Sunteți pe pagina 1din 7

#TIP ENTITATE# #DENUMIRE ENTITATE#

Procedură documentată

CONSTITUTIREA/
ACTUALIZAREA
DOSARULUI MISIUNII DE
AUDIT PUBLIC INTERN Ediția I, Revizia 0
Cod: PO-05

Valabil din data: #DATA#

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind
responsabilii/ Numele și prenumele Funcția Data Semnătura
operațiunea
1 2 3 4 5
#FUNCTIE
1.1. Elaborat #NUME ELABORAT# RESPONSABIL
ELABORARE#
#FUNCTIE
1.2. Verificat #NUME VERIFICAT#
VERIFICAT#
1.3. Avizat #NUME AVIZAT# Președinte comisie
#FUNCTIE
1.4. Aprobat #NUME CONDUCATOR#
CONDUCATOR#

Acest document este proprietatea intelectuala a #TIPULUI ENTITATII# #DENUMIRE ENTITATE#.


Orice utilizare sau multiplicare, partiala sau totala, fara acordul scris al proprietarului, este interzisa.

2. Cuprins
Procedură Formalizată
#TIP ENTITATE# CONSTITUTIREA/ ACTUALIZAREA Ediţia: 1
#DENUMIRE DOSARULUI MISIUNII DE AUDIT Nr. de ex. 1
ENTITATE# PUBLIC INTERN
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT
DENUMIRE Cod: PO-05 Pagină 2 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale..................................................................................................1
2. Cuprins........................................................................................................................................................2
3. Scopul procedurii operaţionale.............................................................................................................2
4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale...............................................................................2
5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale...................................2
5.1. Reglementări internaţionale................................................................................................................2
5.2. Legislaţie primară.................................................................................................................................2
6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională........................................3
7. Descrierea procedurii operaţionale......................................................................................................4
8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii.....................................................................5
9. Formular evidență a modificărilor..............................................................................................................6
10. Formular analiză procedură.....................................................................................................................6
11. Formular distribuire procedură................................................................................................................7
12.Anexe, înregistrări, arhivări...................................................................................................................8

3. Scopul procedurii operaţionale


3.1.Asigurarea faptului ca recomandările din raportul de audit intern sunt aplicate intocmai si la termenele
stabilite, iar conducerea a evaluat riscul de neaplicare a acestor recomandari

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale


4.1.Prezenta procedura se aplică în cadrul Compartimentul de Audit public intern din cadrul #TIPULUI
ENTITATII# #DENUMIRE ENTITATE#.

5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale


5.1.Reglementări internaţionale
- Standardele internaţionale de audit intern - site-ul IIA- Standardele internaţionale de audit intern - site-
ul IIA, The Institute of Internai Auditors/MFP, 2002.

5.2.Legislaţie primară
- Ordinul nr. 600 al Secretarului General al Guvernului din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice

- Ordinul ministrului ministrului finanţelor publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului Etic al auditorului
intern.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern - Republicare*;

5.3.Legislaţie secundară
- Hotărârea nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
Procedură Formalizată
#TIP ENTITATE# CONSTITUTIREA/ ACTUALIZAREA Ediţia: 1
#DENUMIRE DOSARULUI MISIUNII DE AUDIT Nr. de ex. 1
ENTITATE# PUBLIC INTERN
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT
DENUMIRE Cod: PO-05 Pagină 3 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

activităţii de audit public intern, in temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V alin. (1) din
Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;

5.4.Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice


-
- R.O.F.
- Fisa postului
- Acte de control – recomandări

6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională


6.1.Definiţii ale termenilor

Nr.
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru
1.
operaţională stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
Reprezintă o activitate funcţională, independent şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere
conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activitatea
Auditul public
2. entităţii publice. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare
intern
sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de
conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administraţie
Proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi obiective şi de
3. Audit evaluare a lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de
audit
4. Criterii de audit Ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca referinţă
5. Auditat Zonă, compartiment, activitate în care se desfăşoară auditul
Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea subiectului în cauză, în ceea ce
6. Analiză
priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite
Ediţie a unei
7. proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
operaţionale
Parlamentul, Administraţia Prezidentială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale
8. Instituţie publică administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile
din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.
Caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în
9. Legalitate
vigoare la data efectuării acesteia.
Orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent
10. Operaţiune
de natura acesteia.
Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai
Revizia în cadrul
11. multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi
unei ediţii
difuzate
Sistem de control Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are ca
12.
managerial scop implementarea controlului managerial
13. Comisia Comisia de monitorizare a dezvoltării sistemului de control managerial

6.2.Abrevieri ale termenilor


Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.O. Procedura operaţională
2. POA Procedura operaţională misiune de asigurare
3. POC Procedura operaţională misiune de consiliere
4. POG Procedura operaţională generala
5. E Elaborare
Procedură Formalizată
#TIP ENTITATE# CONSTITUTIREA/ ACTUALIZAREA Ediţia: 1
#DENUMIRE DOSARULUI MISIUNII DE AUDIT Nr. de ex. 1
ENTITATE# PUBLIC INTERN
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT
DENUMIRE Cod: PO-05 Pagină 4 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

1. V Verificare
6. A Aprobare
7. Ap. Aplicare
8. Api Audit public intern
9. Ah. Arhivare
10. AI Audit Intern
11. FIAP Fisa de identificare si analiza a problemei
12. FCRI Formular de constatare si raportare a iregularitatii

7. Descrierea procedurii operaţionale


7.1. Generalităţi
Dupa finalizarea intervenţiei la fata locului se constituie dosarele de audit intern in vederea asigurării unei
legaturi intre obiectivele stabilite prin programul de audit, interventia la fata locului si raportul de audit public
intern.
Dosarul permanent reprezintă sursa de informaţii generale cu privire la entitatea/structura auditată şi
permite o înţelegere mai bună a activităţilor auditate. Acesta cuprinde:
a)strategii interne;
b)reguli, regulamente şi legi aplicabile;
c)proceduri de lucru;
d)materiale despre entitatea/structura auditată (îndatoriri, responsabilităţi, număr de angajaţi, fişele
posturilor, graficul organizaţiei, natura şi locaţia înregistrărilor contabile);
e)informaţii financiare;
f)rapoarte de audit public intern anterioare şi/sau externe;
g)informaţii privind posturile-cheie/fluxurile de operaţii;
h)alte documente specifice domeniului auditabil.

7.2. Documente utilizate


7.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate
- Dosarul permanent, elaborat de către auditorul intern;
- Dosarul documentelor de lucru, elaborat de către auditorul intern;

7.3. Resurse necesare


1.1.1. Resurse materiale
- mobilier pentru stocarea dosarelor;
- PC cu acces la internet şi la reţeaua proprie a #TIPULUI ENTITATII# #DENUMIRE ENTITATE#
#DENUMIRE JUDET#;
- linie telefonică;
- aparat fax;
- copiator;
- imprimantă;
- rechizite specifice.

1.1.2. Resurse umane


- Personalul din cadrul #COMPARTIMENTULUI DENUMIRE COMPARTIMENT#/Auditorul intern cu
contract de prestări servicii de audit;
- Comisia de monitorizare;

1.1.3. Resurse financiare


Conform bugetului #TIPULUI ENTITATII# #DENUMIRE ENTITATE# #DENUMIRE JUDET# pentru anul în
Procedură Formalizată
#TIP ENTITATE# CONSTITUTIREA/ ACTUALIZAREA Ediţia: 1
#DENUMIRE DOSARULUI MISIUNII DE AUDIT Nr. de ex. 1
ENTITATE# PUBLIC INTERN
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT
DENUMIRE Cod: PO-05 Pagină 5 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

curs
7.4.Modul de lucru
7.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Documentele culese sau intocmite pe timpul misiunii de audit se constituie in doua dosare astfel: dosarul
permanent si dosarul documentelor de lucru.
Dosarul permanent contine documentele misiunii de audit repartizate pe sectiuni.
În această procedură auditorul solicită şi colectează informaţii cu caracter general despre
entitatea/structura auditată, cu scopul de a cunoaşte domeniul auditabil şi particularităţile acestuia. Informaţiile
colectate trebuie să fie pertinente şi utile pentru atingerea următoarelor scopuri:
a)identificarea principalelor elemente ale contextului instituţional şi socioeconomic în care
entitatea/structura auditată îşi desfăşoară activitatea;
b)cunoaşterea organizării entităţii/structurii auditate, a diferitelor nivele de administrare, conform
organigramei şi a modalităţilor de desfăşurare a activităţilor;
c)identificarea punctelor-cheie ale funcţionării entităţii/ structurii auditate şi ale sistemelor sale de control,
pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi a punctelor slabe;
d)identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative;
e)identificarea informaţiilor probante necesare pentru atingerea obiectivelor controlului şi selecţionării
tehnicilor de investigare adecvate.
Dosarul permanent se actualizează anual, pentru a oferi auditorului informaţii disponibile şi utile m
realizarea activităţilor specifice.
În cadrul procedurii de colectare a informaţiilor se elaborează chestionarul de luare la cunoştinţă, care
conţine întrebări prin al cărui răspuns auditorul poate cunoaşte contextul socioeconomic de organizare şi
funcţionare a entităţii/structurii auditate.

Dosarul documentelor de lucru- cuprinde copii xerox ale documentelor justificative, care confirma si
sprijina concluziile. Dosarul se indexeaza prin atribuirea de litere si cifre pentru fiecare sectiune din cadrul
programului.
Dosarele de audit public intern sunt confidentiale si se pastreaza pana la indeplinirea recomandarilor din
raportul de audit intern, dupa care se arhiveaza potrivit reglemantarilor legale privind arhivarea.

8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii


Compartimentul
Nr.
(postul)/acţiunea Auditorul intern #FUNCTIE CONDUCATOR#
crt.
(operaţiunea)
0 1 2
Se familiarizează cu activitatea
1. -
entităţii/structurii auditate E
Concep şi elaborează chestionarul de luare la
2.
cunoştinţă utilizat în obţinerea informaţiilor. E
Identifică strategiile, legile şi regulamentele
3.
aplicabile entităţii/structurii auditate. E
Obţin organigrama, regulamentele de
4. funcţionare, fişele posturilor, proceduri scrise
ale entităţii/structurii auditate. E
Identifică personalul responsabil, posturile-
5.
cheie, fluxul operaţiilor. E
Identifică informaţiile financiare, registrul
6.
riscurilor şi circuitul documentelor. E
7. Obţin rapoartele de control/audit anterioare. E
8. Obţin orice alte documente şi informaţii E
Procedură Formalizată
#TIP ENTITATE# CONSTITUTIREA/ ACTUALIZAREA Ediţia: 1
#DENUMIRE DOSARULUI MISIUNII DE AUDIT Nr. de ex. 1
ENTITATE# PUBLIC INTERN
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT
DENUMIRE Cod: PO-05 Pagină 6 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

specifice domeniului auditabil.


Identifică şi analizează factorii susceptibili de a
9.
împiedica desfăşurarea misiunii de audit. E
Constituie/Actualizează dosarul permanent şi îl
10.
opisează. E
11. Intocmirea dosarului documentelor de lucru E -
12. Indosarierea Ah -

9. Formular evidență a modificărilor


Data de la care se
Editia sau, dupa caz, revizia in Componenta Modalitatea aplica prevederile
cadrul editiei revizuita reviziei editiei sau reviziei
editiei

1 2 3 4

Integral
9.1. Editia I/0 Elaborarea editiei #DATA#
initiale

9.2. Revizia 0

10. Formular analiză procedură


Denumirea Nume Șef Aviz favorabil Aviz nefavorabil-
compartimentului care compartiment/ Observații
exprimă punctul de responsabil Data Semnătur
vedere a

#COMPARTIMENT
DENUMIRE
COMPARTIMENT1#

#COMPARTIMENT
DENUMIRE
COMPARTIMENT2#

#COMPARTIMENT
DENUMIRE
COMPARTIMENT3#

11. Formular distribuire procedură


Nr.c Scopul Exem Compar Functia Num Sem Data Data Data
Procedură Formalizată
#TIP ENTITATE# CONSTITUTIREA/ ACTUALIZAREA Ediţia: 1
#DENUMIRE DOSARULUI MISIUNII DE AUDIT Nr. de ex. 1
ENTITATE# PUBLIC INTERN
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT
DENUMIRE Cod: PO-05 Pagină 7 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

rt. natur retragerii intrarii în


e si
difuzar plar a procedurii vigoare a
timent pren primirii
ii nr. versiunii noii
ume
inlocuite proceduri

1 2 3 4 5 6

#COMP
ARTIME
#FUNCTIE
NT
RESPONSABI
Aplicar DENUMI
11.1 1 L
e RE
ELABORARE
COMPA
#
RTIMEN
T1#

#COMP
ARTIME
#FUNCTIE
NT
RESPONSABI
DENUMI
L
RE
ELABORARE
COMPA
#
RTIMEN
T2#

Comisia
11.2 Informa de Presedinte
2
. re monitori comisie
zare

Arhivar
11.3 3 Arhiva Arhivar
e

Aproba
11.4 4 Primar Primar
re
.

12.Anexe, înregistrări, arhivări


Arhivare Alte
Nr. Denumirea Număr de
Elaborator Aprobă Difuzare element
anexă anexei exemplare
Loc Perioadă e
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Anexa 1 #FUNCTIE #COMPARTIMENT Conform
Nu se Auditor
PO- CONDUCA 2 DENUMIRE Arhiva Nomenclatorului
aplica intern
05/F1 TOR# COMPARTIMENT# Arhivistic