Sunteți pe pagina 1din 6

Programa școlară adaptată

Clasa a VI-a

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi


producerea textului oral

Competența Competențe Activități de Conținuturi Modalități de


specifică clasei adaptate învățare adaptate evaluare
a VI-a
1.1. Rezumarea, pe 1.1. Rezumarea, peExerciții de ascultare Texte orale propuse Observare curentă a
baza informaţiilor baza informaţiiloractivă, punând pentru ascultare: comportamentului
explicite şi implicite, explicite şi implicite,
întrebări referitoare documentare, elevului.
a unor pasaje din a unor pasaje din la o idee/o emisiuni radio, teatru Fişă de lucru
diverse tipuri de diverse tipuri de informație din textul radiofonic pentru adaptată cu bareme
texte orale narative, texte orale narative
audiat; copii, literatură pe pentru evaluarea
monologate şi Identificarea audiobook cunoştinţelor
dialogate sensului global al (integral/fragmente) dobândite.
unui text audiat; −
formularea ideilor
principale dintr-un
mesaj transmis de
către un
prieten/coleg.
1.2. Prezentarea unor 1.2. Prezentarea unor Elaborarea unui text Texte orale propuse Observare curentă a
informaţii, idei, informaţii, idei, oral pornind de la un pentru ascultare: comportamentului
sentimente şi puncte sentimente în texte enunț dat/de la o documentare, elevului.
de vedere în texte orale imagine dată; − emisiuni radio, teatru Fişă de lucru cu
orale, participând la exerciții de radiofonic pentru bareme pentru
discuţii pe diverse exprimare a unui copii, literatură pe evaluarea
teme sau pornind de punct de vedere audiobook cunoştinţelor
la textele referitor la o idee (integral/fragmente) dobândite.
citite/ascultate extrasă dintr-un text
oral/scris;
1.3. Adecvarea 1.3. Adecvarea Relatarea de Strategii de ascultare Observare curentă a
comunicării comunicării întâmplări, folosind activă: verificarea comportamentului
nonverbale şi nonverbale şi mima, pantomima; gradului de elevului.
paraverbale la o paraverbale la o Jocuri de rol cu înţelegere a
situaţie dată, situaţie dată folosirea dialogului mesajului prin
evidențiind ideile și pe diverse teme de formularea unor
atitudinile, în situaţii interes; întrebări de
de comunicare faţă- clarificare, de
în-faţă sau mediată reformulare; semnale
nonverbale de
încurajare
1.4. Participarea la 1.4. Participarea la Exerciții de Tipuri de Fişă de lucru
interacţiuni verbale interacţiuni verbale construire a unei interacţiune propuse: adaptată cu bareme
simple cu mai mulţi simple cu mai mulţi situații de monologate pentru evaluarea
interlocutori, având interlocutori comunicare pornind (prezentări pe teme cunoştinţelor
în vedere cantitatea de la un aspect date, povestiri) și dobândite.
şi relevanţa relevant pentru dialogate
informaţiei transmise comportamentul (interacțiuni cu mai
și primite școlar; − exerciţii de mulţi participanţi)
extragere a unor
informaţii dintr-un
dialog;

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

Competența Competențe Activități de Conținuturi Modalități de


specifică clasei adaptate învățare adaptate evaluare
a VI-a
2.1. Corelarea 2.1. Corelarea Solicitarea unor Tipare textuale de Observare curentă a
informaţiilor informaţiilor informaţii clare şi structurare a ideilor: comportamentului
explicite şi implicite explicite şi implicite detaliate pentru narativ, descriptiv, elevului.
din texte literare și din texte literare și rezolvarea unor explicativ, narativ- Fişă de lucru
nonliterare, continue, nonliterare sarcini de înţelegere descriptiv adaptată cu bareme
discontinue și şi de interpretare; (prezentarea unui pentru evaluarea
multimodale Povestirea proces ca succesiune cunoştinţelor
subiectului unei de etape) dobândite.
opere epice ţinând
seama de momentele
subiectului/etapele
acţiunii.
2.2. Rezumarea unor 2.2. Rezumarea unor Exerciţii de Texte literare și Observare curentă a
texte, cu grade texte, cu grad scăzut elaborare a nonliterare/ficționale comportamentului
diverse de dificultate de dificultate rezumatului, pe baza și nonficționale (text elevului.
planului dezvoltat de integral sau Fişă de lucru cu
idei. fragment; bareme pentru
evaluarea
cunoştinţelor
dobândite.
2.3. Prezentarea unor 2.3. Prezentarea unor Relatarea unor Tipuri de texte Observare curentă a
răspunsuri personale, răspunsuri personale întâmplări personale, recomandate pentru comportamentului
creative şi critice pe cu inserarea unor activităţile de elevului.
marginea unor texte fragmente redactare: (a)
diverse descriptive; scrisoarea, e-mailul,
jurnalul, blogul;
2.4. Manifestarea 2.4. Manifestarea Colectarea de Manuale, Fişă de lucru
preocupării de a preocupării de a informații din documente, seriale adaptată cu bareme
înţelege diverse înţelege diverse diverse surse – ori experiență pentru evaluarea
tipuri de texte citite tipuri de texte citite manuale, documente, proprie. cunoştinţelor
seriale ori experiență dobândite.
proprie;
2.5. Identificarea 2.5. Identificarea Completarea unor Chestionare de Observare curentă a
strategiilor de strategiilor de chestionare de autoevaluare privind comportamentului
lectură, a volumului lectură, a volumului autoevaluare privind folosirea strategiilor elevului.
și a diversității și a diversității folosirea strategiilor de lectură. Fişă de lucru cu
materialelor citite materialelor citite de lectură; bareme pentru
evaluarea
cunoştinţelor
dobândite.

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

Competența Competențe Activități de Conținuturi Modalități de


specifică clasei adaptate învățare adaptate evaluare
a VI-a
3.1. Redactarea unui 3.1. Redactarea unui Exerciţii de − Etapele scrierii, cu Observare curentă a
rezumat, a unui text, rezumat, a unui text, transformare/rescrier accent pe: a) planul comportamentului
pe un subiect la pe un subiect la e a unor texte după textului; b) elevului.
alegere, având în alegere, având în criterii date; redactarea ciornei şi Fişă de lucru
vedere etapele vedere etapele Redactarea unor a lucrării pe baza adaptată cu bareme
procesului de scriere procesului de scriere compuneri narative planului − pentru evaluarea
și structurile și structurile și descriptive, pe Rezumatul cunoştinţelor
specifice, pentru a specifice diverse teme. dobândite.
comunica idei și
informații sau pentru
a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, 3.2. Redactarea, Exerciții de asociere − Prezentarea Observare curentă a
individual şi/sau în individual şi/sau în a unor texte cu o textului: tabele comportamentului
echipă, a unui text echipă, a unui text serie de diagrame, corelate cu elevului.
complex, cu tabele, grafice date conţinutul textului − Fişă de lucru cu
integrarea unor etc.; Elemente auxiliare bareme pentru
tabele Scrierea, în echipă în scriere (paranteze, evaluarea
sau individual, a sublinieri) cunoştinţelor
unor naraţiuni, dobândite.
plecând de la
cuvinte/personaje
date;
3.3. Adecvarea 3.3. Adecvarea Exerciții de − Tipare textuale de Observare curentă a
textului scris la textului scris la concepere/realizare a structurare a ideilor: comportamentului
situația și scopul de situația și scopul de unui text pe o temă narativ, descriptiv, elevului.
comunicare comunicare dată; explicativ, narativ.
Exerciții de adecvare
a mesajului la
situația și scopul de
comunicare, prin
selectarea unor
cuvinte.
3.4. Analizarea 3.4. Analizarea Exerciţii de asociere Stil: proprietatea Fişă de lucru
dificultăților de dificultăților de dificultate-soluţie în termenilor şi adaptată cu bareme
redactare, oferind redactare, pe baza procesul de adecvare pentru evaluarea
soluţii, pe baza criteriilor propuse redactare. situaţională, cunoştinţelor
criteriilor propuse de originalitate. dobândite.
profesor şi discutate
cu colegii

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul cominicării orale şi scrise

Competența Competențe Activități de Conținuturi Modalități de


specifică clasei adaptate învățare adaptate evaluare
a VI-a
4.1. Utilizarea 4.1. Utilizarea Exerciții de Gramatică − Observare curentă a
structurilor sintactice structurilor sintactice completare, cu Predicatul nominal. comportamentului
şi morfologice de şi morfologice de aplicarea Verbul copulativ a elevului.
bază ale limbii bază ale limbii cunoștințelor privind fi; numele Fişă de lucru
române standard române standard flexiunea verbală, predicativ. Acordul adaptată cu bareme
pentru înţelegerea şi pentru înţelegerea şi nominală și numelui predicativ − pentru evaluarea
exprimarea corectă exprimarea corectă pronominală; Subiectul neexprimat cunoştinţelor
şi precisă a şi precisă a (inclus, subînțeles) − dobândite.
intenţiilor intenţiilor Complementul.
comunicative comunicative Complementul
direct, complementul
indirect în dativ.
Circumstanțialul de
mod,
circumstanțialul de
timp,
circumstanțialul de
loc. Verbul. Moduri
verbale și timpurile
lor: conjunctivul şi
condiţionalul
optativ. Prepoziţia −
Substantivul.
Substantive
colective. Cazul.
Articolul genitival.
Punctuaţia
vocativului.
Pronumele personal
(flexiune cazuală).
Pronumele reflexive.
Adjectivul.
Adverbul. Tipuri de
adverbe (de mod, de
timp, de loc).
Gradele de
comparație
4.2. Aplicarea 4.2. Aplicarea Completarea unor Limbă vorbită. Observare curentă a
conştientă a conştientă a enunţuri cu faptele Limbă scrisă comportamentului
achiziţiilor lexicale achiziţiilor lexicale de limbă omise; elevului.
şi semantice de bază, şi semantice de bază, Transformarea unor Fişă de lucru cu
din limba română din limba română forme gramaticale în bareme pentru
standard, pentru standard, pentru altele, cerute de evaluarea
exprimarea corectă a exprimarea corectă a context sau impuse cunoştinţelor
intenţiei intenţiei de sarcină. dobândite.
comunicative comunicative
4.3. Valorificarea 4.3. Valorificarea Analiza unor Structura fonologică Observare curentă a
achiziţiilor fonetice achiziţiilor fonetice enunţuri greşite în a cuvintelor: diftong, comportamentului
de bază, în realizarea de bază, în realizarea funcţie de normele triftong, hiat . elevului.
propriei pronunţii şi propriei pronunţii şi limbii actuale, în Despărțirea în silabe
scrieri şi pentru scrieri, prin exerciții fonetice
evaluarea pronunţiei raportarea la normă diverse; Exerciții
şi scrierii celorlalţi, care să necesite
prin raportarea la utilizarea
normă, cu scopul dicționarului
corectării erorilor în ortoepic.
comunicare
4.4. Utilizarea 4.4. Utilizarea Exerciţii de precizare Cuvântul: formă şi Fişă de lucru
deprinderilor deprinderilor a sinonimelor, a sens (sensul de bază adaptată cu bareme
dobândite pentru dobândite pentru antonimelor, a și sensul secundar; pentru evaluarea
monitorizarea monitorizarea omonimelor unor sensul propriu, cunoştinţelor
corectitudinii corectitudinii cuvinte date; sensul figurat) dobândite.
comunicării, prin comunicării, prin Identificarea − Rolul contextului
raportarea la normă raportarea la normă sensurilor cuvintelor în crearea sensului −
în funcţie de context. Omonime. Cuvinte
polisemantice
4.5. Redactarea unor 4.5. Redactarea unor Redactarea unor Texte care să
texte, valorificând texte, valorificând texte cu respectarea respecte norme
gândirea logică şi gândirea logică şi normei lingvistice în lingvistice în
competenţa competenţa vigoare vigoare.
lingvistică, în lingvistică, în
procesul de învăţare procesul de învăţare
pe tot parcursul vieţii pe tot parcursul vieţii

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

Competența Competențe Activități de Conținuturi Modalități de


specifică clasei adaptate învățare adaptate evaluare
a VI-a
5.1. Investigarea 5.1. Investigarea Discuții despre Valori etice în Observare curentă a
unor obiceiuri și unor obiceiuri și diferențele culturale legendele comportamentului
tradiții românești și tradiții românești și ale comunității popoarelor; elevului.
ale unor comunități ale unor comunități proprii și ale altor Valori ale culturii Fişă de lucru
etnice de pe teritoriul etnice de pe teritoriul comunități etnice populare în spațiul adaptată cu bareme
României României (comportamente românesc. pentru evaluarea
sociale, valori, stil de cunoştinţelor
viață), valorificând dobândite.
informațiile din
legendele
popoarelor.

5.2. Analiza unor 5.2. Analiza unor Selectarea și Valori ale culturii Observare curentă a
elemente comune elemente comune prelucrarea populare în spațiul comportamentului
identificate în identificate în informațiilor din românesc. elevului.
cultura proprie și în cultura proprie materiale diverse Fişă de lucru cu
cultura altor popoare (orale, scrise, bareme pentru
multimodale), evaluarea
prezentând valorile cunoştinţelor
promovate în dobândite.
tradițiile și
obiceiurile
românești.