de precizat 2018
proiect
aprobat precizat (+,-) %
Total cheltuieli 41.332,4 41.984,5 47.664,2 5.679,7 113,5%
Cheltuieli curente 35.214,1 35.802,9 41.122,2 5.319,3 114,9%
dintre care

Cheltuieli de personal 6.717,2 6.827,7 7.226,7 399,0 105,8%

Dobânzi 1.819,5 1.652,9 1.944,6 291,7 117,6%

Transferuri în cadrul BPN 19.429,8 19.273,3 22.436,9 3.163,6 116,4%

Cheltuieli capitale 6.118,3 6.181,6 6.542,0 360,4 105,8%

07.11.2018 Pagina | 7
Structura cheltuielilor bugetului de stat, 2019

Sub aspect funcțional

mil. lei
devieri 2019 proiect față de
2018 precizat 2018
2019 proiect
aprobat precizat (+,-) %
Total cheltuieli 41.332,4 41.984,5 47.664,2 5.679,7 113,5%
dintre care
Servicii de stat cu destinatie generală 6.361,0 6.747,7 8.536,2 1.788,5 126,5%
Apărare națională 617,0 635,0 626,2 -8,8 98,6%
Ordine publică și securitate națională 4.460,3 4.506,4 4.743,3 236,9 105,3%
Servicii în domeniul economiei 7.152,0 7.412,1 8.149,3 737,2 109,9%
Protecția mediului 157,7 149,2 226,3 77,1 151,7%
Gospodăria de locuințe și gospodăria
serviciilor comunale 442,8 449,2 406,6 -42,6 90,5%
Ocrotirea sănătății 3.929,4 4.027,6 4.021,8 -5,8 99,9%
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 695,4 721,8 764,8 43,0 106,0%
Învătămînt 9.909,6 9.957,5 10.604,7 647,2 106,5%
Protecție socială 7.627,9 7.378,0 9.585,0 2.207,0 129,9%

07.11.2018 Pagina | 8
Principalele fonduri / programe ale bugetului de stat, 2019

• Fondul rutier - 1024,1 mil. lei


• Programul de reparație
a drumurilor publice naționale - 950 mil. lei
• Fondul național de dezvoltare
a agriculturii și mediului rural – 900 mil. lei
• Fondul pentru Eficiență Energetică – 480 mil. Lei
• Fondul ecologic național – 289,9 mil. lei
• Fondul național pentru dezvoltare regională - 220 mil. lei
• Fondul de susținere a populației - 86,1 mil. lei
• Fondul viei și vinului – 47,8 mil. lei

07.11.2018 Pagina | 9
Proiecte finanțate din surse externe (PFSE)

Cheltuielile PFSE – 3498,2 mil. lei, dintre care:

Susținerea Programului în sectorul drumurilor (BERD/BEI, ș.a) - 1644,2 mil. lei


Reabilitarea drumurilor locale (BM) – 150,0 mil. lei
Reforma de Educație din Moldova (BM) – 152,1 mil. lei
Agricultura competitivă (BM) – 133,5 mil. lei
Construcția penitenciarului din Chișinău (BDCE) – 148,0 mil. lei
Livada Moldovei (BEI) – 73,7 mil. lei
Consolidarea cadrului instituțional în sectorul
alimentării cu apă și sanitație - 70 mil. lei
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale – 60 mil. lei
Construcția stației Back-to-Back Vulcănești-400 kw și
LEA 400 kw Vulcănești-Chișinău – 50 mil. lei, ș.a.

07.11.2018 Pagina | 10
Deficitul bugetului de stat, 2019

mil. lei
2018
2019 proiect
aprobat precizat

Total surse de finantare a deficitului BS 4.713,9 5.062,5 5.538,7


ponderea in PIB 2,5% 2,6% 2,6%

Împrumuturi externe (net) 5.403,6 3.635,5 4.005,7


Valori mobiliare de stat (VMS) 0,0 600,0 1.570,0
Alte surse -689,7 827,0 -37,0

07.11.2018 Pagina | 11
Datoria de stat

80 000 35.0%
29.2% 29.7% 30.0%
30.0%
60 000
25.0%

25,799.6
24,459.6
22,578.5
Mil. lei
20.0%
40 000
15.0%

36,973.3
10.0%

32,516.9
29,081.8
20 000
5.0%

0 0.0%
2017 2018 2019
executat precizat proiect

Datoria de stat internă Datoria de stat externă Datoria de stat/PIB

07.11.2018 Pagina | 12