Sunteți pe pagina 1din 4

N o t ă A n a l i t i c ă N r .

6 / 2 0 1 8 – L u p t a p e n t r u l o c u r i l e d e p ar c a r e

.
Notă Analitică
nr.6/2018

Pe 4 decembrie 2018 au fost instalați primii piloni


Lupta pentru locurile de parcare de delimitare a trotuarelor de pe bulevardul
Ștefan cel Mare și Sfânt. Pietonii s-au bucurat,
Autor: Stanislav GHILEȚCHI
iar șoferii s-au indignat.
Chișinău
Pe bulevardul principal al capitalei existau
aproximativ 640 de locuri de parcare1.
Fiecare automobil are nevoie de 15m2 pentru Reducerea locurilor de parcare în zona centrală,
parcare. Astfel, în mun. Chișinău peste în condițiile în care numărul acestora este deja
3,120,000m2 sunt utilizate pentru parcare. unul foarte redus reprezintă un dezavantaj pentru
Raportat la suprafața stadionului republican, șoferi. Dar, aceste parcări nu ar putea acomoda
automobilele parcate ocupă o suprafață nici 0.3% din numărul total de autoturisme care
echivalentă a peste 60 de stadioane. sunt înregistrate în mun. Chișinău, pe când un
număr mult mai mare de locuitori se va putea
Autoturismele stau parcate mai mult de 95% din bucura de spațiu urban confortabil și sigur.
viața lor, deși au fost create pentru a asigura
mobilitatea oamenilor. În ultimii 6 ani se Cu siguranță că autoritățile locale trebuie să
observă o creștere semnificativă a acestora în dezvolte un sistem bun de parcări. Dar trebuie să
mun. Chișinău (figura 1). Iar lipsa unei politici fie respectate următoarele condiții
clare privind modalitatea de parcare agravează 1) Parcările, în special în zona centrală trebuie
și mai mult situația. să fie cu plată;
2) Parcările trebuie să fie limitate în timp;
Figura 1. 3) Parcările nicidecum nu pot fi amenajate pe
trotuar sau pe spațiile verzi. Spațiul pentru
Numărul de autoturisme automobile trebuie să fie clar delimitat de
înregistrate în Chișinău spațiul pietonal.

208,409
201,483
195,000 Prezenta Analiză a fost elaborată în cadrul
190,540 proiectului IPRE „Analize Tematice a
188,397 politicilor publice”, realizat cu susținerea
Fundației Konrad Adenauer (KAS) în
177,747 Republica Moldova. Opiniile reflectate în
prezenta publicație aparțin autorilor și nu reflectă neapărat opinia KAS.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sursa: Registrul de stat al transporturilor


1 Calculele autorului

www.ipre.md 1
N o t ă A n a l i t i c ă N r . 6 / 2 0 1 8 – L u p t a p e n t r u l o c u r i l e d e p ar c a r e

Parcarea gratuită trebuie eliminată plată pentru acestea, ar permite o alocare mai
eficientă a spațiului urban.
Problema numărului mic de locuri de parcare
amenajate în Chișinău este agravată și de Pe lângă schimbarea comportamentului
faptul că la moment parcarea este gratuită. locuitorilor, taxa pentru parcare va permite și
Modelul de parcare joacă un rol important în acumularea de resurse care ulterior vor fi
decizia oamenilor atât la achiziționarea acestuia utilizate de autoritățile locale pentru
cât și la modul de utilizarea (ex. zilnic sau doar îmbunătățirea transportului public și creșterea
în weekend etc.). Studiile din orașele europene mobilității. În cazul orașului Amsterdam, venitul
au constatat o relație direct proporțională între din taxele de parcare reprezintă 25%3 din
disponibilitatea și numărul locurilor de parcare totalul veniturilor proprii acumulate de
și posesia de autoturism. Mai mult decât atât, autoritățile locale.
costul și disponibilitatea parcării modelează
comportamentul oamenilor mult mai mult decât Parcarea trebuie limitată în timp
dezvoltarea de rute de autobuze rapide sau de
construcția liniilor de tramvai2. O dată ce crește cererea pentru locurile de
parcare ar trebui să fie introduse și restricții de
Parcarea gratuită și posibilitatea de a staționa timp pe cele mai aglomerate străzi și/sau
pe trotuar sau pe spațiu verde cuplată cu solicitate zone ale orașului (ex. zona centrală
capacitățile reduse ale Inspectoratului Național sau zonele comerciale). Una dintre
de Patrulare în sancționarea parcării ilegale, caracteristicile parcării din Chișinău este faptul
determină tot mai mulți șoferi să utilizeze că o bună parte din locurile de parcare sunt
transportul personal de fiecare dată când vin la ocupate pe tot parcursul zilei (până la 8 ore), iar
muncă. Parcare gratuită duce la utilizarea ceilalți locuitori, care au nevoie de parcare pe
excesivă a acesteia și la abuzul spațiului termen scurt, nu mai au locuri disponibile.
destinat pietonilor.
Introducerea unei limite de 2 ore va stimula
Așa cum construcția de noi drumuri sau lărgirea parcarea de durată scurtă și va maximiza
drumurilor contribuie și la mai mult trafic, tot așa numărul de șoferi care vor putea identifica un
și numărul locurilor de parcare determină loc liber de parcare. Trebuie să ne obișnuim
creșterea utilizării automobilelor (cerere indusă tot mai mult cu ideea că străzile sunt
- cu cât crește oferta unui bun, cu atât se destinate mai multe pentru mers, decât
consumă mai mult). pentru staționare.

Atunci când ai un bun limitat, cea mai bună Parcarea trebuie să fie delimitată de spațiul
metodă de alocare este stabilirea prețului de pietonal
piață care ar permite identificarea
echilibrului între cerere și ofertă. Numărul Obiceiul de a parca pe trotuar, a fost permis ca
locurilor de parcare nu poate fi extins la și excepție, dar o dată cu creșterea numărului
nesfârșit, astfel introducerea unui sistem de de autovehicule și lipsa constantă a locurilor de
parcare, a devenit o normalitate. Efectul acestei

3 http://www.cbs.nl/nlNL/menu/home/default.htm
2 https://www.economist.com/briefing/2017/04/08/how-not-to-create-traffic-
jams-pollution-and-urban-sprawl

www.ipre.md 2
N o t ă A n a l i t i c ă N r . 6 / 2 0 1 8 – L u p t a p e n t r u l o c u r i l e d e p ar c a r e

politici a fost reducerea spațiilor destinate ocupare al parcării, în cadrul unui interviu5,
pietonilor. administratorul a menționat că majoritatea
locurilor nu sunt ocupate din cauza că există
Un exemplu bun de amenajare a parcării pentru alternative gratuite: pe trotuar, pe bordură sau
automobile poate fi observat pe str. Maria pe banda din dreapta. Pentru ca parcările
Cebotari (vis-a-vis de Liceul Spiru Haret). multietajate să fie atractive pentru investitori,
Parcările ar putea fi dezvoltate din contul aceștia trebuie să fie siguri că locuitorii orașului
trotuarelor, în condițiile în care acestea sunt le vor utiliza. Astfel, este nevoie de instituit zone
foarte late, dar nu pot fi amenajate pe trotuare. pentru parcare cu plată și de îmbunătățit gradul
Pietonul trebuie să dispună de spațiu unde de aplicare a amenzilor de circulație pentru
acesta se poate simți în siguranță. parcarea neregulamentară.

Un alt aspect important este și utilizarea În rezultat vor fi create premisele necesare
eficienta a banului public. Accesul pentru a dezvolta mai multe parteneriate
autoturismelor pe trotuarele reabilitate cu pavaj publice-private pentru construcția parcărilor
necesită renovări mult mai des decât în cazul în multietajate.
care accesul este restricționat. În anul 2016,
pavajul din Scuarul Teatrului Național de Operă Instalarea pilonilor pe bulevardul Ștefan cel
și Balet a fost schimbat integral după ce acesta Mare
a fost distrus de mașinile parcate. Costul
lucrărilor a fost de MDL 3 milioane4. Spațiile Pe 4 decembrie 2018 au fost instalați primii
urbane și piețele construite și reabilitate pentru piloni de delimitare a trotuarelor de pe
pietoni nu ar trebui să permită parcarea gratuită bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Pietonii s-
a automobilelor. Orașele ar trebui planificate au bucurat, iar șoferii s-au indignat.
în primul rând pentru oameni și nu pentru
niște cutii metalice. Pe bulevardul principal al capitalei există
aproximativ 640 de locuri de parcare6.
Construcția parcărilor multietajate Reducerea locurilor de parcare în zona
centrală, în condițiile în care numărul acestora
Din cauza spațiului urban limitat, construcția este deja unul foarte redus reprezintă un
parcărilor multietajate ar putea fi o soluție. Dar dezavantaj pentru șoferi. Dar, aceste parcări nu
costul acestora este unul foarte ridicat: costul ar putea acomoda nici 0.3% din numărul total
terenului și costul construcției propriu-zise. de autoturisme care sunt înregistrate în mun.
Parcarea de la aeroportul internațional Chișinău Chișinău. Și având în vedere faptul că
a costat aproximativ MDL 140 milioane pentru majoritatea automobilelor staționează pe
800 de locuri de parcare. Astfel, un loc de termen lung, utilitatea acestor parcări este
parcare a costat MDL 172.000. foarte redusă.

În anul 2016, a fost inaugurată o parcare Inițiativa de a bloca accesul pe trotuar este o
multietajată pe strada Nicolae Testemițanu. măsură care va reduce din haosul care domină
Deși nu există date care ar arăta gradul de în oraș. Mai mult decât atât, măsura vine să
5https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/cum-a-facut-
4 https://www.publika.md/pavajul-din-scuarul-operei-nationale-renovat-cati- universitatea-de-medicina-si-farmacie-afacere-cu-firma-unui-deputat-liberal
bani-au-fost-cheltuiti_2788051.html 6 Calculele autorului

www.ipre.md 3
N o t ă A n a l i t i c ă N r . 6 / 2 0 1 8 – L u p t a p e n t r u l o c u r i l e d e p ar c a r e

ajute la implementarea în practică a 3) Dezvoltarea parteneriatelor publice-private:


Regulamentului circulației rutiere (Hotărârea Având în vedere costurile înalte pentru
Guvernului nr.357/2009) care expres interzice construcția parcărilor multietajate, autoritățile
parcarea pe trotuar: „Intrarea vehiculelor pe locale ar trebui să examineze posibilitatea
trotuare și pistele pentru pietoni este interzisă.” încheierii parteneriatelor publice-private pentru
dezvoltarea unor astfel de parcări. Astfel,
Concluzii și recomandări recomandăm intensificarea dialogului între
investitori și autorități.
Măsurile implementate de autorități nu trebuie
4) Ajustarea cadrului legal:
să aibă obiectivul de amenajare a parcărilor
La moment, autoritățile publice locale nu dispun
pentru tot parcul auto din capitală. Dar
de posibilitatea de a aplica amenzi. Ar fi
autoritățile ar trebui să fie mai proactive în
binevenită examinarea oportunității transferului
partea de gestionare a politicilor de parcare și
acestei competențe de la poliția de patrulare.
integrarea acestei politici în viziunea strategică
Mai mult, în Codul Contravențional ar trebui să
de dezvoltare a orașului. Măsurile de
fie introduse sancțiuni noi pentru nerespectarea
restricționare a parcării pe trotuare ar trebui
regimului de parcare pe locurile cu plată sau
imediat complementate cu inițiative care să
pentru depășirea termenului maxim admisibil.
ofere alternative pentru șoferi.
5) Lansarea unei campanii de informare:
IPRE propune: Introducerea restricțiilor de timp și a unei taxe
pentru parcare este determinată de creșterea
1) Inventarierea tuturor locurilor de parcare:
constantă a numărului de autoturisme în
La moment în Chișinău ar exista în jur de 10,000 7
Chișinău. Autoritățile locale ar trebui să lanseze o
de locuri de parcare, dar nu există o inventariere
amplă campanie de informare, atât a șoferilor, cât
exactă a numărului acestora: câte sunt pe stradă,
și a pietonilor privind necesitatea introducerii
câte sunt în ogrăzi, câte sunt pe trotuare, câte
parcărilor cu plată și cum aceasta inițiativă va
sunt în spic, câte sunt în paralel, câte sunt private
îmbunătăți experiența urbană pentru locuitorii
și câte sunt publice etc.
capitalei.
2) Aprobarea unui nou regulament de
Totodată este important ca resursele financiare
funcționare a parcărilor în municipiul
colectate ca urmare a implementării parcărilor cu
Chișinău:
plată să fie adunate într-un Fond de Mobilitate
În contextul în care se intensifică măsurile de
Urbană. Obiectivul fondului este de a investi în
restricționare a parcării neregulamentare pe
transportul public sustenabil, în dezvoltarea
trotuare, autoritățile locale trebuie în termen cât
spațiilor urbane, în reabilitarea trotuarelor etc.
mai scurt să înceapă discuțiile referitor la
Fără o astfel de garanție, locuitorii capitalei vor fi
elaborarea unui regulament cu privire la parcajele
extrem de reticenți pentru implementarea
auto cu plată. Documentul va crea un cadru
conceptului parcărilor cu plată.
normativ pentru organizarea, amenajarea și
gestionarea parcărilor pe teritoriul municipiului
Chișinău.

7http://diez.md/2014/05/29/foto-cum-solutionam-corect-problema-

parcarilor-din-chisinau/

www.ipre.md 4