Sunteți pe pagina 1din 20

Officio funebre

(Panichida)

Testo trilingue
italiano / slavonico / romeno (moldavo)

Compilato a cura
dell’igumeno Ambrogio
(Patriarcato di Mosca)

Torino, A.D. 2011


BENEDIZIONE INIZIALE
S. Benedetto il nostro Dio, in С. Благословен Бог наш P. Binecuvîntat este
ogni tempo, ora e sempre, e всегда, ныне и присно и Dumnezeul nostru,
nei secoli dei secoli. во веки веков. totdeauna, acum şi pururea şi
C. Amen. Х. Аминь. în vecii vecilor.
C. Amin.
L. Santo Dio, Santo Forte, Ч. Святый Боже, Святый C. Sfinte Dumnezeule, Sfinte
Santo Immortale, abbi крепкий, Святый tare, Sfinte fără de moarte,
misericordia di noi. (tre бессмертный, помилуй miluieşte-ne pe noi (de trei
volte) нас. (трижды) ori)
Gloria al Padre e al Figlio e Слава Отцу, и Сыну, и Slavă Tatălui şi Fiului şi
al santo Spirito, e ora e Святому Духу, и ныне и Sfîntului Duh, şi acum şi
sempre e nei secoli dei присно и во веки веков, pururea şi în vecii vecilor.
secoli. Amen. Аминь. Amin.
Tuttasanta Trinità, abbi Пресвятая Троице, Preasfîntă Treime, miluieşte-
misericordia di noi; Signore, помилуй нас; Господи, ne pe noi. Doamne, curăţeşte
cancella i nostri peccati; очисти грехи наша; păcatele noastre. Stăpîne,
Sovrano, perdona le nostre Владыко, прости iartă fărădelegile noastre.
iniquità; Santo, visita e беззакония наша; Святый, Sfinte, cercetează şi vindecă
guarisci le nostre infermità, a посети и исцели немощи neputinţele noastre, pentru
causa del tuo nome. наша, имени Твоего ради. numele Tău.
Kyrie eleison. (tre volte) Господи, помилуй. Doamne miluieşte. (de trei
Gloria al Padre e al Figlio e (трижды) ori)
al santo Spirito, e ora e Слава Отцу, и Сыну, и Slavă Tatălui şi Fiului şi
sempre e nei secoli dei Святому Духу, и ныне и Sfîntului Duh, şi acum şi
secoli. Amen. присно и во веки веков, pururea şi în vecii vecilor.
Padre nostro, che sei nei Аминь. Amin.
cieli, sia santificato il tuo Отче наш, Иже еси на Tatăl nostru, Care eşti în
nome; venga il tuo regno; sia небесех, да святится имя ceruri, sfinţească-se Numele
fatta la tua volontà, come in Твое, да приидет Царствие Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se
cielo, così sulla terra; dacci Твое. Да будет воля Твоя, Voia Ta, precum în cer aşa şi
oggi il nostro pane яко на небеси и на земли. pe pămînt; pîinea noastră cea
quotidiano; e rimetti a noi i Хлеб наш насущный даждь de-a pururea, dă-ne-o nouă
nostri debiti, come anche noi нам днесь. И остави нам astăzi; şi ne iartă nouă
li rimettiamo ai nostri долги наша, якоже и мы greşelile noastre, precum şi
debitori; e non indurci in оставляем должником noi iertăm greşiţilor noştri şi
tentazione, ma liberaci dal нашим. И не введи нас во nu ne duce pe noi în ispită, ci
maligno. искушение, но избави нас ne izbăveşte de cel viclean.
S. Poiché tuo è il regno, e la от лукаваго. S. Că a Ta este Împărăţia şi
С. Яко Твое есть царство, и puterea şi slava, a Tatălui şi a
potenza, e la gloria, del
сила, и слава, Отца и Сына, Fiului şi a Sfîntului Duh,
Padre, e del Figlio, e del
и Святаго Духа, ныне и acum şi pururea şi în vecii
santo Spirito, ora e sempre, e присно, и во веки веков. vecilor.
nei secoli dei secoli. Ч. Аминь. C. Amin.
L. Amen.

2
GRANDE COLLETTA
D. In pace preghiamo il Д. Миром Господу D. Cu pace, Domnului să ne
Signore. помолимся. rugăm.
C. Kyrie eleison. Х. Господи помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Per la pace dall'alto e per Д. О свышнем мире, и о D. Pentru pacea de sus şi
la salvezza delle nostre спасении душ наших, pentru mîntuirea sufletelor
anime preghiamo il Signore. Господу помолимся. noastre, Domnului să ne
C. Kyrie eleison. Х. Господи помилуй. rugăm.
D. Per la remissione dei Д. О оставлении C. Doamne miluieşte.
peccati dei dormienti di согрешений, во D. Pentru lăsarea şi iertarea
beata memoria, preghiamo il блаженней памяти greşelilor celor ce întru
Signore. преставльшихся, Господу fericită adormire s-au mutat,
C. Kyrie eleison. помолимся. Domnului să ne rugăm.
D. Per i sempre Х. Господи помилуй. C. Doamne miluieşte.
commemorati servi di Dio Д. О приснопамятных D. Pentru pururea pomeniţii
(...), per il loro riposo, рабех Божиих (…), покоя, robii lui Dumnezeu (…),
conciliazione e beata тишины, блаженныя pentru odihna, liniştea şi
memoria, preghiamo il памяти их, Господу fericirea lor, Domnului să ne
Signore. помолимся. rugăm.
C. Kyrie eleison. Х. Господи помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Perché sia loro perdonata Д. О простити им всякое D. Pentru ca să li se ierte lor
ogni colpa sia volontaria che прегрешение вольное и toată greşeala cea de voie şi
involontaria, preghiamo il невольное, Господу cea fără de voie, Domnului
signore. помолимся. să ne rugăm.
C. Kyrie eleison. Х. Господи помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Perché siano presenti Д. О неосужденным D. Pentru ca neosîndiţi să
senza condanna dinanzi al предстати у страшнаго stea la înfricoşatorul scaun al
tremendo tribunale del престола Господа славы, slavei domnului, Domnului
Sovrano della gloria, Господу помолимся. să ne rugăm.
preghiamo il Signore. Х. Господи помилуй. C. Doamne miluieşte.
C. Kyrie eleison. Д. О плачущих и D. Pentru cei ce plîng şi se
D. Per coloro che, tristi e болезнующих, чающих chiunuiesc, aşteptînd
dolenti, hanno riposto la Христова утешения, mîntuirea lui Hristos,
speranza nella consolazione Господу помолимся. Domnului să ne rugăm.
di Cristo preghiamo il Х. Господи помилуй. C. Doamne miluieşte.
Signore. Д. О отпуститися им от D. Pentru ca să se
C. Kyrie eleison. всякия болезни, и печали, îndeparteze de la ei toată
D. Perché siano liberati da и воздыхания, и вселити durerea, necazul şi
ogni dolore, tristezza e их идеже присещает свет suspinarea şi să-i sălăşluiască
gemito, e gioiscano dove лица Божия, Господу pe ei unde străluceşte lumina
veglia la luce del volto di помолимся. lui Dumnezeu, Domnului să
Dio preghiamo il Signore. Х. Господи помилуй. ne rugăm.
C. Kyrie eleison. Д. О яко да Господь Бог C. Doamne miluieşte.
D. Perché il Signore nostro наш учинит души их в D. Pentru ca Domnul
Dio ponga le loro anime in месте светле, в месте Dumnezeul nostru să aşeze
un luogo luminoso, in un злачне, в месте покойне, sufletele lor în loc luminat,
3
luogo verdeggiante, in un идеже вси праведнии în loc de verdeaţa, în loc de
luogo di riposo, dove tutti i пребывают, Господу odihna, unde toţi drepţii
giusti dimorano, preghiamo помолимся. petrec, Domnului să ne
il Signore. Х. Господи помилуй. rugăm.
C. Kyrie eleison. Д. О причтении их в C. Doamne miluieşte.
D. Perché siano annoverati недрех Авраама, и Исаака, D. Pentru ca să fiu număraţi
tra quanti stanno nel seno di и Иакова, Господу cu cei ce sînt în sînurile lui
Abramo, di Isacco e di помолимся. Avraam şi lui Isaac şi lui
Giacobbe, preghiamo il Х. Господи помилуй. Iacov, Domnului să ne
Signore. Д. О избавитися нам от rugăm.
C. Kyrie eleison. всякия скорби, гнева, и C. Doamne miluieşte.
D. Perché siamo liberati da нужды, Господу D. Pentru ca să fim izbăviţi
ogni afflizione, collera e помолимся. noi de tot necazul, mînia şi
necessità preghiamo il Х. Господи помилуй. nevoia, Domnului să ne
Signore. Д. Заступи, спаси, rugăm.
C. Kyrie eleison. помилуй и сохрани нас, C. Doamne miluieşte.
D. Soccorrici, salvaci, abbi Боже, Твоею благодатию. D. Apără, mîntuieşte,
misericordia di noi e Х. Господи помилуй. miluieşte şi ne păzeşte pe noi
custodiscici, o Dio, con la Д. Милости Божии, Dumnezeule, cu harul Tău.
tua grazia. царства небеснаго и C. Doamne miluieşte.
C. Kyrie eleison. оставления грехов D. Pe Preasfînta, curata,
D. Facendo memoria della испросивши тем, сами preabinecuvîntata, mărita
tuttasanta, purissima, più che себе, друг друга, и весь stăpîna noastră, de
benedetta, gloriosa Sovrana живот наш Христу Богу Dumnezeu Născătoarea şi
nostra Madre-di-Dio e предадим. pururea Fecioara Maria, cu
semprevergine Maria Х. Тебе, Господи. toţi sfinţii pomenindu-o, pe
insieme con tutti i santi, С. Яко Ты еси noi înşine şi unii pe alţii şi
affidiamo noi stessi e gli uni воскресение, живот, и toată viaţa noastră lui Hristos
gli altri e tutta la nostra vita a покой усопших раб Твоих Dumnezeu să o dăm.
Cristo Dio. (…), Христе Боже наш, и C. Ţie Doamne.
C. A te, Signore. Тебе славу возсылаем со P. Că Tu eşti învierea şi viaţa
S. Poiché sei tu la безначальным Твоим şi odihna adormiţilor robilor
risurrezione, la vita e il Отцем и пресвятым и Tăi (...), Hristoase,
riposo dei defunti tuoi servi благим и животворящим Dumnezeul nostru, şi Ţie
(...), Cristo Dio nostro, e a te Твоим Духом, ныне и slavă înălţăm, împreună şi
innalziamo la gloria, con il присно, и во веки веков. celui fără de început al Tău
tuo eterno Padre e con il tuo Х. Аминь. Părinte şi Preasfîntului şi
Spirito tuttosanto, buono e bunului şi de viaţă făcătorului
vivifico, ora e sempre, e nei Tău Duh, acum şi pururea şi
secoli dei secoli. în vecii vecilor.
C. Amen. C. Amin.

D. Alleluia, tono 8°. Д. Аллилуия, глас 8-й. D. Aliluia, Glas al 8-lea.


Beati quelli che hai eletto e Блажени, яже избрал и Fericiţi pe care i-ai ales şi i-
accolto, Signore. приял еси, Господи. ai primit, Doamne.
C. Alleluia, alleluia, alleluia. Х. Аллилуия, аллилуия, C. Aliluia, aliluia, aliluia.

4
D. La loro memoria sarà di аллилуия. D. Şi pomenirea lor din
generazione in generazione. Д. Память их в род и род. neam în neam.
C. Alleluia, alleluia, alleluia. Х. Аллилуия, аллилуия, C. Aliluia, aliluia, aliluia.
D. Le loro anime si аллилуия. D. Sufletele lor întru bunătăti
stabiliranno tra i beni. Д. Души их во благих se vor salaşlui.
C. Alleluia, alleluia, alleluia. водворятся. C. Aliluia, aliluia, aliluia.
C. Tu che nel profondo della Х. Аллилуия, аллилуия, C. Cela ce, prin adîncul
sapienza qual amico degli аллилуия. înţelepciunii, cu iubirea de
uomini hai disposto tutto e a Х. Глубиною мудрости oameni toate le chiverniseşti
tutti accordi quanto è utile, o человеколюбно вся строяй şi ceea ce este de folos
unico artefice: dona riposo, o и полезное всем подаваяй, tuturor le dăruieşti, unule
Signore, alle anime dei tuoi едине Содетелю, упокой, Ziditorule, odihneşte,
servi; è in te che hanno Гсподи, душы раб Твоих: Doamne, sufletele robilor
risposto la speranza, на Тя бо упование Tăi; că spre Tine nadejdea şi-
Creatore, Plasmatore e Dio возложиша Творца и au pus, spre Făcătorul,
nostro. зиждителя и Бога нашего. Ziditorul şi Dumnezeul
Gloria al Padre e al Figlio e Слава Отцу и Сыну, и nostru.
al santo Spirito, e ora e Святому Духу, и ныне и Slavă Tatălui şi Fiului şi
sempre e nei secoli dei присно и во веки веков. Sfîntului Duh, şi acum şi
secoli. Amen. Аминь. pururea şi în vecii vecilor.
In te abbiamo una muraglia, Тебе и стену и Amin.
un porto e una intercessione пристанище имамы, и Pe tine zid şi liman te avem
benaccetta presso Dio che молитвенницу şi rugătoare bine primită
hai partorito, Madre-di-Dio благоприятну к Богу, către Dumnezeu; pe care L-
senza nozze, salvezza dei Егоже родила еси, ai născut, Născătoare de
cristiani. Богородице безневестная, Dumnezeu nenuntită; ceea ce
верных спасение. eşti a credincioşilor mîntuire.
BENEDIZIONI FUNEBRI (Tono 8°)
C. Benedetto sei, Signore, Х. Благословен еси, C. Bine eşti cuvîntat,
insegnami i tuoi giudizi. Господи, научи мя Doamne, învaţă-mă
Il coro dei Santi ha trovato la оправданием Твоим. îndreptările Tale.
fonte della vita e la porta del Святых лик обрете Ceata Sfinţilor a aflat izvorul
Paradiso: possa anch'io источник жизни и дверь vieţii şi uşa raiului; să aflu şi
trovarne la via con la райскую да обрящу и аз eu calea prin pocăinţă, eu
conversione; io sono la путь покаянием; sînt oaia cea pierdută,
pecora perduta: Richiamami, погибшее овча аз есмь, cheamă-mă, Mîntuitorule, şi
Salvatore, e salvami. Воззови мя, Спасе, и mă mîntuieşte.
Benedetto sei, Signore, спаси мя. Bine eşti cuvîntat, Doamne,
insegnami i tuoi giudizi. Благословен еси, Господи, învaţă-mă îndreptările Tale.
Voi che avete predicato научи мя оправданием Cei ce pe Mielul lui
l'Agnello di Dio e siete stati Твоим. Dumnezeu aţi mărturisit şi
immolati come agnelli, santi Агнца Божия aţi fost junghiaţi ca nişte
passati alla vita senza проповедавше, и заклани miei, fiind mutaţi la viaţa cea
vecchiaia e perpetua, voi бывше якоже агнцы, и к neîmbătrinitoare şi pururea
martiri, pregatelo жизни нестареемей, veşnică, sfinţilor, Aceluia cu
5
intensamente che ci doni святии, и присносущней deadinsul, mucenicilor, vă
l'assoluzione dei nostri преставльшеся. Того rugaţi, să ne dăruiască nouă
debiti. прилежно мученицы dezlegare datoriilor.
Benedetto sei, Signore, молите, долгов Bine eşti cuvîntat, Doamne,
insegnami i tuoi giudizi. разрешение нам даровати. învaţă-mă îndreptările Tale.
Voi tutti che nel mondo Благословен еси, Господи, Cei ce aţi umblat pe calea
avete percorso la via stretta e научи мя оправданием cea strîmtă şi cu chinuru, toţi
tribolata, avete preso la Твоим. care în viaţă crucea ca jugul
Croce come giogo e mi avete В путь узкий хождшии aţi luat şi Mie aţi urmat cu
seguito con fede, venite a прискорбный, вси в credinţă, veniţi de luaţi
godere di quanto pronto per житии крест яко ярем darurile, care am gătit vouă
voi: premi e corone celesti. вземшии, и Мне şi cununile cereşti.
Benedetto sei, Signore, последовавши верою, Bine eşti cuvîntat, Doamne,
insegnami i tuoi giudizi. приидите насладитеся, învaţă-mă îndreptările Tale.
Io sono l’immagine della tua ихже уготовах вам Chipul slavei Tale celei
ineffabile gloria, anche se почестей, и венцев negrăite sînt, măcar de şi
porto le stigmate del peccato; небесных. port rănile păcatelor;
Sovrano, sii indulgente con Благословен еси, Господи, miluieşte zidirea Ta, Stăpîne,
me tua creatura, purificami научи мя оправданием şi o curăţeşte cu îndurarea
per la tua benignità, e Твоим. Ta, şi moştenirea cea dorită
concedimi la patria Образ есмь неизреченныя dăruieşte-mi, făcîndu-mă pe
desiderata, facendomi di Твоея славы аще и язвы mine iarăşi cetăţean al
nuovo cittadino del paradiso. ношу прегрешений. raiului.
Benedetto sei, Signore, Ущедри Твое создание, Bine eşti cuvîntat, Doamne,
insegnami i tuoi giudizi. Владыко и очисти Твоим învaţă-mă îndreptările Tale.
Tu un tempo mi hai plasmato благоутробием и Cela ce cu mîna dintru
dalla non esistenza e mi hai возжеленное отечество nefiinţă m-ai zidit, şi cu
onorato della tua immagine подаждь ми рая паки chipul Tău cel dumnezeiesc
жителя мя сотворяя.
divina, ma per aver io m-ai cinstit; iar pentru
Благословен еси, Господи,
trasgredito l’ordine, mi hai di călcarea poruncii iarăşi m-ai
научи мя оправданием
nuovo respinto alla terra da întors în pămînt, din care am
Твоим.
cui ero tratto: riportami allo fost luat; la cel după
Древле убо от не сущих
stato della tua somiglianza e создавый мя и образом asemănare mă ridică, cu
restaura così la mia antica Твоим божественным frumuseţea cea dintîi iarăşi
bellezza. почтый. Преступлением же împodobindu-mă.
Benedetto sei, Signore, заповеди паки мя Bine eşti cuvîntat, Doamne,
insegnami i tuoi giudizi. возвративый в землю, от învaţă-mă îndreptările Tale.
Dona riposo, o Dio, ai tuoi неяже взят бых. Но еже по Odihneşte, Doamne, pe robii
servi, e ponili, Signore, nel подобию возведи древнею Tăi şi ii-i aşază în rai, unde
paradiso, dove i cori dei santi добротою возобразитеся. cetele sfinţilor, Doamne, şi
e dei giusti risplendono come Благословен еси, Господи, drepţii ca luminători
astri; dona riposo ai tuoi научи мя оправданием strălucesc; pe adormiţii robii
servi dormienti, e non Твоим. Tăi odihneşte-i, trecîndu-le
guardare ai loro demeriti. Упокой Боже рабы Твоя, и lor toate greşealele.
Gloria al Padre, e al Figlio, e учини я в раи идеже лицы Slavă Tatălui şi Fiului şi
al santo Spirito. святых, Господи, и Sfîntului Duh.
праведницы сиют яко
6
Cantiamo inni piamente alla праведницы сиют яко Pe o Dumnezeire în trei
trilumine e unica Divinità светила. Усопшия рабы străluciri, cu bună credinţă să
esclamando: Santo sei tu, Твоя упокой презирая их o lăudăm, strigînd: Sfînt eşti
eterno Padre, Figlio coeterno вся согрешения. Părinte fără de început, Fiule
e Spirito divino; illumina noi Слава Отцу и Сыну, и cel împreună fără de început,
che ti adoriamo con fede e Святому Духу. şi Duhule cel dumnezeiesc;
sottraici al fuoco eterno. Трисятельное единаго luminează-ne pe noi, care cu
E ora e sempre, e nei secoli Божества благочестно credinţă slujim Ţie, şi ne
dei secoli. Amen. поем вопоюще. Свят еси scoate pe noi din focul cel
Gioisci, veneranda, tu hai Отче безначальный, veşnic.
partorito Dio nella carne per собезначальный Сыне и Şi acum şi pururea şi în vecii
la salvezza di tutti: grazie a Божественный Душе, vecilor. Amin.
Просвети нас верою Тебе
te l'umana progenie ha Bucură-te, curată, ceea ce ai
служащих и вечнаго огня
trovato la salvezza, grazie a născut pe Dumenzeu cu trup,
исхити.
te ci sia dato di trovare il И ныне и присно и во веки
spre mîntuirea tuturor; că
Paradiso, Madre-di-Dio casta веков. Аминь. neamul omenesc a aflat
e benedetta. Радуйся Чистая, Бога mîntuire prin tine, şi noi să
Alleluia, Alleluia, Alleluia, плотию рождшая во aflăm raiul, Născătoare de
gloria a te, o Dio. (tre volte) спасение всех. Еюже род Dumnezeu, curată şi
человеческий обрете binecuvîntată.
спасение. Тобою да Aliluia, aliluia, aliluia, slava
обрящем рай, Богородице Tie, Dumnezeule. (de trei
чистая, благословенная. ori)
Аллилуия, аллилуия,
аллилуия, слава Тебе Боже.
(трижды)

PICCOLA COLLETTA
D. Ancora e ancora in pace Д. Паки и паки миром D. Iară şi iară cu pace,
preghiamo il Signore. Господу помолимся. Domnului să ne rugăm.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Ancora preghiamo per il Д. Еще молимся о D. Încă ne rugăm pentru
riposo delle anime dei упокоении душ усопших odihna sufletelor adormiţilor
defunti servi di Dio (...), e рабов Божиих (...), и о еже robilor lui Dumnezeu (...) şi
che sia loro perdonata ogni проститися им всякому pentru ca să li se ierte lor
colpa, volontaria e прегрешению, вольному toată greşeala cea de voie şi
involontaria. же и невольному. cea fără de voie.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Che il Signore Dio ponga Д. Яко да Господь Бог D. Ca Domnul Dumnezeul
le loro anime dove i giusti учинит душы их, идеже nostru să aşeze sufletele lor
riposano. праведнии упокояются. unde drepţii se odihnesc.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Chiediamo le Д. Милости Божия, D. Mila lui Dumnezeu,
misericordie di Dio, il regno Царства Небеснаго, и Împărăţia Cerurilor şi
dei cieli e la remissione dei оставления грехов их у iertarea păcatelor lor, de la
loro peccati a Cristo, il Re Христа безсмертнаго Царя Hristos Impăratul cel fără de
7
immortale e nostro Dio. и Бога нашего просим. moarte şi Dumnezeul nostru
C. Concedi, Signore. Х. Подай, Господи. să cerem.
C. Dă Doamne.
D. Preghiamo il Signore. Д. Господу помолимся. D. Domnului să ne rugăm.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte.
S. Dio degli spiriti e di ogni С. Боже духов и всякия P. Dumnezeul duhurilor şi a
carne, che hai calpestato la плоти, смерть поправый, и tot trupul, Care ai călcat
morte, hai annientato la forza диавола упразднивый, и moartea şi pe diavolul l-ai
del diavolo, e hai donato la живот миру Твоему surpat şi ai dăruit viaţă lumii
vita al mondo tuo: tu stesso, даровавый, сам, Господи, tale, însuţi Doamne,
Signore, fa’ che le anime dei упокой душы усопших odihneşte sufletele
tuoi servi defunti (…) рабов Твоих (...) в месте adormiţilor robilor Tăi (...) în
riposino in un luogo светле, в месте злачне, в loc luminat, în loc de
luminoso, in un luogo месте покойне, отнюдуже verdeaţa, în loc de odihna, de
verdeggiante, in un luogo di отбеже болезнь, печаль и unde a fugit toată durerea,
riposo, da dove sono fuggiti воздыхание: всякое întristarea şi suspinarea. Şi
dolore, tristezza e gemito. согрешение содеянное orice greşeală au săvîrşit ei
Perdona, qual Dio buono e ими, словом, или делом, cu cuvîntul, cu lucrul, sau cu
amico degli uomini, ogni или помышлением, яко gîndul, ca un Dumnezeu bun
peccato da loro commesso благий человеколюбец şi iubitor de oameni, iartă-le
con la parola, o con l’azione, Бог прости. Яко несть lor. Ca nu este om, care să
o con il pensiero, poiché non человек, иже жив будет, и fie viu şi să nu greşească;
c’è uomo che viva senza не согрешит: Ты бо един numai Tu singur eşti fără de
peccare: tu sei infatti il solo кроме греха, правда Твоя păcat; dreptatea Ta este
senza peccato, la tua правда во веки, и слово dreptate în veac, şi cuvîntul
giustizia è la giustizia nei Твое истина. Tau, adevărul.
secoli, e la tua parola è
verità.
S. Poiché sei tu la С. Яко Ты еси P. Că Tu eşti învierea şi viaţa
risurrezione, la vita e il воскресение, живот, и şi odihna adormiţilor robilor
riposo dei defunti tuoi servi покой усопших раб Твоих Tăi (...), Hristoase,
(...), Cristo Dio nostro, e a te (...), Христе Боже наш, и Dumnezeul nostru, şi Ţie
innalziamo la gloria, con il Тебе славу возсылаем, со slavă înălţăm, împreună şi
tuo eterno Padre e con il tuo безначальным Твоим celui fără de început al Tău
Spirito tuttosanto, buono e Отцем и пресвятым и Părinte şi Preasfîntului şi
vivifico, ora e sempre, e nei благим и животворящим bunului şi de viaţă
secoli dei secoli. Твоим Духом, ныне и făcătorului Tău Duh, acum şi
C. Amen. присно и во веки веков. pururea şi în vecii vecilor.
Х. Аминь. C. Amin.
CATISMA (Tono 5°)
C. Dona il riposo ai tuoi Х. Покой, Спасе наш, с C. Odihneşte, Mîntuitorul
servi insieme con i giusti, праведными рабы Твоя, и nostru, cu drepţii pe robii Tăi
Salvatore nostro, da' loro сия всели во дворы Твоя, şi-i sălăşluieşte pe dînşii în
8
dimora nelle tue corti come якоже есть писано, curţile Tale, precum este
sta scritto, e non guardare, презирая яко благ scris, trecîndu-le, ca un bun,
qual buono, alle loro прегрешения их вольная и greşealele lor cele de voie şi
mancanze volontarie e невольная, и вся яже в cele fără de voie, şi toate cele
involontarie, per ignoranza o ведении и не в ведении, cu ştiinţă şi cu neştiinţa,
con conoscenza, o Amico Человеколюбче. Iubitorule de oameni.
degli uomini. Слава Отцу, и Сыну, и Slavă Tatălui şi Fiului şi
Gloria al Padre, e al Figlio, e Святому Духу, и ныне и Sfîntului Duh, şi acum şi
al santo Spirito, e ora e присно и во веки веков, pururea şi în vecii vecilor.
sempre, e nei secoli dei secoli. Аминь. Amin.
Amen. От Девы возсиявый миру Cela ce ai răsărit din
Tu che sei sorto sul mondo Христе Боже, сыны света Fecioară, lumii, Hristoase
dalla Vergine, o Cristo Dio, e Тою показавый, помилуй Dumnezeule, şi fiii luminii
grazie a lei ci hai reso figli нас. printr-însa ne-ai arătat,
della luce, abbi misericordia miluieşte-ne pe noi.
di noi.

SALMO 50
L. Abbi misericordia di me, Ч. Помилуй мя, Боже, по C. Miluieşte-mă,
o Dio, secondo la tua grande велицей милости твоей, и Dumnezeule, după mare mila
misericordia e secondo la по множеству щедрот Ta şi, după mulţimea
moltitudine delle tue твоих очисти беззаконие îndurărilor Tale, şterge
indulgenze cancella il mio мое. Наипаче омый мя от fărădelegea mea. Mai vîrtos
delitto. Lavami del tutto беззакония моего и от mă spală de fărădelegea mea
dalla mia iniquità e греха моего очисти мя; şi de păcatul meu mă
purificami dal mio peccato. яко беззаконие мое аз curăţeşte. Că fărădelegea
Perché io conosco la mia знаю, и грех мой предо mea eu o cunosc, şi păcatul
iniquità e il mio peccato мною eсть выну. Тебе meu înaintea mea este
davanti a me è sempre. eдиному согреших и pururea. Ţie unuia am greşit
Contro te solo ho peccato e il лукавое пред тобою şi rău înaintea Ta am făcut,
male davanti a te ho fatto, сотворих; яко да că să fii îndreptaţit întru
così che tu sia riconosciuto оправдишися во словесех cuvintele Tale si să biruieşti
giusto nelle tue parole e твоих и победиши, внегда cînd vei judeca Tu. Că iată
vinca quando sei giudicato. судити ти. Се бо, в întru fărădelegi m-am
Ecco che nelle iniquità sono беззакониих зачат eсмь, и zămislit şi în păcate m-a
stato concepito e nei peccati во гресех роди мя мати născut maica mea. Că iată
mi ha concepito mia madre. моя. Се бо, истину adevărul ai iubit; cele
Ecco, la verità hai amato, le возлюбил eси, безвестная nearătate şi cele ascunse ale
cose occulte e i segreti della и тайная премудрости înţelepciunii Tale mi-ai
tua sapienza mi hai твоея явил ми eси. arătat mie. Stropi-mă-vei cu
manifestato. Mi aspergerai Окропиши мя иссопом, и isop, şi mă voi curăţi; spăla-
con issopo e sarò purificato, очищуся; омыеши мя, и mă-vei, şi mai vîrtos decît
mi laverai e sarò fatto più паче снега убелюся. zăpada mă voi albi. Auzului
bianco della neve. Mi farai Слуху моему даси радость meu vei da bucurie şi
udire esultanza e gioia, и веселие; возрадуются veselie; bucura-se-vor oasele
esulteranno le ossa umiliate. кости смирeнныя. mele cele smerite. Întoarce
9
Distogli il tuo volto dai miei Отврати лице твое от грех faţa Ta de către păcatele
peccati e cancella tutte le mie моих и вся беззакония моя mele, şi toate fărădelegile
iniquità. Un cuore puro crea очисти. Сердце чисто mele şterge- le. Inimă curată
in me, o Dio, e uno spirito созижди во мне, Боже, и zideşte întru mine,
retto rinnova nelle mie дух прав обнови во утробе Dumnezeule, şi Duh drept
viscere. Non rigettarmi dal моей. Не отвержи менe от înoieşte întru cele dinăuntru
tuo volto, e il tuo spirito лица твоего и духа твоего ale mele. Nu mă lepăda de la
santo non rimuovere da me. святаго не отими от менe. faţa Ta, şi Duhul Tău cel
Rendimi l’esultanza della tua Воздаждь ми радость Sfînt nu-L lua de la mine.
salvezza e confermami con спасения твоего и духом Dă-mi mie bucuria mîntuirii
lo spirito sovrano. Insegnerò владичним утверди мя. Tale, şi cu duh stăpînitor mă
agli iniqui le tue vie e gli Научу беззаконныя путeм întăreşte. Învăţa-voi pe cei
empi a te ritorneranno. твоим, и нечестивии к fărădelege căile Tale, şi cei
Liberami dal sangue versato, тебе обратятся. Избави мя necredincioşi la Tine se vor
o Dio, Dio della mia от кровей, Боже, Боже întoarce. Izbăveşte-mă de
salvezza, e la mia lingua спасения моего; vărsarea de sînge,
celebrerà con esultanza la tua возрадуется язык мой Dumnezeule, Dumnezeul
giustizia. Signore, apri le mie правде твоей. Господи, mîntuirii mele. Bucura-se-va
labbra e la mia bocca устне мои отверзеши, и limba mea de dreptatea Ta.
annuncerà la tua lode. Certo, уста моя возвестят хвалу Doamne, buzele mele vei
se tu avessi voluto un твою. Яко аще бы deschide, şi gura mea va
sacrificio lo avrei dato: di восхотел eси жертвы, дал veşti lauda Ta. Că de-ai fi
olocausti non ti compiacerai. бых убо; всесожжeния не voit jertfă, Ţi-aş fi dat;
Sacrificio a Dio è uno spirito благоволиши. Жертва arderile de tot nu le vei
contrito: un cuore contrito e Богу дух сокрушен; binevoi. Jertfa lui Dumnezeu
umiliato Dio non lo сердце сокрушенно и este duhul umilit; inima
disprezzerà. Benefica, смиренно Бог не înfrîntă şi smerită Dumnezeu
Signore, nel tuo уничижит. Ублажи, nu o va urgisi. Fă bine,
compiacimento Sion e siano Господи, благоволением Doamne, întru bunăvoirea
riedificate le mura di твоим Сиона, и да Ta, Sionului, şi să se
Gerusalemme. Allora ti созиждутся стены zidească zidurile
compiacerai del sacrificio di Иерусалимския; тогда Ierusalimului. Atunci vei
giustizia, dell’oblazione e di благоволиши жертву binevoi jertfa dreptăţii,
olocausti; allora offriranno правды, возношение и prinosul şi arderile de tot;
vitelli sul tuo altare. всесожегаeмая; тогда atunci vor pune pe altarul
возложат на oлтарь твой Tău viţei.
телцы.
STICHI DEL CANONE
C. [Mirabile Dio nei suoi Х. [Дивен Бог во святых C. [Minunat este Dumnezeu
santi, il Dio d'Israele.] Своих, Бог Израилев.] întru sfinţii săi, Dumnezeu
Dona riposo, Signore, alle Покой, Господи, души lui Israel.]
anime dei tuoi servi defunti. усопших раб Твоих. Odihneşte, Doamne,
Gloria al Padre, e al Figlio, e Слава Отцу, и Сыну, и sufletele adormiţilor robilor
al santo Spirito. Святому Духу. Tăi.
E ora e sempre, e nei secoli И ныне и присно и во Slavă Tatălui şi Fiului şi
10
dei secoli. Amen. веки веков, Аминь. Sfîntului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
IRMO DELL’ODE 1ª
C. Come Israele che passò a Х. Яко по суху C. Ca pe uscat umblînd
piedi asciutti l'abisso, vide пешешествовав Израиль Israel, cu tălpile prin adînc,
inabissarsi il faraone suo по бездне стопами, pre gonaşul Faraon văzîndu-l
persecutore ed esclamò гонителя фараона виде înnecat, a strigat: Lui
un’ode trionfale, così noi потопляема. Богу Dumnezeu cîntare de
cantiamo. победную песнь поим biruinţă să-I cîntăm.
вопияше.
IRMO DELL’ODE 3ª
C. Non v’è santo come te, Х. Несть свят, якоже Ты, C. Nu este sfînt precum Tu,
Signore Dio mio, che hai Господи Боже мой, Doamne, Dumnezeul meu,
tenuto alta la fronte dei tuoi вознесый рог верных Care ai înălţat fruntea
fedeli, o Buono, e ci hai Твоих Блаже, и credincioşilor Tăi, Bunule; şi
confermato sulla pietra della утвердивый нас на камени ne-ai întărit pe noi pe piatra
tua confessione. исповеданя Твоего. mărturisirii Tale.
PICCOLA COLLETTA
D. Ancora e ancora in pace Д. Паки и паки миром D. Iară şi iară cu pace,
preghiamo il Signore. Господу помолимся. Domnului să ne rugăm.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Ancora preghiamo per il Д. Еще молимся о D. Încă ne rugăm pentru
riposo delle anime dei упокоении душ усопших odihna sufletelor adormiţilor
defunti servi di Dio (...), e рабов Божиих (...), и о еже robilor lui Dumnezeu (...) şi
che sia loro perdonata ogni проститися им всякому pentru ca să li se ierte lor
colpa, volontaria e прегрешению, вольному toată greşeala cea de voie şi
involontaria. же и невольному. cea fără de voie.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Che il Signore Dio ponga Д. Яко да Господь Бог D. Ca Domnul Dumnezeul
le loro anime dove i giusti учинит душы их, идеже nostru să aşeze sufletele lor
riposano. праведнии упокояются. unde drepţii se odihnesc.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Chiediamo le Д. Милости Божия, D. Mila lui Dumnezeu,
misericordie di Dio, il regno Царства Небеснаго, и Împărăţia Cerurilor şi
dei cieli e la remissione dei оставления грехов их у iertarea păcatelor lor, de la
loro peccati a Cristo, il Re Христа безсмертнаго Царя Hristos Impăratul cel fără de
immortale e nostro Dio. и Бога нашего просим. moarte şi Dumnezeul nostru
C. Concedi, Signore. Х. Подай, Господи. să cerem.
D. Preghiamo il Signore. Д. Господу помолимся. C. Dă Doamne.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. D. Domnului să ne rugăm.
C. Doamne miluieşte.
11
S. Dio degli spiriti... С. Боже духов... P. Dumnezeul duhurilor...
(v. pag. 8)
S. Poiché sei tu la С. Яко Ты еси P. Că Tu eşti învierea şi viaţa
risurrezione, la vita e il воскресение, живот, и şi odihna adormiţilor robilor
riposo dei defunti tuoi servi покой усопших раб Твоих Tăi (...), Hristoase,
(...), Cristo Dio nostro, e a te (...), Христе Боже наш, и Dumnezeul nostru, şi Ţie
innalziamo la gloria, con il Тебе славу возсылаем, со slavă înălţăm, împreună şi
tuo eterno Padre e con il tuo безначальным Твоим celui fără de început al Tău
Spirito tuttosanto, buono e Отцем и пресвятым и Părinte şi Preasfîntului şi
vivifico, ora e sempre, e nei благим и животворящим bunului şi de viaţă
secoli dei secoli. Твоим Духом, ныне и făcătorului Tău Duh, acum şi
C. Amen. присно и во веки веков. pururea şi în vecii vecilor.
Х. Аминь. C. Amin.
CATISMA (Tono 6°)
C. In verità tutto è vanità, e Х. Воистину суета C. Cu adevărat deşertaciune
questa vita è ombra e sogno, всяческая житие же сень и sunt toate şi viaţa aceasta
poiché invano si affanna соние ибо всуе мятется este umbra şi vis; că în deşert
ogni nato da terra, come ha всяк земнородный, якоже se tulbură tot pămînteanul,
detto la Scrittura: quando рече писание: егда мир precum a zis Scriptura: cînd
conquistiamo il mondo, приобрящем, тогда во dobîndim lumea, atunci în
allora riposiamo nella tomba, гроб вселимся, идеже groapă ne sălăşluim, unde
dove stanno assieme i re e i вкупе царие и нищии. împreună sunt împăraţii şi
poveri. Perciò, Cristo Dio, Темже, Христе Боже, săracii. Pentru aceasta,
dona riposo ai tuoi servi преставльшиеся упокой Hristoase Dumnezeule, pe
defunti, qual amico degli яко Человеколюбец. robii Tăi mutaţii de la noi
uomini. Слава Отцу, и Сыну, и odihneşte-i, ca un iubitor de
Gloria al Padre, e al Figlio, e Святому Духу, и ныне и oameni.
al santo Spirito, e ora e присно и во веки веков, Slavă Tatălui şi Fiului şi
sempre, e nei secoli dei Аминь. Sfîntului Duh, şi acum şi
secoli. Amen. Всесвятая Богородице, во pururea şi în vecii vecilor.
Tuttasanta Madre-di-Dio, nel время живота моего не Amin.
tempo della mia vita non остави мене, Preasfîntă Născătoare de
lasciarmi, non affidarmi человеческому Dumnezeu, în vremea vieţii
all’aiuto degli uomini, ma предстательству не ввери mele nu mă lăsa pe mine,
singola proteggimi e мя, но Сама заступи и aiutorul omenensc nu mă
salvami. помилуй мя. încredinţa, ci singură mă
apără şi mă mîntuieşte.
IRMO DELL’ODE 4ª
C. Cristo mia potenza, mio Х. Христос моя сила, Бог C. Hristos este puterea mea,
Dio e Signore, così la Chiesa и Господь, честная Dumnezeu şi Domnul,
veneranda canta ad alta voce Церковь благолепно поет cinstită Biserica cu
con stile degno di Dio, e con взывающи, от смысла dumnezeiască cuviinţa cînta
12
coscienza pura fa festa al чиста о Господе strigînd din cuget curat întru
Signore. празднующи. Domnul prăznuind.

IRMO DELL’ODE 5ª
C. Col tuo splendore divino Х. Божиим светом Твоим, C. Cu dumnezeiască
rischiara, ti prego, o Buono, Блаже, утренюющих Ти strălucirea Ta, Bunule,
le anime di chi con amore si души любовию озари, sufletele celor ce mînecă la
alza mattiniero, per vederti, молюся, Тя ведети, Слове Tine cu dragoste, mă rog,
Verbo di Dio, realmente Dio, Божий, истиннаго Бога, от lumineaza-le, ca să Te vadă,
che richiami dalla caligine мрака греховнаго Cuvinte al lui Dumnezeu, pe
delle colpe. взывающа. Tine adevăratul Dumnezeu,
Care chemi din negura
greşelilor.
IRMO DELL’ODE 6ª
C. Vedendo il mare della Х. Житейское море C. Marea vieţii văzînd-o
vita gonfio per la buirasca воздвизаемое зря înălţîndu-se de viforul
delle tentazioni corro al tuo напастей бурею, к тихому ispitelor, la limanul Tău cel
porto tranquillo e ti grido: пристанищу Твоему lin alergînd, strig către Tine:
togli dalla corruzione l'anima притек вопию Ти: возведи scoate din stricăciune viaţa
mia, o abbondante di от тли живот мой, mea, mult-Milostive.
misericordie. многомилостиве.
PICCOLA COLLETTA
D. Ancora e ancora in pace Д. Паки и паки миром D. Iară şi iară cu pace,
preghiamo il Signore. Господу помолимся. Domnului să ne rugăm.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Ancora preghiamo per il Д. Еще молимся о D. Încă ne rugăm pentru
riposo delle anime dei упокоении душ усопших odihna sufletelor adormiţilor
defunti servi di Dio (...), e рабов Божиих (...), и о еже robilor lui Dumnezeu (...) şi
che sia loro perdonata ogni проститися им всякому pentru ca să li se ierte lor
colpa, volontaria e прегрешению, вольному toată greşeala cea de voie şi
involontaria. же и невольному. cea fără de voie.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Che il Signore Dio ponga Д. Яко да Господь Бог D. Ca Domnul Dumnezeul
le loro anime dove i giusti учинит душы их, идеже nostru să aşeze sufletele lor
riposano. праведнии упокояются. unde drepţii se odihnesc.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte.
D. Chiediamo le Д. Милости Божия, D. Mila lui Dumnezeu,
misericordie di Dio, il regno Царства Небеснаго, и Împărăţia Cerurilor şi
dei cieli e la remissione dei оставления грехов их у iertarea păcatelor lor, de la
loro peccati a Cristo, il Re Христа безсмертнаго Царя Hristos Impăratul cel fără de
immortale e nostro Dio. и Бога нашего просим. moarte şi Dumnezeul nostru
C. Concedi, Signore. Х. Подай, Господи. să cerem.
D. Preghiamo il Signore. Д. Господу помолимся. C. Dă Doamne.
13
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. D. Domnului să ne rugăm.
C. Doamne miluieşte.
S. Dio degli spiriti... С. Боже духов... P. Dumnezeul duhurilor...
(v. pag. 8)
S. Poiché sei tu la С. Яко Ты еси P. Că Tu eşti învierea şi viaţa
risurrezione, la vita e il воскресение, живот, и şi odihna adormiţilor robilor
riposo dei defunti tuoi servi покой усопших раб Твоих Tăi (...), Hristoase,
(...), Cristo Dio nostro, e a te (...), Христе Боже наш, и Dumnezeul nostru, şi Ţie
innalziamo la gloria, con il Тебе славу возсылаем, со slavă înălţăm, împreună şi
tuo eterno Padre e con il tuo безначальным Твоим celui fără de început al Tău
Spirito tuttosanto, buono e Отцем и пресвятым и Părinte şi Preasfîntului şi
vivifico, ora e sempre, e nei благим и животворящим bunului şi de viaţă
secoli dei secoli. Твоим Духом, ныне и făcătorului Tău Duh, acum şi
C. Amen. присно и во веки веков. pururea şi în vecii vecilor.
Х. Аминь. C. Amin.
CONTACIO E ICO (Tono 8°)
C. Insieme con i santi dona Х. Со святыми упокой C. Cu Sfinţii odihneşte,
riposo, o Cristo, alle anime Христе, душы раб Твоих Hristoase, sufletul
dei tuoi servi, dove non c’è идеже несть болезнь, ни adormitului robului Tău,
dolore, né tristezza, né печаль, ни воздыхание ,но unde nu este durere, nici
gemito, ma vita senza fine. жизнь безконечная. întristare, nici suspin, ci viaţă
Tu solo sei immortale, tu che Сам един еси fără de sfîrşit.
hai creato e plasmato l'uomo: безсмертный, сотворивый Tu singur eşti fără de moarte,
noi dunque mortali siamo и создавый человека. Cel ce ai făcut şi ai zidit pe
stati plasmati dalla terra e Земнии убо от земли om; iar noi pămîntenii din
alla stessa terra andremo, создахомся, и в землю pămînt suntem zidiţi şi în
come hai ordinato nel туюжде пойдем якоже acelaşi pămînt vom merge
plasmarci: sei terra, e повелел еси, создавый мя, precum ai poruncit Cel ce m-
tornerai alla terra. È là che и рекий ми: яко земля еси ai zidit şi mi-ai zis: pămînt
tutti noi mortali andremo, и в землю отыдеши, eşti şi în pămînt vei merge,
facendo però del lamento аможе все человецы. unde toţi pămîntenii
funebre un canto: Alleluia, Надгробное рыдание mergem, făcînd tînguire de
Alleluia, Alleluia. творяще песнь: Аллилуия, îngropare cîntarea: Aliluia,
аллилуия, аллилуия. Aliluia, Aliluia.
D. Magnifichiamo la Madre- Д. Богородицу и Матерь D. Pe Născătoarea de
di-Dio e Madre della luce Света в песнех Dumnezeu şi Maica Luminii
onorandola negli inni. возвеличим. întru cîntări cinstind-o, să o
C. Gli spiriti e le anime dei Х. Дуси и души mărim.
giusti ti loderanno, Signore. праведных восхвалят Тя, C. Duhurile şi sufletele
Господи. drepţilor Te vor lăuda pe
Tine, Doamne.

14
IRMO DELL’ODE 7ª
C. L'Angelo rese di rugiada Х. Росодательну убо пещь C. Dătător de rouă cuptorul
la fornace per i santi содела ангел l-a făcut îngerul cuvioşilor
giovinetti; il comando di Dio преподобным отроком, tineri, iar pe haldei arzîndu-
che bruciò i caldei piegò il халдеи же опаляющее i porunca lui Dumnezeu, pe
tiranno a esclamare: веление Божие мучителя muncitor l-a plecat a striga:
Benedetto sei tu, Dio dei увеща вопити: Binecuvîntat eşti,
nostri padri. благословен еси, Боже Dumnezeul părinţilor noştri.
отец наших.

IRMO DELL’ODE 8ª
C. Dalla fiamma hai emesso Х. Из пламене C. Din văpaie cuvioşilor
rugiada per i santi e con преподобным росу rouă ai izvorît şi jertfa
l’acqua hai bruciato il источил еси, и праведного dreptului cu apă o ai ars, că
sacrificio del giusto; tutto жертву водою попалил toate le faci, Hristoase,
infatti, o Cristo, compi con il еси: вся бо твориши, numai cu voinţa Ta. Pe Tine
solo tuo volere: noi ti Христе, токмо еже хотети, Te preaînalţăm întru toţi
esaltiamo per tutti i secoli. Тя превозносим во вся vecii.
веки.

IRMO DELL’ODE 9ª
C. Agli uomini è impossibile Х. Бога человеком C. Pe Dumnezeu a-L vedea
vedere Dio, e le schiere degli невозможно видети, на nu este cu putinţă oamenilor,
angeli non osano fissarlo: Него же не смеют чини spre Care nu cutează a căuta
grazie a te, tuttapura, il ангельстии взирати. oştile îngereşti; iar prin tine,
Verbo incarnato si è reso Тобою бо, Всечистая, Preacurată, S-a arătat
visibile ai mortali; явися человеком Слово oamenilor Cuvîntul întrupat,
magnifichiamo lui con gli воплощенно, Егоже pe Care slăvindu-L, cu oştile
eserciti celesti e di te величающе, с небесными cereşti, pe tine te fericim.
diciamo beata. вои, Тя ублажаем.
PREGHIERE FINALI
L. Santo Dio, Santo Forte, Ч. Святый Боже, Святый Sfinte Dumnezeule, Sfinte
Santo Immortale, abbi крепкий, Святый tare, Sfinte fără de moarte,
misericordia di noi. (tre бессмертный, помилуй miluieşte-ne pe noi (de trei
volte) нас. (трижды) ori)
Gloria al Padre e al Figlio e Слава Отцу, и Сыну, и Slavă Tatălui şi Fiului şi
al santo Spirito, e ora e Святому Духу, и ныне и Sfîntului Duh, şi acum şi
sempre e nei secoli dei присно и во веки веков, pururea şi în vecii vecilor.
secoli. Amen. Аминь. Amin.
Tuttasanta Trinità, abbi Пресвятая Троице, Preasfîntă Treime, miluieşte-
misericordia di noi; Signore, помилуй нас; Господи, ne pe noi. Doamne, curăţeşte
cancella i nostri peccati; очисти грехи наша; păcatele noastre. Stăpîne,
Sovrano, perdona le nostre Владыко, прости iartă fărădelegile noastre.

15
iniquità; Santo, visita e беззакония наша; Святый, Sfinte, cercetează şi vindecă
guarisci le nostre infermità, a посети и исцели немощи neputinţele noastre, pentru
causa del tuo nome. наша, имени Твоего ради. numele Tău.
Kyrie eleison. (tre volte) Господи, помилуй. Doamne miluieşte. (de trei
Gloria al Padre e al Figlio e (трижды) ori)
al santo Spirito, e ora e Слава Отцу, и Сыну, и Slavă Tatălui şi Fiului şi
sempre e nei secoli dei Святому Духу, и ныне и Sfîntului Duh, şi acum şi
secoli. Amen. присно и во веки веков, pururea şi în vecii vecilor.
Padre nostro, che sei nei Аминь. Amin.
cieli, sia santificato il tuo Отче наш, Иже еси на Tatăl nostru, Care eşti în
nome; venga il tuo regno; sia небесех, да святится имя ceruri, sfinţească-se Numele
fatta la tua volontà, come in Твое, да приидет Царствие Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se
cielo, così sulla terra; dacci Твое. Да будет воля Твоя, Voia Ta, precum în cer aşa şi
oggi il nostro pane яко на небеси и на земли. pe pămînt; pîinea noastră cea
quotidiano; e rimetti a noi i Хлеб наш насущный даждь de-a pururea, dă-ne-o nouă
nostri debiti, come anche noi нам днесь. И остави нам astăzi; şi ne iartă nouă
li rimettiamo ai nostri долги наша, якоже и мы greşelile noastre, precum şi
debitori; e non indurci in оставляем должником noi iertăm greşiţilor noştri şi
tentazione, ma liberaci dal нашим. И не введи нас во nu ne duce pe noi în ispită, ci
maligno. искушение, но избави нас ne izbăveşte de cel viclean.
от лукаваго. S. Că a Ta este Împărăţia şi
S. Poiché tuo è il regno, e la
С. Яко Твое есть царство, и puterea şi slava, a Tatălui şi a
potenza, e la gloria, del
сила, и слава, Отца и Сына, Fiului şi a Sfîntului Duh,
Padre, e del Figlio, e del
и Святаго Духа, ныне и acum şi pururea şi în vecii
santo Spirito, ora e sempre, e присно, и во веки веков. vecilor.
nei secoli dei secoli.
C. Amen. Х. Аминь. C. Amin.
TROPARI (Tono 4°)
C. Con gli spiriti dei giusti Х. Со духи праведных C. Cu duhurile drepţilor
resi perfetti dona riposo, скончавшихся, душы раб celor ce s-au săvîrşit,
Salvatore, alle anime dei tuoi Твоих, Спасе, упокой, odihneşte, Mîntuitorule, şi
servi, e custodiscile nella vita сохраняя их во блаженной sufletele robilor tăi, păzindu-
beata accanto a te, Amico жизни, яже у Тебя, i întru viaţa cea fericită, care
degli uomini. человеколюбче. este la tine, iubitorule de
Nel tuo riposo, Signore, dove В покоищи Твоем oameni.
tutti i santi riposano, dona Господи, идеже вси Întru odihna ta, Doamne,
riposo anche alle anime dei святии Твои unde toţi Sfinţii tăi se
tuoi servi, poiché tu solo sei упокоеваются, упокой и odihnesc, odihneşte şi
amico degli uomini. душы раб Твоих, яко един sufletele robilor tăi, că singur
Gloria al Padre, e al Figlio, e еси человеколюбец. eşti iubitor de oameni.
al santo Spirito. Слава Отцу и Сыну и Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sei tu il nostro Dio, che sei Святому Духу. Sfîntului Duh.
disceso agli inferi e hai Ты еси Бог, сошедый во Tu eşti Dumnezeu, Care Te-
dissolto il dolore degli ад, и узы окованных ai pogorît în iad şi ai
incatenati: tu stesso dona разрешивый, сам и душы dezlegat durerile celor

16
riposo, Salvatore, alle anime раб Твоих упокой. ferecaţi: Însuţi şi sufletele
dei tuoi servi. И ныне и присно и во robilor Tăi, odihneşte-le.
E ora e sempre, e nei secoli веки веков, Аминь. Şi acum şi pururea şi în vecii
dei secoli. Amen. Едина чистая и vecilor. Amin.
Vergine sola pura e непорочная Дево, Бога без Una curată şi preanevinovată
immacolata, tu che семене рождшая, моли Fecioară, ceea ce ai născut
ineffabilmente hai portato in спастися душам их. pe Dumnezeu mai presus de
te il Verbo di Dio, prega che fire: roagă-L să se
siano fatte salve le loro mîntuiască sufletele lor.
anime.
COLLETTA PER I DEFUNTI
D. Abbi misericordia di noi, Д. Помилуй нас, Боже, по D. Miluieşte-ne pe noi
o Dio, secondo la tua grande велицей милости Твоей, Dumnezeule, după mare mila
misericordia: noi ti молим Ти ся, услыши и Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne
preghiamo, ascolta e abbi помилуй. şi ne miluieşte.
misericordia. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte. (de
C. Kyrie eleison. (tre volte) (трижды) trei ori)
D. Ancora preghiamo per il Д. Еще молимся о D. Încă ne rugăm pentru
riposo delle anime dei упокоении душ усопших odihna sufletelor adormiţilor
defunti servi di Dio (...), e рабов Божиих (...), и о еже robilor lui Dumnezeu (...) şi
che sia loro perdonata ogni проститися им всякому pentru ca să li se ierte lor
colpa, volontaria e прегрешению, вольному toată greşeala cea de voie şi
involontaria. же и невольному. cea fără de voie.
C. Kyrie eleison. (tre volte) Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte. (de
D. Che il Signore Dio ponga (трижды) trei ori)
le loro anime dove i giusti Д. Яко да Господь Бог D. Ca Domnul Dumnezeul
riposano. учинит душы их, идеже nostru să aşeze sufletele lor
C. Kyrie eleison. (tre volte) праведнии упокояются. unde drepţii se odihnesc.
D. Chiediamo le Д. Милости Божия, C. Doamne miluieşte. (de
misericordie di Dio, il regno Царства Небеснаго, и trei ori)
dei cieli e la remissione dei оставления грехов их у D. Mila lui Dumnezeu,
loro peccati a Cristo, il Re Христа безсмертнаго Царя Împărăţia Cerurilor şi
immortale e nostro Dio. и Бога нашего просим. iertarea păcatelor lor, de la
C. Concedi, Signore. Х. Подай, Господи. Hristos Impăratul cel fără de
moarte şi Dumnezeul nostru
să cerem.
C. Dă Doamne.
D. Preghiamo il Signore. Д. Господу помолимся. D. Domnului să ne rugăm.
C. Kyrie eleison. Х. Господи, помилуй. C. Doamne miluieşte.
S. Dio degli spiriti e di ogni С. Боже духов и всякия P. Dumnezeul duhurilor şi a
carne, che hai calpestato la плоти, смерть поправый, и tot trupul, Care ai călcat
morte, hai annientato la forza диавола упразднивый, и moartea şi pe diavolul l-ai
del diavolo, e hai donato la живот миру Твоему surpat şi ai dăruit viaţă lumii
17
vita al mondo tuo: tu stesso, даровавый, сам, Господи, tale, însuţi Doamne,
Signore, fa’ che le anime dei упокой душы усопших odihneşte sufletele
tuoi servi defunti (…) рабов Твоих (...) в месте adormiţilor robilor Tăi (...) în
riposino in un luogo светле, в месте злачне, в loc luminat, în loc de
luminoso, in un luogo месте покойне, отнюдуже verdeaţa, în loc de odihna, de
verdeggiante, in un luogo di отбеже болезнь, печаль и unde a fugit toată durerea,
riposo, da dove sono fuggiti воздыхание: всякое întristarea şi suspinarea. Şi
dolore, tristezza e gemito. согрешение содеянное orice greşeală au săvîrşit ei
Perdona, qual Dio buono e ими, словом, или делом, cu cuvîntul, cu lucrul, sau cu
amico degli uomini, ogni или помышлением, яко gîndul, ca un Dumnezeu bun
peccato da loro commesso благий человеколюбец şi iubitor de oameni, iartă-le
con la parola, o con l’azione, Бог прости. Яко несть lor. Ca nu este om, care să
o con il pensiero, poiché non человек, иже жив будет, и fie viu şi să nu greşească;
c’è uomo che viva senza не согрешит: Ты бо един numai Tu singur eşti fără de
peccare: tu sei infatti il solo кроме греха, правда Твоя păcat; dreptatea Ta este
senza peccato, la tua правда во веки, и слово dreptate în veac, şi cuvîntul
giustizia è la giustizia nei Твое истина. Tau, adevărul.
secoli, e la tua parola è
verità.
S. Poiché sei tu la С. Яко Ты еси P. Că Tu eşti învierea şi viaţa
risurrezione, la vita e il воскресение, живот, и şi odihna adormiţilor robilor
riposo dei defunti tuoi servi покой усопших раб Твоих Tăi (...), Hristoase,
(...), Cristo Dio nostro, e a te (...), Христе Боже наш, и Dumnezeul nostru, şi Ţie
innalziamo la gloria, con il Тебе славу возсылаем, со slavă înălţăm, împreună şi
tuo eterno Padre e con il tuo безначальным Твоим celui fără de început al Tău
Spirito tuttosanto, buono e Отцем и пресвятым и Părinte şi Preasfîntului şi
vivifico, ora e sempre, e nei благим и животворящим bunului şi de viaţă
secoli dei secoli. Твоим Духом, ныне и făcătorului Tău Duh, acum şi
C. Amen. присно и во веки веков. pururea şi în vecii vecilor.
Х. Аминь. C. Amin.
CONGEDO
D. Sapienza! Д. Премудрость. D. Înţelepciune.
S. Santissima Madre-di-Dio, С. Пресвятая Богородице, P. Preasfîntă Născătoare de
salvaci. спаси нас. Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe
C. Più insigne dei cherubini, Х. Честнейшую херувим и noi.
e senza confronto più славнейшую без сравнения C. Ceea ce eşti mai cinstită
gloriosa dei serafini, senza серафим, без истления Бога decît heruvimii şi mai slăvită
corruzione hai partorito Dio Слова рождшую, сущую fără de asemănare decît
Verbo: te, la vera Madre-di- Богородицу тя величаем. serafimii, care fără
Dio, noi magnifichiamo. С. Слава Тебе, Христе stricăciune pe Dumnezeu
S. Gloria a te, Cristo Dio, Боже, упование наше, Cuvîntul ai născut, pe tine,
speranza nostra, gloria a te. слава Тебе. cea cu adevărat Născătoare
C. Gloria al Padre, e al Х. Слава Отцу, и Сыну, и de Dumnezeu, te mărim.
Figlio, e al santo Spirito, e Святому Духу, и ныне, и P. Slavă Ţie Hristoase

18
ora e sempre e nei secoli dei присно, и во веки веков, Dumnezeule, nădejdea
secoli. Amen. Аминь. Господи помилуй noastră, slavă Ţie.
Kyrie eleison (tre volte). (трижды). Благослови. C. Slavă Tatălui şi Fiului şi
Benedici. С. Живыми и мертвыми Sfîntului Duh şi acum şi
S. Colui che ha potere sui обладаяй, Христос pururea şi în vecii vecilor.
vivi e sui morti, Cristo nostro истинный Бог наш, Amin. Doamne miluieşte (de
vero Dio, per le preghiere молитвами Пречистыя trei ori). Binecuvintează.
della sua purissima Madre, Своея Матере, святых P. Cel ce stapîneşte viii şi
dei santi gloriosi apostoli славных и всехвальных morţii, Hristos, adevăratul
degni di ogni lode, dei Апостол, преподобных и Dumnezeul nostru, pentru
venerabili e teofori padri Богоносных Отец наших, rugăciunile Prea Curatei
nostri, ponga le anime dei и всех святых, душы от Maicii Sale, ale sfinţilor,
suoi servi (…) dipartiti da нас представльшихся раб slăviţilor şi întru tot lăudaţilor
apostoli, ale preacuvioşilor şi
noi nelle dimore dei giusti, Своих (…), в селениих
de Dumnezeu purtătorilor
doni loro il riposo nel seno di праведных учинит, в
părinţilor noştri şi ale tuturor
Abramo e li annoveri tra i недрах Авраама упокоит,
sfinţilor, sufletele robilor Săi
giusti, e abbia misericordia и с праведными (…) cei mutaţi de la noi, în
di noi, qual buono e amico сопричтет, и нас corturile drepţilor să-le aşeze,
degli uomini. помилует, яко Благ и în sinurile lui Avraam să-le
C. Amen. Человеколюбец. odihnească, şi cu drepţii să-le
Х. Аминь. numere, iar pe noi să ne
miluiască, ca un bun şi de
oameni iubitor.
C. Amin.
S. In una dormizione beata С. Во блаженном успении P. Întru fericita adormire
concedi eterno riposo, вечный покой подаждь, veşnica odihnă dă Doamne
Signore, ai defunti tuoi servi, Господи, усопшии рабом adormiţilor robilor tăi, şi le
e rendi loro eterna memoria. Твоии и сотвори им fă lor veşnică pomenire.
C. Eterna memoria. (tre вечную память. C. Veşnică pomenire. (de
volte) Х. Вечная память. trei ori)
(Трижды)

19
NOTE

Questo testo trilingue è stato pensato per le comunità ortodosse in Italia,


particolarmente quelle del Patriarcato di Mosca, in cui si celebra in più lingue.
Il testo italiano è basato su quello del Compendio Liturgico Ortodosso (1990),
con numerosi adattamenti suggeriti dall’Igumeno Andrew (Wade), e con varianti
tratte dall’Anthologhion di tutto l’anno (1999-2000) e dal Salterio curato dal
Protopresbitero Iosif Restagno (2001).
Il testo slavonico è quello in uso corrente nel Patriarcato di Mosca, mentre il
testo romeno (affiancato dove possibile a quello slavonico) si basa su quello
usato nella Metropolia ortodossa di Moldova.
Il testo è stato allineato su quello in uso corrente nella Chiesa Ortodossa Russa,
tranne alcune piccole varianti [segnate tra parentesi quadre] che si è preferito
mantenere per chiarezza, oppure perché compaiono in alcuni dei testi ufficiali
attualmente in uso nel Patriarcato di Mosca.
Delle preghiere sacerdotali e delle parti che abitualmente non si leggono ad alta
voce, è indicato solo il testo italiano.
Per ragioni di spazio e di praticità di lettura, non è stata inclusa la maggior parte
delle rubriche che illustrano i gesti e le azioni cerimoniali.

SIGLE E ABBREVIAZIONI
(per la parte italiana)
S. Parti del sacerdote
D. Parti del diacono (in assenza del diacono, spettano al sacerdote)
[D.] Parti riservate al diacono (in assenza del diacono, si omettono)
L. Parti del lettore
C. Parti del coro (e anche di tutti i fedeli)

Fine, e Gloria a Dio

20