Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MLINICIPAL CHI$INAU


FRACTTUNEA PSRM in CMC
bd. $tefan celMare Ei S16nt, 83, municipiul Chigindu,
Republica Moldova, MD-20 t2; tel: (022) 2O-16-40

nr. g vg din 08 noiembrie 2018

Consiliului Municipal Chiqinlu


mun. Chi;in[u, bd. $refan cel Mare Ei Sfint, nr. 83

in fapt, la data de 08. 10.2018, de cdtre Consiliul Municipal Chilindu a fost


votatd Decizianr.Tll4-1, cu privire la atribuirea Dlui Mihail Timuq qi Dnei Maria
Timuq in proprietate privatd comund corespunzdtor cotei-pdrli din construcfii de
41,16 m.p.$i respectiv 15,51 m.p. terenul din str. Anton Pann 3, mun. Chiqindu, cu
suprafala de 429 m.p. (inclusiv 9,7 m.p. Ei 4,3 m.p.) ca urmare a vinzdrii-
cumpdrdrii la prelul normativ pentru exploatarea qi deselirea in comun a casei de
locuit parliculare qi a construcfiilor accesorii, conform planului anexat.

in temeiul Legii Nr.982 din I1.05.2000 privind accesul la informafie, precum


qi a Legii Nr.436 din 28.12.2006 cu privire la administrafia publicd 'locald, din
numele fracfiunii Partidului Socialiqtilor in Consiliul Municipal ChiEindu
constituitd din 19 consilieri din total 51 consilieri, intru consolidarea capacitdyii
administra{iei publice locale a municipiului Chiqindu cu implicarea tuturor
fracliunilor in cadrul Consiliului Municipal in procesul decizionai, avdnd la bazd
principiile de transparen{d qi corectitudine decizionali,

Solicitdm anularea deciziei nr.7l14-3 din 08.10.2018, clin urmdtoarele motive


de drept.

Dat fiind faptul ca Dlui Mihail Timug Ei Dnei Maria Timuq i-au fost atribuite
in proprietate privatd comund corespunzdtor cotei-p[r{i din construcfii de 41,16%0
qi respectiv l5,5lYoterenul din str. Anton Pann 3, mun. ChiEindu, cu supra,ela de
429 m.p. (inclusiv 9,7 m.p, qi 4,3 m.p.), se aflE inafara liniilor rosii, p. uffi
prevdzut un plan de dezvoltare a mun. Chiqindu si anume prelungirea Uuty'l$cititui
cantemir, prevdzut Ei in Regulamenirlrl il."i;;;rt*tJ;, ;;,"*;ffi;;;l r/
Consiliului municipal Chiqineu nr 22t40 din25.rz.2o08. '/fr S / il

D-^^^r:-aat, r--
Preqedinte n .
1:--- !!
fracfiunii ,. r ,
partidutui .-\
. r\ f) /r/FffFf- /r/rr=
p2a /r/frxc" /il
Sociariqtilor in Consiliut Municiiu,"n,u,nuu,
Consilier municipal /l:; € ol;/l#4,
V { (U(dSm /l/ -
€rt,fr,Affi
"