Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
Titlu proiect: „ Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii”
Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155
Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Activitatea 3.3. Organizarea și desfășurarea dezvoltării profesionale a personalului didactic din învățământ, în sprijinul învățării pe tot parcursul vie ții

DATELE DE IDENTIFICARE A UNITĂ ȚII/INSTITU ȚIEI DE ÎNVĂ ȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT


DE LA CARE PERSOANA DIN GRUPUL ȚINTĂ A PRIMIT SUBVEN ȚIA
Județ Localitatea unită ții/institu ției Denumirea unită ții/institu ției 1
Cod SIRUES
de învă țământ preuniversitar de stat de învă țământ preuniversitar de stat
BZ MEREI SCOALA GIMNAZIALA MEREI

RAPORT INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 2


(învă țământ preuniversitar)

1. DATELE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI DIN GRUPUL ŢINTĂ: CNP 3


Nume, iniţiala tatălui Categoria
4
Nivel de învăţământ
5
şi prenume Personal didactic de Personal didactic preşcolar primar profesional şi secundar secundar
2.
(se completează cu majuscule) predare auxiliar tehnic inferior superior A
IGNÂTESCU X X C
T
IVITĂŢI 6 DESFĂŞURATE ŞI CORELAREA CU PRIORITĂ ȚILE 7 UNITĂ ȚII/INSTITU ȚIEI DE ÎNVĂ ȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR,
PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC
7
Priorită ți din planul
6
Activitatea de dezvoltare profesională
8
Categoria/tipul de competenţe vizate de activitatea desfăşurată Perioada în
care s-a
instituţional de dezvoltare desfăşurată
De specializare, Evolu ția De Comple- Trans- Alte desfă șurat
profesională 9
psihopedagogic/ în conducere, mentare versale tipuri de activitatea
metodic (numai pentru carieră îndrumare compe-
personalul didactic de şi control tenţe
predare)
Dobandirea de noi ACHIZITIE MULTIFUNCTIONALA SCOALA X 18.01.2015
(cota personala 250 ron)
competente a cadrelor
didactice care sa favorizeze
creativitatea, inovarea,
dezvoltarea spiritului
antreprenorial in domeniul
de activitatea
Dobandirea de noi COTA PARTE REPARATIE X 08.02.2015
MULTIFUNCTIONALA CANON AFLATA IN
competente a cadrelor CANCELARIE ( 30 RON)
didactice care sa favorizeze
creativitatea, inovarea,
dezvoltarea spiritului
antreprenorial in domeniul
de activitatea
Participarea la activitati de LECTIE DESCHISA ,, MHAI EMINESCU,,- X 16.01.2015
COMISIE METODICA ( 100 RON)
formare la nivelul unitatii de
invatamant
Creşterea calităţii ACHIZITIE CARTI BELETRISTICA – X 20.02.2015
AUXILIARE ORA DE LITERATURA
procesului didactic ROMANA ( 200 RON)
Coerenta si continuitate in ORGANIZARE CONCURS X IANUARIE
INTERJUDETEAN ,,VESNICIA S- A 2015
formarea initiala si continua NASCUT LA SAT...,,
prin eucatie formala,
informala si nonformala
Coerenta si continuitate in ORE DE PREGATIRE SUPLIMENTARA X IANUARIE –
( BISAPTAMANAL) MARTIE
formarea initiala si continua 2015
prin eucatie formala,
informala si nonformala
Coerenta si continuitate in STUDIU INDIVIDUAL ( METODOLOGIA DE X IANUARIE –
MISCARE A PERSONALULUI DIDACTIC SI MARTIE
formarea initiala si continua ROFUIP) 2015
prin eucatie formala,
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

informala si nonformala
Coerenta si continuitate in ATELIER DE EDUCATIE NONFORMALA X 16.02.2015
( ORGANIZAT DE PALATUL COPIILOR
formarea initiala si continua
BUZAU)
prin eucatie formala,
informala si nonformala
Coerenta si continuitate in ATELIER DE EDUCATIE NONFORMALA X 13.03.2015
( ORGANIZAT DE SCOALA MEREI)
formarea initiala si continua
prin eucatie formala,
informala si nonformala
Coerenta si continuitate in PARTICIPAREA LA CONCURSURI X MARTIE
JUDETENE, INTERJUDETENE SI 2015
formarea initiala si continua
NAȚIONALE FINALIZATE CU PREMII
prin eucatie formala, ( FESTIVALUL ARTISTIC AL ELEVILOR
informala si nonformala BUZOIENI, FESTIVALUL
INTERNATIONAL ,,INTR- UN ACT;)
Participarea la activitati de PARTICIPAREA LA CONSILIILE X 13 . 03. 2015
PROFESORALE ORGANIZATE IN CADRUL 29.01.2015
formare la nivelul unitatii de
SCOLII MEREI
invatamant
Creşterea calităţii CURS DE FORMATOR ( 450 RON) X 16.03.2015
ORGANIZAT DE CENTRU DE CALIFICARE ( ACHITAT
procesului didactic
SI PREGATIRE PROFESIONALA BUZAU) TAXA CURS)

3. IMPACTUL 10 AŞTEPTAT LA NIVELUL ACTIVITĂŢILOR CURENTE ALE PERSOANEI DIN GRUPUL ȚINTĂ

Activitatea de dezvoltare profesionala desfasurata (STUDIU INDIVIDUAL) are ca scop principal formarea si perfectionarea
competentelor deja existente in vederea desfasurarii unei activitati in raport cu noile cerinte ale societatii moderne.
Orele de pregatire suplimetara desfasurate in cadrul scolii Izvoru – Dulce au ca obiectiv ridicarea nivelului elevilor de clasa a VI-a si a
VIII-a la examenele de Evaluare Nationala.
In vederea acestui fapt am achizitionat si o multifunctionala pe care o folosesc la multiplicarea diverselor tipuri de subiecte ce sunt
rezolvate la scoala sau ca tema pentru acasa. Tot in sprijinul elevilor am cumparat si cateva exemplare din volumele autorilor canonici
deoarece biblioteca scolii nu beneficiaza de un numar suficient de volume care sa acopere toate cerintele.
Participarea la simpozionul ,,Atelier de educatie nonformala,, precum si organizarea concursului interjudetean ,,Vesnicia s – a nascut
la sat...,, au avut ca scop dezvoltarea competentelor culturale.

Data completării raportului: Semnătura persoanei din grupul


țintă: .....................................