Sunteți pe pagina 1din 31

PL - Instrukcje technicznedotyczące instalacji obsługi

RO - Instrucţiuni tehnice pentru instalare şi întreţinere

CLAS B
KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY Z
AKUMULACJĄ CIEPŁA
CENTRALA DE PERETE PE GAZ
CU ACUMULARE

CLAS B 24 FF
CLAS B 30 FF

generalităţi
Cuprins Punerea în funcţiune
generalităţi Procedura de aprindere......................................................... 44
Recomandări (avertizări) pentru instalare....................... 32 Pregătirea pentru punerea în funcţiune.......................... 44
Marcarea CE................................................................................ 32 Umplerea instalaţiei cu apă ................................................. 44
Placa de timbru caracteristici............................................... 32 Alimentare Gaz.......................................................................... 44
Norme de siguranţă................................................................. 33 Alimentarea Electrică.............................................................. 44
Descrierea produsului Prima pornire............................................................................. 44
Panoul de comenzi.................................................................. 34 Funcţia de Aerisire................................................................... 44
Vedere de Ansamblu............................................................... 34 Verificarea reglărilor pe partea de gaz.............................. 45
Dimensiuni cazan..................................................................... 35 Controlul presiunii de alimentare....................................... 45
Distanţe minime pentru instalare...................................... 35 Controlul puterii maxime sanitar........................................ 45
Şablon pentru instalare.......................................................... 36 Controlul puterii minime....................................................... 45
Accesul la meniurile de reglare........................................... 46
Date tehnice Reglarea puterii maxime de încălzire................................ 46
Date tehnice............................................................................... 37
Reglarea aprinderii lente....................................................... 46
Instalare Reglarea întârzierii de pornire a încălzirii........................ 46
Recomandări pentru prima instalare................................ 38 Controlul puterii maxime absolute pe circuitul de
Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea încălzire........................................................................................ 46
interiorului centralei................................................................ 38 Adaptarea la alt tip de gaz.................................................... 46
Racordarea la gaz..................................................................... 39
Presiune gaz pentru incalzire............................................... 47
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)....................... 39
Funcţia Auto............................................................................... 48
Racorduri hidraulice................................................................ 39
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de Sisteme de protecţie centrală
recirculare.........................................................................................39 Oprire de siguranţă.................................................................. 49
Dispozitivul de suprapresiune............................................. 39 Oprire de siguranţă pentru circulaţie apă
Curăţarea instalaţiei de încălzire......................................... 39 insuficientă................................................................................. 49
Presiune disponobilă.............................................................. 39 Blocarea funcţionării............................................................... 49
Schema hidraulică.................................................................... 40 Avertisment la funcţionare greşită.................................... 49
Racordarea conductelor de Aspiraţie şi Evacuare gaze Funcţia anti – îngheţ............................................................... 49
arse................................................................................................ 40 Tabel recapitulativ cu codurile de eroare........................ 50
Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum..... 40 Funcţia Coşar şi analiza combustiei................................... 50
Tabel lungimi tuburi de aspirare şi de evacuare gaze Controlul evacuării gazelor................................................... 50
arse ............................................................................................... 41 Funcţia “Coşar”........................................................................... 50
Rodzaje systemów zasysania/odprowadzania spalin 41 Meniu setare - reglare - diagnosticare
Conectările electrice............................................................... 42 Accesul la Meniurile de setare-reglare - diagnostic..... 51
Cablul de alimentare............................................................... 42 întreţinere
Conectarea componentelor periferice............................. 42 Note generale............................................................................ 59
Conectarea termostatului de ambianţă........................... 42 Proba de funcţionare ............................................................. 59
Schema electrică...................................................................... 43 Poziţionarea electrozilor........................................................ 59
Operaţiuni de golire instalaţie............................................. 59
Golirea instalaţiei sanitare..................................................... 59
Informaţii pentru utilizator................................................... 59

31
generalităţi

Recomandări (avertizări) pentru instalare Marcarea CE


Marca CE garantează că aparatul îndeplineşte condiţiile esenţiale ale
Instalaţia şi prima punere în funcţiune (prima pornire) a următoarelor directive:
centralei trebuie să fie efectuate numai de către personal
calificat în conformitate cu normele naţionale de instalare - 90/396/CEE
in vigoare şi cu eventualele dispoziţii ale autorităţilor privind aparatele pe gaz,
locale şi ale instituţiilor de sănătate publică. - 2004/108/CEE
După instalarea centralei, instalatorul trebuie să înmâneze referitoare la condiţiile esenţiale ale directivei privind
utilizatorului final, declaraţia de conformitate şi manualul compatibilitatea electromagnetică
de utilizare şi să-l informeze cu privire la funcţionarea - 92/42/CEE
centralei şi asupra dispozitivelor de siguranţă. cu privire la randament.
- 2006/95/CEE
Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru uz casnic. despre securitatea electrică
Trebuie să fie racordat la o instalaţie de încălzire şi la reţeaua de
distribuire apă caldă menajeră compatibile cu capacităţile şi puterile Placa de timbru caracteristici
sale.
2
Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele specificate. 1
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni
4
apărute din cauza folosirii improprii, greşite şi neadecvate sau pentru 3 5
nerespectarea instrucţiunilor din prezentul manual.
Instalaţia, întreţinerea (revizia) şi orice altă intervenţie trebuie să 6
fie efectuate în conformitate cu normele în vigoare şi conform
instrucţiunilor furnizate de către constructor. O instalare greşită 7
poate provoca daune persoanelor, animalelor şi lucrurilor şi pentru 8 MAX MIN
care firma constructoare nu este responsabilă. 9 12 14
Centrala este furnizată pe un palet, într-un ambalaj de carton, după 15
ce aţi scos ambalajul verificaţi integritatea aparatului şi asiguraţi-vă 13
10 11 16 17 18
că elementele furnizate sunt complete. În cazul unor neconformităţi
adresaţi-vă furnizorului. Elementele de ambalaj (benzile de plastic, Gas
saci de plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie să fie lăsate la mbar
19 20
îndemâna copiilor, deoarece sunt surse de pericole. Gas 21
În cazul defecţiunilor şi /sau unei proaste funcţionări opriţi aparatul, mbar 22
închideţi robinetul de gaz şi nu încercaţi să îl reparaţi singur, adresaţi-
vă personalului calificat.
Înainte de orice intervenţie de întreţinere (revizie) /reparaţie la
centrală, trebuie să întrerupeţi alimentarea electrică a centralei
aşezând întrerupătorul bipolar extern în poziţia “OFF”.
Legendă:
Eventualele reparaţii efectuate, folosind exclusiv piese de schimb
1. Marcă
originale, trebuie să fie executate doar de tehnicieni calificaţi.
2. Fabricant
Nerespectarea indicaţiilor de mai sus poate compromite siguranţa
3. Model - Nr. de serie
aparatului şi pentru aceasta constructorul nu este responsabil.
4. Referinţă comercială
În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor aşezate în apropierea
5. Număr de omologare
conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse şi a accesoriilor
6. Ţară de destinaţie - categoria gaz
lor, scoateţi aparatul din funcţiune aşezând întrerupătorul bipolar
7. Reglare Gaz
extern în poziţia “OFF” şi închizând robinetul de gaz. La terminarea
8. Tip de instalaţie
lucrărilor puneţi personalul calificat să verifice eficienţa conductelor
sau dispozitivelor. 9. Date electrice
Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi 10. Presiune maximă sanitară
întrerupătorul extern în poziţia “OFF”. 11. Presiune maximă de încălzire
Curăţaţi cu o cârpă umezită cu apă şi săpun. 12. Tip de centrală termică
Nu folosiţi detergenţi agresivi, insecticide sau produse toxice. 13. Clasă NOxe / Eficienţă
Respectarea normelor în vigoare permite o funcţionare sigură, 14. Debit calorific nominal de încălzire
ecologică şi o economie de energie. 15. Putere utilă de încălzire
În cazul folosirii unui kit sau unui opţional trebuie să fie folosite cele 16. Debit specific
originale. 17. Randamentul puterii modulului de încălzire
18. Debit calorific nominal sanitar
19. Gaz utilizabil
20. Temperatură ambiantă de funcţionare
21. Temperatură maximă de încălzire
22. Temperatură maximă sanitară

32
generalităţi
Norme de siguranţă

Legendă simboluri: Asiguraţi-vă că în cazul efectuării lucrărilor la o anumită


înălţime (în general, mai mult de doi metri peste nivel)
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării au fost prevăzute bare de susţinere (parapete) în zona de
de leziuni, în anumite circumstanţe chiar mortale, pentru persoa- lucru sau centuri de siguranţă individuale apte să prevină
ne. căderea, că în spaţiul parcurs la o eventuală cădere nu
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării există obstacole periculoase, că eventual impact va fi ate-
daunelor, în anumite circumstanţe chiar foarte grave, pentru nuat de suprafeţe de oprire semirigide sau deformabile.
obiecte, plante şi animale. Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Asiguraţi-vă că locul de muncă dispune de condiţii igienice
Instalaţi aparatul pe un perete solid, nesupus vibraţiilor. şi sanitare adecvate în ceea ce priveşte iluminatul, ventila-
Zgomot în timpul funcţionării rea, soliditatea.
Nu deterioraţi, atunci când găuriţi peretele, cablurile Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc.
electrice sau tuburile (conductele) existente. Protejaţi aparatul şi zonele din apropierea locului de
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explo- muncă cu material adecvat.
zii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din
conductele deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor deja existen- cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
te. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele de- Manevraţi aparatul cu protecţiile adecvate, cu grijă şi
teriorate. precauţie maximă.
Efectuaţi conectările electrice cu conductori cu secţiune Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din
adecvată. cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor.
Incendiu prin supraîncălzire din cauza trecerii curentului În timpul lucrărilor dotaţi-vă cu echipamentul individual
electric în cabluri subdimensionate. de protecţie adecvat.
Protejaţi tuburile şi cablurile de conectare astfel încât să Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente,
evitaţi deteriorarea lor. inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot,
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explo- vibraţii.
zii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin Organizaţi dezmembrarea materialului şi aparaturilor
conductele deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor deja existen- astfel încât manevrarea acestora să fie uşoară şi sigură,
te. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele de- evitând grămezile care pot provoca căderi sau prăbuşiri.
teriorate. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din
Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi instalaţiile la care cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor.
trebuie să se conecteze aparatul sunt în conformitate cu Operaţiunile în interiorul aparatului trebuie să fie efectua-
normele în vigoare. te cu maximă precauţie astfel încât să se evite contactele
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune, inco- bruşte cu părţile ascuţite.
rect instalaţi. Deteriorarea aparatului din cauza condiţiilor im- Leziuni din cauza tăierilor, înţepăturilor, zgârieturilor.
proprii de funcţionare. Faceţi operabile toate funcţiile de siguranţă şi control pe
Folosiţi ustensile şi aparaturi manuale adecvate uzului (în care le necesită o intervenţie la aparat şi, înainte de pune-
mod special asiguraţi-vă că ustensila nu s-a deteriorat şi rea în funcţiune, asiguraţi-vă că ele funcţionează corect.
că mânerul este întreg şi corect fixat), utilizaţi-le în mod Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza scurgerilor de gaz
corect, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime, după sau din cauza unei evacuări a fumului necorespunzătoare.
utilizare puneţi-le la locul lor. Deteriorarea sau blocarea aparatului din cauza funcţionării
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, necontrolate.
inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi. Deterio- Goliţi componentele care ar putea conţine apă caldă, acti-
rarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza vând evacuările respective, înainte de manevrarea lor.
proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor. Leziuni din cauza arsurilor.
Folosiţi aparaturi electrice adecvate uzului (în mod special Efectuaţi îndepărtarea depunerilor de calcar de pe com-
asiguraţi-vă că priza şi cablul electric de alimentare sunt ponente respectând specificaţiile din fişa de siguranţă a
întregi şi că părţile dotate cu motor rotativ sau alternativ produsului utilizat; în plus aerisiţi încăperea, folosiţi echi-
sunt corect fixate), utilizaţi-le în mod corect, nu încrucişaţi pament de protecţie adecvat şi evitaţi amestecarea cu pro-
conductele cu cablul de alimentare, asiguraţi-vă că nu duse diverse, protejând aparatul şi obiectele din jur.
vor cădea de la înălţime, deconectaţi-le şi după utilizare Leziuni din cauza contactului pielii şi ochilor cu substanţe aci-
puneţi-le la locul lor. de, inhalare sau ingestie de agenţi chimici nocivi. Deteriorarea
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, aparatului sau obiectelor din jurul lui din cauza coroziunii la
inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, substanţe acide.
vibraţii. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul ace- În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind
stuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor. din aparat, întrerupeţi alimentarea electrică, deschideţi
Asiguraţi-vă că scările portabile sunt bine sprijinite (sunt ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi şi nu Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum,
sunt alunecoase, că nu vor fi mutate cu cineva pe ele, că intoxicaţiilor.
cineva le supraveghează.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime sau din cauza
tăieturilor (scări duble).
Asiguraţi-vă că scările castel sunt bine sprijinite (sunt sta-
bile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi şi nu sunt
alunecoase, că au balustrade de-a lungul rampei şi para-
pete pe platformă.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.

33
Descrierea produsului
Panoul de comenzi

1. Afişaj
2. Tastă RESET
1 16 3. LED roşu iluminat = semnalizare blocare)
4. Ledul portocaliu excludere reîncălzire reci-
2 15
pient
5. Manometru
14
3
6. Buton selectare funcţionare vară/iarnă
- reglare temperatură de încălzire
4 13
7. Tastă programare _
5 12 8. Tastă MENU/Ok
9. Tastă Esc
6
11 10. Tastă programare +
7 10 11. Buşon reglare temperatură c. sanitar
8 12. Ceas programator (opţional)
9
13. Tastă ON/OFF
14. Led verde (Funcţia Auto Activată)
15. Tastă AUTO (Activare termoreglare)
16. Tastă excludere reîncălzire recipient

Vedere de Ansamblu
1. Racord metalic evacuare gaze arse
2. Presostat aer
30 3. Recipient colectare apă condens
1
26 4. Schimbator principal
27
5. Termostat supratemperatură
6. Sondă tur încalzire
7. Arzator
25 8. Electro de aprindere
2 9. Valva gaz
10. Aprinzator
3
11. Schimbator de caldura secundar in placi
12. Supapa circuit încalzire
28 13. Sondă apa menajera
4 14. Pompa de recirculare c. sanitar
5 15. cutie de racordare electrică
16. Filtru circuit încălzire
22
17. Fluxmetru c. sanitar
6 18. Circulator încălzire
19. Supapa c. sanitar
8
21 20. Vana cu 3 cai motorizata
7
21. Electrod aprindere flacără
22. Cameră de combustie
23 23. Sondă retur încalzire
20
9 24 24. Senzor de presiune
11
18 25. Ventilator
10 19
26. Vas de expansiune încălzire
17
27. Prize pentru analiza gaze arse (fum)
12
28. Rezervă apă caldă menajeră izolată
16 29. Sondă recipient
29
30. Vas de expansiune c. sanitar

13

14

15

34
Descrierea produsului
Dimensiuni cazan

600 312 (24/30 kW)


ø 100 242 (35kW)
ø 60

120 120
100
875
900

137
54 124 48 54 54 191
474

A. Tur Instalatie
B. Lesire apa calda
C. Intrare gaz
D. Inrare aparece
E. Retur Instalatie
Distanţe minime pentru instalare
Pentru a permite o desfăşurare uşoară a operaţiunilor de întreţinere
(revizie) la centrală, este necesar să se respecte distanţele minime
indicate în schemă.
Aşezaţi centrala în conformitate cu regulile tehnice, folosind o
nivelă cu bulă.
300

50 50

450
3 00

35
Descrierea produsului
Şablon pentru instalare

ø 80

ø 125
ø 80 ø 100 ø 80

90
120 120
195

78
550
105

ø 14
100

ø 80 + 80 ø 60/100 - ø 80/125
120 x x
895

195
900

105
105

200
972
867

137 600 137


191 191
474 474

ø 125/130
x
X
24 kW CF 324
200
24/30 kW 312
35 kW 242
974

164

294

54 124 48 54 54
48

600
420020041500

36
Date tehnice
Date tehnice

Model CLAS B 24 30
NOTĂ GEN.

Certificare CE (pin) 1312BR4793


Tip centrală termică B22-B32-C12-C32-C42-C52-C82
Putere calorică nominală max/min (Pci) Qn kW 25,8/11 30,0/13
Putere calorică nominală max/min (Pcs) Qn kW 28,7/12,2 33,3/14,4
Putere calorică nominală apă caldă menajeră max/min(Pci) Qn kW 27,0/11,0 31,3/13,0
Putere calorică nominală apă caldă menajeră max/min (Pcs) Qn kW 30,0/12,2 34,8/14,4
CARACTERISTICI ENERGETICE

Putere utilă max/min Pn kW 24,2/10,2 28,1/12,1


Putere utilă max/min apă caldă menajeră Pn kW 26,2/10,2 29,5/12,1
Randament de ardere (la coşul de fum) % 94,5 93,9
Randament la puterea calorică nominală (60/80°C) Hi/Hs % 93,8/84,5 93,6/84,3
Randament la 30 % la 47°C Hi/Hs % 93,6/84,3 93,2/83,9
Randament la puterea calorică minimă (60/80°C) Hi/Hs % 92,4/83,2 93,0/83,7
Stele de Randament (dir. 92/42/EEC) stea *** ***
Clasă Sedbuk clasă D D
Pierdere la oprire (∆T = 30 °C) % 0,4 0,4
Pierdere la nivelul coşului de fum cu arzătorul în funcţiune % 5,5 6,1
Presiune aer disponibilă Pa 100 104
Clasă Nox clasă 3 3
Temperatură fum (G20) (80°C-60°C) °C 105 114
Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C) % 6,5 6,4
EMISII

Conţinut de CO (0%O2) (80°C-60°C) ppm 50 92


Conţinut de O2 (G20) (80°C-60°C) % 8,8 8,9
Debit maxim fum (G20) (80°C-60°C) Kg/h 57,4 67,5
Exces de aer (80°C-60°C) % 72 74
Presiune de umflare vas de expansiune bari 1 1
ÎNCĂLZIRE

Presiune maximă de încălzire bari 3 3


CIRCUIT

Capacitate vas de expansiune l 10 10


Conţinut maxim de apă în instalaţie (75 °C - 35 °C) l 100/300 100/300
Temperatură de încălzire min/max °C 35/85 35/85
Temperatură apă caldă menajeră min/max °C 40/65 40/65
Capacitate rezervă apă caldă menajeră l 40 40
CIRCUIT APĂ CALDĂ

Debit specific apă caldă menajeră (∆T=30 °C) l/mn 19,0 21,0
MENAJERĂ

Cantitate de apă caldă ∆T=25°C l/mn 22,8 25,2


Cantitate de apă caldă ∆T=35°C l/mn 16,3 18,0
Stea confort apă caldă menajeră (EN13203) stea *** ***
Debit minim de apă caldă l/mn 1,7 1,7
Presiune apă caldă menajeră max/min bari 7 7
Tensiune/frecvenţă de alimentare V/Hz 230/50 230/50
ELECTRICĂ

Putere electrică absorbită totală W 140 160


Temperatură ambiantă minimă de utilizare °C 5 5
Nivel de protecţie a instalaţiei electrice IP X5D X5D
Greutate kg 55 55

37
Instalare
Recomandări pentru prima instalare Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi
Centrala serveşte pentru încălzirea apei la o temperatură mai mică controlarea interiorului centralei
decât temperatura de fierbere. Înainte de a executa o operaţie pe cazan, decuplaţi-l de la alimentarea
Aceasta trebuie să fie racordată la o instalaţie de încălzire şi la o electrică, închizând întrerupătorul bipolar extern şi robinetul de
reţea de apă menajeră, ambele dimensionate în conformitate cu gaz.
prestaţiile şi cu puterea centralei. Pentru a avea acces în interiorul cazanului este necesar să:
Înainte de a racorda centrala este necesar: - deşurubaţi cele două şuruburi de pe panoul frontal (a), să îl trageţi în
- să efectuaţi o spălare atentă a conductelor instalaţiilor pentru a faţă şi să îl desprindeţi din cârligele superioare (b),
îndepărta eventualele reziduuri de la filetare, de la sudură sau - rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi (c),
murdăriile care pot compromite corecta funcţionare a centralei, - decuplaţi cele două cârlige de pe panoul de închidere al camerei de
- să verificaţi pregătirea (dotarea) centralei pentru funcţionarea cu ardere. Trageţi-l spre voi şi desprindeţi-l de cârligele superioare (d)
tipul de gaz disponibil (citiţi cele prezentate pe eticheta amba-
lajului şi pe placa de timbru cu caracteristicile centralei),
- să verificaţi ca nu cumva coşul de evacuare gaze arse (fum) să fie a
întrerupt (gâtuit) şi ca nu cumva să fie racordate şi alte evacuări
de la alte aparate, cu excepţia cazului în care acest lucru s-a real-
izat pentru a servi mai mulţi utilizatori conform celor prevăzute
de Normele în vigoare,
- să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum deja existente,
dacă acestea sunt perfect curăţate şi să nu prezinte resturi de
zgură, deoarece eventuala desprindere a acestora ar putea
obstrucţiona trecerea gazelor arse (fumului) determinând situaţii
periculoase,
- să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum neadecvate, dacă
acestea au fost intubate,
- în prezenţa apelor cu o duritate foarte ridicată, va exista riscul de
acumulare de calcar având ca şi consecinţă diminuarea eficienţei
componentelor centralei,
- evitați instalarea aparatului în zonele în care aerul de combustie b
conține concentrații de clor ridicate (ambient de tip piscină),
şi/sau alți produşi toxici precum amoniacul (salon de coafură),
agenții alcalini (spălătorie)...

Aparatele de tip C, a căror cameră de combustie şi circuit de alimen-


tare cu aer sunt izolate (etanşe) faţă de mediu, nu au limite datorate
condiţiilor de aerisire şi volumului încăperii.
Pentru a nu compromite funcţionarea normală (regulată) a centralei,
locul de instalare trebuie să fie adecvat în raport cu valoarea temper-
aturii limită de funcţionare şi să fie protejat astfel încât centrala să nu
intre în contact direct cu agenţii atmosferici. Centrala este proiectată
pentru instalarea pe pardoseală, deci nu poate fi instalată la perete.
Centrala trebuie să fie instalată pe o podea (o pardoseală) adecvată c
ca să susţină greutatea acesteia.
La crearea unei încăperi tehnice se impune respectarea distanţelor
minime care garantează accesibilitatea la componentele centralei.

ATENŢIE
Instalarea şi prima aprindere (pornire) ale centralei trebuie
să fie efectuate de către personalul calificat în conformitate
cu normele naţionale de instalare, în vigoare şi conform
eventualelor preve-
deri ale autorităţilor locale şi ale instituţiilor de sănătate
publică.

ATENŢIE
În apropierea centralei nu trebuie să existe obiecte inflam- d
abile.
Asiguraţi-vă că ambientul de instalare şi instalaţiile la care
trebuie să fie racordat aparatul sunt în conformitate cu
normele în vigoare.
Dacă în încăperea de instalare este praf şi/sau sunt vapori
agresivi, aparatul trebuie să funcţioneze în mod indepen-
dent faţă de aerul din încăpere.

38
Instalare
Racordarea la gaz Pentru dimensionarea tuburilor și a radiatoarelor instalaţiei de
Centrala a fost proiectată pentru a utiliza gaze ce aparţin categoriilor încălzire se evaluează valoarea de nivel rezidual in functie de debitul
prezentate în următorul tabel: (capacitatea) cerut)ă, în funcţie de valorile prezentate pe graficul
pompei de recirculare.
NAŢIUNEA MODELUL CATEGORIA

RO
CLAS B 24
II2H3B/P Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de
CLAS B 30
recirculare
Asiguraţi-vă cu ajutorul plăcii de timbru aşezate pe ambalaj şi
pe aparat, că centrala este destinată ţării în care va trebui să fie mCE Presiune disponobilă
Pression disponible
instalată, că, de asemenea, categoria de gaz pentru care centrala a 5,0

fost proiectată corespunde uneia dintre categoriile admise de ţara 4,5

de destinaţie. 4,0
Conductele de racordare gaz trebuie să fie realizate şi dimensionate 3,5
conform celor prevăzute de Normele specifice şi în baza puterii
3,0
maxime a centralei; asiguraţi-vă şi de corecta dimensionare şi de
2,5
racordarea robinetului de interceptare.
Înainte de instalare se recomandă o curăţare atentă a conductelor 2,0
18-24 kW
de gaz pentru a îndepărta eventualele reziduuri care ar putea 1,5
30 kW
compromite funcţionarea centralei. 1,0 35 kW
Este necesar să se verifice dacă gazul distribuit corespunde gazului 0,5
pentru care a fost prevăzută centrala (a se vedea placa de timbru de l/h
0,0
pe centrală). 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

În plus, este important să se verifice dacă presiunea gazului (metan


sau GPL) ce urmează a fi utilizat pentru alimentarea centralei, in
cazul in care este insuficientă, ar putea duce la reducerea puterii
generatorului cu consecinţe neplăcute asupra utilizatorului.
Dispozitivul de suprapresiune
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică) Procedaţi la montarea tubului de evacuare al supapei de securitate F
În figură sunt reprezentate racordurile pentru racordarea centralei prezent în punga cu documentaţie.
la reţeaua de apă (hidraulică) şi la instalaţia de gaz. Fiţi atenţi ca Evacuarea dispozitivului de suprapresiune F - G trebuie să fie
conectată la un sifon de purjare care poate fi controlat cu ochiul liber,
presiunea maximă a reţelei de apă să nu depăşească 6 bar, în caz
pentru a evita - în cazul intervenţiei acestuia - vătămarea persoanelor,
contrar este necesară instalarea unui reductor de presiune. animalelor şi deteriorarea bunurilor, de care constructorul nu este
responsabil.
Racorduri hidraulice
Curăţarea instalaţiei de încălzire
În cazul instalării la instalaţii vechi deseori este sesizată prezenţa
substanţelor şi aditivilor în apă şi care ar putea influenţa in mod
negativ funcţionarea şi durata de viaţă a noii centrale. Înainte de
înlocuire este necesari să se efectueze o spălare atentă a instalaţiei
pentru a îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile care pot
compromite corecta funcţionare a centralei. Verificaţi dacă vasul
de expansiune are o capacitate adecvată conţinutului de apă al
centralei.

D
B
H H C
A E
I

A. Tur Instalatie
B. Lesire apa calda
C. Intrare gaz
D. Entrada de água fria
E. Tetur Instalatie
F. Supapă de siguranţă încălzire
G. Supapă de siguranţă de apă caldă menajeră
H. Robinet de umplere
I. Supapă dispozitiv de deconectare

39
Instalare
Schema hidraulică Conductele de evacuare gaze arse nu trebuie sa intre în contact cu
materiale inflamabile si nici nu trebuie sa fie instalate în apropierea
acestora, si nici nu trebuie sa strabata structuri sau pereti din
1 materiale inflamabile.
Joncţiunea (racordarea) tuburilor de evacuare gaze arse este realizată
2 cu racord (mufă) tată/mamă şi garnitură de etanşeizare. Racordurile
trebuie să fie puse împotriva sensului de scurgere a condensului.
25
22
5
Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum
4
- conectarea coaxială a centralei la coşul de fum de aspirare/ eva-
6 8 21
23 cuare,
- conectarea dublă a centralei la coşul de fum de evacuare cu
7
28
26 aspirarea aerului din exterior.
La conectarea centralei la coşul de fum trebuie să fie folosite pro-
9 duse rezistente la condens. Pentru lungimi şi schimbări de direcţie a
18
conectărilor consultaţi tabelul tipologiei de evacuare.
Kit-urile de conectare aspirare (evacuare gaze arse sunt furnizate
29 20 24 separat de aparat în funcţie de diferitele soluţii de instalare. Centrala
12
este prevăzută pentru racordarea la un sistem de aspirare şi evacu-
11
are gaze arse coaxial.
13 Racordarea centralei la coşul de fum este efectuată la toate aparatele
cu tuburi coaxiale Ø80/80.
14
Pentru pierderile de sarcină ale conductelor consultaţi catalogul
gaze arse. Rezistenţa suplimentară trebuie luată in consideraţie la
dimensiunea de mai sus.
30 17 Pentru metoda de calcul, valorile lungimilor echivalente şi exem-
16
plele de instalare consultaţi catalogul gaze arse.
19
ATENŢIE
Asigurati-va ca nu sunt obstructionate conductele de
B D A E C evacuare si ventilare.
Asigurati-va ca nu prezinta scapari de gaze conductele de
1. Racord metalic evacuare 18. Circulator încălzire
evacuare gaze arse
gaze arse 19. Supapa c. sanitar
2. Presostat aer 20. Vana cu 3 cai motorizata
Centrala este dispusă pentru a fi racordată la un sistem de aspirare şi
4. Schimbator principal 21. Electrod aprindere flacără
evacuare a gazelor de ardere coaxial, 60/100.
5. Termostat supra- 22. Cameră de combustie
Pentru a utiliza tipul de montaj cu două conducte separate (una de
temperatură 23. Sondă retur încălzire
aspiraţie şi alta de evacuare), este necesar să folosiţi una din cele
6. Sondă tur încălzire 24. Senzor de presiune două prize de aer.
7. Arzator 25. Ventilator Îndepărtaţi capacul deşurubând şurubul şi introduceţi racordul
8. Electrode aprindere 26. Vas de expansiune încălzire pentru priza de aer, fixând-o cu şurubul din dotare.
9. Valva gaz 28. Rezervă apă caldă menajeră
11. Schimbator de caldura se- izolată
cundar in placi 29. Sondă recipient
12. Supapa circuit încălzire 30. Vas de expansiune c. sani-
13. Sondă apa menajera tar
14. Pompa de recirculare c. sa-
nitar
16. Filtru circuit încălzire
17. Fluxmetru c. sanitar

Racordarea conductelor de Aspiraţie şi Evacuare


gaze arse
Centrala este adecvată pentru funcţionarea in modalitatea B luând
aer din ambient şi in modalitatea C luând aer din exterior.
La instalarea unui sistem de evacuare fiţi atenţi la izolări pentru a
evita infiltrările de gaze arse în circuitul de aer.
Kitul orizontal trebuie să fie înclinat cu o pantă descendentă de 3%
spre centrală pentru a evacua condensul.
În cazul instalării de tip B încăperea în care centrala este instalată
trebuie să fie ventilată de o priză de aer adecvată şi in conformitate
cu normele în vigoare. În încăperile cu riscuri de vapori corozivi (de
exemplu: spălătorii, saloane de coafură, medii pentru procese gal-
vanice, etc.) este foarte important să se utilizeze instalarea de tip C
cu alimentare (luare) de aer din exterior, pentru combustie. În acest
mod se protejează centrala de efectele coroziunii.
Pentru realizarea unui sistem de aspirare /evacuare de tip coaxial
este obligatorie folosirea accesoriilor originale.

40
Instalare
Tabel lungimi tuburi de aspirare şi de evacuare gaze arse

Lungimea maximă tuburi aspirare /evacuare (m)

Diametru (mm)
Tipologie de
evacuare

CLAS B 24 CLAS B 30
diafragmă ø 44 Fără diafragmă diafragmă ø 44 Fără diafragmă
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

C12

ø 60/100
C32 0,5 0,75 0,75 4 0,5 0,75 0,75 4
C42
Sisteme coaxiale

B32 0,5 0,75 0,75 4 0,5 0,75 0,75 4


C12

ø 80/125
C32 0,75 3 3 11 0,75 3 3 11
C42
B32 0,75 3 3 11 0,75 3 3 11
C12 S1 = S2 S1 = S2

ø 80/80
C32
Sisteme duble

C42 0,5/0,5 9/9 0/0 21/21 0,5/0,5 11/11 11/11 24,58/24,58

C52 1 + S2 1,05 1/27,5 0 1/50,89

80/80
ø
C82 1/1 1/23 1/23 1/44 1/5 1/5 1/-1 1/9

B22 2 24 24 45 6 6 0 10

80
ø
S1. aspirare aer - S2. evacuare gaze arse

Rodzaje systemów zasysania/odprowadzania spalin


Aer de combustie provenit din ambient Aer de combustie provenit din ambient
B22 Evacuarea gazelor C42 Evacuarea gazelor
arse în exterior.Aspi- arse şi aspirare aer
rare aer din ambient prin coşul de fum
singur sau colectiv
integrat in clădire.

B32 Evacuarea gazelor C52 Evacuarea gazelor


arse în coşul de fum arse în exterior şi
singur sau colectiv aspirare aer prin
integrat in clădire. peretele extern în
Aspirare aer din acelaşi câmp de
ambient. presiune.

Aer de combustie provenit din exterior C82 Evacuarea gazelor


C12 Evacuarea gazelor arse prin coşul de
arse prin peretele ex- fum singur sau
tern în acelaşi câmp colectiv integrat in
de presiune. clădire.Aspirare aer
prin peretele extern.

C32 Evacuarea gazelor


arse şi aspirare
aer din exterior cu
terminal la acoperiş
extern în acelaşi
câmp de presiune.

41
Instalare
ATENŢIE Astfel, aveţi acces la cutia cu borne (vezi fig) pentru a conecta:
Înainte de orice intervenţie la centrală, întrerupeţi TA1 - termostat de ambianţă 1
alimentarea electrică cu ajutorul întrerupătorului bipolar TA2 - termostat de ambianţă 2
extern. SE - sondă externă
Conectările electrice
Pentru o mai mare siguranţă adresaţi-vă personalului califi cat
ca să facă o verifi care atentă a instalaţiei electrice. Constructorul
nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa
împământării instalaţiei sau de anomaliile de alimentare electrică.
Verificaţi dacă instalaţia este adecvată pentru puterea maximă
absorbită de la centrală şi indicată pe placa de timbru. Controlaţi
dacă secţiunea cablurilor este potrivită, oricum nu mai mică de 1,5
mm2. Corecta conectare cu o eficientă împământare a instalaţiei
este indispensabilă pentru a garanta siguranţa aparatului. Cablul
de alimentare trebuie conectat la o reţea de 230V-50Hz respectând
polarizarea L-N şi împământarea. În cazul în care schimbaţi cablul
electric de alimentare adresaţi-vă personalului calificat, pentru
racordarea centralei folosiţi fi rul galben / verde de împământare,
L N
mai lung decât fi rele de alimentare (N-L).
Cablul de alimentare
120

H05V2V2-F E-BUS TA1


TA2
FLOOR SE
T
140 B 1 2 3 4 5 6

Important! Conectările la reţeaua electrică trebuie efec-


tuate cu conectare (legătură) fi xă (nu cu ştecher mobil) şi
dotate cu întrerupător bipolar cu o distanţă de deschidere
a contactelor de cel puţin 3 mm. Pentru informaţii detaliate, consultaţi Manualul de Termoreglare
Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau adaptoare. Este ARISTON.
interzisă folosirea tuburilor instalaţiei sanitare, de încălzire şi de gaz
pentru realizarea instalaţiei de împământare a aparatului. Centrala
nu este protejată împotriva efectelor fulgerelor. În cazul în care este Conectarea termostatului de ambianţă
necesară înlocuirea siguranţelor de reţea, folosiţi siguranţe de 2A - scoateţi şuntul TA1,
rapide. - racordaţi TA în locul şuntului TA1 pe domino.

Conectarea componentelor periferice


Pentru a avea acces la conexiunile elementelor periferice, procedaţi
L N
astfel:
- opriţi alimentarea electrică a cazanului
- defiletaţi capacul cutiei de racordare electrică care se găseşte sub
aparat
- deschideţi capacul.

TA2
E-BUS TA1 FLOOR SE
T
B 1 2 3 4 5 6

230V

42
Sondă
Sonde Noir
N = Negru
externă
extérieure
Circulator B = Albastru
Bleu
Termostat de Circulateur Bl= Alb
Blanc
c. sanitar
Thermostat sanitaire R = Roşu
Rouge
ambiantă 2 Ventilator
plancher chauffant Vert
V =Verde
Ventilateur
M = Maro
Marron
Termostat
Thermostatde Vană de G = Gri
Gris
Schema electrică

ambiantă
d’ambiance L N
Vanne
distribuţie
(option)
(opţional) distributrice Circulator circuit
Aprinzător
încălzireCirculateur Allumeur

M
TA2
E-BUS TA1 FLOOR SE

B
B 1 2 3 4 5 6
T

M
B
Comandă
Commandela

M
N

B
M
àdistanţă
distance

N
G
B
Siguranţă
Fusible de protection
fuzibilă
230 V - 2A de
CN17
protecţie
2 1
230 V - 2A

N
N
Sondă solară
Sonde solaire

B
CN07
8 7 6 5 4 3 2 1

Bl
N

N
N

M
FILLING EXT. P. SPEED PUMP FAN
PUMP L N

G
VALVE
Senzor

R
Capteur de
devitesse DIVERTER 4 3 2 1 6 5 4 2 3 1
CN20

viteză

R
FAST FUSE 2A
CN9
CN12 CN10

V
CN04 4 3 2 1
CN3

V
1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1

FAN

DIVERTR VALVE

Bl
Vană gaz

PUMP + SPEED
Vanne gaz

Bl
2 1

CN17

N
8 7 6 5 4 3 2 1

N
CN07

G
CN15
CN11

G
Sondă recipient
Sonde ballon

N
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

CN04

TIMER

B
Sondă apă caldă
Sonde sanitaire

M
FLOW
menajeră 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
P
CN22

CN14
Sonde pression
Sondă presiune
circuit primaire
circuit primar
CN01
CN16 DISPLAY

CN21
CN22 B A 6 1 5 1
CN19

CN5
CN24

EARTH
CN02

121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 OTS ROOM CN25 CN08 CN13 FLAME

N
N
G

G
Sondă retur
Sonde retour Affichage

Bl
circuit primaire Afișaj

Bl
responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa împământării instalaţiei sau de anomaliile de alimentare electrică.

Sonde départ
Sondă tur

M
circuit primaire

M
Thermostat
Termostat

N
surchauffe Debistat apă Electrode
Electrod

N
supratemperatură
caldă menajeră ionisation
ionizare
Presostat
Pressostat aer Débistat
sanitaire
- Platină altă
B- PlatineBautres opţiuni A - Platină e-magistrală (opţional)
options A- Platine e-bus (option)

43
Instalare

Pentru o mai mare siguranţă adresaţi-vă personalului calificat ca să facă o verificare atentă a instalaţiei electrice. Constructorul nu este
Punerea în funcţiune
Procedura de aprindere Alimentarea Electrică
Apăsaţi tasta ON/OFF de pe panoul de comenzi pentru a aprinde ca- - Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa de alimentare coincid cu da-
zanu: tele înscrise pe placa de timbru a centralei;
Pe afișaj va apărea : - verificaţi eficienţa împământării.

Prima pornire
1. Asiguraţi-vă că:
- robinetul de gaz este închis;
- racordarea electrică este efectuată în mod corect. Asiguraţi-vă în
orice caz că firul de împământare verde/galben este racordat la o
instalaţie de împământare bună;
- ridicaţi, cu ajutorul unei şurubelniţe, dopul valvei de suprapresiune,
automată;
- puneţi în funcţiune cazanul (apăsând tasta On/Off ) şi selectaţi
modalitatea de stand-by; cazanul nu primeşte nici o cerere, nici
de la circuitul de încălzire, nici de la cel sanitar.
- activaţi ciclul de aerisire apăsând tasta Esc timp de 5 secunde.
Cazanul va începe un ciclu de dezaerare care va dura cam 7
minute; în caz de necesitate, acesta poate fi întrerupt apăsând
tasta Esc.
Prima cifră indică modalitatea de funcţionare: - la terminarea acestuia, verificaţi să nu mai existe aer în instalaţie;
0 XX - Aşteptare, nicio cerere în caz contrar, repetaţi operaţia;
C XX - Cerere încălzire - aerisiţi caloriferele;
c XX - Post-circulare încălzire - conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie adecvată
d XX - Cerere apă caldă menajeră şi fără nici un obstacol
b XX - Reîncălzire recipient - asiguraţi-vă că toate fantele de aerisire / ferestrele din încăpere
h XX - Post-circulare după un consum de apă caldă menajeră sunt deschise (instalarea tip B).
F XX - Pompa circulare ptr protecţie la îngheţ activă 2. Deschideţi robinetul de gaz şi verificaţi etanşeitatea racordurilor,
- Arzător protecţie la îngheţ activ. inclusiv cele ale centralei, verificând ca aparatul de măsură să nu
semnaleze nici o trecere de gaz. Eliminaţi eventualele scăpări de
A doua şi a treia cifră indică : gaz.
- temperatura pe tur, dacă nu este activă nici o cerere. 3. Puneţi în funcţiune cazanul selectând cu Tasta Mode funcţionarea
- temperatura de tur, în modalitatea de încălzire. (încălzire sau apă caldă menajeră).
- la solicitare apă caldă menajeră (instantanee, cu recipient sau
solară), temperatura apei calde manajere reglate.
- temperatura de tur, în modalitatea antiîngheţ.
Funcţia de Aerisire
Apăsând tasta Esc timp de 5 secunde cazanul va începe un ciclu de
Puneţi în funcţiune centrala termică activând funcţionarea Vară, aerisire care va dura aproximativ 7 minute. Funcţia poate fi întreruptă
Iarnă.
apăsând din nou tasta Esc. Dacă este necesar, puteţi activa un nou
ciclu. Verificaţi ca şi cazanul să fie în modalitatea Stand-by (nicio
Pregătirea pentru punerea în funcţiune cerere de la circuitul de încălzire sau de la cel sanitar).
Pentru a garanta siguranţa şi buna funcţionare a centralei, punerea
în funcţiune trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat şi
care să fie autorizat de lege, în acest sens.

Umplerea instalaţiei cu apă


Procedaţi după cum urmează:
- deschideţi robinetul de pe circuitul de tur (alimentare cu apă
rece);
- desfaceţi capacul valvei automate de suprapresiune, de pe
pompa de circulaţie;
- deschideţi treptat robinetul de umplere al cazanului şi închideţi
valvele de aerisire de pe calorifere, imediat după ce iese apa;
- închideţi robinetul de umplere al centralei când presiunea indicată
pe hidrometru este între 1 şi 1,5 bari.

Alimentare Gaz
Procedaţi în următorul mod:
- verificaţi dacă tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat pe
placa de timbru a centralei;
- deschideţi uşile şi ferestrele;
- evitaţi apariţia scânteilor şi flăcărilor libere;
- verificaţi etanşeitatea instalaţiei de combustibil cu robinetul de
interceptare al centralei pus pe închis şi ulterior deschis, iar valva
de gaz închisă (dezactivată), timp de 10 minute contorul (sesizo-
rul de gaz) nu trebuie să indice nici o trecere de gaz.

44
Punerea în funcţiune
Verificarea reglărilor pe partea de gaz
(a)
Controlul presiunii de alimentare
1. Desfaceţi şurubul 1 (fig. a) şi introduceţi tubul de racord al mano-
metrului în priza de presiune.
2. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia
coşar”apăsaţi tasta timp de 5 secunde: pe display, apare t
--). Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute
pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus.
3. La sfârşitul controlului strângeţi şurubul 1. 1
4. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute.

Controlul puterii maxime sanitar


1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi şurubul 2 (fig.b) şi
(b)
introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia
coşar”), apăsaţi tasta timp de 5 secunde: pe display, apare
t -- , apăsaţi tastă a activa funcţionarea la puterea maximă (c
sanitar). Pe display, apare t --. Presiunea de alimentare trebuie să 2
corespundă celei prevăzute în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul
de gaz pentru care cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde
scoateţi învelişul de protecţie şi acţionaţi asupra şurubului de
reglare 3 (fig. c).
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul 2 şi verificaţi etanşarea.
5. Repuneţi învelişul de protecţie al modulatorului.
6. Reconectaţi tubul de compensare. (c)
7. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute.

Controlul puterii minime


1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi şurubul 2 (fig. b) şi
introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
3
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia
coşar”), apăsaţi tasta timp de 5 secunde: pe display, apare t
--, apăsaţi tasta a activa funcţionarea la puterea minimă.
Pe display, apare t__ .
Scoateţi un cablu al modulatorului (fi g.d) presiunea trebuie să
corespundă celei prevăzute în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul
de gaz pentru care cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde (d)
acţionaţi asupra şurubului de reglare 4 (fig. d).
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul 2 şi verifi caţi etanşarea.
5. Reconectaţi cablul modulatorului.
6. Reconectaţi tubul de compensare..
7. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute.

45
Punerea în funcţiune
Accesul la meniurile de reglare Reglarea aprinderii lente
meniul 2 - Parametrii Cazanului Cu acest parametru se limitează puterea utilă a centralei în faza de
sub-meniul 3 - parametrul 1 aprindere.
Putera maximă a circ. încălzire care poate fi reglată Acest parametru trebuie să fi e modificat numai dacă presiunea pe
sub-meniul 2 - parametrul 0 circuitul de retur al valvei de gaz, în faza de aprindere (măsurată cu
Reglare Aprindere Lentă circuitul sanitar activat) nu corespunde cu valorile indicate în tabelul
sub-meniul 3 - parametrul 5 recapitulativ.
Reglare Pornirii Întârziate Pentru a verifica puterea de aprindere lentă, accesaţi meniul 2/
sub-meniul 3 - parametrul 0 submeniul 2/parametrul 0.
Puterea maximă ABSOLUTA a circ. încălzire Dacă este necesar, modificaţi valoarea parametrului până când
(NUMAI ÎN CAZUL SCHIMBĂRII TIPULUI DE GAZ SE VA presiunea este corectă.
ÎNLOCUI PLACA)
Reglarea întârzierii de pornire a încălzirii
Acest parametru - meniul 2/sub-meniul 3/parametrul 5 - vă per-
mite să introduceţi, manual (0) sau automat (1) timpul de aşteptare
înainte de pornirea succesivă a arzătorului, după ce acesta s-a stins
ca urmare a atingerii temperaturii stabilite pe termostat.
Selectând modalitatea manuală, puteţi regla întârzierea în minute,
Tastă de la parametrul următor – meniul 2/sub-meniul 3/parametrul 6;
programare sunt posibile valorile de la 0 la 7 (minute).
Tasta În modul automat, cazanul va stabili timpul corespunzător, în baza
Menu/Ok temperaturii stabilite (set-point).
Controlul puterii maxime absolute pe circuitul de
încălzire
(NUMAI ÎN CAZUL SCHIMBĂRII TIPULUI DE GAZ SE VA ÎNLOCUI PLA-
Pe ecran, informaţiile cu privire la meniuri şi la fi ecare parametru CA)
sunt indicate de cifrele evidenţiate în desen şi de textul care apare. Pentru a controla sau modifica puterea maximă absolută în circuitul
de încălzire accesaţi valva de gaz şi procedaţi astfel:
1. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran va apărea, intermitent, cifra 1. slăbiţi şurubul 2 (fig.b) şi introduceţi tubul de racord al manome-
000 trului în priza de presiune.
2. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi pentru a selecta 2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
meniul, de ex.: 200 3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă activând “funcţia
3. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran vor apărea primele două cifre şi coşar” (apăsaţi tasta timp de 5 secunde: pe display va
vi se va cere codul de acces 210 apărea t --).
Atenţie! Meniurile speciale, care pot fi modificate numai de Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute
instalatorii specializaţi, pot fi accesate numai după introducerea în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul de gaz pentru care cazanul a
codului de acces. fost predispus. Dacă nu corespunde, accesaţi meniul 2/sub-me-
4. apăsaţi tasta MENÚ/OK, pe ecran va apărea 222 niul 3/parametrul 0 şi rotiţi encoderul pentru a modifi ca valoa-
5. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi , pentru a alege rea, până la atingerea presiunii indicate în tabelul “Reglare Gaz”.
codul 234 4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul 2 şi verifi caţi etanşarea.
6. apăsaţi tasta MENÚ/OK pentru a alege sub-meniul dorit; pe ecran 5. Funcţia “coşar” se dezactivează automat după 10 minute sau prin
vor apărea, intermitent, primele două cifre: 220” apăsarea tastei .
7. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi şi , pentru a selecta
un submeniu, de ex.: 230 Adaptarea la alt tip de gaz
8. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa parametrii sub-meniului; Cazanul poate funcţiona şi cu gaz lichid; trecerea de la gaz metan
vor apărea – intermitent – cifrele 230 (G20) la gazul lichid (G30 - G31) sau invers se va face de un Instalator
9. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi , pentru a selecta Califi cat, utilizând setul special furnizat.Operaţiunile de efectuat
un parametru, de ex.: 231 sunt următoarele:
10. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa acest parametru; pe 1. debranşaţi aparatul de la alimentarea electrică
ecran va apărea valoarea, de ex.: 70 2. închideţi robinetul de gaz
Notă: Valoarea parametrului va fi afişată 20 de secunde, după 3. opriţi alimentarea electrică a cazanului
care, alternativ, vor apărea indicaţiile despre parametru de ex: 4. accesaţi camera de ardere după instrucţiunile furnizate în
70 > 231 paragraful “instrucţiuni pentru îndepărtarea mantalei şi controlarea
11. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi pentru a introduce interiorului centralei”
o nouă valoare, de ex.:75 5. înlocuiţi duzele apoi lipiţi etichetele de identifi care aşa cum vi
12. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a memora modificarea sau tasta se arată în foia de instrucţiuni furnizată cu setul
ESC pentru a anula modificarea. 6. verificaţi etanşeitatea la gaz
7. puneţi în funcţiune aparatul
Apăsaţi ESC pentru a vă întoarce la pagina obişnuită.
8. reglaţi gazele după indicaţiile din paragraful “Verificarea
Pentru a acesa celelalte meniuri, care nu au nevoie de codul de
reglării gazelor”, urmărind valorile
acess, trecerea de la meniuri la sub-meniul este directă.
- maximă circuit menajer
- minimă
Reglarea puterii maxime de încălzire - maximă absolută încălzire
Pentru a controla puterea maximă a circuitului de încălzire accesaţi - maximă reglabilă încălzire
meniul 2 /sub-meniul 3/ parametrul 1 şi verificaţi (sau modificaţi, - aprindere Lentă
dacă este necesar) valoarea, aşa cum este indicat în tabelul “Reglare - întârziere la aprindere
Gaz”. 9. faceţi analiza gazelor de ardere.

46
Punerea în funcţiune
Tabelul indica relatia dintre presiunea de gaz la arzator si nivelul de putere al cazanului in modul de functionare pe incalzire.

Presiune gaz pentru incalzire


Gas Putere utila (kW) 10,2 12,5 14,5 16,5 20,0 22,0 24,2
G20 mbar 2,3 3,5 4,6 6 8 9,7 11,7
Reglare putere incalzire (*) 0 42 47 53 59 64 69
G30 mbar 5,5 8,3 11,1 14,4 17,7 21,4 25,9
24

Reglare putere incalzire (*) 0 60 68 74 80 85 90


G31 mbar 6,8 10,2 13,7 17,8 22,5 27,3 33
Reglare putere incalzire (*) 0 65 73 80 86 92 98
Gas Putere utila (kW) 12,1 14 16 18 20 24 26 28

G20 mbar 2,3 3,1 4,0 5,1 6,3 8,9 10,4 12,1
Reglare putere incalzire (*) 0 37 42 46 50 57 61 64
30

G30 mbar 5,1 6,8 8,9 11,3 13,9 19,1 22,4 26


Reglare putere incalzire (*) 0 52 58 63 69 76 81 84
G31 mbar 6,2 8,3 10,8 13,7 16,9 24,4 28,6 33,2
Reglare putere incalzire (*) 0 55 62 68 73 83 89 95

(*) Reglabil cu parametrul 231

24 30
G20 G30 G31 G20 G30 G31
Indice Wobe inf. (15°C, 1013 mbar) (MJ/m3) 45,67 80,58 70,69 45,67 80,58 70,69
Presiunea de intrare gaz mbar 20 28/30 37 20 28/30 37
Resiune la ieşire a valvei de gaz (mbar)
Putere max sanitara 12,5 28,1 34,1 12,9 27,7 35,8
Max Putere Încălzire Absolut 11,7 25,9 33,0 12,2 26 33,2
(meniul 2/ sub-meniul 3/ parametrul 0) (69) (87) (98) (64) (85) (95)
Putere minima mbar 2,3 5,5 6,3 2,3 5,1 6,2
Presiunea de aprindere lentă 2,4 6,5 6,5 5,5 9,5 9,5
(meniul 2/ sub-meniul 2/ parametrul 0) (36) (54) (54) (36) (47) (47)
Putere maxime de încălzire
52 71 78 49 66 71
(meniul 2/ sub-meniul 3/ parametrul 1)

Întârzierii aprinderii
automatico automatico
(meniul 2/ sub-meniul 3/ parametrul 5)

Nr. duze arzător 11 13


Duze diametru (mm) 1,32 0,80 0,80 1,32 0,80 0,80
Consum max/min (15°C, 1013 max apă caldă menajeră 2,86 2,13 2,10 3,31 2,47 2,43
mbar) max încălzire 2,73 2,03 2,00 3,17 2,37 2,33
(G.N.= m3/h)
(GPL = Kg/h) minimum 1,16 0,87 0,85 1,38 1,03 1,01

47
Punerea în funcţiune
Funcţia Auto Exemplul 1:
Funcţia permite cazanului să se adapteze automat la modul de INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU TER-
funcţionare (temperatura caloriferelor) şi la condiţiile exterioare, MOSTAT AMBIANŢĂ ON/OFF:
în scopul de a atinge şi menţine constantă temperatura ambiantă în acest caz este necesar să introduceţi parametrii :
stabilită. 4 2 1- Activare Termoreglare cu senzori
În funcţie de elementele periferice conectate, precum şi de numărul - selectaţi 01 = Termoreglare de bază
zonelor comandate, cazanul reglează automat temperatura pe cir- 2 4 4 -Boost Time (opţional)
cuitul de tur. poate fi reglat numai timpul de aşteptare (mărirea temperatu
Stabiliţi deci parametrii care vă interesează (vezi meniu reglaje).Pen- rii în circuitul de tur cu câte 4°C).
tru a activa funcţia păsaţi tasta AUTO. Valoarea diferă în funcţie de tipul aparatului şi instalaţiei.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi Manualul de termoreglare Dacă Boost Time = 00, funcţia nu este activă
ARISTON.
Exemplul 2:
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU TER-
MOSTAT AMBIANŢĂ ON/OFF ŞI SONDĂ EXTERNĂ:
în acest caz este necesar să introduceţi parametrii :
4 2 1 - Activare Termoreglare cu senzori
- selectaţi 03 = numai sonda externă
4 2 2 - Selectaţi curba de termoreglare
- selectaţi curba care vă interesează în baza tipului instalaţiei,
aparatului, izolării termice a edifi ciului, etc.
4 2 3 - Deplasarea paralelă a curbei - dacă e este cazul - vă poate
permite să micşoraţi sau să măriţi temperatura de set-point
(poate fi modificată şi de utilizator, cu buşonul de reglare
a temperaturii de încălzire, care, dacă funcţia AUTO este
dezactivată, are rolul de a deplasa paralel curba).

Exemplul 3 :
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU
CONTROL TELECOMANDAT + SONDĂ EXTERNĂ
în acest caz este necesar să introduceţi parametrii :
4 2 1 - Activare Termoreglare cu senzori
- selectaţi 4 = sonda externă + sonda ambianţă
4 2 2 - Selectaţi curba de termoreglare
- selectaţi curba care vă interesează în baza tipului instalaţiei,
aparatului, izolării termice a edificiului, etc.
4 2 3 - Deplasarea paralelă a curbei - dacă e este cazul - vă poate
permite să micşoraţi sau să măriţi temperatura de set-point
(poate fi modificată şi de utilizator, cu encoderul, care, dacă
funcţia AUTO este dezactivată, are rolul de a deplasa paralel
curba).
4 2 4 -Influenţa senzorului de ambianţă
- vă permite să reglaţi influenţa pe care senzorul de ambianţă
o are asupra calculării temperaturii de set-point pe circuitul
de tur (20 = maximă, 0 = minimă).

48
Sisteme de protecţie centrală
Centrala este protejată împotriva proastelor funcţionări Funcţia anti – îngheţ
(defecţiunilor) prin controalele interne ce sunt făcute de placa Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C pompele
electronică, care operează, dacă este necesar, o blocare de siguranţă. de recirculare rămân în funcţiune timp de 2 minute şi valva cu trei
In caz de blocare a aparatului pe display-ul panoului de comandă căi (dacă există boiler) în timpul acestei perioade este comutată pe
este vizualizat (apare) un cod care se referă la tipul de oprire şi la modul sanitar (apă menajeră) şi încălzire la intervale de un minut. Pe
cauza care a generat-o. Pot exista două tipologii: display este afişat simbolul F cu valoarea temperaturii de tur. După
primele două minute de circulaţie pot apărea următoarele situaţii:
Oprire de siguranţă
A) dacă temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulaţia este
Acest tip de eroare se numeşte “volatilă” ceea ce înseamnă că
întreruptă;
încetează imediat după eliminarea cauzei care a provocat-o. Pe
B) dacă temperatura de tur este cuprinsă între 4°C şi 8°C se va
display va apărea intermitent mesajul “Err” urmat de codul anomaliei
efectua o altă circulaţie de două minute; în cazul in care se
(de ex., Err/ 101).
efectuează mai mult de 10 cicluri centrala ajunge în situaţia C.
Imediat după încetarea cauzei care a provocat această oprire aparatul
C) dacă temperatura de tur este mai mică de 4°C se aprinde
se reporneşte şi începe să funcţioneze în mod normal.
arzătorul la puterea minima până când temperatura ajunge la
În timp ce cazanul este în oprire de siguranţă este posibil să încercaţi
33°C.
să îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul cu ON/OFF
Cu boilerul,dacă temperatura apei menajere este mai mică de
de pe panoul de comandă.
8°C valva cu trei căi este comutată pe mod sanitar până când
Oprire de siguranţă pentru circulaţie apă temperatura apei menajere ajunge la 12°C, după care timp de
insuficientă două minute se efectuează o post – circulaţie.
Dacă apa nu circulă în mod eficient în circuitul de încălzire, cazanul Funcţia este activă mereu, cu excepţia cazurilor de opriri de
va semnala oprirea de siguranţă. sigurnaţă care împiedică funcţionarea pompei de recirculare şi
Pe display va apărea unul din codurile de la 1 03 la 1 07. a sondei NTC de tur.
Verificaţi presiunea pe hidrometru şi închideţi robinetul imediat ce Protecţia anti - îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă
presiunea atinge 1 - 1,5 bar. stare de funcţionare
Puteţi restabili funcţionarea corectă a instalaţiei umplând bazinul - dacă presiunea în instalaţie este suficientă;
cazanului cu apă, prin deschiderea robinetului de sub cazan. - dacă centrala este alimentată la curent electric;
Dacă cererea de completare a nivelului este frecventă, opriţi centrala, - dacă gazul este furnizat;
poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia OFF, închideţi - nicio oprire de securitate sau blocare nu este în curs.
robinetul de gaz şi apelaţi un instalator calificat pentru a verifica
eventualele pierderi de apă.

Blocarea funcţionării
Acest tip de eroare, numită “nevolatilă”, nu poate fi eliminată automat.
Pe display va apărea intermitent mesajul “Err” urmat de codul anomaliei
(de ex., Err / 501) iar ledul roşu 3 se va aprinde.
În acest caz, cazanul nu reporneşte automat, dar va putea fi deblocat
prin apăsarea tastei .

Prima cifră a codului de eroare (de ex., 1 01) vă arată grupul în care a
intervenit anomalia:
1 - Circuitul Primar
2 - Circuitul Sanitar
3 - Partea Electronică internă
4 - Partea Electronică externă
5 - Aprindere şi Detectare
6 - Alimentare cu aer - Evacuare gaze ardere
7 - Încălzire Multizonală

Important
În cazul în care centrala se blochează în mod frecvent se recomandă
să vă adresaţi Serviciului nostru Autorizat de Asistenţă Tehnică. Din
motive de siguranţă, centrala va permite un număr maxim de 5
reporniri în 15 minute (apăsând tasta de ) la a şasea tentativă
in interval de 15 minute, centrala se blochează, in acest caz o puteţi
debloca deconectând-o de la curentul electric. Blocarea sporadică
sau izolată nu constituie o problemă.

Avertisment la funcţionare greşită


Acest anunţ apare pe display în forma următoare:
5 P1 = Prima încercare de aprindere eșuată
prima cifră (care arată grupul unde a intervenit anomalia) este
urmată de litera P (anunţ) si de codul referitor la acel anunţ.

49
Sisteme de protecţie centrală
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare Funcţia Coşar şi analiza combustiei
Circuitul primar Centrala are, în partea exterioară a colectorului de evacuare a gazelor
Afișaj Descriere de ardere, două prize care servesc la măsurarea temperaturii gazelor
1 01 Temperatură excesivă de ardere şi a aerului necesar arderii, precum şi a concentraţiei de
1 02 Senzor de presiune în scurt-circuit sau decuplat O2 şi CO2, etc.
1 03 Pentru a accesa prizele este necesar să desfaceţi şurubul frontal şi să
1 04 scoateţi talerul metalic dotat cu garnitură de etanşare.
1 05 Circulaţie insuficientă Condiţiile optime de probă – la puterea maximă de încălzire – se
1 06 realizează cu funcţia « coşar » activată; apăsaţi tasta timp
de 5 secunde. Pe display apare mesajul “Coşar”. Cazanul va relua
1 07
funcţionarea obişnuită, automat, după 10 minute, sau efectuând un
1 08 Lipsă de apă (necesară umplerea)
ON/OFF.
1 09 Presiunea instalaţiei > 3 bari
La sfârşit, montaţi din nou talerul metalic şi verificaţi etanşarea.
1 10 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă tur încălzire
1 12 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire
1 14 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă externă încălzire
1 16 Termostat pardoseală deschisă
1 P1
1 P2 Semnalare circulaţie insuficientă
1 P3
1 P4 Lipsă de apă (necesară umplerea)
1 P5 Umplere incompletă
1 P6 Umplere incompletă
Circuitul Sanitar
2 01 Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda c. sanitar Controlul evacuării gazelor
2 02 Circuit sondă joasa recipient deschis sau scurtcircuitat În cazan se poate controla realizarea corectă a aspiraţiei/ evacuării,
Pentru cazan cu kitul

2 03 Sondă recipient deschisă scurtcircuitată verificând pierderile de sarcină generate de sistemul adoptat. Cu un
solar conectat

2 04 Circuit sondă colector solar deschis sau scurtcircuitat manometru diferenţial conectat la “prizele de testare” ale camerei de
Sondă de intrare apă caldă menajeră deschis sau scurtcir- combustie este posibilă relevarea a DP de acţionare a presostatului
2 05 cuitat de gaze. Valoarea obţinută nu trebuie să fi e mai mică de 0,60 mbar
2 07 Supraîncălzire colector solar (pentru 24 FF) - 0,90 mbar (pentru 30 FF) în condiţiile de putere
2 08 Intervento antigel colector solar maximă termică, pentru a avea o funcţionare corectă şi stabilă a
2 09 Supraîncălzire recipient cazanului.
Partea Electronică (internă)
3 01 Eroare EEPROM
Funcţia “Coşar”
3 02 Eroare de comunicare GU - GIU Placa electronică permite forţarea aparatului la un regim
3 03 Eroare placa principală maxim sau minim de funcţionare.
3 05 Eroare placa principală Activând funcţia “Coşar”, prin apăsarea tastei Reset timp de 5
3 06 Eroare placa principală secunde, cazanul va fi forţat să lucreze la puterea maximă pe
3 07 Eroare placa principală circuitul de încălzire; pe ecran va apărea:
3 P9 Prevedeţi întreţinerea
Partea Electronică (externă)
4 01 Problemă la circuitul electronic
4 02 Problemă la circuitul electronic
4 03 Problemă la circuitul electronic Pentru a selecta funcţionarea la puterea maximă (circuitul
4 04 Problemă la circuitul electronic sanitar) apăsaţi tasta pe ecran va apărea:
4 05 Problemă la circuitul electronic
4 06 Problemă la circuitul electronic
4 07 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă ambiantă (se presente)
Aprindere și Detectare
5 01 Lipsă flacără
5 02 Detectare flacără cu valvă gaz închisă Pentru a selecta funcţionarea la puterea minimă apăsaţi tasta
5 P3 Detaşare flacără , pe ecran va apărea:
Alimentare cu aer / Evacuare gaze ardere
6 01 Eroare sonda gaze ardere (CF)
6 04 Viteză ventilator insuficientă
6 07 Aprobare presostat evacuare gaze de ardere prece-dent aprinderii
6 P1 Întârziere aprobare presostat gaze ardere
Incălzire multizonala Funcţia se dezactivează automat după 10 minute sau prin
7 01 Sondă Tur Zona2 Defectă apăsarea tastei Reset
7 02 Sondă Retur Zona2 Defectă Notă: Puteţi forţa cazanul să lucreze la puterile maximă sau
7 03 Sondă Tur Zona3 Defectă minimă şi prin accesarea meniului 10 (vezi paragraful cu
7 04 Sondă Retur Zona3 Defectă privire la meniurile setare, reglare şi diagnostic).
7 05 Sondă Separator Hidraulic Defectă ATENŢIE! Activând funcţia curăţare parte evacuare fum, tem-
7 06 Supratemperatură Zona2 peratura apei trimisă în instalaţie este limitată la 88°C, trebuie
7 07 Supratemperatură Zona3 deci să fiţi atenţi în cazul instalaţiilor de joasă temperatură.

50
Meniu setare - reglare - diagnosticare
Accesul la Meniurile de setare-reglare - diagnostic Parametrii referitori la fiecare meniu sunt raportaţi în următoarele
Cazanul vă permite gestionarea completă a instalaţiei de încălzire şi pagini.
apă caldă menajeră. Accesul şi modificarea diverşilor parametri sunt efectuate cu ajutorul
Navigarea în interiorul meniurilor vă permite să personalizaţi tastei MENU/Ok şi a tastelor de programare şi (vezi fig de
funcţionarea instalaţiei şi a perifericelor aferente acesteia, optimizând mai jos).
astfel confortul şi consumul energetic. În plus, meniurile vă pot da
multe informaţii utile cu privire la buna funcţionare a cazanului.

Meniurile disponibile sunt următoarele:

2 Parametri centrală Tastă


2 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat) programare
2 2 Configuraţie generală Tastă
2 3 Parametri Incalzire - Partea 1 Menu/Ok
2 4 Parametri Incalzire - Partea 2
2 5 Apă caldă menajeră
2 9 Meniu 2 Revenire la configuraţia din fabrică
3 Solar & Recipient Pe ecran, informaţiile cu privire la meniuri şi la fi ecare parametru
3 0 Configurações Gerais sunt indicate de cifrele evidenţiate în desen şi de textul care apare.

3 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat) 1. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran va apărea, intermitent, cifra
3 2 Reglaje Speciale 000
4 Parametri Zona 1 2. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi pentru a selecta
meniul, de ex.: 200
4 0 Valoare reglaj Zona1
3. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran vor apărea primele două cifre şi
4 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat) vi se va cere codul de acces 210
4 2 Setare Zona 1 Atenţie! Meniurile speciale, care pot fi modificate numai de
instalatorii specializaţi, pot fi accesate numai după introducerea
4 3 Diagnóstico
codului de acces.
5 Parametri Zona 2 4. apăsaţi tasta MENÚ/OK, pe ecran va apărea 222
5 0 Valoare reglata Zona 2 5. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi , pentru a alege
5 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat) codul 234
6. apăsaţi tasta MENÚ/OK pentru a alege sub-meniul dorit; pe ecran
5 2 Setare Zona 2 vor apărea, intermitent, primele două cifre: 220”
5 3 Diagnoza 7. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi şi , pentru a selecta
7 Test & Utilităţi un submeniu, de ex.: 230
8. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa parametrii sub-meniului;
8 Parametru de Service vor apărea – intermitent – cifrele 230
8 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat) 9. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi , pentru a selecta
8 2 Centrala un parametru, de ex.: 231
10. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa acest parametru; pe
8 3 Temperatură centrala
ecran va apărea valoarea, de ex.: 70
8 4 Solar & Recipient Notă: Valoarea parametrului va fi afişată 20 de secunde, după
8 5 Service care, alternativ, vor apărea indicaţiile despre parametru de ex:
8 6 Statistică 70 > 231
11. apăsaţi tastele de PROGRAMARE şi pentru a introduce
8 8 Evidenţă erori o nouă valoare, de ex.:75
12. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a memora modificarea sau tasta
ESC pentru a anula modificarea.
Apăsaţi ESC pentru a vă întoarce la pagina obişnuită.
Pentru a acesa celelalte meniuri, care nu au nevoie de codul de
acess, trecerea de la meniuri la sub-meniul este directă.

51
Meniu setare - reglare - diagnosticare
sub-meniul
parametrul

reglaj din
meniul

uzină
descriere valoare
2 REGLARE Parametru CENTRALĂ TERMICĂ
2 1 Introducere cod de acces 222 apăsaţi tastă de programare pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
2 2 REGLARE Generală CENTRALĂ TERMICĂ
2 2 0 Aprindere lentă de la 0 pănă la 99 60 REZERVAT SAT
2 2 1 Temperatură ambiantă minimă pentru de la 2 pănă la 10 °C 5 Activat exclusiv cu periferic modulant (opţional)
activare antiîngheţ
2 2 2 NEM AKTÍV
2 2 3 NEM AKTÍV
2 2 4 NEM AKTÍV
2 2 5 Întârziere aprindere încălzire 0 = Dezactivată 0 Activat exclusiv cu interfaţa zona 2 (opţional)
1 = 10 secunde
2 = 90 secunde
3 = 210 secunde
2 2 6 NEM AKTÍV
2 2 7 NEM AKTÍV
2 2 8 Versiune Centrală Termică de la 0 pănă la 5 5 REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a
NEMODIFICABILĂ plăcii electronice
2 3 Parametru ÎNCĂLZIRE - PARTEA 1
2 3 0 Putere maximă absoluta pe încălzire de la 0 pănă la 99 DOARPENTRUSERVICE – a se folosi doarca
substituent al P.C.B.Vezi paragraful Setări gaze
2 3 1 Reglare putere încălzire max. de la 0 pănă la 99 60 Consultaţi tabelul reglare gaz paragraful
Punere în funcţiune
2 3 2 NEM AKTÍV
2 3 3 NEM AKTÍV
2 3 4 NEM AKTÍV
2 3 5 Selectare Tip întârziere a aprinderii la încălzire 0 = Manual 1 Consultaţi paragraful Reglare gaz
1 = automat
2 3 6 Reglare temporizare întârziere a aprinderii la de la 0 până la 7 min 3
încălzire
2 3 7 Postcirculare la încălzire de la 0 până la 15 minute sau CO 3
(în continuu).
2 3 8 Tip de funcţionare a circulatorului 0 = Viteză Mică 2
1 = Viteză Mare
2 = Modulant
2 3 9 Reglare Delta T de la 10 până la 30 °C 20 De reglat cu funcţionarea circulatorului în
Modulare circulator mod modulant
Aceşti parametri permit reglarea diferenţei temperaturii de tur şi retur care determină comutarea circulatorului de la viteză mică la
viteză mare
Ex: param. 239 = 20 şi ∆T > 20 °C circulatorul se roteşte cu viteză mare. Dacă ∆T < 20 - 2°C circulatorul se roteşte cu viteză mică.
Timpul de aşteptare minim de schimbare viteză este de 5 minute.

52
Meniu setare - reglare - diagnosticare
sub-meniul
parametrul

reglaj din
meniul

uzină
descriere valoare
2 4 PARAMETRU ÎNCĂLZIRE PARTEA 2
2 4 0 INEXISTENT
2 4 1 INEXISTENT
2 4 2 INEXISTENT
2 4 3 Postventilare după solicitare încălzire 0 = OFF 0
1 = ON
2 4 4 Temporizare după creşterea temperaturii de de la 0 până la 60 minute 16 activat doar cu TA On/Off (Pornit/Oprit) şi
încălzire termoreglare activată (parametru 421 sau 521
= 01
Acest parametru permite stabilirea timpului de aşteptare înainte de creşterea automată a temperaturii de tur calculată cu pas de 4°C
(max 12°C). Dacă acest parametru rămâne la valoarea 00, această funcţie nu este activă.
2 4 5 INEXISTENT
2 4 6 INEXISTENT
2 4 7 Indicare dispozitiv pentru presiune circuit 0 = numai sondă temperatură 1 REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a
încălzire 1 = presostat la minim plăcii electronice
2 = senzor de presiune
2 4 8 INEXISTENT
2 5 Parametru apă caldă menajeră
2 5 0 INEXISTENT
2 5 2 Întârziere tur apă caldă menajeră de la 5 până la 200 (de la 0,5 5 Antilovitură de berbec
până la 20 secunde)
2 5 3 Stingere a arzătorului în regim de apă caldă 0 = anticalcar (oprire la > 0
menajeră 67°C)
1 = + 4°C /reglare
2 5 4 Postcirculare şi postventilare după o captare 0 = OFF (OPRIT) 0
apă caldă menajeră 1 = ON (PORNIT)
OFF = 3 minute de postcirculare şi postventilare după o captare de apă caldă menajeră
dacă temperatura măsurată în centrala termică o impune.
ON = întotdeauna activat la 3 minute de postcirculare şi de postventilare după o
captare de apă caldă menajeră.
2 5 5 Temporizare apă caldă menajeră de la 0 până la 60 minute 0

2 9 Resetare MeniuL 2
2 9 0 RESTABILIRE AUTOMATĂ A REGLĂRILOR DIN Resetare Pentru a reseta toţi parametrii de reglare din
UZINĂ DIN MENIUL 2 OK = da uzină, apăsaţi pe tasta MENU
ESC = nu

53
Meniu setare - reglare - diagnosticare
sub-meniul
parametrul

reglaj din
meniul

uzină
descriere valoare
3 CENTRALĂ TERMICĂ CU RECIPIENT (INTERN SAU EXTERN) ŞI RACORDARE INSTALAŢIE SOLARĂ
3 0 REGLARE Generală
3 0 0 Reglare Temp Acumulare de la 40 pănă la 65 °C 65

3 0 1 Reglare DeltaT Acumulare-Ieşire - neactivata de la 0 pănă la 25 °C 0 Activ numai cu kitul solar Clip-in conectat

3 0 2 NEM AKTÍV
3 1 Introducere cod de acces 222 apăsaţi tastă de programare pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
3 2 REGLARE SPECIALĂ
3 2 0 Funcţionare Antilegionela ON sau OFF OFF Această funcţie previne formarea bacteriei
legionella care se dezvoltă uneori în
conductele şi rezervoarele de apă unde
temperatura este cuprinsă între 20 şi 40 °C.
Dacă temperatura rezervorului de apă caldă
menajeră rămâne mai mult de 100 ore < 59 °C
şi dacă funcţia este activată, centrala termică
se aprinde şi apa din rezervorul de apă caldă
menajeră este încălzită până la 65 °C timp de
30 de minute.
3 2 1
NEM AKTÍV
3 2 2
NEM AKTÍV
3 2 3
Delta T colector pentru pornire pompă de la 0 pănă la 30°C 8
3 2 4
Delta T colector pentru oprire pompă de la 0 pănă la 30°C 2
3 2 5
Temperatură minimă colector pentru pornire de la 0 pănă la 90°C 30
pompă Activat numai cu Clip-in solar racordat
2 2 6 Test temperatură senzori solari ON sau OFF OFF (opţional)
3 2 7 Funcţie "Recooling" ON sau OFF OFF
3 2 8 NEM AKTÍV
3 2 9 Temperatură antigel colector de la -20 pănă la +5°C -20

54
Meniu setare - reglare - diagnosticare
sub-meniul
parametrul

reglaj din
meniul

uzină
descriere valoare
4 PARAMETRU ZONA 1
4 0 Reglare Temperaturi ZONA 1
4 0 0 Reglarea temperaturii pe timp de zi Zona 1 de la 10 pănă 30 °C 19 Activ numai cu un dispozitiv Bus conectat

4 0 1 Reglarea temperaturii pe timp de Noapte de la10 pănă 30 °C 16


Zona 1
4 0 2 Reglarea Temperaturii Fixe pentru Tur in de la 20 pănă 82 °C 70 Activa doar cu termoreglare la temperatura
Zona 1 fixa (vezi 421)
4 1 Introducere cod de acces 222 apăsaţi tastă de programare pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
4 2 REGLARE ZONA 1
4 2 0 Reglare valoare temperatură instalaţie de Activ numai cu modulete de gestionare a zonelor de încălzire
încălzire
4 2 1 Selectare tip de termoreglare de bază în funcţie 0 = temperatură de tur fixă 1 Pentru a activa termoreglarea, apăsaţi pe tasta
de perifericele conectate 1 = dispozitiv On/Off (Pornit/Oprit) AUTO, afişajul prezintă led 14
2 = numai sondă ambiantă
3 = numai sondă exterioară
4 = sondă ambiantă + sondă
exterioară
4 2 2 Selectare curbă termoreglare de la 1_0 pănă 3_5 1_5
În caz de utilizare a sondei exterioare, 3.5 3.0 2.5 2.0
centrala termică calculează temperatura

température
°C 100

înaltă
dedépart

de tur cea mai potrivită ţinând cont de


tur a

90 1.5
temperatura exterioară şi de tipul de
de l’installation

Temperatură
instalaţie.
instalaţiei

80
Temperaturăde

1.2
Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcţie
température

de tipul de emiţător al instalaţiei şi de 70 1.0

haute
izolaţia locuinţei.
60

50

40

30
10 5 0 -5 -10 -15 -20 °C
Temperatură externe
température externă

4 2 3 Decalaj paralel de la - 20 pănă + 20 0

Pentru a adapta curba termică la nevoile instalaţiei, este posibil să decalaţi paralel curba astfel încât să modificaţi temperatura de
tur calculată şi deci temperatura ambiantă.
Valoarea de deplasare este prezentată pe afişaj de la - 20 până la + 20. Fiecare nivel corespunde unei creşteri de 1°C a temperaturii
de tur în raport cu reglarea iniţială. Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
4 2 4 Senzorul din cameră infl uenţează de la 0 pănă + 20 20
calculareatemperaturii – termoreglarea Dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda ambiantă nu afectează calculul
activată reglării. Dacă reglarea = 20, temperatura măsurată are o influenţă maximă asupra
reglării.
4 2 5 Reglare temperatură maximă încălzire de la 35 pănă + 82 °C 82
zona 1
4 2 6 Reglare temperatură minimă încălzire de la 35 pănă + 82 °C 35
zona 1
4 3 DIAGNOSTICARE Exclusiv vizualizare
4 3 0 Temperatură ambiantă zona 1 Vizualizare numai cu dispozitiv modulant
4 3 1 Temperatură încălzire reglată zona 1 racordat (opţional)
4 3 2 Statut solicitare încălzire zona 1 0 = ON
1 = OFF
4 3 3 Statut pompă suplimentară 1 0 = ON Vizualizare numai cu conectare Modul
1 = OFF Gestionare Zonă
4 4 GESTIONARE DISPOZITIV DE ZONĂ
4 4 0 Control pompă suplimentară zona 1 0 = ON Vizualizare numai cu conectare Modul
1 = OFF Gestionare Zonă

55
Meniu setare - reglare - diagnosticare

reglaj din uzină


sub-meniul
parametrul
meniul

descriere valoare
5 PARAMETRU ZONA 2
5 0 Reglare Temperaturi ZONA 2
5 0 0 Reglarea temperaturii pe timp de zi Zona de la 10 pănă 30 °C 19 Activ numai cu un dispozitiv Bus conectat
2
5 0 1 Reglarea temperaturii pe timp de Noapte de la 10 pănă 30 °C 16
Zona 2
5 0 2 Reglarea Temperaturii Fixe pentru Tur in de la 20 pănă 82 °C 70 Activa doar cu termoreglare la temperatura
Zona 2 fixa (vezi 421)
5 1 Introducere cod de acces 222 apăsaţi tastă de programare pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
5 2 REGLARE ZONA 2
5 2 0 Reglare valoare temperatură instalaţie de Activ numai cu modulete de gestionare a zonelor de încălzire
încălzire
5 2 1 Selectare tip de termoreglare de bază în 0 = temperatură de tur fixă 1 Pentru a activa termoreglarea, apăsaţi pe tasta
funcţie de perifericele conectate 1 = dispozitiv On/Off (Pornit/Oprit) AUTO, afişajul prezintă led 14
2 = numai sondă ambiantă
3 = numai sondă exterioară
4 = sondă ambiantă + sondă
exterioară
5 2 2 Selectare curbă termoreglare de la 1_0 pănă 3_5 1_5
În caz de utilizare a sondei exterioare, centrala termică calculează temperatura de Consultaţi curba de pe pagina precedentă
tur cea mai potrivită ţinând cont de temperatura exterioară şi de tipul de instalaţie.
Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcţie de tipul de emiţător al instalaţiei şi de
izolaţia locuinţei.
5 2 3 Decalaj paralel de la - 20 pănă + 20 0
Pentru a adapta curba termică la nevoile instalaţiei, este posibil să decalaţi paralel curba astfel încât să modificaţi temperatura de
tur calculată şi deci temperatura ambiantă.
Valoarea de deplasare este prezentată pe afişaj de la - 20 până la + 20. Fiecare nivel corespunde unei creşteri de 1°C a temperaturii
de tur în raport cu reglarea iniţială. Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
5 2 4 Senzorul din cameră infl uenţează de la 0 pănă + 20 20
calculareatemperaturii – termoreglarea Dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda ambiantă nu afectează calculul
activată reglării. Dacă reglarea = 20, temperatura măsurată are o influenţă maximă asupra
reglării.
5 2 5 Reglare temperatură maximă încălzire de la 35 pănă + 82 °C 82
zona 1
5 2 6 Reglare temperatură minimă încălzire de la 35 pănă + 82 °C 35
zona 1
5 3 DIAGNOSTICARE Exclusiv vizualizare
5 3 0 Temperatură ambiantă zona 1 Vizualizare numai cu dispozitiv modulant BUS
5 3 1 Temperatură încălzire reglată zona 1 Vizualizare numai cu conectare Modul
5 3 2 Temperatură retur încălzire Gestionare Zonă
5 3 3 Temperatură încălzire reglată zona 2 Vizualizare numai cu dispozitiv modulant BUS
5 3 4 Statut solicitare încălzire zona 2 0 = ON
1 = OFF
5 3 5 Statut pompă suplimentară 2 0 = ON Vizualizare numai cu conectare Modul
1 = OFF Gestionare Zonă
5 4 GESTIONARE DISPOZITIV DE ZONĂ
5 4 0 Operare Mod Test 0 = ON
1 = OFF
2 = Manual
5 4 1 0 = OFF Vizualizare numai cu conectare Modul
Control vană de zonă 1 = Deschisă Gestionare Zonă
2 = Închisă
5 4 2 0 = ON
Control circulator de zonă 2 1 = OFF
5 5 MULTIZONĂ - Aktív numai cu conectare Modul Gestionare Zonă
5 5 0 Temperatură colector încălzire de la 0 pănă + 120 °C 0 Vizualizare numai cu conectare Modul
5 5 1 Corectare Temperatură tur de la 0 pănă + 40 °C 5 Gestionare Zonă

56
Meniu setare - reglare - diagnosticare
sub-meniul
parametrul

reglaj din
meniul

uzină
descriere valoare
7 TEST & UTILITĂŢI
7 0 0 Funcţie test - Curăţare coş t-- = funcţ. la P Înc maximă t-- Activare obţinută de asemenea prin apăsarea timp de
t-- = funcţ. la P Apă caldă men
rotiţi codificatorul pentru a selecta 5 secunde a tastei Reset. Funcţia se dezactivează după
modul de funcţionare maximă 10 min. sau apăsând pe Reset.
t-- = funcţ. la P minimă
7 0 1 Ciclu purjare Apăsând pe Menu
8 PARAMETRU PENTRU ASISTENŢĂ TEHNICĂ
8 1 Introducere cod de acces 222 Apăsaţi tastă de programare pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
8 2 CENTRALĂ TERMICĂ
8 2 0 Modulare Arzător de la 0 pănă 165 (mA)
8 2 1 Stare ventilator 0 = ON
1 = OFF
8 2 2 Viteză ventilator (x100)rot/min
8 2 3 Viteză circulator 0 = OFF
1 = Viteză Mică
2 = Viteză Mare
8 2 4 Poziţie vană de distribuţie 0 = Apă caldă menajeră
1 = Încălzire
8 2 5 Debit apă caldă menajeră (l/min)
8 2 6 Statut Presostat de aer 0 = Deschis
1 = Închis
8 3 TEMPERATURĂ CENTRALĂ TERMICĂ
8 3 0 Temperatură reglare încălzire (°C)
8 3 1 Temperatură tur încălzire (°C)
8 3 2 Temperatură retur încălzire (°C)
8 3 3 Temperatură apă caldă menajeră (°C)
8 4 SOLARĂ ŞI RECIPIENT
8 4 0 Temperatura Acumulação NEM AKTÍV
8 4 1 Temperatură colector solar
8 4 2 Temperatură intrare apă caldă menajeră solară
8 4 3 Temperatură sondă recipient joasă solară Activat exclusiv cu kitul solar conectat sau cu
recipient extern
8 4 5 Temporizare totală de funcţionare a circulatorului pentru instalaţia solară
(h/10)
8 4 6 Temporizare totală indicată la supraîncălzirea colectorului solar (h/10)
8 5 SERVICE - ASISTENŢĂ TEHNICĂ
8 5 4 Versiune material placă electronică
8 5 5 Versiune program placă electronică
8 5 6 Versiune program interfaţă periferică BUS

57
Meniu setare - reglare - diagnosticare
sub-meniul
parametrul

reglaj din
meniul

uzină
descriere valoare
8 6 STATISTICĂ
8 6 0 Număr ore funcţionare arzător în regim încălzire (h/10)
8 6 1 Număr ore funcţionare arzător în regim de apă caldă menajeră (h/10)
8 6 2 Număr întrerupere flacără (nr/10)
8 6 3 Număr de cicluri de aprindere (nr/10)
8 6 4 NEM AKTÍV
8 6 5 Durată medie de solicitare încălzire (minute)
8 8 LISTĂ ERORI
8 8 0 Ultimele 10 erori de la E00 pănă E99
Acest parametru permite vizualizarea ultimelor 10 erori semnalate ale centralei termice, indicând ziua, luna şi anul.
Prin accesarea parametrului, erorile sunt vizualizate consecutiv de la E00 până la E99.
Pentru fiecare eroare, se vizualizează consecutiv:
E00 - număr eroare
108 - cod eroare
A15 - A = ziua în care s-a produs eroarea E00
B09 - B = luna în care s-a produs eroarea E00
C06 - C = anul în care s-a produs eroarea E00
8 8 1 Resetare listă de erori Resetare
OK = da
ESC = nu

58
întreţinere
Întreţinerea (verificarea, revizia) este esenţială pentru siguranţa, Operaţiuni de golire instalaţie
buna funcţionare şi durata centralei. Golirea instalaţiei de încălzire trebuie efectuată în modul următor:
Se efectuează în baza celor prevăzute de normele în vigoare. - opriţi (stingeţi) centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern în
Se recomandă efectuarea periodică a analizei gazelor arse (combu- poziţia OFF şi închideţi robinetul de gaz;
stiei) pentru a controla randamentul şi emisiile de substanţe poluan- - slăbiţi (desfaceţi) valva automata de evacuare aer;
te, în conformitate cu normele în vigoare. - deschideţi robinetul de evacuare al instalaţiei strângând apa care
Înainte de începerea operaţiunilor de întreţinere: se scurge într-un rezervor pentru apă;
- deconectaţi electric centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar ex- - evacuaţi de la punctele cele mai de jos ale instalaţiei (unde sunt
tern în poziţia OFF prevăzute).
- închideţi robinetul de gaz şi robinetele de apă ale instalaţiilor Dacă este prevăzut ca instalaţia să se ţină oprită în zonele unde tem-
termice şi sanitare; peratura ambient poate coborî în perioada de iarnă sub 0°C, este
La sfârşit se redau (se reiau) reglările iniţiale. recomandabil să se adauge lichid antigel în apa din instalaţia de
încălzire pentru a evita golirile repetate; în cazul folosirii unui astfel
Note generale de lichid, verificaţi cu atenţie compatibilitatea cu oţelul inox din care
Este recomandabil, să se efectueze asupra aparatului, cel puţin o este făcut corpul centralei.
dată pe an, următoarele controale (verificări): Se recomandă folosirea produselor antigel ce conţin GLICOL de tip
1. Controlul garniturilor de izolare (susţinere) pe partea de apă cu PROPILENIC contra coroziune (cum ar fi de exemplu CILLICHEMIE CIL-
eventuala înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii. LIT CC 45, care nu este toxic şi care în acelaşi timp are şi calităţile unui
2. Controlul garniturilor de izolare pe partea de gaz cu eventuala antigel, antincalcar şi anticoroziv) în dozele prescrise de producător,
înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii. în funcţie de temperatura minimă prevăzută.
3. Controlul cu ochiul liber al stării în ansamblu a aparatului. Verificaţi în mod periodic pH-ul amestecului apă – antigel din cir-
4. Controlul cu ochiul liber al arderii şi eventual demontarea şi cuitul centralei şi înlocuiţi amestecul atunci când valoarea măsurată
curăţarea arzătorului. este mai mică decât limita prescrisă de producător.
5. Ca urmare a verificării de la punctul 3, eventuala demontare şi NU AMESTECAŢI TIPURI DIFERITE DE ANTIGEL.
curăţarea camerei de combustie Constructorul nu este responsabilă pentru defecţiunile cauzate apa-
6. Ca urmare a verificării de la punctul 4, eventuala demontare şi ratului sau instalaţiei şi provocate din cauza folosirii de substanţe
curăţarea arzătorului şi injectorului antigel sau aditivi neadecvaţi.
7. Curăţarea schimbătorului principal de căldură.
8. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă încălzire: Golirea instalaţiei sanitare
- siguranţă temperatura limită. Ori de câte ori există pericolul de îngheţ, trebuie golită instalaţia
9. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă pe partea de sanitară în felul următor:
gaz: - Închideţi robinetul de la reţeaua de apă,
- siguranţă lipsă gaz sau flacără (ionizare). - deschideţi toate robinetele de apă caldă şi rece,
10. Controlul eficienţei producţiei de apă menajeră (verificarea de- - goliţi de la punctele de jos (unde sunt prevăzute).
bitului si a temperaturii). ATENŢIE
11. Controlul general al funcţionării aparatului. Goliţi componentele ce ar putea conţine apă calda, activând even-
12. Îndepărtarea oxidului de la electrodul de sesizare cu ajutorul tualele ventile de evacuare, înainte de manevrarea lor.
şmirghelului. Efectuaţi desfundarea (dez-incrustrare) de calcar a componentelor
respectând specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului utili-
Proba de funcţionare zat, aerisind ambientul, folosind echipament de protecţie, evitând
După ce aţi efectuat operaţiunile de întreţinere şi verificare, reumpleţi să amestecaţi produse diferite, protejând aparatul şi obiectele
circuitul de încălzire la presiune de circa 1,0 bar şi aerisiţi instalaţia. înconjurătoare.
Reumpleţi şi instalaţia de apă menajeră. Închideţi ermetic deschiderile folosite pentru a efectua citirea pre-
- Puneţi în funcţiune aparatul. siunii gazului sau a reglărilor de gaz.
- Dacă este necesar aerisiţi din nou instalaţia de încălzire. Asiguraţi-vă că duza este compatibilă cu gazul de alimentare.
- Verificaţi setările şi buna funcţionare a tuturor dispozitivelor de În cazul în care se simte miros de ars sau se vede ieşind fum din
comandă, reglare şi control. aparat sau se simte miros puternic de gaz, întrerupeţi alimentarea
- Verificaţi izolarea (etanşeitatea) şi buna funcţionare a instalaţiei electrică, închideţi robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi informaţi
de evacuare gaze arse / alimentare aer necesar arderii (combu- tehnicianul.
rent).

Poziţionarea electrozilor Informaţii pentru utilizator


Informaţi utilizatorul cu privire la modalităţile de funcţionare ale
instalaţiei.
În special, livraţi utilizatorului toate manualele de instrucţiuni şi
avertizaţi-l să le păstreze împreună cu aparatul.
Avertizaţi utilizatorul să:
- Controleze periodic presiunea apei în instalaţie; informaţi-l cu
privire la umplerea instalaţiei cu apă şi la aerisirea caloriferelor.
- Controleze şi să regleze temperatura precum şi să comande
dispozitivele de reglare, în scopul gestionării economice şi
corecte ale instalaţiei.
- Execute, conform normelor, operaţiile de întreţinere ale
instalaţiei.
- Nu modifice, în nici un caz, valorile setate, de alimentare cu aer
necesar arderii şi de evacuare a gazelor de ardere.

59
Merloni Termosanitari Polska SP. z o.o.
31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3
Tel. 012/4205279 do 85
Fax 012/4205281
e.mail: service@pl.mtsgroup.com

Merloni Termosanitari Romania


Str. Giacomo Puccini, nr. 8A, sector 2, Bucuresti
Fax. +4 (01) 231947
420010154700 - 08/2008

e-mail: sevice@mtsgroup.ro