Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORUL DE INTEGRITATE

și activitatea acestuia
CINE SUNT persoane din cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI),
INSPECTORII responsabile de efectuarea controlului averii și intereselor personale
și a controlului respectării regimului juridic al conflictelor de
DE
interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
INTEGRITATE?

din oficiu, la sesizarea președintelui/vicepreședintelui ANI,


a inspectorului de integritate
CUM SUNT
și în baza informațiilor publice.
SESIZAȚI
INSPECTORII? la sesizarea persoanelor fizice sau juridice.
Sesizarea este înregistrată imediat și repartizată
aleatoriu inspectorilor de integritate.

PROCEDURA DE EXAMINARE A SESIZĂRII


Refuz de inițiere a controlului
VERIFICARE
PREALABILĂ Inițiere control
În termen de 15 zile de la data
repartizării sesizărilor se verifică verifică datele și are dreptul să solicite este obligat să poate dispune
informațiile privind oricăror persoane invite persoana efectuarea unei
respectarea condițiilor de formă expertize pentru
averea existentă, fizice sau persoane supusă controlului
și conținut ale sesizărilor, precum precum și modificările juridice de drept public să prezinte clarificarea
și existența bănuielii rezonabile patrimoniale ori privat, inclusiv informații și dovezi neconcordanțelor
privind încălcarea regimului intervenite pe durata instituțiilor financiare, privind justificarea dintre valoarea
juridic de declarare a averii și a exercitării documentele și diferențelor dintre declarată și
mandatelor sau a informațiile necesare veniturile declarate valoarea reală a
intereselor personale.
funcției publice ori de pentru realizarea și averea deținută, bunurilor
demnitate publică. controlului, care, în identificate în urma menționate în
termen de 15 zile de la controlului. declarație.
recepționarea
solicitării, sunt
obligate să prezinte pe
suport de hârtie sau în
format electronic,
datele, informațiile,
înscrisurile și
documentele
justificative solicitate.

Verificarea se extinde asupra averii din țară și peste


hotare a persoanei supuse controlului și a membrilor de
familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Cel puțin 40% dintre controalele declarațiilor de avere și interese


IMPORTANT personale efectuate în decursul unui an calendaristic vor viza persoane
cu funcții de demnitate publică, selectate în mod aleatoriu.

În urma controlului, inspectorul de integritate:


Poate înceta procedura de control, dacă NU CONSTATĂ ÎNCĂLCAREA unui regim juridic.
REZULTATELE
CONTROLULUI DACĂ CONSTATĂ printr-un act definitiv încălcarea:

privind existența averii privind nedeclararea/ privind încălcarea regimului


nejustificate/nedeclararea nesoluționarea conflictului juridic al incompatibilităților,
averii: de interese: al restricțiilor și limitărilor:

• întocmește un act de con- • întocmește un proces • în termen de 15 zile sesi-


statare, cauza fiind trans- -verbal cu privire la con- zează conducerea institu-
misă în instanța de judecată travenție și-l trimite in- ției responsabile de numi-
pentru a dispune confisca- stanței judecătorești. rea în funcție a persoanei
Rezultatul negativ sau rea averii nejustificate. în vederea încetării man-
• sesizează imediat condu-
pozitiv al verificarii datului acestuia, a rapor-
• sesizează organele de ur- cerea instituției responsa-
prealabile - este trecut turilor de muncă sau de
mărire penală sau, după bile de numirea în funcție
într-un proces verbal (care serviciu ale acestuia.
caz, Serviciul Fiscal despre a subiectului declarării
nu este făcut public) și
anunțat autorului sesizării. existența unei bănuieli re- pentru declanșarea pro- • aplică o sancțiune contra-
zonabile privind săvârșirea cedurii disciplinare, înce- vențională conform Codu-
unei infracțiuni sau încălca- tarea mandatului sau a ra- lui contravențional (în
rea legislației fiscale. porturilor de muncă ale cazul încălcării restricțiilor
persoanei. și limitărilor).
• adresează instanței de ju-
decată, în termen de 3
luni, o cerere de chemare
în judecată privind decla-
rarea nulității absolute a
actului administrativ emis/
adoptat sau a actului juri-
dic încheiat direct ori prin
persoane terțe, sau a de-
ciziei luate cu încălcarea
dispozițiilor legale privind
conflictul de interese.

Controlul poate fi efectuat și în decursul a 3 ani după încetarea mandatului,


IMPORTANT
a exercitării funcției publice sau de demnitate publică.

ACTUL DE CONSTATARE se publică pe pagina web oficială a ANI și va cuprinde următoarele:


• data și locul întocmirii actului, numele și prenumele inspectorului de integritate,
funcția și datele privind persoana supusă controlului, motivul controlului;
• punctul de vedere al persoanei supuse controlului, dacă acesta a fost exprimat;
• constatarea diferențelor substanțiale, cu stabilirea existenței averii nejustificate
sau a părții nejustificate din avere;
• rezultatele expertizelor, după caz;
• concluzii și decizii.

Actul de constatare poate fi contestat în instanța de contencios administrativ în termen de 15 zile de la primirea acestuia. Dacă
actul de constatare nu a fost contestat, acesta rămâne definitiv. Ulterior, inspectorul de integritate îl expediază, în termen de
15 zile, organelor competente în vederea executării actului de constatare și luării altor măsuri legale care se impun.

Acest material este publicat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție”,
implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin
intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova, în
parteneriat cu Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”