Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL ML|NICIPAL CHI $INAU


FRACTIUNEA PSRM iN CMC
bd. $tefan cel Mare qi Sffint, 83, municipiul Chiqindu,
Republica Moldova, MD-2012; tel (022) 20-16-40

nr. 9W din 08 noiembrie 2018

Consiliului Municipal Chiqinlu


mun. ChiEindu, bd. $refan cel Mare qi Sfint, nr. 83

in fapt, la de cdtre Consiliul Municipal Chiliniu a fost


dala de 08.10.2018,
votatd Decizia nr.7ll4-6, cu privire la atribuirea Dnei Tatiana Chirilov in
proprietate privatS comune Qll0 cotd-parte) terenul cu suprafafa de 380 m.p. din
str. I. Pruncul 20, mun. Chiqindu, ca urmare a vinzdrii-cumpdr6rii la preful
normativ de 1,17 leilm.p. pentru exploatarea Ei deservirea in comun a casei de
locuit particulare qi a construcliilor accesorii, conform planului anexat.

in temeiul Legii Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informalie, precum


qi a Legii Nr.436 din 28.12.2006 cu privire la administra{ia publicd 1ocal6, din
numele fracliunii Partidului Socialiqtilor in Consiliul Municipal Chiginau
constituitd din 19 consilieri din total 51 consilieri, intru consolidarea capacitdlii
administrafiei publice locale a municipiului ChiEindu cu implicarea tuturor
fracfiunilor in cadrul Consiliului Municipal in procesul decizional, av6nd la bazd
principiile de transparenfd Ei corectitudine decizionald,

Solicitdm anularea deciziei nr.7l14-6 din 08.10.2018, din urm[toarele motive


de drept.

Confonn prevederilor art. 1l Cod funciar, Autoritdlile administraliei publice


locale atribuie cetdlenilor terenuri frrd platd, eliberindu-le titluri de proprietate;

- trec tn proprietatea cetdlenilor sectoarele de teren ocupate de c


gospoddreSti Si grddini care li s-au atribuit tn conformitate cu leg
- atribuie familiilor nou-formate sectoare de teren din rezerva i;
ptnd la epuizarea acesteia pentru construclia caselor de locu
gospoddreSti Si grddini: tn orase - de la 0,04 ptnd la 0,0 'e, n
localitdsi rurale - ptnd la 0,I2 hectare. Dimensiunile te
r?
<) t7*
/-//t
o4. /(
,g-k
sectoarelor de teren se stabilesc de cdtre autoritdlile administraliei
publice locale;
- trec (in limita normelor de urbanism, iar dacd aceasta nu este posibil,
reiesind din suorafata te constructiile
terenurile qferente caselor de locuit cu mai multe apartamente privatizate,
care rut constituie blocuri, tn
;,etarilor tamentelor ional ?tei 'ivatizate de
^s

.fiecare.
Atribuirea repetatd in proprietate privatd a terenurilor cetdtrenilor tn
scopurile indicate in alineatul I al prezentului articol, se efectueazd
contra platd prin vinzare la licitalie, organizatd de autoritatea
administraliei publice locale. Prelul inilial de vinzare a terenului nu va fi
mai mic decit prelul normativ al pdmintului calculat in baza tarifelor
stabilite de legislatria tn vigoare.
- Se admite atribuirea repetatd, Jdrd platd, a terenurilor, in scopurile
prevdzute tn alineatul I al prezentului articol, cetdlenilor a cdror
pr op r i et at e func i ar d a fo s t di s trus d in r ezul t atul c al am it dl i I o r natur al e.

Dat fiind taptul c5, dreptul de proprietate asupra construcliilor in baza cdrora
a fost atribuitd suprafbla de teren de 380 m.p Dnei Tatiana Chirilov in proprietate
privatd comund (7110 cot6-parte), este delinut de citre 4 coproprielari, iar cererea
cu privire la atribuirea terenului a fost depusd doar de cdtre Dna Tatiana Chirilov,
consider6m cd drepturile celorlalli coproprietari, prevdzute de prevederile art. 11
Cod funciar au fost lezate.

Preqedinte al fracfiunii Partidului ,---\l


Socialiqtilor in Consiliul Municipal Chiqinsrp ( )\
Consilier municipal \ - \--" t/-- Ion CEBAN