Sunteți pe pagina 1din 438

Sfântul Ioan Gură de Aur

OMILII LA PSALMI

Traducere din limba greacă veche de

Laura Enache

DOXOLOGIA Iaşi, 2011

C!"I#$
In%r&ducere''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (
!)almul *'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1+
!)almul ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2-
!)almul -''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-.
!)almul / ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+/
!)almul +''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(1
!)almul .'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1*2
!)almul ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1-/

!)almul 10'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1./


!)almul 11 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1(*
!)almul 12 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 201
!)almul 1 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''20(
!)almul * '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22+
!)almul  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2-1
!)almul - '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2.-
!)almul / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2(2
!)almul + '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *0+
!)almul . '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *1/
!)almul ( '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *-
!)almul 10. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *+
!)almul 10( '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *.
!)almul 110 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0(
!)almul 111 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2+
!)almul 112 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2
!)almul 11* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-0
!)almul 11 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/+
!)almul 11- ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+-
!)almul 11/ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''..
!)almul 11+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.(
!)almul 11( '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -0-
!)almul 120 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-1
!)almul 121 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -1(
!)almul 122 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -2-
!)almul 12* '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -2(
!)almul 12 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -*-
!)almul 12- '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -0
!)almul 12/ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -
!)almul 12+ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -.
!)almul 12. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' --.
!)almul 12( '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -/1

!)almul 1*0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -/.


!)almul 1*1''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -+2
!)almul 1*2''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -.0
!)almul 1**''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -.*
!)almul 1*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -./
!)almul 1*-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /0-
!)almul 1*/'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/1
!)almul 1*+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/1.
!)almul 1*.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /2
!)almul 1*(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /*.
!)almul 11'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/-0
!)almul 12''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /-.
!)almul 1*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /+-
!)almul 1 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /.+
!)almul 1-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +00
!)almul 1/''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +0-
!)almul 1+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +10
!)almul 1.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+20
!)almul 1('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+**
!)almul 1-0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+*.

$n%ul I&an Gură de Aur


OILII LA !$ALI
Traducere din limba greacă veche de Laura Enache

Car%e %i3ări%ă cu binecuvn%area Inal%3rea)in%i%ului TEO4A# i%r&3&li%ul &ld&vei şi


5uc&vinei
DOXOLOGIA Iaşi, 2011
In%r&ducere
O3eră de ma%uri%a%e1, Omiliile la !)almi ale $n%ului I&an Gură de Aur re3re6in%ă una din%re
cele mai c&n)iderabile )crieri hri)&)%&mice' Dacă )7ar i 3ă)%ra% in%egral ar i cu3rin) mai
mul%e %&muri' Cele şai6eci de &milii 3ă)%ra%e alcă%uie)c 8n)ă un v&lum de mari dimen)iuni'
$n%ul 4&%ie cel are 9cea .207.(+: le men;i&nea6ă 8n 5ibli&%heca )a şi le c&m3ară cu
Omiliile la 4acere< =Di)cur)ul )ău e)%e, ca 8n%&%deauna, remarcabil 3rin clari%a%e, 3rin
3uri%a%e, 3rin )%rălucire şi b&gă;ie şi, mai ale), 3rin mul;imea ma>imel&r şi e>em3lel&r de
care $n%ul I&an Gură de Aur )e &l&)eş%e ade)ea''' Carac%erul general al %u%ur&r &3erel&r
marelui 8nvă;ă%&r e)%e un ame)%ec de lim3e6ime, di)%inc;ie şi eleva;ie şi dulcea;ă, dar 8n
Omiliile la !)almi )%ilul )ău 8mbracă 3&d&abe mai )%răluci%&are, la care )e adaugă abunden;a
e>em3lel&r, b&gă;ia ideil&r şi, a%unci cnd e nece)ar, vehemen;a di)cur)ului' !en%ru a )3une
3e )cur%, %&%ul, di)cur)ul, 8m3ăr;irea, me%&da, alegerea ideil&r şi %&a%e celelal%e cali%ă;i )e
8mbină 8n cel mai 8nal% grad 8n ace)%e c&men%arii?' In 3rivin;a %i%lului lucrării, $n%ul 4&%ie
ace )uge)%ia ca %i%lul L&g&i, 3re6en% 8n manu)cri)e, )ă ie 8nl&cui% cu cel de @&miliai' De
a)emenea, %&% el le a3lică %i%lul @ermeneiai, Tlcuiri'
O3era )e de)chide cu Omilia la !)almul *, deşi, du3ă c&n;inu% şi )%ruc%ură, &mili a nu 3are )ă
acă 3ar%e din aceeaşi )erie, du3ă cum nici !)almul 1' !)almii 1 şi 2 li3)e)c 8n %&%ali%a%e şi
nu ş%im dacă ei li3)eau şi 3e vremea $n%ului
1 nii cerce%ă%&ri nu & c&n)ideră a)%el, 3rin%re care şi "&ber% Charle) @ill, $%' &hn
ChrB)&)%&m &n %he !)alm), v&i' 1, @&lB Cr&)) Or%h&d&> !re)), 5r&&line, a))achu))e%),
1((.'

4&%ie, care men;i&nea6ă celelal%e lacune, dar 3e cea a !)almil&r 1 şi 2 & %rece )ub %ăcere' E
3&)ibil ca aceş%ia )ă i e>i)%a% 8ncă 3e vremea lui 4&%ie' $eria )e c&n%inuă cu n&uă 3)almi 3nă
la !)almul 12, du3ă care urmea6ă & lacună mare 3nă la !)almul *' 9!)almul 1 nu 3are a
ace 3ar%e din aceeaşi )erie, iind & %lcuire d&ar la 3rimele ver)e%e ale 3)almului:' rmea6ă
8ncă şa3%e %lcuiri 3nă la (' Du3ă ace)%ea iarăşi li3)e)c -. de 3)almi 3nă la !)almul 10.'
De la !)almul 10. 3nă la )rşi% )eria e)%e c&m3le%ă, ără !)almul 11., cel mai lung' !u%em
degaa mai mul%e )erii a)%el< *712 1 *7( 10.711+ 11(71-0' Fi acea)%a 3are a indica
a3%ul că $n%ul I&an Gură de Aur a )cri) %lcuiri la 8n%reaga !)al%ire, al%el nu am avea
ace)%e )erii uni%are şi c&n)ecu%ive, ci d&ar 3)almi di)3ara;i' Dar 8n %e>%ul 3)almil&r 3ă)%ra;i )e
ace alu6ie a%% la 3)almii care li3)e)c, c% şi la &rdinea l&r, la a3%ul că au &)% %ra%a;i 8n
&rdinea !)al%irii' ul%ele alu6ii la 3)almii 3receden;i 3ar )ă 8n%ărea)că a3%ul că au &)%
c&m3uşi 8n )erie uni%ară2' Or, & &3eră de a)emenea dimen)iuni cerea %im3 şi mul% răga6, deci
8n nici un ca6 acea)%ă &3eră nu a &)% c&m3u)ă 8n C&n)%an%in&3& l, unde 8nda%&ririle arhie reş%i
nu i7ar i 8ngădui% un a)%el de răga6' In m&d cer%, ace)%e %lcuiri au &)% c&m3u)e 8n A n%i&hia
8nain%e de a i un) 3re&% 8n *./' 5ernard de &n%auc&n )u);ine acea)%ă 3ărere' "&ndeau 8n)ă
şi mul;i al;ii 8m3reună cu el da%ea6ă &3era du3ă hir&%&nirea )n%ului ca 3re&% şi 8nain%e de
mu%area lui la C&n)%an%in&3&l 8n *(.*' ul%ele alu6ii la via;a m&nahală )u);in aceeaşi 3ărere
că &3era a &)% )cri)ă 8n An%i&hia'
$e 3are că 8n in%er3re%area %e>%ului biblic, $n%ul I&an a &l&)i% & !)al%ire 8n u6 8n An%i&hia,
care reda %e>%ul $e3%ua7gin%ei' El ci%ea6ă ade)e&ri şi al%e varian%e< ale lui Auila,
2 Cum e)%e ca6ul !)almului 111< =i )e 3are mie că 8nce3u%ul ace)%ui 3)alm e)%e )%rn) lega%
de cel dinain%e, 8nc% &rmea6ă 8m3reună un c&r3 c&mun şi uni%?'
* H' "&ndeau, Le) C&mmen%aire) 3a%ri)%iue) du !)au%ier, 9OCA 21(:, I, "&ma, 1(.2, 3'1*0'
$Bmach&) şi The&d&%i&n şi de a)emenea, de)%ul de recven%, şi %e>%ul ebraic 3e care 8l
%ran)crie cu carac%ere greceş%i, aşa cum le gă)ea 8n @e>a3lele lui Origen 8n)ă nicăieri nu
ci%ea6ă numele ace)%&r %raducă%&ri' #u )e &3reş%e 8ndelung a)u3ra ace)%&r ver)iuni, ade)e&ri
&3u)e şi mul% dieri%e de $e3%ua7gin%a, mul;umindu7)e )ă le %ran)mi%ă )ec, ără al%e c&men%arii
)au 3reci6ări' La)ă 3e )eama ci%i%&rului a3recierea şi alegerea, iindcă )c&3ul )ău 3rinci3al nu
e)%e unul de na%ură il&l&gică, de a )%abili %e>%ul cel mai a3r&3ia% de )ur)a ebraică, ci )c&3ul
lui e)%e 8n 3rimul rnd unul m&ral şi duh&vnice)c' A)%el %e>%ul $cri3%uril&r e)%e 3en%ru
$n%ul I&an, un %e>% in)3ira% de Dumne6eu, 8n ambele Te)%amen%e, Dumne6eu a c&munica%
"evela;ia $a 3rin%r7& &milia 8n care )e 3&a%e vedea un ge)% de 3&g&rămn% şi de 3&g&rre a

lui Dumne6eu 8n %e>%ul $cri3%uril&r a)emănă%&r cu 3&g&rrea vi6ibilă 8n 8n%ru3area


Cuvn%ului 8n 3er)&ana lui Ii)u)-' Acea)%ă 3&g&rre a lui Dumne6eu la nivelul limbaului
uman e)%e numi%ă de $n%ul I&an auBcrra5aaic/, %ermen care de)crie =)lava lui Dumne6eu
care )e 8nveşmn%ea6ă 8n 3&d&aba %ru3ea)că a gndirii &meneş%i şi a limbaului uman?+, dar
şi ne3u%in;a ace)%ui limba de a cu3rinde reali%ă;ile dumne6eieş%i, cum, de 3ildă, ni )e e>3lică
8n Omilia la !)almul + că limbaul igura% e)%e &l&)i% cu )c&3ul de a %re6i min%ea cel&r mai
 De mul%e &ri ci%ea6ă %e>%ul ebraic greşi%, iindcă $n%ul I&an nu cun&ş%ea limba ebraică,
ade)e&ri ci%a%ele iind er&na%e, cum & remarcă şi "' C' @ill, &3'ci%', 3' * e% 3a))im'
- "' C' @ill, =E>ege%ical )ill) and re)&urce) in An%i&ch? in "eading %he Old Te)%amen% in
An%i&ch, 5rill, Leiden, 5&)%&n, 200-'
/ A)u3ra c&nce3%ului de auBaTd9*aai, care c&n)%i%uie cheia de b&l%ă a )i)%emului e>ege%ic
al )n%ului I&an )e va 3u%ea c&n)ul%a I' ' Ler&u>, ="ela%ivi%e e% %ran)cendence du %e>%e
bibliue dJa3re) ean ChrB)&)%&me?, 33' ++7+., 8n La 5ible e% Ie) !ere), !4' 9K: şi de
a)emenea !' &r&, =La C&ndi)cenden6a divina in $an Gi&vanni Cri)&)%&m&? 8n Eun%e)
d&ce%e II 91(-.:, 33' 10(712*'
+ "&ber% Charle) @ill, $%' &hn ChrB)&)%&m &n %he !)ahn), v&i' 1, @&lB Cr&)) Or%h&d&>
!re)), 5r&&line, a))achu))e%), 1((., 3' 2-'
gr&)&lani 9rra>TM!Nl: Fi de a le in)ula rica de 3edea3)ă< =Oare )un% şi arcuri 8n cer şi
)ăge;i şi 3ie%re de a)cu;i% şi )ăbii şi %&lbe de )ăge;iK''' Gr&)&lănia cuvin%el&r nu are al% )c&3
dec% de a l&vi gr&)&lănia a)cul%ă%&ril&r? 9Omilia la !)almul +, v' 11:' !en%ru $n%ul I&an,
$cri3%urile re3re6in%ă )cri)&rile lui Dumne6eu că%re &ameni, %e)%amen%ul Lui, m&ş%enirea
n&a)%ră de că3e%enie' !e acea)%ă me%a&ră e)%e c&n)%rui% 8n%reg !)almul -, unde 5i)erica a3are
ca m&ş%eni%&area ace)%&r Te)%amen%e< =#u e)%e &are ceva neire)c ca a%unci cnd ni )e
ve)%eş%e 3rin %e)%amen% & m&ş%enire şi cnd ea ni )e cuvine de dre3%, )ă acem mii de
demer)uri, )ă ne dăm mul%ă &)%eneală )ă cerce%ăm %i%lurile de 3r&3rie%a%e cu griă, )ă c&n7
)emnăm )umele de bani, )ă recurgem la 3a3iru)uri şi )ă c&3iem ac%ele şi )ă ară%ăm %&a%ă
)%rădania, 8n vreme ce, cnd ni )e 3re6in%ă %e)%amen%e duh&vniceş%i şi )e de)chid ace)%e
$cri3%uri 8nain%ea n&a)%ră, n&i )ă rămnem ne3ă)ă%&ri şi in)en)ibili, acea)%ă m&ş%enire neiind
ma%erialăK $ă ne a3r&3iem aşadar şi )ă de)chidem %i%lurile de 3r&3rie%a%e şi )ă e>aminăm cu
a%en;ie %ermenii %e)%amen%ului şi )ă vedem 3en%ru care 3ricină acea)%ă m&ş%enire ne e)%e
8ncredin;a%ă şi care e)%e na%ura ace)%ei m&ş%eniri?' Fi iarăşi< =Dumne6eu mai numeş%e acea)%ă

m&ş%enire şi 8m3ără;ie' Căci dacă acea)%a de3ăşeş%e &rice cuvn%, %&%uşi Dumne6eu )7a &l&)i%
de imagini şi de iguri 3en%ru a ne )emniica cele vii%&are a%% c% ne e)%e n&uă cu 3u%in;ă a
8n;elege, acum numind7& 8m3ără;ie, cum am )3u) dea, acum nun%ă, acum dregă%&rie' El
8m3rumu%ă cele mai )%răluci%&are numiri ale n&a)%re 3en%ru a ne de)chide n&uă 8n;elegerea
acel&ra, )lava veşnică, ericirea cea ără 3a%ă, 3e%recerea cu @ri)%&), a;ă de care nimic nu are
a)emănare' Dar care )un% c&ndi;iile 5i)e7ric ii 3en%ru acea)%ă m&ş%enireK?' $cri3%urile )un% 8n
3rimul rnd m&rale şi hagi&graice' In%er3re%area $n%ului I&an nu )e men;ine a)%el la nivel
li%eral şi nu a%inge dec% rare&ri %lcuirea aleg&rică, &3rindu7)e la 8n;ele)urile %r&3&l&gice,
m&rale' $c&3ul )ău e)%e 8n m&d eviden% acela de a cul%iva vir%u%ea şi de a lu3%a 8m3&%riva
viciului şi 3a%imil&r' &delul 3e care 3are a7 i urma% e)%e C&men%ariul la !)almi a3ar;innd
lui Di&d&r din Tar), men%&rul $n%ului I&an Gură de Aur 8n )%udiile biblice şi cel ce a c&ndu)
şi 8ndruma% a)7e%eri&n7uP din An%i&hia 3nă la e>3ul6area ace)%uia de că%re Halen) 8n *+2'
e%&da de in%er3re%are a %e>%ului rămne, 3rin urmare, idelă şc&lii din An%i&hia, unde )en)ul
i)%&ric &cu3ă un l&c de)%ul de im3&r%an%, ală%uri de cel m&ral, &rma%iv' De aceea au%&rul
cu3rinde & mare varie%a%e %ema%ică, avnd 8n cen%ru c&nrun%area din%re 3a%imi şi vir%u;i'
A)%el, 3rig&nirea lui David de că%re iul )ău, Abe)al&m, devine un bun 3rile 3en%ru a ilu)%ra
%ema iubirii a;ă de vrămaşi 3recum şi & medi%a;ie a)u3ra dia%ribei )a3ien;iale, că =cei
ărădelege v&r i 3rinşi 8n 8n)uşi la;ul ărădelegii l&r?' =8i 8nva;ă, aşadar, din a3%ele 8n)eşi,
ară%ndu7le că 8ncă mai 8nain%e de 3edea3)a veşnică, rău%a%ea e)%e ea 8n)ăşi 3r&3ria 3edea3)ă?
9Omilia la !)almul +:' E)%e & %emă recuren%ă 8n ace)%e Omilii la !)almi, 3recum şi cri%ica
lăc&miei şi a 3&%ei de 8navu;ire' !)almul . e)%e & a)%el de invec%ivă la adre)a b&ga;il&r şi 8n
acelaşi %im3 & u)%ură%&are ir&nie a;ă de cei ce 8şi leagă aima de m&rmin%e< =He6i cum
3r&e%ul ne de3ăr%ea6ă de rău%a%e şi de lăc&mie nu numai 3&rnind de la cele vii%&are, ci şi de
la cele ce )e 8n%m3lă 8n via;a de aici, ve6i cum ne c&nduce )3re vir%u%e, nimicind nebunia
3en%ru avu;ii şi numind nebuni 3e cei care %ne)c du3ă cele 3re6en%e şi ară%ndu7i nebuni
3rin a3%ele l&rK Căci ce e)%e mai nebune)c, )3une mie, dec% un &m &)7%enindu7)e,
chinuindu7)e )ă adune a%%ea şi al;ii )ă )e bucure de &)%enelile luiK Ce e)%e mai rău dec%
acea)%ă %rudă 6adarni că, cnd el va muri rămnnd numa i cu &)%enelile şi cu )ud&rile, lă)nd
al%&ra bucuria de b&gă;iile 3e care le7a aduna%K?' Fi< =Ce e)%e mai rău dec% acea)%ă nebunie
de a c&n)idera m&rmin%ele ca)ă 3en%ru veşni cie şi de a a)3ira la ace)%eaK Căci mul;i ade)e&ri
şi7au ăcu% m&rmin%ele mai )%răluci%&are dec% ca)ele' 4ie )e &)%ene)c 3en%ru vrămaşii l&r, ie
3en%ru viermi şi 3ulbere, chel%uind averile l&r ără nici un &l&)' Căci aşa e)%e cuge%ul cel&r

ce nu au nădedea bună%ă;il&r vii%&are?'


In c&n%ra)%, )ărăcia a3are de cele mai mul%e &ri ca & vir%u%e, ală%uri de blnde;e şi )merenie,
ale căr&r %i3uri )un% 8n%ruchi3a%e de David şi &i)e' O al%ă %emă recven%ă e)%e )uerin;a
dre3%ului' Hia;a duh&vnicea)că e)%e ade)e&ri 3re6en%a%ă de $n%ul I&an ca & bă%ălie cu
duşmani 8m3re)urnd din %&a%e 3ăr;ile, dre3%ul avnd mereu 3e Dumne6eu ca alia%' De aici
in)i)%en;a $n%ului I&an a)u3ra ideii că &mul %rebuie şi el )ă de3ună e&r%uri 3en%ru
mn%uirea 3er)&nală, ală%uri de au%&rul dumne6eie)c şi de harul lui @ri)7%&)' !e lngă har
e)%e nev&ie de credin;ă şi de vir%u%e, de rvnă rr3&Guuia căreia )e &3une 3aGuu%a, %rndăvi a,
ne3ă)area, neglien;a' !)almul  e)%e a3r&a3e 8n 8n%regime dedica% rugăciunii' !agini 8n%regi
de)criu me%&da )au m&dul rugăciunii bine 3rimi%e de Dumne6eu, rugăciunea cura%ă care )e
ace vrednică de )3ec%ac&lul şi 3riveliş%ea 8ngeril&r< =Dar eu ră)3und că rugăciunea e)%e
legă%ură a drag&)%ei care ne uneş%e cu Dumne6eu, de3rin6ndu7ne &bişnuin;a c&nv&rbirii cu
El şi in)3irndu7ne iubirea de 8n;ele3ciune' Căci dacă cineva care e)%e 8m3reună cu un &m
minuna% r&deş%e mul%e din rela;ia cu el, cu c% mai mul% nu va r&di cel ce v&rbeş%e cu
Dumne6eu 8n rugăciune ne8nce%a%ăK Dar nu cun&aş%em cş%igul rugăciunii 3e c% ar %rebui,
iindcă nu luăm amin%e la ea cu acrivie, nici nu ne &l&)im de ea du3ă legile lui Dumne6eu'
Cnd avem de v&rbi% cu anumi;i &ameni a%unci ne c&m3unem a%i%udinea, mer)ul şi
8mbrăcămin%ea şi %&a%e le arm&ni6ăm cu buna7cuviin;ă şi a)%el v&rbim cu ei' Dar cnd venim
8nain%ea lui Dumne6eu că)căm , d&rmi%ăm, ne 8n%&arcem 8n %&a%e 3ăr;ile cu ne3ă)are' Fi dacă
ne 3lecăm genunchii la 3ămn%, min%ea ră%ăceş%e 8n 3ia;ă' Dar dacă ne rugăm cu %&a%ă evlavia
cuveni%ă, ca niş%e &ameni care urmea6ă )ă v&rbea)că cu Dumne6eu, ce mare cş%ig. v&m
r&di, chiar mai 8nain%e de a 3rimi ceea ce ceremQ Căci &mul 8nvă;a%
h E)%e v&rba de cş%igul duh&vnice)c' 8nain%e de a 3rimi cele 3e care le cerem de &bicei de la
Dumne6eu, rugăciunea 8n bună cuviin;ă ne aduce r&ade duh&vniceş%i, care )un% mai mari
dec% &rice al%e cereri )au d&rin;e ale n&a)%re'
)ă v&rbea)că a)%el cu Dumne6eu va i un 8nger 3e 3ămn%' A)%el )ule%ul )e de)ace de
legă%urile %ru3ului, a)%el cuge%ul 8i devine 8năl;a% de la 3ămn% la cer, a)%el )e )%rămu%ă la
cer, a)%el 3riveş%e cu di)3re; lucrurile %recă%&are ale vie;ii, a)%el )%ă lngă %r&nul 8m3ără%e)c,
şi )ărac de ar i, )lugă )au &m )im3lu, )au ne8nvă;a%' Căc i Dumne6eu nu cau%ă la rumu)e;e a
limbii, nici la 3&%rivirea cuvin%el&r, ci la rumu)e;ea )ule%ului' Dacă )ule%ul v&rbeş%e cele
3lăcu%e Lui, %&a%e d&rin;ele i )e 8m3line)c' He6i ce uş&r lucru e)%e rugăciuneaK Căci cel ce )e
3re6in%ă 8nain%ea &amenil&r %rebuie )ă aibă şi el&cin;ă şi )ă 8i linguşea)că şi 3e %&;i cei din

urul )%ă3nului şi )ă )e gndea)că 8ncă la mul%e al%ele ca )ă ie bine 3rimi%' Dar aici nu e
nev&ie de nimic dec% de un )ule% veghe%&r şi care )ă 8nlă%ure %&% ceea ce 8l 8m3iedică )ă ie
a3r&a3e de Dumne6eu' =Eu )un% Dumne6eu de a3r&a3e, iar nu Dumne6eu de de3ar%e?('
4a3%ul de a i de3ar%e de3inde de n&i, căci El e)%e 8n%&%deauna a3r&a3e' Dar ce )3un că nu
avem nev&ie de el&cin%ăK De mul%e &ri nici de cu7vin%e nu avem nev&ie' Căci dacă 8i vei
v&rbi din inimă şi II vei chema 3e El cum %rebuie şi a%unci cu uşurin;ă %e va 3rimi' Aşa 17a
a)cul%a% şi 3e &i)e la el şi 3e Ana' #u e)%e de a;ă nici un )&lda%, care )ă %e re)3ingă, nici
)cu%ier care )ă7;i %aie 3rileul' #imeni care )ă7;i )3ună< acum nu e)%e cu 3u%in;ă )ă %e a3r&3ii,
vin& mai %r6iu' Ci a%unci cnd vii, El )%ă )ă %e a)cul%e ie că eş%i la vremea 3rn6ului, ie la
cină, ie 3rea %r6iu, ie 8n 3ia;ă, ie 3e drum, ie 8n 3a%, ie cnd %e7ai 8nă;işa% la %ribunal
lngă magi)%ra% şi II vei chema 3e El, nu va i nimic care )ă 8m3iedice cererea, dacă II vei
chema cum %rebuie?'
Cu %&a%e că $n%ul I&an cau%ă )ă &ere iecărui 3)alm un undamen% i)%&ric şi ade)e&ri
c&m3le%ea6ă li%erali%a%ea biblică, de6v&l%nd )ubiec%ul cu de%alii i)%&rice, %&%uşi %l7cuirea
aleg&rică nu li3)eş%e cu de)ăvrşire' O in%r&duce ade)e&ri 3rin e>3re)ia crrJ dvaB%BrRv,
3&%rivi% anag&giei, )en)ului aleg&ric' In ace)%e ca6uri, 8nde&)ebi, $n%ul I&an &eră &
in%er3re%are hri)%&l&gică a 3)almil&r, ac&l& unde e)%e 3&)ibil 9c' !)alm 10(, :' !)almul 1+
e)%e & ilu)%rare
Ier' 2*, 2* S$e3%uagin%a'
m&del a in%er3re%ării anag&gice hri)&)%&mice, iindcă aici ală%uri de in%er3re%area i)%&rică,
avem %lcuirea anag&gică a 8n%regului 3)alm şi nu d&ar a unuia )au d&uă ver)e%e ca 8n
celelal%e ca6uri' In acea)%ă vi6iune Ieru)alimul e)%e Ieru)alimul cere)c, iar $i&nul cel adevăra%
e)%e 5i)erica 8n%ări%ă de @ri)%&) nu 3rin 6ăv&are )au 3&r;i %rainice, ci 3rin Crucea $a'
5i)erica, mărindu7)e 8n ciuda a%%&r 3&%rivnicii şi duşmănii, a &)% 8năl;a%ă mai 3re)u) de
ceruri'
n al% a)3ec% care re;ine a%en;ia ci%i%&rului e)%e m&dul de ci%are a $cri3%uril&r, care e)%e el
8n)uşi 3rin )ine & me%&dă in%er3re%a%ivă' 5&gă;ia ci%a%el&r )cri3%uri)%i ce şi elul 8n care %e>%ele
)un% a3r&3ia%e unele de al%ele, luminndu7)e reci3r&c, c&n)%i%uie & hermeneu%ică a3ar%e'
Te>%ul 3)almil&r, %e>% e)en;ial men%e 3r&e%ic, e)%e ilu)%ra% 3rin b&gă;ia ci%a%el&r
c&re)3&nden%e din al;i 3r&e;i, culminnd, bine8n;ele), cu ci%a%ele din #&ul Te)%amen%' nele
din ace)%e ci%a%e urmea6ă idel %e>%ul $e3%uagin%ei, al%ele 8l ada3%ea6ă uş&r %lcuirii, 3rin mici
ada&)uri )au mici )chimbări de cuvin%e, iar cele din #&ul Te)%amen% 3re6in%ă mici dieren;e

a;ă de %e>%ul c&n)acra%, 8nc% 3u%em 3re)u3une că $n%ul I&an a urmări% ver)iuni 3aralele' In
%raducerea ci%a%el&r am 3ă)%ra% &rma 8n care ele a3ar la $n%ul I&an, a)%el că unele dieren;e
a;ă de 5iblia a3r&ba%ă de $n%ul $in&d )un% ineren%e' Du3ă cum am ară%a%, ace)%e dieren;e,
ie relec%ă %e>%ul $e3%uagin%ei 9ade)e&ri )7a im3u) re%raducerea lui:, ie 3r&vin din &l&)i rea
al%&r ver)iuni ale #&ului Te)%amen%, ie, 8n )rşi%, a3ar;in $n%ului I&an, care ci%ea6ă din
mem&rie' #ici %e>%ele ci%a%e du3ă $e3%uagin%a nu )un% uni%are' Ade)e&ri dieră, ceea ce 3are a
indica a3%ul că $n%ul I&an a &l&)i% chiar 3en%ru $e3%uagin%a, ver)iuni dieri%e10' Am
)emnala%, ac&l& unde a &)% ab)&lu% nece)ar, ace)%e dieren;e 8n %e>% 8n n&%ele de )ub)&l, 3rin
indica;ia< $e3%uagin%a' #u am marca% 8n n&%e dieren%ele a%ă de #&ul Te)%amen%, iindcă ele
)un% mul% mai rare şi mai ne)emniica%ive'
Traducă%&rul
?J He6i 8n%reaga di)cu;ie a)u3ra ver)iunil&r $e3%uagin%ei care circulau in 3eri&ada $n%ului
I&an Gură de Aur 8n "' C 1 lill, &3' ci%', 3' /'
!)almul *
!)alm al lui David, cnd a ugi% de la a;a lui Abe)al&%n, iul )au' D&amne, c% )7au 8nmul;i%
cei ce mă necăe)cQ
8m3ăra;ii 8nal;ă )%a%ui %riumale generalil&r birui%&ri, iar dregă%&rii ridică m&numen%e şi
c&lumne c&nducă%&ril&r de car şi a%le;il&r şi, 3rin in)cri3;ie, ca 3rin%r7& gură, ac 3ia%ra
ne8n)ule;i%ă 3r&3&vădui%&are a biruin;ei' Al;ii iarăşi, 8n căr;i şi )crieri, aduc laude
birui%&ril&r, vrnd )ă7şi ara%e 3u%erea l&r 8n laudă mai mare dec% a cel&r lăuda;i' Fi l&g&7
graii, şi 3ic%&rii, şi arămarii, )cul3%&rii, 3&3&are le şi c&nducă%&rii, &raşele şi )a%ele 8i admiră
3e birui%&ri' Dar nimeni nici&da%ă nu a alcă%ui% 3&r%re%ul unui ugar ără lu3%ă, aşa cum ace
aici David' Căci ace)%a e)%e %i%lul 3)almului< n !)alm al lui David, cnd a ugi% din a;a lui
Abe)al&m, iul )ău' Fi cnd a &)% vrednic de laude cel care ugeK Cnd a &)% ugarul )ubiec%
al in)cri3;iil&rK Cnd mai a3are vreun ugar 8n in)cri3;iiK #umele )clavil&r ugari )un%
3ublica%e 3en%ru a i 3rinşi, dar nu )un% admira%e 8n in)cri3;ii' Dar ală care e)%e 3ricina
ace)%ui %i%lu, ra%e, şi 8n%ăreş%e7;i )ule%ul' $ă7;i ie ;ie i)%&ri)irea acea)%a 8ndre3%are vie;ii' $ă7;i
ie ;ie 3rig&ana dre3%ului 8n%ărire )ule%ului' Ală 3en%ru ce era 3rig&ni% David de Abe)al&m
3en%ru ca, alnd %emeiul a3%ei, )ă ii 6idi% 8n rica lui Dumne6eu' Căci aşa cum & ca)ă ără
%emelie e)%e ne)igură, la el $cri3%ura nu are nici un &l&) ără )c&3ul 3e care şi71 3r&3une'
4erici%ul David a avu% dre3% )c&3 3rin ace)% 3)alm )ă ne 8nve;e şi )ă ne 8n;ele3;ea)că )ă nu
acem nici&da%ă răul şi )ă nu di)3re;uim legile lui Dumne6eu, 3en%ru ca nu cumva cel ce

3ăcă%uieş%e )ă 3ă;ea)că ceea ce a 3ă;i% el' David a ugi% de iul )ău iindcă )7a de3ăr%a% de
cură;ie' A ugi% de iul )ău iindcă a di)3re;ui% că)ă%&ria 8nrna%ă' A ugi% de iul )ău iindcă
)7a de3ăr%a% de legea lui Dumne6eu care 6icea =$ă nu uci6i, )ă nu ii de)rna%?' 4iindcă a
adu) 8n ca)a lui & mieluşea )%răin ă şi 3e 3ă)%&rul ei 17a uci), mielul cel din ca)a lui a 8m3un)
cu c&arnele 3e 3ă)%&r' A adu) ră6b&i 8n ca)ă )%răină şi a )%rni% ră6b&i 8n 3r&3ria ca)ă' #u e)%e
gndul meu, ci e)%e )3u)a lui Dumne6eu, iar unde Dumne6eu e)%e Cel care %lcuieş%e, nimeni
nu II 3&a%e c&n%ra6ice' Că iul lui David )7a ră6vră%i% 8m3&%riva lui, iindcă 17a uci) 3e rie şi
i7a lua% emeia, a)cul%ă 3e Dumne6eu grăind 3rin 3r&e%u l )ău #a%han care a 6i) că%re David<
=Eu %e7am un) 3e %ine rege 3e)%e I)rael şi Eu %e7am i6băvi% din mna lui $aul' Ti7am da% %ie
%&a%e ale d&mnului %ău, ca)a d&mnulu i %ău şi emeile d&mnului %ău la )nul %ău' i7am da% ;ie
ca)a lui I)rael şi a lui Iuda şi dacă acea)%a e)%e 3u;in 3en%ru %ine ;i7aş mai adăuga' !en%ru ce
8n)ă ai ne)&c&%i% %u cuvn%ul D&mnului, ăcnd rău 8nain%ea &chil&r LuiK !e rie @e%eul %u l7
ai l&vi% cu )abia, 3e emeia lui ;i7ai lua%7& de )&;ie, iar 3e el l7ai uci) cu )abia am&ni;il&r' Deci
nu )e va de3ăr%a )abia de dea)u3ra ca)ei %ale 8n veac, 3en%ru că %u 7ai ne)& c&%i% 3e ine şi
ai lua% 3e emeia lui rie @e%eul ca )ă7;i ie neva)%ă?1' Ai de)3ăr;i% 3rin )abie ca)a al%uia, Eu
v&i gă%i )abie din chiar ca)a %a' =Aşa 6ice D&mnul< Ia%ă Eu v&i ridica a)u3ra %a rău chiar din
ca)a %a?2' #u din aară, ci chiar din ca)a %a' De unde e)%e rădăcina 3ăca %ului de ac&l& şi rana
ră6bunării' Deci iindcă ai ugi% de 3&runca lui Dumne6eu, ugar vei i, 3en%ru acea)%a a ugi%
de iul )ău'
n !)alm al lui David cnd a ugi% de la a;a lui Abe)al&m, iul lui' Fi e)%e mai &l&)i%&r a
cun&aş%e 3ricina care a de%ermina% ră6b&iul dec% )im3la lui i)%&ri)ire, ca, vă6nd alunecarea
1II "eg' 12, +711' 2II "eg' 12,11'
dre3%ului, )ă ne 8n%ărim şi )ă ne erim de cădere, erindu7ne %&%&da%ă şi de un a)emenea chin'
Căci mul;i )un% cei care 3nă a)%ă6i au a)%el de ră6b&aie 8n 3r&3ria ca)ă' nul e)%e ră6b&i% de
)&;ie, al%ul e)%e 8m3re)ura% de iu, al%ul de ra%e, iar al%ul e)%e )u3u) de )lui%&rul )ău iecare
)e 8n%ri)%ea6ă, )e )crbeş% e, lu3%ă, l&veş%e şi iarăşi e)%e l&vi%' Dar nimeni nu )e )&c&%eş%e 8n%ru
)ine gndind că, dacă nu ar i )emăna% 3ăca%ele, nu i7ar i cre)cu% )3ini şi mărăcini 8n ca)ă,
dacă ar i )%in) )cn%eia 3ăca%el&r, nu )7ar i a3rin) %&a%ă ca)a' Că 3r&3riile nen&r&ciri )un%
r&adele 3ăca%el&r şi că Dumne6eu alege călăi din 3r&3ria amilie e)%e mar%&ră $n%a
$cri3%ură şi nimic nu e)%e mai 3u%ernic dec% ea' $e lu3%ă cu %ine emeia, %e 8n%m3ină cnd
in%ri ca & iară, 8şi a)cu%e limba ca & )3adăK Tri)% e)%e lucrul ace)%a, că au%&rul* ;i7a deveni%
vrămaş' T&%uşi, cerce%ea6ă7%e 3e %ine 8n)u;i, nu cumva 8n %inere;e ai răni% vre& emeieK Fi

rana adu)ă vreunei emei 3rin emeie )e vindecă, iar 3r&3ria )&;ie &3erea6ă 3ur&iul ăcu% de
al%a' Fi chiar dacă cea care %aie nu ş%ie, dar ş%ie medicul Dumne6eu' Căci El )e &l&)eş%e de
acea)%a ca de un bi)%uriu 8m3&%riva %a, şi aşa cum bi)%uriul nu ş%ie ce ace, medicul 8n)ă
cun&aş%e vindecarea ce vine 3rin bi)%uriu' A)%el chiar dacă emeia care l&veş%e şi bărba%ul
care 3rimeş%e l&vi%ura nu cun&)c 3ricina rănii, Dumne6eu, ca un medic, cun&aş%e ceea ce e)%e
de &l&)' Că emeia cea rea e)%e 3edea3)a 3en%ru 3ăca%e e)%e mar%&ră $n%a $cri3%ură'
A)cul%ă ce 6ice< =4emeia rea va i da%ă bărba%ului 3ăcă%&)?' Ca un an%id&% amar 8i va i da%ă,
c&n)umnd um&rile 3ăca%el&r' Că a i 8m3re)ura% de c&3ii e)%e un neca6 %&% 3en%ru 3ăca%e e)%e
mar%&r David care a &)% ră6b&i% de iul )ău 3en%ru 8n)&;irea cea ărădelege, 3recum a ară%a%
cuvn%ul'
* $e reeră la 4acere 2,1., unde )e ara%ă că emeia a &)% crea%ă )3re a i au%&r bărba%ului'
=$ă7i acem au%&r 3&%rivi% 3en%ru el?'
 C' 8n;' $ir' 2/, *'
Iar că ra;ii )un% lu3%a;i de ra;i din 3ricina 3ăca%ului e)%e mar%&ră Car%ea udecă%&ril&r ' Cnd
cei din neamul lui Heniamin de)rnară cu c&ncubina unui levi% călă%&r, şi aceea, ne3u%nd
)u3&r%a nemă)ura%a ba%&cură, a muri%, celelal%e un)3re6ece neamuri au lu3%a% 8m3&%riva unei
)emin;ii' Fi cnd cele un)3re6ece )emin;ii ale lui I)rael )7au de3ăr%a% de adevăra%ul
Dumne6eu, ca )ă )e de)rne6e cu id&lii, cele un)3re6ece au &)% birui%e de & )ingură )emin;ie
şi de mul%e &ri au &)% birui%e de una şi & )ingură da%ă abia a re3ur%a% & vic%&rie, şi ra;ii au
lu3%a% 8m3&%riva ra;il&r, din 3ricina 3ăca%ului, iindcă Dumne6eu, din 3ricina 3ăca%el&r l&r, a
ridica% 6idul de)3ăr;i%urii din%re ei, al 3ăca%ului' 4iindcă & )ingură )emin;ie a de)rna% cu &
emeie, iar cele un)3re6ece neamuri au de)rna% cu id&lii, şi unii, şi al;ii au &)% nimici;i de
Dumne6eu, 3recum e)%e )cri)< = #imici%7a i 3e %&% cel ce )e lea3ădă de Tine?-' Aşadar, ra;ii
lu3%ă 8m3&%riva ra;il&r din 3ricina 3ăca%ului' Cnd eş%i lu3%a% de ra;ii %ăi, nu de3lnge a%%
)%area l&r, c% cuge%ă la %ine 8n)u;i şi cerce%ea6ă 3en%ru care 3ăca%e ra;ii ;i7au deveni%
vrămaşi' #u %&;i &amenii )un% lu3%a;i de ra;i 3en%ru 3ăca%e' Căci şi I&)i a &)% lu3%a% de ra;i,
şi nicidecum 3en%ru 3ăca%e' Fi emeia lui I&v a unel%i% 8m3&%riva lui şi nu 3en%ru 3ăca%e'
Dar cei mai mul;i din%re &ameni 3en%ru 3ăca%e avem vrămaşi din%re ca)nicii n&ş%ri' $e mai
8n%m3lă şi ca 3rie%enii, %&% 3en%ru 3ăca%e )ă )e 8n%&arcă 8n duşmani şi unii care &dini&ară
iubeau acum ură)c şi )e 8n%&rc de la %ine, iindcă Dumne6eu 8ngăduie & a)%el de ură ale cărei
ra;iuni El le cun&aş%e' A)%el 8n !)almul 10 e)%e )cri) de)3re egi3%eni< =8n%&r) 7a inima l&r ca
)ă ura)că 3e 3&3&rul $ău?/' #u le7ar i &)% da%ă acea)%ă ură de la Dumne6eu, dacă ei nu ar i

avu% & rea 3rie%enie a;ă de 3&3&rul Lui' !rie%enia 3en%ru unii )7a ăcu% 3ricină de 3ieire
3en%ru ceilal;i, ura a deveni% 3rile de vir%u%e'
- !)' +2, 2/'
/ !)' 10, 2'
Ade)e&ri iin;ele r&bi%e şi )u3u)e )e ră6vră%e)c 8m3&%riva )%ă3nirii %&% 3en%ru 3ăca%e' He6i71
3e Adam cnd 8ncă nu 3ăcă%ui)e şi cnd avea %&a%e iarele r&abe şi )u3u)e şi le chema 3e
nume ca 3e niş%e r&bi' Dar cnd şi7a murdări% chi3ul 3rin 3ăca%, a%unci iarele nu l7au mai
recun&)cu% şi )u3uşii au deveni% vrămaşi 3en%ru el' Fi aşa cum un cine )e )u3une celui din
ca)ă care 8l hrăneş%e şi )e %eme de el, dar dacă de&da%ă 8l vede avnd a;a 8nnegri%ă )au
3ur%nd & ma)că )%răină 3e chi3, a%unci )e re3ede ca a)u3ra unui )%răin şi vrea )ă 8l )şie 8n
bucă;i' La el şi Adam, c% %im3 şi7a 3ă)%ra% a;a du3ă chi3ul lui Dumne6eu, iarele i )e
)u3uneau ca niş%e r&abe, dar cnd şi7a murdări% a;a 3rin nea)cul%are, ace)%ea, nerecu7
n&)cndu7şi )%ă3nul, l7au duşmăni% ca 3e un )%răin' A)%el că şi ră6vră%irea r&bil&r e)%e
ră)3la%a 3ăca%el&r' Dre3% era Daniil şi leii i7au recun&)cu% )%ă3nirea' Hedeau că nu a gu)%a%
3ăca%ul şi l7au lă)a% li3)i% de 3edea3)ă' Dim3&%rivă, a 3ăcă%ui% 3r&e%ul mincin&) şi 17a ala%
3e el leul 3e cale şi 17a &m&r%' $7a murdări% 3rin minciună şi leul nu 17a recun&)cu%' Dacă l7
ar i vă6u% 3r&e% ca 3e Daniel, l7ar i re)3ec%a%, dar 17a ala% 3r&e% mincin&) şi 17a a%aca%'
$%ă3nul a min;i% şi r&bul i7a %ăgădui% )%ă3nirea' Fi ce )ă )3un de)3re relele ca)nice, cnd
8n)uşi %ru3ul n&)%ru care e)%e mai a3r&3ia% n&uă şi mai iubi%, şi el, cnd 3ăcă%uim, ne
ră6b&ieş%e 3e n&i şi ne c&3leşeş%e şi ni )e 8m3&%riveş%e 3rin arşi;e, 3rin b&li şi 3rin dureri şi
%ru3ul r&b biciuieş%e )ule% ul )%ă3n care a 3ăcă%ui%, nu iindcă v&ieş%e acea)%a, ci iindcă i )e
3&runceş%e )ă acă acea)%a' Fi mar%&r e)%e @ri)%&) care 3&runceş%e 3arali%icului 6icnd< =He6i
%e7ai ăcu% )ănă%&), de7acum )ă nu mai 3ăcă%uieş%i ca )ă nu7;i ie ;ie ceva mai rău?+'
Alnd, aşadar, ra;il&r, că şi duşmanii ca)nici, şi ră6b&iul cel&r de un neam cu n&i, şi al
r&bil&r, şi b&lile %ru3ului cele mul%e )un% din 3ricina 3ăca%ului, )ă 8nchidem i6v&rul rău%ă;il&r
care e)%e 3ăca%ul şi, dacă şuv&aiele 3a%imil&r nu
+ In' -,1'
.II "eg' 12,12'
curg 8n )ule%, a%unci rurile a3el&r lui Dumne6eu v&r adă3a şi v&r bucura )ule%ul' 4iindcă şi
David a lua% 3e emeia mări%a%ă ca 3e & 8m3ără;ie )%răină 9căci 3en%ru &rice bărba% emeia e)%e
& 8m3ără;ie şi un rege nu iubeş%e a%% 3&rira şi cununa 8m3ără%ea)că, 3e c% 8şi iubeş%e

bărba%ul emeia: 3en%ru acea)%a iul lui, nă)cu% din emeia lui, )7a ridica% %iran, v&ind )ă
ră3ea)că 8m3ără;ia %a%ălui' Cu &r;a a lua%7&, &r;ei a &)% )u3u)' Fi cel ce a 3ăcă%ui% 8n a)cun)
a &)% birui% de iul )ău 8n m&d vădi%' Fi cel ce a răni% 8n a)cun) a %rebui% )ă rabde &3era;ia
medicului 8n a;a %u%ur&r, iindcă Dumne6eu a 6i)< =Tu ai ăcu% 3e a)cun), iar Eu v&i ace
acea)%a 8nain%ea a %&% I)raelul şi 8nain%ea )&arelui?. ' Dar cele ale rău%ă;ii lui Abe)al&m nu au
c&n%inua% 3nă 8n )rşi%' Fi 3e bună dre3%a%e, ca nu cumva 3arici6ii )ă aibă a3%a acea)%a ca
3e & 3ildă a uciderii de 3ărin;i' Du3ă ce a )ervi% de călău, a &)% uci) ca un criminal' Fi aşa
cum 8n %ea%re vedem iarele dev&rnd 3e unele şi iind uci)e de al%ele, la el Abe)al&m, care
)7a ră6vră%i% 8m3&%riva lui David, a &)% uci) de I&ab' Fi de un c&3ac 8nal% a &)% )3n6ura% cel
ce )7a 8năl;a% 8m3&%riva %a%ălui' A &)% re;inu% de c&3ac 3en%ru că ramura a lu3%a% 8m3&%riva
rădăcinii, ramura de ramură a &)% lega%ă, ru3%ă iind de 3ărin%ea)ca v&in;ă de ca3 a &)% ;inu%
cel ce ca3ul %a%ălui ce 17a nă)cu% a v&i% )ă71 d&b&are' Fi a răma) a%rna% de c&3ac, ca un ruc%
)%rica%, cel ce a v&i% a %ăia 3e lucră%&rul iin;ei lui, şi a &)% )%ră3un) cu )ăgea%a 8n inimă, ac&l&
unde a şi cuge%a% uciderea' Fi )7a vă6u% a%unci 3riveliş%e )%răină' G&ni% iind de măgar, de
3le%ele 3ărului a &)% ;inu% de că%re 3le%ele c&3acului' !lea%a c&3acului a ;inu% de 3lea%ă 3e
%iran ac&l& 17a l&vi% unde )e )%răduia )ă 3&ar%e c&r&ana 3ărin%ea)că' Fi Abe)al&m a &)% vă6u%
)3n6ura% 8n%re cer şi 3ămn%' Cerul nu 17a 3rimi%' Căci dacă 3e cel din%i ră6vră%i%, diav&lul,
17a arunca% aară, cum dar 8l va 3rimi 3e un al d&ilea ră6vră%i%K !ămn%ul )e )crbea şi el de
dn)ul, ne)uerind )ă )e )3urce de 3aşii ucigaşului de 3ărin%e' Căci dacă &dini&ară a 8nghi;i%
3e Da%an care )7a ră6vră%i% 8m3&%riva lui &i)e şi dacă şi7a de)chi) gura 8m3&%riva celui ce
gura şi7a de)chi) 3en%ru a v&rbi de rău, cum avea )ă )u3&r%e 3ici&arele care au alerga%
8m3&%riva 3ărin%eluiK !e cnd )%ă%ea a%rna% de c&3acul 8nal%, a veni% la el I&ab, că3e%enia &ş7
%il&r şi a 8ni3% %rei )ăge;i 8n inima celui ără de inimă, rănin7du71 ac&l& unde era %eaca
ărădelegii' Fi iindcă a%rna 8nal% )3n6ura% de c&3ac, bun e3i%a i7a cn%a% ace)%uia David<
=Hă76u%7am 3e cel necredinci&) ălindu7)e şi 8năl;ndu7)/ ca cedrii Libanului' Fi am %recu% şi
ia%ă nu era?('
n 3)alm al lui David cnd a ugi% de la a;a lui Abe)al&m, iul )ău' A ugi% nu din laşi%a%e, ci
iindcă )e %emea )ă nu ucidă 3e iul )ău' Căci David 17a cru;a% ca 3e un iu, dar cei care erau
8m3reună cu David nu l7au cru;a%, ca 3e un ră6vră%i%' Fi cnd David a &)% 3rig&ni% de iul )ău
şi cnd a &)% ble)%ema% de Fimei din 3ricina lui, el a răbda%' Dar iindcă mul;i )e )min%eau de
el, mai ale) cei care lua)eră 3ar%ea lui Abe)al&m, )e ră6vră%iră 8m3&%riva lui, )&c&%indu71
li3)i% de 3ur%area de griă a lui Dumne6eu, 6icnd< David e)%e )ărac acum, cu %&%ul neau%&ra%,

acum )7a de3ăr%a% de la el Dumne6eu ca şi de $aul &arecnd' Căci aşa cum )7a de3ăr%a% a%unci
de $aul şi a &)% cu David, la el acum )7a de3ăr%a% de David şi e)%e cu Abe)al&m, )ă ne
ră6vră%im, )ă 8l 8m3re)urăm, nu e)%e mn%uire lui 8n%ru Dumne6eul lui' 4iindcă au )3u)
ace)%ea şi David a )ueri% mai mul% din 3ricina l&r dec% din 3ricina ră6vră%iril&r iului )ău, 17
a 8n%reba% 3e Dumne6eu< D&amne, 3en%ru ce )7au 8nmul;i% cei ce mă necăe)cK10 $un%
8m3re)ura% de i)3i%e, )un% cu3rin) din %&a%e 3ăr;ile de şuv&aie de rău%ă;i, 3l&aie de 3rimedii )7
a abă%u% 3e)%e mine, au veni% a)u3ra mea ruri de vrămaşi, duhuri 3&%rivnice 8mi )ulă
8m3&%rivă ca niş%e vn%uri vrămaşe, ca)a mi7&
(!)' */, *-'
10 !)' *, 2 S$e3%uagin%a'
de)%ramă, vrnd ca )ule%ul meu )ă 8l aba%ă de la Tine, dar eu, 8n%ări% 3e 3ia%ra credin;ei nu
cad, ci cad 8n genunchi ca )ă alu< D&amne 3en%ru ce )7au 8nmul;i% cei ce mă necăe)cK Cel
nă)cu% din mine e)%e 8m3&%riva mea, dar Tu, D&amne, eş%i cu mine' Cele dinlăun%rul meu )e
lu3%ă cu mine' !&3&rul meu e)%e de 3ar%ea lui Abe)al&m, &ş%irea mea 8m3&%riva mea )e
8narmea6ă' Oile mele au deveni% lu3i şi mieii, lei mieluşeii 7cini %urba;i, ;a3ii 7 %auri care
8m3ung' #u 3en%ru mine mă 8n%ri)%e6, ci 3lng 3ier6ania l&r'
!)almul 
Cnd Te7am chema% m7ai au6i%, Dumne6eul dre3%ă;ii melel
1' !r&e%ul nu )3une ace)%ea d&ar ca )ă alăm că a &)% au6i% 8n rugăciunea )a, ci ca )ă
8nvă;ăm cum cei ce 8l chemăm 3e Dumne6eu 3u%em i au6i;i de8nda %ă şi chiar mai 8nain%e de
)rşi%ul rugăciunii 3u%em 3rimi 8m3linirea cererii ' Căci nu a )3u) =du3ă ce Te7am chema%?,
ci cnd Te7am chema%' Acea)%a e)%e ăgăduin;a lui Dumne6eu că%re cel ce 8l cheamă< =Cnd
8ncă vei grăi %u, Eu v&i 6ice< Ia%ă7ă?1' Căci nu mul;imea cuvin%el&r &bişnuieş%e )ă 8l
c&nvingă 3e Dumne6eu, ci )ule%ul cura% şi d&vada a3%el&r bune' He6i dar ce )3une că%re cei
ce %răie)c 8n rău%a%e şi care aş%ea3%ă ca 3rin lungimea cuvin%el&r )ă 8l 8mbune6e< =Cnd
8nmul;i;i rugăciunile v&a)%re, nu le a)cul%' Cnd ridica;i minile v&a)%re 8mi v&i 8n%&arce &chii
ei de la v&i?2'
Aşadar, mai 8nain%e de %&a%e, cel ce )e r&agă %rebuie )ă aibă 8ndră6nire * şi %&%deauna i )e v&r
8m3lini cererile' !en%ru acea)%a 3r&e%ul nici nu )3une că m7a au6i% 3e mine Dumne6eul meu,
ci Dumne6eul dre3%ă;ii mele, ară%nd 3rin acea)%a 8ndră6nirea lui 8nain%ea lui Dumne6eu,
8ndră6nire cu care )e a3r&3ie de El mereu' Dar nimeni )ă nu creadă că )e mndrea cnd
)3unea ace)%ea' Căci nu )3unea ace)%ea

1 I)' -., ( S$e3%uagin%a' 2I)' 1,1-'


1 lla33naiav, 8ndră6nirea cea bună, care vine din lucrarea a3%el&r bune'
 Adică şi 8n al;i 3)almi )e a3r&3ie de Dumne6eu cu aceeaşi 8ndră6nire '
iindcă v&ia )ă )e 8nal;e 3e )ine, ci iindcă v&ia )ă ne dea 8nvă;ă%ură şi 8ndemn 3en% ru &l&)ul
de &bş%e' Ca )ă nu )3ună cineva că acela a &)% au6i% iindcă era David, iar eu nu v&i i
a)cul%a%, iindcă )un% mic şi ne8n)emna%' Ara%ă d&ar că nu ără m&%iv 17a a)cul%a% 3e David şi
nu 8n%m3lă%&r şi ără 3ricină %e %rece 3e %ine cu vederea, ci 8n%&%deauna cau%ă numai la a3%e'
Dacă vei avea a3%e care )ă 3&a%ă 3leda 3en%ru %ine, vei i au6i% %&%deauna' La el, dacă nu le
ai, şi David dacă ai i, nu vei 3u%ea )ă II 8ndu3leci 3e Dumne6eu' Fi aşa cum iubi%&rii de
argin% nu ;in c&n% de nimic, nici de demni%a%e , nici de nimic al%ceva, ci 8i iau 8n )eamă numai
3e cei care au bani şi )un% ga%a )ă acă &rice 3en%ru ei, la el şi Dumne6eu, iindcă e)%e iubi%&r
al dre3%ă;ii, 3e cel ce vine la el 8n%ru dre3%a%e nu 8l va %rimi%e cu minile g&ale, du3 ă cum cel
ce e)%e 8n aara dre3%ă;ii şi ame)%eca% cu 3a%imi c&n%rare irii, chiar dacă )7ar ruga de mii de
&ri, nimic mai mul% nu ar d&bndi, neavnd de 3ar%ea lui 3u%erea de a c&nvinge' A)%el 8nc%,
dacă vrea cineva )ă &b;ină ceva de la Dumne6eu, )ă vină la El cu dre3%a%ea' Dar dre3%a%ea
aici nu )&c&%i că e)%e d&ar & 3ar%e a vir%u;ii, ci )&c&%eş%e7& 3e ea 8n%reagă şi %&%ală, cu3rin6nd
adică %&a%e vir%u;ile' Căci 8n ace)% )en) şi I&v era dre3%, avnd 8n%reagă dre3%a%e a &me nea)că,
el nu )e de3ăr%a de un rău 3en%ru a )lui al%ui rău' La el şi n&i numim & cum3ănă drea3%ă,
cnd ambele bra;e ale ei )un% egale' #u cnd am cn%ări aur ar i drea3%ă şi cnd am cn%ări
3lumb nu ar mai i drea3%ă, ci e)%e drea3%ă cnd rămne egală 8n %&a%e ma%eriile' Fi iarăşi
mă)ură drea3%ă numim 3e cea %&%deauna egală' La el şi I&v era dre3%, iind %&%deauna dre3%,
8n %&a%e 8m3reurările vie;ii egal' Căci nu a 3ă6i% cum3ăna drea3%ă numai 8n 3rivin;a avu;iil&r,
ci nu a 8n%recu% cu nimic mă)ura nici 8n celelal%e lucruri' #ici nu ar 3u%ea cineva )3une că
iubea egali%a%ea numai 8n 3rivin;a avu;iil&r, dar 8n%recea mă)ura 8n rela;ie cu a3r&a3ele şi 8n
v&rbirea cu el, iind ar&gan% şi 8ngma%' Căci avea mul%ă griă dacă eu am dre3%a%e, ar 3u%ea
8n%reba cineva, ce nev&ie mai e)%e de rugăciuneK #u e)%e de aun) a3%a 3en%ru a ne 8ndre3%a
via;aK Iar Cel ce are )ă ne dea nu ş%ie de ce anume avem nev&ieK Dar eu ră)3und că
rugăciunea e)%e legă%ură a drag&)%ei care ne uneş%e cu Dumne6eu, de3rin6ndu7ne &bişnuin;a
c&nv&rbirii cu El şi in)3irndu7ne iubirea de 8n;ele3ciune' Căci dacă cineva care e)%e
8m3reună cu un &m minuna% r&deş%e mul%e din rela;ia cu el, cu c% mai mul% nu va r&di cel ce
v&rbeş%e cu Dumne6eu 8n rugăciune ne8nce%a%ăK Dar nu cun&aş%em cş%igul rugăciunii 3e c%
ar %rebui, iindcă nu luăm amin%e la ea cu acrivie, nici nu ne &l&)im de ea du3ă legile lui

Dumne6eu' Cnd avem de v&rbi% cu anu7mi;i &ameni, a%unci ne c&m3unem a%i%udinea,


mer)ul şi 8mbrăcămin%ea şi %&a%e le arm&ni6ăm cu buna7cuviin;ă şi a)%el v&rbim cu ei' Dar
cnd venim 8nain%ea lui Dumne6eu că)căm, d&rmi%ăm, ne 8n%&arcem 8n %&a%e 3ăr;ile cu ne3ă7
)are' Fi dacă ne 3lecăm genunchii la 3ămn%, min%ea ră%ăceş%e 8n 3ia;ă'
Dar dacă ne rugăm cu %&a%ă evlavia cuveni%ă, ca niş%e &ameni care urmea6ă )ă v&rbea)că cu
Dumne6eu, ce mare cş%ig+ v&m r&di, chiar mai 8nain%e de a 3rimi ceea ce ceremQ Căci &mul
8nvă;a% )ă v&rbea)că a)%el cu Dumne6eu va i un 8nger 3e 3ămn%' A)%el )ule%ul )e de)ace
de legă%urile %ru3ului , a)%el cuge%ul 8i devine 8năl;a% de la 3ămn% la cer, a)%el )e )%rămu%ă la
cer, a)%el 3riveş%e cu di)3re; lucrurile %recă%&a re ale vie;ii, a)%el )%ă lngă %r&nul 8m3ără%e)c,
şi )ărac de ar i, )lugă )au &m )im3lu, )au ne8nvă;a%' Căc i Dumne6eu nu cau%ă la rumu)e;e a
limbii, nici la 3&%rivirea cuvin%el&r, ci la rumu)e;ea )ule%ului' Dacă )ule%ul
+ E)%e v&rba de cş%igul duh&vnice)c' 8nain%e de a 3rimi cele 3e care le cerem de &bicei de Ia
Dumne6eu, rugăciunea 8n bună cuviin;ă ne aduce r&ade duh&vniceş%i, care )un% mai mari
dec% &rice al%e cereri )au d&rin;e ale n&a)%re'
)ă )e 3ă6ea)că de acea)%a' De aceea şi )3une< =Dacă aş i di)3re;ui% dre3%ul )lui%&rului )au al
)lunicei mele 8n udecă;ile l&r cu mine''' )au cum m7am nă)cu% eu, &are nu )7au nă)cu% şi
eiK?*' Aşadar, şi ar&gan;a şi mndria )un% & mare nedre3%a%e'
2' Căci lac&m 8l numim 3e cel care vrea )ă 3ună mna 3e lucrurile al%&ra şi căruia nu 8i )un%
de aun) cele ce are' La el, numim ar&gan% 3e cel care 3re%inde de la a3r&a3ele )ău mai
mul%ă cin)%e dec% i )e cuvine, cnd )e )&c&%eş%e 3e )ine vrednic de %&a%ă 3re;uirea, dar el 8i
di)3re;uieş%e 3e ceilal;i' Iar acea)%a nu )e 8n%m3lă din nimic al%ceva dec% din nedre3%a%e' Că
acea)%a e)%e nedre3%a%e, ve6i de aici< Dumne6eu %e7a ăcu% şi 3e %ine şi 3e acela şi %&a%e c%e
;i7a da% ;ie şi aceluia i le7a da% a)emenea şi egal' !en%ru ce a%unci 8l le3e6i şi 8l li3)eş%i de
cin)%ea 3e care i7a da%7& Dumne 6eu şi nu 8l laşi )ă ie şi el 3ăr%aş la ea, ci, ăcndu7;i %&%ul al
%ău, 8l )ărăceş%i 3e el nu numai de avu;ii, ci şi de cin)%eK Dumne6eu a dărui% ambil&r aceeaşi
ire, i7a 8nvrednici% de aceeaşi &brşie, de aceeaşi 3lă)muire' Căci acel =$ă acem &m'''? e)%e
c&mun 8n%regului neam &mene)c' Cum aşadar 8l li3)eş%i 3e ace)%a de 3ărin%ea)ca ire,
reducndu71 la cea mai de 3e urmă nimicnicie şi 8;i 8n)uşeş%i abu6iv ceea ce e)%e c&munK
Dar nu la el ace şi erici%ul 3r&e%' De aceea a şi )3u) cu 8ndră6nire< A au6i% dre3%a%ea mea'
A)%el şi !avel de mul%e &ri )e dă 3e )ine 3ildă, nu mndrindu7)e, nici 8numurn7du7)e, ci
ăcndu7)e m&del 3en%ru ceilal;i, ca a%unci cnd 6ice =H&ie)c ca %&;i &amenii )ă ie cum )un%

eu 8n)umi?/, adică 8n 8nrnare' La el şi David, cnd 8m3reurările au ceru%7&, 3&meneş%e de


curaul lui, care 8i venea de la Dumne6eu, 6icnd că )ugruma urşii şi d&b&ra leii, dar nici el
nu )e lăuda, )ă nu ie, ci & )3unea 3en%ru a )e ace vrednic de cre6are' Fi
- I&v *1,1*71-' /1 C&r' +, +'
v&rbeş%e cele 3lăcu%e Lui, %&a%e d&rin;ele i )e 8m3line)c' He6i ce uş&r lucru e)%e rugăciuneaK
Căci cel ce )e 3re6in%ă 8nain%ea &amenil&r %rebuie )ă aibă şi el&cin;ă şi )ă 8i lingu şea)că şi 3e
%&;i cei din urul )%ă3nului şi )ă )e gndea)că 8ncă la mul%e al%ele, ca )ă ie bine 3rimi%' Dar
aici nu e nev&ie de nimic dec% de un )ule% veghe%&r şi care )ă 8nlă%ure %&% ceea ce 8l
8m3iedică )ă ie a3r&a3e de Dumne6eu' =Eu )un% Dumne6eu de a3r&a3e, iar nu Dumne6eu de
de3ar%e?.' 4a3%ul de a i de3ar%e de3inde de n&i, căci El e)%e 8n%&%deauna a3r&a3e' Dar ce
)3un că nu avem nev&ie de el&cin;ăK De mul%e &ri nici de cuvin%e nu avem nev&ie' Căci dacă
8i vei v&rbi din inimă şi II vei chema 3e El cum %rebuie şi a%unci cu uşurin;ă %e va 3rimi' Aşa
17a a)cul%a% şi 3e &i)e la el şi 3e Ana' #u e)%e de a;ă nici un )&lda% care )ă %e re)3ingă,
nici )cu%ier care )ă7;i %aie 3rileul' #imeni care )ă7;i )3ună< acum nu e)%e cu 3u%in;ă )ă %e
a3r&3ii, vin& mai %r6iu' Ci a%unci cnd vii, El )%ă )ă %e a)cul%e ie că eş%i la vremea 3rn6ului,
ie la cină, ie 3rea %r6iu, ie 8n 3ia;ă, ie 3e drum, ie 8n 3a%, ie cnd %e7ai 8nă;işa% la
%ribunal lngă magi)%ra% şi II vei chema 3e El, nu va i nimic care )ă 8m3ie dice cererea, dacă
8l vei chema cum %rebuie' #u 3&;i )3une< mă %em )ă mă a3r&3ii de Dumne6eu şi )ă mă r&g,
iindcă vrămaşul meu e)%e de a;ă' Dar şi acea)%ă 3iedică e)%e 8nlă%ura%ă' Căci El nu ia
amin%e del&c la vrămaşul %ău şi nu 8;i %aie cererea, ci 3&;i ără 8nce%are şi nec&n%eni% )ă I %e
adre)e6i şi nici un &b)%ac&l nu )e in%er3une' Căci nu ai nev&ie nici de 3&r%ari care )ă %e
in%r&ducă la El, nici de ic&n&mi )au e3i%r&3i, 3a6nici )au 3rie%eni, ci cnd 8n)u;i %e a3r&3ii de
la %ine, a%unci mai cu )eamă %e va au6i, cnd nu vei avea nici un iniermediaren%ru a71 ruKa'
) Ier' 2*, 2* S$e3%uagin%a'
*' Aşadar, 8l v&m 8mbuna nu cernd 3rin al;ii, c% 3rin n&i 8nşine(' 4iindcă iDumne6eu
iubeş%e şi d&reş%e 3rie%enia n&a)%ră şi ace &rice ca n&i )ă avem 8ndră6nire la EL Cnd vede că
ac;i&năm a)%el n&i 8nşine, a%unci mai cu )eamă ne 3rimeş%e' La el a ăcu% şi cu emeia
canaaneeancă' Fi !e%ru şi Iac&v au in%erveni% 3en%ru ea şi nu au &)% au6i;i' Dar du3ă ce ea a
)%ărui%, 8nda%ă i )7a da% ceea ce ceru)e' Căci dacă a 3ăru% )ă & re)3ingă 3u;in, nu a ăcu%7& ca
)ă & di)3re;uia)că 3e emeie, ci mai mul% )ă & 8ncunune6e şi mai mul% )ă & acă )ă 8şi
a)ume10 rvna a;ă de El' $ă im ga%a aşadar şi n&i )ă ne rugăm lui Dumne6eu, )ă 8nvă;ăm

cum %rebuie )ă acem acea)%ă rugăciune' Căci nu %rebuie )ă mergem 3en%ru acea)%a la vre&
şc&ală, nici )ă acem chel%uieli mari, nici )ă 3lă%im da)căli şi ri%&ri )au )&iş%i, nici nu %rebuie
)ă chel%uim mul% %im3 3en%ru a de3rinde & a)emenea re%&rică, ci aunge numai )ă vrem şi &
v&m de3rinde de)ăvrşi%' Fi 8n ace)% %ribunal 3&;i 3leda nu numai 3en%ru %ine, ci şi 3en%ru
mul;i al;ii' Fi care e)%e )c&3ul ace)%ei 3led&ariiK &dul 8n)uşi al rugăciunii< a3%ul de a %e
ruga cu & min%e veghe%&are, cu & inimă )meri%ă şi cu i6v&r de lacrimi, a3%ul de a nu cere
nimic 3ămn%e)c, de a d&ri numai lucruri veşnice, de a ace rugăciunea numai 3en%ru cele
duh&vniceş%i, a3%ul de a nu cere ră6bunare 8m3&%riva vrămaşil&r, a nu ;ine min%e nici un rău,
a )c&a%e din )ule% %&a%e 3a%imile, a %e ruga cu & inimă 8nrn%ă şi )meri%ă, a cuge%a cu mul%ă
blnde;e,a 8n%&arce limba
77 a CUVV< W ' JY'JZJ' W[Y W7 J''JW[J J 7r
( $n%ul I&an nu vrea )ă )3ună aici că nu avem nev&ie de mil&ci%&ri 8n rugăciunile n&a)%re ,
cum ar i )in;ii de 3ildă, ci )ublinia6ă a3%ul că n&i, dacă vrem )ă im au6i;i 8n rugăciunile
n&a)%re, %rebuie )ă ne 8nvrednicim de acea)%a 3rin a3%ele n&a)%re' A%unci mai cu )eamă
)un%em au6i;i cnd şi a3%ele n&a)%re )un% vrednice'
?J OiEiiaanTcu Tv rr3&aE&3%av' Au%&rul vrea )ă )3ună că rugăciunea 3er)&nală 8n)&;i%ă de
a3%e bune şi de cură;ia inimii avnd mare %recere la Dumne6eu, @ri)%&), reu6nd7& 3e
emeia canaaneancă, a ăcu%7& )ă 8şi a)ume şi mai mul% ini;ia%iva rugăciunii şi a cererii'
)3re binecuvn%are a nu lua 3ar%e la nici & a3%ă rea, a nu avea nimic c&mun cu duşmanul de
&bş%e al lumii, adică diav&lul' Căci şi legile lumii 3ede3)e)c 3e cel ce 3ledea6ă 3en%ru al%ul,
dar 8n acelaşi %im3 are 3rie%eşug cu duşmanii aceluia' Aşadar, şi %u, dacă v&ieş%i )ă 3lede6i
3en%ru %ine )au 3en%ru al;ii, acea)%a mai cu )eamă ă< )ă nu ai nimic c&mun cu vrămaşul de
&bş%e al lumii' Căci a)%el vei i dre3% şi, dre3% iind, vei i au6i%, avnd dre3%a%ea ca av&ca%'
In%ru neca6 m7ai )c&) la l&c larg, nu a 6i) ăcu%7ai )ă %reacă neca6ul, nici mi7ai ridica% i)3i%ele,
ci le7ai lă)a% )ă )%ea, dar m7ai )c&) 3e mine la lărgime' $e ara%ă aici 8n;ele3ciunea şi 3u%erea
lui Dumne6eu, nu numai cnd ne i6băveş%e de neca6uri, ci cnd ne dă şi uşurin;ă 8n a le
răbda, a%unci cnd ele 3er)i)%ă' Acea)%a ara%ă şi 3u%erea lui Dumne6eu şi 8i ace şi 3e cei
că6u;i 8n neca6uri mai 8n;ele3;i, cnd Dumne6eu 3e de & 3ar%e dă & lărgime 3rin care )e
mngie )ule%ul 8n%ri)%a%, iar 3e de al%ă 3ar%e, neca6ul, ără )ă )e de6lege, ;ine din )cur%
)ule%ul leneş şi 8l )l&b&6eş%e din %&a%ă 8m3u;inarea care vine din %rndăvie' Fi cum, 6ice, ar i
lărgime 8n neca6K Aşa cum a &)% 8n cu3%&rul cel&r %rei %ineri şi 8n gr&a3a leil&r' Căci nu a
)%in) lăcările, dar a%unci i7a ăcu% 3e ei )ă ie 8n lărgime nici nu a uci) 3e lei 3en%ru a71 3une

3e Daniel la adă3&)% de rica l&r, ci cu3%&rul iind 8ncin) mai %are şi iarele iind ga%a )ă 8l
)şie, dre3;ii )7au bucura% de mai mul%ă uşurare' Dar e)%e v&rba şi de & al%el de lărgire, cum
ar i aceea cnd )ule%ul, 8n%ri)%a% de mul;imea i)3i%el&r, e)%e )l&b&6i% de 3a%imi şi din mul%e
b&li )ule%eş%i' A%unci mai cu )eamă )e bucură de lărgime' Căci mul;i alndu7)e 8n 8m3re7
urări av&rabile, au 8n )ule% cele mai vă%ămă%&are 3a%imi, care le 8n%ri)%ea6ă )ule%ul şi
că6nd 8n neca6 din 3ricina banil&r , a S3&%el&r %ru3ului şi a al%&r rele 3recum ace)%ea, cnd
)un% )l&b&6i;i din %&a%e, a%unci )un% la l&c larg' Fi 3recum cei care au arşi;ă, a%% %im3 c% )e
bucură de 3&%e ira;i&nale, de ma)ă 8nde)%ula%ă şi de al%ele a)emenea mai mul% )un%
)%rm%ară;i' Dar dacă v&r )ă rabde 8nrnndu7)e 3u;in, )e bucură de mul%ă lărgime, ebra le
)cade şi 8n urmă )e bucură de )ănă%a%e' La el )e 8n%m3lă şi cu lucrurile vie;ii' #imic nu ne
aduce mai mul%ă lărgime dec% )uerin;a care ne de%aşea6ă de lucrurile 3ămn%eş%i' Cum cre6i
că erau iudeii 8n neca6 cnd 3ăreau a i 8n 6ile buneK Oare nu ;ine de un )ule% 8nierbn%a%,
%ulbura% şi agi%a% a3%ul de a )3une< =$c&ală şi ne ă dumne6ei, care )ă meargă 8nain%ea
n&a)%ră, căci cu &mul ace)%a, cu &i)e, care ne7a )c&) din ;ara Egi3%ului, nu ş%im ce )7a
8n%m3la%?11' Fi dim3&%rivă, cuvin%ele 3rin care )7au ruga% cei ala;i 8n neca6, ca )ă a%ragă
au%&rul lui Dumne6eu nu ;in &are de un )ule% 8n;ele3% şi 8n)ănă%&şi% din 3a%imile cele
3ămn%eş%iK Dar 8n)uşi 3r&e%ul ace)%a, cnd 3ărea )ă ie 8n )l&b&6ire, cum )e 8n%ri)%a,
)%rm%&ra% şi )cu%ura% iind de 3&%a cea reaK Iar cnd 3ărea )ă ie 8n neca6, ve6i 8n c%ă
liber%a%e )e )im;eaQ 4&cul nu 8l a%ingea, ci &rice lacără )e )%ingea' Căci nimic nu aduce a%%a
)uerin;ă, c% a3%ul de a i )ule%ul 8m3re)ura% de 3a%imi' nele vin din aară, al%ele cre)c
dinlăun%ru şi acea)%a mai ale) e)%e mare )uerin;ă şi neca6'YFi chiar dacă lumea ne va 8n%ri)%a,
n&i )ă nu ne %emem, nimic )ă nu ne ie n&uă 8nric&şai Căci de n&i de3inde a ne 8n%ri)%a şi a
nu ne 8n%ri)%a'
' Dar ca )ă ali şi din cuvn%ul a3&)%&le)c ce lărgime vine din 8n%ri)%are şi neca6, a)cul%ă 3e
8n)uşi !avel )3unnd care e)%e r&dul )uerin;ei< =$uerin;a aduce răbdare, şi răbdarea
8ncercare, şi 8ncercarea nădede, şi nădedea nu ruşinea6ă?12' He6i lărgimea ne)3u)ăK He6i
limanul bucurieiK $uerin;a, 6ice, lucrea6ă răbdarea' Ce e)%e mai liniş%i% dec% bărba%ul
răbdă%&r care 3&a%e 3ur%a %&a%e cu uşurin;ăK Ce e)%e mai 3u%ernic dec% cel care a %recu% 3rin
8ncercareK Ce e)%e a)emenea cu bucuria care vine de aiciK Căci )n%ul
11 leş' *2,1'
12 "&m' -, *7-'
!avel numeş%e %rei bucurii ce ni )e na)c de aici< răbdarea, 8ncercarea şi nădedea bună%ă;il&r

vii%&are' De)3re ace)%ea il&)&nd acum 3r&e%ul, 6ice< In%ru neca6 m7ai )c&) la lărgime'
4iindcă a 6i) 7a au6i% Dumne6eu, )3une şi 8n ce m&d 17a au6i%' L7a au6i% nu 8n avu;ii, căci
nu le cău%a 3e ace)%ea' #ici 8n biruin;a a)u3ra vrămaşil&r, căci nici acea)%a nu cerea' Ci 8n
lărgimea cea care )e ală 8n mil&cul )uerin;ei şi neca6ului'
il&)%iveş%e7%e )3re mine şi a)cul%ă rugăciunea mea' Ce )3uiK ai )u) 3&meneai de dre3%a%e,
iar acum de mil&)%ivire şi milă' Ce 3&%rivire )ă ie 8n%re ace)%eaK ul%ă 3&%rivire e)%e, mai
ale) dacă legăm ace)%e cuvin%e de cele dinain%e' Fi dacă am ace mii de i)3răvi, )un%em au6i;i
din mil&)%ivire şi din iubirea de &ameni a lui Dumne6eu' Fi chiar dacă am aunge 3e culmile
vir%u;ii, ne i6băvim 3rin milă' De aici 8nvă;ăm că, 3e lngă dre3%a%e, avem nev&ie de & inimă
)meri%ă' Dacă cineva, 3ăcă%&) iind, )e va ruga cu )merenie, ceea ce e)%e & 3ar%e a vir%u;ii,
3&a%e d&bndi mari lucruri' Fi dim3&%rivă, dacă cineva, dre3% iind, )e a3r&3ie cu mndrie
3&a%e cădea din mul%e bună%ă;i' Ambele )i%ua;ii ni le 3re6in%ă vameşul şi ari)eul' Trebuie
aşadar )ă cun&aş%em şi m&dul rugăciunii' Care e)%e m&dul rugăciuniiK 8nva;ă de la vameş şi
nu %e ruşina )ă 8l iei 3e ace)%a dre3% 8nvă;ă%&r, care a ăcu% a)%el 8nc% 3rin )im3le cuvin%e a
d&bndi% %&%ul' 4iindcă şi cuge%ul lui era bine 3regă%i%, a &)% de aun) un )ingur cuvn% ca )ă7i
de)chidă cerul' Dar cum era 3regă%i%K $e 3rihănea 3e )ine, 8şi bă%ea 3ie3%ul, nu 8ndră6nea nici
)ă 3rivea)că la cer' Dacă şi %u %e vei ruga a)%el vei ace rugăciunea mai uş&ară dec% ari3a'
Dacă 3ăcă%&)ul a deveni% dre3% 3rin rugăciune, gn7deş%e7%e dre3%ul c% de mare va i dacă va
8nvă;a )ă aducă & a)%el de rugăciune' De aceea aici 3r&e%ul nu v&rbeş%e )im 3lu de)3re )ine,
ci de)3re rugăciunea lui' ai )u) v&rbea de)3re dre3%a%e, iar aici de)3re rugăciune, 6icnd<
il&)7%iveş%e7Te )3re mine şi a)cul%ă rugăciunea mea' La el a &)% au6i% şi C&rneliu care a
avu% av&ca% rugăciunea' ="ugăciunile %ale şi mil&)%eniile %ale )7au )ui% 8nain%ea lui
Dumne6eu?1*' Fi 3e bună dre3%a%e' Căci a3%ele )un% au6i%e şi 8ndre3%ările' #u d&ar
rugăciunile )im3lu, ci rugăciunile care )un% 3&%rivi%e cu legea lui Dumne6eu' Fi care )un%
ace)%eaK Cele care cer acele lucruri cuveni%e lui Dumne6eu a le da, cele care nu II r&agă cele
3&%rivnice legil&r Lui' Fi cine e)%e, 6ice, a%% de 8ndră6ne; 8nc% )ă ceară lui Dumne6eu )ă acă
cele 3&%rivnice legil&r LuiK Cel ce )e r&agă 8m3&%riva vrămaşil&r, căci acea)%a e)%e ceva
8m3&%riva legii )%a%&rnici%ă de El' Căci El a )3u)< =Ier%a;i da%&rnicil&r v&ş%ri?1' Iar %u II
chemi 8m3&%riva vrămaşil&r 3e Cel ce a 3&runci% )ă 8i ier;i 3e vrămaşii %ăiK Fi ce 3&a%e i
mai rău dec% acea)%ă 3r&)%ieK Căci %rebuie ca cel ce )e r&agă )ă aibă chi3ul, cuge%ul,
c&nş%iin;a unui rugă%&r' !en%ru ce a%unci )ă 8m3rumu;i chi3ul unei al%e 3er )&ane, chi3ul unui

acu6a%&rK Cum vei 3u%ea 3rimi ier%are 3en%ru 3r&3riile 3ăca%e, cnd vii )ă II r&gi 3e
Dumne6eu )ă 3ede3)ea)că 3ăca%ele al%&raK Aşadar, rugăciunea )ă 8;i ie blndă, )enină, )ă
aibă un chi3 3lăcu% şi dulce' Căci aşa e)%e rugăciunea cu blnde;e, iar nu cu vrămăşie
8m3&%riva vrămaşil&r' 4iindcă rugăciunea ăcu%ă al%el )eamănă cu & emeie bea%ă şi nebună,
)au mai degrabă cu un mi)%re; uri&)' De aceea ceru l 8i e)%e ace)%eia 8nchi) ără milă' Dar nu
a)%el e)%e rugăciunea cu blnde;e, ci are ceva mel&di&), are ard&are, e)%e vrednică de a i
au6i%ă de 8m3ăra;i, 3lăcu%ă şi arm&ni&a)ă, mă)ura%ă' De aceea nu e)%e alunga%ă din %ea%rul
)n%, ci e)%e 8ncununa%ă, căci are alău%ă de aur şi veşmn% auri%' De aceea de)a%ă 3e
udecă%&rul ei şi 3rin chi3, şi 3rin 8nă;işare, şi 3rin gla)' De aceea nimeni nu & i6g&neş%e din
b&l;ile cereş%i' Căci 8n%reg %ea%rul acela a)i)%ă la ea cu bucurie' Acea)%ă rugăciune e)%e
vrednică de ceruri, acea)%a e)%e
1* 4a3' 10, '
1 %' /,12'
limba 8ngeril&r, cnd nimic amar, ci numai dulce )e grăieş%e cnd e)%e ăcu%ă 3en%ru cei ce ne
nedre3%ă;e)c şi ne in)ul%ă, a%unci 8ngerii )%au şi a)cul%ă 8n %ăcere şi du3ă ce rugăciunea )e
%ermină, nu 8nce%ea6ă )ă & a3laude, )ă & laude şi )ă & admire' O a)%el de rugăciune )ă
aducem şi n&i şi v&m i au6i;i de3lin' Fi cnd ne a3r&3iem de Dumne6eu, )ă nu ne 8nchi3uim
că venim ca la %ea%ru, ci ca 8n%r7& adunare a lumii 8n%regi, a 8n%regului )&b&r de 8ngeri 8n
mil&cul căruia )%ă 8m3ăra%ul Care vrea )ă ne a)cul%e rugăciunea' $3ec%ac&l )ă acem lucrul'
#ici un chi%ari)%, nici un cn%ăre; la liră, care urmea6ă )ă in%re 3e )cenă şi care )e %eme )ă nu
cn%e al), )ă nu ie mai 3regă%i% dec% n&i care urmea6ă )ă in%răm 3e )cena 8ngeril&r'
!lec%ru17 )ă ne ie limba, nimic ne3lăcu% )ă nu v&rbea)că, ci mă)ura% şi arm&ni&), cu un
cuge% 3&%rivi% ceruril&r ' Fi a3r&3iindu7ne de Dumne6eu, rugndu7ne, )ă l&vim c&arda 3en%ru
vrămaşii n&ş%ri' Căci a)%el v&m i au6i;i şi 3en%ru n&i 8nşine'
-' Acea)%ă rugăciune 8i ruşinea6ă 3e dem&ni şi n&uă ne dă 8ndră6nire' 8l ruşinea6ă 3e diav&l şi
8l ace )ă cede6e' Căci diav&lul nu )e %eme a%% de cel care 8l )c&a%e aară şi 8l i6g&neş%e din
al% &m, c% )e %eme de &mul care 8şi )%ă3neş%e mnia şi care 8şi d&m&leş%e )u3ărarea, iindcă
şi ace)% dem&n e)%e cum3li% şi cei 3e care 8i )%ă3neş%e )un% mai nen&r&ci; i dec% cei 3&)eda;i
de dem&n' Căci 3e cel 3&)eda% nu 8l aruncă 8n gheena,Ydar a3%ul de a )e mnia şi a ;ine min%e
răul aruncă aară din 8m3ără;ia ceruril&r Dacă ne v&m c&rec%a a)%el rugăciunea, v&m 3u%ea
şi n&i )ă )3unem lui Dumne6eu cu 8ndră6nire, A)cul%ă rugăciunea mea' A)%el nu numai că %e
vei &l&)i 3e %ine 8n)u;i şi vei 3regă%i calea 3en%ru rugăciunea %a, dar şi 3e Dumne6eu Care

a)cul%ă 8l vei bucura, cernd ceva vrednic de 3&runcile Lui' De aceea %e va 3rimi
1- Gr' riAT3&v, la%' !lec%nim, 3lacă mică de me%al, de &) )au de al% ma%erial, cu care )e
l&ve)c c&ardele un&r in)%rumen%e mu6icale'
cu uşurin;ă' Acea)%a e)%e vrednic de 8nierea aceea' Acea)%a mai cu )eamă ara%ă 8n)uşirea
aceea de iu' =4i;i mil&)%ivi 3recum şi Ta%ăl v&)%ru cel din ceruri mil&)%iv e)%e?1/ şi iarăşi<
??=ruga;i7vă 3en%ru cei ce vă va%ămă şi vă 3rig&ne)c, ca )ă i;i a)emenea Ta%ălui v&)%ru celui
din ceruri?1+' Cu ce )e c&m3ară & a)%el de rugăciuneK #u cu 8ngerii, nu cu arhanghelii, ci cu
8n)uşi 8m3ăra%ul ne ace a)emenea' Iar cel ce e)%e a)emenea 8m3ăra%ului, gndeş%e7%e, de c%ă
8ndră6nire )e bucură 8n rugăciuneQ
4iii &amenil&r 3nă cnd grei la inimăK !en%ru ce iubi;i deşer%ăciunea şi cău%a;i minciunaK
Cui adre)ea6ă cuvn%ul, cui ace re3r&ş şi cui dă )a%K !e cine numeş%e ii ai &amenil&rK !e
cei care %răie)c 8n rău%a%e şi a%raşi )3re rău' Ce &areK #&i nu )un%em ii ai &amenil&rK !rin ire
)un%em ii ai &amenil&r,  dar 3rin har nu aşa, ci )un%em ii ai lui Dumne6eu' Dacă aşadar,
v&m 3ă6i chi3ul lui Dumne6eu 3rin 3rac%icarea vir%u;ii, ără de 3a%ă ne va i darul' Căci
%rebuie ca cei care )un% ii ai lui Dumne6eu )ă e>3rime 3rin har şi 3rin 3e%recere chi3ul lui
Dumne6eu' Că 3e cei mai a3leca;i )3re griile vie;ii şi )3re rău%a%e 8i numeş%e ii ai &amenil&r
a)cul%ă $cri3%ura care 6ice< =Hă6nd iii lui Dumne6eu 3e iicele &amenil&r'' '?Z' Dar aici
airmi e>ac% c&n%rariul, 6ice' #icidecum' Căci aici a numi% ii ai lui Dumne6eu 3e cei care
erau din 3ărin;i vir%u&şi şi care au 3rimi% de la Dumne6eu )emne de cin)%e, dar care a3&i,
)chimbndu7)e, au deveni% mai răi, 3ier6nd cin)%ea l&r' A)%el 8nc%, a 3&meni% de cin)%ea l&r
de ii ai lui Dumne6eu, 3en%ru a le mări &)nda, ară%nd că vina l&r e)%e cu a%% mai mare cu
c%, iind a)%el şi din a)emenea 3ărin;i, 3&ar%ă vina unei a)emenea rău%ă;i' Fi iarăşi
Dumne6eu< =Eu am 6i)< \Dumne6ei )un%e;i şi %&;i ii ai celui !rea8nal%],
1/ Lc' /, */'
1+ %' -, '
1. 4ac' /, 2'
dar v&i ca niş%e &ameni muri;i?1(' Dar ve6i 8n;ele3ciunea 3r&e%ului' Ară%nd mai 8n%i
3u%erea lui Dumne6eu, bunăv&in;a Lui, dibăcia Lui, bună%a%ea şi iubirea de &ameni, du3ă ce
)3une că lărgeş%e 8n%ru neca6, că e)%e 3leca% )3re milă, a3&i, gndindu7)e la rău%a%ea i6v&r%ă
din &ameni şi la d&mnia necredin;ei, ca şi cum )7ar 8neca de de)curaare, 8n%&arce cuvn%ul
)3re cei care %răie)c 8n rău%a%e, 6icndu7le cam aşa< Avnd un a)%el de Dumne6eu a%% de bun,
a%% de iubi%&r de &ameni, a%% de 3u%ernic, cum de vă 3leca;i )3re necredin;ăK Fi ve6i

8ndemnul de c%ă mnie e)%e 3lin şi, 8n acelaşi %im3, de c%ă blnde;e, de c%ă 8n;ele3ciuneQ
Căci ce )3uneK 4iii &amenil&r, 3nă cnd grei la inimăK 8nvr%&şa;i la inimă, %ru3eş%i, ;in%ui;i
de 3ămn%, urmnd rău%a%ea, 8n)&7;indu7)e cu viclenia, urmă%&ri ai 3lăceril&r, a)%el e)%e &mul
%ru3e)c' Fi 8nvinuindu7le via;a, ara%ă i6v&rul necredin;ei l&r , anume că acea)%a mai cu )eamă
e)%e ceea ce 8i 8m3iedică de a cău%a cele 8nal%e'
Căci nimic nu ace a%% inima grea, c% 3&%a cea rea şi a%rac;ia )3re cele lumeş%i şi a3%ul de a
i a%aşa% de 3ămn%' #u ar greşi cineva dacă ar numi a)emenea inimă, inim ă de lu%' De aceea
& şi numeş%e grea' Fi )3une că acea)%a e)%e 3ricina relel&r, iindcă nrni, avnd rnduiala
unui c&nducă%&r de car, nu numai că nu a ;inu% calul 8n rie, ci şi 3e ea 8n)ăşi )7a lă)a% %ra)ă
8n 3ră3a)%ie' Fi %rebuind )ă 8nari3e 6e %ru3ul şi )ă71 acă din 3ămn%e)c cere)c şi )ă 8l ducă la
cer, ea a că6u% 8m3reună cu el )ub 3&vara grea a viciil&r' Aşadar, cnd e)%e un a)%el de
c&nducă%&r de car, )au a)%el de crmaci, ce nădede de mn%uire mai 3&a%e iK Ca a%unci cnd
ar )3une< =Dacă lumina care e)%e 8n %ine e)%e 8n%uneric, 8n%unericul cu c% mai mul%Q?20' Cnd
crmaciul e)%e bea% şi imi%ă ne&rnduiala valuril&r şi a vn%uril&r, cum va i i6băvi%ă c&rabiaK
1( !)' .1, /+'
20 %' /, 2*'
/' Aşadar, ce 3&a%e )ă ne acă )ule%ul uş&rK Dacă via;a ne e)%e minuna%ă, adică dacă nu
)u)3inăm du3ă 3lăcerile de aici )au dacă nu ne legăm de 3ici&are vre& 3iedică ce ne duce la
cele de &)' Căci 3rin%re c&r3uri )un% unele care &bişnuie)c )ă cadă 8n &) 3recum 3ie%rele şi
lemnele şi al%ele ca ace)%ea' Iar al%ele %ind mereu )ă )e 8nal;e, 3recum &cul, vn%ul şi ari3ile
care 3rin na%ură )un% uş&are' Dacă vei lega ceva din%re cele ce au %endin;a )ă cadă la ceva
uş&r, de nici un &l&) nu v&r i ari3ile )au vn%ul, iindcă greu%a%ea de3ăşeş%e echilibrul, 8l
c&vrşeş%e şi a%rage 8n &) c&r3ul mai uş&r' La el, dacă cineva are 3ici&arele 8ngreuna%e ie
din 3ricina aluen;ei um&rii rele, ie din 3ricina al%ei b&li, de nici un &l&) nu 8i e)%e lui că
re)%ul c&r3ului e)%e uş&r ' Dacă 8n 3rivin;a c&r3uril&r )e 8n%m3lă acea)%a, cu c% mai mul% cu
3rivire la inimăQ Aşadar, )ă nu & acem 3e ea grea, ca nu cumva )ă & )cuundăm, a)emenea
c&răbiil&r care au 3rea mul% bala)%'SCăci de n&i de3inde acea)%a $ule%ul n&)%ru nu e)%e a)%el
3rin ire, ci 3rin ire e)%e uş&r şi %inde )3re 8năl;imi, n&i )un%em cei care, c&n%ra irii, 8l acem
greu' De aceea şi 3r&e%ul mu)%ră' Dacă )ule%ul ar i &)% greu 3rin ire, nu ar d&eni' Aşa
cum a merge e)%e 3&%rivi% irii, dacă 8ngreunăm genunchii, a3%ul devine c&n%ra irii, n&i iind
8m3iedica;i' La el )e 8n%m3lă şi cu 3ici&arele min;ii, care )un% gndurile'
!en%ru ce iubi;i deşer%ăciunea şi cău%a;i minciunaK Aici mi )e 3are mie că v&rbeş%e de)3re

cele id&leş%i şi de)3re via;a 3e%recu%ă 8n rău%a%e' Căci deşer% numeş%e aici ceea ce e)%e g&l ca
a%unci cnd ar i numai nume le unui lucru, nu şi lucrul 8n)u şi' La el şi la elini )un% mul%e
nume de 6ei, dar lucrul la care )e reeră numele nu e)%e nicăieri' La el şi cu al%ele< belşug de
nume, dar lucruri, nu' #umele )lavei, dar lucrul, nu' #umele 3u%erii, dar rămne d&ar )im3lul
nume' Cine aşadar e)%e a%% de nebun, 8nc% )ă cau%e numele deşar%e ale lucruril&r şi )ă
urmărea)că cele g&ale de care ai %rebui mai curnd )ă ugăK $au nu )un% a)%el şi 3lăcerile
vie;ii şi ericirile lumiiK #u %&a%e amăge) c şi 8nşealăK 4ie că & numeş%i )lavă, ie b&gă;ie, ie
3u%ere %&a%e )un% deşer%ăciune' De aceea şi Eccle)ia)%ul 6ice =deşer%area deşer%ăril&r şi %&a%e
)un% deşer%ăciune?21' De aceea )e %nguie 3r&e%ul vă6nd a%%a ră%ăcire 8n via;ă' Ca a%unci
cnd cineva, vă6nd 3e unul ugind de lumină şi cău%nd 8n%unericul, ar )3une< 3en%ru ce aci
un lucru a%% de li3)i% de min%eK La el şi 3r&e%ul< !en%ru ce iubi;i deşer%ăciunea şi cău%a;i
minciunaK $ă ş%i;i că minuna% a ăcu% D&mnul 3e cel cuvi&) al $ău' He6i 8n;ele3ciunea
3r&e%uluiK De unde 8i aduce 3e aceş%ia la cun&aş%erea lui Dumne6euK Din 3ar%ea cea mai
clară şi din m&dul cel mai bine cun&)cu%, aducndu7)e 3e )ine 3ildă' Eu )un%, 6ice, r&b al
Dumne6eului celui adevăra% de la mine 8nvă;a;i deci 3u%erea Lui, %ăria Lui, 3ur%area Lui de
griă' #u mic e)%e ca3i%&lul ace)%a care duce la cun&ş%in;a de Dumne6eu' Căci 3r&e%ul ace
acea)%a cun&)cu% şi 3&rnind de la lumea 6idi%ă cnd v&rbeş%e de)3re 3r&nia Lui, de)3re )&are,
de)3re cer şi de)3re 3ămn% şi vă6duh, 3r&3&văduind 3e Crea%&r şi de la &rdinea care
d&mneş%e 8n %&a%e cele vă6u%e' Iar a3&i aduce cuvn%ul la r&bii Lui şi la cele 8n%m3la%e 3rin
3&runca Lui' Fi la ceea ce a &)% cu Avraam' Căci 8i )3uneau lui @e%< =F%im că de la
Dumne6eu ne7ai ieşi% rege?22' De unde ş%iauK Din vic%&rii, din %r&eele de biruin;ă, din
ră6b&aie' Acea)%a )7a 8n%m3la% şi cu iudeii' Căci minunile 8n%m3la%e 3en%ru ei au um3lu% de
rică 8n%reg 3ămn%ul' Ceea ce )3unea şi de)rna%a aceea din Ierih&n =rica v&a)%ră şi cu7
%remur au că6u% a)u3ra n&a)%ră?2*'
Aşadar, & cale de cun&aş%ere a lui Dumne6eu e)%e de la ă3%ura crea%ă' Al%a şi mai clară, 3rin
r&bii Lui' Fi Dumne6eu
21 Eccl' 1, 2'
22 4ac' 2*, /'
2* I&)' 2, ('
n7a 8nce%a% )ă 8şi )emene 8nvă;ă%ura din neam 8n neam' !e egi3%eni i7a 8nvă;a% 3rin Avraam, 3e
3erşi 3rin acelaşi' !e i)raeli;i, 3rin iii l&r şi al;ii mul;i, şi 3rin Iac&v 3e al;ii, 3e cei din
e)&3&%amia' He6i 3e 8n%reaga lume, dacă ar i vru%, 8nvă;a%ă 3rin )in;iK Fi mai 8nain%e de

aceş%ia 3&%&3ul şi ame)%ecarea limbil&r ar i %rebui% )ă le %re6ea)că min%ea' Dar ca nu cumva


din 3ricina %im3ului )ă cadă 8n ui%are ceea ce )7a 8n%m3la%, l&cul 3rimeş%e un nume
)emniica%iv şi 5abil&n de aici e)%e numi%, de la ame)%ecarea limbil&r, 3en%ru ca cel ce aude,
călău6i% de numire, )ă aungă la &riginea cel&r 8n%m3la%e şi )ă 8nve;e 3u%erea lui Dumne6eu '
A)%el cei ce l&cuiau 8n &cciden% %&;i alau %&a%e din rela;iile negu;ă%&7reş%i cu egi3%enii' Dar
3e de al%ă 3ar%e, la 8nce3u% nici nu erau mul%e 3&3&are 8n acea 3ar%e a lumii, ci cei mai mul;i
&ameni şi cele mai mul%e 3&3&are )e alau 8n 3ar%ea de ră)ă ri%' Căci şi Adam a ieşi% de ac&l&,
şi neamurile lui #&e au 3e%recu% ac&l& , şi du3ă 6idirea %urnului erau %&% ac&l& şi 8n marea l&r
ma&ri%a%e )e )%a%&rniceau )3re ră)ări%' T&%uşi Dumne6eu a 3u) 8nvă;ă%&ri 3en%ru iecare neam
3e #&e, 3e Avraam, 3e I)aac, 3e Iac&v, 3e elchi)edec' De aceea şi ace)% 3r&e%, de la a3%ele
3re6en%e, 8i aduce la )in;i 3e cei care %răie)c 8n rău%a%e, 6icnd< $ă ş%i;i că minuna% a ăcu%
D&mnul 3e cel cuvi&) al $ău' Ce 8n)eamnă că a ăcu% minuna%K Că 17a ăcu% cun&)cu%,
)%răluci% şi ve)%i% 3e )lui%&rul Lui' Aşadar, de la r&b şi de la cele ce i )7au 8n%m3la% lui
8nvă;a;i 3u%erea $%ă3nului' Căci nu a 6i) d&ar că i7a da% bună%ă;i, ci că minuna% l7a ăcu%,
ară%nd şi că i7a da% 8n chi3 minuna% şi 17a bi necuvn%a% cu mul%e aceri de minuni' A )%el )7a
8n%m3la% şi cu Avraam' #u numai că i7a da% 3e emeia lui nea%in)ă, ci şi 3e el l7a ăcu%
minuna% 8nain%ea egi3%enil&r, 8nc% nu numai 8n a3%ul de a nu 3ă%imi ceva 8nric&şă%&r i7a &)%
lui darul, ci şi 8n a3%ul de a i )%răluci% 8nain%ea egi3%enil&r' Iar acea)%a a &)% 3en%ru dre3%a%ea
lui, a3%ul de a nu 3ă%imi ceva ne3lăcu%' Dar şi 3en%ru &l&)ul acel&ra )7au 8n%&r) de ac&l&
U

%
cu mul%e aceri de minuni' Acea)%a )7a 8n%m3la% şi cu cei %rei %ineri, şi cu cel arunca% 8n
gr&a3a cu lei, acea)%a )7a 8n%m3la% şi cu l&na şi cu chi%ul, şi 3re%u%indeni i6băveş%e cu
minuni, dar nu 3e %&;i, ci numai 3e cel cuvi&)'
+' He6i cum 3r&e%ul ne dă 8ndemn 3en%ru & via;ă 8n%ru cun&ş%in;a lui Dumne6eu, 8nvă;ndu7
ne )ă avem nădedile mn%uirii nu numai 8n bună%a%ea lui Dumne6eu, ci şn vir7
%u%ea^3r&3nilOT a3%eK D&mnul mă va au6i, cnd v&i )%riga că%re Dn)ul' _icnd că minuna%
l7a ăcu%, nu )e &3reş%e la ace)%ea, ci ne )3une şi un al% chi3 ai ignarii' Care e)%e ace)%aK 4a37
%ul de a avea ne8nce%a% 3e Dumne6eu au%&r şi )3riin şi 3re%u%indeni 3re6en%' Căci nu ace

acea)%a &da%ă )au de d&uă &ri )au de %rei, ci ne8nce%a%, 6ice, dacă 8l v&m chema' Fi ve6i şi aici
c% de grabnic ne a)cul%ăQ Cum a )3u) mai )u) Cnd Te7am chema%, m7ai au6i%, Dumne6eul
dre3%ă;ii mele, aşa şi aici cnd v&i )%riga că%re Dn)ul' Dar cum )e ace a%unci că mul;i nu
)un% au6i;iK !en%ru a3%ul că cer lucruri ne&l&)i%&are şi a%unci e mai bine ca Dumne6eu )ă nu
ne a)cul%e dec% )ă ne a)cul%e, 8nc%, dacă )un%em une&ri au6i;i, )ă nu ne grăbim )ă ne
bucurăm' Iar cnd nu )un%em au6i;i şi 3en%ru acea)%a )ă 8l )lăvim' Căci nu )un%em au6i;i ie
că cerem lucruri ne7&l&)i%&are şi a%unci e)%e mai degrabă un cş%ig )ă nu le 3rimim, ie ne
rugăm cu lenevire şi a%unci, 3rin amnarea darului, Dumne6eu vrea )ă ne acă )ă avem mai
mul%ă rvnă la rugăciune' Fi nu mic e)%e cş%igul ace)%a' Căci dacă v&i ş%i;i, 6ice, )ă da;i
daruri bune iil&r v&ş%ri, cu c% mai mul% Dumne6eul n&)%ru va ş%i )ă dea2, şi cnd )ă dea, şi
ce )ă dea' 4iindcă şi !avel a ceru% şi nu a 3rimi%' 4iindcă a ceru% ceva ne&l&)i%&r' Fi &i)e la
el, şi Dumne6eu nu l7a a)cul%a% nici 3e el' Aşadar, )ă nu ne &3rim din rugăciune, cnd nu
)un7 %em au6i;i, nici )ă ne 8n%ri)%ăm, nici )ă nu de6nădăduim, ci v )ă )%ăruim 8n rvnă şi 8n
cerere' Căci Dumne6eu lucrea6ă %&a%e cele ce )un% de &l&)' 7
2 %' +,11'
nia;i7vă dar nu greşi;i, de cele ce 6ice;i 8n inimile v&a)%re, 8n%ru aş%ernu%urile v&a)%re vă
căi;i' Ceea ce )3uneam mai 8nain%e & re3e% şi acum' 4iindcă v&ia )ă 8i c&nducă la cun&ş%in;a
de Dumne6eu, mai 8n%i vrea )ă le )l&b&6ea)că )ule%ul de b&li' Căci ş%ia că & via;ă c&ru3%ă
e)%e & 3iedică 8n calea cun&ş%in;e i cel&r mai 8nal%e d&gme' Ceea ce şi !avel & )3u nea umbri%
că%re C&rin%eni< =n7am 3u%u% )ă vă v&rbe)c ca un&r &ameni duh&vniceş%i, ci ca un&ra
%ru3eş%i?' Fi iarăşi< =Ca un&r 3runci 8n @ri)%&), cu la3%e v7am hrăni%, nu cu buca%e?2-' Fi
iarăşi, că%re evrei< =8n 3rivin;a acea)%a avem mul% de v&rbi% şi lucruri grele de %lcui%, de
vreme ce v7a;i ăcu% gre&i la au6i%?2/' Fi I)aia iarăşi< =ace)% 3&3&r ă cau%ă 3en%ru că v&ieş%e
)ă ş%ie căile ele ca un 3&3&r care ă3%uieş%e dre3%a%ea şi care nu a le3ăda% legea
Dumne6eului )ău?2+' Fi O)ea< =$emăna;i7vă a3%e bune şi a3rinde;i lumina cun&ş%in;ei?2.'
Fi @ri)%&) 8nvă;nd a )3u)< =Oricine ace rele urăş%e lumina şi nu vine la lumină?2(' Fi iarăşi<
=Cum 3u%e;i v&i )ă crede;i cnd 3rimi;i )lavă unii de la al;ii şi )lava care vine de la nul
Dumne6eu nu & cău%a;i?*?' Fi iarăşi< =Ace)%ea le7au )3u) 3ărin;ii lui, 3en%ru că )e %emeau de
iudei?*1, ca )ă nu ie da;i aară din )inag&gă' Fi iarăşi< =ul;i au cre6u% 8n El, dar nu
măr%uri)eau din 3ricina ari)eil&r?*2' Fi 3re%u%indeni 3&a%e vedea cineva că & via;ă c&ru3%ă
e)%e & 3iedică 3en%ru cun&aş%erea adevăruril&r dumne6eieş%i' Căci aşa cum albea;a care )e
8n%inde 3e 3u3ila %ran)3aren%ă a &chil&r 8n%unecă vederea şi %ulbură lumina, la el şi cuge%ul

3rin) de rău%a%e
2-1 C&r' *,172'
2/ Evr' -,11'
2+ I)' -., 2'
2. O)' 10,12 S$e3%uagin%a'
2( In' *, 20'
*0 In' -, ' 11 In' (, 22' v In' 12, 2'
8n%unecă min%ea şi & %ulbură' De aceea şi 3r&e%ul, ş%iind acea)%a, 6ice< nia;i7vă, dar nu
greşi;i' Căci nu in%er6ice mnia, iindcă e)%e &l&)i%&are' #ici nu %aie mnia' iindcă ea e)%e
&l&)i%&are 8m3&%riva nedre3%ă;il&r şi a ne3ă)ării' Ci %aie mnia nedrea3%ă, mnia ira;i&nală'
Fi aşa cum &i)e, cnd a aun) la legile care aveau ca &biec% da%&riile m&rale, a 3u) cea
din%i lege =$ă nu uci6i?**, la el ace şi David, 8ncă ace)%a şi mai mul%, ca unul care
cun&ş%ea mai bine cele ale credin;ei' Căci &i)e %aie uciderea, iar David %aie 8n)ăşi 3e maica
uciderii, mnia, şi rădăcina care e)%e i6v&rul răului' De aceea şi @ri)%&), 3unnd ru mniei,
6icea< =Căci &ricine )e mnie 8n van* 3e ra%ele )ău vrednic va i de gheena &cului?**' He6i
8n ambele 3ăr;i drea3%a mă)ură< nia;i7vă, dar nu greşi;i, =Cel ce )e mnie 8n van'''?' Căci
e)%e şi & mnie drea3%ă' 4iindcă şi !avel )7a mnia% 3e Elima) vrăi%&rul, şi !e%ru 3e $aira'
Dar nu aş numi a)%a )im3lu mnie, ci 8n;ele3ciune, 3ur%a re de griă şi ic&n&mie' Căci şi %a%ăl
)e mnie 3e iu, dar din 3ur%are de griă' Cel ce )e mnie 8n van e)%e cel ce )e ră6bună dar cel
ce 8ndrea3%ă deec%ele cel&rlal;i, ace)%a e)%e cel mai blnd 8n%re %&;i' 4iindcă şi Dumne6eu,
cnd )e )3une 8n $cri3%ură că $e mnie, nu )e mnie ca )ă )e ră6bune, ci ca )ă ne 8ndre3%e6e
3e n&i' Aşadar, şi n&i )ă II imi%ăm 3e El' A )e mnia a)%el e)%e dumne6eie)c a )e mnia
al%el, &mene)c' Dar mnia lui Dumne6eu nu numai că e)%e dieri%ă de a n&a)%ră, iindcă
mnia Lui e)%e 8n%&%deauna drea3%ă, ci dieră şi 3rin a3%ul că mnia nu e)%e 3a%imă la
Dumne6eu' Aşadar, nici n&i )ă nu ne mniem 8n 6adar' Căci mnia nu ni )7a da% ca )ă
3ăcă%uim, ci )ă 8m3iedicăm 3rin ea 3e cei ce 3ăcă%uie)c, nu ca )ă devină 3a%imă )au b&ală, ci
leac al 3a%imil&r'
Z leş' 20,1*'
* Gr' e8%, 8n 6adar, 8n deşer%' Cuvn%ul li3)eş%e din %raducerea r&mnea)că din 5iblia
$n%ului $in&d'
*- %' -, 22'
.' Gndeş%e7%e, aşadar, ce 8năl;ime a rău%ă;ii e)%e a%unci cnd leacul )e 3reace 8n &%ravă, cnd

3rin ceea ce ar %rebui )ă vindecăm rănile, 3rin aceea acem al%ele n&i' E)%e a)emenea cu
cineva care ar lua un bi)%uriu de)%ina% )ă %aie cangrenele al%&ra şi )7ar %ăia cu el degeaba,
ăcnd răni 3e %&% %ru3ul' $au e)%e a)emenea cu un crmaci care )7ar )ervi de crmă, ca )ă
)cuunde c&rabia, crmă 3rin care %rebuia )ă &3rea)că uria de6&rd&na%ă a vn%uril&r' Aşa e)%e
şi mnia, in)%rumen% &l&)i%&r ca )ă ne %re6ea)că din )&mn, ca )ă dea )ule%ului n&)%ru %ărie
3en%ru indignarea 3en%ru cei nedre3%ă;i;i şi ca )ă 3ede3)ea)că unel%irile' De aceea 6ice<
nin;i7vă, dar nu greşi;i' Dacă acea)%a nu ar i &)% cu 3u%in;ă, nu ar i 3&runci%7&' Căci
nimeni nu 3&runceş%e cele cu ne3u%in;ă'
Aşadar, du3ă ce a in%r&du) lege a3&)%&lică şi 8n;ele3ciunea Evangheliei şi du3ă ce a )3u)
aceleaşi lucruri 3e care şi @ri)%&) le )3une, adaugă< De cele ce 6ice;i 8n inimile v&a)%re vă
căi;i' Ce 8n)eamnă ceea ce )3uneK Căci 3are că e)%e neclar' Du3ă ma)a de )eară, 6ice, cnd %e
3regă%eş%i de )&mn, la culcare, şi e)%e mul%ă liniş%e, neiind nimeni de a;ă, şi cnd e)%e
adncă 3acea 3e care nimic nu & %ulbură, ridică 8n %ine 8n)u;i %ribunalul c&nş%iin;ei şi cere
)&c&%eală de cele rele 3e care le7ai v&i% 3e)%e 6i, vicleniile 3e care le7ai unel%i%, )u3ărările 3e
care le7ai adu) a3r&a3elui, 3&%ele )%rica%e 3e care le7ai 3rimi%, 3e ace)%ea %&a%e aducndu7le
8n mil&c la vremea liniş%ii aceleia şi &3rindu7;i c&nş%iin;a de la cuge%ele rele, de)%ramă7le şi
cere dre3%a%e, )şie min%ea cea 3ăcă%&a)ă' Căci acea)%a 8n)eamnă vă căi;i )3u) 8n l&c de
)%ră3unge;i, 8n;e3a;i cu b&ldul cele ce )3une;i 8n inimile v&a)%re 3e)%e 6i' D&rin;ele rele 3e
care le7a;i cuge%a% 8n aş%ernu7%urile v&a)%re 3e ace)%ea, 8n vremea liniş%ii aceleia 3ede3)i7;i7le,
&)ndi;i7le' Cnd nici un 3rie%en nu vă %ulbură, nici un )lui%&r nu vă iri%ă, nici mul;imea
%reburil&r nu vă grăbeş%e, a%unci cere )&c&%eală 3en%ru cele %răi%e 8n%reaga 6i' Fi 3en%ru ce nu
v&rbeş%e aici de)3re cuvin%e şi a3%e rele, ci de)3re 3&%e releK Din c&n;inu%ul l&r ne 8nva;ă
acea)%a' Căci dacă d&rin;ele şi in%en;iile rele %rebuie )ă ie 3ede3)i%e a)%el, care nu au aun)
8ncă la a3%ă, cu c% mai mul% %rebuie )%rm%&ra% )ule%ul 3en%ru a3%e şi cuvin%eK Fi acea)%a ă
8n iecare 6i şi nu %e culca 3nă ce nu vei i c&n)idera% %&a%e cele greşi%e 3e)%e 6i' Fi ceea ce
aci 3en%ru bani, că nu laşi )ă %reacă d&uă 6ile ără )ă ceri )&c&%eală )lugii căreia i7ai
8ncredin;a% banii, ca nu cumva ui%area )ă ie 3ricină de c&nu6ie, acelaşi lucru ă71 şi 3en%ru
a3%ele %ale de iecare 6i' $eara, cere )&c&%eală )ule%ului şi &)ndeş%e cuge%ul care a 3ăcă%ui%,
3ir&neş%e71 ca 3e un )%l3, chinuieş%e71 şi 3&runceş%e7i )ă nu mai 8ncerce aceleaşi a3%e' He6i
e>celen%a medicină a 3r&e%ului cum )e &l&)eş%e de leacuri 3reveni%&are şi vindecă%&areK
Căci a3%ul de a %e 8ndemna )ă nu ca6i 8n 3ăca% ;ine de un remediu 3reveni%&r< nia;i7vă, dar
nu greşi;i, iar de cele ce 6ice;i 8n inimile v&a)%re vă căi;i ;ine de un remediu vindecă%&r' Căci

şi du3ă 3ăca%, iarăşi aduce leacuri, dnd d&c%&ria chiar de la cel ce a 3ăcă%ui%' $ă acem,
aşadar, acea)%ă %era3ie care nu 3re6in%ă nici & diicul%a%e' Dar dacă nu rabdă )ule%ul )ă i )e
amin%ea)că greşelile, ruşinndu7)e şi r&şind, )3une că%re el< nici un cş%ig nu vei avea dacă nu
;i le amin%eş%i, ci mul%ă vă%ămare' Căci dacă nu ;i le amin%eş%i acum 8n a;a %a, a%unci 8n a;a
&chil&r %u%ur&r ;i )e v&r 3une 3ăca%ele' Dar dacă acum %e gndeş%i la ele şi %e vei 8n%&arce
8nda%ă de la ele, nici 8n al%ele nu vei mai cădea cu uşurin;ă' Căci )ule%ul, %emn7du7)e de
udeca%a de )eară şi de 3ede3)irea care vine de aici, iind chinui% şi biciui%, 8şi va micş&ra
di)3&6i;ia de a 3ăcă%ui' Fi a%% de mare e)%e cş%igul ace)%ei lucrări, că numai 8n%r7& lună, dacă
v&m ace acea)%a ne8nce%a% v&m d&bndi de3rinderea vir%u;ii' Aşadar, )ă nu %recem cu vede7
rea un aşa de mare bine' Căci cel care vine la udeca%ă aici, nu va )ueri amare 3ede3)e
dinc&l&' Căci dacă ne udecăm 3e n&i 8nşine, nu v&m mai i udeca;i' =Dar iind udeca;i de
D&mnul, )un%em 3ede3)i;i ca )ă nu im &)ndi;i 8m3reună cu lumea?*/' !rin urmare, )ă
acem acea)%a, ca )ă nu im &)ndi;i'
er%i;i er%a dre3%ă;ii şi nădădui;i 8n D&mnul' He6i urmarea ace)%ui )a% 3reabunK He6i
8ndemnul 3rea8n;ele3%K Căci 3r&e%ul, aducnd 3&căin;ă 3en%ru 3ăca%e şi ăcnd )ule%ul mai
3u;in 8nclina% a cădea iarăşi 8n aceleaşi greşeli, ridicnd %ribunal nemi%arnic, cernd 3ede3)e
3en%ru cele %răi%e, a)%el %e aduce )3re lucrarea vir%u;ii' Căci nu e)%e de aun) numai
de3ăr%area de rele, ci %rebuie )ă adăugăm şi lucrarea cel&r bune' De aceea, c&n%inund,
8ndeamnă, 6icnd< =4ereş%e7%e de rău şi ă binele?*+' Căci a vă6u% 3ede3)i%ă nu numai lu7
crarea rău%ă;ii, ci şi lenevirea 8n a 3rac%ica vir%u%ea' 4iindcă aceia care nu au hrăni% 3e cei
lămn6i, care nu au da% a3ă cel&r 8n)e%a;i, nici nu au 8mbrăca% 3e cel g&l, aceia nu erau h&;i,
nici lac&mi, nici nu au ră3i% bunuri )%răine, dar iindcă nu au ăcu% mil&)%enie au &)% 3reda;i
veşnicei &)nde, 3edea3)a l&r neavnd )rşi%' De aici 8nvă;ăm că nu avem %emei de
mn%uire, dacă d&ar ne 8nde3ăr%ăm de rele şi dacă nu adăugăm la acea)%a şi d&bndirea cel&r
bune şi lucrarea vir%u;ii'
(' De aceea 3r&e%ul, du3ă ce ne7a de3ăr%a% de rău 3rin7%r7& 3&căin;ă adevăra%ă şi ne7a ăcu%
mai uş&ară lucrarea vir%u;ii şi du3ă ce a 8nmuia% 8nvr%&şarea inimii n&a)%re şi du3ă ce a
ăcu%7& mai blndă 3rin 3u%erea 3&căin;ei, aunge la 8nvă;ă%ura de)3re 3rac%icarea dre3%ă;ii<
er%i;i er%a dre3%ă;ii şi nădădui;i 8n D&mnul' Ce 8n)eamnă er%i;i er%a dre3%ă;iiK
In%&arce;i7vă la dre3%a%e, ace;i dre3%a%e< ace)%a e)%e cel mai mare dar adu) lui Dumne6eu,
acea)%a e)%e er%a 3rimi%ă, acea) %a e)%e 3unerea 8nain%e cea bine3lăcu%ă, iar nu a er%i vi;ei şi
&i, ci a ace cele dre3%e' He6i de)cri)ă mai )u) 3e%recerea 5i)ericii care cau%ă 8n l&cul cel&r

)en)ibile 3e cele in%eligibileK Dar aici dre3%a%e, 3recum )3uneam mai 8nain%e,
*/1 C&r' 11, *2' *+ !)' **,1*'
nu numeş%e d&ar & 3ar%e a vir%u;ii, ci e)%e vir%u%ea 8n%reagă' Du3ă cum &m dre3% numim 3e cel
care are 8n el 8n)uşi %&a%ă vir%u%e a' Acea)%ă er%ă nu are nev&ie nici de bani, nici de cu;i%, nici
de er%elnic, nici de &c' #ici nu )e c&n)umă 8n um, 8n cenuşă şi 8n aburi ne3lăcu;i, ci e)%e
de aun) c&nş%iin;a celui ce & aduce' #ici li3)a nu e)%e vre& 3iedică 3en%ru acea)%a, nici
)ărăcia, nici l&cul, nici nimic al%ceva de elul ace)%&ra, ci &riunde ai i, vei 3u%ea aduce
acea)%ă er%ă, iind %u 8n)u;i 3re&% şi er%elnic, cu;i% şi vic%imă' Căci aşa )un% cele
duh&vniceş%i şi )3iri%uale' T&%ul e)%e &ar%e )im3lu, ne7iind nev&ie de nici & ac;iune
e>%eri&ară' Fi nădădui;i 8n D&mnul' Al%ă ver)iune 6ice< =Fi 8ncrede;i7vă 8n D&mnul?' Cel ce a
d&bndi%, 3rin%r7& vie;uire drea3%ă, mila şi bunăv&in;a lui Dumne6eu, are cel mai mare
)3riin, au%&r nebirui% şi mul%ă 3u%ere de ac&l&' He6i r&adă er%ei dinain%ea uşil&rK He6i cum
degrab &dră)leş%e c&m&ara aduna%ă a bună%ă;il&rK Cel care are )3riini%&r 3e Dumne6eu de
cine )e va %emeK De nimeni' Fi acea)%a nu mică vir%u%e e)%e, a3%ul, 6ic, de a avea 8ndră6nire
la Dumne6eu şi de a )e 8ncrede 8n El' !e lngă dre3%a%e, ni )e cere n&uă şi acea)%ă vir%u%e, de
a ne 8ncrede 8n El, de a nădădui 8n El, de a nu ne 3une credin;a 8n nimic din cele 3ămn%eş%i
şi, de3ăr%ndu7ne de %&a%e, )ă ne 3ir&nim min%ea la Dumne6eu' Căci cele ale vie;ii 3re6en%e
)un% a)emenea umbrel&r şi vi)el&r şi )un% mai ne3u%inci&a)e dec% ace)%ea, de vreme ce nu
ac dec% )ă a3ară şi )ă di)3ară şi de vreme ce, 3e dura%a e>i)%en;e i l&r, aduc mul%ă %ulburar e
şi 6bucium cel&r ce le au' Iar nădedea 8n Dumne6eu e)%e nemuri%&are, ne)chimbă%&are,
neclă%i%ă, ne)uerind )chimbare, dnd )iguran;ă şi ăcndu71 nebirui% 3e cel ce )e &l&)eş%e de
ea cu )%ăruin;ă şi cu & cuveni%ă di)3&6i;ie a )ule%ului'
ul;i 6ic< =Cine ne va ară%a n&uă cele buneK? 8n)emna%u7)7a 3e)%e n&i lumina e;ei Tale,
D&amne' Du3ă ce 3r&e%ul a da% ace)% 8ndemn m&ral şi du3ă ce a adu) min%ea la cun&ş%in;a
de Dumne6eu şi du3ă ce a 3u) 8n lucrare &rice mil&c 3rin care 3&a%e )ă %re6ea)că min%ea
cel&r ră%ăci;i şi mai ale) a cel&r care )un% a%aşa;i de El, căr&ra le ara%ă 3ur%area de griă a
3r&niei Lui, dnd ră)3un) 8m3&%riva &biec;iei ăcu%e de cei mai )labi şi mai 8nvr%&şa;i la
min%e, 6ice< ul;i 6ic< =Cine ne va ară%a n&uă cele buneK?' #u )3un ace)%ea cei 3u;ini, cei
)inceri, cei 8ncerca;i şi 8n;ele3;i, ci mul;imea cea nenumăra%ă şi ără di)cernămn% )e aga;ă de
c&nu6ia ace)%&r gnduri' Ce 8n)eamnă ceea ce )3uneK Cine ne va ară%a n&uă cele buneK $un%
unii care ie că lea3ădă 3r&nia lui Dumne6eu, ie că )un% iubi%&ri de 3lăceri, de %rndăvie şi
de b&gă;ii, de )lavă şi 3u%ere, ne 8n%reabă unele ca ace)%ea< nde )un% bună%ă;ile lui Dum7

ne6euK Eu )un% 8n )ărăcie, 8n b&ală şi nen&r&cire şi 8n cele de 3e urmă chinuri şi ba%&curi şi


&cări iar al%ul 8şi 3e%rece via;a 8n ericire şi de)ă%are, 8n 3u%ere şi )lavă şi b&gă;ie' Fi cei care
cau%ă numai ace)%e bunuri, %recnd cu vederea 3e cele cu adevăra% bune, vir%u%ea, 6ic, şi
8n;ele3ciunea' Iar al;ii 3recum 6iceam, 8nvinuind 3r&nia lui Dumne6eu 6ic< unde e)%e 3r&nia
lui Dumne6eu, de vreme ce e)%e a%%a c&nu6ie 8n via;ă şi cei mai mul;i )un% 8n )ărăcie şi li3)ă
şi 8n cele de 3e urmă releK Ce d&vadă e)%e a 3ur%ării Lui de griăK Cei ce )3un ace)%ea ac
acelaşi lucru cu cei care, iind 6iua mare, ar cău%a )ă vadă )&arele şi ar avea 8nd&ieli cu
3rivire la e>i)%en;a luminii' Ceea ce ară%nd 3r&e%ul şi aducnd re3ede ră)3un)ul, 6ice<
In)emna%u7)7a 3e)%e n&i lumina e;ei T ale, D&amne' #u a )3u) )7a ară%a%, nici nu a )3u) că a
)%răluci%, ci că )7a 8n)emna% ară%nd că aşa cum ceea ce )7a 8n)emna% 3e run%e e)%e vădi%
%u%ur&r şi nu e)%e nimic care )ă & a)cundă, nici nu 3&a%e cineva )ă nu recun&a)că un chi3 3lin
de lumină şi care ră)3ndeş%e ra6e, la el, 6ice, e)%e şi 3r&nia Ta, D&amne' Căci aşa cum
lumina 8n)emna%ă, adică 8n%i3ări%ă şi im3rima%ă 3e chi3 e)%e vădi%ă %u%ur&r, la el şi 3r&nia iu7
birii Tale de &ameni' Căci lumină aici numeş%e a3ărarea, gria, au%&rul, 3r&nia' Ară%nd
acea)%a aduce şi d&vada' Care e)%e acea)%aK Da%7ai ve)elie inimii mele' Du3ă ce )7a ridica%
8m3&%riva mul;imii cel&r ără de min%e, aduce d&vada 3r&nie i lui Dumne6eu 3rin 3ilda cel&r
care au min%e şi care )un% )ănă%&şi şi 6ice< Da%7ai ve)elie inimii mele, adică m7ai 8nvă;a%
adevăra%a 8n;ele3ciune, m7ai 8nvă;a% )ă di)3re;uie)c lucrurile 3ămn%eş%i, )ă cun&)c 3e cele
adevăra%e şi dăinui7%&are' 7ai ridica% la cele mai bune nădedi, m7ai c&ndu) la via%a vii%&are,
mai 8nain%e de de)ă%area de cele bune m7ai 8na7ri3a% cu nădedea şi aş%e3%area cel&r bune'
5ine 6ice a)%el'
10' Căci dacă cineva, urmnd a m&ş%eni bani )au & mare dregă%&rie, nu numai la vremea
aceea )e bucură, ci şi mai 8nain%e, cnd & aş%ea3%ă, de)ă%ndu7)e %&% %im3ul de nădede,
gndeş%e7%e 8n ce chi3 e)%e cel ce aş%ea3%ă 8m3ără;ia cea vie şi nemuri%&are şi bună%ă;ile
acelea 3e care =nici &chiul nu le7a vă6u%, nici urechea nu le7a au6i%, nici la inima &mului nu )7
au )ui%?*.' De aceea 6ice< Da%7ai ve)elie inimii mele' Căci ;ine de 3r&nie a ne 3regă%i 8ncă de
acum bună%ă;ile acelea nădădui%e' Dar dacă cei mai 8nvr%&şa;i la inimă şi care )un% %ru3uri
şi lega;i de 3ămn% nu iau amin%e la ace) %ea, %ulburarea şi agi%a;ia vie;ii vin nu de la Cel ce a
ăcu% ăgăduin;e, ci de la ne3ă)area l&r' Fi nu a )3u) d&ar Da%7ai ve)elie, ci a 6i) 8n inima
mea, ară%nd că ve)elia nu e)%e de la cele din aară, nici de la mul;imea r&bil&r, nici de la aur
şi argin%, nu de la veşmin%e )au me)e 8mbelşuga%e, nici de la mărimea 3u%erii, nici de la
mărimea ca)ei' Căci acea)%a e)%e ve)elia nu a inimii, ci d&ar a &chil&r' Aşadar, mul;i din%re

cei ce au d&bndi% ace)%ea văd via;a ca in)u3&r%abilă, duc 8n )ule%ul l&r cu3%&rul de)curaării,
i)%&vi;i de mul;imea griil&r şi c&3leşi;i de ricile l&r nec&n%eni%e' Dar 3en%ru mine, 6ice,
ve)elia nu e)%e 8n ace)%ea, ci 8n%r7& inimă 8n;elegă%&are, 8n min%ea ne%ru3ea)c ă ce cuge%ă cele
ne%ru3eş%i' 8nc%, dacă cele de acum %e bucură, şi de la ace)%ea 8nve;i 3r&nia lui Dumne6eu, cu
c% mai mul% 8nva;ă acea)%a de la cele vii%&are, acelea care )un% mai bune, dăinui%&are şi
ne3ieri%&areQ Căci dacă a3%ul de a i 8n b&gă;ie şi 8n 3r&)3eri%a%e %e c&nvinge că e>i)%ă &
3r&nie a lui Dumne6eu, cu c% mai mul% nu %e aduce
*.1 C&r' 2, ('
la aceeaşi credin;ă a3%ul de a %e 8mb&gă;i 8n ceruriK Dar 8mi vei )3une 3&a%e< 3en%ru care
3ricină ace)%e lucruri )un% numai nădădui%e şi nu )un% vă6u%eK Aceea ră)3und că n&i cei
credinci&şi )&c&%im că cele nădădui%e )un% mai eviden%e dec% cele vi6ibile, a%% de mare ne
e)%e cer%i%udinea credin;ei'
Fi dacă iarăşi vei )3une< 3en%ru ce nu 3rimim de aici ră)73lă;ileK H&i ră)3unde şi eu că
acea)%a de acum e)%e vremea 8n%receril&r şi a lu3%el&r, iar aceea de dinc&l& e)%e vremea
cununil&r şi a 3remiil&r' Fi acea)%a e)%e lucrarea 3ur%ării de griă a lui Dumne6eu, a3%ul că
&)%enelile şi muncile le7a re6erva% vie;ii ace)%eia )cur%e şi %recă%&are şi cununile şi 3remiile le7
a e>%in) 3en%ru veacul cel nemuri%&r şi ne8mbă%r7ni%&r' Al%min%eri, cnd cei mai mul;i
&ameni erau la 8nce73u% mai ne3u%inci&şi, le7a da% l&r şi bunurile vă6u%e' La & a)%el de
vie;uire a c&ndu) 3e 3&3&rul iudeil&r' Le aduna l&r b&gă;ii, le 3relungea via;a 3nă la
bă%rne;i adnci şi 8i 3ă6ea de &rice b&ală' Fi nimicirea vrămaşil&r, şi 3ace de3lină, %riumuri
şi vic%&rii, mul;imea c&3iil&r erau ră)3la%a 3en%ru cei ce credeau 8n Dumne6eu' Dar cnd a
veni% D&mnul n&)%ru Ii)u) @ri)%&), ne7a chema% 3e n&i la cer şi ne7a c&nvin) )ă di)3re;uim 3e
cele de aici şi a )ădi% 8n n&i drag&)%ea 3en%ru cele de dinc&l& şi ne7a de3ăr%a% 3e n&i de cele
3ămn%eş%i' !e bună dre3%a%e a limi%a% ace)%e bunuri 3ămn%eş%i, iindcă 3en%ru &ameni mai
de)ăvrşi;i adevăra%a b&gă;ie e)%e 8n cele de dinc&l&' 4iindcă şi 8n 3rivin;a c&3iil&r 3ărin;ii
ac la el< le dau c&3iil&r 8ncăl;ări, haine, 3&d&abe de aur, bră;ări' Dar cnd cre)c mari le la)ă
3e ace)%ea ale l&r şi le dau al%ele mai mari, )lavă şi )%rălucire 8n ce%a%e, 8ndră6nire 8n cur;ile
8m3ără%eş%i, dregă%&rii şi 3u%ere, de3ăr%ndu7 i 3e ei de %&a%e d&rin;ele 3rimei c&3ilării ' La el
a ăcu% şi Dumne6eu< de3ăr%ndu7ne 3e n&i de cele ale 3runciei, ne7a ăgădui% cele din ceruri'
Aşadar, )ă 8nce%ăm a mai cău%a ace)%e lucruri vremelnic e şi %recă%&are şi )ă nu ne 8m3u;inăm
cu )ule%ul' Cu %&a%e ace)%ea, Dumne6eu nu ne7a lă)a% 8n%ru %&%ul ne3ăr%aşi ace)%&ra' 4iindcă
nu %rebuie ca cei 8nveşmn% a;i 8n %ru3 şi care )ălăşluie)c 8n %ru3 )ă ie 8n aara ace)%&r bu nuri

şi Dumne6eu le dăruieş%e din belşug' De aceea 3r&e%ul du3ă ce a de)cri) chi3ul acela al
3r&niei mai 8nal% şi mai 8n;ele3%, 6icnd< Da%7ai ve)elie 8n inima mea, adaugă şi acea)%a,
6icnd< Din r&dul grului şi al vinului şi al un%uluidclemn, ce )7au 8nmul;i%' Acea)%a 6icnd,
3r&e%ul de)crie aici & 3ar%e im3&r%an%ă a 3r&niei care )e ara%ă şi 8n lucrurile vi6ibile' Căci
cnd v&rbeş%e de gru şi vin şi un%delemn şi de belşugul ace)%&ra, v&rbeş% e 8n acelaşi %im3 şi
de 3l&aie, de clima an&%im3uril&r, er%ili%a%ea 3ămn%ului, &dră)lirea lui, cur)ul )&arelui, rev&7
lu;iile lunii, mişcarea regula%ă a )%elel&r, )ucce)iunea verii şi a iernii, a %&amnei şi a
3rimăverii, ş%iin;a agricul%urii, &l&)irea unel%el&r şi & mul;ime de al%e meş%eşuguri 8nrudi%e'
Căci dacă ace)%ea %&a%e nu c&nlucrea6ă, e)%e cu ne3u%in;ă ca ace)%e r&ade )ă )e 3r&ducă )au )ă
aungă la ma%uri%a%e' Aşadar, cnd )3une gru, vin şi un%delemn, 3r&e%ul dă celui 8n;ele3%
mil&cul de a )e ridica de la 3ar%e la cuge%area 8n%regului, de)chi6 nd un &cean al 3r&niei lui
Dumne6eu ară%a%ă 8n cele vi6ibile'
11' De aceea şi !a vel 8n%r7unui din cuvn%ările )ale 8n care v&rbeş%e de)3re 3r&nie, de aici
8m3rumu%ă cuvn%ul, 6icnd< =dndu7vă din cer 3l&i şi %im3uri r&di%&are, um3lnd de hrană şi
de bucurie inimile v&a)%re?*(' !r&e%ul nu )e &3reş%e la nimic de 3ri)&), nu )3une nimic
de)3re %&a%e celelal%e, de)3re ruc%e, legume, elul 3&mil&r, elul )emin;el&r, elul ierburil&r,
de)3re live6i, l&ri, grăd ini şi %&a%e celelal%e a)emenea , ci v&rbeş%e 8n general, de)3re cele ce
)un% ab)&lu% nece)are vie;ii şi de la ace)%ea le ace eviden%e şi 3e celelal%e' !e ace)%ea %&a%e
Dumne6eu nu numai că ni le dă, ci ni le dă cu 8mbelşugare 8n iecare an' Dacă une&ri le
&3reş%e, şi 8n acea)%a )e ara%ă 3r&nia Lui, care %re6eş%e lenevirea mul%&ra şi 8i 3r&v&acă )ă
ceară de la El ace)%e bună%ă;i' Dacă unii ar )3une că nu ;ine de Dumne6eu a3%ul de a da
3l&aie,
4a3' 1,1+'
ci de id&li, 8i v&m 8n%reba 3e aceş%ia de unde )e ara%ă acea)%aK 4iindcă 3&e;ii )3un că _eu)
e)%e cel care dă 3l&aie' Dar %&% ei )3un că el e)%e adul%er şi c&ru3ă%&r de %ineri şi ucigaş de %a%ă
şi vin&va% de al%e crime 8ncă şi mai mari' Dar, )3un ei, nu e)%e adevăra%' Deci nici a3%ul că dă
3l&aie nu e)%e adevăra%' Dacă acce3%a;i măr%uria 3&e;il&r a)u3ra unui a3%, %rebuie )ă admi%e;i
aceeaşi măr%urie şi a)u3ra celuilal% a3%' Aşadar, %rebuie )ă acce3;i şi că e)%e adul%er, şi 3e
celelal%e %&a%e )3u)e de)3re el de că%re ei şi de la ace)%ea )ă 8nve;i mai de3ar%e că a)emenea
8nvinuiri )un% inc&m3a%ibile cu dumne6eia)ca 3u%ere şi că unul ca aceş%ia nu 3&a%e i Dumne7
6eu' Dar ace)% mi% )e de6min%e 3e )ine, minciuna )e vădeş%e 3rin ea 8n)ăşi, chiar dacă v&i nu
vre;i )ă acce3%a;i ace)% lucru şi re)3inge 8n 8n%regime 3e 3&e;ii v&ş%ri' Dar dacă 3&e;ii v&ş%ri

)un% de6min;i;i, e)%e lim3ede că %&a%e ale v&a)%re )e 3răbuşe)c' Căci aceia au inven%a% şi
numele l&r şi ei le7au 3u), ceea ce a%e)%ă şi unul din%re il&)&ii v&ş%ri' Dar dacă, lă)n7du7i 3e
3&e;i, alergi la in%er3re%ările aleg&rice, %e v&i 8n%reba< Ce e)%e _eu)K O )ub)%an;ă ar6ă%&are,
6ic ei, )u3eri&ară aerului, 3e care & nume)c e%er din 3ricina )%ării c&n%inue de ardere' Aş adar
nu e)%e & )ub)%an;ă ra;i&nală şi in%eligen%ă, ci ira;i&nală' Căci e)%e lim3ede &ricui că irea
aerului nu are nici ra;iune, nici cuge% şi acea)%a &ricine & ş%ie, chiar de7ar i mai li3)i% de
min%e dec% 3ie%rele' Aşadar, _eu) nu e>i)%ă şi )ub)%an;a lui e)%e redu)ă la nimic' Căci dacă
_eu) e)%e aer, 3recum am 6i), şi aici mi%ul )e 3răbuşeş%e' Dacă e)%e aer, a%unci nu e)%e %a%ăl
nimănui, nici nu naş%e vre& al%ă )ub)%an;ă, 3recum )&arel e, 3e care 8l nume)c A3&ll&, şi care
)3un că e)%e iul lui' Căci nici )&arele nu are vreun cuge%, nici min%e )au gndire, ci e)%e şi el
un lucru crea%, care )e mişcă şi 8şi )ăvrşeş%e cur)ul 3&%rivi% legii 3e care Dumne6eu i7a rn7
dui%7& de la 8nce3u%' Dar 3e de al%ă 3ar%e, a3%ul de a 3l&ua nu ;ine de e%er, ci de n&rii care
3rime)c 3l&aia ie din mare, ie din a3ele care )un% dea)u3ra cerului, du3ă cum )3un 3r&e;ii'
Iar dacă nu cre6i 3r&e;il&r vă v&m da )emne şi d&ve6i
clare care ara%ă că 3r&e;ii )un% in)3ira;i de Dumne6eu şi nu ne7au )3u) n&uă nimic de la ei
8nşişi, ci iind in)ula;i de harul acela dumne6eie)c )u3racere)c' Căci %&a%e cele 3re6i)e de ei
)7au 8m3lini% şi %&a%e au )rşi% 3rin a )e adeveri ie că %e reeri la cele vechi, ie la cele n&i'
Căci 3r&e;iile de)3re iudei %&a%e )7au 8m3lini% şi 8m3răş%ierea l&r e)%e cun&)cu%ă de %&a%ă
lumea' Iar cele de)3re @ri)%&) )7au 8m3lini% 8n #&ul Te)%amen%, ceea ce ara%ă că iecare din%re
$cri3%uri, a%% cea n&uă, c% şi cea veche, e)%e dumne6eia)că' Iar dacă e)%e dumne6eia)că,
a%unci şi cele )3u)e 8n ea de)3re Dumne6eu )un% adevăra%e %&a%e'
!rin urmare, )ă nu %e 8nd&ieş%i cu 3rivire la 3r&nia lui Dumne6eu, ci admiră 3ur%area Lui de
griă şi El a lă)a% 3ămn%ul şi )&arele %u%ur&r, chiar de )un% buni şi răi, şi %u%ur&r le dă 3l&aie'
Fi dacă 3e unii 8i la)ă )ă ie 8n )ărăcie şi li3)ă, 8i la)ă a)%el, ca )ă le 8ndre3%e6e )ule%ul,
ăcndu7le )ule%ul mai iubi%&r de 8n;ele3ciune' F%i;i, ş%i;i lim3ede că b&gă;ia e)%e un
in)%rumen% al rău%ă;ii 3en%ru cei care nu )un% a%en;i' Iar )ărăcia e)%e maica 8n;ele3ciunii' Fi
acea)%a & d&vede)c lucrurile 8n iecare 6i' C;i din%re cei )ăraci nu )un% mai 8n;ele3;i şi mai
3rice3u;i şi mai )ănă%&şi la %ru3 dec% cei b&ga;i, iindcă )ărăcia le 8ndrea3%ă l&r şi )ule%ul şi
%ru3ulK
In 3ace mă v&i culca şi v&i ad&rmi, Că Tu D&amne de&)ebi 8n%ru nădede m7ai aşe6a%' Ia%ă şi
un al% chi3, nu mic, al 3r&niei, a3%ul de a )e bucura de 3ace cei credinci&şi lui Dumne6eu'
Căci 3acea e)%e a cel&r ce iube)c legea T a şi nu )e )min%e)c' Dar nimic nu aduce a%%a 3ace,

c% cun&ş%in;a lui Dumne6eu şi d&bndirea vir%u;ii care alungă ră6b&iul cel lăun%ric al
3a%imil&r şi nu 8l la)ă 3e &m )ă )e ră6b&ia)că cu )ine 8n)uşi' Dacă )ule%ul nu )e bucură de
acea)%ă 3ace lăun%rică 7 deşi 8n e>%eri&r ar i 8n 3ace de3lină şi nici un vrămaş nu l7ar %ulbura
7 e)%e mai nen&r&ci% dec% %&;i cei ala;i 8n lu3%ele şi ră6b&aiele din lume'
12' Căci nici )ci;ii, nici %racii, nici )arma;ii, in6ii şi al%e 3&3&are )ălba%ice nu lu3%ă a%%, c% un
cuge% vin&va% care )e )%rec&ară 8n )ule% şi & 3&%ă ne)ă;i&a)ă şi iubirea de argin%i şi )e%ea de
3u%ere şi rvna 3en%ru lucrurile 3ămn%eş%i' Căci acela e)%e un ră6b&i din aară, dar aici lu3%a
e)%e dinlăun%ru' Dar mai 3re)u) de &rice e)%e a vedea că relele 6ămi)li%e 8n in%eri&r )un% mai
grele şi &bişnuie)c )ă 3r&v&ace m&ar%ea mai mul% dec% cele care vin din e>%eri&r' Căci şi
viermele care r&ade dinlăun%ru lemnul 8l di)%ruge mai re3ede, iar b&lile nă)cu%e 8năun%ru
di)%rug 3u%erea %ru3ulu i şi )ănă%a%ea mai mul% dec% cele din e>%eri&r' Fi ce%ă;ile le di) %rug nu
a%% duşmanii din aară, c% lu3%ele civile'
La el şi cu )ule%ul< nu a%% a%acurile din aară, c% b&lile nă)cu%e 8năun%ru &bişnuie)c )ă
di)%rugă' Dar dacă cineva care are rica de Dumne6eu ace %&%ul 3en%ru a alunga ră6b&iul şi
3en%ru a 3&%&li 3a%imile, ucignd ca 3e niş%e iare gndurile rele, ără )ă le la)e nici un răga6,
ace)%a )e va bucura de cea mai cura%ă şi mai adncă 3ace' Cnd a veni% @ri)%&), a dărui%
acea)%ă 3ace' Acea)%ă 3ace şi !avel & d&rea credinci&şil&r 8n iecare )cri)&are, 6icnd< =@ar
v&uă şi 3ace de la Dumne6eu, Ta%ăl v&)%ru?' Cel care are acea)%ă 3ace nu numai că nu )e
%eme de barbar şi de duşman, ci nici de 8n)uşi diav&lul nu )e %eme' Ci rde de %&a%ă cea%a
dem&nil&r şi e)%e mai cura&) dec% %&;i &amenii, neiind c&3leşi% nici de )ărăcie, nici
8ngreuna% de b&ală şi ne3u%in;ă, nici nu e)%e %ulbura% de vreun neca6 care cade 3e neaş%e3%a%e
a)u3ra lui, iindcă )ule%ul, )ănă%&) iind şi 8n%ări%, are 3u%erea )ă )u3&r%e ace)%e a%acuri cu
%&a%ă uşurin;a' Fi ca )ă ş%i;i că e)%e adevăra%< Ia%ă un &m invidi&) şi nimeni nu lu3%ă cu el, dar
ce &l&)K Căci el )ingur lu3%ă cu )ine 8n)uşi, a)cu;indu7şi cuge%ele lui mai %are dec% &rice
)abie 8m3iedicndu7)e şi l&vindu7)e de %&;i cei 8n%lni;i, ne3lăcnd 3e nimeni şi 3e %&;i
vă6ndu7i ca 3e duşmani'
Ce &l&) are 3en%ru ace)%a 3acea e>%eri&arăK Cnd el, %urbnd şi 8nnebunind de urie şi iind
duşman al irii 8n)eşi, umblă 8n %&a%e 3ăr;ile 3ur%nd 8n )ine ră6b&iul şi mii de )ăge;i şi )uli;e,
d&rind mai degrabă mii de m&r;i dec% )ă vadă 3e vreunul din )emenii lui &b;innd vre& )lavă
&arecare, bine3lăcnd )au bucurndu7) e de ericire' Iarăşi al%ul )%ă3ni% de iubirea de argin;i
mii de ră6b&aie şi lu3%e şi rev&l%e )%rneş%e 8n )ule%ul )ău şi iind 8n %ulburare şi agi%a;ie, nu

3&a%e nici 3u;in )ă ră)ule' Dar nu la el 3e%rece cel ce )7a de3ăr%a% de 3a%imi, ci )%ă ca 8n%r7un
3&r% liniş%i%, de)7ă%ndu7)e cu 8n;ele3ciunea, ne3u%nd )ueri nici un el de %ulburare' De
aceea, bucurndu7)e de & a)%el de 3r&nie, şi 3r&e%ul )3unea< 8n 3ace mă v&i culca şi v&i
ad&rmi, ară%nd că 3en%ru cel ce nu are acea)%ă 3ace şi 3&r%ul c&mun de)chi) %u%ur&r
&amenil&r, al )&mnului şi al n&3;ii, le e)%e ace)%&ra 8nchi)' Ace)%e 3a%imi di)%rug 3nă şi
)iguran;a da%ă de la ire, de3ăr%nd 3u%erea )&mnului 3rin%r7& %iranie şi mai grea' Căci cei
3i6maşi şi rău%ăci&şi, cei lac&mi, cei ră3i%&ri duc 3re%u%indeni ace)% ră6b&i şi au 8nlăun%rul l&r
3e vrămaşi şi &riunde ar 3leca nu 3&% )ă ugă de lu3%ă' Ci, chiar dacă rămn aca)ă )au )%au
8n%inşi 8n 3a%, n&ri de )ăge;i şi %ulburări 3u%ernice de valuri, ucideri şi )%rigă%e, geme%e şi al%ele
cu mul% mai grele dec% cele ce )e 8n%m3lă 8n ră6b&aie au de răbda%' Dar nu la el e)%e cel
dre3%' Ci )e de)a%ă şi cnd e)%e %rea6 şi, 8n vremea n&3;ii, cu mul%ă 3lăcere 3rimeş%e )&mnul'
Dar ce 8n)eamnă cu 3ace 8n )inei0 mă v&i culcaK Adică aduna% 8n mine 8n)umi, nu 8m3ăr;i% 8n
mii de grii, ără )ă mă 8ngrie)c de cu%are )au cu%are lucru, nici 8m3răş%ia% 8n lume 3rin grii,
ci gndindu7mă la mine şi la ceea ce 8mi e)%e de &l&) )au )un% de &l&) 3en%ru &m' Că Tu,
D&amne, 8nde&)ebi 8n%ru nădede m7ai aşe6a%' Ceea ce )3une acea)%a e)%e< =3rin nădedea
cel&r vii%&are şi 3rin credin;a 8n%ru Tine, 3&%&leş%e %&a%e 3a%imile mele?' !recum 6ice şi
$n%ul !a vel< =Căci neca6ul n&)%ru de acum, uş&r şi %recă%&r, ne aduce n&uă, mai 3re)u) de
&rice mă)ură, )lavă veşnică, c&v rşi%&are' #e3rivind n&i la cele ce )e văd, ci la cele ce nu )e
văd?1' Căci nu e)%e nici
0 Gr' E%%i %& aOTO' 8n r&mneş%e )7a %radu) aşa mă v&i culca  II C&r' ,1+71.'
un lucru greu care )ă nu devină uş&r 3rin nădedea )lavei celei de la Dumne6eu' !en%ru aceea
)3une 8n%ru nădede m7ai aşe6a%' Fi acel 8nde&)ebi nu 3u;ină 8nvă;ă%ură c&n;ine'
1*' Ce 8n)eamnă 8nde&)ebiK Adică de&)ebi de cei răi, 8n aara cel&r răi' 7am 8nvrednici%,
6ice, de acea)%ă 3ace la Tine şi )ălăşluie)c de&)ebi, ugind cie cei )%rica;i' Fi 3e bună dre37
%a%e' Căci aşa cum %ru3urile )e va%ămă din 3ricina )%ricăciunii ră)3ndi%e 8n aer, la el şi
)ule%ul, ade)ea 3rimeş%e vă%ămare din %&vărăşia cu cei răi' Fi aşa cum un &chi )ănă%&), cnd
8l vede 3e celălal% b&lnav, )e va%ămă şi el, şi cel b&lnav de rie & %ran)mi%e şi cel&r )ănă%&şi, la
el )e 8n%m3lă ade)e&ri şi cu %&vărăşia &amenil&r răi' De aceea şi @ri)%&) ne 8ndeamnă nu
numai )ă ugim de unii ca aceş%ia, ci )ă 8i şi %ăiem de la n&i, aşa 6icnd< =Dacă &chiul %ău cel
dre3% %e )min%eş%e 3e %ine, )c&a%e71 şi aruncă71 de la %ine?2' Căci nu de)3re &chi v&rbeş%e< ce
rău 3&a%e ace &chiul cnd min%ea e)%e )ănă%&a)ăK Ci de)3re 3rie%enii in%im i care )un% 3en%ru
n&i ca niş%e mădulare 3e care, dacă ne răne)c, ne 3&runceş%e )ă le %ăiem şi )ă le )acriicăm

3rie%enia, ca )ă acem mai )igură mn%uirea n&a)%ră' De aceea şi David c&n%inuă iarăşi
6icnd< =#u am şe6u% 8n adunarea deşer%ăciunii şi cu călcă%&rii de lege nu v&i in%ra?*' Dar şi
Ieremia ericeş%e 3e cel ce %răieş%e de&)ebi şi care şi7a lua% ugul din %inere;e' Fi !ildele
v&rbe)c mul% de)3re acea)%a 8ndemnnd 3e %&;i şi )3unndu7le nu numai )ă )e de3ăr%e6e, ci )ă
)e )e3are %&%al de cei care dau )a%uri rele şi )ă nu 3e%reacă %im3ul cu aceş %ia' Căci dacă cele
ireş%i ale n&a)%re, 3rin v&rbirile rele, )e )chimbă 8n rău, cu c% mai mul% cele care )un% din
alegereK Căci de ire ;ine cul&area e;ei şi )ănă%a%ea şi le vedem că )e )%rică )ub inluen;a
di)3&6i;iil&r c&n%rare' Fi 3&%a de mncare ;ine %&% de na%ură, dar şi 3e acea)%a & 3ierdem din
3ricina b&lii' Fi vedem 8n iecare 6i mul%e al%e e>em3le a)emănă%&are' Căci dacă cele ale irii
)e )chimbă, cu c% mai mul% cele ale alegerii şi cu c% mai uş&ară e)%e )chimbarea 8n 3rivin;a
2 %' -, 2('
* !)' 2-, '
cel&rlal%eK Aşadar, nu mică )ă )&c&%im vă%ămarea care vine din %&vărăşia cu cei răi, ci, mai
3re)u) de &rice, )ă ugim de aceş%ia, ie că )un% emei, ie 3rie%eni, ie &rice al%ceva' 4iindcă
acea)%a i7a 3ierdu% şi 3e cei mari, 3e $&l&m&n, 6ic, şi 3e $am)&n, 8ncă şi 3e 8n%reg 3&3&rul
iudeu l7a 3ierdu%' Căci nu ne răne)c a%% de mul% şer3ii cei venin&şi, c% rău%a%ea &amenil&r'
Căci aceia au la vedere veninul, dar cei răi 8şi in&culea6ă &%rava viciil&r 8n iecare 6i, 3e
ne)im;i%e şi ără 6g&m&%, micş&rnd c%e 3u;in 3u%erea vir%u;ii' De aceea Dumne6eu ne
in%er6ice şi & 3rivire necura%ă' =Căc i &ricine )e ui%ă la emeie, 3&%ind7&, a şi )ăvrşi% adul%er
cu ea 8n inima lui? din 3ricina uşurin;ei de a 3ăcă%ui de aici şi a 3ier6aniei' Dar %u, cnd
vrei )ă l&cuieş%i 8n%r7un &raş, %e in%ere)e6i mul% de)3re aer, dacă nu cumva e)%e ne)ănă%&),
dacă e)%e %em3era%, dacă nu cumva căldura e)%e 3rea mare' Dar cnd e)%e v&rba de)3re )ule%,
nu %e )%răduieş%i del&c cu 3rivire la )&cie%a%ea cel&r cu care urmea6ă )ă v&rbeş%i, ci laşi
)ule%ul la v&ia 8n%m3lării şi &ricui )e nimereş%e' Fi ce ier%are vei d&bndi a)%el
di)3re;uindu71K Căci de unde cre6i că vin vir%u;ile minuna%e şi )%răluci%e ale cel&r ce %răie)c
8n 3u)%ieK #u iindcă ug de 6g&m&% şi de 3ie;e şi de umul gr&) care 8nc&n&ară %&a%e
lucrurile de aiciK !e aceş%ia imi%ă7i şi %u, urmărind 3u)%ia chiar 8n mil&cul &raşului' Cum
3&a%e i acea)%aK Dacă vei ugi de cei răi şi dacă vei urma 3e cei buni' A)%el vei r&di mai
mul%ă )iguran;ă dec% cei care l&cuie)c 8n 3u)%iu, nu numai 3rin uga de cei ce ne va%ămă, ci
şi 3rin %&vărăşia cel&r ce ne )un% de &l&)' Căci dacă vei ugi de cei răi şi vei urma 3e cei
buni, din ambele 3ăr;i vei )3&ri 8n vir%u%e şi %e vei 8m3u;ina 8n rău%a%e' Ca )ă )e 8n%m3le
a)%el, )ă acem ace)%ea cre6nd 3)almi)%ului care 6ice< Că Tu, D&amne, 8nde&)ebi 8n%ru

nădede m7ai aşe6a%' H&i 8n%reru3e aici cuvn%ul, 8n m&d 3&%rivi%, cred, du3ă ce am da%
de6legare %u%ur&r cel&r cerce%a%e 8n @ri)%&) Ii)u), D&mnul n&)%ru, Căruia ie )lava şi 3u%erea
acum şi 3ururi şi 8n vecii vecil&r Amin'
%' -, 2.'
!)almul -
!nă 8n )rşi%, 3en%ru ceea ce &b;ine m&ş%enirea, un 3)alm al lui David
1' ai 8n%i )ă vedem care e)%e m&ş%enirea şi dacă acea)%a ne revine n&uă, iar a3&i )ă vedem
%im3ul 8n care ne e)%e da%ă' #u e)%e &are ceva neire)c ca, a%unci cnd ni )e ve)%eş%e 3rin
%e)%amen% & m&ş%enire şi cnd ea ni )e cuvine de dre3%, )ă acem mii de demer)uri, )ă ne dăm
mul%ă &)%eneală )ă cerce%ăm %i%lurile de 3r&3rie%a%e cu griă, )ă c&n)emnăm )umele de bani,
)ă recurgem la 3a3iru)uri şi )ă c&3iem ac%ele şi )ă ară%ăm %&a%ă )%rădania, 8n vreme ce, cnd
ni )e 3re6in%ă %e)%amen%e duh&vniceş%i şi )e de)chid ace)%e $cri3%uri 8nain%ea n&a)%ră, n&i )ă
rămnem ne3ă)ă%&ri şi in)en)ibili, acea)%ă m&ş%enire neiind ma%erialăK $ă ne a3r&3iem
aşadar şi )ă de)chidem %i%lurile de 3r&3rie%a%e şi )ă e>aminăm cu a%en;ie %ermenii
%e)%amen%ului şi )ă vedem 3en%ru care 3ricină acea)%ă m&ş%enire ne e)%e 8ncredin;a%ă şi care
e)%e na%ura ace)%ei m&ş%eniri' Căci nu ni )7a da% n&uă m&ş%enirea aşa 3ur şi )im3lu, ci 3rin%r7&
alegere' Care e)%e acea)%aK =Cel ce ă iubeş%e, 6ice, ;ine 3&runcile eleJ?' Fi iarăşi< =Cel ce
nu 8şi ia crucea şi nu 8mi urmea6ă ie'''?2 şi mul%e al%ele care )un% )cri)e 8n %e)%amen%'
$ă alăm, de a)emenea, şi %im3ul 8n care urmea6ă )ă in%răm 8n 3&)e)ia m&ş%enirii' Căci nu
e)%e %im3ul 3re6en%, ci cel vii%&r' $au mai curnd şi cel 3re6en%, şi cel vii%&r' =Cău%a;i mai
8n%i 8m3ără;ia ceruril&r şi %&a%e celelal%e )e v&r
1 In' 1, 2*'
2 %' 10, *.'
adăuga v&uă?*' Dar 8n%reaga m&ş%enire ni )e va da a%unci, 8n veacul cel vii%&r' 4iindcă via;a
3re6en%ă e)%e 3ieri%&are şi 3e%recem 8ncă nede)ăvrşi%, Dumne6eu ace şi El ceea ce ac
legiui%&rii cei 3ămn%eş%i care 8ncredin;ea6ă averea 3ărin%ea)că numai m&ş%eni%&ril&r care au
a%in) vr)%a ma%uri%ă;ii' Cnd am aun) bărba% de)ăvrşi% şi am a%in) mă)ura vr)%ei şi cnd
ne7am mu%a% la via;a cea ără de 3a%ă, a%unci ni )e 8ncredin;ea6ă m&ş%enirea aceea' 8n%re %im3,
a ăcu% %e)%amen%ul şi ne7a lă)a% $cri3%urile 8n care )3une ce %rebuie )ă acem 3en%ru a
d&bndi m&ş%enirea, ca )ă nu & 3ierdem, nici )ă devenim de6m&ş%eni;i' Dar dacă cineva )e
%ulbură de a3%ul că n&i nu 3u%em i nicicnd de)ăvrşi;i şi dacă )e 8nd&ieş%e cu 3rivire la
ăgăduin;ele ăcu%e, )ă a)cul%e 3e $n%ul !avel care 6ice< =Cnd eram c&3il, v&rbeam ca un

c&3il, )im;eam ca un c&3il, udecam ca un c&3il dar cnd m7am ăcu% bărba% am le3ăda% cele
ale 3runcului?' Fi v&rbeş%e de)3re veacul de acum şi cel vii%&r' Fi iarăşi< =!nă ce v&m
aunge %&;i la )%area bărba%ului de)ăvrşi%, la mă)ura vr)%ei de3lină%ă;ii lui @ri)%&)?-'
8n via;a 3re6en%ă, ne hrănim din lucrurile crea%e ca 3rin7%r7& d&ică' Dar cnd v&m in%ra 8n ca)a
$%ă3nului, ne v&m de6brăca de veşmin%ele )%ricăciunii şi v&m 3rimi ne)%rică7ciunea, ne v&m
mu%a la al%ă via%ă' Ace)% %e)%amen% ame7nin;ă )ă 8i de6m&ş%enea)că 3e mul;i, dacă )e ac
nevrednici de alegerea %e)%amen%ului' Dar )ă vedem acum care e)%e m&ş%enireaK =Cele 3e
care &chiul nu le7a vă6u%, urechea nu le7a au6i% şi la inima &mului nu )7au )ui%?/' Cum,
aşadar, le v&m 3u%ea 3rimi 3e ace)%ea 8n via;a de acum, a căr&r cun&aş%ere de3ăşeş%e min%ea
n&a)%răK De aceea acea)%ă m&ş%enire ni )e 8m3ar%e ac&l&' Fi ve6i mul%a 3ur%are de griă'
O)%enelile
KJLc' 12, *1' IC&r' 1*,11' - E' ,1*' /1 C&r' 2, ('
au &)% m&ş%enirea vie;ii 3re6en%e, 3en%ru ca 3rin )cur%imea %im3ului )ă )e de6lege munca' Iar
cele bune au &)% da%e 8n veacul vii%&r, 3en%ru ca ră)3lă;ile )ă )e 8n%indă 8n veacul cel
ne8mbă%rni%&r' Dumne6eu mai numeş%e acea)%ă m&ş%enire şi 8m3ără;ie' Căci dacă acea)%a
de3ăşeş%e &rice cuvn%, %&%uşi Dumne6eu )7a &l&)i% de imagini şi de iguri 3en%ru a ne )em7
niica cele vii%&are, a%% c% ne e)%e n&uă cu 3u%in;ă a 8n;elege, acum numind7& 8m3ără;ie,
cum am )3u) dea, acum nun%ă, acum dregă%&rie' El 8m3rumu%ă cele mai )%răluci%&are numiri
ale n&a)%re 3en%ru a ne de)chide n&uă 8n;elegerea acel&ra, )lava veşnică, ericirea cea ără
3a%ă, 3e%recerea cu @ri)%&), a%ă de care nimic nu are a)emănare' Dar care )un% c&ndi;iile
5i)ericii 3en%ru acea)%ă m&ş%enireK #u au nimic greu de 8m3lini%' =T&a%e c%e v&i;i )ă vă acă
v&uă &amenii, a)emenea şi v&i ace;i l&r?+' Hede;i că nu in%r&duce nimic )%răin, ci rnduieş%e
%&a%e c%e irea le im3uneK Cele 3e care 8n)u;i v&ieş%i )ă ;i )e acă de a3r&a3ele, ace )%ea ă7le
şi %u< Hrei )ă ii lăuda%K Laudă şi %u' Hrei )ă nu ;i )e ră3ea)că bunurile %aleK #u ră3i nici %u 3e
ale al%uia' Hrei )ă ii cin)%i%K Cin)%eş%e şi %u' Hrei )ă ii milui%K iluieş%e şi %u' Hrei )ă ii
iubi%K Iubeş%e şi %u' Hrei )ă nu au6i rele 3e )eama %aK #u grăi nici %u rele 3e )eama al%&r a'
He6i e>ac%i%a%ea e>3rimării' Căci nu a 6i)< =%&a%e c%e nu v&i;i )ă vă acă &amenii, nici v&i )ă
nu le ace;i?, ci a 6i)< =cele 3e care v&i;i )ă vă acă'''?' 4iindcă d&uă )un% căile care duc la
vir%u%e, una e)%e de3ăr%area de rău%a%e, cealal%ă lucrarea vir%u;il&r' D&mnul ne 3r&3une 3e cea
din urmă, 3rin acea)%a cu3rin6nd7& şi 3e cealal%ă' !e una., a )ugera%7& cnd a )3u) =ceea ce
urăş%i %u 8n)u;i, al%uia )ă nu aci?(' !e cealal%ă, a ară%a%7& lim3ede 6icnd< =%&a%e c%e v&i;i )ă
vă acă v&uă &amenii, ace;i7le şi v&i l&r?'

+ %' +,12'
. !e una din căi, adică de3ăr%area de rău' (T&b' ,1-'
2' E)%e şi & al%ă c&ndi;ie' Care e)%e acea)%aK $ă71 iubeş%i 3e a3r&a3ele ca 3e %ine 8n)u;i' Ce
e)%e mai uş&r dec% a)%aK Căci a ur8 e)%e greu şi aduce %ulburare' Dar a iubi e)%e uş&r şi ără
nici & greu%a%e' Dacă ar i )3u)< =&ameni iind, iubi;i animalele )ălba%ice?, 3&runca ar i &)%
grea, dar dacă a 3&runci%, &ameni iind, )ă iubim 3e &ameni ce diicul%a%e e)%e K 7la acea)%a
au%nd şi a3%ul de a i de aceeaşi ire şi neam, 8ndemnul iind 3&%rivi% iriiK Acea)%a )e
8n%m3lă şi la lei şi la lu3i' Căci şi la ei, 8nrudirea irii duce la iubire' Ce )cu6ă v&m ave a n&i
care 8mbln6im leii şi l&cuim cu ei 8n ca)e, dar nu acem nimic 3en%ru a71 a%rage 3e
a3r&a3ele n&)%ruK #u vede;i că mul;i, 3en%ru a &b;ine & m&ş%enire, 8i a)al%ea6ă şi 8i urmăre)c
3e bă%rniK Tineri iind şi 3lini de &r;ă, )u3&r%ă %&a%e relele bă%rne;ii, gu%a şi celelal%e b&li
ale bă%rne;ii, ără )ă 3ără)ea)că nici un m&men% 3e aceş%i bă%rni' Ac&l& e)%e v&rba de)3re
bani şi de)3re & nădede ne)igură' Aici e)%e v&rba de)3re cer şi, mai 8nain%e de cer, de a3%ul
de a bine3lăcea lui Dumne6eu'
Dar cine e)%e cea care m&ş%eneş%e, căci 3en%ru ceea ce m&ş%eneş%e e)%e )cri) %i%lul de
3r&3rie%a%eK 5i)erica şi %&%ali%a%ea membril&r ei, de)3re care )3une !avel< =!en%ru că v7am
l&g&di% unui )ingur bărba%, ca )ă vă 8nă;işe6 lui @ri)%&) eci&ară ne3rihăni%ă?10' Fi $n%ul
I&an< =Cel ce are mirea)ă e)%e mire??' irele, du3ă 3rimele 6ile, 3ierde %ăria drag&)%ei' Dar
irele n&)%ru ne iube ş%e 3e n&i ne8nce%a% şi d&rul lui creş%e 3e 6i ce %rece' Ceea ce şi I&an ne
ara%ă cnd 8l numeş%e ire' Dar nu numai 3en%ru acea)%a numeş%e 5i)erica mirea)ă, ci iindcă
v&ieş%e ca %&;i )ă im ca un )ingur %ru3 şi ca un )ingur )ule%, 3&%rivi% cu ra;iunea vir%u;ii şi a
drag&)%ei' Fi aşa cum mirea)a ace %&a%e 3en%ru a 3lăcea bărba%ului, la el %rebuie )ă im şi n&i
%&a%ă via;a' Aşa cum mirea)a, 8n 6iua nun;ii, 8n cămara de nun%ă, nu are al%ă
10II C&r' 11, 2' 11 In' *, 2('
griă dec% cum )ă 3lacă bărba%ului , la el şi n&i, c% )un%em 8n via;a acea)%a, un )ingur lucru
)ă avem 8n vedere, )ă 3lăcem irelui şi )ă 3ă6im buna cuviin;ă a mire)ei' De acea)%ă mirea)ă
3&meneş%e şi David, 6icnd< =$%ă%u%7a 8m3ără%ea)a de7a drea3%a 8mbrăca%ă 8n haină auri%ă şi
3rea8nrumu)e%a%ă? S_' Hrei )ă ve6i şi 8ncăl;ările )aleK A)cul%ă 3e !avel, cel care c&nduce
mirea)a, 6icnd< =Fi 8ncăl;a;i 3ici&arele v&a)%re, ga%a iind 3en%ru Evanghelia 3ăcii?1*' Hrei
)ă ve6i şi cingă7%&area ei, cum e)%e ;e)u%ă de adevărK Acelaşi !avel %e 8nva;ă< =avnd mil&cul
v&)%ru 8ncin) cu adevărul?1' Hrei )ă ve6i şi rumu)e;ea eiK Fi acea)%a & vei 8nvă;a de la el<
=ne7avnd 3a%ă )au 6brci%ură?1-' A)cul%ă şi 3e Eccle)ia)% care )3une de)3re ea< =C% de

rum&a)ă eş%i %u, draga mea, şi 3a%ă nu e)%e 8n %ine?1/' Hrei )ă ve6i şi 3ici&areleK =C% de
rum&a)e )un% 3ici&arele cel&r ce ve)%e)c 3acea, ale cel&r ce ve)%e)c cele bune?1+' Fi ceea ce
ne um3le de admira;ie şi de uimire e a3%ul că du3ă ce a 8m3&d&bi%7& 3e ea a)%e l, nu a veni%
ară%nd )lava $a, ca nu cumva 3rin mărim ea rumu)e;ii $ale )ă & 8n)3ăimn%e şi )ă & acă )ă
8şi 3iardă min;ile, ci a veni% 8mbrăca% cu acelaşi veşm n% ca mirea)a, căci a v&i% )ă ie 3ăr%aş,
a)emenea ei, )ngelui şi %ru3ului' Fi nu a chema%7& 3e ea )u), ci El 8n)uşi )7a c&b&r% la ea,
;innd şi aici rnduiala nun;ii, El venind la mirea)ă ' Ceea ce şi &i)e a 6i)< =!en%ru acea)%a,
va lă)a &mul 3e %a%ăl )ău şi 3e mama )a şi )e va li3i de emeia lui?1.' Fi !avel< =Taina
acea)%a mare e)%e, iar eu 6ic, 8n @ri)%&) şi 8n 5i)erică?1(' Căci venind 8n )ălaşul
12 !)' ,11'
1* E' /,1-'
1 E' /,1'
1- E' -, 2+'
1/ Cn%' , +'
1+ "&m' 10,1-' I$ 4ac' 2, 2'
E' -, *2'
ei, celei 3line de %&a%ă 8n%inăciunea, 6bă%ndu7)e 8n )nge, ără veşmin%e, a cură;i%7&, a un)7&
cu un%delemn, a hrăni%7&, a 8mbrăca%7& cu man%ie şi a ăcu%7& rum&a)ă cum al%a nu )e mai
ală' Fi du3ă ce a 8ncin) şi El veşmn%ul ei, lund7&, a ridica%7& la cer' !en%ru ea e)%e 3regă%i%ă
m&ş%enirea' Ce )3une de)3re ea 3r&e%ulK ul%e' Căci e)%e av&ca%ul ei' Căci a grăi% de mai
8nain%e şi a ve)%i% mul%e din%re cele ce aveau )ă i )e 8n%m3le ei, cum ar i cele de)3re ire,
de)3re nun%ă şi de)3re bună%ă;ile ce 8i urmea6ă' De aceea şi aici v&rbeş%e 8n numele ei,
a)emenea av&ca;il&r şi ri%&ril&r, cel&r din %ribunale, care )3un 3en%ru cine au alcă%ui%
a3ărarea, anume 3en%ru ceea ce m&ş%eneş%e' Fi ce 3re%inde ceea ce m&ş%eneş%e, )ă au6im'
Graiurile mele a)cul%ă7le, D&amne' !e ire 8l numeş%e D&mn' Fi acea)%a e)%e a3%a de
recun&ş%in;ă a mire)ei' Căci dacă acea)%a )e 8n%m3lă la cei de un neam cu n&i şi emeia nu 7
meş%e 3e bărba% d&mn, cu c% mai mul% )e 8n%m3lă acea)%a la 5i)erică şi la @ri)%&), Care 3rin
ire e)%e D&mn' Dar nu 8l numeş%e 3e El D&mn numai ca ire, ci şi ca $%ă3n, şi 8l 3regă%eş%e
a)%el )ă a)cul%e rugăciunea' 4iindcă acea)%ă m&ş%enire 8i )%ă 8nain%e, dar m&ş%enirea acea)%a
e)%e 3u)ă 8n lucrare, dacă va 3ă6i cele 3&runci%e' $e r&agă şi cere au%&r ca )ă 8m3linea)că
3&runcile şi )ă nu 3iardă m&ş%enirea' De aceea şi )3une< Graiurile mele a)cul%ă7le, D&amne'
Cu 8ndră6nire cere acea)%a, iindcă cere a)%el de lucruri 3e care şi El vrea )ă le dea' Dacă

cineva cere a)%el de lucruri nevrednice de Cel ce dăruieş%e, nu 3&a%e nădădui )ă 3rimea)că'
Cnd cineva )e r&agă 8m3&%riva vrămaşil&r )au 8m3&%riva cel&r ce l7au 8n%ri)%a%, ace)%ea nu
)un% cuvin%ele &mului, ci ale diav&lului' Fi dacă a )e ura vine de la diav&l 9=ceea ce e)%e mai
mul% dec% ace)%ea de la cel rău e)%e?: e)%e lim3ede că şi a3%ul de a )e ruga 8m3&%riva
vrămaşil&r e)%e %&% de la diav&lul' Dacă aşadar vei )3une< Graiurile mele a)cul%ă7le, D&amne,
acele cuvin%e )3une7le care )un% ale unui &m blnd şi iubi%&r de &ameni şi care nu are nimic
diav&le)c'
*' 8n;elege )%rigarea mea' $%rigare aici nu numeş%e in%en)i%a%ea gla)ului, ci di)3&6i;ia min;ii'
4iindcă şi lui &i)e care %ăcea i7a 6i)< =Ce )%rigi că%re ineK?20' #u i7a 6i)< =Ce %e r&gi
ieK?' Ci a 6i)< =Ce )%rigi că%re ineK?, iindcă )%ă%ea 8nain%ea Lui cu & di)3&6i;ie 3u%ernică a
min;ii' Dar ca )ă %e c&nvingi că nici aici nu )e reeră la )%rigă%, ci la di)3&6i;ia min;ii, nu a
)3u) a)cul%ă )%rigarea mea, ci a 6i)< 8n;elege, adică 3rice3e, )%rigarea mea' Căci deşi )7a
&l&)i% de cuvin%e &meneş%i, ara%ă 8n;ele)uri mai 8nal%e'
la amin%e la gla)ul rugăciunii mele' Iarăşi )e reeră la gla)ul lăun%ric' La el şi Ana a )%riga%'
Căci nu )3une )im3lu la amin%e la gla)ul rugăciunii mele, ci al im3l&rării mele' Cel ce )e
r&agă %rebuie )ă aibă a%i%udinea şi c&nş%iin;a unui im3l&ra%&r' Cel ce im3l&ră nu &l&)eş%e
cuvin%ele unui acu6a%&r' Dar cel ce )e r&agă 8m3&%riva vrămaşului )ău e)%e mai degrabă un
acu6a%&r dec% un rugă%&r' He6i cum nu 8şi 3re6in%ă rugăciunea 3nă ce nu & ace vrednică de
a i au6i%ăK La el şi n&i, cnd ne rugăm şi cnd vrem )ă im au6i;i, )ă & 3regă%im a)%el ca ea
)ă ie & rugăciune, iar nu & acu6a;ie şi )ă & aducem du3ă legile 3r&3rii ei' 8m3ăra%ul meu şi
Dumne6eul meu' E)%e elul 8n care 3r&e%ul II numeş%e ne8nce%a%, mai mul% 8ncă, era un nume
ale) de Avraam, 3recum 6ice şi $n%ul !avel< =!en%ru aceea, Dumne6eu nu $e ruşinea6ă de
ei, ca )ă )e numea)că Dumne6eul l&r?21' 5i)eric a dă ace)% nume lui Dumne6eu şi 8l u)%iică
3rin d&r' Căci nu a )3u) )im3lu 8m3ăra%ul, ci 8m3ăra%ul meu şi Dumne6eul meu, ară%nd dra7
g&)%ea ei' A3&i aduce şi 3ricinile 3en%ru care e)%e vrednică a i au6i%ă' Care )un% ace)%eaK
Căci că%re Tine mă v&i ruga, D&amne' Cine nu )e r&agă lui Dumne6euK ul;i 3ar )ă )e r&age
lui Dumne6eu, dar ac acea)%a ca )ă ie vă6u;i de &ameni că )e r&agă' 8n)ă 5i)erica nu e)%e la
el, ci ea )e adre)ea6ă numai nuia Dumne6eu, lă)nd de&3ar%e %&a%e cele &meneş%i'
leş' 1,1-' Evr' 11,1/'
Diminea;a vei au6i gla)ul meu' He6i )rguin;a şi )ule%ul )%ră3un)K De la 8nce3u%ul 6ilei v&i
ace acea)%ă lucrare' $ă audă cei care du3ă mii de al%e lucrări, a%unci 8şi 8nce3 rugăciunea'
Dar nu la el e)%e 5i)erica' Ci chiar de la 8nce3u%ul 6ilei, ea 8i )in;eş%e lui Dumne6eu 6iua<

=%rebuie )ă mnecăm şi )ă7i mul;umim mai 8nain%e de ră)ări%ul )&arelui şi )ă ne rugăm ie
din revăr)a%ul 6&ril&r?22' Tu nu rab6i ca unul mai mic dec% %ine )ă )e 8nchine 8m3ăra%ului
mai 8nain%ea %a' Dar acum cnd )&arele )e 8nchină dea, %u d&rmi 8ncă şi cede6i 3rimul l&c
ă3%urii şi nu aungi din urmă acea)%ă ă3%ură crea% ă 3en%ru %ine şi nu Ii aduci Lui mul;umire ,
ci %re6indu7%e, 8;i )3eli minile şi a;a, iar )ule%ul necura% 8l %reci cu vederea' #u ş%ii că aşa
cum %ru3ul )e cură;ă 3rin a3ă, la el )ule%ul 3rin rugăciuneK $3ală, aşadar, )ule%ul mai
8nain%ea %ru3ului' ul%e 3e%e ale rău%ă;ii )un% im3rima%e 8n )ule%' !e ace)%ea )ă le 8nde3ăr%ăm
3rin rugăciune' Dacă ne v&m 8m73remui gura, v&m 3une bună %emelie 3en%ru a3%ele de 6i cu
6i'
Diminea;a v&i )%a 8nain%ea Ta şi mă vei vedea' H&i )%a 8nain%ea Ta nu )e reeră la l&c, ci la
a3%e' Căci numai unul care are a3%e vrednice 3&a%e i a3r&a3e de Dumne6eu' De aici vine
a3%ul de a i a3r&a3e şi a i de3ar%e, căci Dumne6e u e)%e 3re%u%indeni' H&i )%a 8nain%ea Ta şi
mă vei vedea că Tu eş%i Dumne6eu Care nu v&ieş%i ărădelege a' n al% %ălmaci 6ice< =mă vei
3rivi, că Tu eş%i Dumne6eu Care nu v&ieş%i ărădelegea?' #ici nu va l&cui lngă Tine cel ce
vicleneş%e' Aici v&rbeş%e umbri% de)3re id&li, că 8n aceş%ia au ala% 3lăcere şi 8n %&a%ă
ărădelegea, 3recum şi 8n al%e a3%e rele' #ici nu va l&cui lngă Tine cel ce vicleneş%e' #u 8;i
va i ;ie 3rie%en, nu 8;i va i a3r&a3e' #u v&r )%a călcă%&rii de lege 8n 3reama &chil&r Tăi' Aici
ara%ă ura lui Dumne6eu a;ă de cei ce ac rău, 8nvă;nd 3e cei ce v&r )ă )e a3r&3ie de El )ă )e
acă a)emenea Lui, iindcă al%el nu 3&% )ă ie a3r&a3e de El' Dacă unui &m bun nu e)%e cu
22 8n;' $&l' 1/, 2.
3u%in;ă ca unul rău )ă 8i ie a3r&a3e, iindcă dieră de el 3rin m&dul de via;ă, cu c% mai mul%
un &m viclean nu va i a3r&a3e de Dumne6euK Că cei răi nu 3&% )ă ie a3r&a3e de &amenii
vir%u&şi a)cul%ă ce )3un de)3re cel dre3%< =Greu ne e)%e n&uă şi a71 3rivi?2*' La el şi I&an,
l&cuind 8n 8nchi)&are , şi chiar neiind vă6u%, & 8n%ri)%a 3e Ir&diada, deşi era de)%ul de de3ar%e
de el' Dar şi du3ă m&ar%ea lui, c&nş%iin;a acelui %iran )e cu%remura' #imeni aşadar din%re cei
care %răie)c 8n vir%u%e )ă nu creadă că )ueră ceva cum3li%, chiar dacă ar )ueri unel%iri de la
cei răi' Cei care 3ă%ime)c rău )un% cei ce ac răul' r%7ai 3e %&;i cei ce lucrea6ă ărădelege'
!ierde7vei 3e %&;i cei ce grăie)c minciuna' !e ucigaş şi 3e viclean 8l urăş%e D&mnul' Ace)%ea
le )3une nu d&ar ca )ă le au6im, ci ca )ă 8nvă;ăm, au6indu7le ne8nce%a%, )ă ne c&n&rmăm
via%a n&a)%ră cu m&dul de via;ă al irelui şi )ă im a3r&a3e de El' 4ără acea)%a v&m i li3)i;i
de au%&rul de )u), şi a%unci nimic nu ar i mai rău'
' r%7ai 3e %&;i cei ce lucrea6ă ărădelegea' 4ie că e)%e r&b, 6ice, ie liber, ie 8m3ăra%, ie

&rice al%ceva' Căci nu de la ranguri, ci de la vir%u%e &bişnuieş%e Dumne6eu )ă 8i )&c&%ea)că 3e


3rie%enii Lui' Cum mul;i din%re cei ign&ran;i )&c&%e)c că acea)%ă ură a lui Dumne6eu e)%e
3u;in lucru, a)cul%ă cum in)3iră rica de 3edea3)ă, 6icnd< !ierde7vei 3e %&;i cei ce grăie)c
minciuna, adre)nd cuvn%ul 3ede3)irii cel&r ce 3ăcă%uie)c' Căci nu &3reş%e 3edea3)a d&ar la
ură, deşi şi acea)%a e)%e ne)3u)ă 3edea3)ă, ci 8i va 3ierde 3e %&;i cei ce grăie)c minciuna'
Aşadar, a3%ul de a i ur% de Dumne6eu e)%e mai greu şi mai rău dec% gheena' Dar aici
v&rbeş%e că%re cei care 3&% 8n;elege acea)%ă 3edea3)ă' !en%ru cei mai ne)im;i%&ri adaugă şi
acea)%a< 3ierde7vei 3e %&;i cei ce grăie)c minciuna' $ă nu %e %ulburi, &mule, nici )ă %e
neliniş%eş%i cnd ve6i 3e unii care min%, care ră3e)c )au care )un% avari că nu 3ă%ime)c nimic
8nric&şă%&r' !edea3)a nu va 8n%r6ia' Căci acea)%a
2* !ilde 2,1'
e)%e irea lui Dumne6eu< )e )crbeş%e de rău%a%e, & urăş%e 3ururi şi & de%e)%ă' Ii numeş%e aici
cei ce grăie)c minciuna 3e cei care %răie)c 8n rău%a%e, care urmăre)c lucruri amăgi%&are, 3e cei
care %răie)c 8n 3lăceri, 8n lăc&mie a 3n%ecelui, 8n iubirea de avu;ii şi &rice lucru 3e care
David are &biceiul )ă 8l numea)că minciună'
!e ucigaş şi 3e viclean 8i urăş%e D&mnul' cigaş numeş%e aici 3e cel ce unel%eş%e, 3e
ă;arnicul care una v&rbeş%e şi al%a gndeş%e, care )ub a3aren;a unei e;e 3line de bună%a%e, a)7
cunde rău%a%ea lu3il&r' E)%e &are cu 3u%in;ă ceva mai răuK Căci de cel ce e)%e duşman vădi% %e
3&;i 3ă6i şi a3ăra' Dar cel care 8şi a)cunde rău%a%ea )a şi care )e &l&)eş%e 8n a)cun) de
rău%a%e, iind greu de vădi%, 3&a%e )ă lucre6e mul%e lucruri 8nric&şă%&are' De aceea @ri)%&) ne
3&runceş%e n&uă )ă veghem cnd )e a3r&3ie de n&i unii ca aceş%ia =Hin la v&i 8n haine de &i,
iar 3e dinăun%ru )un% lu3i ră3i%&ri?2'
Iar eu, 8n%ru mul;imea milei Tale, in%ra7v&i 8n ca)a Ta' Căci din mil&cul un&ra ca aceş%ia a
&)% alea)ă 5i)erica< elini, magi, ucigaşi de &ameni, vrăi%&ri, lucră%&ri ai minciunii, im7
3&)%&ri, şi de)3re aceş%ia )7a 6i) că 8i urăş%e şi de ei )e )crbeş%e' 5i)erica a ară%a% că nu du3ă
dre3%a%ea şi a3%ele ei bune a &)% alea)ă, ci numai iubirii de &ameni a lui Dumne6eu
da%&rea6ă a3%ul de a i &)% elibera%ă din mil&cul acel&ra şi adu)ă 8n $n%a $in%el&r' De
aceea adaugă< Iar eu, 8n%ru mul;imea milei Tale, in%ra7v&i 8n ca)a Ta ' Ca )ă nu )3ună cineva<
=Cum, %u, du3ă ce ai ăcu% a%%ea rău%ă;i ai &)% mn%ui%ăK?' Dar a )3u) m&dul mn%uirii,
anume că 3en%ru mul%a iubire de &ameni şi 3en%ru negrăi%a bună%a%e a &)% mn%ui%ă' Dar )un%
unii, 3recum iudeii, a%inşi de & b&ală incurabilă, care nici nu v&r )ă audă de milă' T&%uşi,
harul şi mila, &ric% de har ar i şi &ric%ă milă, 3&% )ă mn%uia)că numai 3e cei care v&r )ă ie

mn%ui;i şi )ă aibă har, iar nu 3e cei ce )e 8m3&%rive)c harului şi care nu v&r )ă 3rimea)că
darul,
2 %' +,1-'
aşa cum )un% iudeii, de)3re care $n%ul !avel 6ice< =necu7n&)cnd dre3%a%ea lui Dumne6eu
şi cău%nd )ă )%a%&rnicea)că dre3%a%ea l&r, dre3%ă;ii lui Dumne6eu nu )7au )u3u)?2-' Du3ă ce
a )3u) ce a ăcu% Dumne6eu, 6ice şi ce a ăcu% ea'
8nchina7mă7v&i )3re )n% l&caşul Tău 8n%ru rica Ta' #u 3recum mul;i din%re rugă%&ri<
3lic%i)i;i, că)cnd, %&r&3i;i de )&mn, ci cu rică şi cu%remur' Cel care )e r&agă a)%el 3ără )eş%e
%&a%ă rău%a%ea şi e)%e c&ndu) de mnă că%re &rice vir%u%e, II ace 3e Dumne6eu mil&)%iv 3en%ru
el' D&amne, călău76eş %e7mă 8n%ru dre3%a%ea T a din 3ricina duşmanil&r meii 5i)erica a cn%a%
laudele lui Dumne6eu, 3r&clamă ura 3en%ru cei ce ac răul, iubirea de &ameni, 3ur%area de
griă, )3une mn%uirea ei, )3une m&dul 8n care )7a mn%ui%, )3une cum a ră)3un) ea ace)%ui
dar< )7a 8n%&r) de la rău%a%e, )7a 8ndre3%a% )3re vir%u%e, a da% cele mai bune nădedi şi cel&r care
%răie)c 8n rău%a%e, dacă v&ie)c )ă )e )chimbe, ca unii ce 3&% d&bndi milă' A3&i, 8n%&arce
cuvn%ul )3re cerere, 6icnd< D&amne, călău6eş%e7m ă 8n%ru dre3%a%ea Ta' !rin ace)%ea, ne 8n7
va;ă )ă aducem mai 8n%i laude lui Dumne6eu, )ă7i aducem mul;umire 3en%ru bineacerile
Lui, )ă Ii cerem iarăşi ceea ce vrem şi iarăşi )ă Ii aducem mul;umire' Dar )ă vedem care )un%
cele 3e care le cere< Cere ea ceva 3ămn%e)cK Ceva vremelnicK $au ceva din%re cele
%recă%&areK #u cumva v&rbeş%e de)3re b&gă;iiK $au de)3re )lavăK $au de)3re 3u%ereK $au
de)3re 3ede3)irea vrămaşil&rK #imic din%re %&a%e ace)%ea' Dar ceK D&amne, călău6eş%e7mă
8n%ru dre3%a%ea Ta din 3ricina vrămaşil&r mei' He6i cum nu cere nimic vremelnic şi cum )e
r&agă 3en%ru au%&rul de )u)K Căci cei care călă%&re)c 3e acea)%ă cale aceia mai degrabă au
nev&ie de au%&rul acela' Dre3%a%e aici numeş%e vir%u%ea 8n general' Fi bine 6ice, 8n%ru
dre3%a%ea Ta' Căci e)%e & dre3%a%e a &amenil&r, care c&n)%ă din a3licarea legil&r e>%eri&are şi
care e)%e ie%ină şi im3erec%ă şi nu e)%e de%ermina%ă dec% de gndurile &amenil&r'
"&m' 10,*'
Dar eu cer dre3%a%ea Ta care ne c&nduce la cer şi au%&rul de care am nev&ie, ca )ă d&bnde)c
acea)%ă dre3%a%e'
-' 5ine 6ice călău6eş%e7mă' 4iindcă via;a de acum e)%e & cale, care are nev&ie de călău6ire de
)u)' Dacă a%unci cnd in%răm 8n%r7un &raş avem nev&ie de cineva care )ă cun&a)că drumul, cu

c% mai mul%, vrnd )ă călă%&rim la cer, avem nev&ie de au%&rul de )u) 3en%ru a ne ară%a
calea, a ne 8n%ări 3aşii şi a ne c&nduce de mnă' Căci )un% mul%e 3&%eci care )e 8nde3ăr%ea6ă
de cale' De aceea )ă ;inem )%rn) drea3%a lui Dumne6eu' Din 3ricina duşmanil&r mei' ul;i
duşmani unel%e)c 8m3&%riva mea, v&r )ă 8mi aba%ă 3aşii, )ă mă 8nşele şi )ă mă ducă 3e al%ă
cale' 4iindcă aşa de mari )un% 3iedicile, aşa de mari a%acurile, călău6eş%e7mă Tu 8n)u;i' Căci
am nev&ie de au%&r de la Tine' De El ;ine a ne ară%a calea' Iar a i vrednici )ă im %inu%i de
mna aceea )ă ie )%rădania n&a)7%ră' Căci dacă eş%i necura%, nu %e ;ine 3e %ine mna aceea )au
dacă eş%i lac&m )au vre& al%ă 3a%ă avnd'
8ndre3%ea6ă 8nain%ea Ta calea mea' Adică ă7& clară, cura%ă, cun&)cu%ă, ă7& drea3%ă 3en%ru
mine' n al% in%er3re% )3une< =#e%e6eş%e 8nain%ea mea calea Ta?' Adică ă7& uş&ară şi ne%edă'
Că nu e)%e 8n gura l&r adevăr, inima l&r e)%e deşar%ă' i )e 3are mie că ace)%ea )un% )3u)e
de)3re cei care 3e%rec 8n ră%ăcire, avnd gura şi inima li3)i%e de &rice bine' Fi de)3re cei care
%răie)c 8n rău%a%e' Gr&a3ă de)chi)ă gruma6ul l&r' Aici 8i numeş%e 3e ucigaşi )au 3e cei care
r&)%e)c 3ăreri aducă%&are de m&ar%e şi ur% mir&)i%&are' #u ar greşi cineva dacă ar )3une că
gura de)emnea6ă 3e cei care r&)%e)c cuvin%e ruşin&a)e, gura numind7& a)%el gr&a3ă de)chi)ă'
Căci duh&area aceea e)%e mai cum3li%ă dec% duh&area care ie)e din%r7& gr&a3ă de)chi)ă' Aşa
e)%e şi gura lac&mil&r, a iubi%&ril&r de argin%, care nimic )ănă%&) nu v&rbe)c dec% de)3re
ucideri şi ră3iri ale bunuril&r al%&ra' Aşadar, )ă nu ie gr&a3ă gura %a, ci c&m&ară' Căci
c&m&rile dieră mul% de m&rmin%e, iindcă m&rm in%ele )%rică ceea ce 3rime)c 8n ele, 3e cnd
c&m&rile 3ă)%rea6ă' $ă ai şi %u c&m&ara 8n;ele3ciunii care rămne 3ururi, iar nu duh&area şi
3u%re6iciunea' Fi nu a 6i) )im3lu gr&a3ă,
ci gr&a3ă de)chi)ă, ca )ă ara%e şi mai mul% că e)%e )3urcăciune' Ar i %rebui% mai degrabă )ă
a)cundă ace)%e cuvin%e ale l&r, dec% )ă le r&)%ea)că, aşa 8nc% )ă ara%e %&a%ă b&ala care 8i
macină' Cu %ru3urile m&ar%e acem c&n%rariul, ne grăbim )ă le 8ncredin;ăm 3ămn%ului' Dar
aceş%ia, cu 3rivire la cuvin%ele l&r aducă%&are de m&ar%e, ac dim3&%rivă, 8n l&c )ă le
8nm&rmn%e6e 8n adncul inimii şi )ă le 8nece ac&l&, le r&)%e)c 8n 3ublic şi le e%alea6ă 8n vă6ul
%u%ur&r, 3e mul;i vă%ă7mndu7i' $ă 8i i6g&nim, vă r&g, 3e unii ca aceş%ia de3ar%e de n&i' Căci
dacă %ru3urile m&ar%e le 8ngr&3ăm aară din ce%a%e, cu c% mai mul% %rebuie )ă 8nde3ăr%ăm de
n&i 3e cei care 8ndră6ne)c )ă r&)%ea)că v&rbe aducă%&are de m&ar%e şi care nu v&r nici )ă le
a)cundă' 4iindcă a)emenea guri )un% 3ierderea 8n%regii ce%ă;i' Cu limbile l&r viclene)c' He6i
un al% chi3 al rău%ă;ii' nii a)cund 8n )ule% vicleşugul l&r, dar cu limba r&)%e)c cuvin%e dulci'
Al;ii )e &l&)e)c a%% de mul% de rău%a%e, 8nc% 8nvăluie vicleşugul 8n 8n)eşi cuvin%ele l&r şi,

3rin ele, ur6e)c vicleşugurile şi unel%irile' udecă7i 3e ei Dumne6eule, )ă cadă din )a%urile
l&r' He6i şi aici blnde;ea rugăciunii' Căci nu a 6i)< 3ede3)eş%e7i, ci udecă7i 3e ei şi ă )ă
8nce%e6e rău%a%ea l&r' Deşar%e ă unel%irile l&r 7 ceea ce 8n)eamnă că )e şi r&agă 3en%ru ei )ă nu
8ngăduie )ă )e aunde şi mai mul% 8n rău%a%ea l&r'
Du3ă mul;imea nelegiuiril&r l&r, alungă7i 3e ei, că Tc7au amăr%, D&amne' Adic ă nu
8n)eamnă 3en%ru mine nimic cele ce mi )e 8n%m3lă mie, ci 3en%ru Tine )uăr' Acea)%a ;ine
mai degrabă de un )ule% 8n;ele3%, a3%ul de a nu cău%a ră6bunare 3en%ru ale )ale şi a )e ară%a
6el&) 8n a )%a 8m3&%riva in)ul%el& r adu)e lui Dumne6eu' ul;i ac cele c&n%rare ace)%&ra , %re7
cnd cu vederea cele ale lui Dumne6eu, dar 3ede3)ind cu mul%ă a)3rime in)ul%ele care 8i
3rive)c 3e ei' Dar )in;ii nu )un% a)%el, ci )un% )%raşnici 3ede3)i%&ri ai in)ul%el&r adu)e
8m3&%riva lui Dumne6eu, iar 3e cele ale l&r le %rec cu vederea' Fi )ă )e ve)elea)că %&;i cei ce
nădăduie)c 8n%ru Tine' He6i cş%igul rugăciunii' Fi 3e unii 8i ace mai buni şi 8i &3reş%e de la
rău%a%e' Fi ceilal;i v&r avea 3ar%e de mul%ă bucurie, 3e de & 3ar%e, vă6nd )chimbarea acel&ra
şi mu%area l&r la mai bine, şi 3e de al%ă 3ar%e, 3e ceilal;i vă6ndu7i devenind mai )rgui%&ri
3rin acea)%a'
8n veac )e v&r bucura şi le vei i l&r )ălaş' Căci acea)%a e)%e & bucurie nec&n%eni%ă' 4iindcă
%&a%e celelal%e bucurii nu au nimic mai )%abil dec% a3ele ruril&r, 8n%r7a%% )un% de in)%abile şi
%recă%&are' Dar bucuria 8n Dumne6eu rămne 8n veac, iind 8nde)%ulă%&are şi durabilă,
ne8n%reru3%ă de nici & 8m3reurare neaş%e3%a%ă, ci devine mai 8nal%ă 3rin &b)%ac&lele 8n)eşi' De
aceea şi a3&)%&lii iind bă%u;i cu vergi, )e bucurau, !avel era 8n neca6 şi )ăl%a de bucurie şi,
cnd era 3e 3unc%ul de a muri, 3ăr%aşi ai bucuriei 8i numea 3e ili3eni, 6icnd< =Fi chiar dacă
mi7aş văr)a )ngele 3en%ru er%a şi )luirea credin;ei v&a)%re, mă bucur şi vă erice)c 3e v&i
3e %&;i' A)emenea şi v&i bucura;i7vă şi erici;i7mă?2h' Dumne6eu l&cuieş%e 8m3reună cu cei
ce )e bucură a)%el' De aceea 5i)erica, 3rin gura 3r&e%ului, 6ice< 8n veac )e v&r bucura şi le
vei i l&r )ălaş' Acelaşi lucru 6icea şi @ri)%&), ară%ndu7ne că acea)%ă bucurie nu va avea
)rşi%' =Dar iarăşi vă v&i vedea''' şi bucuria v&a)%ră nimeni nu & va lua de la v&i?2+' Fi !avel
iarăşi< =5ucura;i7vă 3ururi, ruga;i7vă ne8nce%a%?2.' Fi )e v&r lăuda cu Tine %&;i cei ce iube)c
numele Tău' Căci al ace)%&ra e)%e a )e lăuda, a )e bucura şi a )e ve)eli' 4iindcă cel ce )e
laudă cu cele 3ămn%eş%i nu dieră cu nimic de cei care )e de)a%ă de buca%e 8n vi)'
/' $3une mie, ce &are din%re cele &meneş%i e)%e vrednic de laudăK Hig&area %ru3uluiK Dar
acea)%ă vig&are nu de3inde de 3r&3ria alegere, de aceea şi e)%e li3)i%ă de vre& laudă' De

al%min%eri, )e ve)%eeş%e şi decade re3ed e şi de mul%e &ri 8l va%ămă 3e cel ce & are, dacă nu )e
&l&)eş%e cum %rebuie de ea'
2/4ili3' 2,1+71.'
2+ In' 1/, 22'
2.1 Te)' -,1/71+'
!u%em )3une acea)%a şi de)3re %inere;e, şi de)3re rumu)e;e, b&gă;ie şi 3u%ere, şi de)3re
3lăceri, 3recum şi de)3re %&a%e cele 3ămn%eş%i' Dar a %e lăuda cu Dumne6eu şi cu drag&)%ea
că%re El e)%e & 3&d&abă mai bună dec% %&a%e şi & )%rălucire care c&vrşeş%e mii de c&r&ane,
chiar dacă cel ce )e laudă ar i 8n lan;uri' Acea)%ă )lavă nu )e %eme nici de b&ală, nici de
bă%rne;e, nici de 8m3reurările lucruril&r, nici de %ulburarea vremuril&r, nici de m&ar%ea
8n)ăşi, ci )%răluceş%e şi a%unci cu lumină ne3ieri%&are'
Că Tu vei binecuvn%a 3e cel dre3%' 4iindcă mul;i din%re cei ce 3e%rec a)%el )un% lua;i 8n r) şi
ba%&c&ri;i, şi mai ale) cei ce 3rac%ică vir%u%ea, ca nu cumva vreunul din cei mai )im3li şi
ne8ncerca;i )ă cadă din 3e%recerea cea bună, 3r&e%ul 8n%ăreş%e cuge%ul lui 6icnd< Că Tu vei
binecuvn%a 3e cel dre3%' Ce vă%ămare 3&a%e )ă 8i aducă di)3re;ul &amenil&r şi al lumii
8n%regi, cnd 8n)uşi $%ă3nul 8ngeril&r 8l laudă şi 8l măr%uri)eş%eK Du3ă cum nici un &l&) nu
ar avea, dacă %&;i l7ar lăuda, %&;i cei ce l&cuie)c 3e 3ămn% şi 3e mări, iar Dumne6eu nu l7ar
binecuvn%a' Acea)%a )ă & urmărim 3re%u%indeni ca El )ă ne măr%uri)ea)că 3e n&i, ca El )ă ne
8ncunune6e' Fi dacă )7ar 8n%m3la acea)%a, a%unci n&i v&m i mai 8nal;i dec% %&;i, ie că
)un%em 8n )ărăcie, ie 8n b&ală, ie 8n cele mai de 3e urmă rele' 4iindcă şi erici%ul I&v, deşi
şedea 8n gun&i şi era i)%&vi% de )ngele care şir&ia din răni care i6v&rau mii de ruri de
viermi, deşi răbda b&li incurabile, )cui3a% şi de ca)nicii )ăi, di)3re;ui% şi de 3rie%eni, şi de
duşmani şi 3u) la cale de emeie, iind 8n )ărăcie, 8n &ame şi răbdnd b&ala aceea de
nevindeca%, era mai erici% dec% %&;i' CumK 4iindcă Dumne6eu 8l binecuvn%a, 6icnd de)3re
el< &m ără 3rihană, dre3%, adevăra%, %emă%&r de Dumne6eu, de3ăr%ndu7)e de &rice lucru
rău2(' D&amne, cu arma buneiv&iri ne7ai 8ncununa% 3e n&i' Iarăşi David 8şi 8ncheie
rugăciunea 3rin mul;umire, aducnd cn%ări de mul;umire lui Dumne6eu' Dar ce e)%e
I&v 1, 1'
arma buneiv&iriK Cea mai bună armă, cea mai rum&a)ă, & armă du3ă v&ia lui Dumne6eu'
Ceea ce )3une acea)%a e)%e< Cu cea mai bună 3r&%ec;ie ne7ai 6idi% 3e n&i' n al% %lcui%&r
6icnd< =8l vei 8ncununa? 8nva;ă că de)3re dre3% e)%e )3u) acea)%a' Că 8l vei 8ncununa 3e cel
dre3%, adică bunăv&irea Ta e)%e 8n l&c de armă, de )cu% şi cel mai bun )cu%' $au aceea că 3rin

3r&%ec;ia cea mai bună 8l vei 6idi 3e cel dre3% şi nici rumu)e;ea lui nu va i li3)i%ă de
)iguran;ă, nici )iguran;a lui nu va i li3)i%ă de )lavă' Căci ce e)%e mai 3u%ernic şi ce e)%e mai
rum&) dec% bărba%ul 6idi% de drea3%a cea de )u)K Acea)%a e)%e cununa şi e)%e 8m3le%i%ă din
8ndurări 3recum 8n)uşi David )3une 8n al%ă 3ar%e< =!e cel ce %e 8ncununea6ă cu milă şi cu
8ndurări?*0' Acea)%ă cunună e)%e 8m3le%i%ă şi din dre3%a%e, 3recum 6ice !avel< =De acum mi
)7a gă%i% cununa dre3%ă;ii?*1' E)%e şi & cunună a haruril&r 3recum )3une un al%ul< =Ha 3une
cunună de haruri 3e ca3ul %ău?*2' E)%e şi & cunună a )lavei 3recum )3une I)aia< =8n 6iua
aceea D&mnul va i & cunună de nădede şi de )lavă 3en%ru 3&3&rul )ău?* *' !e %&a%e ace)%ea
le are cununa< iubirea de &ameni, dre3%a%ea, harul, )lava, bunăcuviin;a' Căci e)%e darul lui
Dumne6eu aducnd eluri%e haruri' E)%e şi & cunună a ne)%ri7căciunii du3ă cum 6ice !avel<
=Aceia ca )ă ia & cunună )%ri7căci&a)ă, n&i, una ne)%ricăci&a)ă?*' Ceea ce )3une aici e)%e< cu
)lavă )igură ne7ai 8ncununa%' Căci aşa )un% darurile lui Dumne6eu 3u%ernice şi 3line de
bunăcuviin;a' Aşa )un% cununile'
Dar la &ameni nu )e 8n%m3lă acea)%a' Ci cel ce e)%e 8n )lavă la &ameni nu e)%e del&c )igur'
Iar cel ce )e ală 8n )iguran;ă nu e)%e şi 8n )lavă' "ar )e 8n%m3lă ca ace)%ea d&uă )ă ie
reuni%e' Fi chiar cnd )e 8n%m3lă, re3ede )e de)%ramă'
*0 !)' 102, ' *1II Tim' , .'
*2 !ilde , ('
** I)' 2., - S$e3%uagin%a' *1 C&r' (, 2-
A)%el )un% cei 3u%ernici ai lumii ace)%eia, )%răluci%&ri şi ve)%i;i, dar nu 8n )iguran;ă' Terenul
3e care umblă e)%e cu a%% mai alunec&) şi 3ericul&), cu c% )lava e)%e mai mare' Dim3&%rivă,
&amenii &b)curi şi di)3re;ui;i da%&rea6ă &b)curi%ă;ii l&r )iguran;a şi liniş%ea de care )e bucură,
dar via;a l&r e)%e ără )lavă şi cin)%e' Dar %&cmai 3rin a3%ul că )un% ără )lavă, )un% 8n
)iguran;ă' Dar la Dumne6eu nu e)%e aşa, ci amnd&uă, şi )lava, şi )iguran;a )un% uni%e 8n cel
mai 8nal% grad' Gndindu7ne, aşadar, la mărimea bună%ă;il&r, şi mai 8nain%e de %&a%e, la acel
mare bine de a 3lăcea lui Dumne6eu, care ne e)%e )cu%, )lavă şi )iguran;ă şi la miile de
bună%ă;i, )ă alergăm 3rin răbdare la lu3%a ce ne )%ă 8nain%e şi )ă nu cădem nici&da%ă, nici )ă
nu ne ară%ăm g&i de arme' Căci elul ace)%ui ră6b&i nu rabdă )ă 8l vadă ne8narma% 3e )&lda%,
ci a%unci )e 3&a%e li3)i de armură, cnd ră6b&iul e)%e 8ncheia% şi ră6b&iul )e %ermină cnd
)ule%ul )e de)3ar%e de %ru3' !nă aungem ac&l&, e)%e nece)ar )ă 3ur%ăm lu3%a şi cnd )un%em
aca)ă, şi cnd mergem 8n adunări, cnd 3rn6im, cnd )un%em b&lnavi şi cnd )un%em
)ănă%&şi' 8n %im3ul b&lii mai ale) e)%e bun 3rile 3en%ru acea)%ă lu3%ă, cnd durerile %ulbură

)ule%ul din %&a%e 3ăr;ile, cnd )uerin;ele 8l 8m3re)&ară, cnd diav&lul e)%e ac&l& 8mb&ldindu7
ne )ă )3unem vreun cuvn% amar' A%unci %rebuie mai cu )eamă )ă ne 8n%ărim, )ă ne 8ncingem
3la%&şa, )cu%ul şi c&iul şi celelal%e arme şi ne8nce%a% )ă mul;umim lui Dumne6eu' A%unci v&m
arunca a)u3ra diav&lului )ăge;i cum3li%e, a%unci 8i 3r&v&căm răni de m&ar%e dem&nului,
a%unci cununile )un% )%răluci%& are' 4iindcă şi 3e erici%ul I&v 9nimic nu ne 8m3iedică iarăşi )ă
ne reerim la el: acea)%a mai cu )eamă l7a ară%a% )%răluci%&r , acea)%a l7a măr%uri)i%, acea)%a l7a
8ncununa%, şi anume a3%ul că 8n vremea i)3i%irii, a b&lii şi a )ărăciei, a ară%a% ne)%rămu%a%
cuge%, neclă%i% )ule%, a3%ul că a adu) cuvin%e de mul;umire lui Dumne6eu, ca & adevăra%ă
er%ă duh&vnicea)că' Căci er%ă erau cuvin%ele lui 3e care le7a grăi%< =D&mnul a da%, D&mnul
a lua%, ceea ce D&mnului a 3lăcu%, aceea a ăcu%, ie numele D&mnului binecuvn%a% 8n
veac?*??' Ceea ce şi n&i %rebuie )ă acem 8n i)3i%e, 8n 8ncercări, 8n a%acuri< )ă7L )lăvim 3e
Dumne6eu, )ă II binecuvn%ăm ne8nce%a%, că a Lui e)%e )lava 8n vecii vecil&r' Amin'
I&v 1, 21 S$e3%uagin%a'
!)almul /
D&amne, nu cu mnia Ta )ă mă mu)%ri 3e mine, nici cu urgia Ta )ă mă cer;i
1' Cnd vei au6i v&rbindu7)e de)3re mnie şi urgie la Dumne6eu, )ă nu 3re)u3ui nici &
3a%imă &menea)că 8n El' Căci ace)%e cuvin%e ;in de 3&g&rămn%' Dumne6eirea e)%e liberă de
%&a%e ace)%e 3a%imi' Dar v&rbeş%e a)%el 3en%ru a a%inge & min%e mai 8ngr&şa%ă' 4iindcă şi n&i
cnd v&rbim cu barbarii, &l&)im limba l&r ' Fi cnd v&rbim cu un c&3il, v&rbim 3el%ic ca el,
şi, chiar dacă am i de & mie de &ri 8n;ele3;i, ne 3&g&rm %&%uşi la )merenia aceluia' Fi ce e)%e
de mirare dacă acem acea)%a cu cuvin%ele, cnd şi cu a3%ele 8l imi%ăm şi ne muşcăm minile
şi )imulăm mnia, ca )ă 8l 8ndre3%ăm 3e 3runc' La el şi Dumne6eu, v&ind )ă a%ingă 3e cei
mai 3u;in in%eligen;i, )e &l&)eş%e de a)emenea cuvin%e' Căci nu )e )%răduieş%e )ă ada3%e6e
limbaul Lui la vrednicia Lui, ci la &l&)ul a)cul%ă%&ril&r' Iarăşi, 8n al%ă 3ar%e, ară%n7du7$e
ne)u3u) mniei, )3unea< =Oare 3e ine ă 8n%ăr%ă la mnie, şi nu 3e ei 8nşişiK?1' Dar cum
ai i vru% )ă v&rbea)că Dumne6eu cu iudeiiK !u%ea )ă le )3ună că nu )e mnie )au că nu 8i
urăş%e 3e cei răiK Căci ura e)%e 3a%imă' #ici că vede cele ale &amenil&rK Căci a vedea e)%e
una din%re 8n)uşirile %ru3ului' #ici nu audeK Căci şi acea)%a ;ine de %ru3' De aici ar i decur) &
al%ă 8nvă;ă%ură rea, anume că lumea nu e)%e guverna%ă de & 3r&nie dumne6eia)că'
4erindu7ne )ă a%ribuim lui Dumne6eu ace)%e )en%imen%e, mul;i ar aunge )ă ign&re şi că
Dumne6eu e>i)%ă' Or, ign&rnd
1 Ier' +,1( S$e3%uagin%a'

acea)%a, %&a%e celelal%e adevăruri de credin;ă )7ar 3ierde' Dar dacă admi%em acea)%ă d&gmă,
are l&c şi 8ndre3%area' Cel care e)%e c&nvin) că e>i)%ă Dumne6eu, chiar dacă nu ar avea &
c&nce3;ie 8n%ru %&%ul vrednică de El, ci ar 3re)u3une şi unele imagini ne3&%rivi%e cu
dumne6eirea Lui, cu %im3ul va aunge )ă )e c&nvingă că nici una din%re ace)%e imagini nu
)un% 3&%rivi%e cu Dumne6eu' Dar cel c&nvin) că nu e>i)%ă 3r&nie del&c şi că Dumne6eu nici
nu )e 8ngrieş%e de ă3%ură, nici că e>i)%ă, ce cş%ig va avea din c&nce3;ia ab)&lu%ei ne3ă%imiri
cu 3rivire la Dumne6euK De aceea, du3ă ce le v&rbeş%e mai 8n%i de)3re Dumne6eu, du3ă ce
8i c&nvinge că Dumne6eu e>i)%ă, le cură;ă 3u;in c%e 3u;in credin;ele, ridicndu7i la acea)%ă
d&gmă, v&rbind lucruri mai 8nal%e, mişcnd cuvn%ul şi de)3re ne3ă%imirea Lui' Căci 6ice şi
un al% 3r&e%< =SDumne6eu #u lămn6eş%e, nici nu &)%eneş%e?2' Fi cel ce )3une că
Dumne6eu )e mnie, %&% el adaugă, ară%nd că ceea ce e)%e dumne6eie)c e)%e ne3ă%imi%&r<
=Oare 3e ine ă 8n%ăr%ă la mnie, şi nu 3e ei 8nşişiK?' Cel care )3une că Dumne6eu e)%e 8n
%em3lu, acelaşi iarăşi )3une< =Eu )un% Dumne6eu şi nu &m' Eu )un% $n%ul 8n mil&cul %ău, şi
nu v&i in%ra 8n ce%a%e?*' Adică nu v&i i circum)cri) 8n vreun l&c' Dacă nu 3arcurge %&a%e
celelal%e 3a%imi, la)ă celui mai 8n;ele3% )ă 8n;eleagă de aici, că dacă e)%e liber de 3a%imile
%iranice, ără de care via;ă nu 3&a%e e>i)%a, cu c% mai mul% e)%e liber de %&a%e celelal%eK =#u
cumva eş%i Tu ca un &m care d&armeK?-' !re%u%indeni revine a)u3ra ne3ă%imirii
2I)' 0,2. S$e3%uagin%a'
* O)' 11, ( S$e3%uagin%a'
 JO TZv Tu3avvi>iv TTaOdv OTnAAaBuev&@' #umeş%e aici =3a%imi %iranice? nu d&ar
3a%imile 3r&3riu76i)e, ci şi aec%ele şi ca%eg&riile iin;ei crea%e, cum ar i circum)crierea
)3a;iului şi a %im3ului' Dacă deci Dumne6eu e)%e liber de ace)%ea, de aec%e, de %im3 şi de
)3a;iu, cu a%% mai liber va i de 3a%imile 3r&3riu76i)e cum ar i mnia'
- Ier' 1, ( S$e3%uagin%a'
dumne6eieş%i' A)%el 8nc% şi aici, cnd vei au6i de)3re mnie, )ă nu & )&c&%eş%i 3a%imă' Căci
dacă &amenii care )e 8ndele%nice)c cu il&)&ia rămn, 3e c% e)%e cu 3u%in;ă, nemni&şi, cu
c% mai mul% irea aceea ne3ieri%&are şi ne)%ricăci&a)ă, negrăi%ă şi necu3rin)ăK #u ve6i că şi
medicii care %aie )au cau%eri6ea6ă nu ac acea)%a cu mnie, ci cu )c&3ul 8n)ănă%&şirii, nu
mniindu7)e 8m3&%riva )uerin6il&r, ci 8i miluie)c 3e ei, )l&b&6indu7i din b&li' Aşadar, cnd
)3une nu cu mnia Ta )ă mă mu)%ri 3e mine acea)%a )3une< =#u cere dre3%a%e 3en%ru 3ăca%ele
mele, nici ră6bunare 3en%ru nedre3%ă;ile mele?'
iluieş%e7mă, D&amne, că ne3u%inci&) )un%' T&;i avem nev&ie de acea)%ă rugăciune că%re

Dumne6eu, chiar dacă am avea mii de a3%e bune şi chiar dacă am i aun) la culmea dre37
%ă;ii' De aceea şi 3r&e%ul 8n al%ă 3ar%e iarăşi 6ice< =Că nimeni din cei vii nu7i dre3% 8nain%ea
Ta?/' Fi a3&i< =De Te vei ui%a la ărădelegi, D&amne, D&amne, cine va )ueriK?+' Fi !avel<
=Căci nu mă ş%iu vin&va% cu nimic, dar nu 8n%ru acea)%a m7am 8ndre3%a%?.' Fi au%&rul !ildel&r'
=Cine 3&a%e )3une< Cură;i%7am inima mea )un% cura% de 3ăca%K?(' T&;i avem nev&ie de milă,
dar nu %&;i )un%em vrednici de a i milui;i' Deşi e)%e milă, ea 8l cau%ă 3e cel vrednic, du3ă
cum 8n)uşi a grăi% că%re &i)e< =!e cel ce va i de milui% 8l v&i milui şi cine va i vrednic de
8ndurare, de acela ă v&i 8ndura?10' Cel ce ace ceva vrednic de a i milui% 3&a%e )3une<
=miluieş%e7mă?, dar cel ce nu e)%e vrednic de a &b;ine acea)%ă ier%are, 8n 6adar va )3une =mi 7
luieş%e7mă?' Căci dacă mila ar veni 3e)%e %&;i de&3&%rivă, nimeni nu ar mai i 3ede3)i%' Căci
şi mila are un &arecare di)cernămn%, ea cau%ă şi 3e cel vrednic, şi 3e cel ce )e )%ră duieş%e )ă
)e bucure de ea'
/ !)' 12, 2'
+ !)' 12(,*' .1 C&r' , '
( 8n;' $&l' 20, ('
10 leş' **,1(
2' ul;i )un% vin&va;i de aceleaşi 3ăca%e şi nu li )e dă aceeaşi 3edea3)ă, avnd al%e 3ricini
3en%ru care au că6u% 8n ele' $ă 6ăb&vim acum, dacă vre;i, a)u3ra ace)%ui cuvn%' A)%el de
3ildă, %&;i iudeii au 3ăcă%ui% şi au )lui% id&lil&r, dar nu %&;i au &)% 3ede3)i;i cu aceeaşi
3edea3)ă' nii au că6u% deini%iv, al;ii )7au bucura% de ier%are' Căci 8n 3ăca%e, nu )e are 8n
vedere numai na%ura greşelii, ci in%en;ia, 8m3reurarea, cau6a, ceea ce a urma% 3ăca%ului, dacă
au )%ărui% 8n el )au dacă )7au 3&căi%, dacă au 3ăcă%ui% 3rin%r7& 8m3reurare neav&rabilă )au
din 8nşelare au că6u% )au 8n m&d delibera%' Fi mul%e )un% cele cerce%a%e şi dieren;a %im3u lui,
şi )%area 8n care )e ală' A)%el au 3ăcă%ui% şi cei din Hechiul Te)%amen%, şi cei din #&ul
Te)%amen%, dar nu 3rime)c %&;i aceeaşi 3edea3)ă' Cei care au 3ăcă%ui% 8n #&ul Te)%amen% )un%
3ede3)i;i mai greu' Fi acea)%a & ara%ă !avel 6icnd< =Călcnd cineva legea lui &i)e e)%e uci)
ără milă 3e cuvn%ul a d&i )au %rei mar%&ri' Gndi;i7vă cu c% mai a)3ră va i 3edea3)a
cuveni%ă celui ce a călca% 8n 3ici&are 3e 4iul lui Dumne6eu şi a ne)&c&%i% )ngele
%e)%amen%ului?11' Cnd )3une =cu c% mai a)3ră va i 3edea3)a cuveni%ă? ara%ă mărimea
3ede3)ei' Au 3ăcă%ui% şi cei dinain%e de lege, şi cei din lege' Iarăşi cei din%i 3rime)c &
3edea3)ă mai blndă' Fi acea)%a ară%nd7&, )3unea< =C;i deci ără lege au 3ăcă%ui%, ără lege
au şi 3ieri%?12' Acel =ără lege? ara%ă că 3edea3)a nu va i mai grea, ci mai blndă' 4iindcă

%&;i c;i au 3ăcă%ui% 8n lege, 3rin lege v&r i udeca;i' De ce &areK !en%ru că cei din%i nu au
dec% irea care 8i acu6ă, 3e cnd ceilal;i au, 3e lngă ire, şi legea şi v&r răbda & 3edea3)ă
mai mare 3e c% mai mare le7a &)% 8nvă;ă%ura' Dar şi 8n mă)ura vredniciil&r )e vede că )e
8n%m3lă acelaşi lucru şi e)%e lim3ede acea)%a din er%e' !en%ru 8n%reg 3&3&rul care a 3ăcă%ui%
)e aducea %&% a%%a er%ă, c% 3en%ru )ingur 3re&%ul' Ceea ce d&vedeş%e a3%ul
? Evr' 10, 2.72(' 12 "&m' 2,12'
`
că 3e c% de mare e)%e vrednicia, 3e a%% de mare şi 3edea3)a la cei ce 3ăcă%uie)c' De aceea, &
emeie )im3lă care a de)rna% era uci)ă cu 3ie%re, dar iica 3re&%ului care a 3ă că%ui% era ar)ă
de vie'
Dar )e 3&a%e vedea şi din al%ă 3ar%e )căderea şi mărimea 3ede3)ei< Cnd cineva 3ăcă%uieş%e,
unuia i )e dă 3edea3)a 8ncă de aici, al%ul )e bucură de de)ă%are' Aceş%ia din urmă v&r avea
mai mul% de )ueri% dinc&l&, 8n via;a vii%&are, dacă nu au )ueri% 8ncă de aici 3e mă)ura
3ăca%ului, 3e cnd ceilal;i mul% mai 3u;in' Fi acea)%a ară%nd7& @ri)%&), aduce e>em3lul lui
Avraam care 6ice b&ga%ului< =Ai 3rimi% cele bune ale %ale 8n via;a %a, iar La6ăr, a)emenea, 3e
cele rele' Fi acum el )e mngie, iar %u %e chinuieş%i?1*' Ace)%a a amna%, ca )ă 6icem aşa,
8n%reaga 3edea3)ă 3en%ru via;a vii%&are şi de aceea )ueră mai rău' Al;ii 3ă%ime)c 3edea3)a,
dar nu 8n 8n%regime, ci 8n 3ar%e, de aceea )e 3ede3)e)c mai blnd' Ar 3u%ea vedea cineva
dieren;a de 3edea3)ă şi din cun&aş%erea mai mare şi )im3li%a%ea celui ce 3ăcă%uieş%e, din
cuvin%ele 3e care le )3une n%ui%&rul< =$luga aceea care a ş%iu% v&ia )%ă3nului şi nu a
ăcu%7& va i bă%u%ă mul%' Fi cea care n7a ş%iu%, nici n7a ăcu%7& va i bă%u%ă 3u;in?1' Fi ar gă)i
cineva şi al%e 3ricini care de%ermin ă dieren;a de 3edea3)ă, 3rec um şi di eren;a de milă şi de
drag&)%e' He6i şi la cel 8n%i 6idi%' A 3ăcă%ui% Eva, a 3ăcă%ui% şi Adam, acelaşi 3ăca%' Căci
amnd&i au mnca% din 3&m, dar nu amnd&i au 3rimi% aceeaşi 3edea3)ă' A uci) Cain şi a
uci) şi Lameh, unul a &)% milui% şi unul a &)% &)ndi%' nul adun a lemne 8n 6i de )aba% şi nu
a d&bndi% nici & milă' David a uci) şi a de)rna% şi )7a bucura% de ier%are' $ă ne
8ndele%nicim, aşadar, cu ace)% gen de cerce%ări' Cu c% e)%e mai bine )ă cerce%ăm ace)%ea dec%
)ă ne 3ierdem %im3ul cu 3ălăvrăgeli şi di)cur)uri deşar%e 8n 3ie;ele 3ublice' Căci nu numai
8n;elegerea un&r a)emenea lucruri,
n Lc' 1/, 2-' 1 Lc' 12, +7.'
ci şi cerce%area l&r e)%e un cş%ig, chiar dacă nu alăm ră)3un) 3e 3&%rivă' Căci v&m i )ili;i )ă
ne dedicăm cu %&%ul ace)%&r lucruri şi )ă ne chel%uim %&% %im3ul cu ele'

!en%ru care 3ricină deci 9%rebuie )ă revenim la cuvn%ul din%i:, deşi %&;i iudeii au c&n%ribui%
la %urnarea vi;elului, unii au &)% 3ede3)i;i, iar al;ii au &)% cru;a;iK 4iindcă unii )7au 3&căi% şi,
ui%nd de ire, au uci) 3e ai l&r 3en%ru evlavie, 3e cnd ceilal;i au 3er)evera % 8n 8nchinarea la
id&l' A)%el 8nc%, 3ăca%ul e)%e acelaşi, dar ce a urma% du3ă el nu e)%e acelaşi lucru' !en%ru
care 3ricină şi 8n ca6ul lui Adam şi al Evei nu e)%e aceeaşi 3edea3)ă, deşi 3ăca%ul e)%e
acelaşiK Căci nu e)%e acelaşi lucru a i 8nşela% de emeie cu a i 8nşela% de şar3e' De aceea
!avel numeş%e 8nşelare 3ăca%ul emeii< =Fi nu Adam a &)% amăgi%, ci emeia, amăgi%ă iind,
)7a ăcu% călcă%&are de 3&runcă?1*' Fi 3en%ru care 3ricină cel ce aduna lemne nu a d&bndi%
milăK 4iindcă era mare 3ăca% ca chiar de la 8nce3u% )ă calce 3&runca şi %rebuia )ă in)3ire şi
al%&ra mul%ă rică' Acea)%a )7a 8n%m3la% şi cu $aira şi Anania' Aşadar, şi n&i, cnd 3ăcă%uim,
)ă vedem dacă )un%em vrednici de milă, dacă acem ceva ca )ă im milui;i, dacă ne 3&căim,
dacă ne acem mai buni, dacă ne7am de3ăr%a% de 3ăca%' Căci a i mn%ui% cel ce )e 3&căieş%e
8n)eamnă a i mn%ui% din milă' Aşa şi 3r&e%ul )e 8nvredniceş%e de a i mn%ui% 3rin lacrimi şi
3rin )u)3ine' Căci 6ice< )3ăla7v&i 8n iecare n&a3%e 3a%ul meu, cu lacrimile mele aş%ernu%ul
meu v&i uda' Adică lacrimi de 3&căin;ă' Că )7au %ulbura% &a)ele mele şi )ule%ul meu )7a %ul 7
bura% &ar%e' #u )3une ace)%ea re3ede, ci ală )că3are la )lăbiciunea irii )ale< iluieş%e7mă,
D&amne, că ne3u%inci&) )un%' $3une a)%el ară%nd că nu e)%e de aun) numai acea)%a' Dacă
ar i de aun) numai a%%, %&;i ne7am mn%ui numai de aici, căci %&;i avem aceeaşi ire'
*' ie, ca )ă v&rbe)c mai e>ac%, nu mi )e 3are că ace)%a e)%e )en)ul cel& r )3u)e aici' Ci ara%ă
)lăbiciunea care vine din i)3i%e şi nu mică e)%e 8ndre3%ă;irea acea)%a 3en%ru a &b;ine milă şi
8ndurare' Ace)%a e)%e )en)ul şi al ver)e%ului urmă%&r care 6ice< 8mbă%rni%7am 8n%re %&;i
vrămaşii mei' Căci ş%ia că neca6ul 3ur%a% cu mul;umire )e ace %emei 3en%ru mare milă şi 8l
ace 3e Dumne6eu mil&)%iv şi 8ndura%' Aşadar, a)%a mi )e 3are mie că )e )emniică şi aici,
cnd 6ice< Hindecă7mă D&amne, că )7au %ulbura% &a)ele mele şi )ule%ul meu )7a %ulbura%
&ar%e' Căci nu a 6i)< =la)ă7mi 3ăca%ele mele?, nici =iar%ă7le?, ci )3une vindecă7mă' Căci cere
lui Dumne6eu )ă 8i 8nchidă rănile din%i' Dar 3rin &a)e 8n;elege %&a%ă 3u%erea &mului, iar 3rin
%ulburare, rana, 3edea3)a, &)nda'
Hindecă7mă D&amne, că )7au %ulbura% &a)ele mele şi )ule%ul meu )7a %ulbura% &ar%e' 8n
medicină )un% %rei lucruri, )au mai degrabă 3a%ru )au cinci 8n%re care ade)e&ri e)%e lu3%ă şi
c&nrun%are< d&c%&rul, meş%eşugul lui, 3acien%ul, b&ala şi 3u%erea leacuril&r' Dacă v&in;a
b&lnavului )e uneş%e cu v&in;a medicului, cu meş%eşugul lui şi cu 3u%erea leacuril&r, b&lnavul
va 8nvinge b&ala' Dar dacă lu3%ă 8m3&%riva acel&ra, a%unci )e 3redă 3e )ine b&lii' $au dacă

8m3reună cu b&ala lu3%ă 8m3&%riva d&c%&ru lui a medicamen%el&r şi a meş%eşugului, a%unci )e


3redă 3e )ine m&r;ii' La el )e 8n%m3lă şi la n&i' $au mai degrabă )e 8n%m3lă şi mai
)ur3rin6ă%&r' Căci ade)ea la d&c%&ri, 8n ciuda v&in;ei de vindecare a b&lnavului, 8n ciuda
medicamen%el&r şi a i)cu)in;ei medicului, b&ala 3er)i)%ă din 3ricina )lăbirii c&n)%i%u;iei
b&lnavului, a ne3u%in;ei meş%eşugului )au a ineicaci%ă;ii medicamen%el&r' Dar la Dumne6eu
nu )e 8n%m3lă acea)%a, ci, dacă )%ai 8m3reună cu d&c%&rul, rana 3rimeş%e 8n%&%deauna
vindecarea' Căci aici nu e)%e un meş%eşug &mene)c care )ă eşue6e une&ri, ci e)%e 3u%ere
dumne6eia)că care biruieş%e irea, b&lile şi viciul şi &rice rău%a%e' Ia%ă de ce 3r&e%ul )e
a3r&3ie de Dumne6eu ca de un medic şi )u)3innd 6ice< Hindecă7mă, D&amne, că )7au
%ulbura% &a)ele mele' nii )3un că David v&rbeş%e aici de acea %ulburare care vine din 3ăca%'
A%unci cnd vn%urile )e de6lăn;uie a)u3ra mării, 3e %&a%e le %ulbură 3nă 8n adnc şi aduc
ni)i3ul la )u3raa;ă şi 3e c&răbieri 8i 3un 8n 3eric&l' La el, cnd )e %ulbură )ule%ul n&)%ru, )e
6druncină şi %ru3ul, %&%ul 8n n&i e)%e 3radă ur%unii şi c&rabia n&a)%ră e)%e 3lină de %ulburare şi
e)%e 8n%uneric mul%, %&%ul )e cla%ină şi e)%e mul%ă c&nu6ie' Acea)%a )e 8n%m3lă mai cu )eamă
8n 3&%ele %ru3ului, 8n mnie şi 8n neca6uri şi nen&r&ciri' Căci %&a%e ace)%ea %ulbură şi )ule%ul
şi &a)ele, 3nă şi 3u3ila &chil&r 3are a ieşi din &rbi%ă şi nici &chii nu mai văd du3ă rnduială'
Aşa cum caii merg ha&%ic cnd cel ce c&nduce e)%e cu3rin) de %ulburare, %&% a)%el cnd
cuge%ul e)%e %ulbura%, %&a%e )e c&nundă, %&a%e 8şi ie) din ăgaşul l&r şi 3ierd calea'
Dar cum )e 3r&duce acea)%ă %ulburare e)%e nece)ar )ă & )3unem' Căci nu )e )%rneş%e din
)enin, la el ca 3e mare, din 3ricina i)cării vn%uril&r, iar 8n )ule%, de la & 8m3reurare
neaş%e3%a%ă, ci de la 3r&3ria n&a)%ră %rndăvie şi ne3ă)are' Căci şi dacă )e 8n%m3lă şi dacă nu
)e 8n%m3lă, n&i )un%em cau6a' A)%el, de 3ildă, cnd )e )%rneş%e & 3&%ă 8n )ule%, nu arde
cu3%&rul, dacă nu a3rin6i lacăra şi dacă nu dai hrană &cului' Dar cu3%&rul nu )e a3rinde,
dacă nu %e &cu3i cu 3rivirea rumu)e;il&r )%răine, dacă nu7;i &cu3i min%ea cu al%e rumu)e;i,
dacă nu mergi )ă 3riveş%i la %ea%rul ărădelegii' Dacă nu7;i hrăneş% i %ru3ul cu de)ă%ări şi dacă
nu 8;i 8neci min%ea 8n vin, nu %e cu3rinde lacăra, nu )e a3rinde cu3 %&rul, %ru3ul nu va deveni
mai cum3li% ca & iară, cură;ia min;ii nu )e va )3ulbera ca bă%u%ă de niş%e vn%uri )ălba%ice'
Dar &are aung ace)%ea 3en%ru a )că3a de lacăra 3ăca%uluiK #u, nu )un% de aun) ace)%ea, ci
mai )un% şi al%ele care %rebuie adăuga%e< rugăciunile ne8nce%a%e, %&vărăşia )in;il&r şi a 3er7
)&anel&r vir%u&a)e, 3&)%ul cu mă)ură, & hrană )im3lă, 8ndele%nicirea cu lucrurile nece)are,
rică de Dumne6eu mai 8nain%e de %&a%e, udeca%a vii%&are, 3ede3)ele de nerăbda%, ăgăduin;a
bună%ă;il&r' !rin ace)%ea %&a%e, vei 3u%ea 3une ru 3&%ei de6lăn;ui%e şi )ă 3&%&leş%i acea)%ă

mare 8nv&lbura%ă'
Fi Tu, D&amne, 3nă cndK n%&arce7Te, D&amne, i6băveş%e )ule%ul meu, mn%uieş%e7mă
3en%ru mila Ta' #e8nce%a% re3e%ă 3e D&amne ca 3e & 8ndre3%ă;ire a ier%ării şi a harului' Căci
acea)%a e)%e cea mai mare nădede a n&a)%ră, negrăi%a Lui iubire de &ameni, a3%ul că e)%e
mereu ga%a )ă ne ier%e' Iar acel 3nă cndK nu e)%e & e>3re)ie a nerăbdării )au de)curaării, ci
e)%e & e>3re)ie a chinului şi a durerii unui &m care nu 3&a%e răbda 3&vara i)3i%el&r'
' n%&arce7Tc, D&amne, i6băveş%e )ule%ul meu' D&uă lucruri cere aici< Ca Dumne6eu )ă )e
8n%&arcă )3re el şi )ă 8i i6băvea)că )ule%ul' Căci acea)%a e)%e )%rădania dre3;il&r mai cu
)eamă, a3%ul de a )e 8m3ăca cu Dumne6eu, a3%ul de a7L ace mil&)%iv şi av&rabil şi de a nu
)e 8n%&arce de la ei' De aici urmea6ă şi i6băvirea )ule%ului' #u 3recum cei mai mul;i din%re
&ameni, mai ale) cei mai gr&)&lani, numai un )ingur lucru cer şi anume, )ă )e bucure de
3r&)3eri%a%ea 3re6en%ă' Dar dre3;ii nu )un% aşa, ci nimic nu e)%e mai de 3re; 3en%ru ei dec% )ă
)e bucure de mn%uirea )ule%ului'
Că nu e)%e 8n%ru m&ar%e cel ce Te 3&meneş%e 3e Tine' Fi 8n iad cine Te va lăuda 3e TineK He6i
c%e m&%ive de mn%uire aduceK Că ne3u%inci&) )un%, 6ice, că )7au %ulbura% &a)ele mele, că de
la D&mnul ace)%ea le cer, că nu e)%e 8n%ru m&ar%e cel ce Te 3&meneş%e 3e Tine, Acea)%a
6icnd, nu limi%ea6ă cele ale n&a)%re la via;a 3re6en%ă, )ă nu ieQ, căci cun&ş%ea d&gma de)3re
8nviere' Ci, du3ă 3lecarea de aici, ş%ia că nu mai e)%e vreme 3en%ru 3&căin;ă' 4iindcă şi
b&ga%ul )7a măr%uri)i% şi )7a 3&căi%, dar nimic nu i7a &l&)i% din cau6a ne3&%rivirii %im3ului' Fi
eci&arele cele nebune v&iau )ă ia ulei, dar nimeni nu le dădea' Acea)%a aşadar )e r&agă şi
3r&e%ul )ă )e cure;e aici de 3ăca%e, ca )ă )e bucure de 8ndră6nire la 8n7ric&şă%&area udeca%ă'
A3&i 8l 8nva;ă 3e cel ce a)cul%ă că %rebuie ca la iubirea de &ameni a lui Dumne6eu )ă
adăugăm şi e&r%urile n&a)%re, căci dacă 3unem 8nain%e numai ne3u%in;a n&a)%ră, )au
%ulburarea, )au bună%a%ea lui Dumne6eu )au ceea ce a mai )3u) David şi n&i nu acem nimic,
de nici un &l&) nu ne e)%e n&uă' He6i şi ce adaugă< O)%eni%7am 8n%ru )u)3inul meu, )3ăla7v&i
8n iecare n&a3%e 3a%ul meu, cu lacrimile mele aş%ernu%ul meu v&i uda' $ă audă cei ce au un
%rai m&de)% cum 8m3ăra%ul 8ncin) cu 3ur3ură ară%a 3&căin;ă' $ă a)cul%ăm şi )ă ne 3&căim' #u
d&ar 3lngea, ci &)%enea )u)3innd' #u văr)a d&ar lacrimi, ci )3ăla şi 3a%ul, nu 8n%r7& 6i, d&uă
)au %rei, ci 8n iecare n&a3%e' Fi nu v&rbeş%e numai de)3re %recu%, ci şi de)3re vii%&r' $ă nu
)&c&%i;i că, ăcnd acea)%a &da%ă, )7a lă)a% 3e )ine a3&i )l&b&d, ci ăcnd acea)%a ne8nce %a%, a
c&n%inua% 3en%ru %&a%ă via;a' #u ca n&i care acem acea)%a & 6i şi ade)e&ri nici măcar & 6i

8n%reagă şi a3&i ne dedăm la r), la de)ă%are şi di)%rac;ie' Dar nu şi David, ci a c&n%inua% )ă


)u)3ine cu lacrimi ne8nce%a%e' $ă imi%ăm şi n&i acea)%ă măr%uri)ire' Căci dacă nu vrem )ă
3lngem aici, va %rebui nea3ăra% )ă ne %nguim şi )ă 3lngem dinc&l& ac&l& ără nici un
&l&), aici cu mul% cş%ig' Ac&l& cu ruşine, aici cu bună rnduială' Că acea)%a aşa %rebuie )ă
ie a)cul%ă7L 3e @ri)%&) Care 6ice< =Ac&l& va i 3lngerea şi )crşnirea din;il&r?1/'
Dar nu la el v&r i cei care 3lng aici, ci )e v&r bucura de mul%ă mngiere' =4erici;i cei ce
3lng că aceia )e v&r mngia?1+' =Hai v&uă b&ga;il&r, că vă lua;i 3e 3ămn% mngierea
v&a)%ră?1.' $ă a)cul%e cei care au 3a%uri de argin%, ce el era 3a%ul regelui SDavid, nu bă%u%
cu 3ie%re 3re;i&a)e, nici auri%, ci )3ăla% cu lacrimi' !en%ru el n&3;ile nu erau n&3;i de &dihnă,
ci erau n&3;i de 3ln) şi de ale' 4iindcă 8n %im3ul 6ilei 8l di)%răgeau mul%e grii, %im3ul 3e
care %&;i 8l ac&rdă &dihnei, el 8l ăcea %im3 de măr%uri)ire , iindcă a%unci %nguirea era şi mai
ierbin%e' E)%e bine )ă 3lngi &ricnd, dar mai ale) 8n %im3ul n&3;ii, cnd nimeni nu 3&a%e )ă
8;i ră3ea)că acea)%ă minun a%ă şi )n%ă 3lăcere, ci e)%e 8ngădui% celui ce v&ieş%e )ă )e cuunde
8n ea ără rică' Cei care
1/ %' .,12'
1+ %' -, -' 1$ Lc' /, 2'
au e>3erimen%a% acea)%a ş%iu ce )3un, c%ă bucurie aduc ace)%e i6v&are de lacrimi' Ace)%e
lacrimi 3&% )%inge &cul cel ne)%in), acel ru de &c ce curge 8nain%ea )caunului de udeca%ă'
De aceea şi !avel a 3ln) %rei ani 6iua şi n&a3%ea, 8ndre3%nd 3a%imile al%&ra' Dar n&i nici 3e
ale n&a)%re nu le 8ndre3%ăm, ci dedndu7ne la r) şi la de6mă;, cnd vine n&a3%ea, ne
3răbuşim 8n%r7un )&mn adnc' nii )un% ;in%ui;i de un )&mn a)emenea m&r;ii, al;ii veghea6ă
cu 3rivegheri mai rele dec% m&ar%ea, )&c&%ind in%ere)ele l&r 3en%ru bani şi carne%ele,
&cu3ndu7şi %im3ul cu n&i unel%iri' Dar nu la el )un% cei ce 3riveghea6ă cu 3riveghere )n%ă,
ci aceş%ia lucrea6ă ;arina )ule%ului l&r, şi, &l&)indu7)e de lacrimi ca de & 3l&aie, ac )ă
crea)că )emin;ele vir%u;ii' n a)emenea 3a% uda% de lacrimi e)%e )%răin de &rice rău%a%e şi
&rice viciu' Cel ce var)ă a)emenea lacrimi )&c&%eş%e ca nimic cele de 3e 3ămn%, 8şi
eliberea6ă )ule%ul din &rice 8m3re)urare, ăcnd min%ea mai )%răluci%&are ca )&arele' Fi )ă nu
)&c&%i;i că )3un ace)%ea numai de)3re m&nahi' 8ndemnul e)%e 3en%ru cei din lume, şi mai mul%
3en%ru aceş%ia dec% 3en%ru aceia' Căci mai ale) ei au nev&ie de leacurile 3&căin;ei' Cel ce
3lnge a)%el, le3ădnd %&a%e 3a%imile, are un )ule% mai liniş%i% dec% cel ce )%ă 8n%r7un 3&r%
liniş%i%' !lin de mul%ă bucurie, unul ca ace)%a in%ră cu mul%ă 8ndră6nire 8n ca)a lui Dumne6eu
v&rbeş%e cu 3lăcere a3r&a3elui, mnia nu 6ace 8nlăun%rul )ule%ului, 3&%a nu 8l a3rinde, nici

iubirea de argin;i, nici 3i6ma, nici nimic din %&a%e ace)%ea' Căci )u)3inele şi lacrimile din
%im3ul n&3;ii )cuundă ace)%e 3a%imi, ca 3e niş%e iare a)cun)e 8n brl&g' Tulbura%u7)7a de
)u3ărare &chiul meu' He6i )ule% 6dr&bi%K Du3ă ce a v&rbi% de 3&căin;ă, iarăşi v&rbeş%e de
%ulburările )ule%ului, de %ulburarea cea din min%e şi de %eama de mnia lui Dumne6eu'
-' Căci aici numeş%e &chi, &chiul )ule% ului, acea)%ă acul%a%e de a udeca şi a ra;i&na 3e care
c&nş%iin;a 3r&3riil&r 3ăca%e & ace )ă )e %ulbure' 4iindcă avea mereu dinain%ea &chil&r
greşelile şi 8şi amin%ea mnia lui Dumne6eu, iind cu rică, %răind nu ără 8ndurerare, 3recum
mul;i, ci %remurnd şi %ulbur ndu7)e' O a)%el de %ulburare e)%e maica liniş%ii, rica acea)%a
e)%e %emei nericii' Cel ce )e %ulbură a)%el biruieş%e &rice ur%ună' Cel ce nu are )ule%ul a)%el
cu greu va 8nrun%a valurile' Fi ca & c&rabie ără bala)%, 3reda%ă 3u%erii vn%uril&r )ălba%ice,
uş&r )e )cuundă' La el şi )ule%ul care %răieş%e ără )%ră3ungere e)%e lă)a% 8n v&ia miil&r de
3a%imi' De aceea erici%ul !avel ară%nd acea)%ă 3a%imă 6icea< =Aceş%ia 3e%rec 8n ne)im;ire şi
)7au da% 3e )ine de)rnării, )ăvrşind cu ne)a; %&a%e a3%ele necură;iei?1(' Fi un crmaci, c%
%im3 )e %ulbură de griile 3en%ru călă%&ri, %&;i )un% liniş%i;i, dar dacă )e culcă şi d&arme,
le3ădnd gria, le aduce %u%ur&r mul%ă %ulburare' La el şi &mul< cel care )e lu3%ă şi %remură de
rică şi )e %ulbură, 8n 3ace 8şi aşea6ă min%ea, iar cel ce )e 3redă 3e )ine )&mnulu i cu ne3ă)are
8şi lucrea6ă nauragiul c&răbiei'
Imbă%rni%7am 8n%re %&;i vrămaşii mei' Ce 8n)eamnă 8mbă7%rni%7amK Am )lăbi% din 3ricina
vrămaşil&r mei' Căci via;a n&a)%ră e)%e & lu3%ă şi e)%e 3lină de mii de vrămaşi, care dev in şi
mai 3u%ernici cnd cădem 8n 3ăca%e' De aceea %rebuie )ă acem %&%ul 3en%ru a )că3a din
minile l&r şi nici&da%ă )ă nu 3ac%i6ăm cu ei' Căci acea)%a e)%e %emeiul celei mai mari
)iguran;e' !avel ară%nd cea%a ace)%&r vrămaşi )3unea< =Căci lu3%a n&a)%ră nu e)%e 8m3&%riva
%ru3ului şi a )ngelui, ci 8m3&%riva 8nce3ă%&riil&r, 8m3&%riva )%ă3niil&r, 8m3&%riva
)%ă3ni%&ril&r 8n%unericului ace)%ui veac, 8m3&%riva duhuril&r rău%ă;ii care )un% 8n
vă6duhuri?20' Dacă a)%el e)%e cea%a vrămaşil&r %rebuie ca mereu şi ne8nce%a% )ă ne 8narmăm
şi )ă ugim de a)al%urile 3ăca%el&r' Căci nimic nu 8mbă%rneş%e 3u%erile )ule%ului 3recum
3ăca%ul' De aceea şi !avel, 3&runcind )ă 8nde3ăr%ăm de la n&i acea)%ă 3ricină de 8mbă%rnire,
)3unea< =Fi )ă nu vă 3&%rivi;i cu ace)% veac,
E' ,1(' E' /,12'
ci )ă vă )chimba;i 3rin 8nn&irea min;ii?21' Aşadar, cnd eş%i 8mbă%rni% de 3ăca%, 8nn&ieş%e7%e
3rin 3&căin;ă'

De3ăr%a;i7vă de la mine %&;i cei ce lucra;i ărădelegea, că a au6i% D&mnul gla)ul 3lngerii
mele' Au6i%7a D&mnul cererea mea, D&mnul rugăciunea mea a 3rimi%' #u mică e)%e acea)%ă
cale care duce la vir%u%e, uga de cei răi' Ceea ce şi @ri)%&) cere de la n&i cu a%%a h&%ărre,
8nc% ne 3&runceş%e )ă %ăiem de la n&i 3e 3rie%enii care ne )un% la el de nece)ari ca
mădularele n&a)%re, a%unci cnd ne )min%e)c şi cnd %&vărăşia l&r ne aduce vre& vă%ămare'
Căci 6ice< =dacă &chiul %ău %e )min%eş%e, )c&a7%e71, dacă mna %a %e )min%eş%e, %ai7& şi arunc7&
de la %ine?22 nu de)3re mădularele n&a)%re v&rbeş%e, ci de)3re 3rie%enii n&ş%ri cei mai
a3r&3ia;i, a căr&r 3rie%enie nu %rebuie )ă & cin)%im, cnd nu le e)%e de nici un &l&) nici l&r,
nici n&uă, ci numai vă%ămare' rmnd ace)%ei vir%u;i şi David nu numai că nu cau%ă
a)emenea 3rie%enii, ci şi 3&runceş%e )ă )e de3ăr%e6e unii ca aceş%ia de la )ine'
/' Acea)%a e)%e r&adă 3&căin;ei, ace)%a e)%e cş%igul lacrimil&r' Căci & a)%el de inimă 6dr&bi%ă
nu e)%e cu3rin)ă de nici & 3a%imă' Acea)%a aşadar )ă acem şi n&i' Chiar dacă cineva ar 3ur%a
c&r&ană, dar ne7ar vă%ăma, )ă nu 3re;uim 3rie%enia lui' Căci nimic nu e)%e mai vă%ămă%&r
dec% bărba%ul, ie el rege, care e)%e 8n)&;i% cu rău%a%ea, du3ă cum nimic nu e)%e mai
8m3ără%e)c dec% un 3ri6&nier 8n lan;uri, dar cu )ule%ul 3lin de vir%u;i' Că a au6i% D&mnul
gla)ul 3lngerii mele' #u a 6i) )im3lu că a au6i% gla)ul meu, ci gla)ul 3lngerii mele' He6i
cum aduce de la el, cu mul%ă b&gă;ie, şi gla), şi 3lngereK Gla) aici nu 8n)eamnă in%en)i%a% ea
)%rigă%ului, ci di)3&6i;ia min;ii, iar 3lngerea nu )e reeră numai la 3ln)ul &chil&r, ci şi la cel
al )ule%ului' Căci cel ce aduce 3&căin; ă şi e)%e au6i% de Dumne6eu 3&a%e cu uşurin;ă şi )ă
acă binele, şi )ă de3ăr%e6e de la )ine &rice %&vărăşie a cel&r răi'
21 "&m' 12, 2'
22 %' -, 2(7*0'
$ă )e ruşine6e şi )ă )e %ulbure &ar%e %&;i vrăma şii mei )ă )e 8n%&arcă şi )ă )e ruşine6e &ar%e
degrab' Acea)%ă rugăciune are mare &l&), adică )ă )e ruşine6e şi )ă )e 8n%&arcă 8na3&i' 8n
)rşi%, dacă cei ce aleargă 8n calea rău%ă;ii )e ruşinea6ă şi )e 8n%&rc 8na3&i, 8n)eamnă că )e
&3re)c din rău%a%ea l&r' Căci dacă vedem un &m ducndu7)e 8n%r7& 3ră3a)%ie, ne grăbim )ă 8l
&3rim )ă meargă mai 8nain%e 6icnd< $%ai, &mule, unde %e duciK O 3ră3a)%ie %e aş%ea3%ă
8nain%e' La el şi David cere ca 3e cei răi )ă 8i 8n%&arcă 8na3&i din calea rău%ă;ii' La el, dacă
nu ne grăbim )ă ;inem 8n ru un cal )ălba%ic, va 3ieri numaidec%' La el şi medicii, %ăind
răul, )e )%răduie)c cu mul%ă grabă )ă &3rea)că veninul care %inde )ă )e ră)3ndea)că 8n %&%
%ru3ul' La el )ă acem şi n&i, )ă de3ăr%ăm rău%a%ea din n&i cu mul%ă grabă, ca nu cumva,
8nain%nd, )ă crea)că b&ala' Căci dacă )un% neglia%e, rănile 3ăca%el&r )e ac mai mari şi )%area

de b&ală şi de ne3u%in;ă nu )e &3reş%e la răni, ci 3&a%e naş%e m&ar%ea şi 8ncă m&ar%ea veşnică'
Dar dacă de la 8nce3u% le )mulgem din rădăcină 3e cele mici, nici cele mari nu mai cre)c'
Aşadar, ia amin%e Sla acea)%a< cel ce cuge%ă )ă nu in)ul%e 3e a3r&a3ele )e 3ă6eş%e de &rice
c&n%ra6icere, cel ce nu ş%ie )ă c&n%ra6ică va 8m3lini legea 3rie%eniei, iar cel ce 8m3lineş%e
legea 3rie%eniei duşman nu va avea, iar cel care nu are duşman, dar ara%ă drag&)%e acela
8m3lineş%e %&a%ă vir%u%ea' Aşadar, )ă nu negliăm cele din%i )emne ale răului, ca )ă nu ne
cu3rindă un rău mai mare' Dacă Iuda şi7ar i &)ndi% 3a%ima iubirii de argin%, nu ar i aun) )ă
)ăvrşea)că )acrilegiul' Dacă şi7ar i )%ă3ni% acea)%ă 3a%imă, nu ar i aun) la culmea
rău%ă;il&r' De aceea şi @ri)%&) nu numai curvia, nici numai adul%erul, ci şi numai & 3rivire
im3ruden%ă & &)ndeş%e' A)%el 3revenea şi 8n 3rivin;a iudeil&r, chiar dacă 8n%r7un m&d
)imb&lic, iindcă )e adre)a cuvn%ul un&r &ameni %ru3eş%i, %&%uşi 8i 3revenea' Fi 8n ce elK #u
8ngăduia )ă ie vre& ame)%ecare 8n%re animale de dieri%e )3ecii, nu 8ngăduia )ă )e mănnce
animale cu )nge, nu 8ngăduia )ă )e re;ină du3ă a3u)ul )&arelui vreun &biec% da%
8n 3ă)%rare, 3revenind a)%el rele mai mari' !rin 3rima in%erdic;ie, &3rea unirea &)nică a
bărba;il&r 8n%re ei, 3rin a d&ua, uciderile, 3rin a %reia cru6imea şi ne&menia' Acum ace)%e
crime )e c&mi% cu & uşurin;ă uimi%&are şi cu mul%ă neruşinare' De aceea %&a%e )7au 8n%&r) cu
&)u7n )u)' Cnd, aşadar, vei 3rimi 8n )ule% vre& 3a%imă mică, )ă nu & ve6i 3e acea)%a mică,
ci gndeş%e7%e că, hrănindu7)e din acea)%a, )e na)c al%ele mai mari' Cnd vedem & lacără
mică a3rin6ndu7)e 8n%r7& ca)ă, ne %ulburăm şi ne agi%ăm' Căci nu ne &3rim min%ea la ace)%e
mici 8nce3u%uri, ci ne gndim de la 8nce3u% 3nă la )rşi% la %&a%e c&n)ecin;ele şi a)%el ne
agi%ăm şi alergăm ca )ă )%ingem 8n%reg &cul' "ău%a%ea 8m3n6eş%e )ule%ul mai %are dec%
ace)% &c' De aceea %rebuie 3reveni%ă' Dacă ne lenevim, 8ndre3%area devine mai grea' Acea)%a
3&a%e vedea cineva, )e 8n%m3lă şi cu c&răbiile şi c&răbierii< )e %ulbură nu numai cnd văd
valurile 8nal%e 3răvălin du7)e, ci şi numai cnd marea 8nce3e )ă ie agi%a%ă' Aşadar, )ă nu im
ne3ă)ă%&ri cu 3ăca%ele mici, ci )ă le &3rim 3e ace)%ea cu mul%ă h&%ărre, ca )ă ne )l&b&6im de
cele mai mari şi )ă d&bndim bună%ă;ile vii%&are, cu harul şi cu iubirea de &ameni ale D&m7
nului n&)%ru Ii)u) @ri)%&), 8m3reună cu Ta%ăl şi cu Duhul $n%, Căruia ie )lava, 3u%erea,
cin)%ea, acum şi 3ururi şi 8n vecii vecil&r' Amin'
!)almul 10
!en%ru )rşi%, un 3)alm al lui David' Du3ă al%ă ver)iune< =Cn%are de biruin;ă a lui David?,
Al%ă ver)iune, =5irui%&rului?'
1' In D&mnul am nădădui%' Cum ve;i 6ice )ule%ului meu< =u%ă7%e 8n mun;i ca & 3a)ăre?K

Al%ă ver)iune< =8nal;ă7%e 8n mun;i ca & 3a)ăre?' Al%a, =)%rămu%ă7%e?' Că ia%ă 3ăcă%&şii au 8n7
c&rda% arcul, au gă%i% )ăge;i 8n %&lbă, ca )ă )ăge%e6e 8n 8n%uneric 3e cei dre3;i la inimă' Al%ă
ver)iune< =ca 8n 8n%uneric?' Că ceea ce Tu ai aşe6a% ei au )ur3a%1' Al%ă ver)iune< =!en%ru că
legile au &)% nimici%e?' Al%a< =Că 8nvă;ă%urile v&r i călca%e?' are e)%e 3u%erea nădedii 8n
D&mnul< %urn de 3a6ă inacce)ibil, 6id nebirui%, au%&r %are, armă nebirui%ă, %urn ne8nrun%a%,
3u%ere ne8nrun%a%ă, care ală )că3are 8n cele mai mari 3rimedii' !rin nădede, cei ne8narma;i
)7au ară%a% mai 3u%ernici dec% cei 8narma;i, emeile au c&vrşi% 3e bărba;i şi c&3iii cu mul%ă
uşurin;ă au birui% 3e cei 8ncerca;i 8n ră6b&aie' Fi ce e)%e de mirare că au birui% 3e vrămaşi
cnd %&a%ă lumea au birui%7&K $%ihiile 3ămn%ului, ui%ndu7şi 3r&3ria ire, )7au )chimba% )3re
)luirea acel&ra şi iarele )ălba%ice nu mai erau iare, nici &cul, &c' #ădedea 8n Dumne6eu
are 3u%erea de a %ran)&rma %&%ul' Din;ii a)cu;i;i şi 8nchi)&area )%rm%ă, )ălbă%icia irii, &amea
care 8narma irea, nici & &3reliş%e nu mai era şi gurile erau a3r&a3e de %ru3ul 3r&e%ului, dar
nădedea 8n Dumne6eu, mai 3u%ernică dec % &rice ru, le re;inea gurile şi 8i ăcea )ă )e %ragă
8ndără%'
Ace)%ea medi%ndu7le şi David, 6icea că%re cei ce 8i 3&runceau )ă ugă şi )ă7şi cau%e i6băvirea
8n%r7un l&c )igur< In D&mnul
1 !)' 10, * S$c3%uagin%n'
am nădădui%' Cum ve;i 6ice )ule%ului meuK Ce )3uiK !e $%ă3nul lumii II am au%&r, 3e Cel
ce a ăcu% %&a%e cu mul%ă uşurin;ă şi ără &)%eneală, 3e Acela II am ală%uri de mine şi )%ra%eg şi
mă %rimi;i )ă 8mi cau% i6băvirea 8n l&c neumbla% şi 8n 3u)%iuK Oare nu mai mare dec% 3u)%iul
e)%e au%&rul Celui ce 3&a%e %&a%e şi cu mare uşurin;ăK !en%ru ce 3e mine, care )un% a%% de
3u%ernic 8narma%, mă )ă%uieş%i )ă ug, ca şi cnd aş i g&l şi ără arme şi 3en%ru ce 3&runceş%i
)ă mă mu%K Oare 8i vei 3&runci )ă ugă 8n 3u)%iu celui ce are & arma%ă 3u%ernică şi e)%e
8nc&nura% de 6iduri şi de armeK Hrednic de r) %e vei ară%a, )ă%uind unele ca ace)%ea' !e cel
care are cu el 3e $%ă3nul lumii, 8l e>ile6i şi 8l i6g&neş%i şi 8l aci )ă )e mu%e 3en%ru ră6b&iul
din 3ar%ea 3ăcă%&şil&rK
!e lngă cele )3u)e, adaug şi da%&ria de a nu ugi' Cnd Dumne6eu au%ă şi cnd cei care
lu3%ă 8m3&%rivă )un% 3ăcă%&şi, cum 3&a%e 8ndemna cu laşi%a%e la cea din urmă ruşine cel ce mă
)ă%uieş%e )ă imi% rica 3ă)ăril&rK #u %e gndeş%i că arma%a ce7mi )%ă 8m3&%rivă e)%e mai
ne8n)emna%ă dec% & 3n6ă de 3ăianenK Duşmanul unui rege 3ămn%e)c, &riunde ar i,
%răieş%e 8n ne)iguran;ă , )e %eme şi %remură' Cu c% mai mul% duşmanul Dumne6 eului a %&a%eK
Oriunde )7ar 8n%&arce, 3e %&;i 8i are duşmani şi 3e 8n)ăşi ă3%ura crea%ă' De 3rie%enii lui

Dumne6eu )e %em şi )%ihiile şi iarele şi %&a%ă ă3%ura li )e 8nchină' La el, 3e duşman şi 3e


vrămaş, 3nă şi lucrurile ne8n)ule;i%e 8l ră6b&ie)c şi 8l di)3re;uie)c' A)%el, leii au mnca% 3e
duşmanii 3r&e%ului Daniel mai 8nain%e chiar ca ei )ă a%ingă 3ămn%ul, 8n %im3 ce ceilal;i
duşmani au &)% arşi 8n &c' Dar au şi %&lbă şi )ăge;i şi %&a%e armele l&r )un% 3regă%i%e' Căci,
6ice, au gă%i% )ăge;i 8n %&lbă' Dar nu au nici & 3u%ere, nici ne v&m %eme de rica l&r' ă v&i
%eme &are de cineva care are un arc ne8n%in)K Căci ce &l&) au armele dacă nu e)%e 3u%ereK
#ici aici nu )un% de nici un &l&) dacă li3)eş%e bună v&irea lui Dumne6eu' Dar, ve;i )3une, au
recur) la vicleşug, nu ;in calea drea3%ă' !en%ru acea)%a şi mai mul% rd de ei, iindcă 8şi
aruncă )ăge;ile l&r 8n 8n%uneric' Căci nimic nu e)%e mai )lab dec% un bărba% care unel%eş%e 8n
a)cun)' #u e nev&ie )ă 8l biruieş%i cu arme, ci va cădea 8n 3r&3ria cur)ă şi va 3ieri vic%imă a
3r&3riului vicleşug' Ce e)%e mai )lab dec% cel 3rin) 8n 3r&3ria 3la)ăK
!e lngă acea)%a mai e)%e de )3u) un lucru< că nu lu3%ă numai 8m3&%riva cel&r 3e care
Dumne6eu 8i a3ără şi 8i au%ă, ci şi 8m3&%riva un&ra, nevin&va;i, care nu le7au greşi% cu nimic'
Acea)%a 8i ace &ar%e )labi' Cum )un% cei care l&ve)c cu 3ici&rul 8n ;e3uşă, 3e aceea nu &
va%ămă cu nimic, dar ei 8şi )ngerea6ă 3ici&arele' Aşa şi aceş%ia' !e lngă ace)%ea, mai e)%e &
3ricină 3en%ru care le nimiceş%e 3u%erea de a lu3%a' Care e)%e acea)%aK Că ceea ce Tu ai
aşe6a%, ei au )ur3a%' Ceea ce )3une acea)%a e)%e' Cu Tine lu3%ă şi )e ră6b&ie)c, legea Ta şi
3&runcile Tale le7au di)%ru)' Ei 8ncearcă )ă nimicea)că 3&runcile Tale care )un% de)ăvrşi%e'
Ori acea)%a vrea )ă )3ună 3r&e%ul, &ri că )un% călcă%&ri de lege' Fi acea)%a e)%e nu mică
3ricină de )lăbire, a3%ul de a merge la ră6b&i, ără )ă 3ă6ea)că 3&runcile Tale' De aceea lu3%ă
ei 8m3&%riva dre3;il&r şi recurg la vicleşuguri, iindcă nu v&r )ă a)cul%e 3&runcile Tale'
2' I)%&ri)ind aşadar de)3re )lăbic iunea duşmanil&r, ara%ă nu cau6a generală, ci 3e cea care le
e)%e )3eciică' 9Căci nu a )3u) că nu au bani, nici %urnuri de 3a6ă, nici au%&are, nici ce%ă;i,
nici că nu au e>3erien;ă 8n ră6b&i, ci 3e %&a%e ace)%ea le %rece )ub %ăcere şi le di)3re;uieş% e ca
iind nimic şi )3une că )un% călcă%&ri de lege, că lu3%ă 8m3&%riva cel&r nevin&va;i, că
nimice)c 3&runcile lui Dumne6eu:' #e de)crie a3&i arma%a dre3;il&r, ară%nd şi de aici c% de
uş&r de 8nvin) )un% vrămaşii' A)%el )ă vedem şi n&i care e)%e adevăra%a 3u%ere, care e)%e
adevăra%a )lăbiciune, dar nu ne v&m %eme de ceea ce le e %eamă de &bicei &amenil&r şi e)%e
vrednic de r)' Ce )3un aşadarK E)%e un &m de %emu%, viclean, mndru de b&gă;iile )ale şi de
3u%erea )a' Dar mai ale) 3en%ru a)%a v&i rde de el' Căci ace)%a e)%e chi3ul )lăbiciunii' Dar
ş%ie )ă unel%ea)că' Iarăşi, ace)%a nu e)%e dec% un al% chi3 al )lăbiciunii lui' T &%uşi de ce a)%el
de &ameni )un% ade)ea 8nvingă%&riK

!en%ru că %u nu ş%ii cum )ă lu3;i cu ei )au, mai degrabă, iindcă lu3;i 3en%ru aceleaşi lucruri
care 8i ac 3e ei )labi, adică 3en%ru 3u%ere şi )lavă' 4ugi de ace)% &biec% al lu3%ei şi re)3inge
3rin al%e arme 3e cei care %e a%acă< 3rin blnde;e, 3e &rg&li&), 3rin )ărăcie 3e avar, 3rin
8nrnare 3e de)rna%, 3rin bunăv&in;ă, 3e invidi&) şi a)%el vei 8nvinge cu uşurin;ă'
!en%ru a reveni la ceea ce am )3u) dea, du3ă ce a ară%a% )lăbiciunea cel&r nedre3;i, ve6i cum
de)crie armura dre3%ului' Căci c&n%inuă< Dar dre3%ul ce a ăcu%K Adică< A%unci cnd ceilal;i )7
au aşe6a% a)%el 8n linie de bă%aie, 8n%rebi cum )7a 8narma% dre3%ulK A)cul%ă< D&mnul e)%e 8n
l&caşul cel )n% al )ău' D&mnul 8n cer are )caunul )ău' He6i cum 3e )cur% de)crie au%&rul
luiK Ce a ăcu% 8n%rebiK A cău%a% )că3are la Dumne6eu din cer, Cel ce e)%e 3re%u%indeni' #u a
8n%in) arcul, nici nu a gă%i% %&lba cu )ăge;i, ca )ă )ăge%e6e 8n 8n%uneric, ci 3e %&a%e ace)%ea
lă)ndu7le, şi7a 3u) %&a%ă nădedea 8n Dumne6eu şi acel&ra a 3u) 8m3&%rivă 3e Cel ce nu are
nev&ie de nimic din%re ace)%ea, nici de 3rile bun, nici de l&c 3rielnic, nici de arme, nici de
bani, ci le ace 3e %&a%e 3rin%r7un )ingur )emn al v&in;ei $ale' He6i au%&rul nebirui%, )im3lu şi
uş&rK
Ochii Lui )3re )ărac 3rive)c, genele Lui cerce%ea6ă 3e iii &amenil&r' D&mnul cerce%ea6ă 3e
cel dre3% şi 3e cel necredinci&) iar cel ce iubeş%e nedre3%a%ea 8şi urăş%e )ule%ul )ău2' Al%ă
ver)iune< =Genele lui 3un la 8ncercare?' Al%a< =D&mnul e)%e cerce%ă%&r dre3%?' Al%a< =8ncearcă
3e cel dre3%, iar 3e cel necredinci&) şi 3e cel ce iubeş%e nedre3%a%ea 8l urăş%e )ule%ul )ău?'
Al%a< =Cel ce iubeş%e nedre3%a%ea 8şi urăş%e )ule%ul )ău?' He6i au%&rul 3regă%i%, ve6i )3riinul
ga%aK !re%u%indeni e)%e 3re6en%, 3e %&a%e vă6ndu7le, 3e %&a%e 3rivindu7le, avnd mai cu
)eamă acea)%ă lucrare, chiar cnd nimeni nu & cere, de a 3ur%a de griă &amenil&r, de a
8m3iedica 3e cei nedre3;i, de a au%a 3e cei nedre3%ă;i;i, un&ra ră)3lă%indu7le 3en%ru a3%a
bună, al%&ra dndu7le 3ede3)e 3en%ru 3ăca%e' #imic
2 !)' 10, - S$e3%uagin%a'
nu )ca3ă cun&ş%in;ei $ale, căci &chii )ăi 3rive)c lumea 8n%reagă' #u numai că ş%ie %&a%e, dar
vrea )ă şi 8ndre3%e6e' De aceea cealal%ă ver)iune 8l numeş%e =dre3% cerce%ă%&r?' Căci dacă e)%e
dre3% nu rabdă )ă vadă răul că are l&c )ub &chii Lui' $e )crbeş%e de cei răi, laudă 3e cei
dre3;i' A3&i ceea ce )3unea 8n 3)almul 3receden%, ară%nd că rău%a%ea l&r e)%e de aun) 3en%ru
a7i 3ierde 3e ei 8nşişi, acea)%a & ara%ă şi aici, adăugnd< cel ce iubeş%e nedre3%a%ea 8şi urăş%e
)ule%ul )ău' Căci rău%a%ea e)%e 3&%rivnică )ule%ului, duşmană şi 3ier6ă%&are, de aceea cel rău
8i cade vic%imă mai 8nain%e chiar de 3edea3)ă'

He6i c% de uş&r de 8nvin) 8i ara%ă 3e cei 3&%rivnici, cnd are un a)%el de au%&rK He6i cum
aceia cad )ub 3r&3riile arme şi 3rin ace)%ea cum )e va%ămă 3e ei 8nşişiK H e6i c% de uş&r e)%e
au%&rulK Căci nu %rebuie )ă umbli )au )ă alergi nicăieri, ca )ă 8l d&bndeş%i, nici )ă 3ier6i
bani, Dumne6eu iind 3re6en% 3re%u%indeni şi A%&a%evă6ă%&r' Ha 3l&ua 3e)%e 3ăcă%&şi la;uri,
&c şi 3uci&a)ă, iar )ulare de vi&r e)%e 3ar%ea 3aharului l&r' 4iindcă dre3% e)%e D&mnul şi
dre3%a%ea a iubi% şi a;a Lui )3re cel dre3% 3riveş%e' Al%ă ver)iune< =Ha 3l&ua cărbuni a3rinşi
3e)%e cei ărădelege?' Al%a< =4a;a l&r va vedea dre3%a%ea l&r?, adică a dre3;il&r )au chiar a lui
Dumne6eu' Ară%nd 3edea3)a care vine din 8n)ăşi rău%a%ea, iindcă mul;i rămn in)en)ibili la
ea şi & di)3re;uie)c, 3r&e%ul 6guduie min%ea cel&r răi, de)criind 3edea3)a că6u%ă din cer,
&l&)in7du7)e de un limba e>3re)iv, care in)3iră rica< &c, 3uci&a)ă, )ulare de vi&r şi
cărbuni a3rinşi 6ice că va 3l&ua de )u) 3e)%e ei, 3rin me%a&ra cuvin%el&r, v&ind )ă 3re6in%e
ne8n%r76ierea 3ede3)el&r, elurimea l&r, uşurin;a cu care v&r cădea 3lăgile a)u3ra l&r şi
3ier6ania care 8i aş%ea3%ă'
*' Ce 8n)eamnă 3ar%ea 3aharului l&rK Acea)%a e)%e m&ş%enirea l&r, ace)%a cş%igul l&r, ace)%uia
v&r i 3reda;i, 8n ace)%ea v&r i chel%ui;i' A3&i ia%ă şi 3ricina< 4iindcă Cel ce vede %&a%e nu
rabdă ca ace)%ea )ă %reacă ne3ede3)i%e ' Ceea ce şi celălal% 3r&e% 6ice< =Ochiul Tă u e)%e 3rea
cura% ca )ă vadă răul'
Tu nu 3&;i 3rivi a3ă)area?*' Acelaşi lucru 8l ara%ă şi David 6icnd< Că dre3% e)%e D&mnul şi
dre3%a%ea a iubi%' Căci acea)%a e)%e )3eciic lui Dumne6eu< a iubi şi a 3rimi cele dre3%e şi
dre3%a%ea' Fi nu rabdă 3nă 8n )rşi% 3e cele ce )un% c&n%rare ei' De aceea la 8nce3u%ul
3)almului )3unea a)%el< 8n D&mnul am nădădui%' Cum ve;i )3une )ule%ului meu mu%ă7%e 8n
mun;i ca & 3a)ăreK Căci cei care 8şi 3un nădedea 8n cele 3ămn%eş%i nu )un% mai 8n )iguran;ă
dec% & 3a)ăre care nădăduieş%e )ă )e i6băvea)că 8n 3u)%iu şi care devine 3radă uş&ară
%u%ur&r' La el e)%e şi cel ce nădăduieş%e 8n avu;ii' !recum & 3a)ăre 3rin)ă de c&3ii, de
ca3cane, de la;uri şi de mul%e al%ele, la el şi b&ga%ul e)%e 3rin) de ai )ăi, de vrămaşi' Trăieş%e
mai ne)igur şi dec% & 3a)ăre, avnd 3e mul;i care 8i 8n%ind ca3cane şi, mai 8nain%ea acel&ra,
3&%ele rele' Fi %răieş%e ca un e>ila%, e>3u) 8m3reurăril&r de %&% elul, %e7mndu7)e de mnia
călăil&r, de mnia regelui, de a%acurile şi unel%irile linguşi%&ril&r, şi de vicleşugurile
3rie%enil&r' Fi iind ră6b&i, %remură din 3ricina %u%ur&r, şi iind 3ace, 3ndeş%e 3e unel%i%&ri,
căci b&gă;ia nu are nimic )%abil şi uş&r 3&a%e i 3ierdu%ă' De aceea 6b&ară şi )e mu%ă din l&c
8n l&c, urmărind 3u)%ie%ă;i le şi mun;ii, 3e%recnd 8n 8n%uneric, 8n 3lină 6i )e ală 8nc&nura% de
8n%uneric, 8nchi3uind vicleşuguri' Dar dre3%ul nu e)%e a)%el' =Căile lui )%răluce)c ca

lumina?' #u )e &cu3ă nici cu a 8n%inde cur)e, nici a nedre3%ă;i, ci are un )ule% 3ururi 8n
&dihnă' Dar ceilal;i, unel%ind vicleşu guri, )un% 3ururi 8n 8n%uneric şi 8n rică, 3recum %l harii,
3rădă%&rii şi adul%erii' Fi 8n 3lină 6i, văd 8n%uneric, )ule%ul l&r iind )%ă3ni% de rică'
Cum )e 3&a%e ri)i3i 8n%unericul ace)%aK De3ăr%ndu7%e de %&a%e ace)%ea, agă;ndu7%e de
nădedea 8n Dumne6eu, chiar dacă eş%i de & mie de &ri 3ăcă%&)' =i%a;i7vă, 6ice, la neamurile
* Avac' 1,1*'
 !ilde, ,1. S$e3%uagin%a'
cele din 8nce3u% şi vede;i cine a nădădui% )3re D&mnul şi )7a ruşina%K?-' #u a 6i)< Care
dre3%K Ci a 6i)< CineK Chiar 3ăcă%&) iind' Ia%ă ceea ce e)%e minuna%, că 8ncă şi 3ăcă%&şii care
au acea)%ă anc&ră devin nebirui;i a;ă de %&;i vrămaşii l&r' Acea)%a ara%ă mai cu )eamă &
di)3&6i;ie a inimii că%re Dumne6eu, cnd, 8ngreuna% de a%%ea rele, 8ndră6neş%i la iubirea lui
de &ameni' Aşa cum ble)%ema% e)%e &mul care 8şi 3une nădedea 8n &m, la el erici% e)%e cel
ce nădăduieş%e 8n D&mnul' Aşadar, de3ăr%ndu7%e de %&;i, d&bndeş%e şi %u acea)%ă anc&ră'
Căci Dumne6eu vede %&a%e, udecă %&a%e, şi nu numai udecă, ci le şi 3une 8n lucrare' De
aceea, v&rbind de)3re dre3%a%ea dumne6eia)că, 3r&e%ul ara%ă şi 3edea3)a 3rin &c şi 3rin
)ularea de vi&r' Fi acea)%a & ace din 3ur%area de griă a acel&ra, ăcndu7i mai 8n;ele3;i 3rin
ară%area 3ede3)ei' !en%ru ace)%ea %&a%e, )ă ne a3r&3iem de El şi )ă ne a;in%im 3rivirea 3ururi
)3re El' Căci a)%el v&m d&bndi %&a%e bună%ă;ile 8n @ri)%&) Ii)u), D&mnul n&)%ru, Căruia ie
)lava 8n vecii vecil&r' Amin'
) 8n;' $ir' 2,10'
!)almul 11
!en%ru )rşi%, 3en%r u in)%rumen%e cu &3% c&arde' Celui ce a birui%, 3en%ru in)%rume n%e cu &3%
c&arde' Iar %e>%ul evreie)c A)emini%h, 6ice' n%uieş%e7mă, D&amne, că a li3)i% cel cuvi&), că
)7au 8m3u;ina% adevărurile de la iii &amenil&r1' Al%ă ver)iune< =Că au 3ieri% credinci&şii de
la iii &amenil&r?'
1' Hir%u%ea e)%e lucru greu şi mai ale) a%unci e)%e diicil, cnd cel ce & lucrea6ă e)%e 8n li3)a
&amenil&r buni' Căci aşa cum &)%eneala călă%&riei e)%e mai grea mai ale) a%unci cnd
călă%&rul e)%e )ingur, neavnd nici un %&varăş de călă%&rie, la el şi aici' Căci nu 3u;in lucru
8n)eamnă %&vărăşia ra;il&r şi mngierea l&r' De aceea şi !avel )3une< =$ă luăm )eama unul
al%uia, ca )ă ne 8ndemnăm la drag&)%e şi la a3%e bune?2' Ceea ce 8i ace vrednici de ericire
3e cei vechi e)%e nu a%% a3%ul că )7au 8ndre3%a% 8n vir%u%e, ci iindcă era mul%ă li3)ă de vir%u%e
8n vremea l&r, neară%ndu7)e nimeni care )ă )e 8ndre3%e 3e calea vir%u;ii' Căci )3une acea)%a

şi $n%a $cri3%ură< =#&e era un &m dre3% şi ne3rihăni% 8n%re &amenii din %im3ul lui?*' De
aceea 8i admirăm 3e Avraam, 3e L&%, 3e &i)e, iindcă )7au ară%a% ca )%elele 8n adncul
n&3;ii, ca niş%e %randairi 8n mil&cul )3inil&r, ca niş%e &i 8n mil&cul lu3il&r, umblnd, ără
aba%ere, 3e & cale 3&%rivnică %u%ur&r cel&rlal;i' Dacă e)%e greu )ă re6iş%i 8m3&%riva mul%&ra,
dacă cel care , lu3%ă )ingur 8m3&%riva unei mul;imi, urmnd & cale &3u)ă, are de răbda% mul%e
lucruri, dacă 3e mare nu )e 3&a%e )ă c&nduci & c&rabie 8m3&%riva uriei vn%uril&r şi a
valuril&r,
1 !)' 11,1 S$e3%uagin%a'
2 Evr' 10, 2'
* 4ac' /, ('
cu c% mai greu e)%e )ă 3rac%ici vir%u%ea cnd eş%i )ingur 8m3&%riva %u%ur&rQ
De aceea şi dre3%ul ace)%a David care )ingur )7a ;inu% de calea vir%u;ii, umblnd 8m3&%riva
%u%ur&r, gă)eş%e )că3are la 3ur%area de griă a lui Dumne6eu, 6icnd< n%uieş%e7mă,
D&amne' #imic al%ceva nu )e ara%ă de aici dec% că am nev&ie de au%&rul de )u), de )3riinul
din cer, de 3avă6a aceea' Am nev&ie de mul%ă 3ur%are de griă umblnd 3e calea acea)%a
3&%rivnică %u%ur&r' Fi nu )3une< n%uieş%e7mă, că nu e)%e cel cuvi&), ci că a li3)i% cel cuvi&),
ară%nd că şi cei ce mai erau cuvi&şi au di)3ăru% cu %&%ul, iindcă )7a 8n)%ă3 ni% rău%a%ea şi i7a
birui% b&ala' De acea)%a şi !avel )e %emea 6icnd< =#u ş%i;i că 3u;in alua% d&)3eş%e %&a%ă
rămn%ă%uraK?' Fi iarăşi< =T&vărăşiile rele )%rică &biceiurile bune?-' Ce 8n)eamnă )7au
8m3u;ina% adevărurileK Căci aşa cum la cul&ri şi la al%ele a)emenea unele )un% adevăra%e şi
al%ele al)e, %&% aşa şi la vir%u;i' E)%e & 3&riră adevăra%ă şi una al)ă, la el 3en%ru cul&area
ş&ranului, 3en%ru 3ie%rele 3re;i&a)e, 3en%ru 3arumuri şi ar&ma%e şi al%ele a)emenea' Căci
cele adevăra%e )un% cele ce e>i)%ă cu adevăra%, iar cele al)e )un% cele ce nu e>i)%ă' Dar iindcă
adevărurile au &)% 8m3u;ina%e, 8n%uneca%e, ără 8n)ă a7şi 3ierde na%ura, 3en%ru că &amenii au
ugi% de ele, David nu 6ice numai )7au 8m3u;ina% adevărurile, ci adaugă de la iii &amenil&r,
v&ind )ă ara%e acelaşi lucru' He6i dar' E)%e & 3&d&abă adevăra%ă, e)%e şi una al)ă' Care e)%e
deci cea adevăra%ăK Cea a )ule%ului' Care e)%e cea al)ăK Cea a %ru3ului' T&% aşa e)%e b&gă;ie
adevăra%ă şi e)%e b&gă;ie al)ă' Cea al)ă e)%e a avu;iil&r, cea adevăra%ă, a a3%el&r bune' E)%e
& bucurie adevăra%ă şi una al)ă, la el şi de)3re rumu)e;e, 3u%ere şi )lavă' Dar cei mai mul;i
&ameni, lă)nd la & 3ar%e 3e cele adevăra%e, urmăre)c 3e cele al)e' E>i)%ă şi &m adevăra% şi
&m al), cel adevăra% e)%e cel ce %răieş%e şi ac;i&nea6ă,
1 C&r' -, /' -1 C&r' 1-, **'

cel al) e)%e cel 6ugrăvi%, 3ic%a%' La el e)%e şi 8n 3rivin;a vir%u;il&r'
Deşer%ăciuni a grăi% iecare că%re a3r&a3ele )ău, bu6e viclene 8n inimă, şi 8n inimă rele au
grăi%' Al%ă ver)iune )3une< =Cu al%ă inimă şi cu al%ă inimă au grăi%?' D&uă rele )3une aici< că
deşer%ăciuni au grăi% şi că au grăi% că%re a3r&a3ele' 4ie că numeş%e deşer%ăciuni minciunile,
ie cele de 3ri)&) şi ără r&)%' A)emenea şi !avel 6ice< =#u vă min;i;i unul 3e al%ul?J1' Fi ceea
ce e)%e mai greu e că %&;i erau )%rica;i' De aceea nu )3une cu%are )au cu%are, ci iecare' Căci
răul nu era numai la )u3raa;ă, ci 8n adnc şi din inimă' '''In inimă şi 8n inimă''' )au, cum
)3une al% %lcui%&r, =cu al%ă inimă şi cu al%ă inimă'''? 8nvă;nd că era mul%ă du3lici%a%e 8n
inima l&r' Iar ace)% ră6b&i e)%e mai greu dec% &ricare al%ul' Căci unii )un% duşmani vădi;i şi
ară%a;i şi e)%e uş&r de lu3%a% 8m3&%riva l&r' Dar al;ii, ară%nd & al%ă a;ă şi al;ii iind 3e
dinlăun%ru, 8şi a)cund )ăbiile şi e)%e cu mul% mai greu de lu3%a% 8m3&%riva unel%iril&r l&r'
!ierde7va D&mnul %&a%e bu6ele cele viclene şi limba cea 3lină de mndrie, 3e cei ce au 6i)<
Cu limba n&a)%ră ne v&m mări' Al%ă ver)iune< =#e v&m 8n%ări?' Căci bu6ele n&a)%re la n&i
)un%' Al%a< =Cu n&i )un%?' Cine ne e)%e D&mnK Al%a< =Cine va d&mni 3e)%e n&iK?' He6i
3ur%area de griă a 3r&e%ului, cum )e r&agă 3en%ru eiK #u 8m3&%riva l&r v&rbeş%e, ci 3en%ru ei'
#u a )3u) )ă 8i 3iardă 3e ei, ci )ă 3ună ca3ă% rău%ă;ii l&r' Căci nu a 6i) 8i va 3ierde D&mnul 3e
ei, ci bu6ele cele viclene'
2' Fi iarăşi cere nu iin;a l&r )ă ie nimici%ă, ci limba, nebunia, vicleşugul şi mndria' "de de
nebunia l&r care )3une< 5u6ele n&a)%re la n&i )un% cine ne e)%e D&mnK Căci ace)%ea )un%
cuvin%ele un&ra care şi7au 3ierdu% min;ile şi nu mai udecă' De aceea şi !avel v&rbind
8m3&%riva l&r )3une< =H&i nu )un%e;i ai v&ş%riQ Căci a;i &)% cum3ăra;i cu 3re;?J şi 3& runceş%e
)ă nu %răia)că 3en%ru ei 8nşişi' Căci nu )un% bu6ele
/ C&l' *, (' +1 C&r' /,1('
v&a)%re, 6ice, ci ale $%ă3nului' El le7a ăcu%, El le7a 3regă%i%, El le7a da% )ulare de via%ă' Dar
%u le aiK Da, dar nu %&a%e c%e avem ne şi a3ar;in' 4iindcă şi bani avem, de al;ii 8ncredin;a;i'
Fi 3ămn% avem, da% de al;ii' La el şi ace)%ea ;i7au &)% 8ncredin;a%e de Dumne6eu nu ca )ă
r&deş%i )3ini şi mărăcini, ci )ă )emeni )emin;e &l&)i%&are, nu nebunie, nici vicleşug, ci )ă
aci )ă r&dea)că )merenie, binecuvn%are, drag&)%e' Fi ;i7a da% &chi nu ca )ă 3riveş%i cele
ne8ngădui%e, ci ca )ă7i 8m3&d&beş%i cu 8nrnarea' Fi mini ;i7a da% nu ca )ă l&veş%i, ci ca )ă
miluieş%i' Cum )3ui a%unci< 5u6ele n&a)%re la n&i )un%, cnd le aci 3e ele r&abe ale 3ăca%ului,
ale de)r7nării şi ale necură;ieiK Cine ne e)%e D&mnK O, cuvn% drăce)cQ O, )ule% 8ndrăci%Q
He6i, &mule, că 8n%reaga ă3%ură măr%uri)eş%e 3u%erea $%ă3nului %ău, 8n;ele3ciunea, 3ur%area

de griă, 3r&nia şi %ru3ul %ău, )ule%ul, via;a, cele vă6u%e, cele nevă6u%e, %&a%e, ca )ă )3unem
3e )cur%, dau gla) şi măr%uri)e)c 3u%erea crea%&rului şi %u )3ui< Cine ne e)%e D&mn K Acea)%a
;ine de nebunie, de )min%eală şi de un )ule% )%rica%' De aceea )un% şi mii de rele'
nii )3un< Cine ne e)%e D&mnK Iar al;ii măr%uri)e)c 3e $%ă3nul, dar neagă udeca%a şi
veşnica &)ndă' !en%ru & 3lăcere )cur%ă 8şi cum3ără & &)ndă mare şi, v&ind )ă )e mngie 3e
ei 8nşişi 3rin a3%ul că nu 3&mene)c de gheena, ui%ă de ea, şi, 3rin nerica acea)%a, )e aruncă
3e ei 8nşişi 8n 3ră3a)%ia 3ier6ării' De aceea vă r&g, amin%i;i7vă de gheena şi v&rbi;i de)3re
gheena, ca )ă vă m&dela;i )ule%ul cu rumu)e;ea' Căci mul% &l&) aduce gndul ace)%a' Căci
nu 8n 6adar ne7a amenin;a% Dumne6eu cu gheena, ci ca 3rin rică )ă ne acă mai buni' De
aceea şi diav&lul ace &rice şi unel%eş%e v&ind )ă ş%eargă din min%e cu %&%ul 3&menirea
gheenei' #u alunga din min%e 3&menirea ei, nici nu )3une< !en%ru ce )ă mă 8n%ri)%e6 mai
8nain%e de vremeK $ă %e 8n%ri)%e6i mai 8nain%e de vremeK A%unci %e vei 8ndurera ără de vreme,
cnd vei arde 8n lăcările iadului' $ă %e 8n%ri)%e6i acum, 8n vremea acea)%a, nu a%unci' Fi
acea)%a & ara%ă b&ga%ul din 3ilda cu )ăracul La6ăr, care cu mii de lacrimi 8n%ri)%ndu7)e, nimic
nu a &l&)i%' Dar dacă )7ar i 8n%ri)%a% la vreme, nu ar i 3ă%imi% ce a 3ă%imi%'
!en%ru neca6ul )ăracil&r şi )u)3inul nen&r&ci;il&r, acum ă v&i )cula, 6ice D&mnul' Le v&i
aduce mn%uirea şi le v&i v&rbi 3e a;ă' Al%ă ver)iune< =Le v&i rndui mn%uirea vădi%?' 8nva;ă
care e)%e 3u%erea )mereniei' E)%e 3u%erea )ăracil&r 9nume)c )ăraci 3e cei care au inima
)meri%ă:, e)%e au%&rul lui Dumne6eu 8n relele 3ă%imiri' Căci nici via;a de aici, nici vir%u%ea, ci
reaua 3ă%imire, acea)%a 8l ridică 3e Dumne6eu şi 8l 3r& v&acă )3re 3ede3)irea cel&r răi şi )3re
a3ărarea de ei' Aşa de mare e)%e 8nain%ea lui Dumne6eu a3%ul de a răbda vi%eeş%e
nedre3%a%eaQ Aşa de mare e)%e 3ur%area de griă a lui Dumne6eu a;ă de cei ba%&c&ri;iQ
#en&r&cirea l&r şi a3%ul de a 3ă%imi cele rele )un% cea mai mare 3led&arie 8nain%ea lui
Dumne6eu' are e)%e 3u%erea )u)3inului care cheamă au%&rul de )u)' Teme;i7vă cei care
nedre3%ă;i;i 3e )ăraci' Ave;i 3u%ere v&i, şi b&gă;ie, şi bani, şi av&area udecă%&ril&r' Dar aceia
au & armă mai 3u%ernică dec% %&a%e< )u)3inele şi 3ln)ul şi 8n)uşi a3%ul de a i nedre3%ă;i;i,
care a%rage du3ă )ine au%&rul cel din ceruri' Acea)%ă armă dărmă ca)ele, le )ur3ă 3nă 8n
%emelii, di)%ruge ce%ă;i şi neamuri 8n%regi a 8neca% 7 adică )u)3inele &amenil&r nedre3%ă;i;i'
Dumne6eu re)3ec%ă n&ble;ea l&r, cnd, rău 3ă%imind, nu r&)%e)c nici un cuvn% rău, ci )u)3ină
şi )e %nguie)c d&ar de 3r&3riile neca6uri' Ce 8n)eamnă Le v&i aduce mn%uirea şi le v&i
v&rbi 3e a;ăK Cu 8ndră6nire adică, le v&i v&rbi 3e a;ă, vădi%, ca )ă 8nve;e %&;i' Fi cnd nu
mn%uieş%e vădi%K E)%e şi cnd nu mn%uieş%e 8n chi3 vădi%, ci 8n a)cun)' Căci nu are nev&ie

de )lava de la &ameni' Dar acum, iindcă )e 3ărea că duşmanii )ăracil&r )ăreau şi 8i in)ul%au
şi le re3r&şau că nu au 3e Dumne6eu au%&r, Dumne6eu, 3en%ru a7i 8n;ele3;i 3e aceia şi a7i
ace mai buni, 8nvă;ndu 7i din cercare că au%&rul $%ă3nului e)%e cu cei )ăraci, 6ice că le va
aduce mn%uirea 8n chi3 vădi%, 3e a;ă'
Cuvin%ele D&mnului, cuvin%e cura%e, argin% lămuri% 8n &c, cură;a% de 3ămn%' Care e)%e
legă%ura ace)%ui ver)e% cu cele )3u)eK ul%ă e)%e 3&%rivirea' Ca nu cumva )ă )&c&%i;i că
ace)%ea )un% cuvin%e de 3ri)&) şi d&ar amenin;ări, )3une că )un% cura%e cuvin%ele D&mnului,
)%răine de &rice minciună' Căci aşa cum argin%ul cură;i% 8n &c nu are nimic )%răin, la el şi
cuvin%ele lui Dumne6eu, cele ce )3un )e şi 8n%m3lă' De aceea 6ice< Argin% lămuri% 8n &c,
cură;a% de 3ămn%' Al%ă ver)iune< =argin% lămuri% 8n &c, ră6ba%e din 3ămn%?' Te>%ul ebraic 8n
l&c de =ră6ba%e din 3ămn%? 6ice 5aalil laare)U, adică %&3i% de 3ămn%' Cură;i% de şa3%e &ri'
He6i cum ara%ă ceea ce nu e al) şi ceea ce e)%e adevăra% 3rin%r7& imagine ma%erialăK Căci aşa
cum argin%ul %&3i%, lămuri% 8n &c, 3ă%imind acea)%a de mai mul%e &ri, devine )%răin de al%ă
ma%erie, iind cură;i%, la el şi cuvin%ele care ie) din gura lui Dumne6eu'
Tu, D&amne, ne vei 3ă6i şi ne vei eri de neamul ace)%a 8n veac' Al%ă ver)iune< =8i vei 3ă6i 3e
aceş%ia 8n veac?' Al%a< =Hei 3ă6i ace)%e cuvin%e şi ne vei eri de neamul ace)%a 8n veac?' Al%a<
=ne vei eri 8m3reună cu neamul cel veşnic?' #elegiui;ii mişună 3re%u%indeni' Al%a< =v&r
mişuna?' Al%a< =v&r umbla 8m3reurul nelegiui;il&r?' Cnd ai 8năl;a% 3e iii &amenil&r du3ă
8năl;imea Ta(' Al%ă ver)iune< =Cnd v&r i 8năl;a;i cei mai de 3e urmă din%re iii &amenil&r?'
Al%a< =Du3ă 8năl;imea Ta, au &)% vndu;i ără 3re; iil&r &amenil&r?' Iar %e>%ul ebraic< @arm
6&ll& lebne Adam'
Tu, D&amne, ne vei 3ă6i şi ne vei eri' He6i cum c&n%inuu )au mai degrabă ără 8nce%are cau%ă
)că3are la Dumne6eu şi cum aici ală au%&rulK Căci e)%e un au%&r a%&%3u%ernic, ne8n%reru3%
de nici un %im3' #u avem nev&ie de nimic din cele &meneş%i, 6ice' Căci %u ne 3ă6eş%i
ne8nce%a%'
Ce 8n)eamnă #elegiui;ii mişună 3re%u%indeniK !&%rivi% $e3%uagin%ei, ia%ă )en)ul< Chiar dacă
ne v&r 8nc&nura din %&a%e 3ăr;ile nelegiui;ii, n&i nu ne v&m 8ncrede, căci Tu ne
. De a3%, 5aalil laare;< =cu3%&rul 3ămn%ului?, =cu3%&r 3ămn%ului?' ?!)' 11, (
S$e3%uagin%a'
vei 3ă6i 3e n&i, ne vei 8năl;a şi ne vei ace )lăvi;i' !&%rivi% celuilal% %lcui%&r acea)%a %rebuie
8n;ele)< =Cei nelegiu i;i v&r i alunga;i, cnd Tu 8i vei 8năl;a 3e cei din urmă ii ai &amenil&r?'

Adică, a%unci cnd 3e n&i care )un%em )&c&%i;i vrednici de di)3re;, 3e n&i, cei )meri;i, ne vei
)lăvi, 8i vei de3ăr%a 3e aceia şi 8i vei alunga' Ce 8n)eamnă Du3ă 8năl;im ea TaK E)%e 8n l&c de
i7ai ăcu% a)emenea ie, a%% c% e)%e cu 3u%in;ă &mului )ă ie a)emenea lui Dumne6eu' Căci a
6i)< =$ă acem &m du3ă chi3ul şi a)emănarea #&a)%ră?'1? Căci ceea ce e)%e El 8n cer, n&i
)un%em 3e 3ămn%' Fi aşa cum nu e)%e nimeni 8n cer mai 8nal% dec% El, la el nimeni 3e
3ămn% nu e)%e a)emenea 8n vir%u%e cu acea)%ă iin;ă' =4i;i, 6ice, a)emenea? Ta%ălui v&)%ru Cel
din ceruri?12' Dar ne7a ăcu% 3e n&i şi 3ăr%aşi numelui $ău' =Eu am 6i)< dumne6ei )un%e;i şi
%&;i ii ai Celui !rea8nal%?1*' Fi iarăşi< =Eu ac din %ine un dumne6eu 3en%ru 4ara& n?J' Fi l7a
ăcu% )ă ie dumne6eu al cel&r %ru3eş%i şi al cel&r ne%ru3eş%i' Fi acum &i)e )chimbă ă3%ura,
al;ii )chimbă al%e elemen%e' Iar n&uă ne 3&runceş%e )ă ne 6idim 3e n&i 8nşine %em3lu Lui'
Chiar dacă nu vei crea cerul, vei crea un %em3lu al lui Dumne6eu' 4iindcă şi cerul e)%e
)%răluci%&r, iindcă II are 3e Dumne6eu )ălăşluind 8n el' Dar şi 3e n&i ne7a )ălăşlui% 8n cer,
3rin @ri)%&)' Căci =ne7a 8nvia% cu El şi ne7a aşe6a% 3e n&i de7a drea3%a 8n ceruri?1- şi ne7a da%
)ă acem minuni mai mari dec% a ăcu% El 8n)uşi' =H a ace şi el lucrările 3e care le ac Eu şi
mai mari dec% ace)%ea va ace??1' Fi 8n Hechiul Te)%amen% unul a )chimba%
10 4ac' 1,2/'
IQ In %e>%ul grec al #&ului Te)%amen% a3are u8&i, ii ai Ta%ălui v&)%ru cel din ceruri' $n%ul
I&an ci%ea6ă 3r&babil & al%ă varian%ă 8n care a3are &u&i&i, a)emenea Ta%ălui v&)%ru'
12 %' -, -'
1* !)' .1, /' ?leş' +,1' 1- E' 2, /' Ihln' 1,12'
marea, al%ul a 8ncuia% ceru rile, al%ul a 3&runci% )ă )e &3rea)că luna 3e cer , şi 8n )rşi%, al%ul a
ăcu% )&arele )ă 8şi re%ragă ra6ele' Cei %rei %ineri 8n cu3%&r au lega% energia &cului, vă3aia
uri&a)ă lega%ă )ria ne3u%inci&a)ă' He6i că şi iarele )ălba%ice )e ruşinau de 3rie%enii lui
Dumne6euK Fi cu %&a%e că le da ghe) &amea, ele au deveni% mai 8n;ele3%e'
$ă )e ruşine6e lac&mii de 8nrnarea iarel&r' Leii l7au vă6u% 3e Daniil şi )7au 8n;ele3;i%, dar
n&i vă6ndu7L 3e 4iul lui Dumne6eu venind la n&i, nu ne 8n;ele3;im' Au 3reera% iarele )ă
m&ară de &ame dec% )ă )e a%ingă de %ru3ul )n%ului' Iar n&i vă6ndu7L 3e @ri)%&) venind
g&l şi lămnd, nu numai că nu Ii dăm cele 3ri)&)i%&are ale n&a)%re, ci %răind 8n 8mbelşugare,
8i di)3re;uim 3e )in;i' Iarăşi 3ămn%ul unui al% 3rie%en al lui Dumne6eu i7a adu) a%%ea daruri
din )nul lui, a%%a r&adă cum nu a mai &)% vre&da%ă' Fi de ce %e miri că aceş%ia erau
re)3ec%a;i a%%, dacă şi veşmin%ele l&r şi umbrele l&r erau de %emu% 3en%ru dem&ni şi 3en%ru
m&ar%e şi 3en%ru b&alăK Fi 8ngerii 8i re)3ec%au 3e &ameni şi 8i cin)%eau mul%' Fi cum nu i7ar i

cin)%i% 3e aceia 3e care $%ă3nul 8ngeril&r 8i cin)%eş%eK Fi 8n Hechiul Te)%amen% şi 8n cel #&u
)e 3&a%e vedea acea)%a' De aceea 6ice< Du3ă 8năl;imea Ta i7ai 8năl;a% 3e iii &amenil&r'
Gndindu7ne, aşadar, la mărimea cin)%ei, )ă avem recun&ş%in;ă vrednică de Dumne6eu, ca nu
cumva 8năl;imea cin)%ei )ă devină 3en%ru n&i %emei de &)ndire de care ie )ă ne i6băvim n&i
%&;i cei ce 3r&3&văduim ace)%ea şi v&i care le ala;i de la n&i 8n @ri)%&) Ii)u), D&mnul n&)%ru,
Căruia )e cuvine %&a%ă )lava, cin)%ea şi 8nchinăciunea 8n vecii vecil&r' Amin'
!)almul 12
!en%ru )rşi%, un 3)alm al lui David' Al%ă ver)iune< =Cn%are de biruin;ă a lui David?' Al%a<
=!en%ru biruin;ă?' !nă cnd, D&amne, mă vei ui%a 3nă in )rşi%K Al%ă ver)iune< =ă vei
ui%a de)ăvrşi%K?' !nă cnd vei 8n%&arce a;a Ta de la mineK Al%ă ver)iune< vei a)cunde' !nă
cnd v&i grămădi )a%uri 8n )ule%ul meuK Al%ă ver)iune< =v&i 3une cuge%e?' Durere 8n inima
mea 6iua şi n&a3%ea' Al%ă ver)iune< =grii 8n )ule%ul meu 8n iecare 6i?'
1' #u mic e)%e ace)% bine, de a avea )en%imen%ul1 că eş%i ui%a% de Dumne6eu' Dar )ă nu
)&c&%eş%i ui%area ca 3e & 3a%imă, ci ca 3e & 3ără)ire' Căci mul;i din%re cei ce 3ă%ime)c acea)%ă
3ără)ire nici nu )un% c&nş%ien;i de ea, nici nu )ueră 3en%ru a)%a' Dar erici%ul ace)%a nu numai
că era c&nş%ien% de ea, ci calcula şi %im3ul' Căci acel 3nă cnd ara%ă că %im3ul e)%e
8ndelunga%' De aceea )ueră şi )e %nguie' Dar ve6i cum nu )e 8ndurerea6ă 3en%ru nimic
3ămn%e)c, nici 3en%ru b&gă;ii, nici 3en%ru )lavă, ci numai şi numai 3en%ru bunăv&in;a lui
Dumne6euK Fi de unde ş%iu că l7a ui%a% 3e el Dumne6euK 4iindcă ş%ia cnd Dumne6eu 8şi
amin%ea de el şi cun&ş%ea lim3ede ce e)%e ui%area lui Dumne6eu şi ce e)%e amin%irea' #u era
ca cei mai mul;i din%re &ameni care )&c&%e)c că a%unci 8şi aduce amin%e de ei Dumne6eu,
cnd )e 8mb&gă;e)c, cnd )e bucură de )lavă de la &ameni, cnd %&%ul le reuşeş%e din 3lin,
cnd 8i )%ă3ne)c 3e vrămaşii l&r' De aceea nici nu ş%iu cnd )un% ui%a;i de Dumne6eu'
Aceş%ia nu cun&)c )emnul amin%irii de că%re Dumne6eu, nici 3e cel al ui%ării l&r de că%re
Dumne6eu' Căci dacă nu cun&)c )emnele 3rie%eniei,
1 Adică a c&nş%ien%i6a'
nici 3e cele ale duşmăniei nu le cun&)c' !e mul;i care au ace)%e bunuri %recă%&are 8i ui%ă
Dumne6eu şi mai ale) 3e aceş%ia' Iar 3e cei care )un% 8n vir%u%e Dumne6eu 8i 3&meneş%e
ade)e&ri' Căci nimic nu aduce amin%e lui Dumne6eu mai mul% dec% acerea de bine, dec%
luarea amin%e şi 3rivegherea, rvna 8n cele ale vir%u;ii, du3ă cum ui%area nu e)%e al%ceva dec%
a3%ul de a %răi 8n 3ăca%, 8n lăc&mie şi nedre3%ă;i' Aşadar, %u, iubi%e, cnd vei i 8n nen&r&ciri

)ă nu )3ui< m7a ui%a% 3e mine Dumne6euQ Ci cnd eş%i 8n 3ăca% şi %&a%e 8;i merg din 3lin' Căci
dacă vei cun&aş%e acea)%a, 8nda%ă %e vei de3ăr%a de a3%ele rele'
!nă cnd vei 8n%&arce a;a Ta de la mineK Acea)%a e)%e ui%area cea mai mare' !rin e>3re)iile
&meneş%i David ara%ă energiile lui Dumne6eu şi carac%eri6ea6ă mnia Lui şi 3edea3)a, 8şi
8n%&arce Dumne6eu a;a cnd acem ceva nevrednic de 3&runcile Lui' =Cnd ridica;i minile
v&a)%re că%re ine, Eu 8mi 8n%&rc &chii aiurea?, la%ă şi 3ricina< căci =minile v&a)%re )un%
3line de )nge?2' Dar şi 3ără)irea şi 8n%&arcerea e;ei Lui ;in de gria Lui a;ă de n&i' 4ace
acea)%a, ca )ă ne a%ragă 3e n&i şi mai mul% la El' 4iindcă şi 8ndrăg&)%i%ul la)ă şi 3ără)eş%e
3er)&ana iubi%ă, nu ca )ă le3ede gndul la ea, ci iindcă vrea )ă & 8n%&arcă şi mai mul% la el şi
)ă & lege şi mai mul% de el' Dar cnd 6ice că 8şi 8n%&arce a;a, 6ice şi că ui%ă şi %&a%e
c&n)ecin;ele ui%ării' Care )un% ace)%eaK Cele 3e care le adaugă 6icnd< !nă cnd v&i grămădi
)a%uri 8n )ule%ul meuK Căci aşa cum cel ce ie)e din 3&r% ră%ăceş%e 3re%u%indeni şi cel li3)i% de
lumină )e l&veş%e de %&a%e &b)%ac&lele, cel care cade 8n ui%area lui Dumne6eu, e)%e 3reda% ără
8nce%are griil&r, neca6uril&r, neliniş%ii' #u 3u;in lucru e)%e a7L 8n%&arce 3e Dumne6eu )3re
%ine, a %e 8ngri&ra, a %e 3re&cu3a de a)%a, a %e %&3i, a %e chinui, a %e 8n%reba a)u3ra 3ricinii
ace)%ei 8nde3ăr%ări a lui Dumne6eu de %ine' Ceea ce şi !avel, )criind că%re C&rin%eni, 6ice
de)3re )ine< =Căci cine e)%e cel care )ă mă 8nve)elea)că dacă nu cel 8n%ri)%a% de mineK?*'
Aşadar, iubi%e, nu mic e)%e cş%igul de a )im;i 8n%&arcerea lui Dumne6eu de la %ine, a %e
8ndurera 3en%ru acea)%a, a %e chinui' Căci a)%el 8nda%ă 8l v&m 8n%&arce că%re n&i'
!nă cnd )e va 8năl;a vrămaşul meu 8m3&%riva meaK Cau%ă, au6i7mă, D&amne Dumne6eul
meu, luminea6ă &chii mei, ca nu cumva )ă ad&rm 8n%ru m&ar%e' Căci a%unci cnd Dumn e6eu
e)%e cu n&i şi ne a3ără, neca6urile %&a%e di)3ar' Dar cnd )e de3ăr%ea6ă de n&i şi ne ui%ă,
)ule%ul e)%e )şia%, inima )e chinuieş%e, duşmanii ne calcă 8n 3ici&are şi %&a%e devin 3en%ru
n&i )%nci şi 3ră3ă)%ii' Dar Dumne6eu 8ngăduie ace) %e nen&r&ciri a)%el ca, muşca;i din %&a%e
3ăr;ile, cei mai leneşi )ă )e 8n%&arcă cu mai mul%ă )rguin;ă ac&l& de unde au că6u%'
=Le3ădarea %a de credin;ă %e va 3ede3)i şi rău%a%ea %a %e va mu)%ra??, 6ice 3r&e%ul' A)%el
8nc% şi 3ără)irea lui Dumne6eu e)%e un chi3 al 3r&niei' Cnd e)%e di)3re;ui%ă 3r&nia acea)%a
şi gria Lui, a%unci Dumne6eu )e 8nde3ăr%ea6ă 3u;in de n&i şi ne 3ără)eş%e 3en%ru ca a%unci,
du3ă ce lenea va i le3ăda%ă, cei mai )labi )ă devină mai )rgui%&ri' Cau%ă, 6ice, ve6i 3e
vrămaşul meu 8năl;a% a)u3ra mea' Au6i7mă, dacă nu 3en%ru nen&r&cirea mea, a%unci 3en%ru
mndria şi 8ndră6neala lui' Fi ce anume ceriK $ă birui 3e)%e vrămaşii %ăiK #u 6ice acea)%a, ci
)ă ie lumina;i &chii inimii, )ă )e 8nde3ăr%e6e 8n%unericul ră)3ndi% 8n cuge%ul )ău care 8i

8n%unecă &chiul min%ii' Acea)%a cer< Luminea6ă &chii mei, ca nu cumva )ă 6ică vrămaşul
meu, vă6ndu7mă că6u% 8n m&ar%ea 3ăca%ului< 8n%ări%u7m7am a)u3ra lui' L7am birui% şi ceea ce
v&iam )ă văd, mi )7a 8n%m3la%' Ce 8n)eamnă 8n%ări%u7m7am a)u3ra luiK Adică, deşi nu e)%e 8n
)ine 3u%ernic, e %&%uşi mai 3u%ernic dec% mine' !u%erea n&a)%ră ineri&ară 8l ara%ă 3e el mai
3u%ernic şi %are şi nebirui%'
*II C&r' 2, 2'  Ier' 2,1('
2' He6i că a%unci cnd 3ăcă%uim nu numai 3e n&i 8nşine ne ruşinăm, ne 3ierdem, ne aruncăm
8n m&ar%e, ci şi 3e duşmanii 3rin care )un%em 8nvinşi 8i 3r&3&văduim 3u%ernici şi ne8nvinşiK
Fi nu numai acea)%a, ci şi 3e ei 8i acem )ă )e bucure şi )ă )e ve)elea)că' Hai, vai, c%ă
nebunie, c%ă li3)ă de min%e de a da mnă de au%&r vrămaşil&r n&ş%ri şi a le da 3ricină de
bucurie şi ve)elie cel&r care ne 8n%ri)%ea6ă şi ne necăe)c 3e n&iQ He6i c% de neireş%i )un%
ace)%eaQ Da%&ri iind a birui 3e vrămaşi 9=căci vrămaşului i7au )lăbi% de %&% )ăbiile şi cel
necredinci&) a 3ieri%-?: da%&ri iind a birui, )un%em 8nvinşi şi nu numai acea)%a, dar 8l ară%ăm
şi 3u%ernic şi )%ă3n' Fi nebunia şi cea de 3e urmă b&ală a n&a)%ră nu )e &3reş%e la acea)%a, ci
8i 3regă%im şi bucurie şi ve)elie' Cu adevăra% 3ăca%ul e)%e cea mai de 3e urmă be;ie şi răul cel
mai de 3e urmă' $e v&r bucura de mă v&i clă%ina' Trei m&%ive aduce 3r&e%ul 3en%ru a
8ndu3leca 3e $%ă3nul ca )ă71 3rivea)că şi )ă 8şi 8n%&arcă a;a că%re dn)ul şi )ă 8i audă rugă7
ciunea< 3u%erea şi %ăria vrămaşil&r şi, mai 8nain%e de acea)%a, 8năl;area şi 8numurarea l&r şi al
%reilea, bucuria şi ve)elia l&r, adică dacă nu 8n%&rci a;a Ta că%re mine 3en%ru rugăciunea mea,
a%unci ă7& 3en%ru mndria vrămaş il&r mei care )e laudă cu 3u%erea l&r, iindcă )e bucură de
nen&r&cirile mele şi 8şi rd de căderea mea'
Au6i7mă, luminea6ă &chii mei' De3ăr%ea6ă de la mine )&mnul adnc al 3ăca%el&r mele 8n care
m7am cuunda% 8n )cur%ă vreme )3re m&ar%ea )ule%ului' Căci dacă mă v&i clă%ina din )3riinul
Tău, )e va )&c&%i dre3% bucurie l&r, laudă şi %ărie' Fi )e v&r mndri 3e)%e mă)ură cu acea)%a şi
v&r deveni de nerăbda%' Dacă v&i i c&b&r% 8n l&cuin;a m&r;ii, cum nu )e v&r mndri eiK He6i
cum 3r&e%ul )&c&%eş%e & 3ierdere, cu nimic mai 3re&) de 3edea3)ă şi &)ndă, a3%ul de a
bucura 3e vrămaşul c&mun, a3%ul de a71 vedea 8n%ări% şi 8năl;a%K Căci dacă nu ar i )&c&%i%
ace)%e rele mari şi de nerăbda%, nu
L7ar i chema% 3e Dumne6eu 8n rugăciune, ca )ă 8şi a%ragă bunăv&in;a Lui' A)%el )ă acem şi
n&i, )ă ne )%răduim şi )ă lu3%ăm, ca )ă nu 8l 8năl;ăm 3e vrămaşul, ca nu cumva )ă 8l ară%ăm 3e
ace)%a 8n%ări%, )ă nu 8l bucurăm, ci, dim3&%rivă, )ă 8l umilim, )ă 8l )lăbim, )ă 8l reducem la
nimic, )ă 8l 8n%ri)%ăm' Căci dacă va vedea 3e 3ăcă%&şi 8ndre3%ndu7)e, ace)%ea %&a%e )e v&r

8n%m3la'
Iar eu )3re mila Ta am nădădui%' Ce a3%e bune aduci 8n )3riinul cererii %ale ca iarăşi
Dumne6eu )ă %e cerce%e6e, )ă 8;i a)cul%e rugăciunea, )ă 8;i lumine6e &chii min;iiK De unde )ă
8;i vină ;ie ace)%eaK Al;ii, 6ice, dacă au ceva de )3u) )ă )3ună' Eu 8n)ă una ş%iu, una 6ic< 8n
Tine mi7am 3u) nădedea' Acea)%a aduc 8n )3riinul meu< mila Ta şi iubirea Ta de &ameni' Iar
eu )3re mila Ta am nădădui%' He6i )merenia 3r&e%ului, ve6i recun&ş%in;a bărba%uluiK Deşi
avea mii de a3%e bune şi 3rin ace)%ea ar i 3u%u% 8ndu3leca 3e Dumne6eu, nu amin%eş%e 3e
nici una din%re ace)%ea, ci cau%ă )că3are numai la mila lui Dumne6eu' 8nc% acum e)%e
lim3ede că a%unci cnd )3une 8n al;i 3)almi =dacă am ăcu% acea)%a, dacă am ră)3lă%i% cu rău''
'?/ şi al%ele a)emenea, & ace din nece)i%a%e' Dar 8n )i%ua;ia 3re6en%ă nu )3une nimic
a)emenea, ci aduce 8nain%e mila şi iubirea de &ameni a lui Dumne6eu 8n l&cul &ricărei al%e
8ndre3%ă;iri' A3&i, c&nvin) că nu va i 8nşela% 8n nădedea lui adaugă< 5ucura7)e7va inima mea
de mn%uirea Ta' He6i )ule%ul care are bună nădedeK A ceru% şi, mai 8nain%e de a 3rimi,
mul;umeş%e şi cn%ă lui Dumne6eu, ca şi cum ar i 3rimi% dea şi ace %&% ceea ce a )3u) mai
8nain%e' Dar de unde 8i vine a%%a nădedeK De la mul%a bună%a%e a inimii, din mul%a rvnă la
rugăciune' F%ia că, rugndu7)e a)%el cu mul%ă ard&are 8n inimă, Dumne6eu 8l a)cul%ă' Cei
care )e r&agă leneş şi cu ne3ă)are, chiar du3ă ce au 3rimi%, abia dacă )im% darul, iar cei care
ac rugăciunea cu rvnă in%en)ă şi cu )rguin;ă, chiar mai 8nain%e de a 3rimi, din cau6a
di)3&6i;iei cura%e a inimii şi a 3u%erii rugăciunii, ca şi cum ar 3rimi, au )im;irea darului,
3en%ru că harul dumne6eie)c le aduce mul%ă bucurie 8n )ule%' Fi mul;ume)c 3en%ru acea)%a şi
de aceea )un% &ar%e a3r&a3e de a 3rimi' 5ucura7)e7va inima mea de mn%uirea Ta' Acea)%a
bucură )ule%ul meu, a d&bndi de la Tine mn%uire' Acea)%a bucură )ule%ul că Tu 8n)u;i eş%i
mn%uirea lui'
*' He6i, e>i)%ă bucurie şi bucurie< bucuria vrămaşil&r 3en%ru cădere şi bucuria )ule%ului
3en%ru 3r&3ria mn%uire' !rima, a celui viclean, a d&ua, a cel&r mn%ui;i' na e)%e 3ier6ania
celui ce 3are )ă )e bucure şi a 3ricinii 3en%ru care )7a bucura%' Cealal%ă e)%e mn%uire şi
8năl;are a celui ce )e bucură' Cu acea)%ă bucurie şi ve)elie )ă ne bucurăm şi n&i, iar de
bucuria cel&r răi )ă ugim şi )ă ne )crbim' Cn%a7v&i D&mnului Celui ce mi7a ăcu% bine şi
v&i cn%a numele D&mnului celui !rea8nal%' 8n amin%irea ace)%ei bineaceri, cn%are v&i 8năl;a
D&mnului că mi7a ăcu% bine, că a )meri% 3e vrămaşul meu, că l7a um3lu% de ruşine, că l7a
ară%a% )lab, că a a)cul%a% rugăciunea mea, că Fi7a 8n%&r) a;a Lui )3re mine, ri)i3ind negura şi
8n%unericul care duc la m&ar%e şi, bucu7rndu7mă de mn%uirea Lui, v&i 8năl;a acea)%ă cn%are

de recun&ş%in;ă ca un m&numen% ne3ieri%&r, nu cn%nd7& numai acum, ci şi re)%ul %im3ului


v&i cn%a şi v&i lăuda numele D&mnului, iindcă mărimea bineaceril&r 3rimi%e )7a 8n%i3ări%
8n )ule% 8n chi3 de neui%a%' n a)%el de )ule% nu numai că )e i6băveş%e uş&r de relele cu care
era 8nlăn;ui%, dar devine şi mai 3u%ernic şi mai 8n%ări% )ă nu mai cadă del&c 8n aceleaşi rău%ă;i'
A%unci cnd 3&ar%ă 8n amin%ire acerea de bine e)%e lim3ede că are 8n min%e şi nen&r&cirea
din care a &)% )l&b&6i% şi 3en%ru care a 3rimi% acerea de bine' Avnd şi amin%irea relel&r,
)&c&%eş%e cu griă de unde i7au veni% ace)%ea şi 3ricina 3en%ru care a că6u% 8n a)emenea rău' Fi
)&c&%ind a)%el, )e 8m3remuieş%e din %&a%e 3ăr;ile, ca )ă nu mai cadă 8n aceleaşi nen&r&ciri'
A)%el 3unndu7şi via;a 8n bună &rdine şi educndu7)e, măr%uri)eş%e mul%ă recun&ş%in;ă Celui
ce l7a i6băvi%, şi a)%el, iindcă L7a ala% i6băvi%&r , cere )ă 8l aibă 3ă6i%&r şi a3ără%&r 3ururi 8n
8m3reurările vii%&are' $ă urmăm şi n&i cu rvnă acea)%ă 3ildă şi, dacă )un%em a%raşi 8n vreun
3ăca%, )ă ne revenim degrabă 8n )im;iri şi )ă acem căderea 3ricină 3en%ru neclă%inare şi %emei
3en%ru a nu mai 3ăcă%ui' Cum vei ace acea)%aK Ai 3ildă 3e David' Ai 3ăcă %ui%, nu ad&rmi 8n
3ăca%, ci ridică7%e' Gndeş%e7%e 8nda%ă că Dumne6eu şi7a 8n%&r) a;a de la %ine, că %e7a ui%a%
a3&i 3lngi şi )u)3ină, )3ală7;i 8n iecare n&a3%e aş%ernu% ul %ău cu lacrimi, de3ăr%ea6ă7%e de la
cei ce lucrea6ă ărădelegea' Fi acea)%a e)%e 8nvă;ă%ura lui David'
!nă cnd, D&amne, mă vei iu%a 3nă 8n )rşi%, 3nă cnd vei 8n%&arce a;a Ta de la mineK
$3une7& nu cu limba, ci mai ale) cu inima şi )3une şi celelal%e a3%e ale lui David' Cnd vei
)3une %&a%e ace)%ea, nădădu ieş%e 8n mila D&mnului, nădăduieş%e ără de 8nd&ire' Căci =cine
)e 8nd&ieş%e e)%e a)emenea valului mării, mişca% de vn% şi arunca% 8nc&ace şi 8nc&l&' $ă nu
gndea)că &mul acela că va lua ceva de la Dumne6eu' 5ărba%ul 8nd&ielnic e)%e ne)%a%&rnic 8n
%&a%e căile )ale?+' !rin urmare, nădăduieş%e 8n mila Lui, ne8nd&indu7%e de nimic şi vei
d&bndi nede6min;i% 3linirea cererii %ale' Dar du3ă ce ai d&bndi%, )ă nu ii nerecun&)că%&r
a;ă de bineăcă%&rul %ău şi nemul%umi%&r, ci 8nal%ă un m&numen% 8n amin%irea binea7cerii şi
adu cn%are de mul;umire că%re $%ă3nul' !&a%e nu ş%ii )ă & c&m3ui %u 8n)u;i' Cheamă 3e cei
)ăraci şi &l&)eş%e7%e de limbile l&r ca )ă7;i e>3rimi recun&ş%in;a' $ă ş%ii bine că va a)cul%a
mai curnd acea)%ă cn%are 3e care ei & cn%ă 3en%ru %ine dec% cn%area lui David' Căci aşa
cum un in)%rumen% cu mai mul%e c&arde aduce & cn%are mai 3lăcu%ă dec% unul cu & )ingură
c&ardă, la el şi gla)ul )ăracil&r, iind alcă%ui% din mai mul%e v&ci, va )una mai 3lăcu% şi mai
drag lui Dumne6eu, Căruia 8i 3lace )ă a)cul%e gla)ul )ăracil&r' Aşadar, 8nal;ă şi lui Dumne6eu
şi ;ie un a)%el de m&numen%,
Iac' 1, /7.

Lui 7 ca un m&numen% de amin%ire a bineacerii $ale, iar %ie 7ca & d&vadă a mul;umirii şi
recun&ş%in;ei, )imb&l al unei amin%iri nec&n%eni%e, 3e care )ă & ai 3ururi 8n inimă, ca )ă7;i
8ndre3%e6i via;a' $au mai degrabă )ă ne 8ndre3%ăm via;a, ca )ă im vrednici de m&ş%enirea
bună%ă;il&r 8n @ri)%&) Ii)u), D&mnul n&)%ru, Căruia I $e cuvine )lava şi 3u%erea 8n vecii
vecil&r' Amin'
!)almul 1
8n ce chi3 d&reş%e cerbul i6v&arele a3el&r' !en%ru care 3ricină 3)almul e)%e )ub &rmă de
cn%areK Fi de)3re 8ndelunga răbdare a lui Dumne6eu'
1' #e7a %i admira% mai 8nain%e, cnd am ;inu% cuvn%ul de)3re elchi)edec, lungimea cel&r
)3u)e' Iar eu v7am admira% rvna cu care a;i a)cul%a% şi in%eligen;a şi că, 8n ciuda lungimii
di)cur)ului n&)%ru, ne7a;i urmări% 3nă la )rşi%' Dar cuvn%ul nu era numai lung, ci era şi
&ar%e diicil' T&%uşi nici mărimea lui, nici diicul%a%ea nu v7a &3ri% rvna' Trebuie aşadar
a)%ă6i )ă vă dăm & ră)3la%ă 3en%ru &)%eneala aceea, alcă%uind 3en%ru v&i un di)cur) mai
lim3ede' Căci nu %rebuie )ă %ii mereu 8nc&rda%ă min%ea a)cul%ă%&ril&r, iindcă &b&)eş%e re3ede'
#ici nu %rebuie )ă7i dai 3rea mul% răga6 şi liber%a%e, căci şi de aici, iarăşi, devine leneşă' De
aceea eluri% %rebuie )ă ie chi3ul 8nvă;ă%urii şi %rebuie )ă 3&%riveş%i cuvn%ul, ăcndu71
une&ri mai lauda%iv, al%e&ri mai 3&lemic' Aşa cum vă )3uneam a%unci că 3ă)%&rii, cnd lu3ii
)e re3ed a)u3ra %urmei, la)ă de&3a r%e luierul şi 3un mna 3e 3raş%ie, la el şi acum, du3ă ce
au %recu% )ărbă%&rile evreil&r, care )un% mai cum3li%e dec% &rice lu3i, iarăşi, lă)nd de&3ar%e
3raş%ia, )ă ne 8n%&arcem la luier' 8nce%nd ace)%e cuvn%ări mai 3&lemice, )ă a%ingem al%e
)ubiec%e mai clare, lund 8n mini !)al%irea lui David şi e>3licnd ver)e%ul 3e care l7am
cn%a% cu %&;ii a)%ă6i' Care e)%e ace)% ver)e%K 8n ce chi3 d&reş%e cerbul i6v&arele a3el&r, aşa Te
d&reş%e )ule%ul meu 3e Tine, Dumne6eule' $au e)%e nece)ar )ă )3unem mai 8n%i 3en%ru care
3ricină 3)almul e)%e reci%a% )ub &rmă de cn%are' De ce )e reci%ă a)%el, a)cul%ăQ Dumne6eu,
vă6nd că cei mai mul;i din%re &ameni )un% mai leneşi şi mai gre&i 3en%ru lec%urile duh&v7
niceş%i, că nu )ueră cu 3lăcere &)%eneala care vine de ac&l&, v&ind )ă le acă &)%eneala mai
3lăcu%ă şi )ă %aie )im;irea &b&)elii, a uni% mel&dia cu 3r&e;ia, 3en%ru ca %&;i, in)3ira;i de
ri%mul cn%ării, cu mai mul%ă rvnă )ă7I 8nal;e )in%ele laude' Căci nimic, nimic nu 8nal;ă
)ule%ul, nu 8l 8nari3ea6ă a%%, nu 8l eliberea6ă de 3ămn%, nu 8l de6leagă din legă%urile
%ru3ului şi nu 8l ace mai 8n;ele3%, ăcndu71 )ă rdă de %&a%e cele 3ămn%eş%i, c% arm&nia şi
ri%mul mă)ura% al dumne6eieş%il&r cn%ări' 8n%r7a%% irea n&a)%ră e)%e 8ncn%a%ă de cn%ări,
8nc% şi 3runcii care 3lng, 3rin cn%are, ad&rm la )nul mamei' Fi d&icile care 8i duc 8n bra;e,

ade)e&ri merg 8nc&ace şi 8nc&l&, legănndu7i şi le cn%ă cn%ece c&3ilăreş%i ca )ă 8i acă )ă


8nchidă 3le&a3ele' De aceea şi călă%&rii care7şi mnă animalele 8n mie6ul 6ilei, ac acea)%a
cn%nd 3en%ru a le mngia de &)%eneala călă%&riei 3rin acele cn%ece' Dar nu numai
călă%&rii, ci şi ;ăranii, cnd 6dr&be)c )%rugurii, cnd culeg via )au & 8ngrie)c )au lucrea6ă
al%ceva, ade)e&ri cn%ă' Fi marinarii, cnd v)le)c, ac acea)%a' Fi emeile, cnd ;e) )au cnd
de)3ar% cu )uveica irele 8ncurca%e, cn%ă, une&ri )ingure, al%e&ri %&a%e 8n c&r, & )ingură
mel&die' Fi emeile, şi călă%&rii, şi ;ăranii, şi marinarii, ac acea)%a )%răduindu7)e ca 3rin
cn%are )ă )e mngie de &)%eneala muncil&r, iindcă )ule%ul, dacă a)cul%ă mu6ică şi cn%ări,
3&a%e )u3&r%a mai uş&r %&a%e muncile &)%eni%&are'
De vreme ce )ule%ul are 8n m&d na%ural ace)% chi3 al de)ă%ării şi ca nu cumva dem&nii )ă
in%r&ducă 8n )ule% cn%ece de)rna%e, care )ă ducă la 3ier6are, Dumne6eu ne7a 8n6e)%ra% cu
3)almii care )ă ne acă şi 3lăcere şi )ă ne aducă şi mul% &l&)' Căci cn%ecele lumeş%i aduc
mul%ă vă%ămare şi di)%rugere şi mul%e lucruri cum3li%e' Căci cele mai de)rna%e şi mai
ărădelege din%re ace)%e cn%ece, 3ă%run6 nd 8n 3ăr;ile cele mai lăun%rice ale )ule%ului, 8l ac
3e ace)%a P mai )lab şi mai m&leşi%' Dar de la 3)almii cei duh&vniceş%i ş cş%igul e)%e mare,
&l&)ul mul%, mul%ă )in;ire şi %emeiul a %&a%ă 8n;ele3ciunea vin de aici, 3e de & 3ar%e,
cuvin%ele cură;ă )ule%ul, 3e de al%a, Duhul $n% 8nari3ea6ă 8nda%ă )ule%ul care cn%ă a)%el
de cn%ări' Că cei care cn%ă 3)almi cu 8n;elegere cheamă harul Duhului $n% a)cul%ă ce 6ice
!avel< =Fi nu vă 8mbă%a;i de vin, 8n care e)%e 3ier6are, ci vă um3le;i de Duhul?' Adaugă a3&i
şi m&dul ace)%ei um3leri< =cn%nd 3)almi 8n inimile v&a)%re D&mnului?1' Ce 8n)eamnă 8n
inimile v&a)%reK Cu 8n;elegere, 6ice' Ca nu cumva gura )ă )3ună cuvin%ele, iar min%ea )ă
3e%reacă ră%ăcind 8n %&a%e 3ăr;ile 8n cele din aară, ci )ule%ul )ă audă cuvin%ele'
2' Fi aşa cum ac&l& unde n&r&iul e)%e mai mare, şi 3&rcii aleargă, iar unde )un% 3arumuri şi
mire)me albinele )e adă3&)%e)c, la el, ac&l& unde )un% cn%ece de)rna%e, dem&nii )un%
a%raşi, iar unde )un% cn%ări duh&vniceş%i, 6b&ară harul Duhului $n%, care )in;eş%e şi gura,
şi )ule%ul' Ace)%ea le 6ic nu numai ca v&i )ă cn%a;i 3)almi, ci )ă7i 8nvă;a;i şi 3e c&3iii v&ş%ri
şi 3e emeile v&a)%re )ă cn%e cn%ări, nu numai cnd %e) )au cnd ac al%e %reburi, ci mai ale)
la vremea me)ei' 4iindcă mai ale) la &)3e;e diav&lul aleargă )ă 8n%indă ca3cane, avnd ca
au%&are be;ia şi mncarea ne)ă;i&a)ă, r)e%ele ără rnduială şi m&leşeala )ule%ului' ai ale)
a%unci, mai 8nain%e de ma)ă şi du3ă ma)ă, %rebuie )ă vă 8ngrădi;i cu 3)almii şi cu )iguran;a ce
& aduc şi 8m3reună cu )&;ia şi c&3iii, ridicndu7vă de la ma)ă, )ă cn%a;i )in%ele cn%ări lui
Dumne6eu' Căci dacă !avel, amenin;a% de biciuiri in)u3&r%abile, lega% de )%l3 şi avnd

%emni;a dre3% ca)ă, 8n mie6ul n&3;ii, cnd )&mnul dulce 8i &dihneş%e 3e %&;i, nu 8nce%ea6ă ca
8m3reună cu $ila )ă II laude 3e Dumne6eu, şi nici l&cul, nici %im3ul, nici gria, nici %irania
)&mnului, nici )uerin;a chinuril&r acel&ra, nici nimic al%ceva nu l7au c&n)%rn) )ă 8şi
8n%reru3ă cn%area' Cu c% mai mul% %rebuie n&i,
1 E' -, 1.' #&ul Te)%amen% 9gr':'
care %răim 8n bucurie, care ne bucurăm de bună%ă;ile lui Dumne6eu, )ă Ii aducem cn%ări de
mul;umire 3en%ru ca, dacă in%ră ceva neire)c 8n )ule%ul n&)%ru de la be;ie )au de la lăc&mie,
cnd vine vremea rugăciunii, )ă )e de3ăr%e6e %&a%e acele )a%uri neireş%i şi rele' Fi aşa cum
mul;i b&ga;i ş%erg me)ele cu un bure%e 3lin cu bal)am a)%el 8nc%, dacă e)%e vre& 3a%ă de la
mncare, ş%ergnd7&, )ă ara%e ma)a cura%ă, la el şi n&i )ă acem, 8n l&c de bal)am, )ă ne
um3lem gurile cu cn%ări duh&vniceş%i, a)%el 8nc%, dacă )7a im3rima% 8n )ule% vre& 3a%ă de
la lăc&mie, 3rin cn%are )ă & ş%ergem şi )ă 6icem %&;i 8n%r7un gla)< =He)eli%u7ne7ai 3e n&i,
D&amne, 8n%ru ă3%urile Tale şi 8n%ru lucrurile minil&r Tale ne v&m bucura?2' Fi rugăciunea
)ă )e adauge la cn%are, ca 8m3reună cu )ule%ul )ă )in;im şi ca)a'
Cei care aduc la &)3e;ele l&r mimi, dan)a%&ri, emei de)rna%e, cheamă ac&l& 3e dem&ni şi
3e diav&lul şi 8şi um3lu ca)ele l&r de mii de ră6b&aie 9căci de aici )e na)c gel&6ii, adul%ere şi
de)rnări şi al%e mii de lucruri 8nric&şă%&are:' Iar cei care 8l cheamă 3e David cu 3)al%irea
lui II cheamă 3rin el 3e @ri)%&) 8n ca)a l&r' Iar unde e)%e @ri)%&) nici unul din%re dem&ni nu
3&a%e in%ra )au, mai degrabă, nici nu 8ndră6neş%e )ă 3rivea)că' Dim3&%rivă, 3acea, drag&)%ea
şi %&a%e bună%ă;ile curg ca din%r7un i6v&r' Aceia ac ca)a l&r un %ea%ru' Tu ă l&cuin;a %a &
bi)erică' De&arece ca)a unde )un% 3)almi, rugăciune, c&rul 3r&e;il&r şi cuge%ul iubi%&r de
Dumne6eu al cel&r ce cn%ă, nu ar greşi cineva dacă ar numi7& bi)erică' Fi chiar dacă nu
8n;elegi 3u%erea cuvin%el&r, 8nva;ă gura )ă le r&)%ea)că' Aşa )e )in;eş%e limba 3rin cuvin%ele
)in%e, cnd ace)%ea )un% r&)%i%e cu rvnă' Dacă ne v&m im3une ace)% &bicei, nu v&m &mi%e
nici&da%ă nici de v&ie, nici din lenevire, a aduce acea)%ă )n%ă )luire, iindcă &biceiul 8n)uşi
ne c&n)%rnge 3e n&i, chiar şi ără v&ie, 8n iecare
2 !)' (1, - S$e3%uagin%a'
6i )ă )ăvrşim acea)%ă rum&a)ă )luire' Căci 8n acea)%ă cn%are nimic nu %e 3&a%e 8m3iedica,
nici dacă ar i cineva 8nain%a% 8n vr)%ă, nici dacă ar i %năr )au a&n, nici cu %&%ul ne8ncerca%
8n legile arm&niei' Căci ceea ce )e cere aici e)%e un )ule% a%en%, & min%e %rea6ă, inimă
veghe%&are, cuge% 8n%ări%, c&nş%iin;ă cură;i%ă' Dacă 3e ace)%ea avndu7le, vei in%ra 8n c&rul
)n% al lui Dumne6eu, vei 3u%ea )ă )%ai lngă David 8n)uşi' Aici nu e)%e nev&ie de alău%ă, nici

de c&arde 8n%in)e, nici de 3lec%ru )au meş%eşug, nici de vreun al% in)%rumen%' Dar dacă vrei, %u
3&;i )ă %e aci 3e %ine 8n)u;i alău%ă, ucignd mădularele %ru3ului, arm&ni6nd )ule%ul şi
%ru3ul' Căci a%unci cnd %ru3ul nu v&ieş%e 8m3&%riva Duhului, cnd a)cul%ă 3&runcile Acel uia
şi cnd )e c&nduce 3e calea cea bună şi minuna%ă, a%unci ace & cn%are duh&vnicea)că' #u
e)%e nev&ie aici de vreun meş%eşug, care nu )e d&bndeş%e dec% 8n%r7un %im3 8ndelunga%, ci
%rebuie numai & v&in;ă vi%ea6ă şi v&m că3ă%a e>3erien;ă 8n )cur%ă vreme' #u e)%e nev&ie de
l&c, de %im3, ci e)%e 3ermi) )ă cn;i 3)almi cu min%ea 8n %&% l&cul şi 8n %&% %im3ul' Fi ie că
umbli 3rin 3ia;ă, ie că eş%i 3e drum, ie că 3e%reci 8m3reună cu 3rie%enii e)%e 3ermi) )ă 8;i
%re6eş%i )ule%ul, e)%e 3ermi) )ă )%rigi %ăcnd' A)%el a )%riga% şi &i)e, iar Dumne6eu l7a au6i%'
Fi meş%eşugar iind, )%nd 8n a%elier şi lucrnd, 3&;i cn%a 3)almi' Chiar dacă eş%i )&lda% )au
udecă%&r la %ribunal vei 3u%ea iarăşi cn%a 3)almi'
*' E)%e cu 3u%in;ă )ă cn;i 3)almi şi ără gla), iindcă min%ea cn%ă 8nlăun%ru' Căci nu cn%ăm
&amenil&r, ci lui Dumne6eu, Cel ce 3&a%e )ă a)cul%e inimile şi )ă 3ă%rundă 8n cele mai %ainice
a)cun6işuri ale )ule%ului n&)%ru' Acea)%a şi !avel ară%nd7&, )%rigă< =8n)uşi Duhul $e r&agă
3en%ru n&i cu )u)3ine negrăi%e' Iar Cel ce cerce%ea6ă inimile ş%ie care e)%e d&rin;a Duhului,
căci du3ă Dumne6eu El $e r&agă 3en%ru )in;i?*' Fi acea)%a a )3u)7& nu iindcă Duhul
)u)3ină, ci iindcă
* "&m' ., 2/72+'
bărba;ii duh&vniceş%i, cei care au hari)mele Duhului, care )e r&agă 3en%ru a3r&a3ele şi care
8nal;ă rugăciuni, ac acea)%a cu )%ră3ungere şi )u)3ine' Acea)%a )ă & acem şi n&i şi 8n iecare
6i )ă ne rugăm lui Dumne6eu 3rin 3)almi şi rugăciuni'
Dar 3en%ru ca )ă nu &erim lui Dumne6eu numai cuvin%ele, ci )ă 3ă%rundem 3u%erea cel&r
)3u)e, %rebuie )ă e>3licăm 8nce3u%ul ace)%ui 3)alm' Care e)%e ace)%aK In ce chi3 d&reş%e
cerbul i6v&arele a3el&r, aşa Te d&reş%e )ule%ul meu 3e Tine, Dumne6eule' Ace)%a e)%e
&biceiul cel&r ce iube)c, )ă nu7şi ;ină iubirea )ub %ăcere, ci )ă & ve)%ea)că a3r&a3elui şi )ă
)3ună că iube)c' Căci irea drag&)%ei e)%e lacără ar6ă%&are şi )ule%ul nu rabdă )ă & %reacă )ub
%ăcere' De aceea şi !avel )3unea că%re C&rin%eni, iindcă 8i iubea< =O, c&rin%enil&r, gura n&a)7
%ră )7a de)chi) că%re v&i, inima n&a)%ră )7a lărgi%?Adică )ă rabd şi )ă 3ă)%re6 %ăcerea nu 3&%
3en%ru drag&)%ea ce & am 3en%ru v&i 3ururi şi 3re%u%indeni 8n inima mea, ca şi 8n cuvin%ele
mele' La el şi erici%ul ace)%a, iubindu7L 3e Dumne6e u şi ar6nd de drag&)%ea Lui, nu rabdă
)ă %acă, ci 6ice &da%ă< 8n ce chi3 d&reş%e cerbul i6v&arele a3el&r , aşa Te d&reş%e )ule%u l meu
3e Tine, Dumne6eule' Iar al%ă da%ă< =Dumne6eule, Dumne6eul meu 3e Tine Te cau% di)7de7

diminea;ă' 8n)e%a%7a de Tine )ule%ul meu, )u)3ina%7a du3ă Tine %ru3ul meu' In 3ămn% 3u)%iu
şi neumbla% şi ără de a3ă?-' La el )3une şi un al% %raducă%&r' 4iindcă nu 3&a%e e>3rima 3rin
cuvn% drag&)%ea, David vine )ă cau%e un e>em3lu 3en%ru ca a)%el )ă ne ara%e drag&)%ea lui şi
)ă ne acă 3ăr%aşi iubirii lui' $ă ne lă)ăm c&nvinşi de el şi )ă 8nvă;ăm şi n&i )ă iubim a)%el' Fi
)ă nu 8mi )3ună cineva< Cum 3&% )ă II iube)c 3e Dumne6eu 3e Care nu I vădK Căci 3e mul;i
3e care nu 8i vedem 8i iubim %&%uşi, cum )un% 3rie%enii ala;i la mare de3ăr%are )au 3ărin;ii şi
c&3iii )au rudele şi neamurile' Fi nu e)%e nici & 3iedică 8n a3%ul că nu 8i vedem, ci 8n)uşi
ace)% a3% a3rinde
 11 C&r' /,11' !)' /2,17*'
drag&)%ea şi măreş%e d&rul' De aceea şi de)3re &i)e 6ice !avel că a lă)a% c&m&rile şi b&gă;ia
şi )lava 8m3ără;iei şi &rice al%ă )%rălucire din Egi3% şi a ale) reaua 3ă%imire 8m3reună cu
iudeii, a3&i, 8nvă;ndu7ne 3e n&i şi 3ricina 3en%ru ace)%ea, că a ăcu% ace)%ea %&a%e 3en%ru
Dumne6eu, a adăuga%< =căci a răma) neclin%i%, ca cel care vede 3e Cel nevă6u%J?1' #u 8l ve6i
3e Dumne6eu, dar ve6i ă3%urile Lui, ve6i a3%ele minil&r Lui, cerul şi 3ămn%ul şi marea'
Cel ce iubeş%e, de ar vedea şi un lucru care a3ar;ine celui iubi%, ie vre& 8ncăl;ămin%e , man%ie
)au &rice al%ceva, 8nda%ă )e a3rinde de d&r' #u 8l ve6i 3e Dumne6eu, dar 8i ve6i 3e )lui%&rii
Lui, 3e 3rie%enii Lui, 3e bărba;ii )in;i, 6ic şi 3e cei care au bună 8ndră6nire' Iu7beş%e7i 3e
aceia acum şi vei avea & mngiere a d&rului'
$ă ne &bişnuim a iubi nu numai 3e 3rie%enii n&ş%ri, ci şi 3e cei iubi;i de ei' Fi dacă unul din%re
cei dragi n&uă ar )3une< iube)c 3e cu%are şi dacă 8i aci aceluia vreun bine, a%unci )&c&%e)c că
mie mi7ai ăcu% bineacerea, a%unci v&m ace %&a%e ca 3en%ru cel iubi% de n&i, şi a)%el v&m
ară%a a;ă de acela %&a%ă rvna n&a)%ră' T rebuie )ă acem acea)%a şi a%ă de @ri)%&)' Căci El a
6i)< 8i iube)c 3e )ăraci' Fi dacă ace)%&ra li )e ace un bine, ca şi cnd Eu 8n)umi m7aş bucura
de el, la el v&i da şi ră)3la%a' $ă acem %&a%e 3en%ru )luirea acel&ra' $ă dăm %&a%e ale n&a)%re
)ăracil&r c&nvinşi că 3rin ei 3e Dumne6eu 8l hrănim' Cum că 3e El 8l hrănim dacă 8i hrănim
3e ei, a)cul%ă7L 3e @ri)%&) ce )3une< =Căci lămnd am &)% şi i7a;i da% )ă mănnc' 8n)e%a%
am &)% şi i7a;i da% )ă beau''' g&l am &)% şi 7a;i 8mbrăca%?+' Fi ne7a da% n&uă mul%e m&7
duri de a ne 3&%&li d&rul n&)%ru de El' Al%min%eri, %rei )un% m&%ivele 3en%ru care iubim<
rumu)e;ea %ru3ului, mărimea bineacerii )au aec;iunea cuiva 3en%ru n&i' 4iecare din%re
ace)%ea 3&% )ă 3r&v&ace ace)% )en%imen%' Chiar dacă nu am 3rimi nici un bine de la cineva,
dar dacă au6im că ne iubeş%e,
? Evr' 11, 2-72+' + %' 2-, *-7*/'

că ne laudă şi că ne admiră 8nda%ă ne a%aşăm de el şi 8l iubim ca 3e un bineăcă%&r' Dar la


Dumne6eu, nu e)%e numai acea)%a, ci %&a%e ace)%e %rei ra;iuni )un% 3re6en%e 8n%r7un a)emenea
grad, că nici un cuvn% nu 3&a%e de)crie' Fi mai 3re)u) de %&a%e, rumu)e;ea acelei erici%e şi
nemuri%&are iri e)%e cu ne3u%in;ă a )3une cum e)%e şi de3ăşeş%e &rice cuvn% şi )ca3ă &ricărui
cuge%' Dar cnd au6i rumu)e;e, nimic %ru3e)c )ă nu 3re)u3ui, iubi%e, ci & )lavă ne%ru3ea)că şi
& mare cuviin;ă negrăi%ă'
' Acea)%ă rumu)e;e revelnd7& 3r&e%ul )3unea< =$eraimi )%ă%eau 8nain%ea Lui, iecare
avnd c%e şa)e ari3i< cu d&uă 8şi ac&3ereau e;ele, cu d&uă 3ici&arele, iar cu d&uă 6burau şi
)%rigau unul că%re al%ul 6icnd< $n%, $n%, $n%?. din 3ricina uimirii, minunării, bunei
cuviin;e aceleia, )lavei' Fi iarăşi David, cuge%nd la aceeaşi rumu)e;e şi uimi% iind de )lava
erici%ei aceleia iri, )3unea< =Incinge7%e cu )abia Ta 3e)%e c&a3)a Ta, 3u%ernice, cu
rumu)e;ea Ta şi cu )%rălucirea Ta?(' De aceea şi &i)e d&rea ade)ea )ă II vadă, răni% iind de
acea)%ă drag&)%e şi iubind )lava aceea' De aceea şi 4ili3 a )3u)< =Ara%ă7ne n&uă 3e Ta%ăl şi ne
e)%e de aun)?10' $au mai degrabă, &ric%e am )3une, nu 3u%em de)crie nici cea mai mică )au
cea mai vagă urmă a rumu)e;ii aceleia' Dar vrei )ă )&c&%im bineacerile LuiK #ici 3e ace)%ea
cuvn%ul nu le 3&a%e de)crie' De aceea !avel 6icea< =Iar lui Dumne6eu, mul;umire 3en%ru
darul $ău cel negrăi%?11' Fi iarăşi< =Cele ce &chiul n7a vă6u% şi urechea n7a au6i% şi la inima
&mului nu )7au )ui%, 3e ace)%ea le7a gă%i% Dumne6 eu cel&r ce7L iube)c 3e El?12' Fi iarăşi< O,
adncul b&gă;iei şi al 8n;ele3ciunii şi al ş%iin;ei lui Dumne6euQ C% )un% de necerce%a%e
udecă;ile Lui şi c% de ne3ă%run)e căile LuiQ
U I)' /, 27*' ( !)' , ' 191 In' 1, .' 11II C&r' (,1-' 121 C&r' 2, ('
Dar drag&)%ea cea 3e care a ară%a%7& 3en%ru n&i ce cuvn% & 3&a%e de)crieK De acea)%ă
drag&)%e iind uimi% I&an )3unea< =Căci Dumne6eu aşa a iubi% lumea, 8nc% 3e 4iul $ău cel
nul7#ă)cu% L7a da%?1*' Dar dacă vrei )ă au6i cuvin%ele Lui şi )ă ali d&rul Lui, a)cul%ă ce
6ice 3rin gura 3r&e%ului $ău< =Oar e emeia ui%ă 3e 3runcul ei şi de r&dul 3n%ecelui ei n7are
ea milăK Chiar cnd ea 8l va ui%a, Eu nu %e v&i ui%a 3e %ine?1' Fi aşa cum David )3unea< In ce
chi3 d&reş%e cerbul i6v&arele a3el&r, aşa Te d&reş%e )ule%ul meu 3e Tine, Dumne6eule, la el
şi @ri)%&) 6ice< =In ce chi3 8şi adună 3a)ărea 3uii, aşa am vru% )ă 8i adun 3e iii v&ş%ri şi nu a;i
v&i%?1-' Fi iarăşi< =In ce chi3 miluieş%e T a%ăl 3e ii, aşa a milui% D&mnul 3e cei ce )e %em de
El?1/' Fi iarăşi< =Ci c% de de3ar%e e)%e cerul de 3ămn%, a%% e)%e de mare mila Lui )3re cei
ce )e %em de El?1+' Fi aşa cum 3r&e%ul cau%ă ace)%e e>em3le 3en%ru a ară%a d&rul lui, la el şi

Dumne6eu )e &l&)eş%e de unele e>em3le, ca )ă ne ara%e n&uă drag&)%ea 3e care & are 3en%ru
mn%uirea n&a)%ră' Fi 3r&e%ul c&m3ară d&rul cu cerbul 8n)e%a% şi cu 3ămn%ul ar) de arşi;ă'
Iar Dumne6eu 8l c&m3ară cu drag&)%ea 3ă)ăril&r 3en%ru 3uii l&r şi gria 3ărin;il&r şi cu
8năl;imea cerului a;ă de 3ămn% şi drag&)%ea mamei 3en%ru 3runcii ei, nu iindcă ne iubeş%e
numai a%% c% iubeş%e & maică 3runcul ei, ci iindcă nu e)%e la n&i & mai mare d&vadă de
drag&)%e dec% cea e>3rima%ă 8n aceş%i %ermeni de c&m3ara;ie şi ace)%e e>em3le' Că nu ne
iubeş%e 3e n&i numai a%% c% iubeş%e & mamă 3e 3runcii )ăi, ci mul% mai mul%, a)cul%ă ce 6ice<
=Chiar cnd emeia va ui%a &dra)la ei, Eu nu %e v&i ui%a 3e %ine?1.' Acea)%a
1* In' *,1/'
1 I)' (,1-'
1- %' 2*, *+' Traducere du3ă &riginalul grec' Am re%radu) %e>%ul du3ă &riginal, iindcă
$n%ul I&an a3r&3ie cele d&uă %e>%e şi din 3unc% de vedere &rmal, ele avnd acelaşi 8nce3u%
&v T3drr&v'''
1/ !)' 102,1*'
1+ !)' 102,11'
1. I)' (,1-'
a )3u)7&, ară%nd că d&rul Lui 3en%ru n&i e)%e mai ierbin%e dec% &rice drag&)%e 3ărin%ea)că'
!e ace)%ea adunnciu7le 8n inima %a, medi%ea6ă adnc 8n )ine şi vei ace ierbin%e drag&)%ea %a
şi vei a3rinde mai )%răluci%&are lacăra drag&)%ei dumne6eieş%i' Dar iindcă, la n&i &amenii,
nimic nu &bişnuieş%e )ă a3rindă drag&)%ea 8n%r7a%%, c% amin%irea bineaceril&r de care ne7am
bucura%, )ă acem acelaşi lucru şi cu 3rivire la Dumne6eu' $ă cuge%ăm la c%e a ăcu% 3en%ru
n&i, 8n)uşi cerul, 3ămn%ul, marea, vă6duhul, 3&mii 3ămn%ul ui şi eluri%ele l&ri, animalele,
%r%&arele, cele din a3e şi cele din vă6duh, )%elele din cer, )&arele, luna, 8n%r7un cuvn%, %&a%e
cele vă6u%e, ulgerele, )ucce) iunea an&%im3uril&r, a n&3;ii şi a 6ilei, rev&lu;iile 3eri&dice ale
c&r3uril&r cereş%i' A )ula% 8n n&i )ulare de via%ă, ne7a dărui% ra;iunea, ne7a cin)%i% cu cea mai
mare )%ă73nire a)u3ra ă3%uril&r crea%e' A %rimi) la n&i 8ngeri, 3r&e;i şi a3&i 3e 4iul $ău Cel
nul #ă)cu%, ca %u )ă ii mn%ui%' Fi !avel nu 8nce%ea6ă )ă mil&cea)că< =8n numele lui
@ri)%&), aşadar ne 8nă;işăm ca mil&ci%&ri, ca şi cum Dumne6eu v7ar 8ndemna 3rin n&i' Hă
rugăm 8n numele lui @ri)%&), 8m3ăca;i7vă cu Dumne6eu?J1J' Fi nu )7a &3ri% aici, ci lund
8nce3u% din irea %a, =a aşe6a%7& de7a drea3%a $a mai 3re)u) de %&a%ă 8nce3ă% &ria şi )%ă3nia şi
dec% %&% numele ce )e numeş%e nu numai 8n veacul ace)%a, ci şi 8n cel vii%&r?20' Cu adevăra%
e)%e 3&%rivi% acum )ă )3unem< =Cine va grăi 3u%erile D&mnului şi cine va ace au6i%e %&a%e

laudele LuiK?21' Fi iarăşi< =Ce v&i ră)3lă%i D&mnului 3en%ru %&a%e c%e mi7a da% mieK?22' Ce
cin)%e e)%e a)emenea cu acea)%a că Fi7a lua% 8nce3u% din neamul n&)%ru a%% de l&vi%, a%% de
3lin de necin)%e, 8nc% )ă 8l aşe6e la a%%a 8năl;ime şi )ă 8l bucure de a%%a cin)%eK
?J 11 C&r' -, 20 2il E' 1,21'
21 !)' 10-, 2'
22 !)' 11-, *'
Dar nu cuge%a numai la bineacerile c&mun e că%re neamul &mene)c, ci cuge%ă la bineacerile
ăcu%e ;ie 8n)u;i, cum ar i, dacă ai că6u% )ub & al)ă acu6a;ie şi ai 3rimi% eliberare din
8nvinuire, dacă vre&da%ă la vreme de n&a3%e, că6nd 8n minile h&;il&r, ai )că3a% din
ca3canele l&r, dacă din vre& 3agubă ai &)% i6băvi% )au dacă 8n vre& b&ală ai că6u% şi ai 3rimi%
alinare'
-' Amin%eş%e7;i %&a%e bineacerile care ;i7au veni% ;ie de la Dumne6eu de7a lungul 8n%regii %ale
vie;i şi vei ala mul%e, nu numai cele din via;a %a 8n%reagă, ci şi numai cele din%r7& )ing ură 6i'
Fi dacă Dumne6eu ar vrea )ă 8;i 3ună dinain%e %&a%e bineacerile 3e care ni le7a ăcu% n&uă,
cele necun&)cu%e de n&i şi neş%iu%e, nu le7am 3u%ea număra' C;i dem&ni )un% 8n vă6duhuriQ
C%e 3u%eri 3&%rivniceQ Dacă Dumne6eu le7ar 8ngădui şi numai )ă 8şi ara%e a;a aceea
8nric&şă%&are şi ne3lăcu%ă, &are nu ne7am ieşi din min;i, nu am i 3ierdu;i, nu ne7am
8n)3ăimn%a de m&ar%eK Cuge%nd la %&a%e ace)%ea şi la 3ăca%ele n&a)%re 8n care cădem cu
ş%iin;ă şi cu neş%iin;ă, 98ncă şi acea)%a nu e)%e mică bineacere de a nu i 3ede3)i;i 8n iecare 6i
3en%ru 3ăca%ele n&a)%re: v&m 3u%ea )ă II iubim 3e Dumne6eu' Cnd %e gndeş%i c%e
3ăcă%uieş%i 8n iecare 6i, c%e bineaceri 3rimeş%i 8n iecare 6i, de c%ă 8ndelungă răbdare %e
bucuri, de c%ă liber%a%e şi că, dacă Dumne6eu %e7ar 3ede3)i 8n iecare 6i 3en%ru c%e
3ăcă%uieş%i, 8n )cur%ă vreme nici nu ai mai %răi, 9 du3ă măr%uria 3r&e%ului care 6ice< =De Te
vei ui%a la ărădelegi, D&amne, D&amne, cine va )ueriK?2*: a%unci I7ai aduce mul;umire şi
nu %e vei 8n%ri)%a 3en%ru nimic din cele ce ;i )e 8n%m3lă' Fi vei vedea că &ric% de mul%e vei
3ă%imi nu ;i )e ră)3lă%eş%e nicidecum du3ă c% ai meri%a' Avnd & a)%el de di)3&6i;ie a inimii,
vei a3rinde şi mai mul% d&rul şi vei 3u%ea )3une 3recum 3r&e%ul< 8n ce chi3 d&reş%e cerbul
i6v&arele a3el&r, aşa Te d&reş%e )ule%ul meu 3e Tine, Dumne6eule' E)%e demn de a cerce%a
3en%ru ce David alege
!)' 12(, *'
cerbul ca %ermen de c&m3ara;ie' 8n)e%a% e)%e cerbul şi 3en%ru acea)%a aleargă ne8nce%a% la
i6v&arele a3el&r' Dar e)%e 8n)e%a% şi 3rin ire şi din a3%ul că mănncă şer3i şi )e hrăneş%e cu

carnea l&r' Fi %u ă acelaşi lucru' ănncă şar3ele cel 8n;elegă%&r, %rn%eş%e la 3ămn% 3ăca%ul
şi vei 3u%ea 8n)e%a cu d&rul du3ă Dumne6eu ' Căci aşa cum & c&nş%iin;ă vicleană ace )ule%ul
)3urca% şi ne aruncă 8n necun&ş%in;ă, la el, dacă %rn%im la 3ămn% 3ăca%ele n&a)%re, dacă ne
cură;im viclenia, ne v&m 3u%ea de)chide )3re d&rul duh&vnice)c şi v&m 3u%ea )ă 8l chemăm
3e Dumne6eu cu rvnă şi )ă a3rindem şi mai 3u%ernic lacăra iubirii, )ă cn%ăm nu numai cu
bu6ele, ci şi cu a3%ele ace)%e cuvin%e ale 3r&e%ului David' Căci 3en%ru acea)%a ne7a cn%a%
erici%ul acela 3)almii, )au mai degrabă nu el, ci harul Duhului, nu ca )ă )3unem numai cu7
vin%ele, ci ca )ă le cuge%ăm 3rin 8n)eşi a3%ele' $ă nu cre6i că vii aici numai 3en%ru a )3une
cuvin%ele, ci a%unci cnd cn;i, )ă )&c&%eş%i 3)almul un legămn%'
Cnd )3ui< In ce chi3 d&reş%e cerbul i6v&arele a3el&r, aşa Te d&reş%e )ule%ul meu 3e Tine,
Dumne6eule, ai ăcu% un legămn% cu Dumne6eu, ai )emna% un 3ac%, ără hr%ie şi cerneală,
măr%uri)ind 3rin cuvn% că 8l iubeş%i mai 3re)u) de &rice, că nu alegi nimic 8n aară de El şi că
ar6i 3en%ru drag&)%ea Lui' Dacă, ieşind din bi)erică, vei vedea & emeie rum&a)ă că %e a%rage
8n chi3 de)rna% şi %e cheamă la drag&)%ea ei, )3une7i< nu 3&% )ă %e urme6 3e %ine, iindcă am
ăcu% un legămn% cu Dumne6eu, de a;ă iind ra;ii, 3re&;ii, 8nvă;ă%&rii, am măr%uri)i% şi am
ura% 3rin 3)almul ace)%a a)%el )ă 8l iube)c 3e El< In ce chi3 d&reş%e cerbul i6v&arele a3el&r,
aşa Te d&reş%e )ule%ul meu 3e Tine, Dumne6eule' ă %em )ă calc legămn%ul, 3rin urmare,
medi%e6 la drag&)%ea Aceluia' Dacă vei vedea argin% e>3u) 8n 3ie;e )au vre& man%ie auri%ă, 3e
al;ii că merg cu alai, avnd )lui%&ri şi cai cu rie de aur, )ă nu 3ă%imeş%i nimic de la
8nchi3uirea aceea, ci, iarăşi, de3ăr7%ea6ă7%e şi )3une )ule%ului %ău< T&cmai am cn%a%< In ce
chi3 d&reş%e cerbul i6v&arele a3el&r, aşa Te d&reş%e )ulc%id meu 3e Tine,
Dumne6eule, şi ne7am a)uma% $cri3%ura şi ne7am 8n)uşi% cuvn%ul'
#imic )ă nu iubim din cele 3ămn%eş%i şi %recă%&are, 3en%ru ca acea)%ă drag&)%e )ă rămnă
8n%reagă şi ca nu cumva, 8m3ăr;indu7)e, )ă devină mai )labă' Acea)%ă b&gă;ie 3&a%e )ă ne
dăruia)că &rice c&m&ară, &rice )lavă, &rice av&are, &rice aimă' !e acea)%a )ă & 3ă)%răm şi )ă
nu cerem nimic al%ceva' Căci dacă unii iube)c cu & iubire ruşin&a)ă şi ade)ea ard 3en%ru vre&
a%ă rum&a)ă şi nu )e 8n%&rc, chiar dacă 3ărin;ii 8i amenin;ă, chiar dacă 3rie%enii 8i
ba%&c&re)c şi mul;i al;ii 8i lea3ădă, ci )un% a%raşi de aceea şi di)3re;uie)c ca)a şi m&ş%enirea
3ărin%ea)că, şi )lava, şi cin)%ea, şi 8ndemnurile 3rie%eneş%i, )&c&%ind că au mare mngiere de
%&a%e ace)%ea, dacă au 3ar%e de bunăv&in;ă numai din 3ar%ea celei iubi%e şi )ăracă de ar i, şi
li3)i%ă de cin)%e' Dar cei care 8l iube)c 3e Dumne6eu cum v&r )im;i ceva din cele &meneş%i
ie )%răluci%&are, ie 8n%ri)%ă%&areK #ici nu v&r băga de )eamă an%a)mele vie;ii 3re6en%e, iind

a%raşi numai )3re drag&)%ea aceea, ci 8şi rd de &rice 8m3reurare av&rabilă )au neav&rabilă,
dărui;i cu %&%ul d&rului de Dumne6eu şi nimic al%ceva vă6nd şi numai 3e aceea 8nchi3uindu7
şi7& 3re%u%indeni şi &ricnd şi )&c&%indu7)e că )un% mai erici;i dec% %&;i' Fi ie că )un% 8n
)ărăcie, 8n necin)%e, 8n lan;uri, 8n neca6uri şi 8n%ri)%ări şi 8n cele mai de 3e urmă rele, )e
)&c&%e)c că )un% 8n%r7& )%are mai bună dec% 8nşişi 8m3ăra;ii, 8n %&a%e 3e care le 3ă%ime)c, &
)ingură minuna%ă mngiere avnd, a3%ul că 3ă%ime)c ace)%ea 3en%ru Cel d&ri%'
/' De aceea şi $n%ul !avel, iind 8n m&ar%ea cea de iecare 6i, 8n 8nchi)&are, 8n nauragii, 8n
3u)%ie, biciui%, 8n mii de al%e 3er)ecu;ii, )e bucura şi )e ve)elea, )ăl%a de bucurie şi )e lăuda şi
une&ri 6icea că nu numai =8n%ru nădedea )lavei lui Dumne6eu, ci ne lăudăm şi 8n
)uerin;e?2 al%e&ri că< =mă bucur de )uerin;ele mele 3en%ru v&i şi 8m3line)c, 8n %ru3ul meu,
"&m' -, 27*'
li3)urile neca6uril&r lui @ri)%&)?2* şi numeş%e a3%ul har, măr%uri)ind a)%el şi 6icnd că
=n&uă2/ aşa ne7a &)% dărui% de la @ri)%&) ca nu numai )ă credem 8n El, ci )ă şi 3ă%imim
3en%ru El?2+'
O a)emenea di)3&6i;ie a inimii )ă ne )%răduim )ă avem şi n&i şi )ă 3ur%ăm cu bucurie %&a%e
neca6urile care vin a)u3ra n&a)%ră' Dar v&m 3u%ea )ă le 3ur%ăm, dacă 8l v&m iubi 3e
Dumne6eu, aşa cum L7a iubi% 3r&e%ul' Căci nu numai din ace)% ver)e% )e vede drag&)%ea lui
3en%ru Dumne6eu, ci şi din cuvin%ele urmă%&are' Căci 6icnd In ce chi3 d&reş%e cerbul i67
v&arele a3el&r, aşa Te d&reş%e )ule%ul meu 3e Tine Dumne6eule, a adăuga%< 8n)e%a%7a )ule%ul
meu de Dumne6eul cel viu cnd v&i veni şi mă v&i ară%a e;ei lui Dumne6euK #u a 6i) a
iubi% )ule%ul meu 3e Dumne6eul cel viu, nici 8ndrăgi%7a )ule%ul meu 3e Dumne6eul cel viu,
ci ca )ă ara%e di)3&6i;ia inimii, )e%e numeş%e drag&)%ea, d&uă lucruri ară%ndu7ne, ierbin;eala
drag&)%ei şi 3ermanen;a ei' Căci aşa cum cei 8n)e%a;i 3ă%ime)c acea)%a nu d&ar 8n%r7& )ingură
6i )au d&uă )au %rei, ci 8n%reaga via;ă, la acea)%a ducndu7i irea 8n)ăşi, la el şi erici%ul ace)%a
şi %&;i )in;ii nu 8n%r7& )ingură 6i )un% 8n )%ră 3ungerea inimii, ca cei mai mul;i din%re &ameni ,
nici 8n d&uă )au %rei 6ile 9căci acea)%a nu e)%e nimic de mirare:, ci ne8nce%a% şi 8n iecare 6i
)%ăruie 8n iubire cu evlavie şi 8şi )3&re)c ne8nce%a% drag&) %ea' Ceea ce e>3rimă şi 3r&e%ul 6i 7
cnd< 8n)e%a%7a )ule%ul meu de Dumne6eul cel viu, vrnd %&%&da%ă )ă ne ara%e şi cau6a, vrnd
)ă ne ara%e 3rin el 8n)uşi cum e)%e 3&)ibil )ă 8l iubeş%i 3e Dumne6eu a)%el' Căc i 3rin ceea ce
urmea6ă a ară%a% acea)%a 6icnd< 8n)e%a %7a )ule%ul meu de Dumne6eu şi a3&i adaugă, cel viu,
8ndemnnd şi )%rignd %u%ur&r cel&r ce %ne)c du3ă lucruri 3ămn%eş%i'

!en%ru ce rămne;i la drag&)%ea 3en%ru %ru3K !en%ru ce cău%a;i la %ru3uriK !en%ru ce cău%a;i
)lavăK !en%ru ce %ni;i
2- C&l' 1, 2'
2/ La $n%ul I&an a3are n&uă n,uTv 8n #&ul Te)%amen%, uuTv, v&uă'
2+ 4ili3' 1,2('
du3ă de)ă%ăriK #imic din%re ace)%ea nu rămne, nimic nu %răieş%e veşnic, ci %&a%e curg şi %rec
şi )un% mai deşar%e ca umbra şi mai 8nşelă%&are ca vi)ele, mai %recă%&are ca l&rile de
3rimăvară' nele 3ier &da%ă cu via;a acea)%a, iar al%ele 8ncă mai 8nain%e )e nimice)c' !&)e)ia
l&r e)%e ne)igură, 3ărelnică bucurarea de ele, ra3idă )chimbarea' Dar la Dumne6eu, nimic nu
e)%e a)%el, ci Acela %răieş%e şi rămne mereu ne3rimind nici )chimbare, nici m&diicare'
Aşadar, lă)nd 3e cele vremelnice şi %recă%&are )ă7L iubim 3e Cel veşnic şi ne3ieri%&r' Căci
nu )e 8n%m3lă ca cel ce II iubeş%e 3e Ace)%a )ă ie vre&da%ă ruşina%, )ă ie )ărăci% )au
de)3ăr;i% de Cel iubi%' Căci cel ce iubeş%e avu;iile ie cnd vine )rşi%ul, ie mai 8nain%e de
)rşi% )e vede de)3uia% de cele d&ri%e' Fi cel ce iubeş%e )lava de aici 3ă%imeş %e acelaşi lucru'
Dar ade)ea şi rumu)e;ea %ru3uril&r )e )%inge 8ncă şi mai re3ede şi, 3e )cur%, %&a%e cele
3ămn%eş%i, vremelnice şi %recă%&are' ai 8nain%e chiar de a a3ărea 8n &chii n&ş%ri, 8nda%ă 3ier
şi )e &ile)c'
Dar drag&)%ea 3en%ru cele duh&vniceş%i e)%e cu %&%ul al%el, ea creş%e ne8nce%a% şi 8nl&reş%e,
nici nu 8mbă%rneş%e, nici nu )e 8nvecheş%e' #u e)%e )u3u)ă nici )chimbării, nici )%ricăciunii,
nici incer%i%udinii vii%&rului' Ci 8i &l&)eş%e şi aici 3e cei ce & 3&)edă şi 8i 8mbracă
3re%u%indeni, iar cnd 3leacă din acea)%ă via;ă nu 8i 3ără)eş%e, ci merge 8m3reună cu ei şi 8i
8n)&;eş%e şi 8i ara%ă mai )%răluci%&ri 8n 6iua aceea dec% lumină%&rii cerului' Ceea ce ş%iind şi
erici%ul David, )%ăruia 8n drag&)%ea lui Dumne6eu, dar nu răbda )ă ;ină 8nlăun%rul )ău
drag&)%ea lui, ci )e )%răduia 8n %&% chi3ul )ă ara%e cel&r ce a)cul%ă &cul care 8l ardea 3e
dinlăun%ru' Căci du3ă ce a 6i)< In)e%a%7a )ule%ul meu de Dumne6eul cel viu, a adăuga%< Cnd
v&i veni şi mă v&i ară%a e;ei lui Dumne6eul He6i 3e &mul a3rin) şi mi)%ui% de d&rul du3ă
Dumne6euK F%ie că, 3lecnd de aici, II va vedea 3e Dumne6eu şi nu rabdă amnarea 3nă
a%unci' #u rabdă 8n%r6ierea 8n%lnirii cu Dumne6eu şi aici ne ara%ă n&uă acelaşi cuge% cu al
A3&)%&lului' Căci şi acela )u)3ina 3en%ru vii%&area 3lecare de aici' Fi David a 3ă%imi% acelaşi
lucru' De aceea 6ice< Cnd v&i veni şi mă v&i ară%a e;ei lui Dumne6e uK Fi ar i un mare ac%
de vir%u%e, dacă un &m )im3lu, )meri% şi %răind 8n )ărăcie ar di)3re;ui via;a acea)%a 3re6en%ă'
Cu c% mai mare e)%e vir%u%ea unui rege S3recum David care )e bucură de a%%a de)ă%are,

care are 3ar%e de a%%a )lavă, care a re3ur%a% mii de vic%&rii, care a birui% 8n mul%e ră6b&aie şi
care e)%e )%răluci%&r şi )lăvi% 3re%u%indeni, dar care rde de %&a%e ace)%ea şi de b&gă;ie, şi de
)lavă, şi de &rice de)ă%are şi %neş%e du3ă cele vii%&areK Acea)%a e)%e gndirea unui )ule%
măre;, ace)%a e)%e un )ule% il&)& şi 8nari3a% de drag&)%ea 3en%ru cer'
+' !e ace)%a, aşadar, )ă 8l imi%ăm şi n&i şi )ă nu admirăm 3e cele 3re6en%e, ca )ă le admirăm
3e cele vii%&are' $au mai degrabă )ă le admirăm 3e cele vii%&are, ca )ă nu rămnem la
admira;ia cel&r 3re6en%e' Căci dacă v&m 3e%rece ne8nce%a% cu ace)%e adevăruri şi dacă v&m
avea min%ea la 8m3ără;ia ceruril&r, la nemurire, la via;a cea veşnică, la c&rul 8ngeril&r, la
3e%recerea 8m3reună cu @ri)%&), la )lava aceea ără de 3a%ă, la via;a aceea liberă de &rice
chin, a%unci v&m vedea că lacrimile, )uerin;ele, 3ln)ul, m&ar%ea, %ruda, bă%rne;ea, b&ala,
)lăbiciunea şi )ărăcia, cal&mnia, văduvia, 3ăca%ul , c&ndamnarea şi 3edea3)a, &)nda şi &rice
al%ceva care e)%e 8n%ri)%ă%&r şi ne3lăcu% din via;a acea)%a, %&a%e ace)%ea di)3ar c&m3le % lă)nd
8n l&c 3acea, blnde;ea, bunăv&in;a, drag&)%ea, bucuria, )lava, cin)%ea, )%rălucirea şi %&a%e
celelal%e 3e care cuvn%ul nu le 3&a%e de)crie' A%unci, nimic din%re cele 3re6en%e nu ne mai
3&a%e ;ine, ci v&m 3u%ea )3une şi n&i cu 3r&e%ul< Cnd v&i veni şi mă v&i ară%a e;ei lui
Dumne6eu' Dacă v&m avea acea)%ă di)3&6i;ie a inimii, nu v&m cădea nici 8n nebunia du3ă
)%rălucirea vie;ii, nici 8n )lăbiciunea din 3ricina neca6uril&r, nici nu ne va 3u%ea ;ine 3i6ma
)au )lava deşar%ă, nici &rice al%ceva din ace)%ea' Aş adar, )ă nu in%răm aici 3ur şi )im3lu, nici
)ă a)cul%ăm la 8n%m3lare ace)%e ver)e%e, ci )ă 3lecăm de aici 3rimind ace)%e ver)e%e ca un
ba)%&n de )3riin' 4iecare ver)e% e)%e de aun) 3rin el 8n)uşi )ă ne 8nal;e la mul%ă 8n;ele3ciune
şi )ă ne 8ndre3%e credin;a şi )ă ne aducă cele mai mari &l&a)e 3en%ru via;a n&a)%ră' Dacă v&m
cerce%a cu a%en;ie iecare cuvn% v&m r&di mul%e bună%ă;i' #u %rebuie )ă inv&căm aici nici
)ărăcia, nici li3)a %im3ului liber, nici 8nce%ineala min;ii' Eş%i )ărac şi 3rin )ărăcie eş%i 8n
im3&)ibili%a%ea de a7;i 3r&cura căr;i )au ai căr;i, dar nu %e bucuri de răga6ul de a le ci%i, a%unci
;ine min%e numai ace)%e ver)e%e din 3)almi 3e care i7ai cn%a% aici, nu & da%ă )au de d&uă &ri
)au de %rei &ri, ci ade)e&ri şi 3lecnd de aici, vei 3rimi mare mngiere'
He6i ce c&m&ară ne7a de)chi) n&uă ace)% ver)e%K Fi )ă nu7mi 6ică cineva că mai 8nain%e de
%lcuirea acea)%a nu ş%iai 3u%erea ver)e%ului, căci mai 8nain%e de &rice %lcuire, ver)e%ul )e
de)c&3eră &ricui vrea )ă a)cul%e cu a%en;ie' Căci dacă %e vei 8nvă;a )ă )3ui< 8n ce chi3 d&reş%e
cerbul i6v&arele a3el&r, aşa Te d&reş%e )ule%ul meu 3e Tine, Dumne6eule' 8n)e%a%7a )ule%ul
meu de Dumne6eul cel viu' Cnd v&i veni şi mă v&i ară%a e;ei lui Dumne6euK, ace)%e

cuvin%e )ingure, şi ără %lcuire, 3&% )ă %e de3rindă %&a%ă 8n;ele3ciunea' Fi nu numai ace)%e
ver)e%e, ci iecare din 3)almi 3&a%e )ă ne dăruia)că aceeaşi b&gă;ie' Fi dacă )3ui iarăşi<
=4erici% bărba%ul care )e %eme de D&mnul? vei 3u%ea 8n;elege şi )ingur ceea ce )3une 7 adică
nu cel ce are 3ar%e de b&gă;ie, de 3u%ere, de rumu)e;e, nici cel 8m3&d&bi% cu &r;ă, care are
ca)e )%răluci%&are, nici cel ce are dregă%&rii )au cel ce l&cuieş%e 3ala%e 8m3ără%eş%i' Ci 3e acela
care 3e%rece 8n evlavie, 8n 8n;ele3ciune, care %răieş%e 8n rica lui Dumne6eu, 3e acela 8l vei
erici nu numai 3en%ru cele vii%&are, ci chiar şi 3en%ru cele 3re6en%e ' Căci 8ncă de aici ace)%a
e)%e mai 3u%ernic dec% cel din%i' Căci dacă b&ala 8i a%inge 3e amnd&i, cel 8mbrăca% 8n
3ur3ură nu are nici & mngiere 8n ne3u%in;a )a de la mul;imea găr6il&r )au a )%rălucirii, ci, 8n
a;a rudel&r, a 3ărin;il&r şi a %u%ur&r, 6ace ar6nd ca 8n%r7un cu3%&r' Dar cel ce %răieş%e 8n
evlavie şi care )e %eme de Dumne6eu, ără 3ărin;i, ără )lui%&ri, 3riveş%e la cer nu de mul%e
&ri, ci de d&uă )au %rei &ri şi %&% cu3%&rul acela )e )%inge'
Cineva ar 3u%ea vedea acelaşi lucru 8n nen&r&cirile şi neca6urile care vin a)u3ra n&a)%ră 3e
neaş%e3%a%e< 3e cei ala;i 8n b&gă;ie şi 8n )%rălucire 8i %ulbură, iar 3e cei ala;i 8n evlavie şi
%răind cu 8n;ele3ciune 8i ace )ă )u3&r%e %&a%e ără %ulburare' Fi 8n aară de %&a%e ace)%e
8ncercări, c&nş%iin;a celui ce )e %eme de Dumne6eu e)%e 3lină de & bucurie mai mare şi mai
cura%ă dec% c&nş%iin;a unui )ule% ce )e bucură de b&gă;ie' Acela, deşi )e bucură de de)ă%are
8n e>%eri&r, %răieş%e mai greu dec% unul care )ueră de &ame, iindcă 3r&3riile rău %ă;i 8i )un%
3re6en%e 8n amin%ire mereu, 8n)&;indu7)e cu & c&nş%iin;ă rea' Dar celălal%, chiar dacă e)%e
li3)i% de hrana nece)ară, e)%e mai erici% dec% cei ce )e bucură de mii de de)ă%ări, el )e
hrăneş%e cu cele mai bune nădedi, aş%e3%nd ră)3la%a a3%el&r )ale bune 8n iecare 6i' Dar nu
vreau )ă 3relunge)c 3rea mul% cuvn%ul, ca )ă nu vă &b&)e)c şi la) iubi%&ril&r de &)%eneală
gria de a ci%i iecare ver)e% şi )ă cerce%e6e 3u%erea 3e care & c&n;ine' 8nchei aici cuvn%ul
meu, 8ndem7nndu7vă 3e v&i la drag&)%e, ca )ă nu ieşi;i de aici ără r&d, ci )ă 3ă6i;i ace)%e
ver)e%e, 3rimindu7le ca 3e niş%e mărgări%are' edi%a;i7le aca)ă ne8nce%a% şi )3une;i 3rie%enil&r
şi )&;iil&r %&a%e ace)%ea' Fi dacă vă %ulbură vre& 3a%imă )au vre& 3&%ă, )au mnia )au &ricar e
al%ă 3a%imă ira;i&nală, cn%a;i ace)%e ver)e%e ne8nce%a%, ca )ă ne bucurăm şi 8n via;a acea)%a de
mul%ă liniş%e şi 8n via;a vii%&are )ă d&bndim bună%ă;ile cele veşnice, cu harul şi iubirea de
&ameni ale D&mnului n&)%ru Ii)u) @ri)%&), 3rin Care şi cu Care ie )lava, 3u%erea, cin)%ea,
8m3reună cu Ta%ăl şi cu Duhul $n% acum şi 3ururea şi 8n vecii vecil&r' Amin'
!)almul *
Cn%are de biruin;ă, 3en%ru iii lui C&re' Dumne6eule, cu urechile n&a)%re am au6i%, 3ărin;ii

n&ş%ri ne7au )3u) n&uă, lucrul 3e care l7ai ăcu% 8n 6ilele l&r, 8n 6ilele cele de demul%' Al%
%raducă%&r 6ice =8n 6ilele cele de mai 8nain%e?' Al%ul, =S6ilele cele de la 8nce3u%?'
1' !r&e%ul r&)%eş%e ace)% 3)alm, dar nu 8n numele )ău, ci 8n numele acabeil&r , i)%&ri)ind şi
3reve)%ind cele ce v&r avea l&c 8n vremea l&r' Căci aşa )un% 3r&e;ii, 3arcurg %&a%e %im3urile,
3re6en%ul, %recu%ul şi vii%&rul' Dar e)%e nece)ar mai 8n%i )ă )3unem cine erau aceş%i acabei,
ce a3%e au avu% şi ce 8ncercări au 3ă%imi%, a)%el 8nc% )ubiec%ul 3)almului )ă ie mai lim3ede'
Cnd An%i&h E3ian a veni% 8n Iudeea di)%rugnd %&a%e şi 3e mul;i )ilindu7i )ă 8şi %răde6e
legea şi credin;a 3ărin%ea)că, acabeii au răma) nevă%ăma;i cu nimic de ace)%e 8ncercări' Fi
cnd ră6b&iul a deveni% &ar%e greu şi nu au mai 3u%u% )ă acă nimic, )7au a)cun)' Fi a3&)%&lii
au ăcu% acea)%a mai %r6iu' Căci nu )e aruncau mereu, la vedere, 8n mil&cul 3eric&lel&r, ci
ade)e&ri )e re%răgeau ugind şi a)cun76ndu7)e' Du3ă ce au mai re)3ira% 3u;in, ieşind aară
din 3eş%eri şi din a)cun6ă%&ri au ş%iu% nu numai )ă )e )alve6e 3e ei 8nşişi, ci şi 3e al;ii, 3e c%
le era cu 3u%in;ă' $%răbă%eau ce%a%ea şi ;ara 8n%reagă şi 8i adunau 8n urul l&r 3e %&;i cei 3e care
i7au ala% %răind )ănă%&) du3ă lege, 3e mul;i din%re cei de)curaa;i şi c&ru3;i iarăşi 8i 8ncuraau,
c&nvingndu7i )ă )e 8n%&arcă la legea 3ărin%ea)că' Căci 6iceau că Dumne6eu e)%e iubi%&r de
&ameni şi nici&da%ă nu re)3inge mn%uirea celui ala% 8n 3&căin;ă' Ace)%ea 6icndu7le, au
)%rn) & arma%ă de bărba;i vi%ei' Căci nu lu3%au 3en%ru emei şi c&3ii şi )lui%&ri, nici măcar
3en%ru )alvarea 3a%riei din r&bie, ci lu3%au 3en%ru legea şi credin;a 3ărin;il&r l&r' Fi
Dumne6eu era Cel care 8i c&nducea' Aşadar, aşe6a;i 8n linie de bă%aie şi dn7du7şi )ule%ele
l&r, 8i nimiceau 3e cei 3&%rivnici, 3unndu7şi 8ncrederea nu 8n armele l&r, ci avnd dre3%
armură nebirui%ă 8n)ăşi cau6a lu3%ei' De aceea, mergnd la lu3%ă, nu )%rigau, nu cn%au
cn%ece de ră6b&i, cum ac unii, nici nu luau cu ei cn%ăre;i la in)%rumen%e, 3recum 8n al%e
arma%e' Ci II chemau 3e Dumne6eu de )u) )ă ie de a;ă şi )ă lu3%e 8m3reună cu ei şi )ă le
8n%indă mna, iindcă 3en%ru El lu3%au şi 3en%ru )lava Lui'
$ă vedem aşadar, ce )3une acea)%ă arma%ă a lui Dumne6eu care, 3rin au%&rul dumne6eie)c,
e)%e 3e 3unc%ul de a7i a%aca 3e duşmanii )ăi< Dumne6eule, cu urechile n&a)%re am au6i%' nii
din%re cei aduna;i cu ei, vă6nd linia de bă%aie şi mul;imea arma%ei lui An%i&h, amin%indu7şi
vic%&ria lui şi a3%ul că 3e %&;i i7a 3u) 3e ugă şi )&c&%ind a3&i 3r&3ria )lăbiciune şi a3%ul că
erau 3u;ini, deveneau mai )labi şi mai de)curaa;i' Iuda acabeul, ca )ă le ridice curaul, ară7
%nd că %&%ul 8n lu3%ă de3inde cie Dumne6eu şi că, chiar ără &)%aşi, dacă El lu3%ă cu ei, 8i
ace 3u%ernici, le dă 8ndemn şi )a% &ş%enil&r )ub &rmă de rugăciune şi, v&rbind a)%el cu
Dumne6eu, 8i ace 3e aceia mai rvni%&ri' #u mică e)%e 3ar%ea ace)%ei rugăciuni' Căci nu ar i

avu% aceeaşi 3u%ere cuvn%ul 8ndre3%a% că%re aceia şi cel adre)a% lui Dumne6eu' De aceea,
c&n%inund )3unea< Că nu cu )abia l&r au m&ş%eni% 3ămn%ul şi bra;ul l&r nu i7a i6băvi%' Căci
acea)%a 8i cş%iga 3e cei mai )labi 8n a 8nrun%a 3eric&lele şi 3e cei care cău%au i6bnda 3rin
3u%erile &meneş%i' Căci &rice rugăciune e)%e un 8ndemn 3en%ru &ş%eni de a7şi 3une %&a%ă
nădedea 8n Dumne6eu şi de a a%rna de El nădedea biruin;ei'
Dar 3en%ru ce nu a )3u) )im3lu am au6i%, ci cu urechile n&a)%re am au6i%' Căci cu care al%
&rgan al %ru3ului 3&a%e cineva au6iK #u cumva )3une v&rbe de 3ri)&)K $ă nu ieQ Ci e)%e un
&bicei c&mun &amenil&r, cnd 3&ve)%e)c lucruri de care )un% )iguri şi care au 8n &chii l&r &
im3&r%an;ă mare, )ă )e e>3rime a)%el a;ă de al;ii care nu au aceeaşi cer%i%udine şi )ă )3ună
că au au6i% cu urechile l&r' Fi nu numai 8n acea)%ă 8m3reurare, ci şi 8n al%ele a)emenea ne
e>3rimăm a)%el, inv&cnd măr%uria )im;uril&r n&a)%re' E)%e mai vrednic de cre6are
%
3rin a3%ul că )e adaugă măr%uria urechil&r' 4iindcă acem acelaşi lucru şi cu &chii şi minile'
Ca a%unci cnd )3unem< cele 3e care minile n&a)%re le7au a%in)' Fi a3&)%&lii )3uneau< =Ce
am vă6u% cu &chii n&ş%ri, ce am 3rivi% şi minile n&a)%re au 3i3ăi%?1' He6i şi de aici, de la
ace)% 8nce3u%, care era vir%u%ea acabeil&r' !ă%imind a%%ea şi a%%ea lucruri 8nric&şă%&are
3en%ru Dumne6eu 7 şi7au 3ierdu% 3a%ria, liber%a%ea, au că6u% 8n 3rimedii, al;ii au deveni%
ugari, 3ribegind 3rin mun;i şi 3u)%ie%ă;i 7, nu )3un nimic din%re %&a%e ace)%ea acum, că a)%a şi
a)%a am 3ă%imi% 3en%ru Tine, au%ă7ne n&uă' Ci ca şi cum ar i li3)i;i de ace)%e 8ndre3%ă;iri şi
ca şi cum nu ar avea 8ndră6nire din a3%ele l&r, aşa ală )că3are la Dumne6eu, )3re cele
lucra%e de )%răm&şii l&r' 4a3%ul de a nu avea cineva 8ndră6nire 3en%ru a3%ele )ale nu e)%e
nimic de mirare, )3re acea)%a iind a%raşi de nev&ie' Dar acabeii ar i 3u%u% inv&ca lucruri
măre;e din a3%ele l&r şi %&%uşi ei cer ca nu 3rin ace)%ea )ă ie i6băvi;i, ci 3rin iubirea de
&ameni a lui Dumne6eu de care )7au bucura% şi )%răm&şii l&r, iar ace)%a e)%e un )emn de mul%ă
)merenie' #u mică 3ricină de rvnă li )7a gă%i% l&r şi de aici' Căci e)%e de aun) şi numai
3r&nun;area numelui lui Dumne6eu ca )ă nimicea)că mii de duşmani'
2' !ărin;ii n&ş%ri nc7au )3u) n&uă' Au6i;i aici %&;i c;i )un%e;i ne3ă)ă%&ri cu c&3iii v&ş%ri, c;i 8i
lă)a;i )ă cn%e cn%ece diav&leş%i şi de i)%&ri)irile dumne6e ieş%i nu vă 8ngrii;i' Dar aceş%ia nu
)un% a)%el, ci 8şi 3e%receau via;a a)cul%nd i)%&ri)irea i)3răvil&r lui Dumne6eu' Fi 8nd&i% era
cş%igul' Căci cei care le7au 3ă%imi%, avnd 8n min%e amin%irea bineaceril&r, deveneau mai
buni' Iar iii acel&ra luau din ace)%e 3&ve)%iri nu mic 8nce3u% al cun&ş%in;ei lui Dumne6eu'
Căci

I In' 1,1'
$cri3%ura era 3en%ru aceş%ia gura acel&r a3%e şi &rice şc&ală şi &rice 8nvă;ă%ură le i)%&ri)eau,
8nc% nimic nu era mai de)ă%ă%&r dec% ace)%ea şi nimic nu era mai &l&)i%&r' Căci dacă
)im3lele 3&ve)%iri, mi%urile şi legendele &bişnuie)c ade)e&ri )ă 3&vă;uia)că )ule%ele, cu c%
mai mul% ace)%e )crieri ara%ă mul%a bineacere, 3u%ere, 8n;ele3ciune, 3ur%are de griă şi 8l
%re6e)c 3e a)cul%ă%&r şi 8l ac mai )rgui%&r' Căci cei care au &)% de a;ă la evenimen%e şi care
le7au vă6u% cu &chii l&r, %ran)mi%eau amin%irea l&r urmaşil&r şi au6ul l&r era 3en%ru ei la el de
vrednic de cre6are ca şi vederea l&r' Căci cei care nu au &)% de a;ă şi care nu au vă6u% cu
&chii cele 3e%recu%e nu au cre6u% mai 3u;in dec% cei care au &)% mar%&ri &culari la
evenimen%e' Căci era 3en%ru ei şi acea)%a nu mică ungere )3re credin;ă'
$ă vedem acum ce i)%&ri)eau şi dacă 8şi amin%eau acelaşi )ubiec %' Fi 8n )rşi%, cel ce vrea )ă
ceară ceva de la Dumne6eu şi )ă &b;ină 8m3linirea cererii %rebuie )ă ceară 3&rnind de la un
har a)emănă%&r da% al%&ra' Ceea ce vreau )ă )3un acea)%a e)%e< un )lui%&r cere de la n&i un
dar' Dacă ace)%a ara%ă că şi al%ul a 3rimi% acelaşi dar, aduce & mai mare 8ndre3%ă;ir e 3en%ru a
3rimi la el, aară numai dacă e>em3lul celui din%i nu e)%e aec%a% de vre& dieren;ă' Adică
dieren;ă a 3er)&anei )au a lucrului 3e care 8l cere' Dacă cel ce a 3rimi% e)%e 8n aceeaşi
c&ndi;ie cu cel ce cere şi dacă ceea ce cere e)%e la el, e>em3lul e)%e vala bil' Dar dacă unul a
lua% 3e dre3% şi al%ul nu, 8n al d&ilea ca6, e)%e nev&ie de & mai mare rugămin%e' E)%e nece)ar
ca şi din $cri3%uri )ă clariic ceea ce )3un' Canaaneeanca, iindcă a au6i%< =#u e)%e bine )ă iei
3inea c&3iil&r şi )ă & dai cinil&r?, )3une< =Da, D&amne, dar şi cinii mănncă din
irimi%urile ce cad de la ma)a )%ă3nil&r l&r?2' Fi !avel, )criind c&rin%enil&r, 6ice< =Dacă al;ii
)e bucură de ace)% dre3% a)u3ra v&a)%ră, &are nu cu a%% mai mul% n&iK?*,
2 %' 1-, 2/72+' 11 C&r' (,12'
aici avnd & mai mare 8ndre3%ă;ire de la dieren;a de 3er)&ană' Fi iarăşi )criind lui 4ilim&n<
=inimile )in;il&r )7au &dihni% 3rin %ine, ra%e' De aceea, deşi avnd 8n @ri)%&) %&% dre3%ul )ă7;i
3&runce)c ce )e cuvine, 3en%ru drag&)%e, 8;i ac mai degrabă & rugămin%e?' Aici e>em3lul
e)%e de la egali%a%e' Cnd cineva a 3rimi% 3rimul e)%e ca şi cnd ar de)chide 3&r;ile celui de7al
d&ilea, ie că e)%e acelaşi cel ce cere, ie că cere acelaşi lucru' Dar nu numai 3rin cele ce )un%
da%e al%&ra, ci şi 3rin cele care ne )un% da%e dea n&uă 8nşine, rugăciune a devine ade)e&ri mai
3u%ernică' Ceea ce şi $n%ul !avel ace )criind că%re ili3eni şi 6icnd< =!en%ru că şi 8n
Te)al&nic, & da%ă şi a d&ua &ară, mi7a;i %rimi) ca )ă am cele %rebuinci&a)e ?*' De aceea mul;i
dnd mul%&ra 8i 8ndeamnă )ă nu )3ună al%&ra, ca nu cumva un )ingur dar dărui% unuia )ă 8i

acă 3e mul;i )ă ceară de la cel care a da%, ne3u%nd reu6a ceea ce a da% & da%ă' Oamenii
3&runce)c acea)%a de %eamă )ă nu )ărăcea)că dnd mereu' Dar Dumne6eu e)%e dim3&%rivă, El
ve)%eş%e şi )%rigă darurile 3e care le7a da% al%&ra, 3en%ru ca )ă dea şi al%&ra 3re%e>%, iarăşi )ă
ceară de la El' Celui ce dă mai mare I )e ara%ă b&gă;ia' De aceea 6ice !avel< =Acelaşi e)%e
D&mnul %u%ur&r, Care 8mb&gă;eş%e 3e %&;i cei ce7L cheamă 3e El?h' He6i )%răină irea ace)%ei
b&gă;iiK Imi%ă şi %u acea)%ă dărnicie' Căci a%unci cnd vei 8m3ăr;i b&gă;ia )%rn)ă, a%unci mai
cu )eamă & )3&reş%i' Fi cnd & 8ngr&3i 8n 3ămn%, a%unci & micş&re6i' Fi ce e)%e de mirare
ciacă acea)%a )e 8n%m3lă cu lucrurile duh&vniceş%i, cnd )e 8n%m3lă a)%el şi cu cele
ma%erialeK Căci dacă cineva 8şi cru;ă grul )%rn) 8n ca)ă, ca )ă nu 8l chel%uia)că, nici nu 8l
)eamănă 3e cm3, 8l dă guril&r viermil&r, iar dacă 8l 8m3răş%ie, mai mul% )eceriş va avea'
*' A)cul%a;i v&i %&%i c;i )un%e;i 6ăbavnici la mil&)%enie' A)7cul%a;i, v&i, %&;i cei care vă
micş&ra;i b&gă;ia v&a)%ră 3rin 3a6ă'
 4ilim' +7.'
4ili3' ,1/' b "&m' 10,12
A)cul%a;i cei ce nu ave;i nimic mai mul% dec% cei care )un% b&ga;i 8n vi)' Căci cele 3re6en%e
nu )un% nimic mai mul% dec% un vi)' A şa cum cei care 8şi 8nchi3uie 8n vi) că au bani, că )un%
)%ă3ni ai vi)%ieriil&r 8m3ără%eş%i, dar cnd vine 6iua )un% mai )ăraci dec% %&;i, %&% aşa )%au
lucrurile şi cu via%a 3re6en%ă, cel ce nu 3&a%e duce dinc&l& nimic, va i mai )ărac dec% %&;i,
deşi ar avea aici %&a%e, căci d&ar 8n vi) a &)% b&ga%' Dacă vrei )ă 8 mi ară;i un b&ga% adevăra%,
a%unci ara%ă71 cnd vine 6iua 8n care 3lecăm 8n 3a%ria aceea, căci aici &) nu 3&% di)%inge 3e
un b&ga% de un )ărac' Căci aici nu e)%e adevărul lucruri l&r, ci b&gă;ie numai cu numele' Aşa
cum )un% unii care 8i nume)c 3e &rbi =mul%vă6ă%&ri?, dar numele nu )e 3&%riveş%e cu
reali%a%ea, ci &rbi )un% cei care nu văd, la el şi cu numele de =b&ga%? )3un că e)%e 3ur%a% aici
de cei care dinc&l& nu au nimic' Cnd e)%e b&ga% aici, a%unc i mai ale) ş%iu că e)%e )ărac' Căci
dacă nu ar i )ărac, nu ar cău%a a%% de mul% )ă )e 8mb&gă;ea) că' La el şi cu &rbul, dacă nu ar
&rbi c&m3le% nu l7ar numi =mul%vă6ă%&r?' Aşa %rebuie )ă ne gndim şi cu b&ga%ul' Lă)nd la &
3ar%e 8nşelarea numel&r, )ă ne &cu3ăm cu adevărul lucruril&r' 8n )rşi%, reali%a%ea nu c&n)%ă 8n
nume, ci e)en;a lucruril&r le c&neră numele 8n ac&rd cu 3r&3ria ire' Cu%are &m e)%e numi%
b&ga%, dar 8n reali%a%e, nu e)%e a)%el' Fi cum nu e)%e cnd mul% argin%, mul% aur şi 3ie%re
3re;i&a)e, şi veşmin%e de aur şi %&a%e celelal%e 8i curgK Da, iindcă nu aurul, nici veşmin%ele
b&ga%e, nici banii, ci mil&)%enia 8mb&gă;eş%e' T&% re)%ul nu e dec% iarbă, lemn, 3aie' Ce
veşmn%, )3une mie, %e 3&a%e 8ncinge a%unci cnd vei )%a g&l 8nain%ea acelui )caun de

udeca%ăK Ceea ce şi !avel, %emndu7)e, )3unea< =Dacă %&%uşi v&m i gă)i;i 8mbrăca;i, iar nu
g&i?+' Ce b&gă;ii 3&a%e )ă 8l )c&a%ă din 3rimedia aceeaK Ce )lui%&ri )e v&r 8nă;işa 8nain%ea
)%ă3nului biciui%K Ce ca)eK Ce 3ie%re 3re;i&a)e, ce baie 3&a%e )ă 8l )3ele de 8n%inăciunea
3ăca%el&rK !nă cnd vă ve;i 8nşela
+II C&r' -, *'
3e v&i 8nşivăK !nă cnd nu ve;i vedea adevărul lucruril&r 3en%ru a cău%a la vi)uri deşar%e,
udeca%a iind a3r&a3e şi bă%nd la uşăK Dar )ă ne 8n%&arcem la )ubiec%ul ace)%ui 3)alm'
!ărin;ii n&ş%ri ne7au ve)%i% n&uă lucrul 3e care l7ai ăcu% 8n 6ilele l&r, 8n 6ilele cele de demul%'
E)%e n&uă 8ngădui% )ă %lcuim cuvn%ul şi 3&%rivi% anag&giei' Căci dacă 3ărin;ii au )3u) ace7
l&ra, şi n&uă ne7a da% harul lui Dumne6eu 3rin venirea Duhului $n% )ă cun&aş%em a3%ele 3e
care le7a lucra% 3en%ru ei' Cum ar 8n;elege cineva ace)%ea 8n )en) anag&gicK Că ne7a a%ra) la
a3%ele legii harului, că ne7a urca% la cer, că am &)% 8nvrednici;i de 8m3ără;ia ceruril&r, că
Dumne6eu $7a ăcu% &m, )ur3nd 3ere%ele din mil&c al de)3ăr;i%urii' Dar )ă ne 8n%&arcem la
)en)ul i)%&ric' Lucrul 3e care 17ai ăcu% 8n 6ilele l&r, 8n 6ilele cele de demul%' E)%e amin%i%ă &
i)%&ri)ire veche şi a3%e de demul%' Fi 3en%ru ce nu ace reerire la a3%e mai recen%eK 4iindcă
la &ameni 3e bună dre3%a%e ne reerim la evenimen%e recen%e, ca 3rin ace)%ea )ă le a%ragem
luarea7amin%e, din 3ricina mem&riei l&r )labe' Dar la Dumne6eu %&a%e )un% cun&)cu%e a%%
cele vechi, c% şi cele n&i' =Fi ia%ă, D&amne, Tu le7ai cun&)cu% 3e %&a%e, 3e cele din urmă şi
3e cele de demul%?.' Aşadar, nu c&n%ea6ă dacă cineva )3une & i)%&ri)ire veche )au n&uă,
numai )ă ie 8n ac&rd cu )c&3ul 3r&3u)' Ce i)%&ri)ire veche vrea )ă )3unăK $ă a)cul%ăm< na
Ta 3&3&are a nimici%, iar 3e 3ărin;i i7ai )ădi%, bă%u%7ai 3&3&are şi le7ai i6g&ni' A;i 8n;ele) de
care ră6b&i v&rbeş%e, de care vic%&rie, de care %r&eu de biruin;ăK $au 8ncă ave;i nev&ie de
clariicarea n&a)%răK Dar cred că mul;i din%re v&i 8n;eleg ceea ce )7a )3u)' Dar 3en%ru cei care
nu ş%iu e)%e nece)ar )ă de6v&l%ăm 3u;in' De care %r&ee amin%eş%eK De care a3%eK De cele din
Egi3%, de cele din 3u)%ie şi de cele din 3ămn%ul ăgăduin;ei dar mai ale) de cele din
3ămn%ul ăgăduin;ei' Căci cei care au ieşi% din Egi3% nu au aun) 8n !ale)%ina, ci %&;i au că6u%
U !)' 1*., -'
?!)' *, * S$e3%uagin%a'
8n 3u)%ie' Cnd iii l&r şi cei care )e nă)cu)eră 8n 3u)%ie in%rară 8n !ale)%ina nu mai avură
nev&ie de arme, ci era de aun) )ă )%rige 3en%ru a lua ce%ă;ile şi %recnd I&rdanul, 3rima ce%a%e
care le7a ieşi% 8n cale a &)% Ierih&nul 3e acea)%a au lua%7& mai mul% dan)nd dec% lu3%ndu7
)e' Erau 8m3&d&bi;i cu arme, dar 3ăreau că merg nu la lu3%ă, ci la & )ărbă%&are şi la dan)'

Armele l&r erau mai mul% ca & 3&d&abă dec% & a3ărare' Fi 8ncinşi cu veşmin%ele )in%e, căci
8i aveau 8n a;a arma%ei 3e levi;i, au 8nc&nura% 6idul' Fi era de vă6u% & 3ri veliş%e minuna%ă şi
de necre6u%< )ă ve6i mii de a)%el de )&lda;i, mărşăluind 8n rnduială şi 8n ri%m, 8n liniş%e şi
&rdine cie3lină, ca şi cnd nimeni nu ar i &)% de a;ă, şi neavnd nev&ie dec% de )une%ul
%rmbi;el&r 3en%ru a duce la )ăvrşire a3%a' $ă )e ruşine6e cei ce ac %ulburare 8n bi)erică'
Dacă a%unci cnd %rmbi;ele )unau, aşa de mare era &rdinea, a%unci cnd 8n)uşi Dumne6eu
v&rbeş%e, ce ier%are v&r d&bndi aceia care 3rin 3r&3ria l&r agi%a;ie 8i 8m3iedică )ă a)cul%e 3e
cei ce v&r )ă a)cul%e cu a%en;ie acele cuvin%e ale lui Dumne6euK Dar 3en%ru ce nu v&rbeş%e de
cei ce au ieşi% din Egi3%K 4iindcă %&;i au că6u%, iindcă %&;i au &)% 3ede3 )i;i' !en%ru ce %&;i au
&)% 3ierdu;iK 4iindcă mul%e şi mari au 3ăcă%ui%' Dar de aici Dumne6eu a ic&n&mi)i% şi
al%ceva, ca cei ce v&r aunge 8n !ale)%ina )ă nu ie )3ec%a%&rii relel&r din Egi3%, ai
)u3er)%i;iil&r de ac&l&, ai necredi n;ei şi )ă nu mai aibă nici un da)căl )ă 8i 8nve;e & a)emenea
rău%a%e' Căci erau a%% de )u3uşi da%inil&r Egi3%ului, a%% de r&bi;i, 8nc% du3ă a%%ea minuni,
nici 8n 3u)%ie nu )7au 3u%u% de)c&%&r&)i de rămăşi;ele ră%ăcirii l&r' Or, dacă şi7ar i lua% de
8nvă;ă%&ri 3e canaanei, care erau mai răi dec% egi3%enii, la ce necredin;ă ar i aun)K De
aceea i7a re;inu% 3e iii l&r 8n 3u)%ie, 3nă ce 3runcii l&r au aun) la vr)%a bărba;il&r'
' Dar ace)%ea le )3unem nu de la n&i 8nşine, ci din $in%ele $cri3%uri' Căci 3rin Dumne6eu
Ie6echiel le re3r&şea6ă că du3ă ce i7a c&ndu) 3rin 3u)%ie şi du3ă ce le7a )3u) mul%e, nu L7au
a)cul%a%' Dar 3en%ru ce a 3&runci% )ă 8şi 8ncingă armele, cnd au mer) 8m3&%riva Ierih&nulu iK
Căci ar i &)% & minune mai mare dacă ar i ăcu% acea)%a ără arme' Da că a 3&runci% )ă acă
ceva &mene)c şi )ă 3rimea)că un )3riin e>%eri&r, e 3en%ru că Dumne6eu )e c&b&ra la
)lăbiciunea l&r' Căci ce 3u%eau )ă acă armele şi )une%ul %rmbi;el&r 3en%ru a )ur3a 6idurile
ce%ă;iiK Dacă ră6b&iul era 8 m3&%riva &amenil&r, armele ar i 3u%u% i de vreun &l&), dar la ce
3u%eau )ervi armele dacă 6idul avea )ă cadă de la )ineK Fi iarăşi la Ghede&n, cei care au &)%
lua;i la lu3%ă şi cei care nu au &)% lua;i erau egali' T&;i erau cun&)cu;i 8n aceeaşi mă)ură'
!en%ru care 3ricină )7a 8n%m3la% acea)%aK !en%ru a7i aduce la credin;ă 3e cei căr&ra le7a
3&runci% ace)%ea' Căci )ule%ul, uni% cu %ru3ul şi care nu a vă6u% nici&da%ă nimic ne%ru3e)c,
a%ra) iind că%re cele )en)ibil e, are nev&ie )ă ie c&ndu) la cele in%eligibile, 3&rnin d de la cele
vă6u%e' De aceea 3r&e;ii, cnd v&rbe)c de)3re Dumne6eu, au nev&ie )ă amin%ea)că de mem7
bre &meneş%i, nu 3en%ru a da & &rmă ma%erială acelei iri ne7)%ricăci&a)e şi nemuri%&are, ci ca
)ule%ul, uni% cu cele )en)ibile şi 3&rnind de la cele &meneş%i, )ă 8nve;e adevăruri mai 3re)u)
de &m' 4iindcă şi lucrarea lui Dumne6eu e)%e ceva in%eligibil, dar ca )ă nu ie necredinci&şi

cei de a%unci, Dumne6eu a lă)a% ceva )en)ibil 8n ace)% evenimen%' Căci dacă le7ar i )3u) că 8n
şa3%e 6ile ce%a%ea avea )ă ie nimici%ă, 8n %im3 ce v&i )%a;i liniş%i;i, ăr ă )ă ace;i nimic, 3&a%e
că mul;i nu L7ar i cre6u%' Dar acum, le7a im3u) acea)%ă 3&runcă dre3% %emei de credin;ă
3en%ru min%ea &menea)că' Dar ca )ă nu crede;i că cele )3u)e )un% & )im3lă )3ecula;ie, vreau
)ă vă i)%&ri)e)c un a3% din vechime vrednic de cre6are' #eeman era )irian' Ace)%a era b&lnav
de le3ră şi, ruşina% de )uerin;a )a care 8l 3unea 8n 3rimedie de m&ar%e, vine 8n !ale)%ina 9%re7
buie )ă )cur%ăm cuvn%ul: )ă ale vindecare de b&ala )a de la 3r&e%' Henind aşadar şi )%nd
8nain%ea 3&r;il&r bărba%ului, 8l cheamă 3e d&c%&r' Acela a au6i%, dar nu a ieşi% din ca)ă, ci a
%rimi) la el 3&runcindu7i )ă meargă şi )ă )e )3ele 8n rul I&rdanului' Dar acela, iindcă
3&runca era uş&ară, iind ceva )en)ibil şi care nu avea nev&ie de ceva mai 8nal%, nu a cre6u%'
Fi ce )3uneK Eu credeam că va ieşi la mine şi 8şi va 3une mna lui 3e)%e mine şi va chema 3e
Dumne6eu şi mă va cură;a de le3ră' He6i cum )ule%ul )ău avea nev&ie de un )emn )en)ibil şi
e>%eri&rK 4a3%ul că nu credea că 3&runca d&c%&r ului e)%e de aun), ci cerea şi 3unerea minii
e)%e & d&vadă a )lăbiciunii credin;ei celui vindeca%' De la ace)% e>em3lu ni )e de6leagă şi
n&uă mul%e al%e diicul%ă;i' De aceea şi @ri)%&) nu vindecă mereu numai 3rin cuvn%, ci şi
3rin 3unerea minii, căci a a%in) cu mna gura şi limba celui mu% şi une&ri numai 3rin cuvn%,
al%e&ri numai 3rin v&in;ă ăcnd %&a%e, 8i vindecă 3e cei ce )e a3r&3ie' !en%ru ce ace acea)%aK
!en%ru )lăbiciunea cel&r ce )e a3r&3iau' Fi ca )ă 8nve;i că 3en%ru )lăbiciunea l&r ăcea
acea)%a, 8i laudă 3e cei care nu aveau nev&ie de )emne e>%eri&are ca )ă creadă< =Adevăra%,
adevăra% vă )3un v&uă că nici 8n I)rael nu am gă)i% a%%a credin;ă?1?, iindc ă )u%aşul nu v&ia
)ă II a%ragă 8n ca)a )a, ci a )3u) că 3&runca Lui era de aun)'
La vindecarea lui Ie6echiel nu vedem nimic a)emănă%&r' Dumne6eu numai 8i 3re6ice că 8l va
vindeca, ără )ă 8i dea nici un remediu &mene)c' Dacă vrea cineva )ă in%er3re%e6e 3&%rivi%
anag&giei acea)%a 9căci =%&a%e ace)%ea li )7au 8n%m3la% acel&ra, ca 3re8nchi3uiri ale vii%&rului
şi au &)% )cri)e )3re 3&vă;uirea n&a)%ră, la care au aun) )rşi%urile veacuril&r?11:
8nchi3uieş%e7;i 3e cei mai buni din%re 8nvă;ă%&rii 5i)ericii, care )e &l&)e)c de cuvn% ca de &
%rmbi;ă, )ur3nd 3rin ea 6idurile cel&r 3&%rivnici şi 8narmnd 3&3&arele cu armura lui
@ri)%&)' #umărul de şa3%e 6ile ne ara%ă că )e de6leagă 3en%ru n&i 6iua )aba%ului' Căci ace)%e
3&runci ale legii nu au &)% da%e n&uă 8n 3rimul rnd' De aceea cu 3rivire la er%e 6ice
3r&e%ul< =Cnd venea;i )ă le aduce;i, cine vi le ceru)eK?12' Fi iarăşi< =rugăciunile şi carnea
)in;i%ă a er%el&r
J? %' .,10' 111 C&r' 10,11' 12 )' 1,12'

nu v&r ş%erge 3ăca%ele v&a)%re ?1+' Fi iarăşi< =#u mi7a;i adu) &are er%e şi 3rin&a)e 8n 3u)%iu,
vreme de 3a%ru6eci de aniK?1' Fi iarăşi< =La ce 8mi e)%e bună %ămia care vine din Feba şi
)c&r;iş&ara din ;ară 8nde3ăr%a%ăK?1-' Fi 8n !)almi< =er%ă şi 3ri n&) n7ai v&i%?1/' Fi 8n al% l&c<
=De ai i v&i% er%ă i7aş i da%?1+' Fi 8n al%ă 3ar%e< =A)cul%area e mai bună dec% er%a?1.' Fi
le3ădnd )ărbă%&rile 6ice< =r%7am, di)3re;ui%7am 3ră6nuirile v&a)%re şi nu )im% nici &
3lăcere 3en%ru )ărbă%&rile v&a)%re' De3ăr%ea6ă de ine 6g&m&%ul cn%ecel&r %ale, că nu am
3lăcere )ă a)cul% cn%area alău%el&r %aleQJ?JJ, =lunile n&i nu le )uăr, 3&)%ul şi 6ilele de &dihnă
le urăş%e )ule%ul meu?20' Fi iarăşi< =#u ace)%a e)%e 3&)%ul care 8mi 3lace?21' Fi Ie6echiel
iarăşi )3unea< =5a 8ncă vă v&i da şi 3&runci care nu )un% bune şi rnduieli 3rin care nu ve;i
3u%ea %răi?22' La el şi )aba%ul )e de6leagă aici' Dar 3en%ru ce )3une< Cine le cere 9er%e: din
minile v&a)%reK Acea)%a & la) v&uă )ă & de6lega;i şi & ve;i 3u%ea ala dacă ară%a;i & via;ă
cura%ă'
-' Căci dacă 3e C&rneliu 3en%ru via;a cea mai bună l7a chema% la cun&ş%in;a cel&r negrăi%e şi
dacă 3e un eunuc l7a ăcu%, 3rin lec%ură, )ă cun&a)că )en)u l 3r&e;iil&r, cu c% mai uş&r vă va
i v&uă, care ave;i dea credin;a, )ă d&bndi;i & cun&aş%ere mai lim3ede a adevărului, dacă
ară%a;i & via;ă drea3%ă' Căci aşa cum & via;ă necura%ă vă 8m3iedică de la cun&aş%erea
adevărului, du3ă cum )3une !avel< =nu am 3u%u% )ă vă v&rbe)c ca un&r &ameni
duh&vniceş%i''' iindcă e)%e
1* Ier' 11,1- S$e3%uagin%a' ? Am' -, 2- S$e3%uagin%a' 1- Ier' /, 20' ?J !)' *(, ('
1( Am' -, 2172*'
8n%re v&i 3i6mă şi cear%ă şi de6binări?2*' Fi I)aia iarăşi< =v&ie)c )ă ş%ie căile ele ca un
3&3&r care ă3%uieş%e dre3%a%ea?2' La el, & via;ă cura%ă şi )rguin;a vă călău6e)c )3re
adevărul 3e care 8l cău%a;i' Cău%a;i 6ice şi ve;i ala' Fi acea)%a & ara%ă şi 3arab&la celui care
cere 3ine de la 3rie%enul care dea )e culca)e' De aceea şi $&l&m&n, iindcă a ceru% cele
duh&vniceş%i, a 3rimi% şi cele 3e care nu le7a ceru%' Gndeş%e7%e c% de uş&ară va i 3rimirea
rugăciunii, cnd la rvnă şi la cererea duh&vnicea)că )e adaugă şi via;a cura%ă' Deşi şi numai
)%ăruin;a 8n rugăciune ne 3&a%e da ceea ce cerem' =Chiar dacă, )culndu7)e, nu i7ar da 3en%ru
că7i e)%e 3rie%en, dar 3en%ru 8ndră6 neala lui, )culndu7)e, 8i va da c% 8i %rebuie?2*' Dar )ă ne
8n%&arcem la )ubiec%ul n&)%ru'
Lucrul 3e care l7ai ăcu% 8n 6ilele l&r, 8n 6ilele cele de demul%' na Ta 3&3&are ai nimici%, iar
3e 3ărin;i i7ai )ădi%' He6i cum )e &l&)eş%e de e>3re)iile cele mai 3&%rivi%eK Căci nu numai că
a aşe6a% lucrurile 8n%re vic%&ria 3ărin;il&r şi 8nrngerea duşmanil&r, ci a mer) mai de3ar%e,

deşi c&ndi;iile nu erau egale' Căci unii aveau 3ămn%ul ăgăduin;e i, ceilal;i erau veni;i du3ă'
Fi %&%uşi a%% de mare a &)% )chimbarea că 3e unii i7a de6rădăcina% din 3ămn%ul 3e care 8l
aveau, 3e al;ii i7a ăcu% ce%ă;eni şi l&cui%&ri ai acelui 3ămn%' De aceea şi 6ice de)3re aceia<
na Ta 3&3&are a nimici%, iar de)3re iudei, i7a )ădi%' na e)%e 3u%erea Lui' Dacă 3e cei
care ră%ăceau 3e aară şi nu aveau nici ce%a%e, nici ca)ă unde )ă 8şi acă )ălaş i7a ară%a% mai
3u%ernici dec% 3e cei care l&cuiau 8năun%ru, cu c% mai mul% 3e n&i care )un%em li3)i;i de
m&ş%enirea 3ărin%ea)că nu ne va %rece cu vederea, 6ice' Dar ce 8n)eamnă i7ai )ădi%K I7ai
)%a%&rnici%' Căci ceea ce e)%e )ădi% e)%e )%a%&rnic şi )%abil' Ce &areK #u )e )%rămu%au, nu
3lecau 8n l&curi )%răineK Da, 3lecau, dar nu 3en%ru )lăbiciunea Celui care i7a )%abili%,
*1 C&r' *,1
 I)' -., 2'
- Lc' 11, .'
ci 3en%ru rău%a%ea cel&r )ădi;i' Căci dacă nu i7ar i 8m3iedica% ărădelegile l&r, nimic nu i7ar i
&3ri% )ă rămnă 8n ca)a l&r'
5ă%u%7ai 3&3&are şi le7ai i6g&ni%' nii )3un că de)3re egi3%eni )un% )3u)e ace)%ea' Dar mie mi
)e 3are că de)3re celelal%e neamuri )un% )3u)e ace)%ea' Căci şi 3e acelea le7a 3ede3)i%, 8n
ambele ară%ndu7Fi 3u%erea Lui, şi 8n a3%ul că i7a nimici% 3e vrămaşi, şi 8n a3%ul că i7a
aduna% 3e ai $ăi'
Că nu cu )abia l&r au m&ş%eni% 3ămn%u l' Al%ă ver)iune 6ice< =#u cu 3al&şul l&r v&r m&ş%eni
3ămn%ul?' Fi bra;ul l&r nu i7a i6băvi% 3e ei, ci drea3%a Ta şi bra;ul Tău şi luminarea e;ei
Tale' Al%ă ver)iune 6ice< =lumina e%ei T ale?' Că bine ai v&i% 8n%ru ei' Fi %&;i erau 8narma;i 8n
ră6b&aiele l&r 8narma;i, dar nu era lucrul armel&r l&r, ci al lui Dumne6eu Care 8i c&nducea 8n
lu3%ă' He6i cum 8n rnduiala rugăciunii 3r&e%ul ara%ă )a%ul, 8ndemnnd )ă aruncăm %&%ul la
Dumne6euK Dar cum de numeş%e ace)% 3ămn% m&ş%enire a 3ărin;il&r, a )%răm&şil&r, care nu
au avu% 3ămn%ul şi care au muri% )ucce)iv ără )ă in%re 8n 3&)e)ia luiK 4iindcă ăgăduin;a a
&)% ăcu%ă că%re 3ărin;i' =Hin&, 6ice, 8n 3ămn%ul 3e care ;iI v&i ară%a Eu?2h şi =;ie 8;i v&i
da 3ămn%ul şi urmaşil&r %ăi?2+' Fi v&rbind de)3re drea3%a Lui şi bra;ul Lui, iindcă amin%eau
de e>3re)ii ma%eriale, ve6i cum 8nal;ă cuvn%ul c&n%inund şi 6icnd< Luminarea e;ei Tale
adică au%&rul, 3r&nia' Căci v&ia lui Dumne6eu şi 3re6en;a Lui au &)% de aun) ace)%&ra
3en%ru a i i6băvi;i' A3&i şi cau6a< Că bine ai v&i% 8n%ru ei' Adică, iindcă i7ai iubi% 3e ei, că i7
ai v&i% 3e ei' 8nc% lucrurile erau ale ha rului, nu ale i)3răvil&r l&r , nici nu erau d&bndi%e 3rin
vir%u%ea l&r, ci din iubirea de &ameni a lui Dumne6eu'

Tu eş%i 8n)u;i 8m3ăra%ul meu şi Dumne6eul meu, Cel ce 3&runceş%i mn%uirea lui lac&b' Al%ă
ver)iune< =!&runceş%e 3en%ru mn%uirea lui lac&b?' Ce legă%ură au ace)%e cuvin%e cu cele
3receden%eK are e)%e legă%ura 8n%re cele )3u)e' Ceea ce
2?4ac' 12,1' 2+ 4ac' 12, +'
)3une acea)%a e)%e< n&i )un%em &dra)lele acel&ra, şi Tu 8n)u;i Dumne6eu, Cel ce a%unci şi
acum ai lucra% acele lucruri' De unde dar a%% de mare )chimbareK Căci nu al%ul era Dum7
ne6eu a%unci şi al%ul acum, ci Tu eş%i Acelaşi Dumne6eu, Cel ce ai lucra% a%unci şi acum'
/' #u numai că eş%i acelaşi Dumne6e u a%unci şi acum, dar eu nu vreau )ă am al% Dumne6eu '
Ci Tu eş%i 8m3ăra%ul meu şi Dumne6eul meu' #u ne7am de3ăr%a% de )ub )%ă3nirea Ta, nu
avem al% a3ără%&r, Cel ce 3&runceş%i i6băvirea lui lac&b' Adică şi Dumne6eu e)%e Acelaşi, şi
3r&nia Lui e)%e aceeaşi' De unde aşadar, )chimbarea lucruril&rK Ce 8n)eamnă =Cel ce
3&runceş%i, Cel ce rnduieş%i, Cel ce c&man6i ca lac&b )ă ie mn%ui%?K Aici iarăşi )e 3re6in%ă
uşurin;a au%&rului şi mul%a 3u%ere a lui Dumne6eu, şi nu )e amin%eş%e )im3lu )%răm&şul, ci )e
aduce vir%u%ea ace)%uia ca 8ndre3%ă;ire, vrnd )ă 8l acă 3e Dumne6eu av&rabil'
Cu Tine 3e vrămaşii n&ş%ri 8i v&m l&vi' Fi Tu Acel aşi eş%i şi 3r&nia e)%e aceeaşi şi n&i Te
urmăm 3e Tine şi ne &l&)im de ace)%e arme' Căci acea)%a 8n)eamnă< Cu Tine 3e vrămaşii
n&ş%ri 8i v&m l&vi' Al%ă ver) iune< =3e cei ce ne necăe)c 3e n&i 8i v&m l&vi? şi cu numele Tău
v&m nimici 3e cei ce )e )c&ală a)u3ra n&a)%ră' Al%ă ver)iune< =H&m călca 8n 3ici&are?' !en%ru
ce 6ic< Cu Tine K E)%e de aun) numai )ă chemăm numele Tău 3en%ru ca %&a%e )ă )e
8m3linea)că' Căci nu a )3u)< 8i v&m 8nvinge, )au 8i v&m )%ă3ni, ci 8i v&m nimici' Adică nu
credem că )un% ceva, nici ne v&m %eme, ci 8i v&m urmări ca iind nimic' Ceea ce ară%nd un
al% %raduc ă%&r 6ice< =8i v&m călca 8n 3ici&are?' Adică ara%ă că i6bnda va i cu 3u%ere, ără
lu3%ă, linia de bă%aie, ără %eamă, lu3%a'
!en%ru că nu 8n arcul meu v&i nădădui' Al%ă ver)iune 6ice< =am cre6u%' ? Fi )abia mea nu mă
va mn%ui' Fi a%unci de ce )e &l&)e)c de ace)%eaK !en%ru ce )e 8narmea6ă şi mnuieş%e arcul
şi 3al&şulK 4iindcă aşa a 3&runci% Dumne6eu' De aceea mă &l&)e)c de ele, dar a%rn cu %&%ul
de Dumne6eu, a)%el )un% 8nvă;a;i )ă lu3%e cu duşmanii vă6u;i, )ub 3r&%ec;ia au%&rului de )u)'
La el şi cu cei nevă6u;i' Aşadar şi %u, cnd lu3;i cu diav&lul )3une că nu 8n armele mele v&i
8ndră6ni, adică nu 8n 3u%erea mea, nici 8n dre3%a%ea mea, ci 8n mila lui Dumne6eu' Aşa v&rbea
Daniel< =Că nu 3en%ru a3%ele n&a)%re dre3%e aducem 8nain%ea Ta rugăciunile n&a)%re, ci
3en%ru milele Tale cele mari?2.'

Că ne7ai i6băvi% 3e n&i de cei ce ne necăe)c 3e n&i şi 3e cei ce ne ură)c 3e n&i i7ai ruşina%'
!en%ru ce e)%e nev&ie )ă )3unem cele de demul% şi a3%ele )%răm&şil&rK #&i 8nşine avem măr7
%urie de)3re 3r&nia Ta şi 3u%em număra %r&ee )%răluci%&are, biruin;e minuna%e şi )%răine' De
aceea a 6i), i7ai ruşina% ca )ă ara%e că Dumne6eu nu numai că ne7a i6băvi%, ne7a )mul) din
minile vrămaşil&r, ci a şi ac&3eri% de ruşine 3e vrămaşii n&ş%ri'
Cu Dumne6eu ne v&m lăuda %&a%ă 6iua şi 8n numele Lui v&m măr%uri)i 3nă 8n veac' Al%ă
ver)iune 6ice< =!e Dumne6eu II v&m lăuda %&a%ă 6iua?' Hremea biruin;el&r a %recu%, n&uă ne
rămne vremea mul;umirii' T&a%ă 6iua 8n)eamnă aici %&a%ă via;a' Căci nu v&m 8nce%a )ă
cn%ăm au%&rul Tău şi )ă ne lăudăm cu el' Căci acea)%a e)%e )lava n&a)%ră, acea)%a lauda, 8n
acea)%a ne v&m mndri mai 8nain%e de %&a%e' #u iindcă avem ce%a%e mare şi minuna%ă, nu
iindcă n&i am birui% cei din%i, nu iindcă am 8nvin) cu %ăria %ru3ului 3e vrămaşii n&ş%ri, ci
iindcă 3e Dumne6eu II avem şi 8n%ru El ne lăudăm' #u numai cnd ne7a au%a%, ci şi cnd ne7
a le3ăda%' Căci acea)%a 8n)eam nă %&a%ă 6iua' Du3ă cum 6ice şi !avel< =Iar mie )ă nu7mi ie a
mă lăuda dec% numai 8n crucea D&mnului n&)%ru Ii)u) @ri)%&)?2(' Căci nu e)%e, nu e)%e &
al%ă )lavă a)emenea cu acea)%a' De aceea iarăşi 6ice 8n al%ă 3ar%e< =Fi nu numai a%%, ci ne şi
lăudăm 8n Dumne6eu?*0' #imic nu e)%e egal cu acea)%ă laudă' #imeni aşadar, )ă nu )e
mndrea)că cu b&gă;iile )ale'
2$ Dan' (,1.'
2( Gal' /,1'
*0 "&m' -,11'
#imeni )ă nu )e mndrea)că cu ceva din%re cele 3ămn%eş%i, ci numai şi numai cu a3%ul de a7
L avea 3e Dumne6eu $%ă3n' Acea)%a e)%e mai bine dec% &rice liber%a%e, dec% cerurile 8n)eşi'
Căci dacă a i )ub a)cul%area cu%ărui &m, ade)ea e)%e & 3ricină de laudă la &ameni, gndeş%e7
%e c%ă )lavă aduce a3%ul de a i )ub a)cul%area lui Dumne6eu' De aceea şi !avel )&c&%ea
acea)%a ca 3e un mare 3rivilegiu cnd 6icea< =Iar cei ce )un% ai lui @ri)%&) şi7au ră)%igni%
%ru3ul?*1'
Dia3)alma' Al%ă ver)iune, =3ururea?' Te>%ul ebraic numeş%e acea)%a $cl'
Iar acum ne7ai le3ăda% şi ne7ai ruşina% 3e n&i' Al%ă ver)iune< =Deşi ne7ai le3ăda%?' Al%a< =Fi
ne7ai de3ăr%a% 3e n&i?' Fi nu vei ieşi cu 3u%erile n&a)%re' Al%ă ver)iune< =Fi nu vei ieşi cu &ş7
%irile n&a)%re?' Căci le3ădarea e)%e urma%ă 8nda%ă de ruşine şi 8i e>3une la a )ueri răul' Dar
3u%eri numeş%e aici &ş%irile l&r, iindcă 8n ace)%ea e)%e 3u%erea 8m3ăra%ului, şi acea)%a e)%e bine
rndui% de Dumne6eu ca )ă ie legă%ură 8n%re c&nducă%&r şi cei c&nduşi' Căci 8m3ăra%ul are

nev&ie de )u3uşi şi aceş%ia au nev&ie de un c&nducă%&r şi 3rin urmare au nev&ie unii de al;ii'
Fi ca )ă nu ie nici & 3ricină de mndrie, Dumne6eu a ăcu% aşa el ca ade)ea cele mai mari
lucruri )ă aibă nev&ie de cele mai mici' Acea)%a a ăcu% şi cu lucrurile ne8n)ule;i%e' Ade)ea &
c&l&ană care )e cla%ină )%ă dacă i )e 3une dede)ub% & 3ia%ră mică' Iar & c&rabie care duce mii
de &ameni )e crmuieş%e cu & crmă mică ce & ace )ă evi%e 3rimediile' Ce 8n)eamnă deşi
ne7ai le3ăda% 3e n&iK Adică, 8n ciuda a3%ului că am 3ă%imi% a%%ea, nu am 8nce%a% )ă Te
)lăvim, )ă Te cn%ăm, şi )ă ne lăudăm 8n%ru Tine' 8n%&r)u7ne7ai 3e n&i 8na3&i de la duşmanii
n&ş%ri şi cei ce ne ură)c 3e n&i ne7au eui%' Al%ă ver)iune 6ice< =Fi ne7ai 3u) 3e n&i mai
3re&) de %&;i duşmanii n&ş%ri?' He6i cum 3rin%r7un cuvn% e>3re)iv de)crie şi de3lnge
nen&r&cirea 3&3&rului, ară%nd că, deşi erau &ar%e 3ăcă%&şi, %&%uşi li )7a da% & 3edea3)ă
3&%rivi%ăK
 Gal' -, 2'
+' Acea)%a ac şi cei %rei %ineri 8n cu3%&r cn%nd şi 6icnd< =Tu ne7ai da% 8n minile
vrămaşil&r n&ş%ri, &ameni ără lege şi cei mai răi din%re nelegiui;i, unui rege nedre3%, cel mai
rău care e)%e 3e 3ămn%?*<' Fi iarăşi< =ne7am 8m3u;ina% mai mul% dec% %&a%e neamurile şi
)un%em umili;i 8n %&% 3ămn%ul?**' Acea)%a & ara%ă şi aici 6icnd< )un%em mai ără de cin)%e
dec% %&;i, iindcă am &)% li3)i;i de 3ur%area Ta de griă şi nu )7au &3ri% la ace)%ea chinurile
căci ne7am ăcu% 3ăşune duşmanil&r n&ş%ri care ne 8m3ar% 8n%re ei du3ă bunul l&r 3lac'
Da%u7ne7ai 3e n&i ca &i de mncare )i 8n%ru neamuri ne7ai ri)i3i%' Al%ă ver)iune 6ice< =ne7ai
8m3răş%ia%?' Ce 8n)eamnă ca &i de mncareK Adică, ăcndu7ne uş&r de a%aca%, ară%ndu7ne
ără val&are' $un% şi &i de 3ră)ilă, cele bune de 8nmul;ire' Dar al%ele din cau6a bă%rne;ii )au a
)%erili%ă;ii )un% bune numai de mnca%' Fi ceea ce era mai cum3li% era a3%ul de a i 8n
)%ă3nirea neamuril&r, ceea ce era mai greu, iindcă ac&l& nu 3u%eau nici legea )ă & ;ină şi
cădeau din 3e%recerea 3ărin;il&r l&r' Fi nu numai unui )ingur neam, ci mai mul%&ra, 6ice, şi
numai că%re un )ingur lucru )un%em ga%a, de a 3ă%imi rău, nu 3u%em nici )ă ne ră6bunăm, nici
)ă ne ridicăm minile 3en%ru a ne a3ăra' Căci acea)%a ara%ă c&m3ara;ia cu &ile'
Hndu%7ai 3e 3&3&rul %ău ără de 3re;' Al%ă ver)iune 6ice, =ără a 3rimi nimic 8n )chimb?'
Al%a, =ără val&are?' Fi nu l7ai 3re;ui% cnd l7ai vndu%' Al%ă ver)iune 6ice< =Fi nu mul% ai
3re;ui% 3re;ul l&r?' Ceea ce 6ice acea)%a e)%e, căci ace)% cuvn% nu 3are lim3ede, i;i a%en;i ca
)ă 3u%e;i cn%a cu 8n;elegere ace)% ver)e%' Ce 8n)eamnă )3u)a acea)%aK 8nă;işea6ă ie%ină%a%e a
l&r şi nimicnicia, ca unii care nu )un% vrednici de nimic, ără val&are şi di)3re;ui;i, a)%el ai
8ngădui% cu n&i' Fi acea)%a & 6ice du3ă &biceiul &amenil&r' Căci e)%e &biceiul la n&i ca

lucrurile ără de 3re; şi ie%ine )ă ie da%e gra%i)'


*2 Cn%' cel&r * %ineri 1, .' J1 Cn%' cel&r * %ineri 1,1*'
Cele care la n&i au mul%ă val&are, dacă le dăm, a%unci şi cerem & 3la%ă mare' Iar cele care nu
au mul%ă val&are 3e ace)%ea le dăm şi 8n dar' !e cei mai răi din%re )clavi, )%ă3nii l&r 8i vnd
la umă%a%e de 3re;, iar al;ii 8i dau ără )ă 3rimea)că nimic 8n )chimb' Dacă a ceda unui 3re;
mai mic, ara%ă li3)a de val&are a unui lucru, a3%ul de a nu 3rimi nici un 3re; cu c% mai mul%K
Acea)%a )3une deci< a)emenea unui &m care dă 3en%ru nimic ceea ce are, la el şi El a 8n7
gădui% )ă ne vndă 3e n&i ără 3re;, di)3re;uindu7ne 3e n&i &ar%e' Acea)%a & ara%ă şi cnd
adaugă< şi nu l7ai 3re;ui% cnd l7ai vndu%' Adică 8n vn6area n&a)%ră' De aceea un al% %radu7
că%&r 6ice< =8n 3re;uirea n&a)%ră?' Căci 3re;uirea, vn6are e)%e' Ade)e&ri dăm un )clav şi
3rimim 8n )chimb aur )au argin%'
!u)u7nc7ai 3e n&i &cară vecinil&r n&ş%ri, ba%&cură şi r) cel&r dim3reurul n&)%ru' Al%ă
ver)iune 6ice< =!aradă cel&r ce ne7au 8nc&nura%?' !u)u7ne7ai 3e n&i 3ildă că%re neamuri'
Grea e)%e acea)%ă 3edea3)ă şi de nerăbda%' ai ale) a i ba%&c&ri% de necredinci&şi, a )ueri
ace)%ea de la vrămaşi, a i 8nc&nura% de a%aca%&ri şi e>3uşi din %&a%e 3ăr;ile la ba%&curi' Ce
8n)eamnă 3ildăK !&mină, ba%&cură' Căci cei ce 8nc&nurau erau )3urca;i şi ne8ndura;i, nu
numai că nu miluiau, ci şi ba%&c&reau, ceea ce muşca şi mai %are' Aici mi )e 3are mie că
v&rbeş%e de)3re arabi, care l&cuiau 8n vecină%a%ea l&r' Clă%inare de ca3 in%re 3&3&are' Al%ă
ver)iune< =)%rămu%are'? Iar %e>%ul ebraic< an&ud' 4ie că )3une că ne7ai )%rămu%a% 3e n&i, ie
că, 3rin acea)%ă clă%inare de ca3, ara%ă ba%&cura duşmanil&r' T&a%ă 6iua 8nrun%area mea
8nain%ea mea e)%e' Al%ă ver)iune 6ice< =ruşinarea mea?'
Fi ruşinea &bra6ului meu m7a ac&3eri% de că%re gla)ul celui ce &cărăş%e şi cleve%eş%e' Al%ă
ver)iune 6ice< =Fi huleş%e' De că%re a;a duşmanului şi 3rig&ni%&rului?' Ace)%ea 8i muşcau 3e
ei mai mul% dec% &rice 3ede3)e' 4iindcă mai 8nain%e )e bucurau de vremuri bune şi 3e
vrămaşi 8i )%ă3neau, acum, cnd au că6u% 8n minile vrămaşil&r şi erau 8n neca6, gurile %u7
%ur&r )e de)chideau )3re ba%&cură şi ei nu 3u%eau )ă )e )%ea dre3%, ci ne8nce%a% răbdau
3edea3)ă' Ace)%ea %&a%e au veni% 3e)%e n&i şi nu Te7am ui%a% şi n7am călca% legămn%ul Tău'
Al%ă ver)iune< =Fi nu ne7am abă%u% de la legămn%ul Tău?' #&i am ăcu% al%el dec% ceilal;i'
Căci aceia, chiar mai 8nain%e de chinuri, )7au abă%u%, dar n&i, şi du3ă chinuri am )%a% dre3%,
neabă%u%ă avnd credin;a' Ace)%ea le )3uneau că )ă dea nă dede cel&r care erau cu ei' 8n %im3
ce Daniel şi cei %rei %ineri 6iceau< =Am 3ăcă%ui%, ărăde lege am ăcu%J0, aceş%ia )3un< =n7am
călca% legămn%ul %ău? dnd cura cel&r ce lu3%au 8m3reună cu ei' Căci dacă am )ueri% mul%e

şi )un%em &dra)lele cel&r ce au ă3%ui% lucruri măre;e şi nici 8n nen&r&ciri nu ne7am abă%u%,
avem mare nădede de mn%uire'
.' Ceea ce am )3u) la 8nce3u% & )3un şi acum, că 3r& e%ul ame)%ecă 8n rugăciune 8ncuraarea,
ca şi cum ar )3une că%re ei< !en%ru ce de6nădădui;i de mn%uirea v&a)%răK 8l avem 3e
Dumne6eu, a3ără%&rul n&)%ru' Fi dacă am 3ăcă%ui% ceva, ni )7a da% 3edea3)a 3&%rivi%ă' 8n
i)3i%e am )%a% cu vi%eie' !e a3ără%&rul 3ăcă%&şi l&r 8l avem călău6ă' De aceea %rebuie )ă avem
nădedea unui )rşi% bun' Dar ce 8n)eamnă< n7am călca% legămn%ul TăuK Adică nu am călca%
cele ce ni )7au 8ncredin;a%, ci le7am 3ă6i% cu )%răşnicie' Căci e)%e mare nedre3%a%e ca cineva )ă
calce legea care ne a3ără, care nu 8ngăduie )ă nedre3%ă;im nici 3e a3r&a3ele şi care 8m3iedică
rău%a%ea, cnd ne 3ur%ăm cu nerecun&ş%in;a a;ă de Cel ce ne7a dărui% a%%ea bună%ă;i'
Fi nu )7a da% 8na3&i inima n&a)%ră' Al%ă ver)iune 6ice< =nu a ceda%?, şi Tu ai abă%u% căile
n&a)%re de la calea Ta-' Al%ă ver)iune 6ice< =#u )7au clin%i% din l&c cele ce ne 8ndrea3%ă 3e
n&i?'
 Cn%' cel&r * %ineri 1, -'
? !)' *, 20' S$e3%uagin%aJE;6%iva Tar T3i3&uc, rRu*v rr& Tn /$&u ccu''' =Tu ai abă%u%
căile n&a)%re de la calea Ta?' Ace)%a e)%e )en)ul 8n care %raduce şi c&men%ea6ă $n%ul I&an
Gură de Aur' Traducerea =iar 3aşii n&ş%ri nu )7au abă%u% de la calea Ta?, 3are urma & al%ă
ver)iune dec% $e3%uagin%a 3e care $n%ul I&an & ci%ea6ă'
Al%ă ver)iune< =Fi nu )7a 8n%&r) 8na3&i inim a n&a)%ră şi 3aşii n&ş%ri nu )7au abă%u% de la calea
Ta?' Ceea ce a )3u) mai 8nain%e re3e%ă şi aici' Că 8n a%%ea valuri ale rău%ă;il&r nu )7au clă%ina%
nici 3u;in' 5ine 6ice a)%el' Căci aşa cum legea ne duce 8n a;ă, la el, ărădelegea ne %rage
8na3&i' Fi aşa cum legea 3&runceş%e )ă umblăm 3e calea cea drea3%ă, la el ărădelegea 8l
duce 3e &m 3rin l&curi 3u)%ii şi neumbla%e' Aşadar, cale e)%e numi%ă aici legea' Iar acel Tu ni
abă%u%, )au, cum )3un al;ii, =nu )7au clin%i% din l&c cele ce ne )u);in 3e n&i 8n calea Ta?, %e>%ul
ebraic )3une< &ua%he% a)&urcn&u meni &rach, dacă cineva vrea )ă %raducă du3ă $e3%uagin%a şi
nu du3ă al%e ver)iuni, Fi Tu ai abă%u% căile n&a)%re de la calea Ta, ace)%a e)%e )en)ul< Tu ne7ai
8nde3ăr%a% de %em3lul Tău, ne7ai du) 8n 3ămn% )%răin unde nu ne e)%e 8ngădui% )ă 8;i aducem
)luire' Că ne7ai )meri% 3e n&i 8n l&c de durere' Al%ă ver)iune< =8n l&c nel&cui%?' Al%a< =8n
l&cul )irenel&r?'
Fi ne7a ac&3eri% 3e n&i umbra m&r;ii' Acea)%a, mi )e 3are mie, c&re)3unde cu cele de mai )u)
8n care )e i)%&ri)e)c relele 3ă%imi%e, cnd 6ice< şi ruşinea &bra6ului meu m7a ac&3eri% de că%re
gla)ul celui ce &crăş%e şi cleve%eş%e' Că ne7ai )meri% 3e n&i' Dacă cineva 8n;elege acea)%a 8n

m&d c&re)3un6ă%&r cu Tu ai abă%u% căile n&a)%re de la calea Ta, a%unci aici are )en)ul 3e care
l7am 6i)' !r&e%ul ara%a aici cum Dumne6eu i7a le3ăda% 3e ei din căile Lui, adică din
3e%recerea 3&%rivi% legii, 3en%ru a7i duce 8n l&curi 3u)%ii şi a7i lă)a 3rin%re vrămaşi' Căci
acea)%a 8n)eamnă< #c7a ac&3eri% 3e n&i umbra m&r;ii' David ace alu6ie la 3eric&lele care
na)c m&ar%ea şi care )un% a3r&a3e de m&ar%e, du3ă cum $cri3%ura le numeş%e chinuri ale
m&r;ii şi 3&r;ile iadului' !rin acea)%ă c&m3ara;ie a umbrei care 8i ac&3eră, David 8nă;işea6ă
im3&)ibili%a%ea de a )că3a de chinuri, a3%ul că nu )e ală nici & de6legare din ele şi că nu e)%e
cu 3u%in;ă nici cea mai mică uşurare' De am i ui%a% numele Dumne6eului n&)%ru şi am i
8n%in) minile n&a)%re )3re Dumne6 eu )%răin, &are, Dumne6e u n7ar i cerce%a% ace)%eaK Că El
ş%ie a)cun6işurile inimii' Acea)%a e)%e 3r&3riu )lui%&ril&r recun&)că%&ri ca, deşi 3ă%ime)c rău,
)ă )%ăruie 8n )luirea $%ă3nului' Ace)%ea )un% 8nvă;ă%urile 8n;ele3ciunii' Aici 8i 8nva;ă şi 3e cei
ce 8i a)cul%ă )ă nu ie ă;arnici, ci )ă7L )luea)că 3e Dumne6eu din %&a%ă inima' Căci cun&aş%e,
6ice, cele a)cun)e ale inimii' Ace)%ea le )3un cei ce )e %em de Dumne6eu, ca )ă nu cuge%e
ceva nevrednic de Dumne6eu' He6i şi aici mul%a vir%u%e' Căci adaugă 6icnd< Că 3en%ru Tine
)un%em ucişi %&a%ă 6iua, )&c&%i;i am &)% ca niş%e &i de ungluere' are e)%e a3%a de a )%ărui
8n )luirea lui Dumne6eu şi a nu )e 8ndre3%a )3re al%ul' Dar şi mai mare e)%e a3%ul de a ;ine
aceeaşi drag&)%e 8n ciuda amenin;ării c&n%inue a m&r;ii şi a 3eric&lel&r 6ilnice' Fi gndeş%e7%e
ce mare 3ildă de 8n;ele3ciune e)%e acea)%a, iindcă şi $n%ul !avel )7a &l&)i% de acea)%a
enumernd ur%unile 3eric&lel&r 8n E3i)%&la că%re "&mani' C% de vrednici de cununi erau
aceş%ia, cnd cei din legea veche )7au ară%a% aunşi la mă)ura lu3%el&r din Legea #&uăQ Căci
ceea ce )3une !avel, =8n iecare 6i m&r?1J1, acelaşi lucru 8l 6ic şi aceş%ia, nu 3rin cercare, nici
ca )c&3, ci ca di)3&6i;ie a inimii' Dar 3en%ru ce )3un 3en%ru TineK Căci ne era cu 3u%in;ă )ă
ne )chimbăm rnduiala şi )ă lă)ăm 3e%recerea 3ărin; il&r n&ş%ri şi )ă im in )iguran;ă' Dar am
3reera% )ă 3ă%imim cele rele şi )ă 3ă6im cele 3ărin%eş%i dec% )ă ne bucurăm de 3ace, du3ă ce
am că6u% din cele ale 3ărin;il&r n&ş%ri'
$&c&%i;i am &)% ca &i de unghiere' Adică aşa de uş&r ne ucid 3e n&i' Aici ara%ă şi blnde;ea
l&r' Fi %&%uşi, deşi )un%em aşa de uş&r de uci), rămnem neabă%u;i avnd credin;a' Aici
admirăm 3u%erea lui Dumne6eu, iindcă 3e cei ce erau a)%el, ca niş%e &i de unghiere, i7a
3ă6i% şi 3e cei ce in iecare 6i erau ga%a de m&ar%e nu i7a lă)a% )ă m&ară' Deş7%ea3%ă7Te, 3en%ru
ce d&rmi, D&amneK Al%ă ver)iune 6ice< =3en%ru ce eş%i ca 8n )&mnK?' Al%ă ver)iune<
=Tre6eş%e7Te?' $c&a7i7Te şi nu ne le3ăda 3nă 8n )rşi%' !en%ru ce 8n%&rci a;a TaK
I C&r' 1-, *1'

Al%ă ver)iune< =a)cun6i a;a Ta?' i;i de )ărăcia n&a)%ră şi de neca6ul n&)%ruK Al%a< =de răul
n&)%ru?' Ceea ce )3une acea)%a e)%e< Tu 3&;i de6lega relele n&a)%re, căci ace)%ea nu )e 8n7
%m3lă din cau6a ne3u%in;ei Tale, ci din 8ngăduin;a Ta' $&mnul aici e)%e liniş%ea Lui, %re6irea
e)%e ră6bunarea 8m3&%riva vrămaşil&r, a;a Lui, 3r&%ec;ia, 3r&nia, 3ur%area de griă, au%&rul'
(' !en%ru ce ui;i de )ărăcia n&a)%răK He6i iarăşi 8n;ele3ciunea 3r&e%ului' #u a )3u)< 3en%ru ce
ui;i de a3%ele n&a)%reK #ici nu a )3u) 3en%ru ce ui;i de credin;a n&a)%ră neabă%u%ă' #ici de
8ncercarea )ule%ului 3rin i)3i%e' Ci ace)%ea )e aduc a%unci cnd cineva vrea )ă )e
8ndre3%ă;ea)că 3e )ine' Dar cnd cau%ă au%&rul, 3&rnind de la cele 3en%ru care au &)%
&)ndi;i, a%unci )e 8nvrednice)c a i mn%ui;i, iindcă au &)% 3ede3)i;i, iindcă au )ueri% cele
mai de 3e urmă chinuri' Acea)%a şi $n%ul !avel & ace şi al;i 3r&e;i' Fi ace)%ea le )3uneau şi
aceş%i i)7raeli;i, neş%iind nimic de)3re gheenă, nici de)3re 8m3ără;ie, nici nu 8nvă;au il&)&ia
cea n&uă şi 3e %&a%e le răbdau cu uşurin;ă'
Că )7a )meri% 8n ;ărnă )ule%ul n&)%ru, li3i%u7)7a de 3ămn% 3n%ecele n&)%ru' 4iind că a )3u)<
ui;i de )ărăcia n&a)%răK Adică de neca6ul n&)%ru, )3une 3rin urmare şi care e)%e neca6ul' Ceea
ce )3une acea)%a e)%e< )un%em 3ierdu;i, )un%em 8ngr&3a;i 8n 3ămn%, )%area n&a)%ră nu e cu
nimic mai bună dec% a m&r;il&r' !e bună dre3%a%e ar )3une cineva că cei ce )7au a%aşa% de
lucrurile 3re6en%e au &)% )meri;i 8n ;ărnă, iar lac&mii şi7au li3i% 3n%ecele de 3ămn%' Căci
cel lega% de 3a%imă şi 3leca% )3re n&r&i şi cel ce 8n&)eş%e 3u%erea aceea ne%ru3ea)că ce )e ală
8n el, 3e bună dre3%a%e )3une că 3ă%imeş%e acea)%a' Căci ce al%ceva e)%e rumu)e;ea %ru3ului
dec% ;ărnă şi n&r&iK $au mai curnd ceva şi mai ur% dec% ace)%eaK Dacă nu cre6i, de)chide
m&rmin%ele &amenil&r şi vei vedea lu%ul şi ;ărna' Cnd lea3ădă chi3ul ace)%ei vie;i, a%unci )e
ara%ă ceea ce e)%e' Dar chiar şi mai 8nain%e de )rşi%' Cnd aungi la bă%rne;e, cnd b&ala %e
cerce%ea6ă, a%unci )e vede ceea ce e)%e cu adevăra%< lu% şi ;ărnă' Fi Dumne6eu ca un crea%&r
8n;ele3%, din%r7& a)emenea ma%erie ie%ină a ăcu% )ă ie a%%a rumu)e;e, nu a ăcu%7& ca )ă
de)rne6i, ci ca )ă7;i ara%e ;ie d&vada 3r&3riei Lui 8n;ele3ciuni' Aşadar nu in)ul%a 3e ar%i)%,
nici lucrarea 8n;ele3ciunii Lui, ăcnd7& 3ricină de de)ru şi cădere' Admiră 3nă 8n%r7a%%
rumu)e;ea, c% )ă II )lăveş%i 3e ar%i)%, dar nu merge mai de3ar%e, hrănind 3a%ima' E)%e
rum&a)ă lucrarea, dar nu %rebuie )ă in)ul;i 3e Cel ce a crea%7&, ci )ă I %e 8nchini'
Dacă cineva, )3une7mi mie, ar lua & )%a%uie )au & ic&ană a 8m3ăra%ului şi ar %ereli7& 8n n&r&i
şi 8n %ină, nu va i &are 3reda% celei din urmă 3ede3)eK Dacă cel vin&va% de ace)%e in)ul%e
adre)a%e &amenil&r e)%e ră)3un6ă%&r de a)emenea 3edea3)ă, cel care aruncă lucrarea lui

Dumne6eu 8n a%%a necin)%e ce va răbdaK Fi mai ale) cnd avnd şi neva)%ă )e ara%ă ăcnd
ace)%ea' $ă nu 8mi )3ui de 3&%a irii' !en%ru acea)%a a &)% 8ngădui%ă că)ă%&ria, ca )ă nu
de3ăşeş%i 3r&3riile limi%e' !riveş%e de c%ă 3edea3)ă vei i vrednicQ Căci Dumne6eu a avu%
griă de &dihna %a şi de )lava %a, ca )ă de6legi şi uria irii 3rin )&;ie şi )ă aci acea)%a aară de
&rice 3rimedie şi )ă ii liber de &rice necură;ie' Dar %u 3rin e>ce)ele %ale in)ul;i a)%el 3e
3ur%ă%&rul %ău de griăK $3une7mi mie dacă Dumne6eu nu ar i v&i% )ă rnduia)că nun%a, ce
vi&len;ă nu ai i răbda%, c%ă 3edea3)ăK Trebuie aşadar )ă mul;umeş%i şi )ă7L )lăveş%i, 3en%ru
că ;i7a %ăia% chinurile, că a avu% griă )ă 3rimeş%i a%%a mngiere' Dar %u II in)ul;i cu
nerecun&ş%in;a, necin)%eş%i şi de3ăşeş%i limi%ele şi ruşine6i bunul %ău renumeK #u 8l au6i 3e
$n%ul !avel 6icnd şi )%rignd %u%ur&r< =ugi;i de de)rnareQ?1 )au mai degrabă 3e @ri)%&)
care a mişca% )ule%ul aceluia< !en%ru ce cau;i la rumu)e;e )%răinăK !en%ru ce 3riveş%i
in)i)%en% un chi3 care nu e al %ăuK !en%ru ce %e arunci 8n 3ră3a)%ieK !en%ru ce %e 3rin6i 8n
mree )ingurK !ă6eş%e7;i &chii cu un 6id, 8ngrădeş%e7;i 3rivirea,
+1 C&r' /,1.'
3une lege &chil&r' Au6i 3e @ri)%&) Care amenin;ă, Care )&c&%eş%e dre3% curvie şi & 3rivire
ne8ngădui%ă' Ce &l&) are 3lăcerea cnd naş%e viermiK Cnd naş%e ne8nce%a%ă ricăK Cnd
aduce 3edea3)ă veşnică celui ce ă3%uieş%e ace)%eaK Cu c% mai bine e)%e )ă răbdăm 3u;in
%ulburarea care vine din cuge%ele n&a)%re rele şi )ă im 3ururi 8n liber%a%e, dec%, cednd 3u;in
3&%el&r ne8ngădui%e, )ă im 3ede3)i;i veşnicK =#u, c&3iii mei, )ă nu ace;i aşa' Căci nu e)%e
bună ve)%ea ce & aud eu de)3re v&i?*?' F%iu cui adre)e6 cuvn%ul, nu 3en%ru %&;i' Dar ac&l&
unde )e ală rana, ac&l& )e 3une şi leacul' !en%ru ce in)ul;i că)ă%&ria K !en%ru ce 8n%ine6i 3a%ul
de nun%ăK !en%ru ce ba%&c&reş%i mădularele %aleK !en%ru ce ruşine6i )lava %aK Taie 3a%ima,
de3ăr%ea6ă de)ă%ările' Căci de)ă%are a şi be;ia )un% i6v&rul curviei' Dacă nu %e &l&)eş%i cum
%rebuie de liber%a%e, 8;i va aduce ;ie neca6 şi 8n%ri)%are' Au6i ce au 3ă%imi% iudeii care
de)rnau, cei care nu )7au 8m3ăr%ăşi% de %ru3ul lui @ri)%&), care nu )7au bucura% de ma)a cea
duh&vnicea)că' =$ă nu de)rnăm cum )7au de)rna% unii din%re ei, şi au că6u% 8n%r7& 6i
d&uă6eci şi %rei de mii?*('
$c&al7%e, D&amne, au%ă7ne n&uă şi ne i6băveş%e 3e n&i 3en%ru numele Tău' Al%ă ver)iune<
=$%ai au%ndu7ne n&uă şi ne i6băveş%e 3e n&i 3en%ru mila Ta?' He6i cum 8şi 8ncheie ru7
găciuneaK Du3ă a%%ea mii de a3%e bune ale l&r, de unde aş%ea3%ă )ă ie i6băvi;iK De la mila
şi iubirea de &ameni 3en%ru numele lui Dumne6eu' Ce 8n)eamnă 3en%ru numele Tă uK !en%ru
ca numele Lui )ă nu ie huli%' 4iindcă şi El 8n)uşi 6ice ade)ea =v&i ace acea)%a 3en%ru

numele eu?' He6i )merenia şi inima 6dr&bi%ăK Fi de unde aş%ea3%ă mn%uireaK De la iubirea
de &ameni, de la milă, ca unii li3)i;i de a3%e bune care nu au nici & 8ndre3%ă;ire de mn%uire
şi, deşi au răbda% a%%ea chinuri şi 3rimedii, a%rnă %&%ul de Dumne6eu' Aşadar, şi n&i cei din
har )ă aducem )lavă lui Dumne6eu Căruia ie )lava 8n vecii vecil&r' Amin'
1 "eg' 2, 2' 1 C&r' 11:, .'
!)almul 
Cn%are de biruin;ă 3en%ru l&rile iil&r lui C&re' Al%ă ver)iune< =5irui%&rului, 3en%ru crinii
iil&r lui C&re?' Te>%ul ebraic 6ice 8n l&c de crini Al )&)anim' =Cn%are a 8n;elegerii 3en%ru cel
iubi%?' Al%ă ver)iune< =Cn%are de iubire a celui 3rice3u%?' Al%a< =3en%ru cei iubi;i?' Iar %e>%ul
ebraic< Idi%h&%h' $e3%uagin%a< !nă 8n )rşi%, 3en%ru cei ce v&r i )chimba;i, iil&r lui C&re
)3re 8n;elegere, cn%are 3en%ru cel iubi%' Cuvn% bun ră)3un)7a 9a eruc%a%B inima mea' Al%ă
ver)iune< =a ăcu% )ă ia)ă?' Al%a< =A &)% mişca%ă inima mea de cuvn% bun?'
1' Aş vrea acum ca %&;i iudeii şi elinii )ă ie de a;ă şi lu nd car%ea acea)%a de la iudei, aşa )ă
ci%e)c 3)almul' F%i;i că 8n %ribunale şi &riunde al%undeva, a%unci mai cu )eamă măr%uria
a3%el&r e)%e )u)3ec%ă cnd e)%e adu)ă de vrămaşii celui 8m3ricina%' Ca )ă nu )e 8n%m3le
acea)%a şi a)%ă6i, v&m aduce & măr%urie din Hechiul Te)%amen%, a)%el 8nc% şi iudeii şi elinii )ă
ie ruşina;i, iudeii, iindcă & ci%e)c ără a & 8n;elege, elinii, iindcă văd de la 8nşişi vrămaşii
n&ş%ri căr;ile care ne aduc n&uă măr%urie' Căci nu 3&% )ă )3ună că ace)%ea )un% nă)c&ci%e de
n&i, iindcă nu de la n&i, ci de la cei ce L7au ră)%igni% 3e @ri)%&) ne7au &)% n&uă dărui%e căr7
;ile care v&rbe)c de)3re 3u%erea Lui' Dar chiar dacă )un% de a;ă, chiar dacă nu )un%, n&i ne
v&m ace da%&ria şi v&m 8nce3e %lcuirea ace)%ui 3)alm' Căci de)3re @ri)%& ) a &)% )cri) 3)al7
mul ace)%a' De aceea are %i%lu !en%ru cel iubi% şi 3en%ru cei ce v&r i )chimba;i' Căci @ri)%&)
mare )chimbare ne7a adu) n&uă, & n&uă )%are şi 3reacere' Acea)%ă )chimbare ară%nd7& şi
!avel
1 JErR3MuM,aTO, ace)%a e)%e verbul 3e care 8l &l&)eş%e $e3%uagin%a şi 8n)eamnă a eruc%a'
6icea< =Deci dacă e)%e cineva 8n @ri)%&), e)%e ă3%ură n&uă?2' Ia%ă de ce 3r&e%ul nu 8nce3e
3)almul a)%el< cuvn% bun a )3u) inima mea' 4iindcă ceea ce )3unea nu era nimic &mene)c,
ci v&ia )ă i)%&ri)ea)că cele cereş%i şi duh&vniceş%i şi nu din 3r&3ria cău%are, ci din
dumne6eia)ca energie, numele eruc%a%iei acea)%a 8n)emnnd' Căci eruc%ăm ără )ă vrem, 8n
%im3 ce cuvn%ul 8l r&)%im a%unci cnd v&im, de n&i de3inde dacă v&rbim )au dacă %ăcem' Dar
eruc%a;ia nu e)%e a)%el' Ară%nd, aşadar, că cele )3u)e nu )un% din )%rădania &menea)că, ci vin
din in)3ira;ia dumne6eia)că, numeş%e 3r&e;ia eruc%a;ie' Căci aşa cum la eruc%a;ie a3%ul )e

da%&rea6ă cali%ă;ii alimen%el&r, la el şi 8n 8nvă;ă%ura duh&vnicea)că' Căci 8n eruc%a;ie


e>halea6ă cele cu care )e hrăneş%e' He6i că şi 8n al%ă 3ar%e 3r&e%ul )e &l&)eş%e de un chi3
)en)ibil, a%unci cnd mănncă &ile căr;ii cu 3lăcereK =Fi era, 6ice, 8n gura mea dulce ca
mierea?*' 4iindcă au 3rimi% un har duh&vnice)c, acelaşi har 8l e>halau' Că nu de)3re eruc%a;ie
e)%e cuvn%ul, nici de)3re alimen%e )en)ibile, a)cul%ă ce cuvn% )e 3r&nun;ă şi cine e)%e cel ce
8l 3r&nun;ă' 4iindcă nu )%&macul e)%e cel ce 3rimeş%e alimen%ele, ci inima' Căci 6ice că a
eruc%a% inima mea' Fi ce eruc%ea6ăK #u mncare, nu bău%ură, ci cele 3e care le7a avu% la
ma)ă, Cuvn%ul cel bun, care e)%e de)3re Cel nul nă)cu%' Căci Ace)%a e)%e bun' Căci =am
veni% nu ca )ă udec lumea, ci ca )ă mn%uie)c lumea?' T&%ul e)%e bună%a%e, %&%ul e)%e
)l&b&6i% de 3edea3)ă' Dar 3r&e%ul eruc%ea6ă a)emenea lucruri, iindcă şi7a cură;i% inima'
Căci aşa cum )%&macul )e um3le cu un ame)%ec de um&ri im3ure şi eruc%ea6ă ga6e ur%
mir&)i%&are, cnd 8n)ă e)%e )ănă%&) şi eruc%a;ia e)%e c&re)3un6ă%&are, la el şi inima 3r&7
e%ului, iindcă era )l&b&6i%ă de 3ăca%e, a 3rimi% harul duhului şi revar)ă cuvn%ul cel bun'
2II C&r' -,1+'
* Ie6' *, *'
 In' 12, +'
De aici mai 8nvă;ăm şi al% lucru' Că 3r&e;ii nu erau 3recum ghici%&rii' 4iindcă la aceş%ia din
urmă, cnd dem&nul 3une )%ă3nire 3e )ule%, le 8n%unecă min%ea şi le &rbeş%e cuge%ul, şi
a)%el v&rbe)c %&a%e, min%ea l&r neş%iind cele ce )3une, ca şi cnd ar i r&)%i%e de un in)%rumen%
ne8n)ule;i%' Acea)%a & airmă şi unul din%re il&)&ii l&r că< &rac&lele şi ghici%&rii )3un mul%e,
dar nu ş%iu nimic din cele ce )3un' Dar Duhul $n% nu ace a)%el, ci la)ă inima )ă ş%ie cele
ce )3une' Fi dacă nu ar i ş%iu%, cum ar mai i 3u%u% )3une cuvn% bunK Căci dem&nul, ca un
duşman şi 3&%rivnic, lu3%ă 8m3&%riva irii &meneş%i, dar Duhul $n%, ca un 3ur%ă%&r de griă şi
bineăcă%&r, 8i ace 3ăr%aşi cun&ş%in;ei 3e cei ce 3rime)c cuvn%ul şi de)c&3eră min;ii acel&ra
cele )3u)e'
Grăi7v&i lucrarea* mea 8m3ăra%ului' Al%ă ver)iune< =a3%ele mele?' Care lucrare 6iceK
!r&e;ia' Căci aşa cum lucra7rea ierarului e)%e )ă acă ieră)%raie şi a arhi%ec%ului )ă c&n)7
%ruia)că ca)e, a c&n)%ruc%&rului de c&răbii )ă a)amble6e & c&rabie, la el şi lucrarea 3r&e%ului
e)%e )ă ;e)e 3r&e;ia' Că şi acea)%a e)%e & lucrare a)cul%ă7L 3e @ri)%&) 6icnd de)3re A3&)%&li<
=Hrednic e)%e lucră%&rul de 3la%a lui?JP Fi !avel< =ai ale) cei ce )e &)%ene)c cu cuvn%ul şi cu
8nvă;ă%ura?' Dacă nu ar i lucrare, cum ar mai i &)%enealăK Fi ce e)%e mai de cin)%e dec%
acea)%ă lucrareK Ce e)%e mai de &l&) dec% eaK E)%e mai 8nal%ă dec% &rice al%e 8ndele%niciri'

Care e)%e, aşadar, lucrarea 3e care & )3une 8m3ăra%uluiK Cn%area acea)%a, 3r&e;ia acea)%a' Fi
nu )3une cărui 8m3ăra%, ară%nd că e)%e 8nchina%ă numai lui Dumne6eu, 8m3ăra%ul %u%ur&r'
Căci aşa cum a%unci cnd v&rbim de)3re 8m3ăra%ul 3erşil&r nu 8l numim )im3lu 8m3ăra%ul, ci
adăugăm şi al 3erşil&r, la el şi cnd e v&rba de)3re 8m3ăra%ul armenil&r, dar cnd v&rbim
de)3re 8m3ăra%ul n&)%ru nu mai avem nev&i e de nici un ada&), ci ne e)%e de aun) )ă )3unem
8m3ăra%ul' La el şi 3r&e%ul,
S$e3%uagin%a' Lc' 10, +'
iindcă v&rbeş%e de)3re 8m3ăra%ul ă3%urii 8i e)%e de aun) )ă )3ună 8m3ăra%ul' Căci aşa cum
a%unci cnd )3unem A%&%;ii7%&rul, nu mai avem nev&ie de un ada&), iindcă nu e)%e un al%
A%&%;ii%&r, la el a%unci cnd )3unem 8m3ăra%ul, nu mai avem nev&ie de al% ada&), iindcă nu
e)%e al% Dumne6eu 8m3ăra%' De al%el, cel ce v&rbea era el 8n)uşi 8m3ăra%' De unde re6ul%ă
lim3ede că nu de)3re &m v&rbea, ci de)3re Dumne6eul %u%ur&r de aceea nu )3une )im3lu
unui 8m3ăra%, ci 8m3ăra%ului, 3rin &l&)irea ar%ic&lului h&%ăr% ară%nd d&mnia a%&%3u%ernică a
lui Dumne6eu'
2' A3&i iarăşi ară%nd că cele )3u)e nu )un% r&dul min;ii &meneş%i, nici al cuge%ării, nici al
c&m3&6i;iei 3r&3rii, ci numai al harului dumne6eie)c, care d&ar 8m3rumu%ă limba, a adăuga%<
Limba mea e)%e %re)%ie a )crii%&rului ce )crie i)cu)i%' Iar %re)%ia )crie acele lucruri care )un%
dic%a%e de mnă' Al%ă ver)iune 6ice< =Limba mea e)%e %re)%ie a )crii%&rului ce )crie degrab?'
Ce 8n)eamnă degrabK Ca )ă ara%e harul şi de aici' Căci cel ce v&rbeş%e de la el 8n)uşi e)%e
8nce% 8n cuge%area lui şi 8n c&m3&6i;ia lui, iind 8m3iedica% de li3)a de e>3erien;ă şi li3)a de
8nvă;ă%ură şi mul%e )un% cele care aec%ea6ă ra3idi%a%ea cuvn%ului' Dar cnd Duhul $n% e)%e
Cel ce mişcă min%ea, nu e)%e nimic care )ă7L 8m3iedice< aşa cum & a3ă 8nain%ea6ă cu 3u%ere
3ur%a%ă de curen%, la el şi harul Duhului $n% 8nain%ea6ă cu mul%ă re3e6iciune 3e %&a%e le
nivelea6ă )ur3nd &rice &b)%ac&l' A3&i iarăşi, 3en%ru a lămuri şi mai mul% cuvn%ul, ară%nd
că cele ce )3une nu )un% &meneş%i, a adăuga%< 8m3&d&bi% eş%i cu rumu)e;ea mai mul% dec%
iii &amenil&r' nii 3re%ind că acea)%a )e )3une de)3re limbă, că 3e ea & numeş%e rumu)e;e'
Dar mie mi )e 3are că acea)%a )e )3une de)3re @ri)%&)' De aceea un al% %raducă%&r )3une< =Cu
rumu)e;ea eş%i 8m3&d&bi% de iii &amenil&r?' $3re El 8şi 8n%&arce cuvn%ul 3r&e%ul cu mul%ă
ierbin;eală şi cu mul%ă drag&)%e a;ă de El, du3ă cum )3unea şi lac&b< =De la a %e7ai 8n%&r),
iul meu, el a 8nd&i% genunchii şi )7a culca% ca un leu?+'
+ 4ac' (, ('

In)3ira% iind, v&rbeş%e cu 4iul lui Dumne6eu şi Lui 8i adre)ea6ă cuvn%ul' Dar acea)%a nu &
)3une 3rin c&m3ara;ie' Căci nu a )3u) =mai rum&)?, ci 8m3&d&bi% eş%i cu rumu)e;ea mai
mul% dec% iii &amenil&r' Al%ceva e)%e rumu)e;ea la acela' Fi ve6i cum v&rbeş%e 8n 3rimul
rnd de)3re ic&n&mie' Că de)3re ic&n&mie e)%e v&rba aici re6ul%ă lim3ede din cele ce
urmea6ă' Căci 6icnd că 8m3&d&bi% eş%i cu rumu)e;ea mai mul% dec% iii &amenil&r, a
adăuga%< revăr)a%u7)7a har 3e bu6ele Tale' Dar Dumne6eu nu are bu6e, ci e)%e v&rba aici
de)3re ic&n&mie' n al% %raducă%&r 6icnd ="evăr)a%u7)7a har din bu6ele Tale? ace ace)%
lucru şi mai clar 8ncă' Căci ce 8n)eamnă =a )e revăr)a din? dacă nu ca şi cum ar )3une cineva
că iind 8năun%ru )7a văr)a% 8n aară, a i6v&r% dinK Cum, a%unci, celălal% 3r&e% 6ice< =nu avea
nici chi3, nici rumu)e;e, ca )ă ne ui%ăm la El, ci chi3ul Lui era ără de cin)%e şi era cel din
urmă din%re &ameni??K
#u de)3re li3)a rumu)e;ii v&rbeş%e, )ă nu ie, ci de)3re di)3re;ul cu care a &)% ac&3eri%' Căci
3rimind )ă ie &m, a %recu% 3rin %&a%e umilin;ele, nu şi7a ale) dre3% mamă & 8m3ără%ea)ă, nici
nu )7a 8n%in), 8n )cu%ece iind, 3e 3a% de aur , ci 8n ie)le, nici nu a cre)cu% 8n ca)ă b&ga%ă, ci 8n
ca)a umilă a unui %m3lar ' Fi iarăşi, cnd Fi7a lua% ucenici , nu i7a ale) din%re re%&ri şi il&)&i
)au 8m3ăra;i, ci din%re 3e)cari şi vameşi' Fi )7a ăcu% 3ăr%aş unei vie;i )im3le, neavnd nici
ca)ă, nici nu )7a 8ncin) cu veşmin%e b&ga%e, nici nu $7a bucura% de a)%el de me)e, ci era
hrăni% de al;ii, di)3re;ui%, umili %, urmări% şi 3rig&ni%' A ce)%ea le ace din gria de a călca 8n 3i 7
ci&are &rice mndrie &menea)că' Deci iindcă nu $7a 8nc&nura% de nici & )%rălucire, nici nu
era urma% de )lui%&ri )au 3ur%ă%&ri de )cu%, ci umbla )ingur, ca unul din%re cei mul;i din
3&3&r, de aceea acela a )3u)< =L7am vă6u% 3e El< nu avea nici chi3, nici rumu)e;e?' Iar
David )3une 8m3&d&bi% eş%i cu rumu)e;ea mai mul% dec% ii &amenil&r, ară%nd harul,
8n;ele3ciunea, 8nvă;ă%urile, minunile' Iar a3&i, de)criindu7I rumu)e;ea,
l)' -*, 27*'
6ice< "evăr)a%u7)7a har 3e bu6ele Talc' He6i că de)3re ic&n&mie era cuvn%ulK Dar care era
ace)% harK Cel 3rin care a 8nvă;a%, 3rin care a ăcu% minunile' Aici v&rbeş%e de)3re harul care
)7a c&b&r% 3e %ru3ul n%ui%&rului' =!e)%e Care vei vedea Duhul c&b&rndu7$e şi rămnnd
3e)%e El, Acela e)%e Cel ce b&%ea6ă cu Duh $n%?' Căci %&% harul )7a revăr)a% din %em3lul
acela' Căci nu cu mă)ură I $7a da% Lui Duhul' =Fi din 3lină%a%ea Lui n&i %&;i am lua%?(' Dar
%em3lul acela a 3rimi% 8n%reg harul' Acea)%a şi 3r&e%ul I)aia ară%ndu7& 6icea< =Fi )e va
&dihni 3e)%e El Duhul lui Dumne6eu, duhul 8n;ele3ci unii şi al 8n;elegerii, duhul )a%u lui şi al
%ăriei, Duhul cun&ş%in;ei şi al bunei credin;e' Fi7L va um3le 3e El Duhul %emerii de

Dumne6euJ??' Dar ac&l& )e ara%ă 3lină%a%ea harului 8n %im3 ce 3e)%e &ameni e)%e & mică 3ar%e,
& 3ică%ură din harul acela' De aceea nu )3une că v&i da Duhul, ci că =văr)a7v&i din Duhul
meu 3e)%e %&% %ru3ul??'
*' Acea)%ă 3r&e;ie )7a şi 8m3lini%' Căci 8n%reaga lume a 3rimi% din Duhul acela' Căci din
!ale)%ina a veni% darul şi a aun) 8n Egi3%, 8n 4enicia, $iria, Cilicia, Eura%, e)&3&%amia,
Ca3ad&cia, Gala;ia, $ci;ia, Tr acia, Grecia, Galia, I%alia, %&a%ă Libia, Eur&3a, A)ia, şi 3nă la
Ocean' Fi ce %rebuie )ă )3unem mai mul%K C% cu3rinde )&arele 3ămn%ul a%%a )7a 8n%in)
harul ace)%a' Acea)%ă mică 3ar%e, acea)%ă 3ică%ură a Duhului a um3lu% %&a%ă lumea de
cun&ş%in;ă' !rin acea)%ă 3ică%ură, )emne şi minuni )7au ăcu% şi 3ăca%ele )7au de6lega%' Fi
%&%uşi ace)% har da% 8n a%%ea regiuni nu e)%e dec% & mică 3ar%e a darului şi arvuna' =Fi a cia%
arvuna Duhului 8n inimile n&a)%re?12' O 3ar%e, 6ice, a energiei Duhului' Căci ngie%&rul
nu )e 8m3ar%e' He6i c% de mare e)%e i6v&rul harului' nuia i )e dă 3rin Duhul, cuvn%ul
8n;ele3ciunii'
? In' 1,1/' J? I)' 11,27*' 11 I&il *,1' 12II C&r' 1, 22'
Al%uia, cuvn%ul cun&ş%in;ei 3&%rivi% aceluiaşi Duh' Al%uia, credin;a al%uia, harul
%ămăduiril&r al%uia, lucrarea 3u%eril&r 8n acelaşi Duh al%uia, 3r&e;iile al%uia, de&)ebirea du7
huril&r al%uia, cun&aş%erea limbil&r' Fi harul b&%e6ului a 8m3n6i% a%%ea hari)me 3e %&%
3ămn%ul la %&a%e 3&3&arele' Fi %&a%e ace)%ea le lucrea6ă & 3ică%ură a Duhului' Că e)%e &
3ică%ură & ara%ă 3r&e%ul cnd )3une< =Hăr)a7v&i din Duhul meu? şi 3rin a3%ul că & numeş%e
arvună' !rin acea)%a )e ara%ă că e)%e da%ă & mică 3ar%e din 8n%reg' De aceea şi $n%ul I&an
ară%nd acea)%a )3une < =Din 3lină%a%ea Lui n&i %&;i am lua%?1*' Adică, ar 3u%ea )3une cineva,
%&;i am lua% din revăr)area de har, din 3rea3linul Lui, din 3ri)&)ul b&gă;iei Lui' Gndeş%e7%e
aşadar la harul Duhului, c% e)%e de 8nde)%ulă%&r, aungnd 3en%ru a%%a lume şi a%%ea %im3uri,
şi nici nu e)%e limi%a%, nici nu e)%e circum)cri), ci 3e %&;i 8i um3le de b&gă;ie şi de har, dar el
nici&da%ă nu )e chel%uieş%e' A3&i, iindcă are mai mul%e nume 9căci e)%e numi% şi 8nger, şi
)ule%, şi vn% şi mul%e al%ele: a adăuga%< =din Duhul eu?' Căci aşa cum duhul &mului e)%e
de aceeaşi na%ură cu &mul la el şi Duhul lui Dumne6eu, dar Duhul lui Dumne6e u rămne 8n
i3&)%a)ul 3r&3riu' Fi acea)%a ară%nd7& $n%ul !avel 6icea< =Căci cine din%re &ameni ş%ie cele
ale &mului, dec% duhul &mului, care e)%e 8n elK Aşa şi cele ale lui Dumne6eu, nimeni nu le7a
cun&)cu% dec% Duhul lui Dumne6eu?1' #u ame)%ecnd i3&)%a)urile, )ă nu ieQ Ci ară%nd
demni%a%ea Duhului' Aşa cum e)%e unirea )ule%ului cu el 8n)uşi, la el e)%e 8nrudirea de ire a
Duhului cu Ta%ăl' Căci aşa cum 4iul e)%e numi% Cuvn%ul, dar nu ără i3&)%a), ci II numim

a)%el 3en%ru a 8nvă;a 8nrudirea cu Ta%ăl, la el şi Duhul lui Dumne6eu e)%e numi% Duh, dar nu
ără i3&)%a)' Fi aşa cum 4iul e)%e 4iu al Ta%ălui şi 3&a%e 3en%ru acea)%a )ă ne dăruia)că n&uă
8nierea, la el şi Duhul, iindcă 3rin ire e)%e din iin;a
* In' 1,1/' 1 C&r' 2,11'
Ta%ălui şi ne dă n&uă hari)mele' 4iindcă şi &mul, iindcă e)%e &m 3rin ire, 3&a%e )ă re3r&ducă
imaginea &mului'
!en%ru acea)%a %e7a binecuvn%a% 3e %ine Dumne6eu 8n veac' Al%ă ver)iune< =De aceea?' He6i
cum %inde din %&a%ă inima că%re 4iul lui Dumne6euK De aceea şi 8n al% 3)alm nu )e mul7
;umeş%e numai cu 3r&e;ia, ci )e e>3rimă )ub &rmă de acu6a;ie ca a%unci cnd )3une<
=!en%ru ce )7au 8n%ăr%a% neamurile şi 3&3&arele au grăi% deşer%ăciuniK? b' La el şi aici 6ice<
!en%ru acea)%a %e7a binecuvn%a% 3e %ine Dumne6eu 8n veac' #u v&rbeş%e nimic de)3re
naş%ere, nici de)3re educa;ie, nici de)3re al%ele, ci aduce d&ar cuvn%ul de)3re El' !en%ru ce
&areK 4iindcă a 8nă;işa %&a%ă urmarea evenimen%el&r e)%e lucrarea evangheliş%il&r' 4iindcă
ace)%ea ;in de aceia şi e)%e i)%&ri)irea l&r' Dar lucrarea 3r&e;iei e)%e )ă ia & 3ar%e din eveni7
men%e şi de)3re ace)%ea )ă v&rbea)că' De aceea %&;i 3r&e;ii ac acea)%a mereu' Aduc 3u;in
din i)%&ri)ire şi )e re%rag umbrind7&' De aceea şi ace)%a )3une< Te7a binecuvn%a% 3e %ine
Dumne6eu 8n veac, )3une a)%el 3en%ru a ară%a că de a%%a har erau 3line cuvin%ele lui' He6i
aşadar 3u%erea harului' Căci )e 3limba Ii)u) 3e ;ărmul mării şi 8i gă)eş%e 3e lac&b şi 3e I&an şi
le )3une l&r< =Heni;i du3ă ine şi vă v&i ace 3e)cari de &ameni' Iar ei lă)nd mreele şi 3e
%a%ăl l&r I7au urma% Lui?1/' A3&i 8n al%ă 3ar%e 6icnd ucenicil&r< =#u vre;i şi v&i )ă vă
duce;iK?, !e%ru I7a ră)3un)< =D&amne, Tu ai cuvin%ele vie;ii veşnice şi n&i am cre6u% şi am
cun&)cu% că Tu eş%i @ri)%&)ul, 4iul Dumne6eului celui viu? şi =la cine ne v&m duceK?1+' Dar
ce )3un eu uceniciiK 4ari)eii 8nşişi, cnd au %rimi) 3e )lui%&rii l&r, i7au au6i% 6icnd<
=#ici&da%ă nu a v&rbi% un &m aşa cum a v&rbeş%e &mul ace)%a?1.' Fi al;ii iarăşi 6iceau<
=#ici&da%ă nu )7a ară%a% aşa 8n I)rael?1' Fi erau
1- !)' 2,1'
1/ %' ,1(720'
1+ In' /, /+7/(' I$ In' +, /'
1( %' (, **'
uimi;i, 6ice, =că 8i 8nvă;a 3e ei ca unul care are 3u%ere, iar nu 3recum căr%urarii l&r şi
ari)eii?2?'

' Dacă vrei şi %u )ă 8nve;i care e)%e harul lui @ri)%&), a)7cul%ă măre;ia 3&runcil&r Lui şi vei
vedea 3u%erea harului' Dacă cineva nu )e lea3ădă de %&a%e, ba 8ncă nu 8şi urăş%e şi )ule%ul
)ău, 6ice, nu e)%e vrednic de ine21' Fi %&%uşi cuvn%ul 3u%ea )ă devină a3%ă' A%% de mare
era harul Lui' In )rşi%, ce avem n&i mai 3r&3riu dec% )ule%ul n&)%ruK Dar şi ace)%a e)%e
di)3re;ui% 3en%ru 3&runca Lui' Dar %u cnd au6i Te7a binecuvn%a% 3e Tine Dumne6eu, )ă nu
cuge%i că 11 micş&rea6ă cu ceva' Căci ceea ce )e vede 6icnd cuvn%ul e)%e cu 3rivire la
%ru3ul care are bu6e, de)3re %ru3ul care 3rimeş%e harul, de)3re %ru3ul care 3rimeş%e
binecuvn%area' Căci Dumne6eu nu are nev&ie de binecuvn%are, nici de har' Ceea ce e)%e
dumne6eie)c nu are nev&ie de nimic' Căci =du3ă cum Ta%ăl )c&ală 3e cei m&r;i şi le dă via;ă,
%&% aşa şi 4iul dă via;ă cel&r ce v&ieş%e?22' Fi iarăşi< =lucrările 3e care le ace Acela, 3e
ace)%ea şi 4iul le ace 8n%&cmai?21' Fi iarăşi< =!recum ă cun&aş%e 3e ine Ta%ăl, Fi Eu 8l
cun&)c 3e Ta%ăl?2' Ace)%e e>3re)ii du3ă cum, %&% aşa, 8n%&cmai, 3recum ara%ă ne)chimbarea
irii' Dar aici cuvn%ul e)%e de)3re ic&n&mie' $ă7L au6im iarăşi 3e El 6icnd< =!en%ru acea)%a
ă iubeş%e Ta%ăl că Eu 8mi 3un )ule%ul 3en%ru &i?2?' Oare mai 8nain%e de acea)%a nu 8l iubea
3e ElK Cum a%unci )3unea< ''Ace)%a e)%e 4iul eu cel iubi%?K2/' Dar a )3u) acea)%a v&ind )ă
ara%e mărimea a3%ei' Aşa cum ac&l& ara%ă 8nlăn;uirea cau6ei,
%' +, 2(' 21 Lc' 1, ** In' 12, 2-' ? In' -, 21' * In' -,1(' < In' 10,1-' < In' 10,1+' <J %'
*,1+'
aşa şi aici ara%ă lim3ede cau6a' De aceea 3r&e%ul a 8nce3u% 3rin a 6ice< 8m3&d&bi% eş%i cu
rumu)e;ea mai mul% dec% iii &amenil&r şi revăr)a%u7)7a har 3e bu6ele Tale şi !en%ru acea)%a
Te7a binecuvn%a% Dumne6eu 3nă 8n veac e>3rimnd ic&n&mia 3en%ru ca a%unci cnd
urmea6ă )ă )3ună ceva nevrednic de El )ă nu ca6i, ci )ă ve6i de)3re cine e)%e v&rba' La el şi
lac&b ară%nd ic&n&mia 8n%ru3ării, )3unea< =Ochii Lui v&r )cn%eia ca vinul, şi din;ii $ăi v&r
i albi ca la3%ele?2+' Or, dumne6eirea nu are din;i' Fi al% 3r&e% 6ice< =Ha l&vi 3ămn%ul cu
cuvn%ul gurii Lui şi cu )ularea bu6el&r Lui va &m&r8 3e cel nelegiui%?2.' Aceleaşi )un%
)3u)e şi de $n%ul !avel care 6ice< =3e care D&mnul Ii)u) 8l va ucide cu )ularea gurii $ale
şi71 va nimici cu )%rălucirea venirii $ale?2(' Ca nu cumva au6ind %u ace)%ea )ă cuge%i ceva
8n&)i%&r, 8;i ara%ă ;ie 3u%erea dum7ne6eirii' Căci nu )e3ară %ru3ul de dumne6eire, nici dumne7
6eirea de %ru3, nici nu c&nundă irea cu %ru3ul, )ă nu ieQ Ci ara%ă unirea' !en%ru acea)%a 6ice
Te7a binecuvn%a% 3e Tine Dumne6eu 3nă 8n veac'
Care e)%e m&dul ace)%ei binecuvn%ăriK 8ngerii, arhanghelii )%au de a;ă, %r&nuri, d&mnii,
8nce3ă%&rii, 3u%eri laudă aduc' T&% 3ămn%ul de la & margine la al%a )lăveş%e, cn%ă, laudă 3e

Dumne6eu 8n%ru3a%' Căci cel din%i Adam )7a um3lu% de un mare ble)%em' @ri)%&),
dim3&%rivă, de mare binecuvn%are' Acela a au6i%< =5le)%ema% eş%i %u 8n lucrările %ale?*0' Fi
8m3reună cu acela al%ul< =5le)%em a% )ă ie %&% cel ce ace lucrurile D&mnului cu nebăgare de
)eamă?*1' Fi iarăşi< =5le)%ema% )ă ie %&% &mul care nu rămne 8n %&a%e cele )cri)e 8n car%ea
2+ 4ac' (,12'
2. I)' 11,  S$e3%uagin%a' 2(II Te)' 2, .'
*0 4ac' *,1+'
*1 Ier' .,10'
acea)%a?*2' =5le)%ema% e)%e 8nain%ea D&mnului %&% cel )3n6ura% 3e lemn?**' He6i c%e
ble)%emeK Din ace)%ea %e7a )l&b&6i% 3e %ine @ri)%&), ăcndu7$e ble)%em' Căci aşa cum $7a
)meri% 3e $ine, ca 3e %ine )ă %e 8nal;e şi a muri%, ca 3e %ine )ă %e acă nemuri%&r, %&% aşa şi
ble)%em $7a ăcu%, ca )ă %e um3le 3e %ine de binecuvn%are' Ce e)%e a)emenea cu acea)%ă bi7
necuvn%are cnd 3rin ble)%em )e dă binecuvn%areK El nu avea nev&ie de binecuvn%are, ci
;ie & dă 3e acea)%a' Căci aşa cum a%unci cnd )3un că $7a )meri%, nu )3un )chimbare, ci
3&g&rămn%ul ic&n&miei, %&% aşa şi cnd )3un că $7a binecuvn%a%, nu )3un acea)%a iindcă
avea nev&ie de binecuvn%are, ci iarăşi ca )ă ară% 3&g&rămn%ul ic&n&miei' Aşadar, a &)%
binecuvn%a%ă irea &menea)că' @ri)%&), 8nvia% din m&r;i, nu mai m&are, nici nu e)%e )u3u)
ble)%emului' $au mai degrabă, nici mai 8nain%e nu era )u3u) ble)%emului, ci a lua% a)u3ra $a
ble)%emul, ca )ă %e elibere6e 3e %ine'
8ncinge7%e cu )abia %a 3e)%e c&a3)a %a, 3u%ernice' Al%ă ver)iune< =Cinge 3al&şul %ău 3e)%e
c&a3)a %a?' Al%a< =!une 3al&şul %ău 3e)%e c&a3)a %a?' Cu rumu)e;ea Ta şi cu )%rălucirea %a'
Al%ă ver)iune 6ice< =Lauda %a şi vrednicia %a?' Al %a< =Cu )lava %a şi cuviin;a %a?' Ce 8n)eamnă
)chimbarea cuvin%el&r şi ace)% limba a%% de dieri% de ceea ce 3recedeK H&rbind de)3re 8n7
vă;ă%&rul 9căci acea)%a e)%e revăr)a%u7)7a har 3e bu6ele Tale: ni7L 8nă;işea6ă de&da%ă 3e
8m3ăra% 8narma%, dar & )3une nu ca 3r&e;ie, ci ca rugăciune' Căci nu a )3u) $e va 8ncinge cu
)abia Lui, ci cere şi 6ice< Incingc7%e cu )abia %a' A3&i la arme ame)%ecă şi rumu)e;ea,
ară%ndu7L cnd ca un &m 8narma%, cnd ca un &m )%rălucind de rumu)e;e' Cu rumu)e;ea Ta
şi cu )%rălucirea Ta, 6ice' A3&i, ca 3e un arcaş' $ăge;ile Tale a)cu;i%e )un%, 3u%ernice' Fi iarăşi
imaginea 8nvingă%&rului şi a 3ur%ă%&rului de biruin;ă' 8n inima duşmanil&r 8m3ăra%ului'
Deu%' 2+, 2/' Deu%' 21, 2*'
!&3&arele )ub %ine v&r cădea' Fi 3e ace)% arcaş, şi 8m3ăra%, şi birui%&r ni71 ara%ă un) cu
mire)me< $mirna şi al&ea 8mbăl)ămea6ă veşmin%ele Tale'

-' Dar ce 3ăr%ăşie e)%e 8n%re arme şi mire)me, 8n%re ungere şi )abie, 8n%re 8nvă;ă%ură şi ră6b&i,
arcuri şi rumu)e;eK Căci unele )un% )imb&luri ale 3ăcii, al%ele ale lu3%ei şi liniei de bă%aie'
Cine e)%e 3aşnic şi 8n acelaşi %im3 ră6b&inicK Cine e)%e cel ce 3icură mir şi e)%e 8narma% cu
arme, care ie)e din 3ala%e de ildeş, care urmăreş%e mii de duşmani şi7i ucideK Cum v&m
de6lega a3&ria acea)%aK Dacă ne v&m amin%i că $cri3%ura )3une ace)%ea de)3re Ta%ăl' Căci şi
8n al%ă 3ar%e 3r&e%ul ni7L 8nă;işea 6ă 8narma%, ca a%unci cnd )3une< =De nu vă ve%i 8n%&arce,
)abia lui & va )%răluci, arcul $ău l7a 8n7c&rda% şi l7a 3regă%i% şi 8n el a gă%i% unel%e de
m&ar%e?*' Fi iarăşi 8n al%ă 3ar%e< =Din dre3%a%e El 8şi va ace 3la%&şă?*?' He6i că e)%e aceeaşi
3u%ereK Căci aşa cum ac&l& 6ice =$abia Lui & va )%răluci? nu iindcă I $7a 3&runci% de
al%cineva, ci 8n)uşi de la $ine, la el şi aici $ăge;ile Celui 3u%ernic a)cu;i%e )un% 8n inima
duşmanil&r 8m3ăra%ului, 3&3&are )ub %ine v&r cădea' A3&i ară%nd că de la $ine ace %&a%e
6ice< %e va 3&vă;ui minuna% drea3%a %a' #u de la al%cineva 3rimeş%e energia, ci ac;i&nea6ă El
8n)uşi 3rin $ine' Dar a)cul%ă7L şi 3e Dumne6eul 3ăcii )3unnd că%re ucenicii $ăi< =#u am
veni% )ă aduc 3ace 3e 3ămn%, ci )abie?*?' Fi iarăşi< =4&c am veni% )ă arunc 3e 3ămn% şi c%
aş vrea )ă ie acum a3rin)Q?*J' Iar 3r&e%ul v&rbind de)3re El ara%ă cum va veni 3e 3ămn%<
=!&g&r87$e7va ca 3l&aia 3e lnă şi ca 3ică%urile ce cad 3e 3ămn%?*.' Ace)%ea vi le )3un ca )ă
i;i %rei şi 8n;elegnd )en)ul e>ac% al cuvin%el&r, )ă de6lega;i 3rin v&i 8nşivă neclari%a%ea' Căci
ace)%e numiri
* !)' +,1*'
*- 8n;' $&l' -,1.' U %' 10, *'
*+ Lc' 12, (' Z !)' +1, /'
)emniică energiile Lui' La el deci şi aici, cnd au6i< 8ncinge )abia %a 3e)%e c&a3)a %a,
3u%ernice, )&c&%eş%e că e)%e numele energiei Lui' La el şi arcul şi )ăge;ile' Căci aşa cum
$cri3%ura )3une că )e mnie Dumne6eu nu a%ribuindu7I Lui vre& 3a%imă, ci 8nă;işnd 3rin
acea)%ă e>3re)ie energia Lui 3ede3)i%&are, 3&%rivindu7)e a)%el cel&r mai grei la min%e, %&% aşa
şi cnd v&rbeş%e de)3re arme, ara%ă acea)%a' 4iindcă şi n&i nu 3rin n&i 8nşine, ci 3rin al%e
in)%rumen%e )un%em 3ede3)i;i, 3r&e%ul, vrnd )ă ara%e 3u%erea Lui 3ede3)i%&are, a ară%a%
acea)%a 3rin numiri amiliare n&uă, nu ca )ă cuge%ăm că Dumne6eu are vre& armă, ci ca n&i
)ă au6im mai lim3ede 3edea3)a' Dar mul;i, 6ice, de aici )7au vă%ăma%, dar 8n deşer% şi
degeaba şi din 3ricina 3r&3riei ign&ran%e' ai cu )eamă, au6ind de Dumne6eu, ar %rebui )ă
8n;eleagă a3%ul că ace)%ea )un% )3u)e me%a&ric' Dar $cri3%ura nu a neglia% )ă7i 8nve;e 3e
aceş%ia ne3ă%imirea lui Dumne6eu 3rin al%e cuvin%e' A)cul%ă cum 8n al% l&c ara%ă uşurin;a cu

care 3ede3)eş%e, 6icnd< =$ă )e )c&ale Dumne6eu şi )ă )e ri)i3ea)că vrămaşii Lui?*(' #u are
nev&ie de armeK #u are nev&ie de )abieK E)%e de aun), 6ice, )cularea' Dar şi acea)%ă
e>3re)ie e)%e ma%erială' De aceea, 8n mai mul%e l&curi 6ice< =Cel ce cau%ă )3re 3ămn% şi71
ace 3e el de )e cu%remură??' Fi iarăşi< =De a;a D&mnului )7a cu%remura% 3ămn%ul?1' Dar
şi acea)%a 8ncă e)%e ma%erial' A)cul%ă a%unci ceva şi mai 8nal%' =T&a%e c%e a v&i% D&mnul a
ăcu%?2' I7a &)% de aun) numai )ă vrea' Dar ve6i cum şi in ace)%e e>3re)ii ma%eriale ara%ă
a3%ul că Dumne6eu nu are nev&ie de nimic' Căci nu a 3&meni% de arme dec% du3ă ce L7a
numi% 3u%ernic şi iarăşi, lă)nd la & 3ar%e armele, a%ribuie 8n%reaga biruin;ă dre3%ei $ale, adică
irii Lui şi 3u%erii Lui' Ceea ce şi al% 3r&e% ara%ă< =$%ă3nirea Lui e 3e umărul
Z !)' /+, 2' 11 !)' 10*, **' 1 !)' 11*, +' < !)' 1*, /'
Lui?* nu ca )ă cre6i că are umăr Dumne6eu, )ă nu ie, ci ca )ă ve6i că nu are Dumne6eu
nev&ie de au%&rul al%&ra'
8ncinge7%e cu )abia %a 3e)%e c&a3)a %a, 3u%ernice, cu rumu)e;ea %a şi cu )%rălucirea %a' Ce
)3une aici deciK !rin numiri mai ma%eriale ara%ă energia Lui 3rin care a ăcu% lumea, 3rin
care a nimici% ră6b&iul şi a 3u) %r&eu de biruin;ă' Căci era un ră6b&i cum3li%, mai cum3li%
dec% &rice ră6b&i, 8n care nu lu3%au barbarii, ci diav&lii unel%eau şi v&iau )ă di)%rugă lumea
8n%reagă' De aceea şi I)aia 6icea< =Fi cu cei 3u%ernici va 8m3ăr;i 3rada?' Fi iarăşi< =Duhul
D&mnului e)%e 3e)%e ine, că D&mnul 7a un) )ă bineve)%e)c )ăracil&r, )ă 3r&3&văduie)c
cel&r r&bi;i )l&b&6ire?1J' Iar $n%ul !avel, )criind 3re%u%indeni 8n e3i)%&lele )ale, 6icea<
=@ar v&uă şi 3ace de la Dumne6eu, Ta%ăl n&)%ru? Fi iarăşi< =Căci El e)%e 3acea n&a)%ră, El
Care a ăcu% din cele d&uă una?/' Dar, au6ind Fi7a 8ncin) )abia''' , ca nu cumva )ă )&c&%eş%i
e>3re)ia 8n )en) li%eral, a)cul%ă cele ce urmea6ă' _icnd 8ncinge )abia %a, a adăuga% cu
rumu)e;ea %a şi cu )%rălucirea %a, acea)%a e)%e )abia, rumu)e;ea Lui, şi )lava şi vrednicia,
măre;ia şi mare cuviin;a Lui' #u are nev&ie de nimeni irea aceea 3en%ru a7şi 8m3lini 3lanul
căci nu e)%e li3)i%ă de ceva' Aşada r, 3r&e%ul II r&agă )ă vină la ră6b&i 3en%ru 8n%reaga lume'
A3&i, de la cele 8nal%e aduce cuvn%ul la cele mai ma%eriale' H&rbind de)3re )abie şi c&a3)ă,
aunge la rumu)e;e, a3&i iarăşi de la acea)%a c&b&ară la cele mai %ru3eş%i şi 6ice< 8nc&rdea6ă,
3r&3ăşeş%e şi 8m3ără%eş%e' Dar 6icnd 8nc&rdea6ă ne7a ară%a% n&uă %&%&da%ă şi arcul şi )ăge;ile'
A3&i, iarăşi ară%nd că nu are nev&ie de arme, a adăuga% şi 3r&3ăşeş%e şi 8m3ără%eş%e' Al%
%raducă%&r 6ice =8nain%ea6ă?' Dar 8m3ără;ie vrea )ă )3ună aici cea 3e care a 8n%emeia%7& 8n
%im3urile din urmă 8n%ru cmi&ş%in;ă'
I)' (, -' I)' -*,12' I)' /1,1' E' 2,1'

/' Dar ace)%e cuvin%e )un% e>3re)ia d&ririi 3r&und e a 3r&e%ului care dea vede a3%ele 4iului
şi lumea adu)ă la cun&ş%in;a adevărului' De aceea )e &l&)eş%e de m&dul 3& runci%&r 3rin care
3are )ă )e adre)e6e şi de limbaul igura%' Căci e)%e &biceiul la cei mai mici, ca a%unci cnd
)un% 8nierbn%a;i de 6el a;ă de cei )u3eri&ri l&r )ă )e &l&)ea)că de a)%el de e>3re)ii' !en%ru
adevăr, blnde;e şi dre3%a%e' La celelal%e d&uă cuvin%e adaugă şi adevărul' He6i cum $cri3%ura
)e %lcuieş%e 3rin ea 8n)ăşi şi ara%ă că e)%e v&rba de)3re & biruin;ă gndi%ă şi duh&vnicea)căK
Căci amin%ind de arme, de )abie şi )ăge;i, cum amin%eş%e aici de blnde;eK Căci ce 3ăr%ăşie
3&a%e )ă ie 8n%re blnde;e şi ră6b&i, 8n%re blnde;e şi lu3%ăK are e)%e legă%ura, dacă )e
cerce%ea6ă cu a%en;ie' 4iindcă şi David şi &i)e erau bln6i' Căci 6ice $cri3%ura de)3re acela<
= Adu7Ti amin%e, D&amne, de David şi de %&a%e blnde;ile lui?J' Iar de)3re &i)e că =era
&mul cel mai blnd din%re %&;i &amenii de 3e 3ămn%?.' Fi %&%uşi aceş%i &ameni mai bln6i
dec% %&;i au &)% şi cei mai 3ede3)i%&ri' Dacă vre;i, )ă v&rbim mai 8n%i de)3re blnde;ea l&r '
Ade)e&ri David, 3unnd mna 3e $aul, )7a ăcu% )%ă3n 3e)%e el, 3u%nd )ă7i ia via;a, şi %&%uşi
nu a ridica% mna a)u3ra lui' Dar şi al;ii )ă%uindu71 )ă 8i ia via;a, el i7a cru;a% )ule%ul şi l7a
lă)a%' La el şi Fimei care 8l in)ul%a a%% de mul% cnd David era că6u% 8n nen&r&cire, iar cnd
că3e%eniile lui v&iau )ă meargă şi )ă 8l ucidă 3e huli%&rul ce 8ndră6ni)e a%%a, ce cuvin%e 3line
de %&a%ă 8n;ele3ciunea a r&)%i% a%unci DavidK Iar 3e 3aricidul acela şi %nărul acela de6mă;a%
cum le7a 3&runci% că3e%eniil&r )ăi 6icndu7le< =$ă7mi cru;a;i 3e băia%ul Abe)al&m?(' Fi
cnd, la 8nce3u%urile )ale, v&rbea cu ra;ii )ăi care 8l 3i6muiau şi 8l 3riveau cu &chi răi 3en%ru
biruin;a vii%&are gndeş%e7%e cu c%ă blnde;e le7a )3u)< =Au nu )un% ace)%ea numai niş%e
v&rbeK?-0'
+ !)' 1*1,1'  #um' 12, *' (II "eg' 1., -' v I "eg' 1+, 2('
Dar ce )ă )3unem de)3re &i)eK !en%ru cei care v&iau )ă71 ucidă cu 3ie%re, 3en%ru cei care
v&iau )ă 8l 3iardă, cnd a veni% la ei, a)cul%ă ce 6ice< =de vrei )ă le ier;i 3ăca%u l ace)%a, iar%ă7i
iar de nu, ş%erge7mă şi 3e mine din car%ea Ta, 8n care m7ai )cri)Q?*1' Iară cnd al;ii v&iau )ă 8l
miş%e )3re invidie şi )ă 8l 8n%ăr%e )3re mnie, le7a )3u) cuvin%ele acelea 3line de 8n;ele3ciune<
=O, de ar i %&;i 3r&&r&ci 8n 3&3&rul D&m nuluiQ?J*2' Iară 3en%ru )&ra lui care l7a in)ul%a% c%e
rugăciuni a adu)K Fi din mul%e al%e 8m3reurări ar 3u%ea vedea cineva blnde;ea lui< cnd a
&)% &3ri% a in%ra 8n 3ămn%ul ăgăduin;ei şi cnd a &)% 8m3iedica% a in%ra 8n !ale)%ina, a
v&rbi% iudeil&r cu mul%ă blnde;e' Fi %&%uşi, ace)% &m blnd a )&c&%i% dre3% ca Da%an şi Avir&n
şi C&re )ă ie 8nghi;i;i de 3ămn%, 3en%ru că )7au ră6vră%i% 8m3&%riva 3re&;iei, şi ca şi al;ii )ă
ie arşi cu &c din cer, cnd au adu) la er%elnic &c )%răin' Fi David cel blnd a uci) 3e

G&lia%, a 3u) 3e ugă arma%a ili)%inil&r şi a re3ur%a% & vic%&rie )%răluci%ă' Căci acea)%a e)%e
mai cu )eamă )3eciic &mului blnd, )ă ier%e cele adu)e 8m3&%riva lui, dar )ă 3ede3)ea) că 3e
cei nedre3;i' Căci aşa a ăcu% şi @ri)%&)' rca% iind 3e cruce 6icea< =!ărin%e, iar%ă7le l&r, că
nu ş%iu ce ac?**' Fi, 3lngnd Ieru)alimul, 6icea< =De c%e &ri am v&i% )ă adun 3e iii %ăi şi
nu a;i v&i%, ia%ă ca)a v&a)%ră vi )e la)ă 3u)%ie?-' Fi 3ălmui% iind, nu ră)3unde , ci )e u)%iică
8n a;a celui ce L7a 3ălmui%' #umi% 3&)eda% de dem&ni, El )c&a%e dem&nii, numi% 8nşela% şi
huli%&r de Dumne6eu, El 8i c&nducea la 8m3ără;ie' Fi ucenicil&r le7a 3&runci% )ă )e la)e 8n7
%&%deauna biciui;i, 3rig&ni;i, alunga;i şi )ă 3rimea)că cel mai mic l&c' Căci cel ce v&ieş%e
8n%re v&i )ă ie cel din%i )ă ie )lui%&rul v&)%ru*-' Fi )e dă 3e $ine e>em3lu 6icnd< =Du3ă
-1 leş' *2, *2'
-2 #um' 11,2(' ? Lc' 2*, *'
$ %' 2*, *+7*., 9e>%r':' U %' 20, 2/'
cum şi 4iul Omului n7a veni% )ă I )e )luea)că, ci ca )ă )luea)că El şi )ă7Fi dea )ule%ul
ră)cum3ărare 3en%ru mul;i?-/' Dar dacă alungă dem&nii şi lu3%ă 8m3&%riva diav&lului şi
ri)i3eş%e 8nşelarea, acea)%a e)%e mai ale) lucrarea blnde;ii 7a3%ul de a de6lega &rice rău,
elibernd 3e cei ;inu;i ca3%ivi, şi )c&;nd aară 3e diav&lii unel%i%&ri, iar 3e cei ba%&c&ri;i
)l&b&6indu7i din chinuri'
Ce 8n)eamnă !en%ru adevăr, blnde;e şi dre3%a%eK A )3u) 3rin acea)%a ră6b&iul, linia de bă%aie,
a ară%a% 3e cel 8narma%' _ice 3rin urmare şi a3%ele 8m3ără;iei Lui, 6ice şi chi3ul %r&eului de
biruin;ă, 6ice şi na%ura biruin;ei' Ceilal;i 8m73ara;i lu3%ă ie 3en%ru ce%ă;i, ie 3en%ru bani, ie
8m3&%riva duşmanil&r, ie 3en%ru )lavă deşar%ă' Dar El 3en%ru nimic din %&a%e ace)%ea, ci
3en%ru adevăr, ca )ă 8l )ădea)că 3e ace)%a 3e 3ămn%, 3en%ru blnde;e, 3en%ru ca 3e cei ce )un%
mai cum3li;i dec% iarele, )ă 8i acă bln6i, şi 3en%ru dre3%a%e, 3en%ru ca 3e cei %irani)i;i )ub
ărădelege, )ă 8i acă dre3;i, mai 8n%i 3rin har, iar a3&i şi 3rin a3%e' Fi %e va 3&vă;ui minuna%
drea3%a %a' Al%ă ver)iune< =Fi %e va lumina 8n%ru cele 8nric&şa%e drea3%a %a'? Al%a < =Fi lucruri
8nric&şa%e 8;i va ară%a drea3%a %a?'
+' He6i cum 3r&e%ul ne7a ară%a% n&uă vrednicia celui ce ace a)emenea lucruriK Căci aşa cum
mai )u) v&rbind de arme şi de )abie a urca% la rumu)e;e şi )%rălucire, şi l7a c&ndu) 3e
a)cul%ă%&r la cuge%e ne%ru3eş%i, %&% aşa iarăşi c&b&rnd la cele ma%eriale, la arcuri şi )ăge;i,
iarăşi 8l c&nduce c%e 3u;in 3e a)cul%ă%&r )3unnd )c&3ul ră6b&iului< 3en%ru adevăr , blnde;e
şi dre3%a%e' Iar a3&i şi m&dul biruin;ei' Care e)%e ace)%aK Fi %e va 3&vă;ui, 6ice, minuna%
drea3%a %a' Ceea ce )3une acea)%a e)%e< Acea)%ă ire 8şi e)%e )uicien%ă )ieşi, 8i e)%e de aun)

3u%erea şi a3%ul de a vedea lucrurile 3en%ru a le duce la bun )rşi%' Fi bine 6ice un al%
%raducă%&r< =8nric&şa%ă e)%e drea3%a %a?' Căci cele lucra%e )un% &ar%e 8nric&şă%&are
%' 20, 2.'
şi 3line de )3aimă' &ar%ea )7a de6lega%, iadul )7a 6dr&bi%, raiul )7a de)chi), cerul şi7a
de)ăcu% ari3ile, dem&nii )un% reduşi la %ăcere, cele de &) )7au uni% cu cele de )u), Dumne6eu
&m $7a ăcu%, &mul e)%e aşe6a% 3e %r&n 8m3ără%e)c, nădedile 8nvierii )7au de)chi), nădedile
nemuririi, bucuria bună%ă;il& r negrăi%e şi %&a%e celelal%e c%e )7au lucra% 3rin venirea Lui' De
aceea 6icea< =Te va 3&vă;ui drea3%a %a 8n%ru cele 8nric&şa%e?, ară%nd că irea şi 3u%erea )un%
)uicien%e 3en%ru a 3u%ea c&nce3e şi duce la )ăvrşire cele 3r&3u)e' Iar $e3%uagin%a 6ice< Fi %e
va 3&vă;ui minuna% drea3 %a %a' Adică nu numai că %rebuie )ă ne minunăm de cele ă3%ui%e, ci
şi că ele )un% ă3%ui%e 8n chi3 )%răin' Căci 3rin m&ar%e m&ar%ea )7a de6lega%, 3rin ble)%em
ble)%emul )7a ridica%, 3rin mncare am &)% i6g&ni;i aară mai 8nain%e, 3rin mncare iarăşi in7
%răm' O eci&ară ne7a )c&) din rai, 3rin%r7& eci&ară am ala% via;a veşnică' !rin cele 3rin care
am &)% &)ndi;i, 3rin acelea am &)% 8ncununa;i' Ace)%ea aşadar cuge%ndu7l e 3r&e%ul 6icea<
Te va 3&vă;ui minuna% drea3%a %a' #u e)%e nev&ie de armeK De )abie, de arc şi de )ăge;iK He6i
cum irea şi 3u%erea )un% de aun)K He6i7L iarăşi, ca cel mai bun ar%i)%, cum 3&g&ară de la
cele mai 8nal%e la cele mai de &)'
$ăge;ile %ale a)cu;i%e )un%, 3u%ernice, 8n inima duşmanil&r 8m3ăra%ului, )ub %ine 3&3&are v&r
cădea' Al%ă ver)iune 6ice< 8n inimă, duşmanii 8m3ăra%ului'' 'He6i iarăşi cnd 3&meneş%e de
)ăge;i, adaugă cuvn%ul 3u%ernice, ca )ă 8nve;i că nu are nev&ie de )ăge;i, ci 8şi e)%e )uicien%
)ieşi' rmarea acea)%a e)%e< )ăge;ile %ale a)cu;i%e )un%, 3u%ernice, 8n inima duşmanil&r
8m3ăra%ului' Iar ver)e%ul 3&3&are )ub %ine v&r cădea e)%e & 3aran%e6ă' Aici mi )e 3are mie că
8nd&i%ă e)%e %lcuirea' Căci ie v&rbeş%e de)3re r&birea iudeil&r, luarea şi di)%rugerea ce%ă;ii,
ie, 3rin anag&gie, numeş%e 3u%erea cuvn%ulu i )ăge;i' Căci cuvn%ul lui Dumne6eu, mai iu%e
dec% )ăge;ile, a )%răbă%u% lumea 8n%reagă şi a a%in) inima duşmanil&r 8m3ăra%ului, nu ca )ă
nimicea)că, ci ca )ă 8i a%ragă la credin;ă' Ceea ce şi cu !avel )7a 8n%m3la%' Căci nu ar greşi
cineva dacă ar numi )ăgea%ă cuvn%ul acela care, a)cu;i% iind din cer, a a%in) inima lui, care
mai 8nain%e era vrămaş şi l7a ăcu% din duşman 3rie%en' $ub %ine 3&3&are v&r cădea' He6i
i6bnda 8n ră6b&i, )u3unerea ră6vră%i;il&r, 8nvă;ă%ura, ca%ehe6aK Căci acea)%ă cădere a l&r la
3ici&arele Lui devine 3en%ru %&;i %emeiul şi rădăcina 8năl;ării l&r' Căci )l&b&6indu7i 3e ei din
nebunia şi din )lava deşar%ă şi din 8nşelarea dem&nil&r, i7a )u3u) Lui' T&% a)%el şi celălal%
3r&e% II ara%ă 3e El 8n)ngera% aşa 6icnd< =Cine e)%e Cel ce vine din Ed&m, cu r&şeala

veşmin%el&r din H&)&rK???' Aici nu e)%e v&rba de)3re arme, de arcuri şi )ăge;i, ci de veşmin%e'
a%erial e)%e cuvn%ul, dar mai 3u;in ma%erial dec% celălal%' T&%uşi chiar de la acea)%ă ima7
gine )en)ibilă, 3r&e%ul aduce cuvn%ul la idei cu %&%ul ne%ru3eş%i' 4iindcă 3r&e%ul 8n%reabă de
ce )un% r&şii veşmin%ele, ră)3unde< =$ingur am călca% 8n %ea)c?Z, ară%nd 3rin acea)%a
uşurin;a i6bn6ii şi că nu are 3e nimeni care )ă lucre6e cu El, ci că e)%e de aun) 3u%erea Lui'
Căci aşa cum )3une aici< Te va 3&vă;ui minuna% drea3%a %a, la el şi ac&l&< =$ingur am călca%
8n %ea)c?' Căci aşa cum 6dr&bi%&rului 8i e)%e uş&r )ă 6dr&bea)că )%rugurii, la el şi lui
Dumne6eu Ii e)%e uş&r )ă lucre6e cele ce v&ieş%e, )au mai degrabă nu aşa, ci mul% mai uş&r'
$caunul Tău, Dumne6eule, 8n veacul veacului, %&iag de dre3%a%e, %&iagul 8m3ără;iei Tale'
lubi%7ai dre3%a%ea şi ai ur% ărădelegea 3en%ru acea)%a Te7a un) 3e Tine Dumne6eul Tău cu
un%delemnul bucuriei mai mul% dec% 3e 3ăr%aşii Tăi' Al%ă ver)iune< Tr&nul Tău, Dumne6eule
veşnic, şi 8ncă' Iar %e>%ul ebraic 6ice< Dumne6eu, Dumne6eul %ău, El&im, El&ah' Ce ar )3une
aici iudeulK De)3re cine )un% )3u)e ace)%eaK Dar ere%iculK Căci dacă v&rbeş%e de)3re Ta%ăl
cnd 6ice $caunul Tău, Dumne6eule, 8n veacul veacului cum )e arm&ni6ea6ă cu acea)%a ceea
ce urmea6ă< !en%ru acea)%a Te7a un) 3e Tine Dumne6eul Tău' Căci Ta%ăl nu e)%e @ri)%&) nici
nu a 3rimi% ungere' De unde e)%e
?+ I)' /*,1 S$e3%uagin%a' U I)' /*, 27*'
lim3ede că de)3re 4iul nul #ă)cu% e)%e cuvn%ul de)3re Care a &)% v&rba şi mai 8nain%e,
ceea ce şi I)aia 6icea că 8m3ără;ia Lui nu va avea )rşi%'
.' Dar 3&a%e cineva )7ar 8n%reba 3en%ru ce acum v&rbeş%e de)3re dumne6eire, iar mai 8n%i şi7a
alcă%ui% cuvn%ul de)3re ic&n&mia 8n%ru3ă rii' 4iindcă şi a%ei ace a)%el' 8nce3e de la %ru3 şi
8şi de)chide cuvn%ul a)%el< =Car%ea neamului lui Ii)u) @ri)%&)?-(' La el şi Luca şi arcu'
#umai I&an ace al%el' H&rbind mai 8n%i de)3re dumne6eire, =La 8nce3u% era Cuvn%ul şi
Cuvn%ul era la Dumne6eu şi Dumne6eu era Cuvn%ul?/0 şi v&rbind mul%e de)3re acea)%a,
6ice a3&i< =Fi Cuvn%ul %ru3 $7a ăcu% şi $7a )ălăşlui% 8n%re n&i?/1' Dar chiar dacă )7a &l&)i%
de acea)%ă &rdine dieri%ă a%ă de ceilal;i 8n )crierea Evangheliei )ale, %&%uşi )7a ară%a% 8n mare
arm&nie cu ceilal;i evangheliş%i' Fi cum ar i cu 3u%in;ă, 6ice, )ă ie ac&rd şi arm&nie 8n cele
c&n%rareK #u ş%i;i că acea)%ă &3&6i;ie e>i)%ă şi 8n%re ace)%e d&uă lucruri< a mnca şi a nu
mnca, a bea şi a nu bea, a da şi a nu da' T&%uşi ade)ea medicul 3re)crie a)emenea lucruri nu
c&n%ra6icndu7)e 3e )ine, ci iind 8n ac&rd %&%al cu el 8n)uşi' Căci 3riveş%e )3re un )ingur
)c&3< 8n)ănă%&şirea b&lnavului' Acea)%a )e 8n%m3lă şi cu evangheliş%ii' 4iindcă şi vara e)%e
c&n%rară iernii, dar ambele urmăre)c acelaşi )c&3 creş%erea şi de6v&l%area r&a del&r' Fi lumea

8n%reagă e)%e c&n)%i%ui%ă din c&n%rarii, dar mare )e ara%ă arm&nia l&r 3en%ru via;a n&a)%ră' Fi
@ri)%&) a veni% c&n%rar lui I&an' 4iindcă @ri)%&) mnca, iar I&an nu mnca< =A veni% I&an
5&%e6ă%&rul nici mncnd, nici bnd şi 6ic< are dem&n' A veni% şi 4iul Omului, mncnd şi
bnd, şi 6ic< ia%ă, &m mncăci&) şi bău%&r de vin?/2'
1( %' 1,1' J? In' 1,1 11 In' 1,1' 2 Lc' +, **7*'
Dar chiar dacă a3%ele e>%eri&are erau c&n%rare, că%re un )ingur )c&3 3riveau< mn%uirea cel&r
3e care 8i a%răgeau la ei' La el şi 8n acea)%ă &rdine cu 3rivire la dumne6eire şi la ic&n&mia
8n%ru3ării, deşi la I&an era c&n%rară a;ă de ceilal;i, %&%uşi era 8n 3erec% ac&rd cu ei' Fi cum,
vă )3un eu' La 8nce3u%, cnd cuvn%ul nu era 8ncă )emăna%, era n&rmal )ă )e in)i)%e a)u3ra
ic&n&miei 8n%ru3ării şi )ă )e 3rac%ice 8nvă;ă%ura de)3re %ru3 8nce3nd de la lucrurile cele mai
)en)ibile şi mai uş&r de 8n;ele)' Dar cnd cun&ş%in;a )7a 8n%ări% şi cnd au 3rimi% cuvn%ul
3r&3&văduirii, era m&men%ul )ă 8ncea3ă cu lucruri mai 8nal%e' De aceea şi 3r&e;ii cnd v&r7
beau de)3re El 8şi 8nce3eau cuvn%ul de la 8n%ru3are' He6i aşadar 3e iheia cum 8nce3ea de
&)< =Fi %u 5e%leeme, 3ămn% al lui Iuda, nu eş%i nicidecum cel mai mic 8n%re că3e%eniile lui
Iuda, căci din %ine va ieşi $%ă3ni%&r care va 3aş%e 3e 3&3&rul meu I)rael?/*' Căci nu
dumne6eirea era din 5e%7leem, ci %ru3ul' Dar nu a răma) numai la acea)%a, ci urcă a3&i la
dumne6eire< =iar &brşia Lui e)%e din%ru 8nce3u%, din 6ilele veşniciei?/' Fi iarăşi I)aia< =Ia%ă,
4eci&ara va lua 8n 3n%ece şi va naş%e iu şi v&r chema numele Lui Emanuil, care )e %lcuieş%e
Cu n&i e)%e Dumne6eu?/-' He6i cum şi ace)%a de la %ru3 )7a ridica% la dumne6eireK Fi iarăşi
8n al%ă 3ar%e urmăreş%e aceeaşi &rdine' Căci 6ice< =Căci 3runc )7a nă)cu% n&uă, un 4iu $7a da%
n&uă a Cărui )%ă3nire e 3e umărul Lui şi )e cheamă numele Lui< 8nger de mare )a%, $e%nic
minuna%, Dumne6eu %are, birui%&r, D&mn al 3ăcii, !ărin%e al veacului ce va )ă ie?//' He6i
cum iarăşi de la 3runc şi de la ic&n&mia 8n%ru3ării, urcnd ca 3e niş%e %re3%e, )e &3reş%e la
cele de)3re dumne6eireK La el şi Ta%ăl e)%e cun&)cu% mai 8n%i de la ă3%ură' =Căci cele
nevă6u%e ale Lui, 6ice !avel, Cele
/1 ih' -,1' ih' -,1'
/- I)' +,1'
// I)' (, -'
nevă6u%e ale Lui )e văd de la acerea lumii, 8n;elegndu7)e din ă3%uri?/+' De aceea El 8n)uşi
ade)ea $e 3re6in%ă 8n $cri3%uri )ub & &rmă )en)ibilă, ducnd c%e 3u;in neamul &amenil&r
)3re cuge%e ne%ru3eş%i' Fi 3en%ru ce %e miri dacă )7a &l&)i% de acea)%ă ic&n&mie 3en%ru a i>a
d&gmele, şi ace acea)%a şi 8n 3&runcile şi aşe6ămin%ele de lege 3e care ni le dăK De aceea şi

3r&e%ul )e &l&)eş%e aici de cuvn%, urcnd de la %ru3 la dumne6eire 9căci bu6ele indică
%ru3ul, irea &menea)că: şi de la dumne6eire iarăşi )e 8n%&arce la %ru3ul 4iului, &l&)indu7)e
de diver)i%a%ea cuvn%ului 3en%ru mn%uirea ca%ehumenil&r/U' $caunul Tău, Dumne6eule , 8n
veacul veacului' Aici )caun numeş%e nu d&ar )caunul, %r&nul, ci 8m3ără;ia' Aici David 8l
numeş%e veşnic, 8n al%ă 3ar%e, I)aia 8l numeş%e 8nal%' =Am vă6u% 3e D&mnul )%nd 3e un )caun
8nal% şi măre;?/(' Fi iarăşi< =Că 3rea8năl;a% e)%e %r&nul %ău?' Fi al% 3r&e% 8l vede şe6nd 3e
%r&nul )lavei' Iar David ne ara%ă ace)% %r&n ca un %r&n al milei' =Căci mila şi udeca%a e)%e
%emelia %r&nului Lui?+0'
(' T&a%e ace)%ea )un% )3u)e de)3re 8m3ără;ia Lui că e)%e ne)rşi%ă 9căci acea)%a 8n)eamnă 8n
veacul veacului: că e)%e )lăvi%ă, că e)%e 8nal%ă, că e)%e 3u%ernică şi %are' Iarăşi, că e)%e ără de
8nce3u%, ca a%unci cnd )3une< =8m3ără;ia Ta e)%e 8m3ără;ia %u%ur&r veacuril&r?+1' Căci aşa
cum )caunul, %r&nul e)%e )imb&lul 8m3ără;iei, la el şi %&iagul e)%e )imb&lul şi al 8m3ără;iei, şi
al 3u%erii 3ede3)i%&are' De aceea )3une< %&iag de dre3%a%e, %&iagul 8m3ără;iei Tale' Ac&l& e)%e
ară%a%
/+ "&m' 1,20'
/. $n%ul I&an )e &l&)eş%e aici de ace)% %ermeni 8n )en) larg, 8n)emnnd %&% cel ce 3rimeş%e
3r&3&văduirea, iar nu d&ar cei ce urmea6ă a i b&%e6a;i'
/( I)J' /,1'
+0 !)' (/, 2' $n%ul I&an ci%ea6ă & al%ă varian%ă, iindcă $e3%uagin%a nu 3re6in%ă =mila şi
udeca%a'''? ci dre3%a%ea şi udeca%a'
+1 !)' 1,1*'
lim3ede ceea ce e)%e dre3% ără nici & umbrire' $ă audă cei nebuni şi cei ră%ăci;i la min%e şi
cei care )un% mai răi 8ncă dec% aceş%ia )ă a)cul%e cu a%en;ie' Cine )un% aceş%iaK Cei care
8nvinuie)c 3r&nia lui Dumne6eu şi 6ic< 3en%ru ce )e 8n%m3lă a)%a şi a)%a aşaK Cum &are nu ar
i ciuda% ca unul care )%ă de&3ar%e )ă71 8n%rebe 3e cel 3e care71 vede %ăind lemne şi
de)3icndu7le 3ricina 3en%ru care ace acea)%a' #ici 3e medicul care %aie şi arde %ru3ul, care 8l
8nchide 3e b&lnav 8n ca)ă şi 8i 3re)crie un regim )ever, nimeni din%re cei 3re6en;i, nici
b&lnavul 8n)uşi, nu 8l 8n%reabă 3en%ru ce ace ace)%ea' !e crmaciul care 8n%inde &dg&anele,
care la)ă 8n &) 3n6ele )au le ridică, nimeni nu 8l 8n%reabă de ce' #imeni nu )e gndeş%e )ă
8n%rebe din curi&6i%a%e, ca )ă ale 3ricina ace)%&r ac;iuni, ci %&;i %ac şi 3ă)%rea6ă liniş%ea,
&ric%e greşeli ar 3u%ea ace aceş%i &ameni 8m3&%riva meş%eşugului l&r' Dar cnd e)%e v&rba
de)3re negrăi%a 8n;ele3ciune )au negrăi%a iubire de &ameni )au inini%a 3ur%are de griă a%unci

3unem nenumăra%e 8n%rebări' #u e)%e acea)%a nebunieK Fi a au%a 3e cineva, a da bani 3en%ru
cei nedre3%ă;i;i )au li3)i;i nu )e ală cu uşurin;ă' Dar %&;i cerce%ea6ă 3en%ru ce cu%are e)%e
)ărac, 3en%ru ce cu%are e)%e li3)i%, 3en%ru ce cu%are e)%e b&ga%' $lui%&r viclean şi ără de
min%e, nu %e 3leci &) ca )ă %e cun&ş%i 3e %ine 8n)u;i, nici nu 8;i 3ui ru limbii, nici nu7;i %ace
min%ea, nici nu laşi la & 3ar%e a)%el de cuge%e, ci %e 8n%&rci cu curi&6i%a%e a)u3ra 3r&3riei vie;i'
A3leacă7%e a)u3ra 3r&3riil&r a3%e, a)u3ra n&ianului 3ăca%el&r %ale şi, dacă eş%i curi&) şi
8n%rebă%&r, cere )&c&%eală de 3r&3riile cuvin%e rele 3e care le7ai r&)%i%, de a3%ele rele 3e care
le7ai ăcu%' Dar acum 3e %ine 8n)u;i %e laşi necerce%a%, deşi 3rin acea)%ă neglien;ă 8;i a%ragi
&)ndă, 3e cnd dacă %e7ai 8n%reba a)u3ra ace)%&ra ;i7ai a%rage mn%uire, ba 8ncă mai adaugi la
3ăca%ele %ale şi a3%ul că II chemi 3e Dumne6eu )ă şadă la udeca%a %a' #u 8l au6i 3e 3r&e%
6icnd< %&iag de dre3%a%e, %&iagul 8m3ără;iei Tale' Fi al% 3r&e%< =iar udeca%a mea va )%răluci
ca lumina?+2' Iar dacă nu cun&ş%i cu amănun;im e %&a%e ale $%ă73anului %ău şi 3en%ru acea)%a
)lăveş%e7L, şi mai cu )eamă 3en%ru acea)%a cin)%eş%e7L, 3en%ru măre;ia lui negrăi%ă, 3en%ru
necu3rin)a Lui 3r&nie, 3en%ru eluri%a şi 8n;elea3%ă Lui 3ur%are de griă'
Iubi%7ai dre3%a%ea şi ai ur% ărădelegea' 4iindcă David a )3u) mai 8nain%e a3%ele 4iului lui
Dumne6eu, biruin;ele, %r&eele de biruin;ă, mn%uirea lumii, că a um3lu%7& de adevăr, de
blnde;e şi de dre3%a%e, ară%nd că nimic nu e)%e a)emenea cu ace)%ea, v&rbeş%e aşadar de)3re
vrednicia Celui ce a ăcu% ace)%e minuni, că e)%e Dumne6eu, că e)%e 8m3ăra%, că e)%e ne)rşi%,
că e)%e udecă%&r nemi%arnic, că iubeş%e 3e cei dre3;i, că urăş%e răul' 4iindcă e)%e a)%el, ace
a)emenea lucruri' #imeni )ă nu )e 8nd&ia)că, 6ice' Căci cel ce ace a)%el de minuni, le ace
şi iindcă 3&a%e, şi iindcă vrea' Aşadar, du3ă ce a )3u) cele 8nal%e ale dumne6eirii, iarăşi
revine la %ru3 şi 6ice< !en%ru acea)%a Te7a un) 3e Tine Dumne6eu, Dumne6eul Tău' Al%ă
ver)iune< =Din acea)%ă 3ricină Te7a un)?' Adică din 3ricină că a ăcu% cele )3u)e mai )u),
adică a 8nde3ăr%a% ărădelegea, a )ădi% dre3%a%ea, a ăcu% cele 3e care le7a ăcu%' Dar %u )ă nu
%e %ulburi au6ind că ace)%ea )un% a%ribui%e Ta%ălui' Căci nu )3une ace)%ea v&ind a71 li3)i 3e
4iul de a3%e, ci 3en%ru a adăuga cele ale 4iului Ta%ălui, a)%el 8nc% )ă )3ună că şi cele ale
Ta%ălui )un% ale 4iului' =Fi %&a%e ale ele )un% ale Tale şi ale Tale )un% ale ele?+1' A3&i şi
!avel, v&rbind de)3re 8nviere, 6ice că Dumne6eu L7a 8nvia% 3e El din m&r;i+' Iar I&an 6ice<
=Dărma;i %em3lul ace)%a şi 8n %rei 6ile Eu 8l v&i ridica 3e el?+-'
Ce 8n)eamnă un%delemnul bucurieiK Căci cu un%delemn @ri)%&) nu a &)% un) nici&da%ă, ci cu
Duhul $n%' De aceea
O)' /, - S$e3%uagin%a' In' 1+,10' I C&r' /,1' In' 2,1('

adaugă mai mul% dec% 3e 3ăr%aşii Tăi' Acea)%a & )3une ca )ă ara%e că nimeni nu e)%e ca El'
Căci mul;i mai 8nain%e de El erau unşi, dar nimeni ca El' Căci aşa cum au &)% mul;i miei, dar
numai El ielul 3rin e>celen;ă, la el au &)% mul;i ii, dar numai El e)%e 4iul nul #ă)cu%'
T&a%e ale Lui )un% ale)e, nu numai cele ale dumne6eirii, ci şi cele ale ic&n&miei celei du3ă
%ru3' Căci nimeni nu a &)% un) a)%el cu Duhul' Dar dacă numeş%e acea)%a un%delemn, )ă nu
%e miri' Căci iind 3r&e%, )e e>3rima mai umbri%' Fi bine 6ice al bu curiei, ca )ă ara%e că e)%e
al ve)eliei' Căci r&adă Duhului e)%e drag&)%ea, bucuria, 3acea' Al%ă ver)iune 6ice< =cu un%de7
lemnul )%rălucirii?' Iar %e>%ul ebraic, $a)&n, adică 3&d&abă, )lavă, rumu)e;e' Dar şi al
bucuriei e)%e acievăra%' Aşa cum, au6ind de )abie, nu %e gndeş%i la )abie )au la )ăge;i şi arc,
ci %e gndeş%i la energia Lui care ace a)emenea lucruri 3e care le7am )3u) mai 8nain%e' La el
şi au6ind un%delemn, )ă nu %e gndeş%i )im3lu la un%delemn, ci la ungere' Căci un%delemnul
e)%e )imb&lul Duhului $n% şi Duhul era im3&r%an% şi nece)ar' Dacă a)%el )%au lucrurile )ă
nu ş&văi )ă 8l numeş%i n) 9@ri)%&): iindcă şi Avraam e)%e numi% un) 9@ri)%&): şi 3r&e;ii,
deşi nu %&;i au &)% unşi cu un%delemn' Ca a%unci cn d )3une< =#u vă a%inge;i de unşii mei şi
nu vicleni;i 8m3&%riva 3r&e;il&r mei?+/' Dar cnd a &)% un) @ri)%&)K Cnd Duhul a veni%
3e)%e El 8n chi3 de 3&rumbel' !ăr%aşi aici 8i numeş%e 3e %&;i cei duh&vniceş%i, 3recum 6ice
I&an< =Fi din 3lină%a%ea Lui n&i %&;i am lua%?++' Cnd v&rbeş%e de)3re @ri)%&), 6ice =3en%ru că
Dumne6eu nu dă Duhul cu mă)ură?+.' Fi iarăşi< =H&i văr)a din Duhul eu 3e)%e %&% %ru7
3ul?+(' Dar 8n ca6ul lui @ri)%&), nu a văr)a% din Duhul $ău, ci 8n%reg Duhul a veni% 3e)%e El'
De aceea şi )3une I&an<
+? !)' 10,1-'
++ In' 1,1/'
+. In' *, *'
+( l&il 2, 2.'
Dumne6eu nu dă Duhul cu mă)ură' $mirna, mirul şi al&ea )e ră)3nde)c din veşmin%ele
TaleU0' Al%ă ver)iune< =!e)%e veşmin%ele Tale?' Al%ă ver)iune< =%&a%e veşmin%ele Tale?'
10' nii )3un că aici 3r&e%ul )emniică 3rin ace)%ea m&rmn%ul n%ui%&rului, iar al;ii că
ara%ă dieren;a de ungere' Căci nu din ace)%e miruri c&n)%a vechea ungere, ci din al%ele' Dar
ca )ă 8nve;i că e)%e un al% chi3 de ungere, 3rin dieren;a de ma%erii a ară%a% dieren;a de
energie' Iar acel din veşmin%ele Tale ara%ă că şi veşmin%ele Lui erau 3line de har' A)%el şi
emeia cea cu curgerea de )nge a &3ri% curgerea )ngelui numai a%ingndu7)e de 3&ala
hainei Lui' #imic nu 8m3iedică )ă 8n;elegem ie 8n%r7un )en), ie 8n celălal%, ambele e>3lica;ii

)un% admi)ibile' Aşa cum 9nimic nu 8m3iedică iarăşi )ă )3unem ace)%ea: arcul şi )abia şi
al%ele a)emenea nu %rebuie 8n;ele)e 8n m&d )en)ibil, la el nici )mirna, nici mirul, nici al&ea,
nu %rebuie 8n;ele)e )en)ibil, ci duh&vniceş%e'
Din 3ala%e de ildeş din care %e ve)ele)c iice de 8m3ăra;i 8n%ru cin)%ea Ta' Al%ă ver)iune 6ice<
=Din %em3le de ildeş de unde %e ve)ele)c, 8n%ru cin)%ea Ta?' Al%ă ver)iune< =In%ru cele )lăvi%e
ale Tale?' Du3ă ce )3une cele 3e care le7a ăcu%, )3une şi cin)%ea care urmea6ă din a3%e' Că
va i )lăvi% 8n %em3le de mul% 3re;' La cei vechi, ildeşul era &ar%e 3re;ui % şi cău%a%' De aceea
şi al% 3r&e% 6icea< =Hai cel&r ce )%au %&lăni;i 3e 3a%uri de ildeş?.1' David ara%ă că
3r&3&văduirea nu 8i a%inge numai 3e cei )im3li, ci că va )u3une 8m3ără;ii care Ii v&r ridica
%em3le de mul% 3re;' Ace)%ea )e văd dea 8m3lini%e' H&ind )ă ara%e 3r&e%ul 3u%erea
3r&3&văduirii )3une cum a cu3rin), cum a )u3u) 3e bărba;i, 3e emei, 3e cei )im3li, 3e
b&ga;i, 3e 3ur%ă%&rii de cununi şi 3e )&;iile l&r, ca 3re%u%indeni )ă ridice %em3le lui
Dumne6eu' Fi cnd a aun) aici ;e)e mai larg cuvn%ul, de)criind 3e )lui%&rii Lui şi 3e cei
!)' ,10 S$e3%uagin%a' Am' /, '
ce )e r&agă Lui' Fi ară%nd cum 3&3&arele au că6u%, cum a a%in) inimile l&r, cum a birui% 3e
vrămaşi, cum drea3%a Lui L7a 3&vă;ui%, cum a )ădi% adevărul, blnde;ea şi dre3%a%ea' Fi iarăşi
)e &l&)eş%e me%a&ric de cuvn% 6ugrăvind ca 8n%r7& ic&ană 5i)erica şi cele ce au )3u)
a3&)%&lii du3ă ace)%ea, nul 6icnd< =H7am l&g&di% unui )ingur bărba%, ca )ă vă 8nă;işe6 lui
@ri)%&) eci&ară ne3rihăni%ă?.2' Iar al%ul< =Cel ce are mirea)ă e)%e mire?.* şi al%ul<
=A)emăna%u7)7a 8m3ără;ia ceruril&r &mului 8m3ăra% care a ăcu% nun%ă iului )ău?.' Ace)%ea
şi David le )3une numind mirea)a şi 8m3ără%ea)ă' De aceea 6ice< $%ă%u%7a 8m3ără%ea)a de7a
drea3%a Ta' Al%ă ver)iune< =8n%ări%ă?, adică a )%a% )igură, a )%a% neclă%i%ă, ceea ce şi @ri)%&)
)3une 8n al%ă 3ar%e că =!&r;ile iadului nu & v&r birui?.-' He6i mărimea cin)%eiK He6i mărimea
vrednicieiK !e cea călca%ă 8n 3ici&are, 3e cea %ra)ă 8n &) la ce 8năl;ime & ridică, 8nc% )ă ie
aşe6a%ă de7a drea3%a LuiK Era r&abă, )%răină, de)rna%ă, ble)%ema%ă şi ve6i la ce vrednicie a
&)% urca%ăK $%ă ală%uri de El 8m3reună cu 3u%erile care )lue)c' 4iul care e)%e de aceeaşi
cin)%e cu Ta%ăl )%ă aşe6a% de7a drea3%a, dar ea, bi)erica, )%ă de7a drea3%a 8n 3ici&are' Căci e)%e
8m3ără%ea)ă dar e)%e ire 6idi%ă' Cum deci 6ice !avel< =Fi 8m3reună cu El ne7a )cula% şi
8m3reună ne7a aşe6a% 8n%ru ceruri, 8n @ri)%&) Ii)u)?K.P Dar ii a%en% la e>ac%i%a%ea cuvin%el&r'
Că nu a )3u) )im3lu că ne7a )cula% şi ne7a aşe6a%, ci 6ice 8n @ri)%&) Ii)u), adică 3rin @ri)%&)'
4iindcă e)%e ca3ul n&)%ru )u), 6ice, iar n&i )un%em %ru3ul, de&arece ca3ul e)%e aşe6a% )u) 8n
cer şi n&i ne 8m3ăr%ăşim de acea)%ă cin)%e, deşi )%ăm 8n 3ici&are'

8mbrăca%ă 8n haină auri%ă, eluri%ă şi 3rea8nrumu)e;a%ă' Al%ă ver)iune< =8ncununa%ă cu cunună


de aur din Oir?' Fi aşa cum
.2II C&r' 11, 2'
.* In' *, 2('
. %' 22, 2' @? %' 1/,1.' ./ E' 2, /'
8n 3rivin;a 8m3ăra%ului nu ne gndim la arcuri şi )ăge;i, la el nici cu 3rivire la mirea)ă nu ne
gndim la veşmin%e' Ci 3rin ace)%e imagini )en)ibile cuge%ăm cele 3&%rivi%e cu Dumne6eu'
!en%ru ca nimeni )ă nu bănuia)că aici ceva )en)ibil a adăuga% 6icnd< T&a%ă )lava iicei
8m3ăra%ului e)%e 8năun%ru' Heşmin%ele ;in mai ale) de cele e>%eri&are şi )un% harul cel&r
vă6u%e, cnd )un% %ru3eş%i' Dar cnd cuvn%ul e)%e de)3re cele duh&vniceş%i &chiul min;ii )e
8n%&arce 8năun%ru' Ace)% veşmn% 8m3ăra%ul l7a ;e)u% şi a 8mbrăca%7& 3e ea 3rin b&%e6' =C;i 8n
@ri)%&) v7a;i b&%e6a%, 8n @ri)%&) v7a;i şi7m7brăca%?.J' ai 8nain%e de acea)%a era g&ală şi ără
rumu)e;e, e>3u)ă 3riviril&r %u%ur&r cel&r ce %receau 3e cale' Dar cnd a 8mbrăca% veşmn%ul
ace)%a a &)% du)ă la 8năl;imea aceea şi a &)% 8nvrednici%ă de )%area de7a drea3%a' Dar bine
6ice eluri%ă' Căci veşmn%ul nu e)%e de un )ingur el' Căci mn%uirea nu %ine numai de har, ci
e nev&ie şi de credin;ă şi, 3e lngă credin;ă , şi de vir%u%e' Dar acum nu de)3re veş min%e e)%e
cuvn%ul' #u ar i 3u) Duhul a%%a griă )ă de)crie veşmin%ele de aur ale unei emei' Dacă
I)aia c&ndamnă 3e emeile care )e 8m3&d&be)c şi 3re%u%indeni re)3inge cele de)ă%ă%&are,
cum ar lăuda aici Duhul $n% & emeie 8m3&d&bi%ăK A)cul%ă, iică, şi ve6i şi 3leacă urechea
%a şi ui%ă 3&3&rul %ău şi ca)a 3ărin%elui %ău' Fi va 3&%i 8m3ăra%ul rumu) e;ea %a' Al%ă ver)iune
6ice< =Ca )ă 3&%ea)că?' Că El e)%e D&mnul %ău' Fi )e v&r 8nchina Lui' Al%ă ver)iune< =Fi )e
8nchină?' 4iica Tirului cu daruri' Al%ă ver)iune< =4iica 3u%ernică daruri va aduce?' 4e;ei %ale
)e v&r ruga b&ga;ii 3&3&rului'
11' He6i cum nu e)%e aici nimic )en)ibil, nimic %ru3e)c, ci %&a%e )un% duh&vniceş%iK Cum e)%e
mirea)a iica LuiK Cum e)%e iica mirea) ăK 8n cele %ru3eş%i nu )e 3&a%e )ă ie mi rea)ă şi iică
8n acelaşi %im3, dar la Dumne6eu ace)%ea d&uă 3&% i una' Căci El a nă)cu%7& din n&u 3e ea
3rin b&%e6 şi El a uni%7& cu El' A)cul%ă iică şi ve6i' D&uă lucruri i7a dărui%,
1+ Gal' *, 2+'
8nvă;ă%ura 3rin cuvin%e şi vederea 3rin minuni şi 3rin credin;ă' !e unele i le7a da%, 3e al%ele i
le7a ăgădui%' Aşadar, a)cul%ă, iică, cuvin%ele ele, ve6i minunile şi a3%ele, )u3u7ne7%e
8ndemnuril&r ele' Fi ve6i ce 3&runcă 8i dă mai 8n%i'
i%ă 3&3&rul %ău şi ca)a 3ărin%elui %ău' 4iindcă a ale)7& din%re neamuri, acea)%a 8i 3&runceş%e

mai 8n%i, )ă )e le3ede de vechile &biceiuri, )ă le3ede şi amin%irea l&r, )ă şi le )c&a%ă din
min%e cu %&%ul, 8ndemnnd7& nu numai )ă ugă de ace)%ea, ci nici )ă 8şi mai amin%ea)că de ele'
Fi ui%ă 3&3&rul %ău şi ca)a 3ărin%elui %ău' Cnd )3une de)3re 3&3&r şi ca)ă, )e reeră la %&a%e
c%e )e ac 8n ele, şi la via;ă, şi la credin;e' Fi va 3&%i 8m3ăra%ul rumu)e;ea %a' He6i că nu
de)3re rumu)e;ea %ru3ea)că e)%e v&rbaK Căci dacă vei ace ace)%ea, a%unci vei i rum&a)ă,
a%unci 8m3ăra%ul va d&ri rumu)e;ea %a' 4rumu)e;ea %ru3ea)că nu 3&a%e ace acea)%a' Căci la
cei necredinci&şi vedem rumu)e;e %ru3ea)că şi că elinii au emei rum&a)e' Dar ca )ă ve6i că
nu e)%e v&rba aici de rumu)e;e %ru3ea)că, ci rumu)e;ea e)%e c&n)ecin;a a)cul%ării, iindcă
a)cul%area nu 3r&duce rumu)e;e %ru3ea)că, ci )ule%ea)că' Dacă vei ace ace)%ea, 6ice, a%unci
vei i rum&a)ă, a%unci vei i iubi%ă de mire' Că El e)%e D&mnul %ău' Ia%ă, $7a ară%a% Ta%ăl şi
irele şi $%ă3nul' De vreme ce a 3&runci% )ă )e le3ede de 3ărin;i, )ă ui%e 3&3&rul )ău, )ă7ş i
)c&a%ă din min%e da%ina, ara%ă că dre3%ul ace)%&r 3&runci e)%e mare, că mare e)%e urmarea
cuvn%ului şi &l&)i%&are' Căci dacă El e)%e Ta%ăl, dacă El e)%e irele şi El e)%e D&mnul, e)%e
dre3% )ă )e le3ede de %&a%e acelea şi )ă )e a%aşe6e numai de El' Căci nu )3une că El e)%e Ta%ăl
%ău, ci că El e)%e D&mnul %ău, ca 3rin acea)%a mai mul% )ă 8i a%ingă inima' 4iindcă Cel care
e)%e D&mn şi $%ă3n şi Ta%ă a v&i% )ă 8i ie şi ire' Dar mai degrabă 8n)uşi a3%ul că 8i e)%e
d&mn e)%e & d&vadă a iubirii de &ameni şi a 3ur%ării de griă, 3en%ru că iind ea r&abă
dem&nil&r şi călca%ă 8n 3ici&are de 8nşelare, a ale)7& 3en%ru $ine' Fi nu numai că a ăcu%7&
)lui%&are Lui, ci şi iică şi mirea)ă a ăcu%7&' i%ă 3&3&rul %ău şi ca)a 3ărin%elui %ău' #u ca )ă
vii la cineva )%răin, ci la Cel ce %e7a ăcu% 3e %ine, Care 8;i e)%e mai 3r&3riu dec% %&a%e
celelal%e, Cel ce %e 3ă6eş%e şi 8;i 3&ar%ă de griă' El e)%e D&mnul %ău şi T a%ă şi %&a%e ;i le7a da%
;ie'
Fi )e v&r 8nchina Lui' Fi iica T irului cu daruri' Care e)%e legă%ura cel&r )3u)e aici cu cele
de mai 8nain%eK 4&ar%e mare legă%ură' are e)%e aici chi3ul 8ndemnului< Hin&, 6ice, căci mare
e)%e 3u%erea Lui' T&;i )e v&r )u3une Lui' Fi lă)nd re)%ul lumii, )emniicnd 8n%regul 3rin
3ar%e, 3r&e%ul alege dre3% e>em3lu ce%a%ea vecină a%unci )%ă3ni%ă de necredin;ă, acr&3&la
diav&lului, renumi%ă 3rin b&gă;ie' ie mi )e 3are că numeş%e a)%el %&a%ă necredin;a şi
de)rul, căci e)%e &biceiul 3r&e;il&r de a carac%eri6a m&ravurile )ub numele ce%ă;il&r, cnd
6ice< =A)cul%a;i cuvn%ul D&mnului, v&i, c&nducă%&ri ai $&d&mei, lua;i amin%e la legea
Dumne6eului v&)%ru, v&i 3&3&r al G&m&rei?.(' Fi %&%uşi, )e adre)a iudeil&r, dar iindcă
ăceau a3%ele )&d&menil&r, 8i numeş%e cu numele $&d&mei' Fi 3en%ru ce %e miri că 8i numeş%e
a)%el de la 3a%ria l&r, cnd un al% 3r&e% le dă dre3% 3ărin;i a)emenea 3&3&are 6icnd< =%a%ăl

%ău e am&reu şi mama %a hi%i%ă?(0' Dar nici aici nu &3reş%e &)nda, ci 8ncă şi cu animalele 8i
c&m3ară 8n #&ul Te)%amen% 6icnd a)%el< =Fer3i, 3ui de vi3ere?(1 şi iarăşi 8n cel Hechi<
=Cl&ce)c &uă de şar3e şi ur6e)c 3n6e de 3ăianen?(2' Fi 8n al%ă 3ar%e< =Oare nu )un%e;i v&i
3en%ru ine ca iii E%i&3ieiK?(*' La el şi aici 3e cei ala;i 8n necredin;ă şi de)ru 8i numeş%e
vie;ui%&ri ai Tirului' Dar şi 3e aceş%ia 8i v&i birui, 6ice, şi 8i v&i )%ă3ni, şi 8i v&i )%ă3ni a)%el
că )e v&r şi 8nchina şi nu d&ar )e v&r 8nchina, ci şi daruri v&r
.. $n%ul I&an nu mai urmea6ă aici $e3%uagin%a unde %e>%ul e)%e< Fi )e v&r 8nchina Lui
iicele Tirului cu daruri'
.( I)' 1,10'
(0 Ie6' 1/, *'
(1 Lc' *, +'
(2 Ie6' -(, -'
(* Am' (, +'
aduce şi 3rimele r&ade ceea ce e)%e chi3ul celei mai mari )luiri şi )emnul celei mai mari
)u3uneri' 4e;ei %ale )e v&r ruga cei b&ga;i ai 3&3&rului' Cum adică )e v&r rugaK H&r cin)%i şi
v&r )lăvi cei mai mari şi cei mai 8nal;i ai 3&3&rului' $e 8n%m3lă acea)%a şi acum 8n 5i)erică,
%&;i 8i cin)%e)c şi )lue)c 3e cei ce %răie)c 8n vir%u%e, chiar şi cei di)%inşi 3rin rang şi b&gă;ie'
Căci vir%u%ea e)%e mai mare dec% &rice bună)%are'
12' Fi vede;i 5i)erica mai )lăvi%ă dec% %&a%e' Fi bine 6ice, e;ei %ale' Adică, )lavei %ale,
rumu)e;ii %ale' A3&i iindcă a 3&meni% de a;ă şi de)3re veşmin%e şi rumu)e;e, ca nu cumva
cineva )ă )&c&%ea)că aici ceva )en)ibil, a adăuga% 6icnd< T&a%ă )lava iicei 8m3ăra%ului e)%e
8năun%ru' In%ră 8năun%ru 8n )ule%, 6ice, şi 8nva;ă care e)%e adevăra%a rumu)e;e, a )ule%ului'
De)3re aceea 8;i v&rbe)c ie că )3un veşmn%, ie că rumu)e;e, ie aur, ie ciucuri, ie
3&d&abe de aur, şi &rice al%ceva a)emenea, cuvn%ul e)%e de)3re min%e, de)3re )ule% e)%e
8nvă;ă%ura, de)3re vir%u%e e)%e ceea ce )e )3une, de)3re )lava in%eri&ară' Oda%ă ce a 8ndre3%a%
3e cei mai gre&i la min%e 3rin cele )3u)e, iarăşi aduce cuvn%ul ără %eamă la imagini %ru3eş%i<
8mbrăca%ă cu ;e)ă%uri de aur şi 3rea 8nrumu)e;a%ă' Al%ă ver)iune< =8ncin)ă cu eluri%e 3&d&abe
de aur?' Iarăşi 3rin numele de aur de)emnea6ă vir%u%ea' La el şi !avel 6ice< =Iar de 6ideş%e
cineva 3e acea)%ă %emelie< aur, argin% )au 3ie%re )cum3e, lemne, n, %re)%ie?(' !rin numirile
ace)%&r ma%erii ne 8nă;işea6ă vir%u%ea şi viciul' Dar ca )ă nu )&c&%eş%i că e)%e v&rba de vreun
&biec% e>%eri&r, 3r&e%ul nu ne la)ă )ă ne 8nchi3uim cele e>%eri&are, ci a%rage min%ea )3re cele

dinlăun%ru' Aşa cum %ru3ul 8ncin) cu a)emenea 3&d&abe )e ara%ă rum&), %&% aşa )ule%ul
8mbrăca% 8n vir%u%e )e 8nrumu)e;ea6ă'
Aduce7)e7v&r 8m3ăra%ului eci&are 8n urma ei' Al%ă ver)iune < =v&r urma?' Cele a3r&3ia%e ale
ei )e v&r aduce ;ie' Aduce7)e7v&r 8n%ru ve)elie şi bucurie' Aduce7)e7v&r 8n %em3lul
8m3ăra%ului' He6i 3&d&abele veşmin%el&rK He6i veşmn%ul de aur, care e)%e l&area eci&rieiK
Ace)%a e)%e veşmn%ul 5i)ericii' Fi ve6i aici 3reci6ia 3r&e%ului' 4iindcă nu de 8nda%ă, nu de
la 8n%emeierea 5i)ericii, a 8nl&ri% rumu)e;ea eci&riei, ci mai %r6iu, du3ă c%ăva vreme, de
aceea nici David nu )3une acea)%a dec% du3ă ce mirea)a a ui%a% 3&3&rul )ău şi ca)a 3ărin%elui
ei, şi numai a%unci a 8mbrăca% 3&d&aba aceea şi a )%răluci% 3rin rumu)e;e' De aceea 6ice<
Cele a3r&3ia%e ale ei )e v&r aduce ;ie' Cele a3r&3ia%e nu )e reeră d&ar la l&c, ci şi la m&d de
via;ă, adică cele ce )un% uni%e cu ea şi 3rin credin;e' 4iindcă 3e iicele ere%icil&r nu le7ar 3u%ea
numi cineva eci&are' #ici nu )un% a3r&3ia%e 8m3ără%e)ei' Aduce7)e7v&r 8n%ru ve)elie şi bu7
curie' He6i aici )%rălucind un adevăr r&)%i% de A3&)%&l 3e care 8l ara%ă şi 3r&e%ul' Care e)%e
ace)% adevărK Cele că)ă%&ri%e =v&r avea )uerin;ă 8n %ru3ul l&r?(-' Dar aşa cum acelea v&r
avea )uerin;ă, %&% aşa ace)%ea v&r avea ve)elie şi bucurie' Căci una e)%e c&n)%rn)ă )ă )e
8ngriea)că de c&3ii, de bărba% şi de ca)ă, )lui%&ri, rude, )&cri, ne3&;i, de mul;i c&3ii )au de
li3)a c&3iil&r, 9nu e)%e m&men%ul acum )ă de)criu mul;imea griil&r că)ă%&riei:' Iar eci&ara
e)%e ră)%igni%ă lumii, iind de)3rin)ă de cele 3re6en%e şi mai 3re)u) de griile vie;ii, )%răba%e
marea 3rivind 8n iecare 6i că%re cer, )e bucură de bucuria Duhului, )e de)a%ă de ve)elie' Dar
3r&e%ul aici nu le 3re6ice numai bucuria şi ve)elia 3re6en%e, ci şi 3e cele vii%&are, cnd avnd
ăclii )%răluci%&are, v&r ieşi 8n 8n%m3inare, 3rimind mirele' Tem3lul 8m3ăra%ului aici numeş%e
3ala%ele 8m3ără%eş%i, ia%acul şi 3a%ul de nun%ă'
8n l&cul 3ărin;il&r %ăi )7au nă)cu% ;ie ii' 4iindcă mai )u) a 3&meni% de 3&3&r şi de 3ărin;i,
6icnd< i%ă 3&3&rul %ău şi ca)a 3ărin%elui %ău, ară%nd a3&i că )e va bucura de mul%ă bună7
)%are, adaugă acea)%a că cea )%ear3ă e)%e maică a mii de ii' Dacă ai renun;a% la 3ărin;i,
c&rurile iil&r %ăi v&r i a%% de ve)%i%e, a%% de )%răluci%&are şi renumi%e, 8nc% v&r um3le
3ămn%ul' ie mi )e 3are aici că v&rbeş%e de)3re a3&)%&lii
1-1 C&r' +, 2.'
şi 8nvă;ă%&rii credin;ei care )un% 8n ea' Iar a3&i, de)criind 3u%erea l&r şi %ăria şi )lava, 6ice< 8i
vei 3une 3e ei că3e%enii 3e)%e %&% 3ămn%ul' Oare ace)%ea mai au nev&ie de %lcuireK #u cred,
du3ă cum nu e)%e nev&ie de lumina lăm3ii cnd )&arele )%răluceş%e' Cele )3u)e )un% mai
lim3e6i dec% lumina )&arelui' Căci a3&)%&lii au alerga% 8n lumea 8n%reagă şi au &)% mai 3re7

)u) dec% %&;i c&nducă%&rii, mai 3u%ernici dec% 8m3ăra;ii' Căci 8m3ăra;ii )%ă3ne)c cnd )un%
vii' Dar cnd m&r 3iere )%ă3nirea l&r' Dar a3&)%&lii du3ă ce m&r, a%unci mai cu )eamă
)%ă3ne)c' Fi legile 8m3ăra;il&r au 3u%ere numai 8n 3r&3riile l&r h&%are, dar 3&runcile un&r
3e)cari )7au 8n%in) 3re%u%indeni 8n lume' 8m3ăra%ul r&manil&r nu 3&a%e da legi 3erşil&r' #ici
8m3ăra%ul 3erşil&r nu 3&a%e im3une legi r&manil&r' Iar aceş%i 3ale)%inieni au da% legi şi
3erşil&r, şi r&manil&r, şi %racil&r, şi )ci;il&r, şi in6il&r, şi mauril&r, şi 8n%regii lumi' Fi au
d&mni% nu numai c% au &)% vii, ci şi du3ă ce au muri%' Iar cei legiui;i a)%el au 3reera% de
mii de &ri )ă7şi 3iardă )ule%ul dec% )ă )e le3ede de legile acelea'
!&meni7v&r numele %ău 8n%ru %&% neamul şi neamul' !en%ru acea)%a 3&3&arele %e v&r lăuda 8n
veac şi 8n veacul veacului' Al%ă ver)iune 6ice< =!&meni7v&i numele %ău 8n iecare neam' !en7
%ru acea)%a 3&3&arele %e v&r lăuda ne8nce%a%?' Al%a< =!en%ru acea)%a 3&3&arele 8;i v&r măr%uri)i
;ie?' $3une mărimea )%ă3nirii 3rin mărimea 3ămn%ului, 3rin lărgimea lumii, şi mul;imea
3&3&arel&r )u3u)e' $3une şi al%el acea)%ă mărime, iindcă )%ă3nirea nu )e 8n%inde numai
3e)%e %&% 3ămn%ul, ci şi 3e)%e %&% veacul' Căci nemuri%&are va i, 6ice, 3&menirea %a, 8n)cri)ă
8n căr;ile n&a)%re, 8n)cri)ă 8n legile n&a)%re, 8n 3&runci' He6i cum 3re6ice aici şi e%erni%a%ea
3r&e;ieiK Căci 6icnd< !&meni7v&i numele Tău 8n %&% neamul şi neamul acea)%a a ară%a%' Fi
eu v&i muri, 6ice, dar v&i cn%a ;ie şi du3ă m&ar%e' Tru3ul )e nimiceş%e, dar )crierile rămn şi
legea, veşnic' !en%ru acea)%a 3&3&arele %e v&r lăuda' De unde a 8nce3u% ac&l& a şi 8ncheia%, cu
@ri)%&) adică' !en%ru acea)%a' CareK Că a%%ea ai 8ndre3%a%, că a%;ia c&nducă%&ri ai 3u), că
rău%a%ea
ai )mul)7&, că vir%u%ea ai )ădi%, că ai uni% cu Tine irea n&a)%ră, că ai lucra% %&a%e ace)%e
bună%ă;i negrăi%e' T&a%ă lumea laudă I;i va aduce nu 3en%ru & )cur%ă vreme, nici 3en%ru 6ece,
d&uă6eci, )au & )u%ă de ani, nici d&ar 8n%r7& 3ar%e a lumii, ci 8n %&a%ă lumea, 3e mare şi 3e
3ămn%, 8n ;inu%urile l&cui%e şi cele nel&cui%e, 8n %&% veacul v&r cn%a, aducnd mul;umire
3en%ru bună%ă;ile 3rimi%e' !en%ru ace)%ea %&a%e şi n&i )ă mul;umim Iubi%&rului de &ameni,
@ri)%&), Căruia ie )lava 8m3reună cu Ta%ăl şi cu Duhul $n% acum şi 3ururea şi 8n vecii
vecil&r' Amin'
!)almul -
!nă 8n )rşi%, 3en%ru iii lui C&re, 3en%ru cele a)cun)e' Al %ă ver)iune< =5irui%&rul ui, cn%are
a iil&r lui C&re?' Al%a< =Cn%are 3en%ru %inere;e?' Dumne 6eul n&)%ru e)%e )că3area şi 3u%erea
n&a)%ră, au%&r 8n%ru neca6urile ce ne 8m3re)&ară' Al%ă ver)iune< =L7am ala% 8n neca6uri?'
!en%ru acea)%a nu ne v&m %eme cnd )e va cu%remura 3ămn%ul şi )e v&r mu%a mun;ii 8n inima

măril&r'
1' !r&e%ul )e &l&)eş%e aici de &bişnui%a lui il&6&ie, care ne de%aşea6ă de lucrurile vie;ii
3re6en%e şi care 8l duce 3e a)cul%ă%&r la nădedea cea de )u)' $ă nu 8mi v&rbeş%i mie de arme,
de 8n%ări%uri, de şan;uri, nici de mul;imea banil&r )au e>3erien;a 8n ră6b&aie, de mul;imea
cail&r, nici de arcuri şi )ăge;i şi )cu%uri, nici de mul;imea alia;il&r, de %aberele )&lda;il&r, nici
de 3u%erea %ru3ea)că )au e>3erien;a 3e care & ave;i 8n lu3%ă' T&a%e ace)%ea )un% mai
ne3u%inci&a)e dec% & 3n6ă de 3ăianen şi dec% umbra' Dar dacă vrei )ă ve6i & 3u%ere ne7
birui%ă, un reugiu inacce)ibil, un %urn de )%raă ne)ur3a%, 6id neclă%i%, reugia6ă7%e la
Dumne6eu şi a%rage7;i 3u%erea aceea' Fi bine 6ice Dumne6eul n&)%ru e)%e )că3area şi 3u%erea
n&a)%ră, ară%nd că une&ri biruim ugind, al%e&ri )%nd şi lu3%nd' Căci %rebuie )ă acem 3e
amnd&uă< ie )ă mergem 8m3&%riva duşmanului, ie )ă evi%ăm lu3%a' Acea)%a & ăcea şi
$n%ul !avel, une&ri cednd, al%e&ri 8nrun%nd 3e cei ce )e 8m3&%riveau cuvn%ului
adevărului' Acea)%a & ăcea şi @ri)%&), 8nvă7;ndu7ne 3e n&i acea)%a %rebuie )ă acem şi n&i şi
)ă cun&aş%em cu 3reci6ie 3rileurile 3&%rivi%e şi )ă ne rugăm )ă nu cădem 8n i)3i%ă, 3&%rivi%
acelui cuvn% din Evanghelie' Dar &da%ă veni%ă vremea i)3i%ei, )ă nu )lăbim, ci )ă )%ăm
8m3&%rivă cu vi%eie'
Au%&r 8n%ru neca6urile ce ne 8m3re)&ară %are' Ceea ce am )3u) ade)e&ri & )3un şi acum<
Dumne6eu nu 8m3iedică neca6urile )ă vină, dar cnd ele vin, El e)%e 3re6en% ală%uri de n&i,
ăcndu7ne 3e n&i 8ncerca;i şi 8n%ărindu7ne' Adverbul %are %rebuie ra3&r%a% la au%&r' Căci nu
ne au%ă &ricum, ci cu %ărie dndu7ne )3riin, 8nc% mngierea care vine din au%&rul Lui e)%e
mai mare dec% )uerin;a care vine de la neca6' Căci nu ne dă au%&rul a%% c% & cere na%ura
)uerin;el&r, ci mul% mai mare' !en%ru acea)%a nu ne v&m %eme cnd )e va cu%remura
3ămn%ul' He6i c% de mare e)%e au%&rul 3e care ni71 dă şi cu c% de mul%ă b&gă;ieK Căci nu
)3une numai că nu v&m i 3rinşi, că nu v&m cădea, ci că nici nu v&m i )%ă3ni;i de ceea ce
e)%e c&mun irii, a )e %eme şi a )e 8n)3ăimn%a' De unde vine acea)%aK De la au%&rul da% cu
dărnicie' Dar aici 3ămn%ul şi mun;ii şi inima măril&r nu de)emnea6ă elemen%ele, ci, 3rin
numele ace)%&ra, )e )emniică 3eric&lele de nerăbda%' Fi dacă am vedea %&a%e c&nundndu7)e
şi dacă & %ulburare de nerăbda% ar cu3rinde %&a%e şi )7ar 8n%m3la lucruri care nu )7au mai
8n%m3la% şi dacă 8n%reaga ă3%ură, cum ar )3une cineva, )7ar )şia 3e )ine şi mun;ii )7ar
mişca din l&c şi %&a%e )7ar 6druncina din %emelii şi elemen%ele )7ar c&nunda şi ar i a%%a
%ulburare, nu numai că nu ne v&m clă%ina, ci nici de %eamă nu ne v&m lă)a )%ă3ni;i' Iar
3ricina 3en%ru acea)%a e)%e că $%ă3nul %u%ur&r au%ă, 8n%inde mna şi e)%e de a;ă' Fi dacă,

ace)%ea 8n%m3lndu7)e, nu ne %emem, nici nu )lăbim, cu c% mai mul% nu ne v&m %eme dacă
vrămaşii n&ş%ri v&r merge 8m3&%riva n&a)%ră 3regă%indu7)e de ră6b&i'
Heni%7au şi )7au %ulbura% a3ele l&r, cu%remura%u7)7au mun;ii de %ăria lui' Al%ă ver)iune 6ice<
=Heni%7au şi cl&c&%e)c a3ele şi mun;ii )e cu%remură de )lava lui?' Du3ă ce 6ice că nu ne v&m
%eme dacă %&a%e )e v&r )şia, 3r&e%ul v&rbeş%e de)3re 3u%erea lui Dumne6eu' Fi 3e bună
dre3%a%e 6ice că nu ne7am %emu%' Ceea ce ace mereu, ve)%eş%e 3u%erea lui, cnd de la ă3%ură,
cnd de la ceea ce )e 8n%m3lă &amenil& r' Acelaşi lucru 8l ace şi aici' Ceea ce )3une acea)%a
e)%e< %&a%e )e cu%remură, %&a%e )e cla%ină, )e )%rămu%ă din l&c, cnd v&ieş%e El' !&a%e cu
uşurin;ă )ă acă %&a%e' ie mi )e 3are că, aici, )emniică mul;imea )&lda;il&r şi %ăria
duşmanil&r şi 3&3&rul nenumăra% ce )%ă 8m3&%rivă' A%% de mare e)%e 3u%erea Lui, 8nc% numai
cu un )emn şi %&a%e ace)%ea )e 8n%m3lă' Cum, aşadar, ne 3u%em %eme cnd avem un a)%el de
$%ă3nK
D8a3)alma' Al%ă ver)iune< =!ururea' A3ele rului?' Te>%ul ebraic< 4alagau' He)ele)c ce%a%ea
lui Dumne6eu' Cel !rea78nal% a )in;i% l&caşul $ău' Al%ă ver)iune 6ice< =$n% e)%e l&caşul
celui !rea8nal%?' Dumne6eu e)%e 8n mil&cul ce%ă;ii, nu )e va clă%ina & va au%a Dumne6eu
di)7de7diminea;ă' Al%ă ver)iune< =$3re diminea;ă?' Al%a< =$3re cea)ul dimine;ii?' H&rbind
de)3re 3u%erea Lui şi de)3re %ăria Lui şi că %&a%e 8i )un% uş&are, 3r&e%ul mu%ă cuvn%ul la
3r&nia a;ă de iudei, 8nă;işnd, in 3u;ine cuvin%e, bună%ă;ile dărui%e l&r' Căci Ace)% Dum7
ne6eu Care e)%e a%% de 3u%ernic, a%% de %are şi 8nric&şa%, Care 3&ar%ă %&a%e, Care cu%remură
şi mişcă %&a%e, Care mu%ă şi 3reace %&a%e, a um3lu% ce%a%ea n&a)%ră de mii de bună%ă;i' Căci
rul aici 8n)eamnă b&gă;ia dăruirii bună%ă;il&r de mai )u) şi că ne8m3iedica% e)%e i6v&rul şi
revăr)area l&r, ca şi cum ar )3une< ca din%ru7un i6v&r, %&a%e bună%ă;ile curg că%re n&i' Ca un
ru 8m3ăr;i% 8n mii de 3ruri care ada3ă 8n%reaga ;ară, la el şi 3r&nia lui Dumne6eu curge 8n
%&a%e 3ăr;ile, ră)3ndindu7şi bună%ă;ile 3re%u%indeni cu 8mbelşu7gare, 8n şuv&aie mari, şi
um3lnd %&a%e' Dumne6eu ne dă nu numai )iguran;ă )au au%&r ne8nrun%a%, ci şi bucurie du7
h&vnicea)că' De aceea 6ice< Cel !rea8nal% a )in;i% l&caşul $ău' Fi nu e)%e dea & mare
bineacere, a3%ul că Cel !rea8nal% a numi% ce%a%ea n&a)%ră l&caşul LuiK
2' #u 8n 6adar 8l numeş%e aici 3r&e%ul 3e Dumne6eu Cel !rea8nal%' Cel a%% de 8nal%, cel
necu3rin) de nici un l&c, irea cea negrăi%ă a binev&i% )ă numea)că ce%a%ea n&a)%ră l&caşul Lui
şi )ă & ;ină 3e ea' Căci acea)%a 8n)eamnă 8n mil&cul ei, du3ă cum 6ice şi 8n al%ă 3ar%e< =Ia%ă
Eu )un% cu v&i?1' Dumne6eu & a3ără din %&a%e 3ăr;ile, de aceea nu numai că nimic
8nric&şă%&r nu i )e va 8n%m3la, dar nici nu )e va clă%ina' Fi 3ricina 3en%ru acea)% a e)%e că )e

bucură de au%&r grabnic, ga%a 3regă%i%' Acea)%a 8n)eamnă di)7de7dimi7nea;ă' #u un au%&r


vii%&r, nici 8n)era%, amna%, ci degrab şi care vine la vremea 3&%rivi%ă' Tulbura%u7)7au
neamurile' Al%ă ver)iune< =Aduna%u7)7au neamurile?'
!leca%u7)7au 8m3ără;iile' Da%7a cel !rea8nal% gla)ul Lui, cu%re7mura%u7)7a 3ămn%ul' $e ara%ă
aici 3u%erea au%&rului Lui' Căci nu duşmani &bişnui;i vin )ă a)al%e6e ce%a%ea, ci 8m3ăra;i,
3&3&are aduna%e de 3re%u%indeni, 8ncercuie)c, 8m3re)&ară & )ingură ce%a%e, dar nu numai că
nu 3ă;eş%e nimic 8nric&şa% din 3ricina l&r, ci e)%e birui%&are şi )%ă3neş%e şi 6dr&beş%e 3e cei
ce vin a)u3ra ei' Acea)%a 8n)eamnă< !leca%u7)7a u 8m3ără;iile' Da%7a Cel !rea8nal% gla)ul Lui,
ca şi cum ar )3une cineva< a )%riga% şi a )u3u) ce%ă;ile' Cuvn%ul e)%e ma%erial şi 8m3rumu%a%
de la limbaul &mene)c' Căci nu 3rin gla) )au )%rigă% biruieş%e Dumne6eu, ci numai 3rin%r7un
)emn şi numai 3rin v&in;ă' Fi %&%uşi, ridicndu7)e de la ace)%e e>3re)ii ma%eriale, 8n;elege al%e
lucruri mai 8nal%e' 4iindcă mereu II re3re6in%ă 3e Dumne6eu 8narma% cu arme, ară%nd că
%&a%e acelea )un% )3u)e me%a&ric, %r&3&l&gic, 3rin 3&g&7rămn% 9căci Dumne6eu nu are
nev&ie de nimic din%re ace)%ea: a adăuga%< Da%7a Cel !rea8nal% gla)ul Lui şi )7a cu%remura%
3ămn%ul, ară%nd că nu numai ce%ă;ile şi 3&3&arele şi ;ările, ci 8n)eşi elemen%ele le
cu%remură' !r&e%ul ş%ia că 3ămn%ul 8n $cri3%ură 8n)eamnă mul;imea 3&3&arel&r, ca a%unci
cnd )3une< =8n vremea aceea era 8n %&% 3ămn%ul & )ingură limbă?2'
D&mnul 3u%eril&r cu n&i, a3ără%&rul n&)%ru Dumne6eul lui lac&b' Te>%ul ebraic 3en%ru
D&mnul 3u%eril&r 6ice $ava&%h' He6i cum de 3e 3ămn% readuce cuvn%ul la cer, la nenumăra7
%ele ce%e de 8ngeri, la legiunile de arhangheli, la 3u%erile
1 %' 2., 20'
2 4ac' 11,1'
cele de )u)K !en%ru ce, 6ice, 8mi v&rbeş%i de arma%e, de barbari şi de &ameni muri%&riK
Gndeş%e7%e la 3u%erea Lui, la 8m3ără;ia Lui din ceruri, c%e arma%e ale 3u%eril&r cel&r ne7
vă6u%e are )u3u)e Lui' Fi bine le7a numi% 3u%eri, ară%nd %ăria l&r, ceea ce şi 8n al%ă 3ar%e 6ice<
=cei %ari la vir%u%e, care ace;i cuvn%ul Lui?*' Căci un )ingur 8nger %rimi) de Dumne6eu
&arecnd a nimici% & arma%ă de & )u%ă &3%6eci de mii' La ce bun că e)%e 3u%ernic, dacă nu
v&ieş%e )ă ne 8n%indă mnaK Dar ca )ă nu %e %emi nici de ace)% lucru a adăuga%< A3ără%&rul
n&)%ru' Aşadar, şi 3&a%e, şi v&ieş%e' Deci nu %e %eme de a)%a' Dar dacă n&i )un%em nevredniciK
Dar avem iubirea Lui 3ărin%ea)că de &ameni' De aceea du3ă ce a adăuga% acea)%a, )3une<
Dumne6eul lui lac&b, ca şi cum ar )3une< ace)%a e)%e &biceiul Lui din%&%deauna, iubirea Lui
de &ameni e)%e de demul%, de la 8nce3u%'

Dia3)alma' !ururea' Heni;i şi vede;i lucrările lui Dumne6eu, minunile 3e care le7a 3u)
D&mnul 3e 3ămn%' !une7va ca3ă% ră6b&aiel&r 3nă la marginile 3ămn%ului' Arcul va
)ărma şi va rnge arma 9al%ă ver)iune 6ice, va 6dr&bi :, iar 3ave6ele 8n &c le va arde' Al%ă
ver)iune 6ice< =Fi carele le va arde 8n &c?' Du3ă ce a v&rbi% de)3re 3ămn%, de)3re mare,
de)3re mun;i, de)3re dăruirea duh&vnicea)că ce le7a veni% de la El, de)3re au%&rul Lui, iarăşi
aduce )ubiec%ul la cei ce au &)% mar%&ri ai minunil&r Lui, chem ndu7i )ă 3rivea)că la ace)%e
%r&ee de biruin;ă cu mul%ă bucurie şi drag&)%e că%re $%ă3nul şi )3unnd biruin;ele 3e care le7
a lucra% 3en%ru ei' Fi bine a 6i) minunile căci nu a 6i) biruin;ele şi %r&eele' Căci eveni7
men%ele nu aveau l&c la 8n%m3lare, nici nu )e decidea lu3%a 3rin 3u%erea armel&r şi a
%ru3uril&r, ci 3rin 3u%erea lui Dumne6eu, ară%nd că El era c&nducă%&rul lu3%ei' Fi iindcă cei
)labi biruiau 3e cei 3u%ernici, cei 3u;ini 3e cei mul;i, cei )%ă3ni;i 3e )%ă3ni%&ri şi %&a%e
ace)%ea )e 3e%receau mai 3re)u) de &rice nădede, 3e bună dre3%a%e le numeş%e 3e ace)%ea
K !)' 102, 20'
minuni, iindcă )e 8n%m3lau mai 3re)u) de ire şi )e 8n%indeau 3e %&% 3ămn%ul'
*' #u ar greşi cineva dacă, 8n;elegnd anag&gic, ar ra3&r%a ace)%ea la vremurile de acum'
Căci Dumne6eu a nimici% ră6b&iul cel cum3li% al dem&nil&r şi 3re%u%indeni 8n lume a 8n%in)
3acea 3unnd ca3ă% ră6b&iului' Ceea ce a ară%a% şi I)aia< =!reace7v&r )ăbiile 8n iare de
3luguri şi lăncile l&r 8n c&)&are' #u va mai ridica neam 3e)%e neam )abia şi nu v&r mai 8nvă;a
ră6b&iul?' Căci mai 8nain%e de venirea lui @ri)%&) %&;i &ameni i 3ur%au arme şi nimeni nu era
)cu%i% de )luirea 8n arma%ă şi ce%ă;ile lu3%au una 8m3&%riv a al%eia şi 3re%u%indeni ră)unau cele
ale ră6b&iului' Acum, dim3&%rivă, cea mai mare 3ar%e a lumii e)%e 8n 3ace, %&;i 8şi urmea6ă
ără rică meş%eşugurile l&r, unii lucrnd 3ămn%ul, al;ii navignd 3e mare' E>i)%ă d&ar un
mic număr de )&lda;i rndui;i 3en%ru a3ărarea %u%ur&r' Dar chiar şi acea)%ă nev&ie ar 3ieri,
dacă am ace cele cuveni%e, 8nc% )ă nu mai avem nici amin%irea neca6uril&r' 4&c numeş%e
aici mnia Lui şi )3une un lucru care )7a şi 8n%m3la%, că armele l&r le7au ar), du3ă ce au bi 7
rui%, şi carele, 3recum )3une Ie6echiel' Cei care )un% 8nvă;a;i 8n $in%ele $cri3%uri cun&)c
i)%&ri)irea'
O3ri;i7v şi cun&aş%e;i că Eu )un% Dumne6eu, 8nal;a7ă7v&i 8n%ru neamuri, 8năl;a7ă7v&i 3e
3ămn%' Al%ă ver)iune 6ice< =Hindeca;i7vă şi cun&aş%e;i?' Al%ă ver)iune< =8nce%a;i, ca )ă
cun&aş%e;i?' Iar %e>%ul ebraic 6ice< Ouar&u &uad&u' Aici mi )e 3are mie că v&rbeş%e că%re
neamuri< Cun&aş%e;i 3u%erea Lui, 6ice, care )e 8n%inde 3re%u%indeni 8n lume dar v&i ave;i
nev&ie de răga6, v&i ave;i nev&ie de un )ule% 8n)ănă%&şi%' Iar 8nce%a;i ara%ă acelaşi lucru<

lă)a;i 8nşelarea, elibera;i7vă din ace)% el de via;ă, ca )ă nu mai re)3ira;i din negura lu cruril&r
rele care vă cu3rind, 3en%ru ca, iind călău6i;i de 8nvă;ă%ura minunil&r şi 8ngriindu7vă de
)ule%, )ă cun&aş%e;i 3e Dumne6eul a %&a%e' Căci nu )un% de aun) numai minunile,
dacă )ule%ul nu are recun&ş%in;ă' 4iindcă şi ia iudei au &)% minuni şi nimic n7au &l&)i%
3en%ru mn%uire' Căci aşa cum ra6ele )&arelui nu aung dacă &chiul nu e)%e cura% )au )ă nă%&),
%&% aşa şi aici< minunile )ingure nu )un% de aun)' De aceea, du3ă ce a v&rbi% de)3re ace)%e
minuni, David 8i 8ndeamnă 3e urmaşii l&r )ă aducă r&adă )3re &l&), )ă le3ede rău%ă;ile care 8i
;in, ca )ă II cun&a)că 3e Dumne6eul %u%ur&r' O3ri;i7vă ş% cun&aş%e;i că Eu )un% Dumne6eu, nu
id&lii, nici )%a%uile' O3ri;i7vă din 8nşelare şi Eu vă v&i da v&uă d&ve6i mul%e' Acea)%a
8n)eamnă< 8năl;a7ă7v&i 8n%ru neamuri, 8năl7;a7ă7v&i 3e 3ămn%' Adică, 3rin a3%e ă v&i
ară%a v&uă mare şi 8nal%' Căci are 3r&3ria ire 8nal%ă, irea aceea nec&m 73u)ă şi negrăi%ă' Dar
iindcă v&i nu & vede;i, vă v&i ară%a v&uă şi 3rin lucrări' #u numai 8n !ale)%ina, nici numai 8n
Ieru)alim, ci şi neamuril&r' A)%el )e 8nal;ă Dumne6eu )%ă37nindu7i 3e ei şi biruindu7i,
lucrnd minuni 8n 5abil&n, minuni 8n Egi3%, minuni 8n 3u)%iu, minuni 3re%u%indeni 8n lume,
ca 3re%u%indeni aceş%ia )ă aibă 8nvă;ă%ură de)3re cun&ş%in;a Lui' D&mnul 3u%eril&r cu n&i,
a3ără%&rul n&)%ru Dumne6eul lui lac&b' Ace)%a e)%e deci Dumne6eu, 3re%u%indeni mare, 3re%u7
%indeni 8nal%, El cu n&i )%ă 3ururea' Aşadar, de nimic nu vă %eme;i, nici vă %ulbura;i, că aşa II
avem 3e $%ă3nul cu n&i nebirui%, Căruia $e cuvine %&a%ă cin)%ea, )lava 8m3reună cu Cel ără
de 8nce3u% al Lui !ărin%e şi cu de via;ă ăcă%&rul Duhul Lui, acum şi 3ururea şi 8n vecii
vecil&r' Amin'
!)almul /
!nă la )rşi%, 3en%ru iii lui C&re' Al%ă ver)iune< =5irui%&rului, cn%are a iil&r lui C&re?'
T&a%e 3&3&arele ba%e;i din 3alme' $%riga;i lui Dumne6eu cu gla) de bucurie' Al%ă ver)iune<
=Da;i )emn 8n gla) de laudă?' Că D&mnul e)%e !rea8nal%, 8nric&şă%&r, m3ăra% mare 3e)%e %&%
3ămn%ul'
1' Fi ace)% 3)alm are acelaşi )ubiec%, )3unnd biruin;ele şi %r&eele care au avu% l&c 8n
ră6b&aie, chemnd 8n%reaga lume )3re lauda cel&r 8n%m3la%e' Dar 3&a%e ace)% 8nce3u% cu
a)emenea 3&runcă, cu bă%ăi din 3alme şi )%rigă%e de bucurie, cuiva 8i 3&a%e 3ărea nevrednic
de 8ndemnul Duhului lui Dumne6eu' !&a%e, ar )3une cineva, ace)%ea, a a3lauda şi a ba%e din
3alme, nu )un% 3&%rivi%e cel&r ce 3e%rec 8n cuvi&şie, ci mai degrabă cel&r care 3e%rec la %ea%ru
şi la banche%e' 5ărba;il&r 8nvă;a;i de Duhul $n% li )e cuvine mai curnd liniş%ea şi buna
rnduială' Ce vrea, aşadar, )ă ara%e cuvn%ul, ce 8n)eamnă ace)%e a3lau6e şi )%rigă%e de

bucurieK Căci ace)%a e)%e &biceiul la cei aşe6a;i 8n linie de bă%aie, adică )ă )%rige şi )ă ba%ă
%are din 3alme 3en%ru a7i 8nric&şa 3e duşmani, dar liniş%irii )ule%ului acea)%a e)%e )%răin' Or,
3)almul le 3&runceş%e 3e amnd&uă, şi a a3lauda, şi a )%riga' Ce %rebuie )ă 8n;elegem de aiciK
#imic al%ceva dec% că )e ara%ă )imb&lul şi bucuria biruin;ei' Fi 8n al%ă 3ar%e 3r&e%ul ace
rurile )ă ba%ă din 3alme< ="urile v&r ba%e din 3alme?, iar I)aia 3une c& 3acii )ă acă acelaşi
lucru şi iarăşi David )3une că mun;ii şi dealurile )al%ă de bucurie, nu ca )ă ne gndim că
mun;ii  )al%ă şi dealurile, nici că rurile ba% din 3alme )au că ar avea mini 9căci acea)%a ar i
cea mai de 3e urmă nebunie:, ci ca )ă alăm 8năl;imea bucuriei' Acea)%a )e 3&a%e vedea şi cu
3rivire la &ameni'
Dar 3en%ru ce nu a )3u)< bucura;i7vă şi )ăl%a;i de bucu rie, ci a 6i) 5a%e;i din 3alme şi )%riga;i
de bucurieK Ca )ă ara%e 8năl;imea bucuriei' Căci aşa cum @ri)%&) 6ice< =Dar %u, cnd 3&)%eş%i,
unge ca3ul %ău şi a;a %a & )3ală?1 nu ca )ă ie vre& ungere 9căci nimeni din%re n&i nu ace
acea)%a:, ci ca )ă ara%e bucuria şi )%rălucirea min;ii 9căci ne 3&runce ş%e )ă 3&)%im cu bucurie,
nu )ă ne ară%ăm )u3ăra;i )au mni&şi' La el şi aici, nu ni )e 3&runceş%e )ă ba%em din 3alme,
ci )ă ne bucurăm şi )ă ne ve)elim cn%nd' !e bună dre3%a%e ar 8n;elege cineva 3)almul
3&%rivi% anag&giei, ridicndu7)e mai 3re)u) de )im3la i)%&ri)ire' Căci dacă 8nce3u%ul 8l are de
la cele )en)ibile, %&%uşi 8l călău6eş%e 3e a)cul%ă%&r la cele in%eligibile' Ceea ce am )3u) mai
8nain%e, acea)%a & re3e%' nele lucruri din $cri3%ură %rebuie 8n;ele)e cum )un% )3u)e, iar al%ele
dim3&%rivă, 8n )en) anag&gic, aşa cum )e 8n%m3lă cu acel ver)e% din I)aia< =A%unci lu3ul va
l&cui la&lal%ă cu mielul?2' Căci nu v&m 8n;elege că e)%e v&rba de lu3i şi miei, nici de 3aie,
)au b&i, )au %auri, ci 3rin imaginile ace)%&r necuvn%ă%&are carac%eri6ăm năravurile
&amenil&r' $un% al%e l&curi 8n $cri3%ură 3e care %rebuie )ă le 8n;elegem 8n dublu )en), a%% 8n
)en) li%eral, c% şi duh&vnice)c, ca 8n anag&gia iului lui Avraam' A)%el, ş%im că iul lui a &)%
adu) 8n m&d real )3re er%ă, dar 8n;elegem şi al%ceva a)cun) 3rin iul, şi anume, crucea'
La el şi cu 3rivire la mielul 3a)cal &eri% 8n Egi3%, el carac%eri6ea6ă de a)emenea chi3ul
3a%imii' Aşa %rebuie )ă acem şi aici' Căci nu e)%e v&rba numai de)3re arabi )au de)3re ve7
cini, ci cheamă %&a%e 3&3&arele' 4iindcă D&mnul e)%e !rea8nal%, 8nric&şă%&r, 8m3ăra% mare
3e)%e %&% 3ămn%ul' A%rage chiar de la 8nce3u% a%en;ia a)cul%ă%&rului, chemndu71 la a%%a
bucurie, la lauda adu)ă de 8n%reaga lume, la )ărbă%&area acea)%a dumne6eia)că şi
duh&vnicea)că, la acea)%ă mi)%ag&gie 3&g&r%ă din cer' De aceea ba%e;i din 3alme, adică
bucura;i7vă, )ăl%a;i'
 %' /,1+' <I)' 11, /'

Căci şi 8n Evanghelie )e 3&runceş%e acea)%a 6icnd< =$ăl%a;i de bucurie?*' !&runcind nu )ă


)ară cu adevăra% )au )ă )ăl%e6e 9căci acea)%a nu ar i 3&%rivi%:, ci ară%nd in%en)i%a%ea bucuriei'
Fi a3%ul era demn de a%%a bucurie' Căci a%% c% )&arele cu3rinde 3ămn%ul, cuvn%ul
Evangheliil&r a cu%reiera% şi a mn%ui% %&a%ă lumea' Fi cei care mai 8nain%e erau %inu%i de
8nşelare au ară%a% & il&6&ie mai mare dec% cul%ul iudaic'
T&a%e 3&3&arele ba%e;i din 3alme' Din minile acelea necura%e, minile acelea ble)%ema%e,
)3urca%e cu )ngele er%el&r cel&r necura%e, 3rin care a;i er%i% 3e 3runcii v&ş%ri şi a;i
8ndră6ni% cele ruşin&a)e, 8ndră6nind 8m3&%riva irii 8n)eşi, )l&b&6i;i din %&a%e ace)%ea, ba%e;i
acum din 3alme' $%riga;i lin Dumne6e u 8n gla) de bucurie' Cu limba aceea cu care a;i gu)%a%
cele er%i%e id&lil&r , 3rin care a;i r&)%i% cuvin%e de hulă, cu aceeaşi gură )%riga;i acum cn%are
de biruin;ă' Fi e)%e &biceiul la arma%e, cnd arma%a 3&%rivnică 8nclină, )ă nu )e mai &l&)ea)că
de lu3%ă, ci 3rin%r7un )ingur gla) şi )%rigă% cu%remură )ule%ele l&r căr&ra dea le7a 3ieri%
curaul' E)%e d&vada unei vic%&rii )%răluci%&are şi a celui mai mare %r&eu, cnd ră6b&iul )e
decide nu cu minile, ci 8n l&c de mini şi arme, aunge d&ar )%rigă%ul'
2' Fi a3%ul 8i a3ar;ine 8n 8n%regime lui @ri)%&)' Căci El a 3u) ca3ă% ace)%ui ră6b&i cum3li%,
legnd 3e cel 3u%ernic şi )mulgndu7i armele ' Dar iind iubi%&r de &ameni, 3e cei care nu au
ăcu% nimic vrednic, 3e aceş%ia 8i ace )ă )e bucure de vic%&rie şi de %r&ee şi 8i ace )ă cn%e
cn%are de biruin;ă, ca şi cnd ei ar i i6bndi% ceva, ca şi cnd ei ar i birui%' De aceea şi
)%rigăm %&;i, nu vreun cuvn% ne8n;ele), ci lim3ede< =nde 8;i e)%e, m&ar%e, biruin;a %aK nde
8;i e)%e, m&ar%e, b&ldul %ăuK?'
$ui%u7$7a Dumne6eu 8n%ru )%rigare, cum )e )3une 8n ace)% 3)alm' Fi iarăşi, 8n al% 3)alm<
=$ui%u7Te7ai la 8năl;ime, r&bi%7ai
* Lc' /, 2*' 1 C&r' 1-, --'
mul;ime, lua%7ai daruri de la &ameni?*' Au adu) şi iudeii cn%are de biruin;ă cnd a &)%
)cuunda%ă arma%a egi3%enil&r, 6icnd< =$ă cn%ăm D&mnului căci cu )lavă $7a 3rea7)lăvi%?/'
Dar biruin;a n&a)%ră cu c% e)%e mai mare, iindcă arma%a dem&nil&r, nu a egi3%enil&r a &)%
)cuunda%ă' #u 4ara&n a &)% 8nrn%, ci diav&lul' #u arme ma%eriale au &)% ridica%e, ci
rău%a%ea 8n)ăşi )7a nimici%' #u 8n area "&şie, ci 8n baia naş%erii din n&u a &)% re3ur%a%ă
vic%&ria' #u )3re 3ămn%ul ăgăduin;ei ne 8ndre3%ăm, ci )un%em ridica;i la cer' #u mncăm
mana, ci Tru3ul cel )%ă3ne)c ne hrăneş%e' #u mai bem a3ă din 3ia%ră, ci $nge din c&a)%ă'
!en%ru acea)%a 6ice< 5a%e;i din 3alme' 4iindcă iind )l&b&6i;i de 3ie%re şi lemne, a;i urca% la
ceruri, la cerul ceruril&r şi a;i )%a% 3e 8n)uşi %r&nul 8m3ără%e)c' $%riga;i, aşadar, lui Dumne6eu,

aduce;i Lui mul;umire, că a Lui e)%e biruin;a, al Lui %r&eul' Căci ră67b& iul nu e)%e &mene)c,
nici ma%erială lu3%a, nici nu e)%e du)ă 3en%ru cele 3re6en%e, ci 3en%ru cerurile 8n)eşi şi 3en%ru
cele din ceruri' Căci El 8n)uşi a c&ndu) ace)% ră6b&i, şi biruin;a ne7a da%7& n&uă'
Că D&mnul e)%e !rea8nal%, 8nric&şă%&r, 8m3ăra% mare 3e)%e i&% 3ămn%ul' nde )un% cei care
v&r )ă ş%eargă )lava Celui nuia nă)cu% K Ia%ă 8m3ăra% mare e)%e numi% 4iul, ceea ce )e )3une
şi de)3re Ta%ăl< =$ă nu %e uri nici 3e cer, că e)%e %r&nul lui Dumne6eu, nici 3e Ieru)alim, că
e)%e ce%a%ea 8m3ăra%uluiJ?' Fi 8n al%ă 3ar%e iarăşi< =Dumne6eu %are, birui%&r?. ceea ce 8n7
)eamnă 8m3ăra%' Cnd vei au6i aşadar că $%ă3nul a &)% )3n6ura% 3e )%l3, că a &)%
ră)%igni%, că $7a 8ngr&3a%, că $7a 3&g&r% 8n cele mai de &) ale 3ămn%ului, )ă nu ca6i şi )ă %e
%ulburi căci e)%e !rea8nal% şi !rea8nal% 3rin ire' Iar ceea ce e)%e 3rea8nal% 3rin ire nu 8şi
)chimbă 8năl;imea şi nu devine
< !)' /+,1(' ? leş' 1-,1' ? %' -, *7*-' J I)' (, -'
)meri%' Ci şi 8n )merenia Lui rămne şi $e ara%ă 8nal%' 4iindcă şi murind, a%unci mai cu )eamă
a ară%a% 3u%erea 8m3&%riva m&r;ii' =Fi lumina luminea6ă 8n 8n%uneric şi 8n%unericul nu a
cu3rin)7&?(' A)%el şi 8năl;imea Lui 8n )merenie a )%răluci%' He6i7L 3e El 8n iad iind şi
cu%remurnd %&a%e cele 8nal%e' Căci )&arele şi7a 8n%&r) ra6ele, 3ie%rele )7au de)3ica%, ca%a7
3e%ea)ma )7a )şia%, 3ămn%ul )7a cu%remura%, Iuda )7a )3n6ura%, !ila% şi )&;ia lui )7au
)3ăimn%a%' Cnd, aşadar, vei au6i că a &)% lega% şi biciui% )ă nu %e %ulburi' Ci ve6i7L 3e El şi
8n legă%&ri ară%ndu7şi 3u%erea' El le7a )3u)< =!e cine cău%a;iK?10 şi 3e %&;i i7a arunca% la
3ămn%' He6i c% de 8nric&şă%&r e)%e Cel care 3rin%r7un )ingur cuvn%, 3rin%r7un )ingur )emn,
lucrea6ă a)%el de minuniK Cnd II ve6i 3e El m&r%, gndeş%e7%e la 3ia%ra 3răvăli%ă de 3e
m&rmn%, la 8ngerii care )%ă%eau cu rică lngă m&rmn%, la 3&r;ile iadului 6dr&bi%e, m&ar%ea
nimici%ă, cei lega;i )l&b&6i;i' Fi a%unci vei vedea c% e)%e de 8nric&şa%'
Dacă 8n vreme de necin)%e a ară%a% a%%ea minuni, 8n cer, 3e 3ămn%, 8n iad, ce va ace 8n
vremea celei de7a d&ua Lui veniriK A)cul%ă7i 3e dem&ni 8n vremea )mereniei Lui ce )3un,
)3umegnd de mnie, 6dr&bind legă%urile, căile ăcndu7le neumbla%e< =Ce ai Tu cu n&i,
Ii)u)e, 4iul lui Dumne6euK A i veni% aici mai 8nain%e de vreme ca )ă ne chinuieş%iK?11' Dacă
deci ace)%ea le7au )3u) a%unci, ce v&r )3une cnd va veni 8n )lavă, cnd 3u%erile ceruril&r )e
v&r clă%ina şi )&arele )e va 8n%uneca, şi luna nu7şi va mai da lumina eiK De aceea 3r&e%ul 8l
numeş%e !rea8nal%, 8nric&şa%' $au mai degrabă, cine ar 3u%ea )3une ceva vrednic, i)%&ri)ind
6iua aceea, cnd va %rimi%e 8ngeri 3re%u%indeni 8n lume, cnd %&a%e )e v&r cu%remura, cnd
3ămn%ul )e va de)chide dnd aară 3e m&r;ii 3e care 8i avea 8n 3ă)%rare, cnd mii de %ru3uri

)e v&r ridica,
( In' 1, -'
10 In' 1., '
11 %' ., 2('
cnd cerul )e va 8năşură ca un văl, cnd )e va 3une )caunul 8nric&şa% de udeca%ă , cnd v&r
curge ruri de &c, cnd căr;ile v&r i de)chi)e, cnd %&a%e cele )ăvrşi%e 8n 8n%uneric de
iecare )e v&r aduce la lumină, cnd v&r i da%e &)ndele acelea de nerăbda% şi 3ede3)ele,
cnd )e v&r vedea 3u%erile acelea amenin;ă%&are, cnd )e v&r ridica )ăbiile care 8i v&r duce 8n
gheena 3e 3ăcă%&şi, cnd %&a%e vredniciile 3ămn%ului )e v&r de)iin;a şi ale 8m3ăra;il&r, şi ale
generalil&r, c&n)ulil&r, şi c&mandan;il&r, cnd a%%ea legiuni de 8ngeri v&r )%a de a;ă, cnd
ce%ele mucenicil&r, 3r&e;il&r, a3&)%&lil&r, 3re&;il&r, m&nahil&r, cnd v&r i 8m3ăr;i%e ră)3lă;ile
acelea negrăi%e, 3remiile, cununile, şi bună%ă;ile care c&vrşe)c min%ea'
*' Ce cuvn% va 3u%ea de)crie acea)%aK Dacă de)criind minunile crea;iei, 3r&e%ul )e &3reş%e şi
)%rigă< =C% )7au mări% lucrurile Tale, D&amne?12, şi dacă !avel, du3ă ce a cerce%a% un )ingur
chi3 al 3r&niei a )%riga% 6icnd< =O adncul b&gă;iei şi al 8n;ele3ciunii şi al ş%iin;ei lui
Dumne6euQ?1*, ce ar 3u%ea )3une cineva de)criind 6iua aceeaK Ace)%ea %&a%e mai 8nain%e
vă6ndu7le, 3r&e%ul 6icea ară%nd mn%uirea 8n%regii lumi< D&mnul cel !rea8nal%, 8nric&şa%,
8m3ăra% mare 3e)%e %&% 3ămn%ul' Era şi mai 8nain%e de acea)%a 8m3ăra% mare, dar nu era
cun&)cu%' =Fi lumea 3rin El )7a ăcu%, dar lumea nu L7a cun&)cu%?1' Dar acum şi acea)%a )7a
8ndre3%a%, iindcă $7a ară%a% 8m3ăra% mare şi a)umndu7Fi irea n&a)%ră' Cum nu e)%e 8m3ăra%
mare Cel ce 3e niş%e 3e)cari )ăraci, necul%iva;i, )im3li, 8n număr de un)3re6ece, ne8n)emna;i,
ără ce%a%e, mai mu;i dec% 3eş%ii, avnd & )ingură haină, cu 3ici&arele g&ale, i7a %rimi) 8n
%&a%ă lumea, )u3unnd7& ca la & 3&runcă'
Ace)%a e)%e cu adevăra% 8m3ăra% mare' Cel ce a cură;i% lumea de 8nşelare şi care a 8n%&r)7& la
adevăr 8n )cur%ă vreme,
12 !)' (1,-' 1- "&m' 11, **' 1 In' 1,10'
)mulgnd7& din %irania diav&lului' Cel care mai 8nain%e de a avea )u3uşi e)%e 8m3ăra% mare,
avnd 3u%erea d&mniei nu 8n )lui%&ri, nu 8n veşmin%e, ci 8n 8n)ăşi irea' =Eu )3re acea)%a 7
am nă)cu%?1-' Ace)%a e)%e un 8m3ăra% mare, Cel ce nu are cin)%ea din aară, Care nu are
nev&ie de nimic 3en%ru a i 8m3ăra%, Cel care ace %&a%e c%e v&ieş%e' =ergnd, 6ice, 8nvă;a;i
%&a%e neamurile?1/' Fi cuvn%ul a deveni% a3%ă' =H&7ie)c, cură;eş%e7%e?1+' =Duh mu% şi )urd,

Eu 8;i 3&runce)c< Ieşi din el şi )ă nu mai in%ri 8n eP?l@' =Taci, 8nce%ea6ă?1(' =Duce;i7vă de la
ine, ble)%ema;il&r, 8n &cul cel veşnic, care e)%e gă%i% diav&lil&r şi 8ngeril&r lui?20' =Heni;i,
binecuvn%a;ii Ta%ălui eu, m&ş%eni;i 8m3ără;ia cea 3regă%i%ă v&uă de la 8n%emeierea
lumii?21' He6i 3re%u%indeni au%&ri%a%eaK He6i 3u%ereaK A%% de mare e)%e 3u%erea 3e)%e )u3uşii
Lui, 8nc% i7a c&nvin) )ă7şi 3ună )ule%ul mai degrabă dec% )ă calce vreuna din cele 3&runci%e
l&r' 8m3ăra;ii 3ămn%ului au cin)%ea de la )u3uşii l&r, dar Ace)%a dă cin)%e )u3uşil&r Lui' De
aceea 8m3ăra;ii )un% 8m3ăra;i cu numele, dar El e)%e 8m3ăra% 8n adevăr' n 8m3ăra% mare cu
adevăra% e)%e Cel care a ăcu% lumea 8n%reagă cer şi 3e barbari i7a 8n;ele3;i% şi i7a 8ncuraa% )ă
imi%e 3e 8ngeri'
$u3u)u7ne7a n&uă 3&3&are şi neamuri )ub 3ici&arele n&a)%re' O, minuneQ !e cei care L7au
ră)%igni%, 3e aceş%ia i7a c&nvin) )ă I )e 8nchine 3e cei care L7au di)3re;ui% , huli%, 3e cei ce )e
8nchinau la id&li, 3e aceş%ia i7a 8nvă;a% )ă7şi 3ună )ule%ele 3en%ru credin;a Lui' Căci nu era
a3%a a3&)%&lil&r, ci a Celui ce mergea 8nain%ea l&r şi Care mişca )ule%ele l&r' Căci cum
1- In' 1., *+'
1/ c' 1/,1-'
1+ %' ., *'
1. c' (, 2-' c' , *('
20 %' 2-, 1'
21 %' 2-, *'
&are un )im3lu 3e)car )au un lucră%&r de c&r%uri ar i 3u%u% )chimba lumea, dacă cuvin%ele
Lui nu ar i di)%ru) %&a%e 3iedicileK Im3&)%&rii, %iranii, ri%&rii şi il&)&ii şi %&;i cei ce le )%ă%eau
8m3&%rivă au &)% ri)i3i;i ca 3leava, 8m3răş%ia;i ca umul' Fi a)%el au )emăna% lumina
adevărului nu cu arme )au cu mul;imea b&gă;iil&r, ci &l&)indu7)e numai de cuvn%ul )im3lu'
$au mai degrabă nu era cuvn%ul )im3lu, ci era un cuvn% mai 3u%ernic dec% &rice a3%ă'
Cum darK Chemau numele Celui ră)%igni% şi m&ar%ea era i6g&ni%ă, dem&nii ugeau, b&lile )e
de6legau, )chil&dirile %ru3uril&r )e 8ndre3%au, relele )e i6g&neau, 3eric&lele di)3ăreau şi
elemen%ele )e )chimbau' Cnd ne 8n%reabă< 3en%ru ce nu i7a veni% 8n au%&r 3e cruce,
ră)3undem că ace)% lucru era mai minuna% 8ncă' Era & minune mai mare a 8nvia a%;ia m&r;i
du3ă ră)%ignire 8n numele Lui dec% a $e 3&g&r8 de 3e cruce' $7a ară%a% din evenimen%ele
ul%eri&are că a%unci a răma) 3e cruce iindcă a v&i%' Cel care 3u%ea )ă alunge m&ar%ea de la
cei a)u3ra căr&ra a )urveni% nu ar i 3u%u% &are )ă & de3ăr%e6e de la El 8n)uşi mai 8nain%e de a
i veni% a)u3ra LuiK Cel ce dă via;ă al%&ra nu ar i 3u%u% &are )ă7Fi 3ă)%re6e via;a LuiK Ceea ce

a şi ăcu% 8nviind du3ă %rei 6ile 3rin marea Lui 3u%ere' Fi acea)%a )7a ară%a% din evenimen%ele
ul%eri&are' Cnd )7a ară%a% că numele Lui avea a%%a 3u%ere a)u3ra %ru3uril&r )%răine 8nc%,
&da%ă chema%, 3u%ea )ă 3ună 3e ugă m&ar%ea, nimeni nu )e 8nd&ieş%e că 3u%ea şi 8n 3r&3riul
%ru3 )ă ara%e aceeaşi 3u%ere şi a)%el a )u3u) m&ar%ea'
$u3u)u7ne7a n&uă 3&3&are şi neamuri )ub 3ici&arele n&a)%re' He6i 8n;ele3ciunea 3r&e%ului
care )3une %&a%e cu 3reci6ie' Căci ceea ce )3uneau a3&)%&lii< =de ce )%a;i cu &chii a;in%i;i la
n&i, ca şi cum cu a n&a)%ră 3u%ere )au cucernicie l7am i ăcu% )ă umbleK?22, acelaşi lucru 8l
)3une şi 3r&e%ul' Ace)%e cuvin%e, )ub 3ici&arele ara%ă ceea ce a &)% )u3u), )au mai degrabă
mul%ă )u3unere' Fi dacă vrei )ă ali 8n%inderea ace)% ei )u3uneri a)cul%ă< =%&;i c;i aveau ;arini
)au ca)e le vindeau şi aduceau 3re;ul cel&r vndu%e şi71 3uneau la 3ici&arele a3&)%&lil&r?2*'
Al;ii 3e lngă bani 8şi dădeau şi )ule%ul' =Care şi7au 3u) gruma6ul l&r 3en%ru via;a mea?2'
Fi de)3re al;ii )criind 6icea < =Că de ar i &)% cu 3u%in;ă, v7a;i i )c&) &chii v&ş%ri şi mi i7a;i i
da% mie?2-' Fi c&rin%enil&r )criindu 7le, 6icea !avel< =Că ia%ă, 8n)ăşi acea)%a, că v7a;i 8n%ri)%a%
3en%ru Dumne6eu, c%ă )rguin;ă v7a adu), ba 8ncă şi de6vin&vă;ire şi mhnire, şi %eamă, şi
d&rin;ă, şi rvnă, şi i)3ăşireQ?2 / a%% de mul% )e %emeau şi 8i re)3ec%au 3e a3&)%&li' Fi $n%ul
Luca )criind 6icea a)emenea< =Fi nimeni din%re ceilal;i nu cu%e6a )ă )e ali3ea)că de ei, dar
3&3&rul 8i lăuda?2+' Fi iarăşi< =Ce v&i;i, )ă vin la v&i cu %&iagul )au )ă vin cu drag&)%e şi cu
duhul blnde;iiK?2.'
' He6i au%&ri%a%ea şi 3u%ereaK T&a%e ace)%ea 8m3line)c cuvn%ul acela 3e care l7a )3u) cnd i7
a %rimi) 3e ei, că =Eu )un% cu v&i?2(' El 8nlă%ura %&a%e 3iedicile, mergnd 8nain%ea l&r' El
3regă%ea %&a%e şi 3e cele grele le ăcea uş&are' Fi %&a%e erau 3line de ră6b&aie, de 3ră3ă)%ii şi
3i)curi, 8nc% nu era nici un l&c unde )ă 3ui 3ici&rul 8n )iguran;ă şi )ă )%ai' T&a%e 3&r%urile
erau 3line, %&a%e ca)ele 8nchi)e, %&a%e urechile a)%u3a%e' Dar de 8nda%ă ce veneau a3&)%&lii şi
v&rbeau, %&a%e &r%ăre;ele vrămaşil&r )e )ur3au, 8nc% %&;i 8şi 3uneau )ule%ele şi răbdau mii
de 3eric&le 3en%ru cele )3u)e'
Ale)u7ne7a n&uă m&ş%enirea Lui, rumu)e;ea lui lac&b 3e care a iubi%7&' Al%ă ver)iune< =)lava
lui lac&b?' He6i e>ac%i%a%ea 3r&e;iei' ai )u) )3unea< $u3u)u7ne7a n&uă 3&3&are şi neamuri
2* 4a3' , *-'
2 "&m' 1/, ' 2* Gal' ,1-' 2/II C&r' +,11 2+ 4a3' -,1*' 2.I C&r' , 21' 2( %' 2., 20'
)ub 3ici&arele n&a)%re' Căci mai 8n%i au veni% iudeii, la 8nce3u% %rei mii, a3&i cinci mii şi
du3ă aceş%ia neamurile' Căci El 8n)uşi )3unea< =Am şi al%e &i care nu )un% din )%aulul ace)%a'

Fi 3e acelea %rebuie )ă le aduc şi v&r au6i gla)ul eu şi va i & %urmă şi un 3ă)%&r?*0' Dar
a3&i, ca nu cumva, au6ind Ale7)u7ne7a n&ua m&ş%enirea Lui, cineva )ă )e 8nd&ia)că şi )ă ş& 7
văie şi )ă )3ună< Cum de iudeii )un% acum necredinci&şiK 3r&e%ul a de6lega% a3&ria 3rin%r7&
8ndre3%are' Dumne6eu a ăcu% %&% ceea ce de3indea de El şi i7a ale) şi 3e aceia, a%ră7gndu7i la
El şi nu a lă)a% de&3ar%e 3e nimeni' Dacă deci cau;i re6ul %a%ul ace)%ei alegeri, a)cul%ă ceea ce
urmea6ă, căci a adăuga%< 4rumu)e;ea lui lac&b 3e care a iubi%7&' Căci aici mi )e 3are mie că
v&rbeş%e de)3re credinci&şi, ceea ce şi !avel ară%nd 6icea< =Dar nu aşa că ar i că6u%
cuvn%ul lui Dumne6eu căci nu %&;i cei din I)rael )un% şi i)raeli;i' #ici 3en%ru că )un% urmaşii
lui Avraam, )un% %&;i ii, ci \8n%ru I)aac a 6i), )e v&r chema ;ie urmaşi]' Adică< nu c&3iii
%ru3ului )un% c&3ii ai lui Dumne6eu, ci iii ăgăduin;ei )e )&c&%e)c urmaşi?*1' Dar
credinci&şii )un% numi;i 8n chi3 3&%rivi% rumu)e;ea 3&3&rului' Căci ce e)%e mai rum&) dec%
aceia care au cre6u%K !r&e%ul numeş%e m&ş%enirea Lui neamul ale), nu ca )ă e>cludă 3e
celelal%e neamuri din 3r&nia Lui, ci ca )ă ara%e in%en)i%a%ea drag&)%ei 3en%ru ace)% 3&3&r,
a3%ul că Fi l7a 8n)uşi%, şi gria 3e care & are a;ă de el' Fi ca )ă ali e>ac%i%a%ea 3r&e;iei ve6i
cum )e &l&)eş%e de & e>3re)ie 3e care mul;i & &l&)e)c 8n %rguieli*2' Căci ade)e&ri mul;i
din%re cei care %rguie)c nume)c 3e acelea 3e care le cum3ără rum&a)e, iindcă )un% de
cali%a%e )u3eri&ară a;ă de al%ele' Ară%nd, aşadar, că nu %&;i v&r i mn%ui;i 6ice rumu)e;ea
lui lac&b' Ace)%ea )e ara%ă şi 8n Evanghelii 3rin mii de 3ilde'
U In' 10,1/' v "&m' (, /7.'
?J< Termenul grec e)%e aAA&vr, care 8n)eamnă rumu)e;e, dar şi cali%a%e )u3eri&ară'
$ui%u7)7a Dumne6eu 8n%ru )%rigare' #u a 6i) că a &)% urca%, ară%nd că nu are nev&ie de
al%cineva ca )ă II c&nducă 8n cer, ci că El 8n)uşi 8şi de)chide drum' Ilie, care nu 3u%ea )ă
urme6e aceeaşi cale cu @ri)%&), a &)% c&ndu) la cer de & al%ă 3u%ere' Căci nu 3u%ea irea
&menea)că )ă umble 3e & cale )%răină' Iar Cel nul #ă)cu% $7a )ui% la cer 3rin 3r&3ria 3u%ere'
De aceea Luca 6ice aşa< =Fi 3rivind ei 3e cnd El mergea la cer?**' #u a )3u) că a &)%
ridica%, nici că a &)% 3ur%a%, ci că a mer), iar mer)ul ara%ă că El e)%e cel ce ace ac;iunea 3rin
$ine 8n)uşi' Dacă şi mai 8nain%e de cruce a mer) 3e a3e, călcnd 3e a3ă, deşi a%unci avea
%ru3ul greu, ce e)%e de mirare dacă, du3ă ce a lua% %ru3ul acela ne)%ri7căci&), a %ăia% aerulK
Cum adică 8n%ru )%rigareK Cine )%riga 3e cnd )e )uiaK 4iindcă acea)%a )7a 8n%m3la% 8n liniş%e
şi iind de a;ă numai cei un)3re6ece a3&)%&li ' He6i că nu %rebuie )ă 8n;elegem 8n )en) li%eral
e>3re)iile, ci )ă cun&aş%em ceea ce )e )emniică 3rin eleK Ceea ce )3uneam la 8nce3u%ul
3)almului că )%rigarea ara%ă al%ceva, biruin;a, %r&eul, aşadar, ceea ce )3une aici 8n%ru )%rigare,

acea)%a 8n)eamnă că $7a )ui% 8n%ru biruin;ă, biruind m&ar%ea, nimicind 3ăca%ul, 3e dem&ni
alungndu7i, de3ăr%nd 8nşelarea, 3e %&a%e 3re)chim7bndu7le 8n mai bine, aducnd irea
n&a)%ră la 3a%ria cerea)că )au mai degrabă la & 3a%rie mai bună' #ici un &b)%ac&l nu i7a )%a%
8m3&%rivă< nici %irania 3ăca%ului, nici 3u%erea m&r;ii, nici 3u%erea ble)%emului, nici
)%ricăciunea, nici 8n%inderea rău%ă;ii, mei nimic din%re ace)%ea' Ci 3e ace)%ea %&a%e ru3ndu7le
ca & 3n6ă de 3ăianen, a nimici% ce%ele dem&nil&r şi 3u%erea diav&lulu i, $7a )ui% la cer du3ă
ce a ăcu% %&a%e c%e a v&i%'
-' De aceea şi $n%ul !avel, de)criind biruin;a Lui, 6icea< =De6brăcnd de 3u%ere
8nce3ă%&riile şi )%ă3niile, le7a da% de &cară 8n vă6ul %u%ur&r, biruind a)u3ra l&r 3rin cruce?*'
** 4a3' 1,10'
* C&l' 2,1-'
Fi iarăşi< =F%ergnd 6a3i)ul ce era a)u3ra n&a)%ră, care ne era 3&%rivnic cu rnduielile lui, şi l7
a lua% din mil&c, 3ir&7nindu71 3e cruce?*-' D&mnul 8n gla) de %rmbi;ă' Iarăşi ara%ă acelaşi
lucru, adică 8n )%răluci%ă i6bndă' Dar aici %rebuie gndi% şi al%ceva, )%rălucirea, lim3e6imea,
a3%ul că i6bnda era ră)ună%&are' Deşi a%unci nimeni nu a ş%iu% cnd )7a 3e%recu% i6bnda, dar
acea)%a a deveni% lim3ede ca ră)une%ul unei %rmbi;e, )au mai bine 6i) mul% mai mul%'
8năl;area D&mnului care )7a 3e%recu% 8n %aină, a &)% cun&)cu%ă de a3r&a3e %&;i l&cui%&rii
lumii' Fi a)%el 8n)ăşi irea lucruril&r a de)c&3eri% acea)%a ca & %rmbi;ă care ră)ună )au 8ncă şi
mai mul%' #ici&da%ă & %rmbi;ă ră)ună%&are nu a 3u%u% chema 3e %&;i la 3riveliş%ea aceea, cum
a chema% gla)ul evenimen%el&r care a ară%a% )uirea la cer, mai 3u%ernic dec% %une%ul, ăcnd
lucrul cun&)cu% %u%ur&r' Căci nici %une%ul nu ar i chema% a)%el lumea, 3recum a chema%
gla)ul evenimen%el&r 3e cei ce erau a%unci şi 3e cei care aveau )ă ie' Căci %une%ul e)%e
eviden% 3en%ru cei care )un% de a;ă' Dar acea)%ă %rmbi;ă ră)ună 3en%ru %&a%e genera;iile şi
ara%ă cele 8n%m3la%e mai lim3ede dec% %une%ul' Căci nu ar greşi cineva dacă ar numi
%rmbi;e gurile a3&)%&lil&r, dar nu %rmbi;e de aramă, ci mai de 3re; dec% aurul şi mai de 3re;
dec% ne)%ema%ele' Dar 3en%ru ce nu a )3u) )im3lu %rmbi;ă, ci 8n gla) de %rmbi;ă' Ca )ă ara%e
arm&nia din%re ei, 3recum 6ice şi !avel< =Deci &ri eu, &ri aceia, aşa 3r&3&văduim?*/' Fi
iarăşi< =Iar inima şi )ule%ul mul;imii cel&r ce au cre6u% erau una?*+' Dar %rmbi;au nu ca )ă
cheme la ră6b&i, ci ca )ă bineve)%ea)că biruin;a' Căci aşa cum la arma%e, cnd mergeau la
ră6b&i cu )%indardele l&r, 8nain%e mergeau %rmbi;ele, ca )ă dea cura cel&r 3re6en;i, nu 3rin
vedere, ci 3rin au6, aşa )7au 3e%recu% lucrurile şi acum' Cnd a3&)%&lii mergeau 8n iecare
ce%a%e, %rmbi;ele ră)unau şi %&;i alergau 3en%ru a au6i'

C&l' 2,1' U I C&r' 1-,11' *+ 4a3' , *2'


Cn%a;i Dumne6eului n&)%ru cn%a;i' Cn%a;i 8m3ăra%ului n&)%ru, cn%a;i' Că 8m3ăra% a %&%
3ămn%ul e)%e Dumne6eu, cn%a;i cu 8n;elegere' 8m3ără;i%7a Dumne6eu 3e)%e neamuri' Du3ă
ce a i)%&ri)i% măre;ia a3%el&r lui Dumne6eu, cheamă lumea 8n%reagă 3en%ru laudă cu mul%ă
)rguin;ă' De aceea )e şi &l&)eş%e de re3e%i;ie' Fi nu cheamă d&ar 3en%ru a cn%a, ci a cn%a
cu 8n;elegere' Ce 8n)eamnă Cn%a;i cu 8n;elegereK Alnd cele 8n%m3la%e, cuge%a;i la
mărimea a3%el&r' Dar mie mi )e 3are că şi al%ceva e>3rimă cnd )3une cu 8n;elegere' Cn%ă
nu numai cu gla)ul, ci şi cu a3%ele, nu numai cu limba, ci şi cu via;a' 8m3ără;i%7a Dumne6eu
3e)%e neamuri' Al%ă ver)iune 6ice< =Dea)u3ra neamuril&r?' Fi de)3re ce 8m3ără;ie v&rbeş%e
aiciK #u de)3re 8m3ără;ia care Ii a3ar;ine ca 4ăcă%&r a %&a%e, ci de cea 3e care a 8n%emeia%7&
a)umndu7şi irea n&a)%ră' Căci 8m3ără;ea şi mai 8nain%e de acea)%a, iind Crea%&r şi 4ăcă%&r a
%&a%e, dar acum 8m3ără%eş%e 3e)%e cei care v&r )ă 8i )luea)că şi 8i cun&)c harul' Ceea ce e)%e &
minune şi mai mare şi e)%e vrednic de şi mai mare laudă, iindcă Cel ce mai 8nain%e de
acea)%a a &)% huli% de iudei, a ăcu% a%%a )chimbare, 8nc% )ă ie cn%a% de 8n%reaga lume' Fi
cei care nu 8i cun&ş%eau 3e 3r&e;i, nici nu au cre)cu% cu legea, ci duceau un el de via%ă
a)emenea animalel&r )ălba%ice, )7au )chimba% din%r7&da%ă şi, le3ădnd %&a%e cele ale 8nşelării,
)7au )u3u) nu d&uă, %rei )au 3a%ru neamuri şi 6ece, ci l&cui%&rii 8n%regii lumi'
Dumne6eu şade 3e %r&nul cel )n% al Lui' Ce 8n)eamnă şade 3e %r&nK 8m3ără%eş%e, )%ă3neş%e'
Fi bine 6ice )n%' Căci nu numai că 8m3ără%eş%e, ci 8m3ără%e ş%e 8n chi3 )n%' Dar a 8m 3ăra;i
cu )in;enie ce 8n)eamnăK Cura%' Oamenii care aung la acea)%ă )%ă3nire )e &l&)e)c de
3u%ere 3en%ru a ace nedre3%a%e' Dar )%ă3nirea lui Dumne6eu e)%e nea%in)ă de nici &
nedre3%a%e, e)%e cura%ă şi )n%ă' Căci nici & 8nşelare, nici al%ceva de elul ace)%a nu 3&a%e
aec%a )au )%rmba )caunul acela de udeca%ă, ci e)%e cura%, )incer, )%rălucind de %&a%ă cu ră;ia
3rin )lava Lui negrăi%ă' ai7marii 3&3&arel&r )7au aduna% cu 3&3&rul Dumne6eului lui
Avraam, că ai lui Dumne6eu )un% 3u%ernicii 3ămn%ului ei &ar%e )7au 8năl;a%*.'
/' Aici ara%ă 3nă unde )7a 8n%in) Evanghelia' Căci nu a a%in) numai 3e cei )im3li, ci şi 3e cei
ce 3&ar%ă cunună 8m3ără%ea)că şi cei ce )%au 3e %r&nuri 8m3ără%eş%i' Ară%nd că El e)%e
Dumne6eul #&ului şi al Hechiului Te)%amen%, nul şi Acelaşi, 6ice =cu Dumne6eul lui
Avraam?' Adică Dumne6eul 3ărin;il&r n&ş%ri, Cel ce a da% acel&ra legea' De aceea şi Iere7mia
6ice< =v&i 8ncheia cu ca)a lui I)rael şi cu ca)a lui Iuda legămn% n&u' In)ă nu ca legămn%ul
3e care l7am 8ncheia% cu 3ărin;ii l&r 8n 6iua cnd i7am lua% de mnă, ca )ă7i )c&% din 3ămn%ul
Egi3%ului?*(' Fi 5aruh iarăşi 6icea< =Ace)%a e)%e Dumne6eul n&)%ru, şi nimeni al%ul nu e)%e

a)emenea Lui' Ala%7a %&a%ă calea ş%iin;ei şi a da%7& lui lac&b, )luga $a şi lui I)rael, cel iubi%
de Dn)ul' Du3ă ace)%ea 3e 3ămn% a &)% vă6u% şi cu &amenii $7a ame)%eca%?0 ară%nd că
Cel ce a da% legea e)%e Acelaşi cu Cel ce $7a 8n%ru3a%, şi Cel ce $7a 8n%ru3a% e)%e dă%ă%&rul de
lege'
Acea)%a & )3une şi David' $7au aduna% cu Dumne6eul lui A vraam' Iar %e>%ul ebraic 8n l&c de
cu Dumne6eu 6ice Em El&i Avraam' Fi cum )7a 8n%m3la% acea)%aK 4iindcă 3u%ernicii 3ă7
mn%ului &ar%e )7au 8năl;a%1' Cine )un% 3u%ernicii lui Dumne6eu, dacă nu a3&)%&lii şi %&;i
credinci&şiiK 4iindcă 3u%erea l&r a )%răluci% a%% de %are, 8nc% i7a )%ă3ni% 3e %&;i' Fi bine 8i nu7
meş%e 3e ei 3u%ernici' Fi cum nu erau 3u%ernici, ei care )7au aşe6a% 8n linie de bă%aie
8m3&%riva a %&a%ă lumea, 8m3&%riva dem&nil&r, a diav&lului, 8m3&%riva 3&3&arel&r, a ce%ă;il&r,
a neamuril&r, a %iranil&r, a 3ede3)el&r, a chinuril&r, a ca6ane7l&r, a cu3%&arel&r cu &c,
8m3&%riva &biceiuril&r, 8m3&%riva %iraniei irii, )ur3nd %&a%e şi iind mai 3re)u) de %&a%e,
neiind
!)' /, (' S$e3%uagin%a' Ier' *1, *17*2' 5ar' *, */' S$e3%uagin%a'
)u3uşi de nimeni' Cum nu erau 3u%ernici cnd şi du3ă m&ar%e au ară%a% a%%a 3u%ereK Cum nu
erau 3u%ernici cnd cuvin%ele l&r erau mai %ari dec% diaman%ul, de vreme ce %im3ul nu le7a
adu) vă%ămare, ci 8n iecare 6i cre)c, iindcă 3r&3&vă duirea evanghelică aleargă 3re%u%inde ni
8n 8n%reaga lume' !en%ru ace)%ea %&a%e )ă mul;umim Iubi%& rului de &a meni Dumne6eu că Lui
)e cuvine )lava şi 3u%erea acum şi 3ururea şi 8n vecii vecil&r' Amin'
!)almul +
Cn%are 3en%ru iii lui C&re' are e)%e D&mnul şi lăuda% &ar%e 8n ce%a%ea Dumne6eului
n&)%ru 8n mun%ele cel )n% al Lui' 5ine 8nrădăcina%ă1 )3re bucuria 8n%regului 3ămn%' Al%ă
ver)iune 6ice< =)3re bună &dră)lire 8n%ru bucuria 8n%regului 3ămn%?' Al%a< =De la 8nce3u%
)%a%&rnici%ă 8n%ru )%rălucirea 8n%regului 3ămn%?'
1' Fi aici )e ara%ă eliberarea din ră6b&aie şi din lu3%e' 4iindcă, reveni;i din 5abil&n şi elibera;i
din cea mai mare r&bie, )7au 8n%&r) 8n 3ămn%ul 3ărin;il&r l&r şi au )că3a% de mul;i duşmani,
şi, mul;umind 3en%ru %&a%e Celui ce le7a 3ricinui% l&r a%%ea bună%ă;i, cn%ă ace)%e cn%ări şi
)3un< are e)%e D&mnul şi lăuda% &ar%e' Că e)%e mare & )3une, dar c% e)%e de mare nu 3&a%e
)3une' 4iindcă nimeni nu ş%ie acea)%a' De aceea adaugă Fi lăuda% &ar%e' Căci măre;ia Lui nu
cun&aş%e margini' Ceea ce )3une acea)%a e)%e< %rebuie )ă 11 )lăvim şi )ă II lăudăm şi acea)%a
mai 3re)u) de &rice' $ă7L lăudăm 3e El şi 3en%ru măre;ia irii aceleia ne)rşi%e şi necu3rin)e

şi 3en%ru 8năl;imea bineaceril&r $ale că%re n&i' Căci a v&i% şi %&a%e c%e a v&i% le7a 3u%u% ace'
In ce%a%ea Dumne6eului n&)%ru, 8n mun%ele cel )n% al Lui' Ce )3uiK Ac&l& 8ngrădeş%i lauda
Lui, a Celui mare, a Celui lăuda%, 8n%r7& )ingură ce%a%e, 8n%r7un )ingur mun%eK #u )3un
acea)%a, 6ice, ci că n&i, mai 8nain%ea cel&rlal%e 3&3&are am cun&)cu% măre;ia lui Dumne6eu'
Ori din ace)% m&%iv a )3u) In ce%a%ea iui Dumne6eu, &ri că a vru% )ă ara%e că măre;ia Lui )e
vădeş%e din mul;imea minunil&r )ăvrşi%e 8n ce%a%e, că 3e cei
duşi 8n r&bie, 3e cei ;inu;i 8n 3ămn%ul duşmanil&r l&r, ca 8n%r7un m&rmn%, 3e aceş%ia i7a
ăcu% )ă )%rălucea)că a%%, 8nc% )ă 8i biruia)că 3e a)u3ri%&rii l&r şi )ă7i 8n%&arcă la bună)%area
l&r cea din%i şi )ă le redea vechea rnduială a 3a%riei l&r' Căci 8l ara%ă 3e El şi măre;ia
ă3%uril&r cel&r vă6u%e, dar iindcă cei mai mul;i nu 8n;elegeau manie)%area lui Dumne6eu 8n
ă3%uri a adăuga% la acea)%a şi cun&ş%in;a care venea din bi ruin;a a)u3ra vrămaşi l&r, 3unnd
ne8nce%a% ace)%e minuni dre3% %r&ee de biruin;ă şi lucrnd )chimbarea 8n mai bine şi ăcnd
minuni dinc&l& de &rice nădede şi aş%e3%are' O numeş%e 3e acea)%a ce%a%ea Lui, nu iindcă le
li3)eş%e 3e celelal%e de 3r&nia Lui, ci ară%nd că iudeii au aun) ceva mai mul% la cun&ş%in;a
lui Dumne6eu dec% al;ii' Celelal%e 3u%eau şi ele i numi%e ce%ă;ile lui, 8n vir%u%ea a3%ului că
erau şi ele ă3%urile Lui, dar acea)%a era numi%ă ce%a%ea Lui şi 8n vir%u%ea unirii cu El şi 3en%ru
a3%ul că 8n ea a lucra% %&a%e minunile Lui' A%unci numai acea)%ă ce%a%e era numi%ă a lui
Dumne6eu, dar acum %&%i )un%em numi;i ai lui Dumne6eu' =Iar cei ce )un% ai lui @ri)%&) Ii)u)
şi7au ră)%igni% %ru3ul 8m3reună cu 3a%imile şi cu 3&%ele?2' He6i 8n%inderea vir%u;iiK De aceea
3r&e%ul v&rbeş%e de)3re mun%ele lui Dumne6eu, iindcă Dumne6eu era )lui% ac&l&'
5ine 8nrădăcina%ă )3re bucuria 8n%regului 3ămn%' are e)%e neclari%a%ea cuvn%ului, de aceea
%rebuie )ă urmărim cu a%en;ie' !en%ru cel ce ci%eş%e 3ur şi )im3lu, %e>%ul e)%e neclar, dar cel ce
cerce%ea6ă cu a%en;ie va vedea legă%ura cu şirul ideil&r' Ceea ce )3une acea)%a e)%e< are e)%e
D&mnul 8n ce%a%ea Dumne6eului n&)%ru 3e care a 8nrădăcina%7& 8n mun%ele cel )n% al Lui,
adică )ădindu7i rădăcini adnci, i>nd7& bine, 8n%ărind7& bine 8n%ru bucuria şi ve)elia 8n%regii
lumi' Acea)%a & )emniică şi un al% %raducă%&r< =$%a%&rnici%ă 8n%ru )%rălucirea 8n%regii lumi?'
$%rălucirea a ăcu%7& )ă ie bucuria 8n%regii lumi
2 Gal' -, 2'
Căci de ac&l& e)%e i6v&rul credin;ei, rădăcinile şi 8nce3u%urile cun&ş%in;ei de Dumne6eu'
A)%el iind, a 8nrădăcina%7& şi a 8n%emeia%7& bine ca 3&d&abă a lumii, )3re bucuria şi )3re
ve)elia 8n%regului 3ămn%' Căci Ieru)alimul era a%unci şc&ala 8n%regii lumi şi cei care v&iau )ă

)e bucure de cun&ş%in;ă, )ă )e 8m3&d&bea)că şi )ă )e 8nrumu)e;e6e de aici 8nvă;au cele


cuveni%e' De aceea, ară%nd acea)% a, nu )3une )im3lu 8nrădăcina%ă, ci bine 8nrădăcina%ă' Dar
dacă vrei )ă 8n;elegi acea)%a şi 3&%rivi% anag&giei vei vedea adevărul lucruril&r' Căci de aici a
veni% bucuria 8n%regii lumi, de aici ve)elia, de aici 8n;ele3ciunea, aici a &)% @ri)%&) ră)%igni %,
Sace)%a e)%e l&cul de unde a3&)%&lii au ieşi% Ia 3r&3&văduire' =Căci din $i&n va ieşi legea şi
cuvn%ul D&mnului din Ieru)alim?*' Iar bucuria acea)%a va avea rădăcini nemuri%&are'
un;ii $i&nului, c&a)%ele de mia6ăn&a3%e' Al%ă ver)iune 6ice =un;ii $i&nului, 3ăr;ile de
mia6ăn&a3%e?' Iar %e>%ul ebraic, Ar $i&n ierh%l%e $abun' !en%ru ce )e 3&meneş%e acum de
mia6ăn&a3%e şi ni )e de)crie n&uă l&cul unde a &)% 8nrădăcina%ă ce%a%eaK !en%ru că din)3re
mia6ăn&a3%e i6bucnea ră6b&iul, cnd & invadau 3&3&arele barbare, şi 3r&e;ii nu 8nce%ea6ă )ă
& )3ună, de)emnnd ră6b&iul 3rin numele de mia6ăn&a3%e' Căci şi ;ara 3erşil&r e)%e la n&rd
de !ale)%ina' i7nun ndu7)e de ace)% a3%, 3r&e%ul adaugă şi acea)%a ară%nd că Tu ai ăcu%
de necuceri% ce%a%ea 8n 3ăr;ile 8n care era ne8nce%a% a%aca%ă' Căci aşa cum cineva ar )3une
de)3re %ru3 că 3ar%ea cea mai )labă ai ăcu%7& )ă ie mai 3u%ernică, acelaşi lucru )emnii că şi
el aici 6icnd< l&curile de unde veneau vaie%ele şi lacrimile, de unde era 3ricina nen&r&ciril&r
l&r, 3e ace)%ea le7ai um3lu% de ve)elie şi de )iguran;ă' De unde veneau amenin;ările, rica şi
3eric&lele de ac&l&, bucuria şi ve)elia' #imeni nu )e mai %eme de acea)%ă 3ar%e de
mia6ăn&a3%e,
* ih' ,2'
 Er&are ge&graică' !er)ia nu era )i%ua%ă la n&rdul !ale)%inei'
nimeni nu )e mai 8ngri&rea6ă, nimeni nu mai bănuieş%e, ci %&;i )un% 8n bucurie, iindcă Tu ai
8nrădăcina%7& 8n bucurie' Ce%a%ea 8m3ăra%ului celui mare' Dumne6eu 8n 3ala%ele ei $e
cun&aş%e, cnd & a3ără 3e ea' Al%ă ver)iune< =e)%e cun&)cu%?' A l%a< =Dumne6eu 8n 3ala%ele ei
)e va cun&aş%e )3re 8n%ărire?' Al%a< =Dumne6eu 8n 3ala%ele ei e)%e cun&)cu% 3en%ru a &
mn%ui?'
2' !r&e%ul ve)%eş%e aici vrednicia ce%ă;ii, lauda şi cununa ei, cnd 6ice< Ce%a%ea 8m3ăra%ului
celui mare' A3&i ară%nd cum e)%e ce%a%ea 8m3ăra%ului celui mare, adaugă 8n 3ala%ele ei $e
cun&aş%e, ară%nd mul%a 3ur%are de griă, nu iindcă & mn%uieş%e 3e ea 8n general, ci iindcă
8şi ara%ă 3r&nia Lui a;ă de iecare ca)ă' #&uă ne e)%e cun&)cu% Dumn e6eu şi 8n aară de a)%a,
dar vrămaşil&r n&ş%ri şi 3rin acea)%a le ara%ă 3u%erea Lui' Fi 8n %im3ul lui Ie6echiel, cnd un
n&r de barbari au năvăli% a)u3ra ce%ă;ii şi cnd au 8ncercui%7& ca 8n%r7& 3la)ă, au &)% nev&i;i )ă

3lece, lă)nd 3e mul;i din%re ai l&r m&r;i' Fi al;ii mul;i ade)e&ri venind a)u3ra ei, ruşina;i, )7
au re%ra)' T&a%e ace)%ea 3rin 3r&nia lui Dumne6eu )7au ăcu% şi 3r&nia Lui a ăcu%7&
)%răluci%&are' Fi 3rin acea)%a ce%a%ea a deveni% mare'
Că ia%ă 8m3ăra;ii 3ămn%ului )7au aduna%, )%rn)u7)7au 8m3reună' Al%ă ver)iune 6ice< =Ia%ă
8m3ăra;ii )7au )%rn) 8n linie de bă%aie?' Aceş%ia vă6nd7& aşa )7au minuna%, )7au %ulbura%, )7
au cu%remura%' Cu%remur i7a cu3rin) 3e ei ac&l&' Dureri ca ale celei ce naş%e' Cu vn%
3u%ernic' Al%ă ver)iune< =Cu vn% ar6ă%&r?' Hei )ărma c&răbiile Tar)i)ului' Al%ă ver)iune<
=Hei 6dr&bi?' Iar %e>%ul ebraic 6ice Thar)ei)' Aici 3r&e%ul i)%&ri)eş%e un ră6b&i cum3li%, cu
arma%e )%rn)e de 3re%u%ind eni, şi & vic%&rie mai )%răluci %&are 8ncă' 4iindcă a )3u) că & a3ără
3e ea şi ara%ă mul%a 3ur%are de griă, ara%ă deci şi cum & a3ără' Căci mii de 3&3&are venind
a)u3ra ei 9căci acea)%a )e ara%ă 3rin mul;imea 8m3ăra;il&r: şi nu numai că au veni%, dar )7au şi
)%rn) 8m3reună şi )7au aşe6a% 8n linie de bă%aie, 8n)ă a)%el )7au 3e%recu% lucrurile, 8nc%,
minunndu7)e de minunile ce aveau l&c 8nain%ea l&r, au 3leca%' A)%el, ră6b&iul )e 8n%&rcea
8m3&%riva l&r, 8nc% ugeau um3lndu7)e de uimire şi de rică' Cei mul;i )e re%răgeau 8n a;a
cel&r 3u;ini, cei aduna;i 8m3reună ugeau 8n a;a cel&r 8m3ăr;i;i şi )im;eau chinuri ca ale celei
ce naş%e' De unde era lim3ede că biruin;a ace)%ui ră6b&i nu era 3rin 3u%ere &menea)că, ci
Dumne6eu era Cel ce c&nducea lu3%a, Cel ce a nimici% cuge%ele l&r, care le7a cu%remura% min7
%ea, )emănnd 8n ei chinuri şi in)3irndu7le rică negrăi%ă' Fi )7a 8n%m3la% ca şi cnd & l&%ă
3u%ernică ar i a)al%a%ă de & ur%ună cum3li%ă care 6dr&beş%e %&a%e c&răbiile, )cuundă
%riremele, )emănnd 3e)%e %&% %ulburarea şi )3aima' Aici mi )e 3are mie că ara%ă, 3rin ace)%
e>em3lu, uşurin;a biruin;ei şi mul%a %ulburare ce i7a cu3rin) 3e vrămaşi' Fi cei care )7au
&l&)i% de & l&%ă 3u%ernică şi )7au aduna% din ;ări )%răine 8nde3ăr%a%e au &)% nimici;i de mnia
lui Dumne6eu ca de un vn% 3u%ernic' De aceea 3r&e%ul ara%ă l&cul de unde au veni%,
adăugnd< Tar)i), cuvn% 3e care 8l c&n;ine şi %e>%ul ebraic şi 3e care l7am adăuga% şi n&i
3en%ru ca v&i )ă 8n;elege;i c&n%e>%ul' 4ie ad&3%ăm acea)%ă in%er3re%are, ie ceea ce am )3u)
mai 8nain%e, că ade)ea aşa cum vn%ul )ărmă c&răbiile Tar)i)ului, aşa a %ulbura% Dumne6eu
mul;imea aceea'
!recum am au6i%, aşa am şi vă6u% 8n ce%a%ea D&mnului 3u%eril&r, 8n ce%a%ea Dumne6eului
n&)%ru' He6i cum e>3lică ceea ce a )3u) mai 8nain%eK 5ine 8nrădăcinea6ă' #u a 6i) bine a
8nrădăcina%, adică El veghea6ă ne8nce%a% acea)%ă ce%a%e, ne8nce%a % 8i 3&ar%ă de griă, ne8nce%a%
& 8ngrădeş%e cu 6id de a3ărare' I)%&ri)ind cele 8n%m3la%e a%unci, aduce cuvn%ul la i)%&ri)irile
vechi, ară%nd că ace)%ea )un% 8nrudi%e cu acelea' Cele ce ş%im din i)%&ri)iri 3e aceleaşi le7am

vă6u% 8n a3%ă, biruin;ele, %r&eele lui Dumne6eu, 3ur%area de griă, minunile nemaiau6i%e'
Căci Dumne6eu nu 8nce%ea6ă )ă lucre6e ace)%ea 3ururea, 8nc% de El de3inde a i )l&b&6i;i din
3eric&le şi a i c&nduşi la cun&ş%in;a de Dumne6eu' Fi bine ace 3r&e%ul că 3&meneş%e de
a3%ele 3e%recu%e cu mul% %im3 8nain%e' Căci ş%ia )ă ne 8nve;e şi din vechile i)%&ri)iri şi din
a3%ele recen%e, 8nc% şi cei mai gre&i la min%e )ă creadă 8n evenimen%ele vechi, 3&rnind de la
cele ce )e 3e%receau )ub &chii l&r şi )ă r&dea)că 8nd&i% cş%ig< )ă creadă şi cel&r au6i%e, şi
cel&r ce )e 3e%receau )ub &chii l&r' Dumne6eu a 8n%emeia%7& 3e ea 8n veac' !rimi%7am,
Dumne6eule, mila Ta 8n mil&cul 3&3&rului Tău' Al%ă ver)iune< =Am 3rice3u%, Dumne6eule,
mila Ta 8n mil&cul 3&3&rului Tău?' Te>%ul ebraic< Ehalah demmen&u' Du3ă numele Tău,
Dumne6eule, aşa şi lauda Ta 3e)%e marginile 3ămn%ului'
*' 4iindcă a )3u) Cele 3e care le7am au6i% 3e ace)%ea le7am şi vă6u%, )3une acum ce a au6i% şi
ce a vă6u%' Aşadar, ce a au6i% şi ce a vă6u%K Că harul lui Dumne6eu ace ce%a%ea mai 3u%ernică
şi inde)%ruc%ibilă' Ace)%a e)%e 3en%ru ea %emelie, ace)%a e)%e %ăria ei, ace)%a & ace ne)u3u)ă,
nu au%&rul &mene)c, nici 3u%erea armel&r, nici %urnurile, nici 6idurile' Dar ceK Dumne6eu &
)%ă3neş%e 3e ea' Acea)%a mai cu )eamă %rebuia )ă 8i 8nve;e 3e ei şi la acea)%a 8i aduce
ne8nce%a%'
!rimi%7am, Dumne6eule, mila Ta, 8n mil&cul l&caşului Tău' Am nădădui%, am 8n;ele) am
cun&)cu% iubirea Ta de &ameni' 4iindcă a 6i) a 8n%emeia%7&, a 8nrădăcina%7&, a 8n%ări%7& cu
6iduri, ară%nd că a%% de mare era 3r&nia nu 3en%ru vrednicia cel&r ce 3rimeau, ci 3en%ru
bună%a%ea 4ăcă%&rului şi %&%&da%ă vrnd )ă re3rime &rice urmă de mndrie a)%el 6ice< ace)%e
a3%e )un% numai lucrarea milei Tale, a )lavei şi a bună%ă;ii Tale' De aceea şi adaugă< Du3ă
numele Tău, Dumne6eule, aşa şi lauda Ta 3e)%e marginile 3ămn%ului' Lauda Ta, 6ice, ace
a3%e a%% de mari şi minuna%e, a%% de 8nal%e şi de )lăvi%e' Căci nu ai ară%a% gria Ta 3e mă)ura
a3%el&r l&r, nici 3e mă)ura vredniciei l&r, ci du3ă măre;ia Ta' Lauda Ta, aşadar, adică
renumele care vine din a3%e, a ăcu% ace)%e i6bn6i ve)%i%e' Căci au avu% l&c 8n !ale)%ina, dar
măre;ia l&r a aun) 3nă la marginile lumii şi 3&3&arele cele mai de3ăr%a%e au ala% %&a%e'
De)rna%a din Ierih&n cun&ş%ea cele 3e%recu%e 8n Egi3% mai e>ac% dec% cei care u)e)eră
mar%&ri' Iar cei ce l&cuiau 8n !er)ia ve)%eau cele 3e%recu%e 8n !ale)%ina, şi iarăşi cei de la
marginile lumii cun&ş%eau cele 3e%recu%e 8n !er)ia' De aceea 8m3ăra%ul a %rimi) )cri)&ri 8n
%&a%ă lumea, ve)%ind %u%ur&r minunea cel&r %rei %ineri 8n cu3%&r' De aceea şi David du3ă ce a
6i) Fi lauda Ta 3e)%e marginile 3ămn%ului a adăuga%< drea3%a Ta e)%e 3lină de dre3%a%e' Cum
e)%e &biceiul lui )ă acă, adică de la cele ce )un% )3eciice &amenil&r )ă )e ridice la a%ribu%ele

irii Lui, aşa ace şi 8n ca6ul de a;ă' Dar iindcă limbaul &mene)c e)%e )lab %rebuie )ă
adăugăm cuvn%ului un cuge% vrednic de Dumne6eu' A%ribu%ele 3r&3rii irii lui Dumne6eu
)un% c&n)ub)%an;iale Lui' Care )un% ace)%eaK Drea3%a Ta e)%e 3lină de dre3%a%e' Ara%ă că cele
3e%recu%e nu ;in de vrednicia cel&r 3en%ru care au &)% )ăvrşi%e ace)%e bineaceri, ci numai de
irea Lui, iindcă acea)%ă ire )e bucură de dre3%a%e şi )e ve)eleş%e de bună%a%e' Acea)%a e)%e
lucrarea Lui, ace)%a e)%e &biceiul Lui, de aceea a revăr)a% a)u3ra l&r a%%ea bineaceri'
Aşa cum a 8ncăl6i e)%e 8n na%ura &cului şi a lumina e)%e in na%ura )&arelui, la el e)%e 8n
na%ura Lui a ace binele' $au mai bine 6i) nu aşa, ci mul% mai mul%' De aceea şi )3une a)% el<
Drea3%a Ta e)%e 3lină de dre3%a%e, ară%nd b&gă;ia bineacerii şi că ace 3ar%e din na%ura Lui'
$ă )e ve)elea)că un%ele $i&nului şi )ă )e bucure iicele lui Iuda, 3en%ru udecă;ile Tale,
D&amne' Al%ă ver)iune< =din 3ricina udecă;il&r Tale?' 8nc&nura;i $i&nul şi7l cu3rinăe;i 3e el'
!&ve)%i;i de)3re %urnurile lui' Al%ă ver)iune< =#umăra;i %urnurile lui?' !une%i7vă inimile v&a)7
%re 8n%ru 3u%erea lui' Fi )%răba%e;i 3ala%ele lui' Al%ă ver)iune< =ă)ura;i 3ala%ele lui?, ca )ă
3&ve)%i;i neamului ce vine' Al%ă ver)iune< =neamului urmă%&r?'
Că Ace)%a e)%e Dumne6eu, Dumne6eul n&)%ru 8n veac şi 8n veacul veacului' El ne va 3aş%e 3e
n&i 8n veac' !en%ru ce 3&runceş%e ace)%ea< )ă 8nc&n&are ce%a%ea, )ă numere %urnurile, )ă
urmărea)că 8n%ări%urile, )ă 8i c&n%em3le rumu)e;ea, )ă7i numere 6idurile şi incin%ele, )ă
mă)&are 3ala%eleK #u e)%e nev&ie de %lcuirea n&a)%ră' Că 8n)uşi cuvn%ul 3r&e%ului &
lămureş%e' Căci du3ă ce 6ice ace)%ea, adaugă 8nda%ă şi 3ricina' Ca )ă 3&ve)%i;i neamului ce
vine' Ceea ce )3une acea)%a e)%e< um3le7;i7vă de bucurie, bucura;i7vă, )ăl%a;i' Dar nu aşa
)im3lu, nici ca la 8n%m3lare, ci ala;i cu e>ac%i%a%e 3u%erea ce%ă;ii v&a)%re' 4iindcă a &)% &
ruină, iindcă a &)% )mul)ă din rădăcină şi 3ămn%ul ei a &)% a3r&a3e 3ierdu% şi
de6nădăduiau că va mai i vre&da%ă vre& )chimbare 8n bine, iindcă 6iceau< =$7au u)ca%
&a)ele n&a)%re şi nădedea n&a)%ră a 3ieri% )un%em )mulşi din rădăcină?- şi nu mai
nădăduiau )ă ia din n&u ce%a%ea' Fi %&%uşi au lua%7&, nu cum au lă)a%7& cnd au 3ier7du%7&, ci
mul% mai bună şi mai )%răluci%&are, mai ve)%i%ă şi mai mare, mai 3r&)3eră, mai 3u%ernică, mai
mărea;ă 8n clădirile )ale, 8n c&mer;ul ei, 8n 3u%ere şi 8n b&gă;ie' =Fi )lava cie 3e urmă a
ace)%ui %em3lu va i mai mare dec% cea din%i?/' Aici 3r&e%ul dă cura 3&3&rului 6icnd
ace)%ea< ia%ă ce%a%ea acea)%a de6nădădui%ă, care 3ierdu)e &rice nădede, care era numai &
ruină, la ce rumu)e;e )%răluci%&are a aun)Q Ala;i ace)%ea %&a%e, rec&n)%ruirea ei, )%rălucirea
ei, ca de aici )ă 8nvă;a;i 3u%erea lui Dumne6eu, cum 3e cea de6nădădui%ă a ăcu%7& mai bună,

3&ve)%i;i urmaşil&r v&ş%ri 3u%erea lui Dumne6eu, ne8nce%a%a Lui 3ur%are de griă' 4iindcă a
răma) din%&%deauna 3ur%ă%&rul n&)%ru de griă, a3ără%&rul n&)%ru şi 3ă)%&rul n&)%ru' Ace)%e
i)%&ri)iri )un% 3rile de mul%ă il&6&ie şi %emei 3en%ru cea mai 3r&undă cun&ş%in;ă a lui
Dumne6eu şi 3rac%ica vir%u;ii' De aceea 3&runceş%e )ă & 8nc&n&are 3e ea, ca )ă devină
8nvă;ă%&ri mai e>ac;i 3en%ru urmaşii l&r'
' De aceea şi n&i )ă c&n%em3lăm 8n min%e avnd adevăra%a n&a)%ră ce%a%e, Ieru)alim,
8nchi3uindu7ne ne8nce%a%
- Ie6' *+,11' ? Ag' 2, ('
rumu)e;ea ei, a ace)%ei me%r&3&le a 8m3ăra%ului veacuril&r 8n%ru care )e ală duhurile
dre3;il&r, c&rurile 3a%riarhil&r, a3&)%&lil&r şi ale %u%ur&r )in;il&r' In ea %&a%e )un% ne)%rămu%a%e
şi ne%recă%&are, 8n ea )un% rumu)e;i ne)%ricăci&a)e şi nemaivă6u%e 3e care )e cuvine )ă le
m&ş%enea)că numai cei care au ui%a% cu %&%ul de cele )%ricăci&a)e şi de griile vremelnice ale
vie;ii ace)%eia, de b&gă;ii adică şi de de)ă%are şi de %&a%e 3lăcerile vă%ămă%&are ale
diav&lului' $ă )3&rim 8n iecare 6i iubirea de ra;i şi de )%răini a%ă de cei care au ne7v&ie,
drag&)%ea a;ă de a3r&a3ele şi ier%area din inimă a cel&r ce ne7au 8n%ri)%a%, 3en%ru ca, a)%el
%răind 8n m&d 3lăcu% lui Dumne6eu, )ă devenim m&ş%eni%&ri ai 8m3ără;iei ceruril&r 8n @ri)%&)
Ii)u), D&mnul n&)%ru, Căruia ie )lava şi 3u%erea 8m3reună cu Ta%ăl şi cu Duhul $n%, acum
şi 3ururea şi 8n vecii vecil&r Amin'
!)almul .
!en%ru )rşi%, iil&r lui C&re' Al%ă ver)iune< =Cn%are de biruin;ă?' Au6i;i ace)%ea %&a%e
neamurile' Al%ă ver)iune< =Au6i;i acea)%a?' !leca;i urechile %&%i cei ce l&cui;i 8n lume' Al%ă
ver)iune< =8n A3u)?' Iar %e>%ul ebraic< Old' !ămn%enii şi iii &amenil&r' Al%ă ver)iune<
=&menirea, 8ncă şi iii &ricărui bărba%, b&ga% )au )ărac?' Al%ă ver)iune< =8m3reun ă, b&ga%ul şi
)ăracul?'
1' Lucruri mari şi negrăi%e ne va )3une n&uă acum 3r&e%ul' Căci nu ar i chema% )3re au6ire
3e %&;i cei de 3e a;a 3ămn%ului, nici nu ar ace lumea 8n%reagă %ea%rul )ău, dacă nu ar avea a
ne )3une ceva mare, ceva )%răluci%, vrednic de mărimea adunării' Căci nu v&rbeş%e 3recum
&bişnuiau iudeii )ă 3r&e;ea)că d&ar cel&r ce l&cuiau 8n !ale)%ina, ci, ca un a3&)%&l şi
evangheli)%, 8şi adre)ea6ă cuvn%ul că%re 8n%reaga ire a &amenil&r' Căci legea 8nvă;a 3e 3&3&r
8n%r7un )ingur c&l; al lumii, dar cuvn%ul 3r&3&văduirii ră)una 3re%u%indeni 3e 3ămn% şi )e
8n%indea 3nă la margini, )%răbă%nd a%%ea ;ări c% cu3rindea )&arele' Căci 8nvă;ă%ura legii era
& in%r&ducere şi & )luire a &)ndirii şi a m&r;ii' 8nvă;ă%ura Evangheliei era har şi 3ace'

4iindcă aşadar, 3r&e%ul cheamă 8n%regul neam )ă a)cul%e, veni;i )ă mergem şi n&i şi )ă vedem
ce vrea )ă ne )3ună n&uă 3)almi)%ul, ace)% 8nvă;ă%&r de &bş%e al neamului &mene)c' 4ie că
)un% barbari, ie 8n;ele3;i, ie &ameni )im3li, 3&runceş%i ca şi aceş%ia )ă vinăK Da, 6ice' De
aceea )3une la 8nce3u% %&a%e neamurile, şi iarăşi e>%inde cuvn%ul< 3ămn%enii şi iii
&amenil&r, chemnd 8n%reaga &menire' Ce 8nvă;ă%ură minuna%ăQ Cum )e 3&%riveş%e %u%ur&r
iind &bş%ea)căQ De aceea nu numai că 8i cheamă )im3lu 3e %&;i, ci 3&runceş%e )ă ia amin%e la
cele )3u)e cu mul%ă rvnă şi mul%ă a%en;ie' Căci nu )3une numai au6i;i ace)%ea %&a%e nea7
murile, ci şi 3leca;i urechil e' Iar a3%ul de a 3leca urechile nu e)%e nimic al%ceva dec% a au6i
cu a%en;ie şi cu & min%e 8nc&rda%ă' A 3leca urechea )e )3une 8n 3rimul rnd cnd cinev a v&r 7
beş%e la ureche şi 3&runceş%e )ă ie a%en% la cele )3u)e' !leca;i urechea %&;i cei ce l&cui;i 8n
lume' Fi dacă unii nu )un% )&c&%i;i 3rin%re neamuri, ci )un% ame)%eca;i )au n&ma6i 8m3răş%ia;i
şi 3e aceş%ia 8i chem )ă audă' Fi ve6i i)cu)in;a &ra%&rul ui, mai 8n%i le ca3%ivea6ă a%en;ia 3rin
a3%ul că 8i cheamă 3e %&;i la&lal%ă' Iar du3ă ce 8i cheamă, le re3rimă mndria, ca nu cumva )ă
)e la)e cu3rinşi de ea, vă6ndu7)e a%% de mul;i' Căci mai cu )eamă de ace)%ea au nev&ie
a)cul%ă%&rii cnd cineva )e 3regă%eş%e )ă le )3ună cuvin%e 8n;ele3%e, de 6dr&bire de inimă, de
gnduri )meri%e, libere de mndrie şi 8numurare' Cum le 8nrnea6ă min%eaK !&menindu7le
de ire' Căci 6icnd de neamuri, a adăuga% 3ămn%enii şi iii &amenil&r' A numi% irea care
e)%e 8nce3u%ul e>i)%e n;ei n&a)%re, a 3&meni% de maica n&a)%ră c&mună' Fi 3en%ru care 3ricină
a 6i) iii &amenil&rK 4iindcă 8nain%e a 6i) 3ămn%enii' Ca nu cumva cineva )ă )&c&%ea)că,
3recum mi%&l&gii, că &amenii au ră)ări% din 3ămn%, 3recum )u);ineau au%&rii mi%uril&r că au
&)% )emăna;i 8n 3ămn%, de aceea a adăuga% iii &amenil&r' !ărin;ii v&ş%ri )un% &amenii, dar
3rinci3iul e>i)%en;ei v&a)%re şi a 3ărin;il&r v&ş%ri e)%e 3ămn%ul' =!en%ru ce )e %ru7eş%e cel ce
e)%e 3ămn% şi cenuşăK?1' Gndeş%e7%e la maica %a şi re3rimă7;i %ruia' Calcă 8n 3ici&are
cuge%ul, gndeş%e7%e că =!ămn% eş%i şi 8n 3ămn% vei merge?2 şi lea3ădă &rice %ruie' Căci de
un a)%el de a)cul%ă%&r am nev&ie' De aceea %e 3ă6e)c de mndrie, ca )ă %e ac mai )rgui%&r
3en%ru a 3rimi cele ce v&i )3une'
8m3reună, b&ga%ul şi )ăracul' He6i n&ble;ea 5i)ericiiK Fi cum nu e)%e n&bilă cnd nu 3rin
ranguri 8şi alege a)cul%ă%&rul, ci 8şi revar)ă %&a%ă 8nvă;ă%ura 8n m&d egal, şi dăruieş%e ma)ă
J 8n;' $ir' 10, (' 2 4ac' *,1('
şi b&ga%ului, şi )ăracului ' 4iindcă a )3u) ceea ce 8i uneş%e 3e %&;i, a3%ul că )un% 3ămn%eni şi
ii ai &amenil&r şi a ară%a% irea c&mună a &amenil&r, )u);ine a3&i că 3ăru%a dieren;ă 8n%re
&ameni care vine din c&ndi;ia de via;ă e)%e & an&malie, dar şi 3e acea)%a & 8nde3ăr%ea6ă din

cuvn%ul lui, chemn7du7i 3e %&;i, ără &)ebire, de &bş%e 9iindcă de &bş%e e)%e şi irea
n&a)%ră:, deci 8i chem 3e %&;i la&lal%ă, căci lumea e)%e ce%a%ea n&a)%ră c&mună' Dar gndi;i7vă
ce inegali%a%e a;i in%r&du) 3rin dieren;a 8n%re b&ga% şi )ărac' Dar şi 3e acea)%a iarăşi & 8nlă%ură
nu av&ri6ndu7i 3e b&ga;i şi necin)%indu7i 3e )ăraci, nici chemndu7i 3e )ăraci şi de3ăr%nd
3e cei b&ga;i, ci şi 3e unii, şi 3e al;ii 8i chem, dar nu &ricum, 3e unii 3rimii şi 3e al;ii 3e urmă,
ci 3e %&;i 8m3reună' C&mună )ă ie adunarea, de &bş%e cuvn%ul, c&mun audi%&riul' Chiar dacă
eş%i b&ga%, vii din aceeaşi ;ărnă şi aceeaşi in%rare 8n lume ai cu )ăracul, aceeaşi naş%ere' Fi %u
eş%i iul &mului, şi acela'
2' Aşadar, cnd cele mai im3&r%an%e lucruri vă )un% c& mune şi de aceeaşi cin)%e, 3en%ru ce %e
%rueş%i 3en%ru umbre şi vi)uri, dieren;iind cele c&mune 3rin cele ce )un% nimicK C&mune
)un% cele ale irii, c&mune )un% cele ale naş%erii, 3en%ru ce aduci veşmn%ul e>%eri&r ca %emei
al dieren;eiK #u rabd acea)%a' De aceea %e chem 3e %ine ală%uri de )ărac, 6icnd< 8m3reună,
b&ga%ul şi )ăracul' 8n al%e l&curi nu e)%e a vedea 8m3reună 3e b&ga% şi 3e )ărac, nici la
%ribunale, nici la cur;ile 8m3ără%eş%i, nici 8n 3ie;e, nici la me)e' Ci unul )e ală 8n cin)%e, al%ul
8n umilin;ă unul 8n 8ndră6neală, al%ul 8n ruşine' =8n;ele3ciunea celui )ărac e)%e di)3re;ui%ă, iar
cuvin%ele lui nu )un% lua%e 8n )eamă?*' 5&ga%ul a v&rbi% şi %&;i 8l a3r&bă' $ăracul a v&rbi% şi nu
i )e ace l&c' Dar nu aşa şi aici' #ici nu v&i răbda 8n 5i)erică ar&gan; a şi mndria, ci v&i 3re 7
6en%a & 8nvă;ă%ură c&mună %u%ur&r' He6i i)cu)in;a 8nvă;ă7%&rului cum, mai 8nain%e de a7şi
8nce3e di)cur)ul, numai de la chemarea adre)a%ă, a adu) unul din%re cele mai im3&r%an%e
3rinci3ii ale 8nvă;ă%urii' Chemndu7i 3e %&;i, nu la)ă
Eccl' (,1/'
3e unul )ă )e %ruea)că, 3e al%ul )ă )e umilea)că, ci a ară%a% că nici b&ga%ul nu e)%e bun, du3ă
cum nici )ărăcia nu e)%e rea, ci că ace)%ea )un% lucruri indieren%e şi e>%eri&are' 8nc% nu are
im3&r%an;ă 3en%ru mine dacă eş%i b&ga% )au )ărac' Căci nu %e văd 3e %ine, b&ga%ul, ca iind
ceva mai 8n)emna%, nici 3e )ărac nu 8l văd mai mic' Dar 3&a%e cineva ar )3une 3en%ru ce, &m
iind şi 3ăr%aş aceleiaşi iri cu n&i, 3re%in6i )ă ii )&c&%i% 8nvă;ă%&r al lumii şi )ă chemi 3e cei
de la marginile lumii )ă %e a)cul%eK Ai de )3u) ceva vrednic de un a)emenea %ea%ruK Da, 6ice'
A chema% lumea iindcă a ăcu% vrednic de cre6are cuvn%ul' A)cul%ă ce 6ice< Gura mea va
grăi 8n;ele3ciune şi cuge%ul inimii mele 3rice3ere' Al%ă ver)iune< =Fi va 8ngna inima mea
3rice3ere?' Fi %e>%ul ebraic< Ouagi%h' He6i cum 8nda%ă cuvn%ul )e 8nal;ă dea)u3raK #u v&i
v&rbi, 6ice, de)3re b&gă;ii, de)3re ranguri, de)3re 3u%ere, )au de)3re vig&area %ru3ului, nici
de)3re nimic al%ceva din%re cele vremelnice' H&i v&rbi cu e>ac%i%a%e de)3re 8n;ele3ciune care

nu mi7a veni% din%r7& da%ă, ci 3rin medi%a;ii adnci'


!leca7v&i )3re 3ildă urechea mea' A l%ă ver)iune< =!lec 3ildei urechea mea?' Iar %e>%ul ebraic
6ice< Lama)al' De)chide7v&i 8n 3)al%ire gndul meu' Al%ă ver)iune< =ghici%ura mea?' Iar %e>%ul
ebraic< Ida%hei' Fi care e)%e legă%ura cu cele )3u)eK Căci 8n l&c de 8nvă;ă%&r acum văd un
a)cul%ă%&r' Căci i7ai chema% 3e %&;i ca )ă audă ceva &l&)i%&r' Du3ă ce i7ai aduna% 3e %&;i şi ai
anun;a% că vei )3une ceva 8n;ele3%, nimic din%re ace)%ea grăind, laşi rnduiala 8nvă;ă%&rului,
ca )ă )chimbi l&cul cu a)cul%ă%&rulK Căci 6ice !leca7v&i )3re 3ildă urechea mea' !en%ru ce
deci ace acea)%aK 4&ar%e 8n;el e3% şi avnd legă%ură cu cele )3u)e mai 8nain%e' 4iindcă a )3u)
v&i grăi 8n;ele3ciune, ca nu cumva cineva )ă c&n)idere că cele )3u)e )un% &meneş%i şi la el
)3une cuge%ul inimii, ca nu cumva )ă ie bănuiala că cele )3u)e )un% inven;ia lui 3r&3rie' !rin
ace)%ea ara%ă că cele )3u)e )un% dumne6eieş%i şi că nu )3une nimic de la el 8n)uşi, ci cele 3e
care le7a au6i% 3e acelea le )3une' Căci, 6ice, am 3leca% urechea mea la Dumne6eu şi am au6i%
de la El şi ace)%e cuvin%e c&b&r %e de )u) 8n inima mea, şi 3e ace)%ea le )3un' 4iindcă şi I)aia
)3unea< =D&mnul mi7a da% mie limbă de ucenic ca )ă ş%iu la vreme cnd %rebuie )ă )3un
cuvn%' i7a da% mie ureche )ă aud?' Fi !avel iarăşi< =Credin;a e din au6i%e, iar au6irea 3rin
cuvn%ul lui @ri)%&)?-' He6i că şi acela )e ace mai 8n%i a)cul%ă%&r şi a3&i 8nvă;ă%&rK De aceea
un al% %raducă%&r 6ice< Fi va 8ngna inima mea' Ce 8n)eamnă a 8ngnaK Cn%ă, reci%ă un 3)alm
duh&vnice)c' $ă nu ii )ur3rin) dacă )3une cuge%ul iindcă ceea ce 3rimeş%e de la Duhul
$n% 3e acelea le medi%ea6ă ne8nce%a% şi numai du3ă ce le medi%ea6ă le %ran)mi%e al%&ra' Dar
ce 8n)eamnă )3re 3ildăK E)%e un cuvn% cu mai mul%e )en)uri' Căci 3ilda e)%e v&rbire, un
e>em3lu, dar şi & &cară ca a%unci cnd )3une< =!u)u7ne7ai 3e n&i 3ildă că%re neamuri,
clă%inare de ca3 8n%re 3&3&are?/' !ilda e)%e şi un cuvn% enigma%ic, 3e care mul;i 8l nume)c
3r&blemă, ară%nd ceva, dar neiind clar din cuvin%e, ci avnd un )en) a)cun), 3recum 8n
ghici7%&rile lui $am)&n care 6iceau< =Din cel ce mănncă a ieşi% mncare şi din cel %are a ieşi%
dulcea;ă?+' Fi cele ale lui $&l&m&n< =!ă%run6nd cu min%ea 3ildele şi 8n;ele)urile cele
adnci?.' $e numeş%e 3ildă şi & c&m3ara;ie' =Al%ă 3ildă le7a 3u) l&r 8nain%e 6icnd< a)emenea
e)%e 8m3ără;ia ceruril&r &mului care a )emăna% )ămn;ă bună 8n ;arina )a?B' !ildă )e numeş%e
şi limbaul igura%' =4iul &mului )3une7le l&r 3ilda acea)%a< \n vul%ur mare cu ari3i
mari]10, vul%ur numind 3e 8m3ăra%ul 3erşil&r' Cuvn%ul 3ildă )emniică şi igură, şi imagine,
3recum ara%ă şi !avel cnd 6ice< =!rin credin;ă, Avraam,
 I)' -0, '
- "&m' 10,1+

/ !)' *,1/' +ud' 1,1' ? !ilde 1, /'


( %' 1*, 2' J? Ie6' 1+,17*'
cnd a &)% 8ncerca%, a adu) 3e I)aac Ser%ă' Cel ce 3rimi)e ăgăduin;ele aducea er%ă 3e iul
)ău unul nă)cu%, de aceea i )7a da% 8na3&i ca un el de 3ildă Sa 8nvierii Lui?1 1, adică 8n chi3
şi 8n imagine'
*' Ce vrea )ă )3ună aici cuvn%ul 3ildăK ie mi )e 3are că )emniică i)%&ri)ire' Dacă ace
cuvn%ul )ău &b)cur şi &ar%e diicil nici a%unci )ă nu %e %ulburi' 4iindcă ace acea)%a ca )ă
%re6ea)că a%en;ia a)cul%ă%&rului, al%min%eri & 3rea mare uşurin;ă 8i duce 3e mul;i la nea%en;ie şi
de aceea v&rbeş%e 8n 3ilde' 4iindcă şi @ri)%&) a v&rbi% mul%e 8n 3ilde şi le7a e>3lica% 3e
ace)%ea ucenicil&r )e3ara%' Căci 3ilda di)%inge 3e cel vrednic de cel nevrednic' Cel vrednic
cau%ă )ă ale )en)ul cel&r )3u)e, cel nevrednic 8l %rece cu vederea, ceea ce )e 8n%m3la şi
a%unci' Dar iudeii, ne3r&v&ca;i iind nici de diicul%a%ea cuvn%ului, nu Ii 3uneau 8n%rebări şi
a)%el nu dădeau a%en;ie del&c cel&r )3u)e' Cnd ceva e)%e umbri%, 8n m&d na%ural )e )%rneş%e
curi&6i%a%ea de a cerce%a )en)ul' De aceea şi @ri)%&) a ăcu% a%unci acea)%a şi a v&rbi% 8n
3arab&le, 3r&v&cndu7i şi %re6in7du7i 3e aceş%i &ameni că6u;i şi ad&rmi;i )3re d&rin;a de a
au6i' Dar nici aşa nu au da% a%en;ie' cenicii 8n)ă )e a3r&3iau de El, şi neş%iu%&ri iind,
rămneau lngă El mai ale) 3en%ru că nu ş%iau' De aceea El le lămurea 3ildele )e3ara%' De
aceea şi 3r&e%ul 6ice< !leca7v&i )3re 3ildă urechea mea, de)7cliide7v&i 8n 3)al%ire %aina12
mea'
Iar & %aină e)%e un cuvn% umbri% şi &b)cur , de aceea 8n al%ă 3ar%e 6ice< De)chid e7v&i 8n 3ilde
gura mea, )3une7v&i %ainele de la 8n%emeierea lumiK*' De aceea a 8ndră6ni% )ă & numea)că
8n;ele3ciune, iindcă e)%e in)3ira%ă 3rin dumne6eia)că de)c&3erire' De aceea şi )3une 8n
3)al%ire ară%nd că e)%e & 8nvă;ă%ură duh&vnicea)că şi 8şi alcă%uieş%e cuvn%ul )ub &rmă
11 Evr' 11,1+71('
12 Cuvn%ul grec &l&)i% a%% aici c% şi 8n !)almul ++,2, e)%e %& n3&3Ar3a, care 8n)eamnă
3r&blemă de de6lega%, ceea ce e)%e 3r&3u)'
? !)' ++, 2 S$e3%uagin%a'
de cn%are, ăcnd cuvn%ul 3lăcu%' He6i ce e>&rdiu a ăcu%K A chema% mai 8n%i 8n%reaga
lume, a 8nlă%ura% dieren;ele e>i)%en%e 8n%re &ameni, 3&menin d de ire, le7a re3rima% cuge%ele
de mndrie, a3&i le ăgăduieş%e că le va )3une lucruri mari şi n&bile, a3&i le )3une că nu
v&rbeş%e nimic de la )ine 8n)uşi, ci va grăi cele 3e care le7a au6i% de la El, 8i 3revine că mul%ă
neclari%a%e e)%e 8n cuvn%ul )ău, ăcndu7i mai a%en;i< ăgăduieş%e )ă ne 8nve;e & 8n;ele3ciune

duh&vnicea)că 3e care a medi%a%7& ne8nce%a%' Aşadar, )ă im a%en;i şi )ă nu %recem uş&r cu


vederea' Căci dacă 8n;ele3% e)%e cuvn%ul, dacă e)%e 3ildă şi 3r&blemă de de6lega%, e)%e nev&ie
de & min%e %rea6ă' Dar care e)%e ace)% )a%, acea)%ă 3r&blemă şi care e)%e 3ilda, care e)%e
8n;ele3ciunea 3e care le7a au6i% de )u)K
!en%ru ce )ă mă %em 8n 6iua cea rea, 6ice' Al%ă ver)iune< =In 6ilele celui rău?' Al%ă ver)iune<
=De cel rău?' Her)iunea )iriacă< "ha' 4ărădelegea călciului meu mă va 8nc&nura1' Al%ă
ver)iune< =ărădelegea 3aşil&r mei?' Iar %e>%ul ebraic< A&n a&ubbaei i)&ubb&unei' He6i cum
e)%e & 3r&blemă, & enigmă, şi un )en) &b)cur şi mul%ă neclari%a%eK Dar mai 8n%i, dacă vre;i,
)ă cerce%ăm ce numeş%e 6iua cea rea' Aşadar, care e)%e 6iua 3e care $cri3%ura &bişnuieş%e )ă &
numea)că cea reaK _iua nen&r&ciril&r, 6iua 3ede3)el&r, 6iua neca6uril&r' Ceea ce )3une şi
al%undeva< =4erici% cel ce cau%ă la )ărac şi la )ărman 8n 6iua cea rea 8l va i6băvi 3e el
D&mnul?1-' Aşa e)%e 6iua ce va )ă vie 3en%ru cei 3ăcă%&şi, 8nric&şa%ă şi de nerăbda%' He6i
care e)%e 8n%ia il&)&ie, 3rinci3iul 8nal%ei 8n;ele3ciuni, şi cum 8;i di)cerne ;ie cuvn%ul, care
e)%e vrednică de 8nric&şare, care de &)ndăK Căci dacă cineva nu ace cea mai bună
di)%inc;ie, rămne 8n adncul 8n%unericului şi 8n c&nu6ia lucruril&r, ără ieşire'
Dacă nu de&)ebim 3e cele de care %rebuie )ă ne 8nric&şăm şi 3e cele 3e care %rebuie )ă le
di)3re;uim, mare va i
1 !)' ., / S$e3%uagin%a'
1- !)' 0,1'
8nşelarea 8n via;ă şi mul%e 3eric&lele' Căci e)%e cea mai de 3e urmă nebunie )ă ne %emem de
ceva care nu e)%e vrednic de rică şi )ă rdem de cele de care ar i dre3% )ă ne ie rică' !rin
acea)%a )e de&)ebe)c şi bărba;ii de c&3ii, iindcă aceia avnd min%ea nede)ăvrşi%ă, )e %em de
măş%i şi de &ameni ac&3eri;i cu un )ac, dar a3%ul de a i in)ul%a% %a%ăl )au mama 8i la)ă
indieren;i, ade)e&ri )e aruncă 8n &c şi )e a%ing de ăclii a3rin)e ără rică, dar %re)ar la cel
mai mic 6g&m&%, care nu are nimic 8nric&şă%&r' Dar bărba;ii nu )un% %ulbura;i de nimic din%re
ace)%ea' Dar iindcă unii )un% mai ără de min%e dec% c&3iii, 3)almi)%ul, ca )ă acă acea)%ă
di)%inc;ie, v&rbeş%e de)3re cele care %rebuie )ă in)3ire rica, nu de)3re cele care 3ar mul%&ra
8nric&şă%&are, mă reer la )ărăcie, la li3)ă de cin)%e, la b&ală 9iindcă ace)%ea 3ar nu numai
8nric&şă%&are 3en%ru mul;i, dar şi in)u3&r%abile şi c&3leşi%&are, de aceea David nu 3&meneş%e
nimic din%re ace)%ea:, ci numai 3ăca%ul %rebuie )ă in)3ire rica' Căci acea)%a 8n)eamnă
ărădelegea călciului meu mă va 8nc&nura' Ace)%a e)%e cuvn%ul &b)cur, enigma%ic, acea)%a

e)%e 3ilda n&uă şi )%răină' ai ale) n&u şi )%răin 3are mul%&ra a )3une că nu %rebuie )ă ne
8nric&şăm de ceva din%re cele 8n%ri)%ă%&are ale vie;ii' !en%ru ce mă v&i %eme 8n 6iua cea reaK
De un )ingur lucru, ca nu cumva ărădelegea căii mele şi a vie;ii mele )ă mă 8nc&n&are' Căci
ş%ia că $n%a $cri3%ură are &biceiul de a numi 8nşelarea călci' =Omul care a mnca% 3inea
mea a ridica% 8m3&%riva mea călciul?1/' Fi iarăşi I)av 6ice de)3re Iac&b' =E dea a d&ua &ară
cnd m7a a3uca% de călci 9m7a 8nşela%:?1+' Căci aşa e)%e 3ăca%ul, 8nşelă%&r şi a)%el 3une
)%ă3nire 3e)%e n&i' De ace)% 3ăca% care mă 8nşeală şi mă 8nc&n&ară mă %em'
' De aceea şi $n%ul !avel )3une că 3ăca%ul ne 8m3re)&ară grabnic1., vrnd )ă ara%e
uşurin;a cu care ne cu3rinde
WJ, !)' 0, (' ? 4ac' 2+, */  Evr' 12,1'
ne8nce%a%' 8n %ribunalele de aici &amenii )e %em de mul%e< inluen;a b&gă;iil&r, 3u%erea,
nedre3%a%ea şi 8nşelăciunea' Dar dinc&l& nu e)%e nimic din %&a%e ace)%ea, ci numai 3ăca%ul e)%e
8nric&şă%&r, 3ăca%ul care 8nc&n&ară de 3re%u%indeni 3e cei 3rinşi 8n mreaa lui, mai cum3li%
dec% &rice arma%ă' Trebuie aşadar, )ă acem &rice 3en%ru a nu i 8m3re)ura;i de el şi &ri de
c%e &ri vedem că vrea )ă ne 8m3re)&are, )ă nu 8i dăm 3rileuri, aşa cum ac cei mai vi%ei
din%re )&lda;i' Iar dacă )un%em 3rinşi )ă 8l %ăiem degrabă de la n&i, 3recum a ăcu% şi David,
%ăindu7i &rice 3u%er e 3rin 3&căin;ă' Căci a &)% 8n c&nura% de 3ăca%, dar re3ede a )că3a% de el'
Cel ce )e %eme de 3ăca% nu )e va %eme de nimic al%ceva, ci va rde de bună%ă;ile din acea)%ă
via;ă, va i dea)u3ra neca6uril&r, cu%remurnd u7şi min%ea numai de rica aceluia' Căci 3en%ru
cel ce a d&bndi% acea)%ă rică, nimic, dar nimic din%re cele 8nric&şă%&are nu 8i va 3ărea
8nric&şă%&r, nici chiar m&ar%ea 8n)ăşi, care e)%e cel mai 8nric&şă%&r lucru, ci numai 3ăca%ul 8i
va 3ărea 8nric&şa% &ar%e' De ceK 4iindcă 3ăca%ul e)%e cel ce ne 3redă gheenei, el ne %rimi%e 8n
veşnicele &)nde' Ace)% gnd numai, 8ndre3%nd %&a%e, aduce vir%u%ea' Gndeş%e 7%e numai ce
mare lucru e)%e )ă nu %e 8numure6i 3en%ru bună%ă;ile 3rimi%e, nici )ă %e laşi abă%u% de
neca6uri, )ă nu ac&r6i im3&r%an;ă nici unuia din%re cele 3re6en%e, )ă 3riveş%i numai )3re cele
vii%&are, aş%e3%nd 6iua aceea, %răind cu & a)%el de rică' nul ca ace)%a va i 8nger, %emndu7
)e numai de 3ăca%, de nimic al%ceva' Căci nici nu )e va %eme de al%ceva dacă )e %eme numai
de 3ăca%, cum %rebuie )ă )e %eamă' Du3ă cum cel ce nu )e %eme de 3ăca% cade 3radă mul%&r
al%&r %emeri'
Ei )e 8ncred 8n 3u%erea l&r şi cu mul;imea b&gă;iei l&r )e laudă' Al%ă ver)iune< =)e mndre)c?'
4ra%ele nu va 3u%ea i6băvi 3e ra%e, &are 8l va i6băvi &mulK #u 8i va da lui Dumne6eu 3re; de
ră)cum3ărare 3en%ru )ine şi 3re;ul de i6băvire a )ule%ului lui1(' Fi care e)%e legă%ura, ar

3u%ea )3une cineva' are e)%e legă%ura


1( !)' ., + S$e3%uagin%a'
şi a%rnă mul% de cele )3u)e mai 8nain%e' !)almi)%ul v&rbeş%e de)3re udeca%ă şi de)3re
)&c&%eala 8nric&şă%&are 3e care %rebuie )ă & dăm şi de)3re )en%in;ele acelea ne8ndură%&are'
Căci 8n %ribunalele de aici mul;i au c&ru3% dre3%a%ea şi au cum3ăra% 3e udecă%&ri şi au )că3a%
de 3edea3)ă' !r&3&văduind deci )en%in;a aceea nemi%arnică, şi mărind rica de)3re care a
v&rbi% mai 8nain%e, adaug ă ace)%ea, ară%nd că bine a )3u) )ă )e %eamă de & )ingură rică, cea
care vine de la 3ăca%, şi de nimic al%ceva' Căci ac&l& dre3%a%e a nu )e 3&a%e cum3ăra cu bani,
nici nu 3&a%e cel ce aduce daruri )ă )e )mulgă 3e )ine gheenei' #ici & a3ărare, nic i un av&ca%
nu %e 3&a%e mn%ui, nici nimic din %&a%e ace)%ea' Chiar dacă ai i b&ga% )au 3u%ernic )au
cun&)cu% de 3er)&ane inluen%e, %&a%e ace)%ea )un% 6adarnice' Din a3%e ac&l& iecare )au )e
&)ndeş%e )au )e 8ncununea6ă' 4iindcă şi b&ga%ul din 3ilda lui La6ăr era cun&)cu% 3en%ru
b&gă;iile )ale şi cu %&a%e ace)%ea nu a cum3ăra% nimic' Fi eci&arele erau cun&)cu%e de
celelal%e eci&are, dar acea)%ă cun&ş%in;ă nimic nu le7a &l&)i%' Căci ac&l& un )ingur lucru )e
cau%ă' Aşadar, 6ice, v&i care vă 8ncrede;i 8n b&gă;iile v&a)%re, v&i care )un%e;i 8mbrăca;i cu
3u%ere, 8n 6adar vă mndri;i' Căci nu va merge cu v&i la %ribunalul acela nici b&gă;ia avu;iil&r
v&a)%re, nici %ăria 3u%erii v&a)%re, nici rela;iile, nici rudele, nici nimic al%ceva din ace)%ea nu
v&r 8nlă%ura 3edea3)a aceea' Căci ac&l& nu )un% nici bani, nici 3re; de ră)cum3ărare, nici
3re;ul )ule%ului care )ă %e 3&a%ă mn%ui vre&da%ă' Dar a%unci 3en%ru ce )3une $cri3%ura
=ace;i7vă 3rie%eni din mam&na nedre3%ă;ii, ca )ă vă 3rimea)că 3e v&i 8n c&r%urile cele
veşnice?20K Care e)%e )en)ul cel&r )3u)eK #imic c&n%radic%&riu , nimic care )ă c&n%ra6ică 3e
cele dinain%e, ci )un% mai mul% 8n ac&rd' Trebuie )ă ne acem 3rie%eni aici 8n via;a acea)%a
dnd banii, chel7%uindu7i cu cei care )un% li3)i;i' #imic al%ceva nu )e )emniică aici dec%
b&gă;ia mil&)%eniei' 4iindcă dacă vei 3leca
Lc' 1/,('
ac&l& nelucrnd nimic din%re ace)%ea, nimeni nu %e va au%a a%unci' Căci nici 3rie%enia cel&r
)ăraci nu ne va au%a a%unci, ci a3%ul de a ne i ăcu% 3rie%eni din mam&na nedre3%ă;ii, din
b&gă;iile 3e care le v&m i 8m3ăr;i% )ăracil&r' De aceea a adăuga%, =3rie%eni din mam&na
nedre3%ă;ii?, ca )ă ali că ace)%e a3%e ale %ale, mil&)%enia, iubirea de &ameni, iubirea de )ă7
raci, ace)%ea %e v&r cru;a ac&l&' Că nici rudele, nici rela;ii le nu 8;i v&r i de vreun &l&), aară
numai de a3%ele )ingure , a)cul%ă ce 6ice 3r&e%ul< =Dacă )7ar ala ac&l& #&e şi I&v şi Daniil,
iii l&r şi iicele l&r nu v&r i i6băvi;i?21' Dar ce )3un eu 8n veacul cel vii%&r, cnd nici 8n

via;a de acum 3rie%en ii nu ne v&r )lui la nimic' C% )7a %ngui% şi a 3ln) $amuel şi $aul n7a
3u%u% i )alva%' C% de mul% nu )7a ruga% Ieremia şi iudeii nimic nu au &l&)i%, ba 8ncă cel ce )e
ruga a mai &)% şi d&eni%' Fi 3en%ru ce %e miri că Ieremia nimic nu a d&bndi% , cnd )3une că
&i)e dacă )7a 8nă;işa% Lui, nu a 3u%u% )ă 8i mn%uia)că 3e iudei, iindcă i7a )%ă3ni% 3e ei
rău%a%ea şi nu au ăcu% nimic )ă )e 8ndre3%eK
-' C% de mul% )7a %ngui% $n%ul !avel cu 3rivire la iudei, 6icnd< =4ra;il&r, bunăv&in;a
inimii mele şi rugăciunea mea că%re Dumne6eu, 3en%ru I)rael, e)%e )3re mn%uire?22' Ce
3u%ere a avu% rugăciunea luiK #ici una' Ce )3un rugăciuneK Cnd el a v&i% )ă ie ana%ema
3en%ru ra;ii lui2*' Ce &areK $un% &are de 3ri)&) rugăciunile )in;il&rK #icidecum' Dar au 3u7
%ere cnd şi %u au;i l&r' Aşa a 8nvia% !e%ru 3e Tavi%a, nu numai 3rin rugăciunea lui, ci şi 3rin
mil&)%enia aceleia' Aşa rugndu7)e )in;ii au &)% de au%&r 3en%ru mul;i al;ii' Aşa şi 8n via;a
de aici, 8n arena de lu3%ă, 3e )%adi&n' Dar dinc&l & nimic din %&a%e ace)%ea, ci ac&l& numai din
a3%e e)%e mn%uirea' ai cu )eamă aici mi )e 3are mie 8şi rde 3r&e%ul de
21 le6' 1, 1 SCi%a% a3r&>ima%iv, nu c&re)3unde li%eral cu $e3%u'<7gin%a'
22 "&m' 10,1' 21 "&m' (, *'
b&ga;i şi de cei mndri' Căci nu a )3u) cei care au bani, nici cei care au d&bndi% 3u%ere, ci
Cei ce )e 8ncred 8n mul;imea b&gă;iei l&r şi cu 3u%erea l&r )e laudă r6ndu7şi de ei şi c&n7
damnndu7i, iindcă )e bi6uie 3e umbre şi )e ăle)c cu um' Fi bine a 6i) 3re; de i6băvire
)ule%ului nu va da' Căci 3re;ul )ule%ului nu e)%e lumea 8n%reagă' De aceea şi )3une< =Ce7i va
&l&)i &mului dacă va cş%iga lumea 8n%reagă, iar )ule%ul )ău 8l va 3ierdeK?2'
Dar ca )ă 8nve;i că nici lumea 8n%reagă nu e)%e 3re;ul )ule%ului, a)cul%ă ce )3une $n%ul
!avel de)3re )in;ii din vechime< =au 3ribegi% 8n 3iei de &aie, 8n 3iei de ca3ră, li3)i;i,
)%rm%&ra;i, rău 3rimi;i ei, de care lume nu era vrednică?2*' Căci lumea e)%e 3en%ru )ule%'
Aşa cum un %a%ă nu ar 3rimi & ca)ă 8n l&cul iului )ău, la el nici Dumne6eu nu 3rimeş%e
lumea ca 3re; 3en%ru un )ule%' Ci are nev&ie de a3%e bune şi de vir%u;i' Hrei )ă ali c% de
mare e)%e 3re;ul )ule%el&r n&a)%reK Hrnd 4iul nul nă)cu% )ă mn%uia)că )ule%ul nu a da%
lumea, nici un &m, nici 3ămn%ul, nici marea, ci )ngele Lui cel 3rea)cum3' De aceea şi
$n%ul !avel )3unea< =Cu 3re; a;i &)% cum3ăra;i' #u vă ace;i r&bi &amenil&r?2 /' He6i mă 7
rimea 3re;uluiK Cnd aşadar vei 3ierde ceea ce a &)% cum3ăra% a%% de )cum3, cum 8l vei
3u%ea ră)cum3ăraK =Căci @ri)%&), 8nvia% din m&r;i, nu mai m&are?2+' He6i )cum3ă%a7%ea
3re;ului şi 3re;uirea )ule%uluiK Aşadar, nu 8l di)3re;ui, nici nu 8l ă r&b'
Fi )7a &)%eni% 3nă 8n veac şi va i viu 3nă 8n )rşi%' Al% %ra ducă%&r 6ice< =şi )7a &dihni% 3nă

8n veac?' Al%ă ver)iune< ''urind veacului ace)%uia, va %răi 3nă 8n veac?' 4iindcă a v&rbi%
de)3re cei b&ga;i, de)3re cei 3u%ernici şi a ară%a% că nu e)%e de aici nici un cş%ig, )3une şi
de)3re cei ce %răie)c
7 %' 1/, 2/' 2$ Evr' 11, *+'
I C&r' +, 2*' r "&m' /, ('
8n vir%u%e, de)3re cei ala;i 8n munci şi 8n nen&r&cire, un7gndu7i 3e a%le;ii 8n;ele3ciunii' $ă nu
8mi )3ui mie că 8ndură &)%eneală şi chin, ci gndeş%e7%e la r&d, că devine &m nemuri%&r, că
3rimeş%e 8n )chimb via;ă veşnică, via;ă ără de )rşi%' Aşadar, nu e)%e mai bine ca, &)%enindu7
)e aici 3u;in, )ă r&dea)că &dihna cea veşnică, dec% )ă ie 8n chinuri veşnic 3en%ru că )7a
3reda% v&il&r )aleK A3&i ară%nd că 3remiile şi cununile nu )un% numai ale vie;ii vii%&are, ci
8ncă de aici e)%e 8nce3u%ul ră)3lă;il&r, adaugă 6icnd< #u va vedea )%ricăciune, cnd va vedea
73e cei 8n;ele3;i murind' $ă nu 8mi )3ui că v&rbeş%e numai de)3re cele vii%&are' Aici 8;i dau ;ie
arvuna ră)3lă%iril&r' Cum şi 8n ce elK 4iindcă cel 8n;ele3%, cel 8ndre3%a% 3rin nădedile cel&r
vii%&are, nici m&ar%ea nu & )&c&%eş%e m&ar%e' Ci avnd 8nain%ea &chil&r un m&r%, unul ca
ace)%a nu are c&nvingerile cel&r mul;i, ci )e gndeş%e la cununi, la 3remii, la negrăi%ele
bună%ă;i, la cele 3e care &chiul nu le7a vă6u% şi urechea nu le7a au6i%, la via;a aceea şi la
3e%recerea 8m3reună cu 8ngerii' Căci aşa cum cel ce lucrea6ă 3ămn%ul, vă6nd grul murind
8n 3ămn% nu )e 8n%ri)%ea6ă, nici nu )e de)curaea6ă, ci dim3&%rivă, a%unci )e bucură mai mul%
şi e)%e mai mul;umi%, ş%iind că m&ar%ea aceea e)%e 8nce3 u%ul unei naş%eri mai bune şi %emeiul
unei rec&l%e mai b&ga%e' La el şi dre3%ul, iind 8m3&d&bi% cu a3%ele bune şi aş%e3%nd
8m3ără;ia 8n iecare 6i, cnd va vedea m&ar%ea )%nd 8nain%ea &chil&r, nu )e neliniş%eş%e
3recum cei mul;i, nici nu )e %ulbură, nici nu )e mhneş%e, iindcă ş%ie că m&ar%ea 3en%ru cei
ce au %răi% dre3% e)%e mu%are la ceva mai bun şi 3lecare la cele mai bune şi călă%&rie )3re
cununi' Dar 3e cine numeş%e aici 8n;ele3;ii #u 3e cei cu adevăra% 8n;ele3;i, ci 3e cei )&c&%i;i
8n;ele3;i' Dar mie mi )e 3are că 8i numeş%e a)%el 3e il&)&ii lumii, de care rde şi care 3ar
8n;ele3;i 8n &chii l&r, dar care )un% 8n a3% nebuni, iindcă nu cuge%ă nimic de)3re 8nviere'
Cnd deci va vedea 3e 8n;ele3;ii aceia murind, 3ln şi cu mul%e lacrimi, c&nduşi la gr&a3ă cu
%nguiri, a%unci el nu va )im;i nimic din %&a%e ace)%e a şi )e va ară%a mai 8nal% de ace)%e )ăge;i,
8ndre3%a% iind de cele mai bune nădedi, ş%iind că acea)%ă )%ricăciune nu e)%e nimicirea irii,
ci chel%uirea m&r;ii şi nimicirea )%ricăciunii' Căci m&ar%ea ace)%a nu 8n)eamnă di)%rugerea
%ru3ului, ci numai a 3ăr;ii lui )%ri7căci&a)e' 4iindcă irea %ru3ului rămne )ă 8nvie6e cu mai
mul%ă )lavă, dar nu 3en%ru %&;i &amenii' Căci 8nvierea va i c&mună %u%ur&r &amenil&r, dar

8nvierea 8n )lavă va i numai 3en%ru cei ce au %răi% dre3%' 8m3reuna nebunul şi cel ără de
min%e v&r 3ieri şi v&r lă)a )%răinil&r b&gă;ia l&r' Fi m&rmin%ele l&r )un% ca)ele l&r 3nă 8n
veac, l&caşuri ale l&r 8n neam şi 8n neam' #umi%7au cu numele l&r 3ămn%urile l&r' Al%ă
ver)iune< =Lăun%rul ca)el&r l&r 3nă 8n veac?' Al%a< =l&caşurile l&r 8n neam, numind cu
numele l&r 3ămn%urile?' Iar %e>%ul ebraic )3une< Aleadam&%h'
/' He6i cum 3r&e%ul ne de3ăr%ea6ă de rău%a%e şi de lăc&mie nu numai 3&rnind de la cele
vii%&are, ci şi de la cele ce )e 8n%m3lă 8n via;a de aici, ve6i cum ne c&nduce )3re vir%u%e,
nimicind nebunia 3en%ru avu;ii şi numind nebuni 3e cei care %ne)c du3ă cele 3re6en%e şi
ară%ndu7i nebuni 3rin a3%ele l&rK Căci ce e)%e mai nebune)c, )3une mie, dec% un &m
&)%enindu7)e, chinuindu7)e )ă adune a%%ea şi al;ii )ă )e bucure de &)%enelile luiK Ce e)%e mai
rău dec% acea)%ă %rudă 6adarnică, cnd el va muri rămnnd numai cu &)%enelile şi cu
)ud&rile, lă)nd al%&ra bucurarea de b&gă;iile 3e care le7a aduna%, de mul%e &ri lă)ndu7le nu
rudel&r şi 3rie%enil&r lui, ci duşmanil&r şi vrămaşil&r luiK De aceea nu a )3u) )im3lu v&r lă)a
al%&ra, ci v&r lă)a )%răinil&r' Ce 8n)eamnă< 8m3reună nebunul şi cel ără de min%e v&r 3ieriK
Adică 3recum )7a )3u) mai 8nain%e' Aici mi )e 3are că v&rbeş%e de)3re ne credinci&şi, de)3re
cei 8m3ă%imi;i 3en%ru cele 3re6en %e şi care nu cuge%ă nimic de)3re cele vii%&are, numin du7i şi
din acea)%ă 3ricină nebu ni şi ără de min%e' Căci dacă ace)%e bunuri 3re6e n%e nu %e 3&% 8n)&;i
şi du3ă via;a acea)%a, 3en%ru ce a%unci %e &)%eneş%i şi %e chinuieş%i adunnd averi de
3re%u%indeni, răbdnd a%%ea &)%eneli, ne8m3ăr%ăşindu7%e de bucurarea de eleK Fi m&rmin%ele
l&r )un% ca)ele l&r 8n veac' Acea)%a )e )3une du3ă elul l&r de a gndi'
L&caşurile l&r 8n neam şi 8n neam' #umi%7au cu numele l&r 3ămn%urile l&r' Ce e)%e mai rău
dec% acea)%ă nebunie, de a c&n)idera m&rmin%ele ca)ă 3en%ru veşnicie şi de a a)3ira la
ace)%eaK Căci mul;i ade)e&ri şi7au ăcu% m&rmin%ele mai )%răluci%&are dec% ca)ele' 4ie )e
&)%ene)c 3en%ru vrămaşii l&r, ie 3en%ru viermi şi 3ulbere, chel%uind averile l&r ără nici un
&l&)' Căci aşa e)%e cuge%ul cel&r ce nu au nădedea bună%ă;il&r vii%&are' Dar şi aici am a
de3lnge 3e mul;i care au nădede 8n cele vii%&are, dar 8i imi%ă 3e cei care nu au nici &
nădede, c&n)%ruind m&rmin%e şi m&numen%e )%răluci%&are, care 8şi 8ngr&a3ă aurul, care la)ă
al%&ra ce au ag&ni)i%, iind mai răi dec% cei care nu au nădede' Căci cel care nu aş%ea3%ă
nimic du3ă via;a acea)%a, chiar dacă şi acela e)%e nebun, %&%uşi 3en%ru că nu aş%ea3%ă nimic
dinc&l&, )e &)%eneş%e 3en%ru cele 3re6en%e' Dar %u, &mule, care cun&ş%i via;a vii%&are şi
bună%ă;ile acelea negrăi%e şi cuvn%ul acela evanghelic că a%unci cei dre3;i v&r )%răluci ca
)&arele2. ce ier%are vei aveaK Ce )cu6ăK Ce &)ndă nu %e va aş%e3%a 3e bună dre3%a%e, iindcă

%&a%e aici le7ai chel%ui% 3en%ru 3ra şi cenuşă, 3en%ru m&numen%e, 3en%ru duşmani şi 3en%ru
vrămaşiK #umi%7au cu numele l&r 3ămn%urile l&r' Ia%ă şi un al% chi3 al nebuniei< a7şi 3une
numele l&r 3e ca)e, 3e ;arini, băi, )&c&%ind că de aici le vine mul%ă mngiere, iarăşi
urmărind umbra 8n l&cul adevărului' Dacă d&reş%i mem&rie veşnică, nu 3une, &mule, numele
%ău 3e ca)e, ci ridică7;i %r&eu din a3%ele bune, cele care şi 8n via;a 3re6en%ă 8;i v&r 3ă)%ra
numele şi 8n via;a vii%&are 8;i gă%e)c ;ie &dihnă veşnic ă' Dacă d&reş%i mem&r ie veşnică, eu %e
3&% 8nvă;a calea cea mai )igură şi adevăra%ă de a & d&bndi' Căci nimic nu ace numele mai
nemuri%&r aară numai de irea vir%u;ii' Fi acea)%a & ara%ă mucenicii, & ara%ă m&aş%ele
a3&)%&lil&r, & ara%ă mem&ria cel&r ce au %răi%
%' 1*, *'
8n vir%u%e' C;i 8m3ăra;i nu au 8n%emeia% ce%ă;i, au c&n)%rui% 3&r%uri şi 3unndu7şi numele l&r
3e ele au muri%' Dar nimic nu au &l&)i%, ci %ăcu%ă le e)%e amin%irea şi au &)% ac&3eri;i de
ui%are' Dar !e%ru, un )im3lu 3e)car , nu a ăcu% nimic din %&a%e ace)%ea, iindcă )7a 8m3ăr%ă şi%
de vir%u%e, a lua% ce%a%ea cea mai 8m3ără%ea)că şi )%răluceş%e mai %are dec% )&arele şi 8ncă ără
)rşi%' Iar ceea ce aci %u e)%e vrednic de r) şi 3lin de ruşine' #u numai că ace)%e m&rmin%e
nu %e v&r ace )%răluci%&r, ci %e va ace şi vrednic de r)' Fi deşi avari;ia %a 3&a%e i da%ă ui%ării
cu %im3ul, ace)%e m&numen%e )un% ca niş%e c&lumne şi %r&ee ve)%ind 3re%u%indeni avari%ia %a'
Fi &mul 8n cin)%e iind n7a 73rice3u%, ală%ura%7)7a d&bi%&acel&r cel&r ără de min%e şi )7a
a)emăna% l&r' Aici mie mi )e 3are că 3r&e%ul )e %nguie că iin;a ra;i&nală, cea căreia i )7a
8ncredin;a% 8m3ără;ia 8n%regului 3ămn%, )7a 3leca% la c&ndi;ia d&bi%&acel&r cel&r ără de
min%e, &)%enindu7)e 8n deşer%, ăcnd cele c&n%rare mn%uirii 3r&3rii, urmărind )lava deşar%ă,
8n)&;indu7)e cu lăc&mia, i)%&vindu7)e 3en%ru lucruri ne&l&)i%&are' Căci cin)%ea &mului e)%e
vir%u%ea şi a3%ul de a medi%a la cele vii%&are şi a lucra %&a%e 3en%ru via;a aceea, di)73re;uind
cele 3re6en%e' Hia;a necuvn%ă%&arel&r )e limi%ea6ă la via;a 3re6en%ă, dar a n&a)%ră merge )3re
cealal%ă mai bună şi care nu are )rşi%' Dar aceş%ia care nu ş%iu nimic de)3re cele vii%&are,
)un% mai răi dec% necuvn%ă%&ar ele, şi nu numai aceş%ia, ci şi aceia care duc & via;ă )%rica%ă,
iind şer3i şi )c&r3ii, lu3i 3rin rău%a%ea l&r, b&i 3rin 3r&)%ie şi cini 3rin neruşinare'
+' Căci ce e)%e mai nebune)c, )3une mie, dec% a )e 3re&cu3a cineva de m&rmin%e şi
m&numen%e unerare şi de numele da%e l&rK Căci nimic nu ace 3e cineva vrednic de amin%ire
aară numai de vir%u%e, nici ca)e, nici )%a%uile, nici c&3iii, nici nimic al%ceva din%re ace)%ea'
Căci m&numen%ele )un% lucrarea 8n;ele3ciunii arhi%ec%ului, )%a%uile )un% lucrarea )cul3%&rului,
iar c&3iii )un% lucrarea irii, mem &ria %a neiind niciunde' De aceea 3r&e%ul numeş%e 3e unul

ca ace)%a ără de min%e, iindcă, )u3unnd u7)e ugului 3r&)%iei, )e ace 3e )ine mai rău dec%
d&bi%&acele' Căci d&bi%&cul 3&a%e i u%il la lucrarea 3ămn%ului, dar cel ce )e 3redă 3e )ine
3r&)%iei, )e ace mai rău dec% d&bi%&cul' 4iindcă mai )u) a v&rbi% de)3re gr&)&lănia min;ii
l&r, de a3lecările l&r 3ămn%eş%i, de &)%eneala nebunea)că 3en%ru b&gă;ii, v&ind )ă ara%e c% de
mare e)%e &)nda un&ra ca ace)%&ra, aduce 8nain%e bineacerile lui Dumne6eu, ceea ce 3r&e;ii
&bişnuie)c mereu )ă acă' 4iindcă şi I)aia, vrnd )ă 8i &)ndea)că 3e ei, mai 8n%i v&rbeş%e
de)3re cin)%ea 3e care Dumne6eu a da%7& iudeil&r )criind a)%el< =@răni%7am eci&ri şi i7am
cre)cu%, dar ei 7au le3ăda%?2(' Fi aici, aşadar, 3rin%r7& )ingură e>3re)ie, 3r&e%ul ara%ă
bineacerile de la Dumne6eu 3en%ru neamul &amenil&r'
Omul 8n cin)%e iind n7a 3rice3u%' Fi ce numeş%e cin)%eK Au6i71 3e el 8n al% 3)alm 6icnd<
=icş&ra%u7l7ai 3e dn)ul cu 3u;in a;ă de 8ngeri, cu )lavă şi cu cin)%e l7ai 8ncununa% 3e el?*0'
Fi a3&i, %lcuind ce e)%e cin)%ea acea)%a, adaugă< =T &a%e le7ai )u3u) )ub 3ici&arele lui, &ile şi
b&ii, %&a%e, 8ncă şi d&bi%&acele cm3ului, 3ă)ările cerului şi 3eş%ii măril&r cele ce )%răba%
cărările măril&r?*1' Căci e)%e cea mai mare cin)%e aceea de a i )e 8ncredin;a )%ă3nirea 3e)%e
%&a%e cele vă6u%e, celui care nu a ăcu% nimic 3en%ru a & meri%a' Căci 8nain%e de a71 ace 3e
&m, Dumne6eu a 6i)< =$ă acem &m du3ă chi3ul şi a)emănarea #&a)%ră?*2' A3&i, %lcuind
=du3ă chi3ul? a adăuga%< =ca )ă )%ă3nea)că 3eş%ii mării, 3ă)ările cerului, animalele
d&me)%ice?**' Fi 3e acea)%ă ă3%ură mică, de %rei c&;i, mai mică dec% animalele 8n 3rivin;a
3u%erii
2( I)' 1, 2'
*0 !)' ., /'
*1 !)' ., +7.'
*2 4ac' 1, 2/'
** 4ac' 1, 2/'
%ru3ului, 3rin 8nrudirea ra;iunii, a ăcu%7& mai 8nal%ă dec% %&a%e, dăruindu7i un )ule% ra;i&nal,
ceea ce e)%e d&vada celei mai mari cin)%iri' Căci 3rin acea)%a &mul a 6idi% şi ce%ă;ile, a
)%răbă%u% şi marea şi 3ămn%ul l7a 8nrumu)e;a%, şi a de)c&3eri% mul%e meş%eşuguri şi a
8mbln6i% animale )ălba%ice, şi ceea ce e)%e mai mare dec% %&a%e şi cel din%i din%re daruri,
e)%e că l7a cun&)cu% 3e 4ăcă%&rul lui, 3e Dumne6eu, şi a &)% c&ndu) )3re vir%u%e şi a de&)ebi%
ceea ce e)%e bun de ceea ce nu e)%e a)%el' $ingurul din%re cele vă6u%e care )e r&agă lui
Dumne6eu, )ingurul care )7a bucura% de de)c&3eriri' $ingurul care a cun&)cu% mul%e din%re
cele negrăi%e, care a &)% 8nvă;a% cele din ceruri' !en%ru el a &)% ăcu% 3ămn%ul, 3en%ru el

cerul, 3en%ru el )&arele şi )%elele, cur)ul lunii şi an&%im3urile, 3en%ru el r&adele cm3ului,
3en%ru el 3&mii şi 3lan%ele şi )3eciile de animale, 3en%ru el 6iua şi n&a3%ea, 3en%ru el au &)%
%rimişi a3&)%&lii şi 3r&e;ii, 3en%ru el au &)% %rimişi 8ngerii'
Dar 3en%ru ce %rebuie )ă )3un mai mul%eK Căci nu e)%e cu 3u%in;ă )ă %recem 3rin %&a%e' !en%ru
el, 4iul cel nul #ă)cu%, 4iul lui Dumne6eu $7a ăcu% &m şi $7a ră)%igni% şi $7a 8ngr&3a%, şi
minunile acelea 8nric&şă%&are de du3ă 8nviere 3en%ru el )7au lucra%' !en%ru el )7a da% legea,
3en%ru el raiul, 3en%ru el 3&%&3ul' Căci ace)%a e)%e cel mai mare chi3 al cin)%ei 3en%ru &m, de
a i 8ndre3%a% şi 3rin bineaceri, şi 3rin 3ede3) e' !en%ru el au avu% l&c mii de ic&n&mii 8n vre 7
murile de mai 8nain%e' Fi 8n)ăşi udeca%a cea vii%&are va i %&% )3re cin)%ea &mului' De aceea şi
I&v 6ice< =Ce e)%e &mul că l7ai adu) 3e el la udeca%ăK?*' !recum )3une 8n al%ă 3ar%e şi
3)almi)%ul< =Ce e)%e &mul, că7i amin%eş%i de elK?*-' !en%ru &m, iarăşi Cel nul nă)cu% va
veni dndu7i mii de bună%ă;i' !e unele dea i le7a da% 3rin b&%e6 şi 3rin $in%ele Taine şi 3rin
* I&v 1, *'
*- !)' ., -'
al%e )luiri şi a um3lu% 3ămn%ul şi de al%e minuni' !e al%ele a ăgădui% )ă i le dea< 8m3ără;ia
ceruril&r, via;a veşnică, )ă 8i acă m&ş%eni%&ri ai Lui şi )ă 8i 3regă%ea)că )ă 8m3ără%ea)că
8m3reună cu El' De aceea şi $n%ul !avel 6icea< =Dacă răbdăm 8m3reună cu El, v&m şi
8m3ăra;i 8m3reună cu El?*/' Ace)%ea )&c&%ind 8n%ru )ine 3r&e%ul, 3e bună dre3%a%e c&m3ară
cu d&bi%&acele 3e cei care au le3ăda% 3rin rău%a%ea l&r a)emenea n&ble;e şi au c&b&r% )inguri
la 3a%imile acel&ra' 4ac acea)%ă c&m3ara;ie ade)e&ri şi ceilal;i 3r&e;i, v&ind ca 3rin
c&m3ara;ie )ă ruşine6e 3e a)cul%ă%&rul neruşina%' Fi unul 6ice< =Ei )un% cai 8ngrăşa;i şi iecare
nechea6ă du3ă emeia a3r&a3elui?*+' Iar al%ul< =5&ul 8şi cun&aş%e )%ă3nul şi a)inul ie)lea
d&mnului )ău, dar I)rael nu ă cun&aş%e?*., 6icnd şi mai a)3ru dec% David' 4iindcă David
)3une< Ală7%ura%u7)7a d&bi%&acel&r cel&r ără de min%e şi )7a a)emăna% l&r' Iar I)aia )3une că
aceş%ia )7au ăcu% mai ără de min%e dec% animalele căci acelea =8l cun&)c 3e )%ă3nul l&r,
dar I)rael nu ă cun&aş%e?'
.' Iar 8n al%ă 3ar%e, un al% bărba% 8n;ele3% , ară%nd că leneşul şi cel că6u% 8n %rndăvie şi )%rica%
de ea e)%e mai 3re&) de urnici, 8l %rimi%e la ele )ă 8nve;e )ă muncea)că< =Du7%e leneşule, la
urnică şi ve6i căile ei' Căci aceea nu are nici mai mare 3e)%e ea, nici 8ndrumă%&r, nici nu e)%e
)ub )%ă3n, 8şi 3regă%eş%e de cu vară hrana ei şi 8şi )%rnge la )eceriş mncare?*(' Fi iarăşi
3&runceş%e )ă )e ducă la albină< =$au mergi la albină şi ve6i c% e de harnică şi ce lucrare
i)cu)i%ă )ăvrşeş%e' unca ei & &l&)e)c )3re )ănă%a%e şi regii şi &amenii de rnd?0' Al%ul

6ice< =Că3e%eniile ei )un% ca lu3ii Arabiei?1'


*/II Tim' 2,12'
*+ Ier' -, .'
*. I)' 1, *'
*( !ilde /, /7.'
0 !ilde /, /7.'
1 $&r' *, * S$e3%uagin%a'
=Fe6u%7ai 3en%ru ei ca un c&rb 8n 3u)%iu?2' Iar iul lui _aharia< =Fer3i, 3ui de vi3ere, cine v7
a ară%a% )ă ugi;i de mnia ce va )ă ieK?*' Fi al%ul iarăşi< =Cl&ce)c &uă de şar3e şi ur6e)c
3n6ă de 3ăianen?' In al%ă 3ar%e, 8n)uşi David 6ice< =Henin de a)3idă )ub bu6ele l&r?-' Fi
iarăşi< =nia l&r du3ă a)emănarea şar3elui?/' Căci aşa e)%e na%ura rău%ă;ii' !e cel ce are
a%% de mari cununi, 8l c&b&ară la 8nrudirea cu d&bi%&acele' De aceea şi 8n 3)almul de a;ă
3r&e%ul alege d&uă eluri de rău%a%e, lă)nd 3e a)cul%ă%&r )ă le enumere 3e celelal%e'
Ce e)%e mai nebune)c dec% un &m care )%răba%e lumea 8n%reagă 6adarnic, 3unndu7şi ca3ul 8n
3rimedie, ca )ă adune b&gă;ii ne)rşi%e nu 3en%ru el, ci 3en%ru al;ii 3e care nu 8i ş%ie,
ade)e&ri chiar duşmani şi unel%i%&riK Fi bine a 6i)< Fi v&r lă)a )%răinil&r b&gă;ia l&r' Ce e)%e
mai nebune)c dec% acea)%a< du3ă ce au răbda% %rudele şi 3ăca%ele care vin din adunarea b&gă7
;iil&r, )ă la)e al%&ra bucurarea de ele' A3&i la iubirea de argin% adaugă şi )lava deşar%ă 3e care
le c&ndamnă cu mul%ă 3u%ere< #umi%7au cu numele l&r 3ămn%urile l&r' Iarăşi, ce nebunie mai
mare dec% acea)%a 3&a%e i )ă7şi 8ncredin;e6e mem&ria l&r şi )lava l&r 3ie%rel&r, lemnel&r şi
ma%eriei ne8n)ule;i%eK Căci au ruina% amilii 8n%regi, au a)u3ri% 3e văduve şi 3e &rani, ca )ă
c&n)%ruia)că 3ala%e )%răluci%&are 3en%ru viermi, ca )ă c&n)%ruia)că măre;e m&numen%e
)%ricăciunii şi m&liil&r, gndind că nemuri%&are va i mem&ria l&r 3rin ele, 8n vreme ce ace)%e
m&rmin%e nu le v&r 3u%ea 3ă)%ra 8n%regi %ru3urile, nici 3en%ru )cur%ă vreme'
Acea)%ă cale le e)%e )min%eală l&r' Care e)%e acea)%ă cale, )3une7mi mieK $%rădania 3en%ru
a)emenea lucruri, %ruda 6adarnică, mul%a nebunie du3ă b&gă;ii, be;ia ne)ă;i&a)ă de )lavă'
< Ier' *, *' - %' *, +'  I)' -(,-'  !)' 1*, *' U !)' -+, '
Fi mai 8nain%e de 3edea3)a vii%&are, 8ncă de aici, acea)%ă cale li )e ace l&r )min%eală şi
3&%icneală' #u mică e)%e )min%eala, nu mică e)%e 3&%icnirea, nu mică 3iedică e)%e acea)%ă cale
3en%ru lucrarea vir%u;ii' De aceea )3une< Acea)%ă cale le e)%e )min%eală l&r' Fi bine 6ice că
acea)%ă cale e)%e )min%ea lă' Ei 3e ei 8nşişi )e leagă, 3e ei 8nşişi )e 8m3iedică' Fi du3ă ace) %ea
bine v&r 3lăcea 8n gurile l&r' Cea mai cum3li%ă rău%a%e şi 3ricină a cel&rlal%e rău%ă;i acea)%a

e)%e, cum )7a )3u)' Căci cei ce au ăcu% a)emenea 3ăca%e, care au ăcu% a%%ea rele, şi care
a)%el )7au 8nd&bi%&ci% 3nă la nebunie, )e erice)c 3e ei 8nşişi, )e admiră, )3un că )un%
vrednici de a i 3i6mui;i şi )e c&m3lac 8n a3%ele l&r' Cnd rău%a%ea mai e)%e şi lăuda%ă de
8nşişi cei ce & lucrea6ă, gndeş%e7%e c% de mare )3&rire 3rimeş%e 3&%a cea rea' Căci rău%a%ea
deşi e)%e ur%ă, ade)ea &căr%ă şi mu)%ra%ă, deşi biciui%ă de mu)%rările c&nş%iin;ei, 8nl&reş%e cu
neruşinare şi )e măreş%e 3e 6i ce %rece' Fi cum nu )e v&r ră%ăci cnd nu va mai i nici &
3iedică 8n calea rău%ă;ii, nici &)nda, nici mu)%rarea c&nş%iin;ei, nici re3r&şurile, nici
3&căin;a, nici ruşinea, nici 3ln)ul, nici lacrimile, ci dim3&%rivă, cei care & lucrea6ă )e v&r
ăli cu ea şi 8şi v&r ;e)e laude şi )e v&r )&c&%i mai buni dec% al;ii, 9căci ace)%a e)%e )en)ul Fi
du3ă acea)%a bine v&r 3lăcea 8n gurile l&r:K Căci )un% a%% de nebuni, a%% de ră%ăci;i, 8nc% şi
du3ă 8m3linirea 3&%ei l&r, ei )e laudă, )e 8nal;ă şi )e c&m3lac 8n a3%a l&r, cnd mai ale)
a%unci, vă6nd ărădelegea l&r, ar %rebui )ă )e ruşine6e' Căci aşa e)%e 3ăca%ul< 8nain%e de a71
)ăvrşi, 8şi a)cunde ur;enia, ma)cndu7şi )3urcăciunea 3rin be;ia 3lăcerii' Dar de 8nda%ă ce a
&)% )ăvrşi%, 3lăcerea 3&%ei )e re%rage 3u;in c%e 3u;in şi a%unci vine mu)%rarea c&nş%iin;ei
care biciuieş%e cuge%ul şi a%unci )e ara%ă %&a%ă vă%ămarea lui' Dar aceş%ia nici du3ă ce au
)ăvrşi% 3ăca%ul nu )im% vre& mu)%rare, ci cnd văd b&gă;ia mărindu7)e , m&rmin%ele ridica%e,
ace)%e 6adarnice m&numen%e 8năl;a%e, %rebuind mai cu )eamă a%unci )ă )e 3&căia)că şi )ă
)u)3ine, ei şi du3ă a3%ă,
!)almul .
2,*+
şi du3ă )ăvrşirea 3ăca%ului, mai rău )e 8mb&lnăve)c' Dar du3ă ce %rec ale l&r, urmea6ă
3ede3)ele lui Dumne6eu'
(' Dar cei care )e &)nde)c 3e ei 8nşişi 3en%ru %&a%e c%e au 3ăcă%ui%, evi%ă udeca%a lui
Dumne6eu, 3recum 6ice şi $n%ul !avel' =Căc i de ne7am i udeca% n&i 8nşine, nu am mai i
udeca;i?J' Dar 3ăcă%&şii care nu )e 3&căie)c, care nu 8şi &)nde)c 3ăca%ele 8şi a%rag a)u3ra
l&r 3ede3)e a)3re de la Dumne6eu' A)cul%ă ce v&r 3ă;i cei care ră3e)c bunuri )%răine )au
chel%uie)c ără &l&) averile 3r&3rii, 3e care )7ar i cuveni% )ă le 8m3ar%ă )ăracil&r, iar ei le
chel%uie)c 3e m&rmin%e, viermi şi m&lii, şi nu )e 3&căie)c de cele )ăvrşi%e, ci rămn b&lnavi
incurabili' Ce v&r 3ă;i, deciK Dumne6eu 8i va 3reda &)ndei' De aceea a adăuga%< Ca niş%e &i
8n iad )un% 3uşi' &ar%ea 8i va 3aş%e 3e ei' Aici nu blnde;ea )e ara%ă 3rin numele de &i 9căci
ce e)%e mai crud dec% aceia căr&ra nu le 3a)ă de )ăracii g&i, de )%&macuri le %&3i%e de &ame,
8n %im3 ce ei c&n)%ruie)c ca)e )%ricăciunii, vierm il&r şi m&liil&rK:, ci ara%ă uşurin;a 3ieirii l&r,

ra3idi%a%ea nimicirii l&r, şi c% de uş&r v&r cădea 8n minile duşmanil&r l&r' Căci nimic nu e)%e
mai )lab dec% &mul 8n)&;i% cu rău%a%ea' Ceea ce şi aceş%ia v&r 3ă%imi' Fi a)%el v&r i ucişi,
a)%el v&r 3ieri cu %&%ul şi )e v&r duce 8n iad cu uşurin;ă, de 8nda%ă, ca &ile la unghiere'
Acea)%a e)%e m&ar%ea, )au mai bine 6i) ceva mul% mai rău dec% m&ar%ea' Căci du3ă un a)%el
de )rşi%, urmea6ă & m&ar%e veşnică şi )e 3are că nu 3leacă 8n )nul lui Avraam, nici 8n vreun
al% l&c, ci 8n iad, care e)%e numele 3ede3)ei, al &)ndei, al nimicirii' Fi aici )rşi%ul l&r e)%e
ără )lavă şi di)3re;ui%, iar dinc&l& 8i aş%ea3%ă un l&c de &)ndă'
La el şi n&i avem &biceiul )ă )3unem de)3re cineva care a 3ieri% )ubi% că a muri% ca un miel'
4iindcă a %răi% ca un animal, ca un animal a şi 3ieri%, neavnd nădede bună 3en%ru cele
vii%&are' Fi 8ncă nu numai acea)%a, ci aş%ea3%ă numai cele rele' &ar%ea 8i va 3aş%e 3e ei' Aici
mi )e 3are mie că numeş%e
I C&r' 11, *1'
m&ar%e 3ier6ania de dinc&l&, 3edea3)a, 3recum )3une şi 8n al%ă 3ar%e< =$ule%ul care
3ăcă%uieş%e )e va 3ierde??, ară%nd 3edea3)a, iar nu că )ule%ul 3iere' Fi 3r&e%ul rămne la
)en)ul me%a&ric al cuvn%ului' 4iindcă a v&rbi% de &i ara%ă şi 3ă)%&rul l&r' Cine e)%e ace)%aK
Hiermele cel venin&), 8n%unericul cel ără de )rşi%, legă%urile cele nede6lega%e, )crşni7rea
din;il&r' He6i că )un% din %&a%e 3ăr;ile &)ndi;iK 8n %im3ul vie;ii )un% &)ndi;i că 8n calea
vir%u;ii au &)% 8m3iedica;i, că )7au ăcu% r&bi şi )u3uşi rău%ă;ii, că )7au &)%eni% cu %rudă
ne&l&)i%&are şi vrednică de r)' 8n m&ar%e, iindcă au muri% )im3lu şi ca la 8n%m3lare' 8n
vremea de du3ă m&ar%e, că v&r i ;inu;i 3ururea de )%ricăciune' Fi 8i v&r )%ă3ni 3e ei cei
dre3;i diminea;a' 4iindcă mul;i din%re cei mai gr&)&lani şi mai ne)im;i%&ri dec% 3ie%rele nu
au nici & nădede clară cu 3rivire la cele vii%&are, nici măcar una vagă, ci )un% a3leca;i numai
)3re cele 3re6en%e şi )3re cele vă6u%e, 8i %re6eş%e 3e unii ca aceş%ia 3rin enigme' Du3ă ce a
ară%a% 3e )cur% ce 8i aş%ea3%ă 8n vii%&r, iarăşi mu%ă cuvn%ul la di)3re;ul şi 3edea3)a ce 8i a%inge
chiar din via;a acea)%a, ară%nd )lăbiciunea l&r, li3)a l&r de val&are, di)3re;ul cu care )un%
ac&3eri;i' Chiar dacă ar i de mii de &ri b&ga;i şi ar i 8ncinşi cu 3u%ere, 3en%ru &amenii
vir%u&şi nu )un% dec% niş%e r&bi' De aceea 6ice< Fi7i v&r )%ă3ni 3e ei cei dre3;i diminea;a,
adică degrab, ne8nce%a%, neavnd nev&ie 3en%ru acea)%a nici de %im3, nici de &)%eneală, nici de
vre& aş%e3%are' Căci aşa e)%e irea lucruril&r ca rău%a%ea )ă )e )u3ună vir%u;ii şi )ă )e %eamă de
ea, chiar dacă ar avea mii de gă%eli, iar vir%u%ea ar i g&ală şi lu3%nd 3rin ea 8n)ăşi' Fi %&%uşi
vedem c&n%rariul, că cei răi 8i )%ă3ne)c 3e cei dre3;i' $ă nu luăm 8n c&n)iderare er&area cel&r
mul;i, căci acea)%a e)%e & 3reudeca%a 8nşelă%&are'

$ă e>aminăm lucrurile du3ă drea3%a udeca%ă' $ă 3re)u3unem un 8m3ăra% rău şi un )lui%&r


bun )au mai degrabă, dacă vrei, )ă alegem un al% e>em3lu mai relevan%' $ă
Ie6' 1., 20'
3re)u3unem deci un 8m3ăra% rău şi un &m )im3lu bun, )ă vedem cine e)%e )%ă3nul cuiK Fi
unde )%răluceş%e adevăra%a )%ă3nie , cine e)%e cel ce )%ă3neş%e şi cine e)%e cel )%ă3ni%K Cum
v&m ş%i acea)%aK $ă 3re)u3une m că 8m3ăra%ul 8i 3&runceş%e acelu i &m )im3lu un lucru rău şi
3lin de ră%ăcire' Ce va ace &mul cel bun şi )u3u) 8m3ăra%uluiK #u numai că nu va ceda, nici
nu va a)cul%a, ci va 8ncerca şi 3e cel ce i7a da% 3&runca )ă 8l aba%ă de la h&%ărrea lui de mai
8nain%e, chiar dacă ar %rebui )ă m&ară 3en%ru a)%a' Cine e)%e deci liberK Cel ce ace ce v&ieş%e
şi nici de 8m3ăra%ul nu )e %eme, )au e)%e liber cel di)3re;ui% de )u3u)ul luiK Dar ca )ă nu dăm
aici un e>em3lu general, )3une7mi, )&;ia lui !u%iar, egi3%eanca, nu era reginăK #u )%ă3nea
3e)%e %&% Egi3%ulK PTu avea de )&; un regeK #u era 8ncin)ă cu mul%ă 3u%ereK Dar I&)i, cine
eraK #u era &are un r&bK n )clavK #u era &are un )lui%&r vnd u%K Iar acea)%ă emei e nu )7a
8narma% cu %&a%e armele 8m3&%riva %nărului şi nu al%uia i7a 8ncredin;a% ră6b&iul, ci ea 8n)ăşi a
veni% 8n linia de bă%aieK Cine era a%unci in r&bie şi cine 8n liber%a%eK Ceea ce 8l ruga şi 8l
im3l&ra, iind r&abă nu unui &m, ci celei mai rele 3a%imi )au acela care, di)3re;uind şi cunună
8m3ără%ea)că, şi )ce3%ru, şi 3ur3ură, şi %&a%ă 3&m3a 8m3ără%ea)că, a re%e6a% %&a%e unel%irile eiK
Oare nu a 3leca% ruşina%ă ără a i a)cul%a%ă, ăcndu7)e iarăşi r&abă unei al%e 3a%imi, mnia
&arbă şi ră6bunareaK Iar acela a ieşi% avnd 3e ca3 mii de cununi, ară%nd 8n )clavia lui &
liber%a%e care )%răluceş%e mai măre;'
10' Căci nimic nu e)%e a%% de liber 3recum vir%u%ea şi nimic nu e)%e a%% de 8nr&bi%&r ca
3ăca%ul' De aceea şi 8n al%ă 3ar%e 6ice cineva< =$lui%&rul 8n;ele3% va )%ă3ni 3e)%e )%ă3nii cei
ără de min%e?(' Căci aşa cum un 3ri6&nier, chiar dacă ar avea mii de b&gă;ii, 3rin a3%ul că
e)%e 3ri6&nier, e)%e mai uş&r de 3rin) de că%re %&;i, la el şi cel r&bi% de 3a%imi e)%e mai vrednic
de di)3re; dec% & 3n6ă de 3ăianen'
J !ilde 1+, 2 S$e3%uagin%a'
Dar 8n ră6b&iK #u 8i vedem 3e cei 3u%ernici )%ă3nindK Dar 8n %reburile 3ublice şi )a%uriK
Oare nu cuvin%ele acel&ra rămn, chiar dacă nu ar i nimeni )ă le a)cul%eK Dar du3ă acea)%ă
via;ăK Oare b&ga%ul nu cere el, ca un cerşe%&r, & 3ică%ură de a3ă şi nu 3rimeş%e, iar )ăracul,
iindcă 8n via;a acea)%a a &)% 3lin de rvnă şi de vir%u%e, nu e)%e 8n cea mai mare ericire,
8m3ăr%ăşind )%area lui AvraamK Dar a3&)%&liiK #u erau ei 8n lan;uri, biciui;i, 3ă%imind mii de
lucruri 8nric&şă%&are, dar biruind a)u3ra cel&r ce7i )%ă3neauK Gndeş%e7 %e 8n ce 8ncurcă%ură

8i 3uneau 3e aceia 8nc% 6iceau< =Ce v&m ace ace)%&r &ameniK?-0, cu %&a%e că ei 8i ;ineau
lega;i şi 8i )ileau )ă c&m3ară 8n %ribunalele l&r' nii aveau rnduială de udecă%&ri şi
dregă%&ri, ceilal;i erau 8n rnduială de acu6a;i, şi %&%uşi a3&)%&lii erau cei ce biruiau 3e
ceilal;i' Fi 3re%u%indeni, dacă cerce%ea6ă cineva cu a%en;ie, va vedea că cel vir%u&) 8l
)%ă3neş%e 3e cel rău, nu avnd & 3u%ere al)ă 3recum a cel&r mul;i, şi 8nşelă%&are şi uş&r de
re)3in), ci una %emeinică şi neclin%i%ă'
Fi au%&rul l&r )e va 8nvechi 8n iad, adică va )lăbi' Ceea ce )3une acea)%a e)%e< #u numai că
aici v&r i uş&r de 8nvin), neiind nimeni )ă 8i au%e, nimeni )ă le 8n%indă mna, ci lucru şi mai
cum3li% 8ncă, nici dinc&l& nu v&r avea 3e cineva care )ă le 8n%indă mna, )ă 8i a3ere şi )ă 8i
au%e şi )ă 8i mngie 8n 3edea3)a l&r' La el, nici eci&arele cele 8n;ele3%e nu au 3u%u% cu
nimic )ă au%e 3e cele nebune, nici Avraam 3e b&ga%, nici #&e, I&v şi Daniel 3e iii şi iicele
l&r, căci )e va 8nvechi 8n)eamnă =va )lăbi?, =va 3ieri?' Căci 8nvechirea şi 8mbă%rnirea )un%
a3r&a3e de 3ieire' Din )lava l&r au &)% )c&şi' Adică au &)% )c&şi din ceea ce rvneau cel mai
mul% şi 3en%ru care au ăcu% şi lucra% %&a%e, 8nc% şi du3ă m&ar%e )ă )e bucure de mul%ă )lavă,
3rin b&gă;iile l&r, 3rin m&numen%e, 3rin m&rmin%e, 3rin numele 3e care şi le7au 3u) 3e
m&rmin%e, şi din acea)%a v&r cădea, ceea ce 8i 8n%ri)%ea6ă mai abi%ir,
4a3' ,1/'
incă din %im3ul vie;ii' Căci a)emenea m&numen%e )un% ble)%em 3en%ru cei ce 3ără)e)c acea)%ă
via;ă' Chiar dacă %ru3urile l&r )un% a)cun)e 8n 3ămn%, 3ie%rele dau gla) 3en%ru a le &)ndi 8n
iecare 6i cru6imea, neruşinarea, măr%uri)indu7i duşmani c&muni 3en%ru a7şi a%rage 3ururea
ble)%emele, 8nvinuirile, &)ndirile %recă%&ril&r' Ce )lavă e)%e acea)%a )ă laşi 8n urmă un
acu6a%&r care nu %ace şi care, 8n vă6ul %u%ur&r , 8şi de)chide gura şi, de a;ă cu %&;i %recă%&rii şi
cu %&;i cei ce văd ace)%e m&numen%e, ace re3r&şuri 8m3&%riva cel&r ce le7au 6idi%K Ce e)%e
a)emenea cu acea)%ă nebunie, cnd ac %&cmai acele lucruri 3rin care )e &)nde)c, 3rin care
v&r i ruşina;i, 3en%ru care v&r i 8nvinui;i' !rin ace)%ea le vin l&r ble)%eme, acu6a;ii, mii de
8nvinuiri şi de la cei nedre3%ă;i;i de ei şi de la cei căr&ra nu le7au ăcu% nici un rău'
Dar Dumne6eu va i6băvi )ule%ul meu din mna iadului cnd mă va a3uca' $3unnd
3ede3)ele cel&r răi şi 3la%a 3ăca%el&r )3une şi ră)3lă%irile cel&r buni' Ceea ce e)%e &biceiul şi
al lui David, şi al cel&rlal;i 3r&e;i ca din ambele 3ăr;i )ă 8l &rme6e 3e a)cul%ă%&r şi din
3ede3)ele 3ăca%el&r şi din ră)3lă%irile vir%u;il&r' Ace)%ea )un% 3ede3)ele acel&ra, 6ice, necin)7
%ea, %ruda 6adarnică, nebunia, r)ul şi ba%&cura, ruşinea, di)%rugerea, m&ar%ea, &)nda,

3edea3)a ără )rşi%, &cara, a3%ul de a cădea din )lavă şi din )iguran;ă şi 8n via;ă, şi 8n
m&ar%e, a3%ul de a i 8nvinui%, c&ndamna%, a nu ala nici & mngiere 8n rele' Dar cele ale
n&a)%re )un% %&a%e c&n%rare ace)%&ra, )l&b&6irea de 3edea3)ă, liber%a%ea )ule%ului, )iguran;a,
)lava, cin)%ea' !e ace)%ea %&a%e le7a e>3rima% cnd a 6i)< Dar Dumne6eu mă va i6băvi din
mna iadului cnd mă va a3uca' Iad aici numeş%e 3edea3)a, chinurile acelea de nerăbda%'
Gn7deş%e7%e c% de mari )un% cele ale cin)%ei e>3rima%e nu numai 8n ace)% ver)e%, ci şi 8n cele
ce urmea6ă' Cnd mă va a3uca, 6ice, a%unci v&i vedea mai bine dec% văd acum' Căci acum
=umblăm 3rin credin;ă, nu 3rin vedere?-1, dar =a%unci a;ă
II C&r' -, +'
că%re a;ă?*2' Cnd )ule%ul e)%e i6băvi% şi %ru3ul )e 8m3ăr%ăşeş%e de aceleaşi bună%ă;i' #u %e
%eme cnd )e va 8mb&gă;i &mul )au cnd )e va 8nmul;i )lava ca)ei lui' De vreme ce a)%el )%au
lucrurile, 3en%ru ce %e %emi de cele 3re6en%eK !en%ru ce %e 8n%ri)%e6i de )ărăcieK !en%ru ce )ă %e
%emi de cel b&ga%K Au6ind cele de)3re 8nviere, de)3re 8m3ăr;irea bună%ă;il&r şi de)3re
3ede3)irea cel&r răiK !en%ru ce %e %emi, aşadar, de umbreK Căci bună%ă;ile veşnice )un% )igure
şi )%a%&rnice, iar ace)%ea de aici )un% a)emănă%&are l&ril&r care )e ve)%ee)c' De aceea
3r&e%ul, lă)ndu7le 3e celelal%e de&3ar%e, %rece la acr&3&la relel&r, la 3&%a de b&gă;ie, căci
dacă acea)%a )e di)%ruge şi celelal%e 3a%imi )e di)%rug'
11' Fi cum )ă nu mă %em, 6ice, de cei a%% de 3u%erniciK Hremelnică e)%e 3u%erea, %ăria, de un
)ingur cea), bună)%area %rece, banii şi b&gă;ia, şi cin)%ea )un% umbră şi vi)' De aceea a
adăuga%< Că la m&ar%e nu va lua %&a%e, nici )e va 3&g&r8 cu dn)ul )lava lui' Hine m&ar%ea şi
%aie rădăcina şi c&r&ana cu run6ele cade la 3ămn% şi ca)a e)%e lă)a%ă 3radă %u%ur&r ' Ca niş%e
&i şi ca3re )e re3ed a)u3ra c&3acului că6u% la 3ămn% du3ă %ăiere' La el şi cu cei b&ga;i,
mul;i din%re duşmanii l&r, mul;i din%re 3rie%eni, mul;i din%re cei ac&3eri;i de bineaceri, cau%ă
%&;i )ă )e arunce a)u3ra bunuril&r 3e care le aveau' Fi &mul ace)%a 8mbrăca% cu a%%a 3u%ere,
avnd a%;ia 3aharnici, a%;ia bucă%ari, 3&%ire de argin% şi de aur, a%%ea 3&g&ane de 3ămn%,
ca)e, r&bi, cai, măgari, căm ile, & arma%ă de )lui%&ri, 3leacă )ingu r şi nimeni nu vine cu el şi
nici el nu 3&a%e lua nimic cu el, nici măcar veşmin%ele' Cu c% mai )%răluci%&are )un%
veşmin%ele 8n care 6ace m&r%, cu a%% mai 8mbelşuga%ă e)%e ma)a 3e care & gă%eş%e viermil&r şi
mai mul% )%rneş%e 3&%a 3rădă%&ril&r de m&rmin%e' Cu c% )e 8m3&d&beş%e mai %are, cu a%% 8şi
gă%eş%e mai mul%e &cări, chemnd şi 8narmnd 8m3&%riva lui minile 3r&ana%&ril&r de
m&rmin%e' Fi ce mai c&n%ea6ă ce )e 3e%rece du3ă m&ar%e,
-21 C&r' 1*,12'

c% %im3 aici a &)% renumi% şi )7a mări% 3nă la )rşi%K Dar mul;i nici măcar 3nă la )rşi%'
Căci mul;i unel%ind 8m3&%riva l&r, au 3ă%imi% mai cum3li% dec% mii de 3ede3)e, de3&)eda;i de
averile l&r, 8mbrăca;i 8n necin)%e şi l&cuind 8n 8nchi)&ri' Ieri era 8n car, a)%ă6i 6ace 8n lan;uri,
ieri era 8nc&nura% de mul;imea linguşi%&ril&r, acum e)%e 8nc&nura% de călăi, ieri mir&)ea a
3arumuri, a)%ă6i şir&ieş%e de )nge' Ieri )%ă%ea culca% 8n 3a%uri m&i, a)%ă6i e)%e arunca% 3e
3ămn%ul %are' Cel )lui% de %&;i, e)%e acum di)3re;ui% de %&;i' Dar chiar şi la m&ar%e i )e ace &
8nm&rmn%are )%răluci%ă ve;i 6ice' Fi ce &l&) 3en%ru el care nu mai )im%e nimicK ai mare
e)%e duh&area, mai mare )3urcăciunea, căci acea)%ă b&gă;ie 8i a%rage celui m&r% ura c&3iil&r'
Fi ve6i e>ac%i%a%ea cuvn%ului 3r&e%ului, 8n;ele3ciunea lui' Fi nu numai că 8l l&veş%e 3rin a37
%ul că 8i )3une că nu va lua cu )ine nimic, ci chiar de aici, din acea)%ă via;ă 8l de)ace de &rice
8nchi3uire şi 8i ara%ă că nu era b&ga% nici cnd )e bucura de b&gă;ie şi cnd & avea'
Căci nu i7a )3u) cnd )e va 8nmul;i )lava lui, ci cnd )e va 8nmul;i )lava ca)ei lui' Ace)%ea
%&a%e 3e care le7am enumera% n%nile, galeriile, băile, aurul şi argin%ul, caii şi măgarii, c&7
v&arele şi veşmin%ele, )un% )lava ca)ei, iar nu a &mului celui ce l&cuieş%e 8n ca)ă' Căci )lava
&mului e)%e vir%u%ea şi ea )ingură merge 8m3reună cu cel ce a d&bndi%7&' Acea)%ă )lavă a
ca)ei rămne 8n urmă' $au mai curnd nici nu rămne, ci )e di)%ruge &da%ă cu ea, neiind de
nici un &l&) celui ce a l&cui% 8n ea, iindcă acea)%ă )lavă nu era a lui'
Că )ule%ul lui )e va binecuvn%a 8n via;a lui' Du3ă ce a v&rbi% de)3re b&gă;ia lui şi de)3re
)lavă, 3r&e%ul aduce v&rba de)3re laudele lui' 4iindcă 3en%ru cei b&ga;i, )un% mul% d&ri%e
linguşelile din 3ie;e, a%en;iile 3&3&rului, laudele mul;imii, )lăvirile cele 3line de ă;ărnicie ale
n&r&dului' Li )e 3are mare lucru )ă ie a3lauda;i cnd vin la %ea%re, la &)3e;e, 8n %ribunale,
cnd numele l&r e 3e bu6ele %u%ur&r, )&c&%e)c că )un% demni de %&a%ă invidia' He6i cum
3r&e%ul ş%erge şi acea)%ă 3lăcere ca iind de )cur%ă dura%ăK 8n via;a lui, adică %&a%e ace)%e
laude, ace)%e a%en;ii durea6ă 3e dura%a ace)%ei vie;i' Fi ace)%ea 3ier &da%ă cu celelal%e, ca
unele ce )un% vremelnice şi %recă%&are' Dar )e 8n%m3lă ca ace)%e laude la )rşi% )ă )e
)chimbe 8n &3u)ul l&r cnd di)3are ma)ca ricii' T e va lăuda cnd 8i vei ace bine' He6i cum
c&ndamnă 3nă şi bineacerile l&rK Tu 8l linguşeş%i şi 8i dai a%en;ie, & a%en;ie mincin&a)ă şi
%recă%&are, 3lină de ă;ărnicie' Iar acela 8;i va i recun&)că%&r cum3ărnd de la %ine a3%ul de
a7i ace cele care 8i )un% 3e 3lac lui şi a%unci 8%i va mul;umi %ie' Căci acea)%a 8n)eam nă Te va
lăuda
Yii
cnd 8i vei ace bine' Căci nu a )3u) =cnd 8i vei ace ceva &l&)i%&r?, ci cnd 8i vei ace acele

lucruri care 8i )un% 3lăcu%e lui, ară%nd că vă%ămare a vine a%% din linguşirile mincin& a)e, c%
şi din )erviciile 3rimedi&a)e 3e care i le aci'
In%ra7va 3nă la neamul 3ărin;il&r lui şi 3nă 8n veac nu va vedea lumină' Fi &mul, 8n cin)%e
iind, nu a 3rice3u% ală%ura%u7)7a d&bi%&acel&r cel&r ără de min%e şi )7a a)emăna% l&r' Ha in%ra,
adică va imi%a rvna 3ărin;il&r lui, şi iind din 3ărin;i răi, urmea6ă rău%a%ea l&r' $au 3u%em
8n;elege şi al%el ace)% 3a)a, dacă nu a ăcu% ceva bun, )e va ala că b&gă;ia nu i7a &l&)i% la
nimic' Ha lă)a 3e cei dinain%ea lui )ă 6acă 8n 3ulbere 3nă la udeca%ă şi nici nu va 3u%ea
vedea lumina du3ă legea irii' A3&i re3e%ă cele )3u)e mai 8nain%e 6icnd< Fi &mul, 8n cin)%e
iind, nu a 3rice3u% ală%ura%u7)7a d&bi%&acel&r cel&r ără de min%e şi )7a a)emăna% l&r' nul ca
ace)%a, care a muri% a)%el, care, ără )ă i &l&)i% cum )e cuvine b&gă;ia lui, nu )e de&)ebeş%e
cu nimic de animale, iindcă nu cun&aş%e cin)%ea 3e care a 3rimi%7& de la Dumne6eu,
a)emănndu7)e cu animalele a căr&r via;ă )e )rşeş%e cu m&ar%ea, de care )ă im i6băvi;i şi
n&i, 8nvă;ă%&ri şi 8nvă;ăcei 8n @ri)%&) Ii)u) D&mnul n&)%ru, Căruia ie )lava şi 3u%erea 8n vecii
vecil&r' Amin'
!)almul (
Dumne6eul dumne6eil&r, D&mnul, a grăi% şi a chema% 3ămn%ul, de la ră)ări%ul )&arelui 3nă
la a3u)'
1' Fi 8n al%ă 3ar%e 6ice 3r&e%ul< =Dumne6eu a )%a% 8n adunare de dumne6ei?1' Fi iarăşi< =Eu
am 6i), dumne6ei )un%e;i?2' Fi $n%ul !a vel< =Căci deşi )un% aşa76işi dumne6ei, 3recum şi
)un% dumne6ei mul;i şi d&mni mul;i?*' Fi &i)e< =!e dumne6ei )ă nu7i grăieş%i de rău?' Fi
8n al%ă 3ar%e< =Hă6nd iii lui Dumne6eu iicele &amenil&r?-' Fi iarăşi David< =cel ce va
ble)%ema 3e Dumne6eu 8şi va ag&ni)i 3ăca%, iar cel ce huleş%e numele D&mnului va i uci) cu
3ie%re?/' Fi iarăşi< =Dumne6eii cei care nu au ăcu% cerul şi 3ămn%ul v&r 3ieri de 3e 3ămn%
şi de )ub ceruri?+' !e cine ara%ă 3rin ace)%e numiri 8n acele măr%urii şi 3e cine numeş%e aici
dumne6eiK !e că3e%enii' De aceea şi adaugă< =!e dumne6ei nu 8i vei grăi de rău şi 3e
că3e%enia 3&3&rului %ău nu & vei huli?.' 8i numeş%e dumne6ei şi 3e cei care )un% nă)cu;i din%r7
un 3ărin%e vir%u&)' Fi iindcă En&h a ăcu% d&vada mul%ei vir%u;i a &)% numi% cu numele de
dumne6eu' Iar %&;i cei nă)cu;i din el şi urmaşii ra%elui )ău )un% numi;i iii lui Dumne6eu,
iindcă au avu% 3ărin%e un &m vir%u&)' Căci 6ice, =au 8nce3u% )ă ie numi;i
1 !)' .1,1' 2!)' .1,/' *1 C&r' ., -'
 leş' 22, 2. S$e3%uagin%a'
- 4ac' /, 2'

/ Lev' 2,1-71/ S$e3%uagin%a'


+ Ier' 10,11'
. leş' 22, 2.'
cu numele lui Dumne6eu?(' 8l numeş%e a)%el şi 3e 3&3&rul iudeil&r, cin)%i% cu acea)%ă
denumire, cnd a 6i)< =Dumne6ei )un%e;i şi ii ai celui !rea8nal%?111' =I)rael e)%e 4iul eu,
8n%i nă)cu%ul eu?11' Căci numeş%e 3&3&rul l&r a)%el din 3r&3ria Lui iubire de &ameni' Aşa
)e e>3lică şi< =cel ce va ble)%ema 3e Dumne6eu 8şi va ag&ni)i 3ăca%?12 adică cel ce grăieş%e
de rău 3e & că3e%enie 3ăcă%uieş%e' =Iar cel ce numeş%e1, numele D&mnului )e va ucide cu
3ie%re?1 adică acela care a%ribuie numele adevăra%ului Dumne6eu cel&r ce nu )un% dumne7
6ei' 4iindcă ace)% 3ăca% e)%e de neier%a% şi de aceea 3edea3)a 3en%ru el e)%e cum3li%ă' Dar şi
6eii elinil&r )un% numi;i dumne6ei nu 3en%ru a7i cin)%i, nici 3en%ru a c&n)acra numirea , ci din
3ricina 8nşelării cel&r ră%ăci;i care i7au numi% a)%el' De aceea şi $n%ul !avel 6ice< =Căci
deşi )un% aşa76işi dumne6ei?1*, ară%nd că nici nu )un%, nici nu meri%ă numirea du3ă cin)%e'
Aşadar, aici de)3re cine 6ice Dumne6eul dumne6eil&rK ie mi )e 3are că e)%e v&rba de)3re
dumne6eii elinil&r, nu ca unii care )un% cu adevăra% dumne6ei, ci ca unii ce )un% 3re)u3uşi a i
a)%el de că%re cei ră%ăci;i' Dar şi iindcă iudeii erau gr&)&lani şi nu erau )l&b&6i;i cu %&%ul din
id&la%rie, ci erau 8ncă a%raşi de id&li, avnd rămăşi;e ale vechii
( 4ac' , 2/' Ace)% ver)e% e)%e %radu) de 5iblia )in&dală al%el< =A%unci au 8nce3u% &amenii a
chema numele D&mnului Dumne6eu?' In%er3re%area $n%ului I&an validea6ă %raducerea
li%erală a ace)%ui ver)e% unde cAeTcOcu e)%e un inini%iv 3a)iv, care im3une & %raducere
c&re)3un6ă%&are< )ă ie numi;i cu numele lui Dumne6eu'
10 !)' .1,/'
11 leş' , 22'
12 Lev' 2,1-71/'
1* $e3%uagin%a, / %:% &v&ud;Zv %& &v&ua u3i&u, li%' Cel ce numeş%e numele D&mnului'
Tlcuirea $n%ului I&an 8ndre3%ă;eş%e %raducerea li%erală a ragmen%ului, =cel ce a%ribuie
numele D&mnului cel&r care nu )un% dumne6ei?'
1 Lev' 2,1-' 1*1 C&r' ., -'
ărădelegi şi de aceea David le cură;ă min%ea, ară%nd că e)%e şi Dumne6eul acel&ra' E)%e şi
)%ă3nul dem&nil&r, vreau )ă 6ic al irii l&r, nu al lucrării l&r, căci ei 8nşişi )un% re)3&n)abili
de rău%a%ea l&r'
Dar mi )e 3are mie că ace)% 3)alm e)%e lega% de cel 3receden%' Căci aici )e )crie mu)%rarea şi

c&ndamnarea cel&r ră%ăci;i, iar dinc&l& cheamă lumea 8n%reagă )ă audă, iar aici cheamă 8n)ăşi
elemen%ele 8n%in)e 8n %&% 3ămn%ul' Al%ul e)%e %ea%rul aici, al%ul audi%&riul' Dinc&l& neamurile,
3ămn%enii, b&ga%ul şi )ăracul' Aici cerul şi 3ămn%ul II aduce 3e 8n)uşi Dumne6eu )ă )%ea la
udeca%ă cu 3&3&rul iudeu' De aceea şi mai mare %rebuie )ă ne ie a%en;ia' 4ace acea)%a şi un
al% 3r&e% care 8l aduce 3e Dumne6eu )ă )e udece cu 3&3&rul $ău şi 8n chi3 de udecă%&ri
3une văile şi %emeliile 3ămn%ului< =A)cul%a;i, deci, 6ice D&mnul< a)cul%a;i văil&r şi v&i
%emelii ale 3ămn%ului' Că D&mnul e)%e 8n udeca%ă cu 3&3&rul )ău şi va grăi 8m3&%riva lui
I)rael?1/' Fi iarăşi< =$e va udeca cu v&i şi cu iii iil&r v&ş%ri?1+' Fi 3re%u%inde ni 8n $cri3%uri
)e 3&a%e vedea ace)% )%il igura% care e)%e im3re)i&nan% şi vrednic de iubirea de &ameni a lui
Dumne6eu' Căci )e ara%ă negrăi%a Lui bună%a%e, iindcă )e c&b&ară 8n%r7a%%, 8nc% )ă )e udece
cu &amenii'
Din $i&n e)%e buna cuviin;ă a rumu)e;ii Lui' $3u)a acea)%a are ceva şi 3r&e%ic, şi i)%&ric'
Căci bună cuviin;a Lui )7a manie)%a% şi 8n Hechiul Te)%amen%' Căci ac&l& era %em3lul şi
$n%a $in%el&r, %&a%e cerem&niile, in)%i%u;iile vechii rnduieli de lege şi mul;imea 3re&;il&r,
şi er%ele, şi arderile de %&%, şi cn%ările )in%e, şi 3)alm&diile şi %&a%e celelal%e erau ac&l&,
3recum şi chi3ul cel&r vii%&are e)%e de)cri) mai 8nain%e 8n acelea' 4iindcă şi cnd adevărul a
veni% 8n lume, %&% de ac&l& şi7a lua% 8nce3u%ul' Ac&l& şi Crucea a )%răluci%' Ac&l& )7au 3e%recu%
miile de minuni' De aceea 6ice I)aia, )criind
1/ ih' /, 2'
1+ Ier' 2, ('
de)3re legea #&ului Te)%amen%< =Din $i&n va ieşi legea şi cuvn%ul D&mnului din Ieru)alim
şi El va udeca 8n mil&cul neamuril&r?1.' Căci aici $i&n e)%e numi% %&% l&cul şi ce%a%ea care
)e ala 8n el, Ieru)alimul, me%r&3&la iudeil&r' De ac&l& a3&)%&lii, ca din%r7& barieră de
hi3&dr&m au ;şni% 3recum niş%e cai de cur)e iu;i, ca )ă cucerea)că %&a%ă lumea' Ac&l& au
8nce3u% )ă )e acă )emnele şi minunile' Ac&l& a &)% 8nvierea, ac&l& 8năl;area, ac&l& e)%e
8nce3u%ul mn%uirii n&a)%re' Ac&l& au 8nce3u% )ă ie 3r&3&vădui%e d&gmele cele negrăi%e'
Ac&l& mai 8n%i $7a de)c&3eri% Ta%ăl, a &)% cun&)cu% 4iul şi a &)% da% a%%a har al Duhului
$n%Q Fi ac&l& au de)c&3eri% a3&)%&lii cuvn%ul de)3re cele ne%ru3eş%i, darurile, 3u%erile şi
ăgăduin;a bună%ă;il&r vii%&are' La %&a%e ace)%e minuni cuge%nd 3r&e%ul, le numeş%e
rumu)e;ea Lui' 4rumu)e;ea lui Dumne6eu e)%e bună%a%ea şi iubirea de &ameni şi bineacerea
cea că%re %&;i'
Dumne6eu ară%a% va veni, Dumne6eul n&)%ru, şi nu va %ăcea' He6i cum, 3e mă)ură ce

c&n%inuă, ace cuvn%ul din ce 8n ce mai clar şi de)c&3eră c&m&ara şi ră)3ndeş%e ra6e mai
lumin&a)e cnd 6ice< Dumne6eu ară%a% va veni' Dar cnd nu a veni% ară%a%K La 8n%ia venire'
Căci a veni% ără 6g&m&% necun&)cu% de mul;i, %ăinuindu7$e mul%ă vreme' Dar ce )3un de
mul;iK 4iindcă nici 8n)ăşi 4eci&ara care L7a nă)cu% nu ş%ia %aina negrăi%ă, nici ra;ii 9rudele:
Lui nu credeau 8n El, nici cel ce 3ărea a7I i %a%ă nu 8şi 8nchi3uia ceva mare de)3re El'
2' Dar ce )3un eu că era necun&)cu% &amenil&r' 4iindcă 8n)uşi diav&lul nu 8l cun&ş%ea' Căci
dacă ar i ş%iu% nu l7ar i 8n%reba% du3ă a%%a %im3 3e mun%e =Dacă 4iul lui Dumne6eu eş%i'''? şi
nu ar i 3u) acea)%ă 8n%rebare &da%ă, a d&ua &ară şi a %reia &ară' De aceea şi lui I&an care
8nce3u)e )ă 8l de)c&3ere i7a )3u)< =La)ă acum?1(, adică %aci acum' Căci nu era vremea )ă ie
de)c&3eri%ă negrăi%a Lui ic&n&mie a 8n%ru3ării'
I)' 2, *7' %' *,1-'
Hreau 8ncă )ă a)cund acea)%a de diav&l' Taci, aşadar, 6ice, =căci aşa )e cuvine n&uă?2?' Fi
c&b&rndu7$e de 3e mun%e a 3&runci% ucenicil&r )ă nu )3ună nimănui că El e)%e @ri)%&)21'
Căci a%unci a veni% ca un 3ă)%&r cău%nd &aia cea ră%ăci%ă, v&ind )ă 3rindă &aia cea ne)u3u)ă'
De aceea $7a umbri% 3e $ine' Aşa cum medicul nu )e ara%ă 8nda%ă 8nric&şă%&r b&lnavului la
el şi El nu v&ia de la 8nce3u% )ă $e ara%e 3e $ine, ci 8nce%iş&r şi c%e 3u;in' De aceea, ară%nd
că venirea Lui e)%e ără 6g&m&% acelaşi 3r&e% )3une 8n c&n%inuare< =!&g&7r87$e7va ca 3l&aia
3e lnă şi ca 3ică%urile ce cad 3e 3ămn%?22' Căci nu a veni% cu mare 6g&m&%, nici %ulburnd,
nici ăcnd mare %umul%, nici )l&b&6ind ulgere, nici cu%remurnd cerul, nici 8nc&nura% de
ce%e de 8ngeri, nici de)3icnd %ăria cerului nu $7a c&b&r% 3e n&ri, ci ără 6g&m&%, 3ur%a% %im3
de n&uă luni 8n 3n%ece eci&re)c, $7a nă)cu% 8n )%aul, ca iu al unui %m3lar, 8n )cu%ece
)ărace, şi, unel%indu7)e 8m3&%riva Lui, uge 8n Egi3%'
A3&i, du3ă m&ar%ea ace)%ui rege a%% de nelegiui%, )e 8n%&arce, mergnd din l&c 8n l&c, ca un
&m &bişnui%' Heşmn%ul 8i era )im3lu şi ma)a 8ncă şi mai )im3lă, şi umble%ul 8i era ără
8nce%are, 3nă ce &b&)ea de a%%a mer)' Dar a%unci nu va veni aşa, ci 8n chi3 ară%a%, 8nc% nu
va i nev&ie de cineva care )ă7i anun;e mai dinain%e venirea' De aceea şi El 8n)uşi ară%nd cu
clari%a%e venirea Lui, )3unea< =Dacă ve;i au6i< ia%ă, e)%e 8n cămări, )ă nu in%ra;i, ia%ă, e)%e 8n
3u)%ie )ă nu vă duce;i?2*' =!recum ulgerul ie)e de la ră)ări% şi )e ara%ă 3nă la a3u), aşa va i
şi venirea 4iului &mului?2' A)%el )e va anun;a şi )e va ară%a ea 8n)ăşi' Fi la ulger )e
8n%m3lă acea)%a, nu avem nev&ie )ă ne anun;e cineva, ci )e ara%ă
20 %' *,1-'
21 %' 1+, ('

22 !)' +1, /'


21 %' 2, 2/' 2 %' 2, 2+'
de&da%ă şi )e ace cun&)cu% %u%ur&r 3rin el 8n)uşi' La el 6ice şi $n%ul !avel< =!en%ru că
8n)uşi D&mnul, 8n%ru 3&runcă, la gla)ul arhanghelului şi 8n%ru %rmbi;a lui Dumne6eu $e va
3&g&r8 din cer?2-' Fi 3r&e%ul %&% aşa L7a vă6u% 3e El 3ur%a% 3e n&ri, cu un ru de &c curgnd
8nain%ea Lui şi cu %r&nul acela 8nric&şa% unde )e cere )&c&%eală' Căci a%unci va i vremea
udecă;ii şi a cernerii' De aceea nu mai vine ca un d&c%&r, ci )e ara%ă ca un udecă%&r' Daniel
a vă6u% ace)% %r&n şi rul care curge de )ub el şi %&a%e )e ara%ă de &c, şi carul, şi r&;ile' Dar la
8nce3u%, la 8n%ia venire, nu a &)% nimic din %&a%e ace)%ea, nici &c, nici ru, ci )%aul şi )ălaş,
şi c&libă, şi maică )ăracă' Al%min%eri, Daniel ara%ă aici irea ne)chimba%ă şi ne)u3u)ă
)chimbării' 4iindcă a )3u) că Cel ce şedea 3e %r&n avea 3ăr alb ca lna şi man%ie ca 6ă3ada2?,
ca )ă nu )&c&%eş%i că e)%e v&rba de)3re 3ăr )au de)3re veşmn%, ci de)3re cură;ie şi )%rălucire,
)3une că e)%e &c din %&a%e 3ăr;ile' 4&c 8nain%ea Lui va arde şi 8m3reurul Lui vi&r mare'
A)%el şi David 3rin ace)%e imagini ne ara%ă ne)chimbarea irii, lumina şi inacce)ibili%a%ea
irii' Fi nu )e &3reş%e numai la &c, ci v&ind )ă de)crie %ăria 3ede3)ei adaugă 6icnd< vi&r
mare' Hi&r numeş%e ie & ma)ă en&rmă de 6ă3adă care ră)%&arnă şi nimiceş%e %&%ul 8n cale, ie
un vr%e vi&len% de vn%uri care acelaşi lucru ace, căruia nimic nu 8i 3&a%e )%a 8n cale' Aşa7
dar, vrnd )ă ara%e chinul de nerăbda% al &)ndei aceleia, )e &l&)eş%e de ace)%e imagini'
Chema7va cerul de )u) şi 3ămn%ul, ca )ă udece 3e 3&3&rul $ău' Iarăşi )e amin%eş%e de
elemen%e, 3rin care )7au ăcu% mii de bună%ă;i neamului &mene)c, nu numai 3en%ru via;a şi
)u);inerea %ru3ului, ci şi ca %emei al cun&aş%erii de Dumne6eu' Căci rumu)e;ea şi măre;ia,
irile din care )7au &rma% ele7men%ele şi cele care au ieşi% din ele, legile generale şi 3ar%icu7
lare ale lumii, %&a%e ace)%ea, 3e de & 3ar%e hrăne)c şi )u);in
2-1 Te)' ,1/' 2/ Dan' +, ('
%ru3urile, iar 3e de al%a c&nduc la cun&aş%erea 4ăcă%&rului' De aceea şi $n%ul !avel )3unea<
=Cele nevă6u%e ale Lui )e văd de la acerea lumii, 8n;elegndu7)e din ă3%uri, adică veşnica
Lui 3u%ere şi dumne6eire?2+' Fi iarăşi< =8n%ru 8n;ele3ciunea lui Dumne6eu, lumea n7a
cun&)cu% 3rin 8n;ele3ciune 3e Dumne6eu?2., adică 3rin 8n;ele3ciunea manie)%a%ă 8n ă3%uri,
iindcă nu mică, ci e)%e cea mai mare şi mai lim3ede 8nvă;ă%ură' Fi %&a%e ace)%e en&m ene 3e
care Dumne6eu le 3r&duce 8n iecare 6i, chiar dacă 3ar )ă ie d&ar & c&n)ecin;ă a legil&r
na%urii, %&%uşi şi ace)%ea 8l 3r&clamă 3e 4ăcă%&rul a %&a%e' Căci El e)%e $%ă3nul irii'
*' $ă nu %e miri dacă adre)ea6ă cuvn%ul de)3re udeca%a univer)ală iudeil&r' 4iindcă a)%el

6ice şi $n%ul !avel< =mnie şi urie, neca6 şi )%rm%&rare 3e)%e )ule%ul &ricărui &m care
)ăvrşeş%e răul, al iudeului mai 8n%i şi al elinului?2(' Fi iarăşi< =C;i deci, ără lege au
3ăcă%ui%, ără lege v&r şi 3ieri, iar c;i au 3ăcă%ui% 8n lege, 3rin lege v&r i udeca;i?*0'
Aduna;i7i Lui 3e cuvi&şii Lui, 3e cei ce au ăcu% legămn% cu El 3en%ru er%e' Ce &are, 3e cei
3e care v&ia )ă 8i &)ndea)că, )ă 8i c&ndamne, 8i numeş%e aici cuvi&şiK 4ace acea)%a 3en%ru a
mări &)nda, &l&)indu7)e de acea)%ă num ire de cin)%e, ca )emn că mai mare le va i &)nda'
A)%el acem şi n&i, &ri de c%e &ri vedem 3e unii greşind şi v&im )ă 8i cer%ăm mai %are 8i
chemăm 3e ei cu numele ranguril&r l&r, a)%el 8nc% )ă acem şi mai grea c&ndamnarea l&r,
6icnd< Cheamă71 3e diac&n, cheamă71 3e 3re&%' 4iindcă şi aceş%ia )e numeau 3re&;ie
8m3ără%ea)că, neam )n% şi )e ăleau cu acea)%a, de aceea li )e ;e) şi mai mari 8nvinuiri' !e
cei ce au ăcu% legămn% cu El 3en%ru er%e' 4iindcă au 8ndră6ni% )ă acă mii de rele, iindcă
ăceau a%%ea chi3uri ale rău%ă;ii, ră3eau bunul
"&m' 1, 20' I C&r' 1, 21' "&m' 2, .7(' "&m' 2,12'
al%uia, )e lăc&meau, ucideau, de)rnau, văr )au ruri de )nge şi )&c&%eau că 8m3line)c legea
şi legămn%ul, dacă er%eau &i şi vi;ei, de aceea re3r&şndu7le şi r6ndu7şi de ei 6ice< 3e cei
ce au ăcu% legămn% cu El 3en%ru er%e, adică, 3e cei ce )&c&%eau că le e)%e de aun) 3en%ru
mn%uire )ă er%ea)că animale' Fi v&r ve)%i cerurile dre3%a%ea Lui' Iarăşi aici vrnd )ă ara%e
lumina dre3%ă;ii Lui, )%rălucirea, lim3e6imea, adevărul şi măr%uria de ne%ăgădui%, in%r&duce
din n&u elemen%ele ca )ă 3r&3&văduia)că, du3ă acelaşi 3r&cedeu, ceea ce )3unea şi mai
8nain%e' Că Dumne6eu udecă%&r e)%e' $%abilind cele dre3%e 3en%ru iecare' Căci aici nu 8l
numeş%e )im3lu udecă%&r de la a udeca, ci ca )ă ara%e că e)%e dre3% şi că dă iecăruia ce i )e
cuvine' Căci la Dumne6eu numele de udecă%&r e)%e in)e3arabil de cel de dre3% du3ă cum
a%e)%ă şi $n%ul !avel cnd 6ice< =Căci a%unci Sdacă e)%e nedre3%, cum va udeca Dumne6eu
lumeaK?*J' Căci mai ale) acea)%a 8n)eamnă udeca%a, mai ale) ace)%a e)%e udecă%&rul ca nu
numai )ă udece )im3lu, ci )ă udece cu dre3%a%e' Iudeii v&r i udeca;i şi cei ce %răiau a%unci,
şi cei care au ăcu% ărădelegi du3ă acea)%a, )ub #&ul Te)%amen%' Cei din%i v&r avea legea şi
irea dre3% acu6a%&r, iar ceilal;i, 3e lngă lege ş% ire, v&r avea bineacerile lui @ri)%&) că%re ei'
Ce v&r avea de )3u) )au 3e cine v&r da vina că nu au cre6u%K
Dar a)cul%a;i cu a%en;ie la cele )3u)e, vă r&g, ca )ă 3u%e;i 8nchide gura cel&r ce vă c&n%ra6ic'
Căci e)%e mai bine ca aceş%ia, birui;i iind de n&i, )ă ie 8ndre3%a;i acum, dec% )ă 3lece
dinc&l&, )&c&%indu7)e birui%&ri şi )ă ie udeca;i de udecă%&rul 8n%regii lumi' Aşadar, ce v&r
avea de ră)3un) iudeii, 3en%ru ce L7au uci) 3e @ri)%&)K Ce vină mare )au mică 8i v&r gă)iK Că

$7a ăcu% 3e $ine Dumne6eu, 6ice' Fi %&%uşi nu ace)%ea erau cuvin%ele 3rin care 8l 8nvinuiau
cnd I7au ceru% ră)%ignirea, ci al%ele' Căci nu 6iceau< Cel ce $e ace 3e $ine Dumne6eu, ci
=Oricine )e ace 3e )ine 8m3ăra% nu e)%e 3rie%en
*1 "&m' *,-7/'
al Ce6arului?12' Fi %&%uşi de mul%e &ri au vru% )ă 8l ungă rege şi El a ugi%' Dar 8nain%e de
acea)%a, 6ice, 11 8nvinuiau că $7a ăcu% 3e $ine Dumne6eu' Căci dacă $e ăcea 3e $ine
Dumne6eu 8n chi3 mincin&) şi nedre3% şi neiind a)%el, a%unci ar avea 3ricină )ă ie 8nvinui%'
Dar dacă era a)%el 3e dre3%, %rebuiau )ă $e 8nchine Lui, iar nu )ă 8l ră)%ignea)că' $ă vedem,
aşadar, dacă @ri)%&) $e ăcea 3e $ine Dumne6eu, ără )ă ie cu adevăra%, adică dacă $e ară%a
a)%el )au $e manie)%a'
Aşadar, de unde vrei )ă aliK Din evenimen%ele care au avu% l&c a%unciK De ia cele care au l&c
acumK De la cele de ia naş%ereK Cine $7a nă)cu% vre&da%ă din eci&arăK Cine a ară%a% la
naş%ere & a)%el de )%ea )%răluci%&areK Cine a 3u) 3e magi )ă acă & a)emenea călă%&rie, nu din
c&n)%rngere, ci 3rin c&nvingere şi de)c&3erire' He6i că 8n%reaga ire 8şi cun&aş%e $%ă3nulK
4irea e)%e cea din%i care cedea6ă, nu c&n%ra6ic e, nici nu )e &3une, 6icnd< nu de6leg acea)%ă
naş%ere, nu am 8nvă;a% )ă na)c un c&3il din maică eci&ară, nu ş%iu )ă ac & maică ără nun%ă,
ci irea 8şi ie)e din ea 8n)ăşi şi aband&nea6ă 3r&3riile limi%e, căci a cun&)cu% 3e $%ă3nul ei'
Iarăşi, du3ă ce $7a nă)cu%, 8nge rii au &)% de a;ă, ve)%ind că Cel din ceruri a veni% 3e 3ămn%
şi 3ămn%ul a deveni% cer, iindcă 8m3ăra%ul cerului aici $7a 3&g&r%' Fi magii I )7au 8nchina%,
veni;i de la a%%a di)%an;ă şi 3runcul era culca% 8n ie)le 8n !ale)%ina, cei din ;ări 3ăgne a%%a
cin)%e aducnd şi )luire, care )e cuveneau adu)e numai lui Dumne6e u' Dar 3&a%e nu v&r ac 7
ce3%a ace)%e minuni, ci v&r cău%a al%e )emne, 3e%recu%e 8n genera;ia 3re6en%ă' Dar nici de
ace)%ea nu ducem li3)ă' Căci aşa e)%e na%ura adevărului' Abundă 8n d&ve6i' $au mai curnd
mei aici nu au de )3u) vre& umbră de c&n%ra6icere' Căci dacă nu ai &)% 3re6en% cnd $7a
nă)cu% din eci&ară %rebuia ) cre6i 3r&e%ului care 6ice< =Ia%ă, 4eci&ara va iua 8n 3n%ece şi va
naş%e iu şi v&r chema numele Lui Emanuel?' Dacă nu
, In' 1(,12' I)' +,1'
erai de a;ă cnd $%ă3nul, 8ncin) cu %ru3, cu%reiera 3ămn%ul şi )e ame)%eca cu r&bii, ci%eş%e
3e eremia şi acela 8;i va )3une ;ie a)%el< =Ace)%a e)%e Dumne6eul n&)%ru şi nimeni al%ul nu
e)%e a)emenea Lui' Ala%7a %&a%ă calea ş%iin;ei şi a da%7& lui lac&b, )luga $a şi lui I)rael cel
iubi% de Dn)ul' Du3ă acea)%a 3e 3ămn% $7a ară%a% şi cu &amenii 8m3reună a l&cui%?*'

' Fi vei vedea 3e 3r&e;i ve)%ind şi de)3re celelal%e evenimen%e ale vie;ii Lui ale căr&r căr;i
6adarnic 3nă a)%ă6i le ră)&i;i şi le &b&)i;i 3en%ru a gă)i 8n ele măr%urii 8m3&%rivă, căr;i care
ve)%e)c lim3ede %&a%e' !&lemici 8m3&%riva iudeil&r am ;inu% ade)ea şi 8ncă v&i mai ;ine' Dar
acum )ă c&n%inuăm %lcuirea' Fi v&r ve)%i cerurile dre3%a%ea Lui, că Dumne6eu udecă%&r e)%e'
Aici, mi )e 3are mie, dre3%a%e numeş%e mul%a Lui 3ur%are de griă, iubirea de &ameni că%re
aceia, eluri%a ic&n&m ie a;ă de %&;i &amenii< cea 3rin crea;ie, cea 3rin lege, cea 3rin har, cea
3rin cele vă6u%e, 3rin cele nevă6u%e, cea 3rin 3r&e;i, cea 3rin 8ngeri, cea 3rin a3&)%&li, cea
3rin 3ede3)e, cea 3rin bineaceri, cea 3rin amenin;ări, cea 3rin ăgăduin;e, cea 3rin rnduiala
%im3ului'
A)cul%a, 3&3&rul eu, şi7;i v&i grăi ;ie, I)raele, şi v&i măr%uri)i ;ie' He6i iarăşi bună%a%ea şi
blnde;ea, chiar de la 8nce3u% ară%a%eK Căci v&rbeş%e ca un &m că%re al% &m care )e %ulbură şi
)e agi%ă< dacă a)cul;i, 8;i v&i grăi' Dacă eş%i a%en%, v&i v&rbi' La el ace $%ă3nul a;ă de r&bii
)ăi< dacă mă vei a)cul%a, 8;i v&i v&rbi' Căci erau leneşi şi că6u;i şi nu dădeau a)cul%ar e măcar
3u;in 8n liniş%e cun&aş%erii legil&r' Fi acea)%a ară%nd7& un 3r&e% care )e ala a%unci 8n !er)ia,
6icea< =H&i i l&r ca un gla) de 3)al%ire 3lăcu%?UJ' Fi ne8nce%a% )3uneau 3r&e;il&r )ă nu
3r&e;ea)că, ba mai mul% dec% a%%, le in%er6iceau )ă 3r&e;ea)că şi 3ăreau )ă ie %ulbura;i,
8nc% un rege a amenin;a% un 3r&e% şi i7a 3&runci% )ă nu adune 3&3&rul' Dumne6eu,
Dumne6eul %ău )un% Eu' "e3e%i;ia nu e)%e 6adarnică, ci e)%e &l&)i%ă, iindcă v&rbeş%e un&r
&ameni li3)i;i de )im;ire,
11 5ar' *, */7*.'
5 Ie6' **,*2 S$e3%uagin%a'
mai 8nvr%&şa;i cu inima şi un&r )ur6i' Le v&rbeş%e de)3re )%ă3nia Lui, ca 8nce3u% al
i)%&ri)irii )ale, ară%nd că Lui 8i da%&rea6ă liber%a%ea, şi că %rebuie )ă )e )u3ună Lui, 3recum
r&bii $%ă3nului, 3recum ă3%urile 4ăcă%&rului, ca unii care au 3rimi% cele mai mari bineaceri
şi care au 3rimi% cea mai mare cin)%e'
#u 3en%ru er%ele %ale %e v&i mu)%ra, iar arderile de %&% ale %ale 8nain%ea ea )un% 3ururea'
Căci aşa 8i mu)%ră şi ceilal;i 3r&e;i, iindcă %rec cu vederea 3ar%ea cea mai grea a vir%u;ii şi 8şi
3un %&a%ă nădedea mn%uirii 8n er%e' Acea)%a aduceau ca )cu6ă, că n&i aducem er%e şi
arderi de %&%' Dar nu 3en%ru ace)%ea %e udec, nici nu %e 8nvinuie)c 3en%ru ele, că le7ai %recu% cu
vederea' Iar I)aia le re3r&şea6ă cu şi mai mul%ă %ărie 6icnd< =Ce7i &l&)eş%e mul;imea
er%el&r v&a)%reK 7am )ă%ura% de arderile de %&% cu berbeci, de gră)imea mieil&r şi nu mai
vreau )nge de %auri şi de ;a3i' Cnd venea;i )ă le aduce;i, cine ceru)e ace)%ea din minile

v&a)%re?K[ Fi %&%uşi 8n $cri3%ură )un% mul%e cuvin%e de)3re er%e, dar le7a rndui% nu iindcă
EI le v&ia,, ci iindcă $7a 3&g&r% la )lăbiciunea l&r' Fi Ieremia 6ice< =La ce 8mi e)%e bună
%ămia din Feba şi )c&r;iş&ara din ;ară de3ăr%a%ăK?J' Fi %&;i 3r&e;ii )3un că a aduce er%e nu
e)%e nimic mare' De aceea şi David )3unea a)%el< Dumne6eu, Dumne6eul %ău )un% Eu,
ară%nd şi de aici că ace)% m&d de )luire era nevrednic de El' Căci 3e Dumne6eu %rebuie )ă7L
)lueş%i nu 3rin umul er%el&r şi mir&)ul l&r, ci 3rin via;a vir%u&a)ă, )n%ă şi duh&vnicea)că'
Dar nu la el )un% dem&nii 3e care 8i ad&ră neamurile, ci ei mereu cau%ă er%ele' Acea)%a )e
ara%ă şi de că%re 3&e%ul elinil&r care 6ice< =Acea)%a e)%e 3ar%ea 3e care ne7a 3u)7& de&3ar%e
de)%inul? Dar Dumne6eul n&)%ru nu e)%e a)%el' Căci dem&nii, 8n)e%a;i de )nge &mene)c şi
v&ind )ă 8i aducă %re3%a% 3e &ameni Ia văr)are de )nge, cereau ne8nce%a% er%e'
UI), 1,11712' K Ier' /, 20'
) @&mer, lliadn, Ca3' , ver)' ('
Dar Dumne6eu, Care v&ia ca %re3%a% )ă 8nde3ăr%e6 e şi er%ele de animale, )7a &l&)i% de ace)%
3&g&rămn% şi a 8ngădui% er%ele, %&cmai ca )ă )u3rime er%ele'
#u v&i 3rimi din ca)a %a vi;ei, nici din %urmele %ale' ;a3i' Că ale ele )un% %&a%e iarele
cm3ului, d&bi%&acele din mun;i şi b&ii' Cu7n&)cu%7am %&a%e 3ă)ările cerului şi rumu)e;ea
;arinii cu ine e)%e' He6i cum c%e 3u;in 8nal;ă min%ea cea %r%&are 3e 3ămn%, de)chi6ndu7
le min%ea 8m3ie%ri%ă, ară%nd că a rndui% er%ele nu iindcă avea El nev&ie de ele, nici nu le7a
3re)cri) 8n lege, iindcă le a3r&ba' Căci dacă v&iam )ă iu )lui% a)%el, Eu, Care am %&% ceea
ce e)%e )ub )&are şi Care )un% Crea%&rul a %&a%e, i7aş 3regă%i er%ele cele mai b&ga%e' Iar
a3&i, 3r&e%ul, lundu7i 8n derdere şi ba%&c&rindu7i, 8nc% şi mai u)%ură%&are devine
c&ndamnarea l&r, a adăuga%< De v&i lămn6i nu7;i v&i )3une ;ie, că a ea e)%e lumea şi
3linirea ei' Dar iindcă El 8n)uşi le7a 8ngădui% 3e ace)%ea, ca )ă 8i 8nde3ăr %e6e %re3%a% de ele, ei
8n)ă au răma) a%aşa;i de ace)% cul% ie%in şi nu au r&di% nimic din ace)% 3&g&rămn%, de aceea
e>3ri7mndu7)e ma%erial, 3&%rivi% limbaului &mene)c , 6ice< De v&i lămn6i nu7;i v&i )3une
;ie, adică nu v&i lămn6i del&c' Căci Dumne6eu nu lămn6eş%e, nici nu &b&)eş%e' Dacă aş
vrea )ă iu )lui% 3rin ace)%ea, nu i7ar li3)i nenumăra%ele er%e şi arderi de %&%' Căci deşi
%&a%e 8mi a3ar;in din belşug, şi Eu )un% D&mnul şi $%ă3nul l&r, vreau )ă 3rime)c de la %ine
ale ele, ca 8n ace)% chi3 )ă %e a%rag 3e %ine 3e calea iubirii a;ă de ine şi, %re3%a %, )ă %e ac
)a renun;i la ace)%e deşar%e &biceiuri'
-' A3&i iarăşi ridicndu7i la cuge%e mai 8nal%e, 6ice< Oare carne de laur vai mnca )au )nge
de ;a3i v&i beaK Ace)%ea nici &amenil&r nu le7am rndui% )ă acă, 6ice, ba 8ncă am şi )%a%&r7

nici% cea mai mare 3edea3)ă 3en%ru cei ce mănncă )nge' Cum aşadar, v&i avea nev&ie de
)nge Eu, Care 3e r&bii mei i7am de3ăr%a% de a)emenea hranăK Aşadar, le3ădnd ace)%ea
D%iu%' 12,1/'
%&a%e, şi ară%ndu7le nevrednice de El, şi ame)%ecnd la c&ndamnarea l&r r)ul şi ir&nia, nu
&3reş%e cuvn%ul la acea)%a, ci ara%ă şi celălal% m&d al er%ei, ca un medic care nu numai că
8nde3ăr%ea6ă leacurile care nu &l&)e)c la nimic, ci şi a3lică 3e răni leacurile care 3&%
vindeca' Du3ă ace)%ea, c&m3le%nd, 6ice< er%eş%e lui Dumne6eu' Fi cum v&i er%i, 6ice'
er%ă ără de )nge' Căci acea)%a e)%e er%a cuveni%ă lui Dumne6eu' De aceea cnd a 6i)<
er%eş%e lui Dumne6eu, a adăuga%< er%a de lauda, adică de mul;umire, de cn%ări )in%e,
d&>&l&gia cea 3rin a3%e' Ceea ce )3une acea)%a e)%e< Trăieş%e a)%el ca $%ă3nul %ău )ă ie
)lăvi% 3rin via;a %a' Ceea ce şi @ri)%&) a 8nvă;a%, 6icnd< =Aşa )ă lumine6e lumina v&a)%ră
8nain%ea &amenil&r, aşa 8nc% )ă vadă a3%ele v&a)%re cele bune şi )ă )lăvea)că 3e Ta%ăl v&)%ru
Cel din ceruri??' Lauda nu e)%e nimic al%ceva dec% 3reamărire, )lavă şi celebrarea numelui'
$ă ie, aşadar, via;a %a, a)%el 8nc% )ă ie lăuda% $%ă3nul şi a)%el )ă aduci er%ă de)ăvrşi%ă'
Acea)%ă er%ă & cau%ă şi $n%ul !avel< =$ă 8nă;işa;i %ru3urile v&a)%re ca 3e & er%ă vie,
)n%ă, bine 3lăcu%ă lui Dumne6eu?1' Fi 8n al%ă 3ar%e, iarăşi 3r&e%ul< =Lău7da7v&i numele
Dumne6eului meu cu cn%are, şi7L v&i 3reamări 3e EI cu laudă? =şi7I va 3lăcea lui
Dumne6eu mai mul% dec% vi;elul %năr căruia 8i cre)c c&arne şi unghii?2' A)%el a er%i% şi
I&v, du3ă ce a 3rimi% rănile acelea mai 3re)u) de ire, mul;umind şi )3unnd ace)%e cuvin%e<
=D&mnul a da%, D&mnul a lua%, ie numele D&mnului binecuvn%a% 3nă 8n veac?*'
Fi 3lineş%e celui !rea8nal% ăgăduin;ele %aleU' E)%e v&rba aici de rugăciuni, ca )ă )%ăruim
ne8nce%a% 8n rugăciune şi )ă ne
UJ %' -,1/' ? "&m' 12,1' 2 !)' /.,*7*-' 1 I&v 1,21'
1 !)' (,1- S$e3%uagin%a' Te>%ul $e3%uaginui 3re6in%ă cuvn%ul i<uM,dc,, 7arc 8n)eamnă
rugCichnu, dar arc şi )en)ul de ăgăduin;ă, cum reie)e din 'n%reg 3a)aul' $n%ul i&an
reuneş%e ambele ')en)uri 8n aceeaşi %lcuire'
grăbim )ă 3linim ăgăduin;ele n&a)%re' Fi bine 6ice 3lineş%e' Căci ăgăduin;a devine &
da%&rie' A)%el Ana a ăgădui% 3e iul )ău Lui Dumne6eu, ca 3e & mare da%&rie a ei' Fi %u, aşa7
dar, ie că ăgăduieş%i mil&)%enie, ie & via;ă cum3ă%a%ă, ie al%ceva a)emănă%&r, grăbeş%e7%e )ă
8m3lineş%i' Dacă cineva ar cerce%a cu a%en;ie, ar vedea că cele ale vir%u;ii )un% mai mul% dec%
& ăgăduin;ă, )un% & da%&rie a;ă de El' Fi acea)%a ară%nd7& 1 )%&), 6icea< =am ăcu% ceea ce
eram da%&ri )ă acem?J' T&cmai v&rbi)e de)3re 3ilda r&bului căruia i )e ceru)e & )luire de

mică im3&r%an;ă, 3&runcindu7i nu )ă şadă la ma)ă, ci )ă meargă )71 )luea)că ' Fi al%ul 6ice<
=#u amna )ă 8m3lineş%i ăgăduin;a %a??J' Ai ăgădui%K m3lineş%e ăgăduin;a %a, ca nu cumva
)ă vină m&ar%ea şi )ă %e 8m3iedice' Dar ce vină am, 6ice, d&ar nu )un% )%ă3nul vie;ii mele'
Dar %&cmai 3en%ru acea)%a nu %rebuie )ă amni, gndindu7%e că e)%e ne)igură ieşirea şi că nu
eş%i )%ă3nul vie;ii şi al 3lecării de aici' A)%el 8nc% ceea ce 3ărea & )cu6ă, devine & &)ndă'
Căci a3%ul de a nu 8m3lini ăgăduin;a nu ;ine de m&ar%e, ci de amnarea %a' Fi ă cheamă 3e
ine 8n 6iua neca6ului şi %e v&i i6băvi şi ă vei 3rea)lăvi' He6i ce mare ră)3lă%ireK Ce e)%e
&are a)emenea cu acea)%ă iubire de &ameni, cnd ne dă n&uă ră)3lă;i 3en%ru vir%u;i, ră)3lă;i
care )un% mai mari dec% &)%enelile, şi mai ale) cele da%e la vremea 3&%rivi %ăK Fi 3en%ru ce
6ice< ă cheamă' !en%ru ce aş%ea3%ă )ă ie chema% de n&iK 4iindcă, 3rin ace)%e ac;iuni de a
8m3lini ăgăduin;ele, a7L chema, a 3rimi, vrea )ă acă unirea cu El mai )%rn)ă, şi mai
ierbin%e drag&)%ea a;ă de El' Căci vir%u%ea uneş%e cu Dumne6eu şi ră)3la%a acelaşi lucru 8l
ace, şi rugăciunea 8n%ăreş%e acea)%ă unire' De aceea 6ice< dă7mi şi 8;i v&i da ;ie' Dar 8n a3%ul
de a da, %&% %u eş%i cel ce 3rimeş%e' Căci El nu are nev&ie de ace)%ea, 8nc% dacă eş%i blnd,
dacă eş%i cum3ă%a% )au 8n;ele3%, nu adaugi ceva lui Dumne6eu, ci 3e %ine 8n)u;i %e aci
)%răluci%&r
?Lc' 1+,10' U Eccl' -, *'
şi mai bun' Fi %&%uşi, ca şi cnd El ar avea nev&ie de ele, 8;i dă cele mai mari ră)3lă;i şi
cununi 3en%ru ele' Dar şi mai 8nain%e de cununile acelea, nu mică e)%e 3lăcerea de care %e
bucuri, de)ă%nciu7%e de & c&nş%iin;ă bună şi 8nari3ndu7%e de cele mai bune nădedi' _iua
neca6ului aici numeş%e nu 6iua nen&r&ciril&r, nici a 8m3reurăril&r neav&rabile, ci vrea )ă
)3ună că, chiar dacă 3ăca%ul %e7ar lu3%a, diav&lul %e7ar 8m3re)ura, aducnd a)u3ră7;i 3&%e
rele, %e vei bucura de mul% au%&r' Fi %e v&i i6băvi şi ă vei 3rea)lăvi' Aici iarăşi )3une
acea)%a nu iindcă are nev&ie de )lava de la n&i 9cum ar 3u%ea, iind Dumne6eul )laveiK:,
a)%el 8nc% cn%area de mul;umire )ă devină & amin%ire a bineacerii Lui şi )ă acă mai
ierbin%e di)3&6i;ia că%re El'
/' #u va greşi cineva, dacă va )3une că aici 6iua neca6ului numeş%e 6iua vie;ii vii%&are' Căci
neca6ul acela e)%e ără )rşi%' Aici m&ar%ea care urmea6ă 3une ca3ă% nen&r&ciril&r şi 3rie%enii
ne mngie, şi aş%e3%ăm )rşi%ul nen&r&ciril&r, ade)e&ri nădăduim & )chimbare a lucruril&r
şi %recerea %im3ului ne 3&%&leş%e )uerin;a )ule%ului, 3recum şi )uerin;ele a3r&a3elui' Căci
3en%ru mul;i a3%ul de a avea %&varăşi de )uerin;ă şi a vedea mul%e e>em3le a)emănă%&are cu
ale l&r 3are a le i )3re mngiere' Dar dinc&l& nimic din %&a%e ace)%ea nu mai e)%e' #u e)%e

de a;ă nimeni care )ă %e mngie, ci %&;i )un% in li3)ă de 3rie%eni' #ici lungim ea %im3ului nu
3&%&leş%e durerea 9şi cum ar 3u%ea 3&%&li lacăra aceea ne)%in)ăK:' #ici nădede de )chimbare
nu e)%e' Căci veşnică e)%e 3edea3)a' #ici aş%e3%are a m&r;ii, căci nemuri%&are e)%e &)nda' Fi
nemuri%&are %ru3urile cele &)ndi%e' #ici a3%ul, care 3are mul%&ra )ă aducă mngiere, de a
vedea 3e al;ii 8n aceeaşi &)ndă' ai 8n%i, iindcă nici nu )e 3&% vedea cei &)ndi;i, din
3ricina 8n%unericului care )e in%er3une ca un 6id de)3ăr;i%&r, umbrind vederile, iar a3&i,
mărimea chinului nu la)ă l&c )im;irii unei a)emenea mngieri' #ici b&ga%ul, nici cei ce
)crşne)c din din;i nu v&r gă)i 8n a)emănarea chinului l&r vre& 3ricină de mngiere'
Iar 3ăcă%&)ului i7a 6i) Dumne6eu' !en%ru ce %u i)%&ri)eş%i dre3%ă;ile ele şi iei legămn%ul
eu 8n gura %aQ He6i lira cea de)ăvrşi%ă, alău%a bine ac&rda%ă, care din dieri%e )une%e ace )ă
ră)une & )ingură arm&nieK Căci acea)%ă idee & 3u%em vedea şi la )in;ii a3&)%&li şi la ceilal;i
3r&e;i' Fi $n%ul !avel )3une a)%el, ară%nd şi el că nu e)%e nici un &l&) )ă7i 8nve;e 3e al;ii,
cnd cineva nu )e 8nva;ă mai 8n%i 3e )ine 8n)uşi' 4iindcă )e ăleau cu er%ele l&r şi cu a3%ul
că aveau legea şi )e ăceau 8nvă;ă%&ri 3en%ru al;ii, $n%ul !avel le ara%ă că nimic mare nu
r&de)c de aici, cnd ei 8nşişi rămn ne8nvă;a;i şi le adre)ea6ă ace)%e re3r&şuri< =Deci %u, cel
care 8nve;i 3e al%ul, 3e %ine 8n)u;i nu %e 8nve;iK Tu, cel care 3r&3&văduieş%i< )ă nu uri, şi %u
uriK Tu, care urăş%i id&lii, uri cele )in%eK Tu, care %e lau6i cu legea, 11 necin)%eş%i 3e Dum7
ne6eu 3rin călcarea legiiK?+' De aceea şi de)3re )ine 8n)uşi 6icea< =ă %em ca nu cumva,
al%&ra 3r&3&văduind, eu 8n)umi )ă mă ac ne%rebnic?1, )merind 8numurarea acel&ra care )e
mndreau cu 8nvă;ă%ura cuvn%ului, ei iind li3)i;i de vir%u%e' Tra%ea6ă acelaşi )ubiec% )ub &
&rmă dieri%ă, cnd )e adre)ea6ă iudeil&r, 6icnd< =Cnd 3ăgnii care nu au lege, din ire ac
ale legii, aceş%ia neavnd lege, 8şi )un% l&ruşi lege?(' Fi iarăşi< =4iindcă nu cei ce aud legea
)un% dre3;i la Dumne6eu, ci cei ce 8m3line)c legea v&r i 8ndre3%a;i?0?' Fi 3r&e%ul<
=8nvă;ă%&rii legii nu 7au cun&)cu%?-1' Fi iarăşi< =!ana cea mincin&a)ă a căr%uraril&r a
3reăcu%7& 8n minciună?*2' =!nă şi bar6a 8şi ş%ie vremea )a, şi %ur%urica, şi rndunica, şi
c&c&rul iau amin%e la %im3ul cnd %rebuie )ă vină, dar 3&3&rul eu nu cun&aş%e udecă;ile
ele??' !r&e%ul
1+ "&m' 2, 2172*'
I C&r' (, 2+' UU "&m'' 2,1' r?J "&m' 2,1*' KJ Ier' 2,.' J2 Ier' .,.' -- Ier' ., +'
6ice că cel care nu e)%e 3ăr%aş vir%u;ii nu numai că nu cş%igă nimic din a3%ul de a7i 8nvă;a 3e
al;ii, ci )un% şi le3ăda;i din cin)%ea de a i 8nvă;ă%&ri' Dacă 8n %ribunalele &meneş%i acu6a%ul
e)%e c&ndamna% la %ăcere, 8n 8nvă;ă%ura &bş%ea)că, 6ice, cum ar avea cuvn% cel vin&va% de

3ăca%K Căci ace)% amv&n e)%e mai mare dec% %ribunalul acela' Căci ac&l& cei c&ndamna;i 8şi
3lă%e)c 3edea3)a, aici %&a%e )e 3e%rec a)%el ca cei ce au greşi% )ă nu ie 3ede3)i;i, ci )ă7şi
8ndre3%e greşeala 3rin 3&căin;ă' Fi la cur;ile 8m3ără%eş%i nimeni nu ar 3u%ea i in%er3re%ul
cuvn%ului 8m3ără%e)c, dacă ar duce & via;ă )%rica%ă'
!en%ru ce %u i)%&ri)eş%i dre3%ă;ile ele şi 8i 8nve;i 3e al;ii, ăcnd c&n%rariul a ceea ce )e
cuvine, via;a %a v&rbind 8m3&%riva cuvin%el&r %ale, şi 3e unii din%re cei care v&r )ă ia amin%e la
8nvă;ă%uri 8i 8n%&rciK #u a%% 8nve;i 3rin cuvin%e, c% 3erver%eş%i 3rin e>em3lul a3%el&r %ale'
De aceea şi @ri)%&) 8l laudă 3e 8nvă;ă%&rul care 3rin a3%e şi 3rin cuvin%e ara%ă de)ăvrşi%ă
8nvă;ă%ura' =Cel ce va ace şi va 8nvă;a, ace)%a mare )e va chema 8n 8m3ără;ia ceruril&r?1U'
Hia;a %a )ă aibă gla) )%răluci%&r, ca )ă 8nve;e ace)%ea şi chiar dacă vei 8nchide gura, gla)ul %ău
va ră)una mai )%răluci%&r dec% & %rmbi;ă şi 3en%ru cei ce )un% de a;ă, şi 3en%ru cei de de7
3ar%e' Aşa cerul i)%&ri)eş%e )lava lui Dumne6eu, nu avnd gură, nici mişcnd limba, nici duh
3en%ru a )e ace au6i%, ci 3rin rumu)e;ea vederii, 8l %rimi%e 3e 3rivi%&r )3re admirarea
Crea%&rului' Ceea ce e)%e 3en%ru cer rumu)e;ea, acelaşi lucru )ă ie 3en%ru )ule%ul %ău
vir%u%ea' Dar dacă eş%i 8n%ina% cu mii de 3ăca%e, avnd mii de c&ndamnări şi, mai 3re)u) de
%&a%e, c&ndamnările c&nş%iin;ei şi %e )%răduieş%i )ă iei ca%edră de 8nvă;ă%&r, &ri de c%e &ri vei
&)ndi rău%a%ea de la ca%edră, nu 3e al;ii, ci 3e %ine 8n)u;i %e vei &)ndi' Fi iei legămn%ul eu
8n gura %aK 5ine 6ice 8n gura %a, iindcă inima e)%e li3)i%ă de r&adele care vin din legămn%u l
D&mnului şi
 l' -,1('
a%unci bu6ele )e mişcă 8n 6adar, )3re &)nda celui ce v&rbeş%e' Dacă va cerce%a cineva ace)%
)ule% va ala că mare e)%e ră6b&iul 8n%re el şi Dumne6eu' Tu ai ur% 8nvă;ă%ura şi ai le3ăda%
cuvin%ele ele 8na3&ia %a' 8nvă;ă%ură numeş%e aici 8nvă;ă%ura legii, care 3une 8n rnduială
)ule%ul, care alungă răul şi )ădeş%e vir%u%ea' Cum 8ndră6n eş%i )ă & )emeni 8n al;ii, cnd %u nu'
ai d&bndi%7& 3rin a3%eK Ai le3ăda% cuvin%ele ele 8na3&ia %a'
+' Căci nu numai că nu ai 8nvă;a% nimic din 8nvă;ă%ura legii, ci ai )%rica% şi ceea ce aveai dc la
ire' Căci ra;iunile cel&r ce %rebuie ăcu%e şi cel&r ce nu %rebuie ăcu%e )un% )ădi%e 8n n&i 8n
m&d na%ural' Dar %u le7ai le3ăda% 3e ele şi nu le7ai 3ă)%ra% 8n amin%ire' De vedeai u ruQ alergai
cu el şi cu cel de)rna% 3ar%ea %a 3uneai' 4iin dcă nu e)%e &m care )ă ie ala% ără de 3ăca% 3e
de7a7n%regul de aceea şi cineva 6icea< =Cine )e va lăuda că are inimă cura%ă )au cine va
8ndră6ni )ă )3ună cura% )un% de 3ăca%K?--' Fi $n%ul !avel 6icnd< =#u mă ş%iu vin&va% cu

nimic? adaugă 8nda%ă < =dar nu 8n%ru acea)%a m7am 8ndre3%a%?J /' Fi iarăşi 8n !ilde< =Dre3%ul )e
8nvinuieş%e 3e )ine din 3rimele cuvin%e? -J e lim3ede că 3en%ru 3ăca%ele lui' Dar ca nimeni )ă
nu 3&a%ă )3une că dacă %&;i )un% 3ăcă%&şi, iar 3ăcă%&)ului i7a 3&runci% )ă nu i)%&ri)ea)că
dre3%ă;ile Lui, cine va i cel ce le va i)%&ri)iK Aşadar, ca nimeni )ă nu )3ună ace)%ea, 3r&e%ul
3re6in%ă şi elurile 3ăca%el&r' =Căci e)%e şi 3ăca% de m&ar%e?*. 3recum şi Eli 6icea< =Că de va
greşi &mul a;ă de al% &m, a%unci )e va ruga 3en%ru el lui Dumne6eu 3re&%ul iar de va 3ăcă%ui
cineva a;ă de D&mnul, a%unci cine va mil&ci 3en%ru elK?-(' Fi 8n lege unele 3ăca%e erau de
neier%a% 8nc% )e 3ede3)eau cu m&ar%ea' Iar al%ele re3ede 3rimeau
 !ilde 20,( S$e3%uagin%a'
U I "eg' 2,2-'
ier%are' La el şi @ri)%&) )3unea 8n #&ul Te)%amen%< =De7;i va greşi ;ie ra%ele %ău, mergi
mu)%ră71 3e el 8n%re %ine şi el )ingur' Fi de %e va a)cul%a, ai cş%iga% 3e ra%ele %ău' Iar de nu %e
va a)cul%a, ia cu %ine 8ncă unul )au d&i, ca din gura a d&i )au %rei mar%&ri )ă )e )%a%&rnicea)că
%&% cuvn%ul' Fi de nu7i va a)cul%a 3e ei, )3une71 5i)ericii iar de nu va a)cul%a nici de
5i)erică, )ă7;i ie ;ie ca un 3ăgn şi vameş???' Fi 8n al%ă 3ar%e, cnd a 8n%reba% !e%ru< =De c%e
&ri va greşi a;ă de mine ra%ele meu şi7i v&i ier%a luiK Oare 3nă de şa3%e &riK,? i7a ră)3un)<
=#u 6ic ;ie 3nă de şa3%e &ri, ci 3nă de şa3%e6eci de &ri c%e şa3%eJ?0' Dar 8n 3rimul e>em3lu
du3ă d&ar d&uă 8ndemnuri )e ara%ă mare greşeala şi nu %e )ileş%e )ă aş%e3;i mai mul%' Ce &areK
$un% cele d&uă l&curi din Evanghelie 8n c&n%radic;ie unele cu al%eleK 4ără 8nd&ială că nu,
iindcă acel de şa3%e6eci de &ri c%e şa3%e e)%e )3u) cu c&ndi;ia că )e 3&7căieş%e' Căci cum va
ier%a cineva cuiva care nici nu măr%uri)eş%e că a 3cică%ui%, nici nu )e 3&caieş%eK Fi cnd cerem
de la d&c%&r leacuri, 8i ară%ăm mai 8n%i rana'
Cine e)%e deci 3ăcă%&)ul de)3re care v&rbeş%e aici $cri3%uraK $ă a)cul%ăm cu a%en;ie' Căci ni7
1 de)crie 8n cele ce ur7mea6ă 6icnd< De vedeai uruQ alergai cu el şi cu cel de)rna% 3ar%ea
%a 3uneai' Gura %a a 8nmul;i% rău%a%e şi limba %a a 8m3le%i% vicleşug' Fe6nd 8m3&% riva ra%elui
%ău cleve%eai şi 8m3&%riva iului maicii %ale ai 3u) )min%eală' He6i cum 6ugrăveş%e ca 8n%r7un
%abl&u cul&rile rău%ă;iiK Fi cum 3rin rău%a%e cel viclean )7a ăcu% ca & iară, 3ier6nd n&ble;ea
iriiK Aşadar, )ă nu %recem cu uşurin;ă cu vederea ace)% %abl&u, ci )ă cerce%ăm cu a%en;ie 8n
iecare din %ră)ă%urile )ale' De vedeai und, alergai cu el' Acea)%a e)%e 3ricina %u%ur&r relel&r '
Acea)%a e)%e di)%rugerea vir%u;ii, ceea ce )%rică 8n mul;i )rguin;a 3en%ru bine, cnd unii nu
numai că nu c&ndamnă 3e cei ce 3ăcă%uie)c, ci )e şi bucură im3reună cu ei' Fi acea)%a nu e)%e
mai 3u;in dec% a 3ăcă%ui'

?N%' 1.,1-71+' ? %' 1., 21'


A)cul%ă 3e !avel care 6ice< =#u numai că ac ei ace)%ea, ci le şi 8ncuviin;ea6ă cel&r care le
acJ?12' Dar nu mic e)%e 3ăca%ul ace)%a de a %e bucura cu cei ce ac răul, chiar dacă nu ai ace
vreun al% rău' Căci cel ce 3ăcă%uieş%e 3&a%e inv&ca nece)i%a%ea )au )ărăcia dre3% cau6e ale
3ăca%ului lui, deşi )un% )cu6e rele şi ace)%ea' Dar %u 3en%ru ce lau6i a3%a, cnd nu r&deş%i din
ea nici & 3lăcereK !&a%e că acela )7ar 3&căi, dar %u şi ace)%e 3&r;i i le 8nchi6i şi di)%rugi leacu l
şi nimiceş%i & a)%el de mngiere şi 8i 6ăv&răş%i %&a%e căile care duc la limanul 3&căin;ei'
Cnd, aşadar, %e va vedea 3e %ine, care eş%i 8n aara 3ăca%ului şi care erai da%&r )ă 8l c&ndamni,
nu numai că nu 8l c&ndamni, ci 8l şi ac&3eri, şi nu numai că 8l ac&3eri, ci 8i eş%i şi c&m3lice,
ce va crede a%unci de)3re )ine şi de)3re ceea ce a 8ndră6ni% )ă acăK Căci mul;i din%re &ameni
nu udecă del&c du3ă 3r&3riile idei ceea ce %rebuie )ă acă, ci )e la)ă inluen;a;i şi c&ru3;i de
3ărerile al%&ra' Dacă 8i va vedea 3e %&;i c&ndamnndu71, cel ce a 3ăcă%ui% va crede că a ăcu%
un mare rău' Dar cnd nu numai că nu )e indignea6ă nimeni, nici nu )e de6gu)%ă, ci )e 3&ar%ă
cu blnde;e şi chiar 8l a3r&bă, udeca%a c&nş%iin;ei lui )e )%rică, udeca%a mul%&ra iind
c&m3lice cu ideea lui )%rica%ă 3e care şi7& ace de)3re 3ăca%ul )ău' Ce nu va 8ndră6ni a%unciK
Cnd )e va mai c&ndamna el 3e )ine şi cnd va 8nce%a )ă mai 3ă că %u ia)căK De aceea
%rebuie, dacă va ace cineva vreun rău, )ă )e c&ndamne 3e )ine, iindcă acea)%a e)%e calea de a
)e 8nde3ăr%a de rău' Fi dacă nu va ace 8ncă cele bune, )ă laude 3e cele bune' Căci acea)%a
e)%e calea care duce la rvna 3en%ru a ace binele' Dar aici 3r&e%ul, 3e cel ce a urma%
3ăcă%&)ului, 3e bună dre3%a%e, 8l c&ndamnă cu %&a%ă %ăria' Căci dacă rău%a%ea, chiar
c&ndamna%ă iind, a%% de mul% 8nl&reş%e, iar vir%u%ea, chiar lăuda%ă iind, a%rage 3e a%% de
3u;ini )ă )e &)%enea)că 3en%ru ea, ce )e va 8n%m3la dacă, dim3&%rivă, răul va i lăuda%K
Acea)%a ar vedea cineva că )e 8n%m3la ade)ea şi 8n )&b&rul
?2 "&m' 1,*2'
3re&;il&r şi dacă la ucenici e)%e cum3li% 3ăca%ul ace)%a, cu c% mai mul% la 8nvă;ă%&ri'
.' Ce aci &muleK Legea e)%e călca%ă 8n 3ici&are, 8nr7narea di)3re;ui%ă, a%%ea 3ăca%e )un%
8ndră6ni%e de unul din%re cei )in;i;i, cele de )u) au deveni% &) şi nu %e cu%remuriK Dar
3r&e%ul cheamă elemen%ele cele ără )im;ire 3en%ru a de3lnge cu & ale c&mună greşelile<
=$7a mira% de ace)%ea cerul, )7a cu%remura% 3ămn%ul??*' Fi iarăşi< =Ha 3lnge Car7me8ul, va
3lnge vinul, va 3lnge via?' Fi cele ne8n)ule;i%e 3lng şi )u)3ină şi )e indignea6ă
8m3reună cu $%ă3nul' Iar %u iin;ă ra;i&nală nu %e 8ndurere6iK #u c&ndamniK #u devii
cum3li% ră6bună%&r al legii dumne6eieş%i, ba 8ncă %e aci 3ăr%aş răuluiK Fi ce ier%are vei aveaK

#u iindcă Dumne6eu are nev&ie de un ră6bună%&r, nici nu are nev&ie de au%&r, ci vrea ca %u
)ă ii )lui%&rul Lui, )ă nu ca6i şi %u 8n aceleaşi 3ăca%e, )ă devii mai 8n;ele3% 3rin indignarea
a;ă de a3%ele rele ale al%uia, ca şi 3rin acea)%a )ă %e ară;i iubi%&r de Dumne6eu' Cnd alergi
8m3reună cu al%ul care a 3ăcă%ui% şi nu i %e 8m3&%riveş%i, nici nu %e 8ndurere6i, aci )ule%ul %ău
delă)ă%&r, uş&r de abă%u%, şi ade)e&ri 8;i gă%eş%i aceleaşi căderi' Iar 3e acela 8l vei vă%ăma 3rin
indulgen;a %a ne3&%rivi%ă, ăcndu7i Iui mai a)3ră udeca%a 8n veacul vii%&r şi 3e el ăcndu71
mai %rndav 3en%ru lu3%ele 3re6en%e' Dar ace)%ea nu )un% )3u)e numai de)3re ur, ci 3en%ru
&rice 3ăca%' Dar a 3u) aici 3e cel din urmă din%re 3ăca%e, ca )ă ve6i că cel care nu are ier%are
3en%ru un a)%el de 3ăca%, cu a%% mai mul% nu )e va bucura de mngierea ier%ării 3en%ru
al%ele mai mari' A)cul%ă şi ce 6ice 8n c&n%inuare< Fi cu cel de)rna% 3ar%ea %a 3uneai, %recnd
deci la 3ăca%e mai mari' Căci ur%ul e)%e mul% mai mic dec% de)7rnarea' n 8n;ele3%, ăcnd
c&m3ara;ia 8n%re ace)%e 3ăca%e, 6icea< =#u e nimic de mirare dacă cineva e)%e 3rin) urnd'
Căci ură ca )ă7şi )a%ure )ule%ul care lămn6eş%e?/J' Dacă
/* Ier' 2,12'  I)' 2,+' U- !ilde /,*0'
aşadar, ace)%a e)%e ără ier%are, cu c% mai mul% de)rna rea' Aici de)rna re numeş%e cur via'
Dacă, 3rin urmare, vei vedea 3e vreunul din cei aduna;i 8m3reună cu %ine de)rnnd şi
a3r&3iindu7)e de Taine, )3une celui ce )lueş%e< cu%are e)%e nevrednic de Taine, &3reş%e mi7
nile necura%e' Căci dacă nu e vrednic nici )ă i)%&ri)ea)că dre3%ă;ile lui Dumne6eu, gndeş% e7
%e ce 3edea3)ă nu va veni a)u3ra lui cnd )e a%inge cu minile de $n%a a)ă, dar nu numai
a)u3ra lui, ci şi a)u3ra celui ce 8l ac&3eră 3e el' Căci nu a )3u)< =Fi ai de)rna%?, ci Cu cel
de)rna% 3ar%ea ia 3uneai' Hai, c% de mare e)%e răul de a ac&3eri )%ricăciunile al%&ra, iindcă
)3une că unul ca ace)%a )e ace 3ăr%aş la 3edea3)a da%ă 3en%ru 3ăca%ul 8n)uşi, iind nu mai
3u;in vin&va% dec% cel ce 8l )ăvrşeş%e' Căci unul 3&a%e inv&ca 3a%ima care 8l %ulbură, deşi
neier%a%ă e)%e şi acea)%ă )cu6ă, 3recum şi urul 3&a%e inv&ca &amea' Dar %u nici măcar
ace)%ea nu le 3&;i inv&ca' !en%ru ce a%unci, dacă de 3lăcere nu %e bucuri, )ă %e aci 3ăr%aş
&)ndeiK De aceea şi udecă%&rii din lume ac acea)%a, 8i 3ede3)e)c nu numai 3e cei ce au
8ndră6ni% )ă 3ăcă%uia)că, ci şi 3e )lui%&rii l&r 3e care 8i văd că ş%iau de)3re 3ăca%ul )%ă3nului'
Fi )%ă3nii l&r, &da%ă 3reda;i %ribunalului, le7ar bea cu 3lăcere )ngele şi le7ar )şia %ru3ul,
3en%ru că Ic a%ribuie %&a%ă ră)3underea a3%ei, nu mai 3u;in dec% emeia adul%eră' Căci
ne8nde3ăr%nd vălul care 8i ac&3eră 3e vin&va;i, aceş%ia au da% mai mul%ă 3u%ere a3%el&r
a)cun)e' Aceş%ia )7au ăcu% vin&va;i şi a;ă de )&;ul in)ul%a%, şi a;ă de emeia adul%eră, şi a;ă
de )educă%&r' Căci dacă ar i ve)%i%, dacă ar i ară%a% 3ăca%ul la %im3, ar i evi%a% 3rinderea l&r

a)u3ra a3%ului' Cel care vrea )ă a%ragă vna%ul 8n la;, 8n%inde cu griă ca3cana, rămne
a3r&a3e cu &chiul de)ch i) a)u3ra animalel&r 3e care vrea )ă le 3rindă, a)cunde %&% ceea ce ar
3u%ea )ă 8l %răde6e, nu ace nici un 6g&m&%, nici & ac;iune care ar 3u%ea alunga 3rada' La el şi
aici, %u %e aşe6i lngă cur)a 3e care diav&lul 8n)uşi & 8n%inde, ş%iind că adul%erul are )ă cadă 8n
ea, nu %e %ulburi, nici nu %e 8n)3ăimn;i, ci a%unci mai cu )eamă 8l 3ier6i' Fi )ă nu 8mi )3ui
cuvn%ul acela 3lin de indieren;ă K Ce am eu a ace cu a)%aK Eu mă 8ngrie)c de ale mele, nu
e %reaba mea' Dar a%unci mai ale) %e 8ngrieş%i de ale %ale cnd cau;i la &l&)ul a3r&a3 elui' De
aceea şi !avel 6icea< =#imeni )ă nu cau%e ale )ale, ci iecare 3e ale a3r&a3e7luiJ?' Hrei )ă ali
3e ale %ale, cau%ă7le 3e cele ale a3r&a3elui'
Cura %a a 8nmul;i% rău%a%e, limba %a a 8m3le%i% vicleşug' Fe76nd 8m3&%riva ra%elui %ău
cleve%eai, şi 8m3&%riva iului maicii %ale ai 3u) )min%eală' Ca )ă nu )3ună< =ac acea)%a din
iubire de &ameni'? Dar ce iubire de &ameni e)%e aceea cnd nu 8l 8m3iedici, nu 8l re;ii 3e cel
ce urmea6ă )ă cadă 8n 3ră3a)%ie, ce iubire de &ameni e)%e )ă a3lau6i & 3lăcere nedrea3%ă, )ă
%reci cu vederea 3e cel care bea ceva &%răvi%&r' Hei 3u%ea )3une &rice 8n aară de acea)%a'
4iindcă nu iubire de &ameni e)%e acea)%a, ci )&mn, lene, %rndăvie' !en%ru ce lă)nd ne3ede37
)i% 3e cel ce 3ăcă%uieş%e, cleve%eş%i 3e ra%ele %ău care nu a greşi% cu nimicK Cum unel%eş%i
8m3&%riva celui ce nu a nedre3%ă;i% cu nimic, nu a greşi% cu nimicK He6i rău%a%ea 8n%in6n7du7
)e din ambele 3ăr;iK !e cel 8mbă%a% de 3&%ă nu 8l 8m3iedici )ă )e 8mbe%e, ca )ă )e 8nrne6e,
dar 3e cel care nu a greşi% cu nimic 8l 3ede3)eş%i' Căci şe6nd 8m3&%riva ra%elui %ău' cleve%eai
şi 8m3&%riva iului maicii %ale ai 3u) )min%eală'
(' He6i cum 3e mă)ură ce i)%&ri)irea 8nain%ea6ă, acu6a;ia )e măreş%eK !e cel care a 3ricinui%
aceleaşi chinuri de naş%ere ca şi %ine mamei %ale, 3e cel cu care ai 8m3ăr;i% acelaşi 3n%ece, 3e
cel 8m3reună cu care %e7ai 8m3ăr%ăşi% de aceeaşi ca)ă şi ma)ă şi hrană, 3e cel &dră)li% din
aceeaşi rădăcină, 3e cel care a avu% acelaşi 8nce3u% al naş%erii ca şi %ine, 3e cel care a cre)cu%
8m3reună cu %ine din cea mai ragedă 3runcie, 3e ace)%a 8l cleve%eş%i şi nu numai că 8l
v&rbeş%i de rău, ci 8l aci )ă cadă 8n cur)ele 3e care i le 8n%in6i' Căci acea)%a 8n)eamnă ai 3u)
)min%eală' Dacă 3e ra%ele %ău na%ural nu %rebuie )ă 8l v&rbeş%i de rău, cu c% mai mul% 3e cel
ce 8;i e)%e ra%e duh&vnice)cK Aşadar, 3e cel ce e)%e 3e 3unc%ul de a 3ăcă%ui nu 8l lă)a )ă cadă,
iar 3e cel ce nu ;i7a ăcu% nici un rău nu 8l 8nvinui 3e nedre3%, nici nu 8l cleve%i' !e de & 3ar%e,
ca6i 8n invidie, 3e de al%ă 3ar%e, 8n ne3ă)are şi indieren;ă' Căc i a3%ul de a nu71 re;ine 3e cel
ce e)%e 3e 3unc%ul de a cădea ;ine de ne3ă)are' De 3i6mă, ;ine a3%ul de a71 ace )ă cadă 3e
cel ce )%ă 8n 3ici&are' Fi ve6i cum 3r&e%ul nu v&rbeş%e de)3re & )im3lă acu6a;ie, ci de & a3%ă

ăcu%ă cu mul% vicleşug şi cu &)%eneală' Căci 6ice< Fe6nd 8m3&%riva ra%elui %ău cleve%eai'
Căci şi Cain, ucignd 3e ra%ele )au, a ridica% via;a numai unuia )ingur, dar aceş%ia au uci)
mii, 3e cei 3e care i7au cleve% i% şi 3e cei a;ă de care au cleve%i%, şi 3e ei 8nşişi mai 8n%i' Căci
va%ămă nu numai 3e cel 8nvinui%, ci şi 3e al;ii' Fi mai ale) 3e cei care 8l a)cul%ă' Căci cel
cleve%i% 3e nedre3% nu numai că nu 3ă%imeş%e nici un rău, ci are şi mare ră)3la%ă' Căci nu cel
ce 3ă%imeş%e, ci cel ce ace răul, ace)%a e)%e vrednic de 3edea3)ă' La el, cel ce )3une bra,
iar nu cel ce & aude e)%e vin&va%, aară numai dacă ace)%a din urmă nu dă el 3ricină cleve%elii'
Aşadar, )ă nu ne )%răduim )ă nu au6im rele 9acea)%a e)%e cu ne3u%in;ă:, căci e)%e măr%uria lui
@ri)%&) care 6ice< =Hai v&uă cnd %&;i &amenii vă v&r v&rbi de bineJ?J+, ci ca n&i )ă nu dăm
3ricină' Căci cel care vrea )ă audă de bine de la %&;i, ade)e&ri 8şi 3ierde )ule%ul, cău%nd
)lavă de la &ameni, ăcndu7)e r&b 8n cele 8n care nu %rebuie, ăcnd 3e 3lac 8n cele 8n care nu
ar %rebui, ca )ă cum3ere bunăv&in;a &amenil&r' Cel care di)3re;uieş%e )ă audă rele 3e )eama
lui de la %&;i iarăşi )e 3ierde' Căci aşa cum e)%e cu ne3u%in;ă ca un &m vir%u&) )ă audă de la
%&;i numai de bine, la el e)%e cu ne3u%in;ă ca unul care dă mereu mul%e 3ricini 3en%ru a au6i
de rău )ă audă de la %&;i numai dc rău' Dacă )un% unii care %e v&rbe) c de rău, %u iind ără de
vină, a%unci şi mai mare 8;i va i ră)3la%a, aşa cum )7a 8n%m3la% şi cu a3&)%&lii şi cu bărba;ii
? Lc' /, 2/'
aceia vi%ei care le7au urma%' Trebuie )ă ş%im şi aceea că dacă cineva ne v&rbeş%e de rău 8n
3rivin;a unui lucru 3en%ru care c&nş%iin;a n&a)%ră nu ne mu)%ră, nu %rebuie )ă di)3re;uim
vă%ămarea aceea a celui ce ne in)ul%ă, ci )ă acem %&% ceea ce ne )%ă 8n 3u%in;ă 3en%ru a
8nde3ăr%a &rice 3ricină ira;i&nală de a i deăima;i' De aceea şi $n%ul !avel a %rimi) mul;i
&ameni care )ă 8m3ar%ă banii 3en%ru hrana )ăracil&r, )3unnd şi 3ricina< =Ca )ă nu ne
deăime6e cineva, 8n acea)%ă 8mbelşuga%ă )%rngere de daruri, de care ne 8ngriim n&iJ?U' Căci
vă6nd acea)%a, că )e v&r )min%i rău, nu a %recu% cu vederea a3%ul, nici nu I7a di)3re;ui%, ci
iindcă era 8n 3u%erea lui de a evi%a )min%eala, )7a grăbi% )ă & acă, avnd 8n vedere 3e cei ce
)e 3u%eau )min%i' Fi iarăşi 8n al%ă 3ar%e 6ice< =Dacă & mncare )min%eş%e 3e ra%ele meu, nu
v&i mnca 8n veac carne, ca )ă nu aduc )min%eală ra%elui meu?/(' Fi ace)%ea erau lucruri
indieren%e, şi %&%uşi, dacă ele aduc )min%eală, 6ice, şi chiar dacă eu nu mă va%ăm, nu le v&i
%rece cu vederea, de dragul mn%uirii cel&r ce )e )min%e)c' Dacă vă%ămarea %a e)%e mai mare
dec% e)%e aec%a%ă mn%uirea celui ce )e )min%eş%e, a%unci 3&;i )ă %reci cu vederea 3e cel ce )e
)min%eş%e, dar dacă nu, %rebuie )ă iei amin%e la el'
Acea)%a e)%e regula generală 3e care %rebuie )ă & urmăm şi care ne 8nva;ă cnd %rebuie )ă

;inem c&n% de )min%eala )ule%el&r )labe, şi cnd %rebuie )ă & %recem cu vederea' A)%el, iudeii
)e )min%eau că $n%ul !avel nu urma 3re)cri3;iile legii şi de aceea mii )e 8nde3ăr%au de
credin;a creş%ină' Ce ace, aşadarK Hrnd )ă 3ună ca3ă% )min%elii şi )ă & 8ndre3%e, a inirma%
)3u)ele celui ce a ară%a% că nu ;ine legea' $e )min%eau iarăşi iudeii că 3r&3&văduie ş%e 3e Cel
ră)%igni%' Dar aici a %recu% cu vederea 3e cei )min%i;i, iindcă era mai mare cş%igul
3r&3&văduirii' La el a ăcu% şi @ri)%&)' Cnd le v&rbea de)3re mncări )e )min%eau, cnd le7a
6i)< =#u ceea
Z II C&r' .,20' U C&r' .,1*'
ce in%ră 8n gură )3urcă 3e &m, ci ceea ce ie)e din' gură, aceea )3urc ă 3e &m?+?' Le ră)3unde
l&r< =Lă)a;i7i 3e ei, &rice ră)ad 3e care nu 17a )ădi% Ta%ăl eu cel cere)c va i )mul) din ră7
dăcină?+1' Dar cnd cer de la el %a>e şi im3&6i%e, deşi ş%ia că nu %rebuie )ă 3lă%ea)că, %&%uşi
iindcă nu veni)e %im3ul )ă ie de)c&3eri%ă 3u%erea Lui, 6ice< =Ci ca )ă nu7i )min%im 3e ei,
mergnd la mare, aruncă undi;a şi 3eş%ele care va ieşi 8n%i, ia71 şi de)chi6ndu7i gura, vei
gă)i un )%a%ir' !e ace)%a ia71 şi dă71 l&r 3en%ru mine şi 3en%ru %ine?J2' Cnd le7a ve)%i% legea
Lui 3lină de mul%ă 8n;ele3c iune şi ci )e 8m3&%riveau cu 8ndără%nicie, nu $7a 8ngrii% de ei, ci a
de6lega% legea veche 3en%ru cea n&uă, dar cnd a vă6u% că nu 3u%eau 8ncă 3rimi adevărul
de)3re na%ura Lui dumne6eia)că, 8n chi3 3&%rivi% a ăcu% 3&g&rămn% şi a umbri% adevărul
de)3re dumne6eirea $a 3rin 3la%a %a>ei' Fe6nd 8m3&%riva ra%elui %ău cleve%eai' E 3en%ru a71
8ndre3%a, 6ice'
10' A%unci nu %rebuia )ă 8l v&rbeş%i de rău 3e a)cun), ci, aşa cum a 3&runci% @ri)%&), %rebuia
)ă 8l 8ndre3;i lundu71 de&3ar%e' Căci re3r&şurile ăcu%e 8n 3ublic ade)e&ri 8i ac 3e cei ce
3ăcă%uie)c 8ncă şi mai neruşina;i' Cei mai mul;i din%re 3ăcă%&şi, a%% %im3 c% nădăduie)c )ă
rămnă a)cunşi, )&c&%e)c că )e 3&% 8n%&arce cu uşurin;ă 3e drumul cel bun' Dar cnd 3ierd
cin)%ea 8n a;a mul%&ra, cad 8n de6nădede şi alunecă 8n neruşinare' Dar ai &)% nedre3%ă;i% cu
ceva de el' !en%ru ce, aşadar , %e nedre3%ă;eş%i )ing ur 3e %ine 8n)u;iK Căci cel ce )e ră6bună 3e
)ine )e )%ră3unge )ingur cu 3al&şul' Hrei )ă7;i aci bine şi ;ie şi )ă %e şi ră6buni 3e acelaK H&r7
beş%e de bine 3e cel ce %e nedre3%ă;eş%e' A)%el vei )%rni 8m3&%riva lui mul%e re3r&şuri ale
mul%&r 8nvinui%&ri care 8i c&ndamnă 3ur%area şi 8şi va 3rimi a)%el 3la%a )a' Iar dacă 8l v&rbeş%i
de rău, nici nu vei i vrednic de cre6are, 3rimind
+0 %' 1-, li'
+1 %' 1-,1*' +< %' 1+,2+'
bănuiala duşmăniei' A)%el 8nc% %&a%e e&r%urile %ale )e v&r 8n%&arce 8m3&%riva %a' Tu vrei )ă 8i

ş%irbeş%i cin)%ea, dar )e 8n%m3lă c&n%rariul' !en%ru a7%i a%inge )c&3ul ar %rebui )ă & aci 3rin
laude şi grăiri de bine, nu 3rin 8nvinuiri' 4ăcnd al%el, şi %u vei i ruşina% mai mul%, iar 3e
acela nu 8l v&r a%inge )ăge;ile %ale' Căci gndul duşmăniei )e ridică de la )ine 8n min%ea cel&r
ce %e a)cul%ă şi nu 8i la)ă )ă ac&rde credibili%a%e )3u)el&r %ale şi )e 8n%m3lă acelaşi lucru ca la
%ribunale, cu c&n%ra măr%uriile' Cnd cineva aduce la %ribunal & c&n%ra măr%urie, 8nda%ă )e
ră)%&arnă %&a%e argumen%ele' Aşa şi aici )im3la bănuială de duşmănie nu 8;i 3ermi%e )ă 8;i
3lede6i cau6a' Aşadar, nu v&rbi de rău ca nu cumva )ă %e murdăreş%i 3e %ine 8n)u;i, nici )ă
ame)%eci n&r&iul cu lu%ul şi cărămida, ci 8m3le%eş%e cununi din %randairi şi vi&le%e şi din
celelal%e l&ri, nu du balegă Ia gură, aşa cum ac muş%ele căci aşa )un% cleve%i%&rii, ei )un%
3rimii care )im% duh&area )3u)el&r l&r:, ci 8nmire)mea6ă7;i gura cu l&ri, 3recum albinele,
8m3le%eş%e aguri şi ii blnd a;ă de %&;i' Căci de la cel ce cleve%eş%e %&;i )e 8n%&rc cu de6gu)%,
ca de la unul care mir&a)e ur%, ca de la & li3i%&are care )e hrăneş%e cu )nge, ca de la &
mu)că ce mănncă balegă, hrănindu7)c cu relele al%&ra' Dar 3e cel care are 8n gură numai
binecuvn%are %&;i 8l 3rime)c ca 3e & rudenie, ca 3e un ra%e,'ca 3e un iu şi un 3ărin%e' Fi
3en%ru ce v&rbe)c aici de cele 3re6en%e şi de )lava de la &ameniK Gndeş%e7%e la 6iua aceea
8nric&şa%ă, la divanul acela nemi%arnic că dacă )3ui minciuni adaugi 8ncă şi mai mul% la
3ăca%ele %ale' =Hă )3un că 3en%ru &rice cuvn% deşer%, 3e care71 v&r r&)%i, &amenii v&r da
)&c&%eală 8n 6iua udecă;ii?J*' Chiar dacă ar i adevăra% ce )3ui, nici aşa nu %e vei )l&b&6i de
&)ndă, iindcă ai de)c&3eri% ne3u%in;ele şi a3%ele vin&va%e ale a3r&a3elui %ău' Gndeş%e7%e la
ari)eu' #u era ca vameşul, ci mai 3ăcă%&) dec% vameşul, iindcă a cleve%i% 3e vameş' Iar
vameşul nu era ca ari)eul, ci )7a ăcu% mai
? %' 12,*/'
dre3% ca ari)eul, iindcă )7a 3rihăni% 3e )ine' Ace)%ea ai ăcu% şi am %ăcu%' Ai cuge%a%
ărădelegea ca v&i i a)emenea ;ie' u)7%ra7%e7v&i şi v&i 3une 8nain%ea %a 3ăca%ele %ale'
11' He6i negrăi%a iubire de &ameniK He6i 8năl;imea bună%ă;iiK He6i ne)rşi%a b&gă;ie a
8ndelungii răbdăriK Căci aici %ăcere numeş%e 8ndelunga răbdare' A%%ea ai 8ndră6ni% şi %&%uşi
nu %e7am 3ede3)i%, ci ;i7am răbda% %&a%e, dnd l&c 3&căin;ei %ale' Dar %u nu numai că nimic nu
ai cş%iga% de aici, ci ai alerga% du3ă rău%ă;i şi mai mari' #u numai că nu ;i7ai )chimba % via;a,
nici nu %e7ai ruşina%, nici nu %e7ai &)ndi% 3en%ru a3%ele %ale, ci ai cuge%a% că Eu, Cel ce am
avu% răbdare cu %ine, Care %e7am răbda%, Care am %ăcu%, Care %e7am )u3&r%a%, rabd %&a%e nu din
8ndelungă răbdare, nici din iubire de &ameni, ci 3en%ru că nu vreau )ă 3ede3)e)c ace)%ea, nici
nu ă indigne6 de a3%ele %ale'

8n;elege;i dar ace)%ea cei ce ui%a;i 3e Dumne6eu' Care ace)%eaK Cele )3u)e adică' Ce
8n)eamnă< 8n;elege;iK Cuge%a;i' Ce a )3u) neclarK Ce are nev&ie de mul%ă cerce%areK ai ale)
8n)uşi m&dul 8nvă;ă%urii in%r&duce un cul% )chimba% al lui Dumne6eu' 4iindcă er%ele vechii
legi au 3u;ină val&are 8n &chii lui Dumne6eu, 3r&e%ul in%r&duce legea $in%el&r Evanghelii, li
vede 3e &ameni 8năşura;i 8n n&r&iul 3ăca%el&r şi, vrnd )ă 8i )mulgă din mlaş%ina 3ăca%el&r şi
)ă7i elibere6e de relele &biceiuri, aşa cum )e cură;ă um&area din &chi, le %re6eş%e amin%irea
a3%el&r rele ca nu cumva, dndu7le ui%ării 3e ace)%ea, )ă 3iardă cş%igul 3&căin;ei' Căci mul%ă
8m3ie%rire a )ule%ului lucrea6ă &bişnuin;a 8n 3ăca%e şi 8i ace ără de min%e şi &rbeş%e &chiul
min;ii cel )3rin%en' Ca nu cumva )ă vă ră3ea)că şi )ă' nu ie cel ce i6băveş%e' O, negrăi%ă
iubire de &ameniQ Căci ace)%e cuvin%e )un% ale unei mame iubi%&are )au mai degrabă
bună%a%ea Lui c&vrşeş%e ne)rşi% iubirea aceea' Cel ce a ară%a% a%%a &)ndă, CeQ ce a ară%a%
a%%a mnie cau%ă acum )ă 8l 3ă6ea)că 3e 3ăcă%&)' Cel ce a )3u)< u)%ra7%e7v&i şi v&i 3une 8n
a;a %a 3ăca%ele %ale şi cel ce a da% &)nda care 3ede3)eş%e, %&% El de6leagă )en%in;a iarăşi şi nu
8i 3redă 3ede3)ei ca 3e niş%e &)ndi;i, ci, ca 3e niş%e da%&rnici, 8ncearcă )ă 8i 8ndre3%e 3rin )a%
şi 3rin 8ndemn şi 8i 8n ;el e3 ;e)%e 3rin rică, 6icndu7le< Ca nu cumva )ă vă ră3ea)că ca un leu
şi )ă nu ie cel ce i6băveş%e, er% a de laudă $ va )lăvi şi ac&l& e)%e calea 8n care 8i v&i ară%a
lui mn%uirea ea' Du3ă ce le ara%ă iubirea de &ameni, 8i 8ndeamnă, 8i )ă%uieş%e, 8i amenin;ă,
8i 8n)3ăimn%ă, ăcndu7le cun&)cu%ă 3edea3)a, le 6ice şi m&dul 3rin care e)%e cu 3u%in;ă )ă7şi
8ndre3%e a3%ele< er%a de laudă ă va )lavi' Ceea ce vrea )ă )3ună acea)%a e)%e< #u numai
că va 8nce%a mnia ea, nu numai că )e va de6lega &)nda, ci ă va şi )lăvi' He6i mărimea
a3%ei, cnd Dumne6eu e)%e )lăvi%K
Fi ac&l& e)%e calea 8n care 8i v&i ară%a lui mn%uirea ea' He6i ră)3la%a negrăi%ăK He6i
8năl;imea iubirii de &ameniK 4ăgăduieş%e )ă de)c&3ere cel&r care ac binele calea care duce la
Dumne6eu şi la mn%uirea cea adevăra%ă care vine de la Dumne6eu' $ă credem, aşadar, cel&r
ăgădui%e şi )ă7L )lăvim 3e Dumne6eu 3rin%r7& via;ă drea3%ă şi er%ă de laudă' Căci acea)%a
e)%e calea care duce la mn%uire, 3rin acea)%ă er%ă, 3e care ie ca n&i %&;i )ă & d&bndim cu
harul şi cu iubirea de &ameni ale D&mnului n&)%ru Ii)u) @ri)%&) că a Lui e)%e )lava şi 3u%erea,
acum şi 3ururea şi 8n vecii vecil&r' Amin'
!)almul 10.
Dumne6eule, lauda mea n7& ;ine )ub %ăcere' Că gura 3ăcă%&)ului şi gura vicleanului a)u3ra
mea )7au de)chi)' Grăi%7au 8m3&%riva mea cu limbă vicleană şi cu cuvin%e de ură m7au
8nc&nura% şi )7au lu3%a% cu mine 8n 6adar' 8n l&c )ă mă iubea)că, mă cleve%eau, iar eu mă

rugam' !u)7au 8m3&%riva mea rele 8n l&c de bune şi ură 8n l&cul iubirii mele' !une 3e)%e
dn)ul 3e cel 3ăcă%&) şi diav&lul )ă )%ea de7a drea3%a lui' Cnd )e va udeca )ă ia)ă &)ndi%,
iar rugăciunea lui )ă )e 3reacă 8n 3ăca%' $ă ie 6ilele lui 3u;in e şi dre gă%&r ia lui )ă & ia al%ul'
$ă aungă c&3iii lui &rani şi emeia lui văduvă' Clă%indu7)e, )ă ie )%rămu%a;i c&3iii lui şi )ă
cerşea)că şi )ă ie )c&şi din cur;ile ca)el&r l&r' $ă )mulgă cămă%arul %&a%a averea lui' $ă
ră3ea)că )%răinii &)%enelile lui'
1' Avem nev&ie aici de mu @ă 3ruden;ă' Căci ace)%e cuvin%e, la )im3la l&r 3r&nun;are, la
3rima au6ire, %ulbură 3e mul;i din%re cei care nu )un% cu luare amin%e' Căci ace)% 3)alm e)%e
%&% 3lin de ble)%eme şi 3rin ace)%ea 8n%reg cuvn% ul ne 8nă;işea6ă şi ne ara%ă un &m a3rin) de
mnie şi cl&c&%ind de urie care nu )e &3reş%e numai la 3ede3)irea celui nedre3%, ci aduce
3edea3)a şi a)u3ra c&3iil&r, a)u3ra %a%ălui şi mamei lui, nici nu 8i e)%e de aun) & )ingură
nen&r&cire, ci adaugă rele la rele' He6i c%e ble)%emă' !une 3e)%e el 3e cel 3ăcă%&) şi diav&lul
)ă )%ea de7a drea3%a lui' Adic ă )ă ie )ub &)nda &amenil&r vicleni şi unel%i%&ri şi )ă nu 3&a%ă
)ă 8i biruia)că' Căci acea)%a 8n)eamnă< Cnd )e va udeca )ă ia)ă &)ndi%' Fi nu 8i e)%e de
aun) acea)%ă 3edea3)ă, ci du3ă acea)%ă &)ndă cere ca al%ul )ă 8i ia cin)%ea< Fi dregă%&r ia lui
)ă & ia al%ul' Fi nici aici nu )e &3reş%e, ci 8i 8nchide şi )ingurul lima n care i7a mai răma), nici
de la Dumne6eu )ă nu d&bndea)că milă, 6icnd< Fi rugăciunea lui )ă )e 3reacă 8n 3ăca%'
Cere )ă 3ă%imea)că & m&ar%e 8nain% e de vreme' Căci 6ice< $ă ie 6ilele lui 3u;ine' Fi nici aici
nu )e &3reş%e, deşi ar i &)% de aun) )ă )3un nu mai ace)%e nen&r&ciri' El adaugă 8ncă, cee a
ce e)%e )emnul unui )ule% 8nierbn%a% de mnie, iindcă nu 8i )un% de aun) nici una, nici
d&uă 3ede3)e, ci 3re%inde a%%ea al%ele )ă ie adu)e a)u3ra lui' Iar cele de acum )un% cu mul%
mai grele dec% celelal%e, iindcă cere ca iii lui 3e care7i la)ă 8n urmă )ă ie &rani şi emeia
lui văduvă' Deşi ace)%ea )e 8n%m3lă &ricum 8n m&d nece)ar &da%ă cu m&ar%ea lui, %&%uşi le
)3une iarăşi 8n chi3 de ble)%em, iind a3rin) de mnie' Fi nu )e &3reş%e numai la a3%ul de a i
&rani, ci du3ă ace)%e nen&r&ciri c&n%inuă mai de3ar%e, cernd ca iii aceluia )ă ie ră%ăci%&ri
şi )ă )e )%rămu%e din l&c 8n l&c, Clă%indu7)e, )ă )e )%rămu%e iii lui şi )a cerşea)că' Adică nu
numai )ă ră%ăcea)că, ci nici hrana nece)ară )ă nu & aibă, nici )ă 8nce%e6e )ă )e mu%e din l&c 8n
l&c, i6g&ni;i, 3rig&ni;i 8n %&% 3ămn%ul, negă)ind nici un l&c 8n care )ă )%ea' Du3ă ace)%ea cere
şi )ărăcirea l&r, & )ărăcie e>%remă şi de nerăbda%, 8nc% )ă nu d&bndea)că milă nici de Ia
rude, ci )ă ră%ăcea)că cernd au%&r de ia )%răini şi necun&)cu;i' Au6i cum de)crie acea)%a<
Căci du3ă ce a )3u)< $ă ie )%rămu%a;i iii lui şi )ă cerşea)că adaugă< $a ie )c&şi din cur;ile

ca)el&r l&r şi )ă )mulgă cămă%arul %&a%ă averea lui' Fi )ă ră3ea)că )%răinii &)%enelile lui'
Ace)%a e)%e un al% chi3 al nen&r&cirii, a i da%e ră3irii cele ce7i a3ar;in lui, )ă )u3&r%e unel%irile
şi vicleşugurile căm ă%aril&r, )ă ie &cr% 8n %&% elul, şi ceea ce e mai cum3li%, 8n %&a%e ace)%e
rele, )ă ie li3)i% de a3ără%&r' Cere şi acea)%a 6icnd< $ă nu7iie lui )3riini%&r' Căci ace)%e rele
)un% 3rin ele 8n)ele cu ne3u%in;ă de răbda%, dar cnd nu au nici un )3riin, ele )un% cu mul%
mai cum3li%e' Fi nici &ranii lui milui%&r' Hai ce mare mnie, cnd &ranii lui nu d&bnde)c
nici & milă, dar nu numai că nu 3rime)c milă de la nimeni, ci )un% arunca;i 8n cea mai de 3e
urmă 3ier6anie'
$ă ie eci&rii lui 8n%ru 3ier6are, 8n%r7un neam )ă )e )%ingă numele lui' He6i cuvn%ul 3lin de
mnie care 3are că nu )e mai &3reş%eK Fi cere ca aceş%ia )ă %răia)că 8n nen&r&ciri cie %&% elul,
)ă ie 3reda;i nimicirii şi )ă 3iară ără urmă şi nume' Fi ca şi cum nu ar i de aun) nici
nen&r&cirea c&3iil&r, adaugă iarăşi< $ă )e 3&menea)că ărădelegea 3ărin;il&r lui 8nain%ea
D&mnului şi 3ăca%ul maicii lui )a nu )e ş%eargă' $ă ie 8nain%ea D&mnului 3ururea şi )ă 3iară
de 3e 3ămn% 3&menirea lui' Căci mai cu )eamă acea)%a ;ine de mnie, a enumera
nen&r&cirile şi a )e 8n%&arce ne8nce%a% la ele' Căci 6icnd $ă )e 3&menea)că ărădelegea
3ărin;il&r lui, a adăuga%< )a nu )e ş%eargă, deşi e)%e acelaşi lucru' Căci mnia 8l ace )ă le
)3ună de d&uă &ri' Ceea ce vrea )ă )3ună acea)%a e)%e< n'imiceş%e71, ucide71, di)%ruge71' He6i
mul;imea ble)%emuluiK Dacă vrei iarăşi le re3e%< )ă cadă 8n minile &amenil&r răi, 6ice, )ă ie
&)ndi%, )ă ie )%ă3ni% de ei, )ă 3iară de m&ar%e ără vreme, )ă ie )c&) din dregă %&ri a lui, şi
nu urmaşil&r lui, ci al%&ra )ă la)e averea lui, emeia lui )ă 3iară, şi cere ca iii Iui )ă rabde
)ărăcie, )ă ie &rani, )ă ie &)ndi;i şi 3rig&ni ;i din %&a%e 3ăr;ile, )ă nu aibă nici un au%&r, )ă
cadă din bunăv&in;a lui Dumne6eu, nimeni )ă nu le ie liman, nici reugiu' $ă )e ş%eargă
numele iui de 3e a;a 3ămn%ului, )ă 3iară ără nume, %a%ăl şi maica lui )ă dea )&c&%eală
3en%ru cele ce au greşi% şi el 8n)uşi )ă 3iară ără urmă'
2' Oare nu uime)c 3e a)cul%ă%&r cele )3u)eK Oare nu d&reş%i )ă au6i cine e)%e cel &)ndi%
a)%elK Căci dacă au6im un &m in)ul%nd 3e al% &m, 8i 8n%rebăm 3e cei de a;ă< cine e)%e cel
de)3re care au6im ace)%ea K Cu c% mai mul% cnd 8l au6im 3e 3r&e% ble)%em nd e)%e nece)ar
)ă alăm, şi )ă alăm cu rică şi cu cu%remur< cine e)%e cel ce )7a e>3u) unei a)emenea
cum3li%e mniiK Cine a 8n%ri)%a% Duhul $n%, 8nc% )ă audă a%%ea şi a%%ea ble)%emeK Aşadar,
)ă anali6ăm ace)% 3)alm de la 8nce3u% cu mul%ă a%en;ie' Fi nimeni )ă nu )e %ulbure' Căci v&i
ace %lcuirea cu %&a%ă a%en;ia 3&)ibilă' Căci nu e)%e 3u;in lucru ceea ce v&m cerce%a' In
3rimul rnd, de vreme ce 3ăcă%&)ul e)%e 8nvinui%, 3en%ru care 3ricină )un% 3ede3)i;i 8m3reună

cu el şi c&3iii lui, şi )&;ia, şi 3ărin;iiK Iar 8n al d&ilea rnd, cine e)%e cel ble)%ema%K In al
%reilea rnd, cum
!)nhmil 10.
*++
&are c&rieul a3&)%&lil&r ara%ă că ace)% 3)alm e)%e )3u) de)3re ludaK $au mai degrabă nu %&%
3)almul, ci & 3ar%e din ace)% 3)alm' =Căci e)%e )cri) 8n Car%ea !)almil&r1< \4acă7)e cur%ea l&r
3u)%ie şi 8n l&caşurile l&r )ă nu ie l&cui%&r' Fi dregă%&ria lui )ă & ia al%ul]?2' Dar, iarăşi,
acea)%a ridică & al%ă 3r&blemă' Căci cele d&uă 3ăr;i ale ci%a%ului nu )e regă)e)c 8n acelaşi
3)alm' De aceea nici nu a )3u) 8n cu%are 3)alm, ci 8n Car%ea !)almil&r' 4iindcă =4acă7)e
cur%ea l&r 3u)%ie? )e )3une 8n al% 3)alm, iar 8n ace)%a )e )3une< Dreg ă%&ria lui )ă & ia al%ul' Fi
%&%uşi, !e%ru le adună 3e amnd&uă ver)e%ele 8n%r7& )ingură măr%urie' Ceea ce ace şi !avel
mereu ca a%unci cnd )3une< =Din $i&n va veni I6băvi%&rul şi va 8nde3ăr%a nelegiuirile de la
lac&b' Fi ace)%a e)%e legămn%ul eu cu' ei cnd v&i ridica 3ăca%ele l&r?1'
Dar ar 3u%ea 8n%reba cineva ce e)%e ace)% 3)alm, e)%e & 3r&e;ie )au un ble)%emK E)%e &
3r&e;ie 8n chi3 de ble)%em' Căci şi 8n al%ă 3ar%e v&m gă)i ceva a)emănă%&r, iindcă la el a
ăcu% şi lac&b' 4iindcă %rebuia ca cei ce a)cul%ă )ă )e &l&)ea)că din cele 8n%m3la%e al%&ra,
mul%e din 3r&e;ii )un% alcă%ui%e 8n aşa el 8nc% 3rin amenin;ările 3e care le c&n;in )ă
mărea)că rica' #u e)%e acelaşi lucru a )3une cu%are va )ueri a)%a şi a)%a, şi a )3une acelaşi
lucru cu mnie şi )u3ărare' Că ace)%ea nu le )3un aşa )im3lu vă v&i ară%a lim3ede din al%e
cuvin%e 3r&e%ice' Căci lac&b cnd a &)% )ă 8şi )rşea)că 6ilele, a 6i) iil&r )ăi< =Heni;i ca )ă
vă )3un ce are )ă ie cu v&i 8n 6ilele cele de a3&i? şi urmnd )ă 3r&e;ea)că de la 8nce3u%,
de8nda%ă, ca cineva care e)%e a3rin) de mnie, 8şi 8nce3e 3r&e;ia cu un ble)%em a)%el 6icnd<
="uben, 8n7%i7nă)cu%ul meu, eş%i greu de 3ur%a%, greu şi 8ncă3ă;na%' Tu ai cl&c&%i% ca a3a şi
ai 3ngări%'''?, 3r&e;ind )ub &rmă
1 !)' /., 2(' +4a3' 1,20'
J "&m, 11, 2/72+ I)' -(,20 2+,(' ? 4ac' (,17' S$e3%uagin%a'
de ble)%em vii%&area 3ier6anie' La el, iarăşi, cnd 3r&e;eş%e cele bune le )3une )ub &rmă de
rugăciune< =$ă7;i dea ;ie D&mnul din r&ua cerului şi din gră)imea 3ămn%ului?*' Deşi şi
acea)%a e)%e 3r&e;ie' E)%e eviden% aici că nu e)%e un )en%imen% &mene)c' Căci şi 8n 3rivin;a
lui Canaan, %a%ăl a ăcu% acelaşi lucru 6ic nd< ="&bul r&bil&r )ă ie la ra;ii luiJ?J, ca )ă ali că
Dumne6eu, 3r&%end 3e cei nedre3%ă;i;i, 8i 3ede3)eş%e cu a)3rime 3e cei ce nedre3%ă;e)c' Fi

@ri)%&) )e &l&)eş%e de un a)emenea m&d al 3r&e;iei imi%nd 3lngerea şi 6icnd< =Hai ;ie,
@&ra6ine, vai ;ie, 5e%)aida?+' La el, iarăşi ca a%unci cnd )3une< =Ieru)alime, leru)alime,
care &m&ri 3e 3r&r&ci?.'
Aşadar, de)3re cine e)%e )3u) 3)almul ace)%aK O 3ar%e a lui e)%e de)3re luda, Duhul $n%
3r&e;ind 3rin David, iar re)%ul de)3re al;ii' Căci iarăşi ace)%a e)%e elul 3r&e;iei' Fi 8n al%ă
3ar%e v&m gă)i acea)%ă alcă%uire, cele de la 8nce3u% reerindu7)e la & 3er)&ană, iar cele de la
)rşi% la al%a' Dar ca )ă ve6i acelaşi lucru şi din al%ă 3ar%e, cnd iudeii urmau )ă in%re 8n
3ămn%ul ăgăduin;ei, de)3ăr;ind cele d&uă)3re6ece )emin;ii 8n d&uă)3re6ece 3ăr;i,
Dumne6eu i7a 3&runci% lui l&)ua, iul lui #avi, 3e unele )ă le binecu vin %e6e, 3e al%ele )ă le
ble)%eme' Ace)%e binecuvn%ări şi ace)%e ble)%eme erau 3r&e;iile a cel&r ce aveau )ă ie'
=5le)%ema% )ă ii %u 8n ce%a%e şi ble)%ema% )ă ii %u 8n ;arină?1J' Fi mii de a)emenea ble)%eme
3une, reeri%&are la dieri%e )emin;ii' A)%a 3u%em )3une şi 8n ace)% 3)alm, anume că 3r&e;ia
e)%e )3u)ă )ub &rmă de ble)%em, unele ver)e%e ve)%ind cele 8n%m3la%e cu Iuda şi a3&i al%ele
au un al% )ubiec%, de)3re cei care )e ră6vră%e)c 8m3&%riva 3re&;il&r, ca )ă alăm c% de mare
rău e)%e
K 4ac' 2+, 2.' h 4ac' (,2-' +Lc' 10,1*' ? Lc' 1*, *' U Deu%' 2.,1/'
)ă ne ră6vră%im 8m3&%riva 3re&;il&r lui Dumne6eu şi de a ne &l&)i de vicleşug şi de
nedre3%a%e 8m3&%riva l&r' Căci cele )3u)e nu )un% nimic al%ceva dec% 8nvă;ă%ura 3rivi%&are la
cele ce )e 8n%m3lă cel&r care 8Q nedre3%ă;e)c 3e a3r&a3ele, cel&r care )e ridică cu vicleşug şi
cu un cuge% 3erver%i% 8m3&%riva un&ra care nu le7au greşi% cu nimic' Iar dacă cere )ă ie
3ede3)i;i iii, )ă nu %e %ulburi, iubi%e' Căci aici ii numeş%e 3e cei 8nrudi;i 3rin rău%a%e' Căci
ş%ia că $cri3%ura numeş%e ii şi 3e cei care )un% a)%el 3&%rivi% 8nrudirii, şi 3e cei 8n)&;i;i cu
rău%a%ea, chiar dacă nu )un% ii şi 3rin ire, ca a%unci cnd )3une< =H&i )un%e;i iii
diav&lului??1' Deşi 3rin ire iudeii nu erau del&c iii diav&lului' Căci cum ar 3u%ea niş%e iin;e
cu %ru3 )ă ie ii ai unei iin;e care nu are %ru3K Dar 3rin c&muniunea 8n rău%a%e şi7au a%ra)
8nrudirea cu el' La el, 8i lea3ădă din 8nrudirea cu Avraam 6icnd< =Dacă a;i i iii lui Avraam,
a;i ace a3%ele lui Avraam??' Că iul nu e)%e 3ede3)i% 3en%ru %a%ăl, nici %a%ăl 3en%ru iul e)%e
vădi% %u%ur&r' Fi 8n lege )e ara%ă acea)%ă )3u)ă, aară numai dacă %a%ăl nu a cre)cu% rău 3e iul
)ău şi chiar şi a%unci nu 3en%ru iul e)%e 3ede3)i% %a%ăl, ci 3en%ru 3r&3ria lui lenevire şi ne7
3ă)are, 3recum Eli' Dacă vre;i, )ă reluăm ace)% 3)alm de la 8nce3u%' Dumne6eule, lauda mea
n7& ;ine )ub %ăcere' Al% %ălmăci%&r 6ice< =Dumne6eule, )ă nu ii )urd la cn%area mea de
laudă?' Al%ă ver)iune< =$ă nu & %reci )ub %ăcere?, adică )ă nu %reci cu vederea 3edea3)a, ci

3ede3)eş%e 3e cei ce miau ăcu% rău' Căci Tu eş%i )lăvi%, mare şi 3u%ernic 3en%ru a 3u%ea ace
a)emenea lucruri' Că gura 3ăcă%&)ului şi gura vicleanului a)u3ra mea )7au de)chi)' Crăi%7au
8m3&%riva mea cu limbă vicleană şi cu cuvin%e de ură m7au 8nc&nura% şi )7au lu3%a% cu mine
8n 6adar' In l&c )ă mă iubea)că, mă cleve%eau, iar eu mă rugam' He6i 3nă unde )e 8n%inde
rău%a%eaK He6i c&muniunea 8n unel%ireK He6i cuge%ul care 3une la caleK Căci acea)%a II
8n%ăr%ă
?In' .,' 11 In' ., *('
mai cu )eamă 3e Dumne6eu, cnd cei ce )e 8n)&;e)c 8n rău lucrea6ă cele rele din v&in;ă, din
3remedi%are, cnd cuge%ă răul de mai 8nain%e cu mul%ă dibăcie' Căci al%ceva e)%e cnd cineva
)u3ără 3e al%cineva din 8nşelare, al%ceva e)%e cnd cineva ace rău celui ce i7a ăcu% rău, şi
al%ceva e)%e 7 şi & mare vină 7, cnd cineva ace rău cuiva care nu i7a ăcu% nici un rău' Căci a
)3une< In l&c )ă mă iubea)că, mă cleve%eau nu 8n)eamnă al%ceva dec% că a;ă de un
bineăcă%&r şi a;ă de cineva vrednic de a i iubi% şi de a 3rimi cele mai bune ră)3lă;i )e ara%ă
cele c&n%rare'
Iar eu mă rugam' He6i 8n;ele3ciuneaK He6i blnde;eaK He6i bunăv&in;aK He6i evlavia
)ule%uluiK #u mă 8narme6, nici nu &3un re6i)%en;ă, ci la Tine cau% )că3are, chem au%&rul
Tău, )3riinul Tău, cea mai mare armă şi au%&r nebirui%' Fi a3&i 3re6icnd cele de)3re Iuda,
cum )7a &)ndi% )ingur, cum şi7a 3r&nun;a% )ingur c&ndamnarea la m&ar%e, cum )7a )3n6ura%,
cum a3&)%&lia lui a &)% da%ă al%uia, iarăşi )e 8n%&arce la )ubiec%ul 3rinci3al al 3)almului' Căci
şi acea)%a e)%e )3eciic 3r&e;iei, )ă 8n%reru3ă 3re6icerile şi )ă in%r&ducă vreun a3% i)%&ric şi
du3ă acea)%a iarăşi )ă revină la cele din%i' Aici, 3r&e;ia e)%e e>3rima%ă &b)cur din 3ricina
nerecunuş%in;ei iudeil&r' !r&e%ul ace alu6ie la cineva care a unel%i% 8m3&%riva 3re&;iei 8n
vremea 8n%&arcerii din 5abil&n' Fi cei mai )rgui%&ri cun&)c i)%&ri)irea' Fi 3r&e;eş%e cele mai
mari nen&r&ciri unuia ca ace)%a, li3)irea de &ricare )3riin şi cere )ă i )e 8nchidă ace)%uia
&rice liman, şi )ă nu d&bndea)că nici iubirea de &ameni, nici răbdare, nici ier%are' Cum am
)3u) mai )u) şi cum nu v&i 8nce%a )ă & re3e%, ace)% 3)alm 3are )ă ie un ble)%em, dar 8n
reali%a%e e)%e & 3r&e;ie care ara%ă c% de mul% )e 8n%ăr%ă Dumne6eu cnd cineva unel%eş%e
8m3&%riva 3re&;iei' A3&i, %rece li%eral la enumerarea nen&r&ciril&r care v&r veni a)u3ra
aceluia şi 6ice< Ca nu şi7a adu) amin%e ca )ă acă milă' Fi a 3rig&nii 3e cel )ărman şi 3e cel
)ărac şi 3e cel 6dr&bi% cu inima ca )ă7l &m&are' Acea)%a e)%e cea din urmă cru6ime, cea din
urmă ne&menie, cnd nu numai că cineva unel%eş%e, ci unel%eş%e 8m3&%r iva cel&r )3re care ar

i %rebui% )ă )e a3lece cu milă şi c&m3ă%imire' n a)emenea &m c&b&ară 3nă la )ălbă%icia


iarel&r )au, mai bine 6i), )e ace mai rău dec% acelea' Căci )ălbă%icia a3ar;ine 3rin ire
iarel&r' Dar ace)%a, &m iind, cin)%i% cu ra;iune, şi7a 3reda% rău%ă;ii acea)%ă n&ble;e' !nă şi
iarele au &arecare iubire şi blnde;e a;ă de cei de aceeaşi )3ecie cu ele' Dar aceş%ia nu
re)3ec%ă nici c&muniunea de neam, ci 3e cel 3e care %rebuia )ă 8l miluia)că, )ă 8l )u);ină şi )ă7
1 8ndre3%e, 3e ace)%a 8l lea3ădă şi 8l a%acă' Fi a iubi% ble)%emul şi a veni% a)u3ra lui şi n7a v&i%
binecuvn%area şi )e va 8nde3ăr%a de la el' Du3ă ce a 8nmul;i% nen&r&cirile lui, 3r&e%ul ara%ă
că 3ricina şi 8nce3u%ul ace)%& ra e)%e 8n el, 8n cel care 3rin 3r&3riile a3%e a 8nde3ăr%a% au%&rul
de la Dumne6eu şi şi7a a%ra) dumne6eia)ca 3edea3)ă'
Fi )7a 8mbrăca% cu ble)%emul ca şi cu & haină şi a in%ra% ca a3a 8nlăun%rul lui şi ca un%delemnul
8n &a)ele lui' Aici ara%ă 3u%erea 3ede3)ei şi durabili%a%ea ei, 8nvă;ndu7ne că %&;i &amenii )un%
ră)3un6ă%&ri 3en%ru 3r&3rii le rele, cei care 3rin a3%ele şi lucrările l&r re)3ing 3e cele bune şi
a%rag a)u3ra l&r 3ede3)ele' $ă7iie lui ca & haină cu care )e 8mbracă şi ca un bru cu care
3ururea )e 8ncinge' Acea)%a & )3une ca )ă ara%e ne)3u)a mnie a lui Dumne6eu care va veni
a)u3ra un&r a)emenea &ameni' Ceea ce )3une acea)%a e)%e< că cele rele a%% de mul% 8i v&r
)%ă3ni 3e aceş%ia, 8nc% nici & )chimbare nu Ie va i l&r cu 3u%in;ă, ci rău%a%ea )e va 8n%ări 8n
ei şi va rămne 8n ei )igură' A3&i, ară%nd că viclenia )e 3ede3)eş %e şi rău%a%ea )e &)ndeş%e,
şi nu numai la acela, ci )e dă & a)%el de )en%in;ă %u%ur&r cel&r care )un% vin&va;i de cele
)3u)e, a adăuga%< Acea)%a )ă ie ră)3la%a cel&r ce mă cleve%e)c 3e mine 8nain%ea D&mnului'
Adică acea)%a e)%e 3edea3)a, acea)%a e)%e ră6bunarea 8m3&%riva cel&r ce 8mi )%au 8m3&%rivă, a
cel&r ce unel%e)c 8m3&%riva mea, a cel&r ce mă ră6b&ie)c şi grăie)c rele 8m3&%riva )ule%ului
meu' Aşadar şi cuvin%ele )im3le v&r i 3ede3)i%e, şi 8ncă 3rin cele mai a)3re 3ede3)e'
' Du3ă ce a %ermina% cuvn%ul de)3re acela, cau%ă )că3are iarăşi la Dumne6eu 3en%ru a71
cere au%&rul' Căci nu )e &3reş%e numai la 3edea3)a cel&r ce unel%e)c, ci ara%ă că cei ce
3ă%ime)c cele rele d&bnde)c mare au%&r de la Dumne6eu şi 8l au 3e El 3ede3)i%&r al cel&r
care 8i nedre3%ă;e)c' A3&i adaugă 6icnd< =Dar Tu, D&amne, ă cu mine milă, 3en%ru numele
Tău?' He6i recun&ş%in;a, ve6i )merenia' 4a3%ul de a 3ă%imi rele e)%e un av&ca% 3&%rivi%
8nain%ea lui Dumne6eu' Fi acea)%a & 3u%em vedea 3re%u%indeni 8n $cri3%ură că cei care )ueră
3e nedre3% din 3ar%ea &amenil&r au mul%ă 8ndră6nire 3en%ru a d&bndi au%&rul lui Dumne6eu'
Dar 3r&e%ul, &mi;nd )ă )3ună acea)%a, )e reugia6ă numai la iubirea de &ameni a lui
Dumne6eu şi 6ice< 4ă cu mine milă 3en%ru numele Tău , acea)%a 6icnd< nu 3en%ru că )un% eu
vrednic, ci iindcă Tu eş%i iubi%&r de &ameni şi mil&)%iv' De aceea şi adaugă< ca bună e)%e

mila Ta' Fi bine 6ice ca bună e)%e mila Ta' Căci mila de la &ameni nu e)%e a)%el' 4iindcă ei )e
&l&)e)c de acea)%a şi )3re vă%ămare şi chiar )3re m&ar%e' Dar Dumne6eu e)%e mereu 3en%ru
binele n&)%ru'
I6băveş%e7ma că )ărac şi )ărman )un% eu şi inima mea' )7a' %ulbura% 8năun%rul meu' He6i,
iarăşi, cum cere )ă ie i6băvi% nu ca iind vrednic )au dre3%, ci cu %&%ul c&3leşi% şi )%ă3ni% şi
3ă%imind mii de rele' Fi inima mea )7a %ulbura% 8nlăun%rul meu' Căci aşa e)%e 3u%erea
nen&r&ciril&r' #u )şie numai %ru3ul, ci şi )ule%ul 8l %ulbură' Ca umbra ce )e 8nclină m7am
%recu%, ca bă%aia de ari3i a lăcu)%el&r %remur' $3une %ăria unel%irii cel&r ce nedre3%ă;e)c,
rău%a%ea ne)3u)ă, )rguin;a 8m3&%riva lui care )e ală 8n ei' Genunchii mei au )lăbi% de 3&)% şi
%ru3ul meu )7a i)%&vi% din li3)a un%delemnului' He6i ce arme gă%eş%e 8m 3&%riva unel%iril&r l&r
şi 8m3&%riva rău%ă;ii l&rK Fi eu m7am ăcu% l&r &cară' 7au vă6u% şi au clă%ina% cu ca3e%ele l&r'
Ace)%ea )un% &biceiurile cel&r răi' #u numai că nu cedea6ă cnd văd dre3%ul )3&rindu7şi
evlavia, ci 8l şi &cără)c şi rd de el şi 8l a%acă' Dar ace)%a ce aceK $e reugia6ă Ia )3riinul cel
ne8nrun%a%, la au%&rul cel nebirui% 6icnd< Au%ă7mă, D&amne Dumne6eu l meu, mn%uieş%e7
mă du3ă mila Ta' Fi )ă cun&a)că ei că mna Ta e)%e acea)%a' Că al Tău e)%e )3riinul, al Tău
e)%e au%&rul' Căci nu vreau numai )ă iu i6băvi%, ci vreau ca şi aceia )ă ale de Cine )un%
i6băvi%, 8nc% 8nd&i% )ă 8mi ie %r&eul de biruin;ă, 8nd&i%ă cununa, )3&ri%a )lava'
Ei v&r ble)%ema şi Tu vei binecuvn%a' Cei ce )e )c&ală 8m3&%riva mea )ă )e ruşine6e, iar
r&bul %ău )ă )e ve)elea)că de Tine11' Aici 3r&e%ul 8l 8nva;ă 3e a)cul%ă%&r 8n;ele3ciune ' Ara%ă
că, chiar dacă aceia v&r arunca mii de ble)%eme, dacă Dumne6eu binecuvin%ea6ă, nu va
3ă%imi nici & vă%ămare de Ia aceia, ci a)u3ra l&r )e v&r 8n%&arce ruşinea şi &cările' Iar r&bul
Tău )ă )e ve)elea)că de Tine' 5ine 6ice de Tine, ară%nd că de ac&l& e)%e ve)elia de unde e)%e
şi dăruirea bună%ă;il&r' Aşadar, nimic din cele 8n%ri)%ă%&are nu mă 3&a%e %ulbura, ve)elia mea
cea de la Tine rămnnd cura%ă' $ă )e 8mbrace cei ce mă cleve%e)c 3e mine cu' &car, şi cu
ruşinea l&r ca şi cu un veşmn% )ă )e 8nvelea)că' He6i, iarăşi, cum cere ca nu numai )ă 8i
3ede3)ea)că 3e ei, ci )ă 8i şi ruşine6e, )ă7i umilea)că, 8nc% )ă le ie l&r 8nvă;ă%ură )3re
8ndre3%are, ca )ă le ie %emei 3en%ru )chimbare 8n mai bine'
Lăuda7v&i 3e D&mnul &ar%e cu gura mea şi 8n mil&cul mul%&ra II v&i 3rea)lăvi 3e EL Că a
)%a% de7a drea3%a )ăracului, ca )ă i6băvea)că )ule%ul lui de cei ce7l 3rig&ne)c' !en%ru %&a%e
ace)%e ră)3lă%iri aduce lui Dumne6eu laudă, mul;umire, cn%are dc laudă, ve)%ind %u%ur&r
i)3răvile Lui, devenind 3r&3&vădui%&r, ca 8n%r7un %ea%ru, al bună%ă;il&r ce vin de ia El' Căci
acea)%a e)%e er%a, acea)%a e)%e 3unerea 8nain%e, a3%ul de a 3ur%a 8n min%e 3ururea

bineacerile lui Dumne6eu, de a le grava 8n )ule% şi a le ve)%i cu gura ăcnd 3e mul;i


a)cul%ă%&ri ai bineaceril&r Lui' A)%el, cel ce )7a bucura% de bineaceri de la Dumne6eu va
3rimi 3la%a recun&ş%in;ei şi va a%rage un mai mare au%&r de la Dumne6eu' Iar cei care a)cul%ă
bineacerile 8n%m3la%e al%&ra devin mai )rgui%&ri şi bineacerea al%&ra devine %emei 3en%ru
mai mare rvnă 3en%ru vir%u%e'
1+ De Tine nu a3are 8n ver)iunea $e3%uaginlei'
!)almul 10(
_i)7a D&mnul D&mnului eu< Fe6i de7a drea3%a ea'
1' $ă ne %re6im, vă r&g, şi )ă ne c&ncen%răm %&a%ă a%en;ia a)u3ra ace)%ui 3)alm' Căci el ne
v&rbeş%e de)3re adevărurile cele mai mari, )%nd nu numai 8m3&%riva unui )ingur el de
greşeală, ci 8m3&%riva mul%&r şi eluri%e ere6ii' Fi, 8n )rşi%, e)%e 8ndre3%a% 8m3&%riva iudeil&r
şi 8m3&%riva lui !aul din $am&)a%a şi 8m3&%riva cel&r ce cuge%ă cele ale lui Arie, şi 8m3&%riva
marci&ni;il&r şi maniheil&r, şi 8m3&%riva %u%ur&r cel&r care nu cred 8n 8nvierea D&mnului'
Aşadar, iindcă lu3%a e)%e du)ă 8m3&%riva %u%ur&r ace)%&ra, %rebuie )ă de)chidem larg &chii, ca
)ă vedem mai bine lu3%ele' Căci 8n lu3%ele de la hi3&dr&m dacă 3rivi%&rul )ca3ă ceva din
lu3%e, nu e)%e mare 3ierderea, căci nu )7a du) ac&l& de dragul 8nvă;ă%urii, ci 3en%ru recreere'
Dar aici, dacă nu 3riveş %i cu a%en;ie, de unde ş%ii cum lu3%ă ere%icul, de unde vei ş%i )ă 8i re)7
3ingi argumen%eleK Aşa că ve;i )ueri & mare 3agubă' Ca nu cumva )ă 3ă;eş%i aşa, %re6eş%e7;i
min%ea şi 3leacă urechea, 8i v&m re)3inge mai 8n%i 3e iudei şi ne v&m lu3%a 8m3&%riva
acel&ra, lundu71 au%&r 8n lu3%ă 3e 3r&e%, 3&rnind de la ace)%e cuvin%e' Căci n&i )3unem că
ace)%e cuvin%e )un% )3u)e 8n m&d eviden% de)3re @ri)%&), dar ei nu 3rime)c acea)%ă in%er3re7
%are şi cau%ă )ă & 8nl&cuia)că 3rin al%a' Aşadar, mai 8n%i v&m re)3inge cuvn%ul l&r şi a3&i 8l
v&m d&vedi 3e al n&)%ru' Fi acum )ă 8i 8n%rebăm cine e)%e D&mn al dre3%ului ace)%uiaK Căci
)3une D&mnul D&mnului eu' Căci nu )e amin%eş%e aici de & )ingură 3er)&ană, ci de una
care v&rbeş%e că%re al%a' Cine )3un iudeii că e)%e 3er)&ana care v&rbeş%e K Dumne6eu' Iar cea
care a)cul%ăK Avraam' Al;ii )3un că _&r&babel, şi al;ii al%ul' H&rbe)c 8n%&cmai ca niş%e &ameni
be;i care nu )e 3&% 8n;elege 8n%re ei, )au mai bine 6i), 3recum unii care &rbecă7ie)c 8n
8n%uneric, l&vindu7)e unii de al;ii' Cum &are, )3une7mi mie, )ă ie _&r&babel D&mn lui
DavidK Ce ra;iune ar avea ca şi el )ă ie numi% cu marea cin)%e cu care e)%e numi% DavidK
4iindcă cele ce urmea6ă ara%ă că nu )e )3une nimic aici de)3re _&r&babel, nici de)3re David'
4iindcă nici unul din%re ei nu e)%e cin)%i% cu 3re&;ia' Dar aici e)%e v&rba de)3re cineva care
are & 3re&;ie )%răină şi n&uă'

Tu eş%i 3re&% 8n veac du3ă rnduiala lui elchi)edec' $ă de6v&l%ăm acum 3r&blema 3e care
ne7am 3r&3u)7&' Căci )un% unii care )u);in al%e in%er3re%ări şi mai ab)urde dec% ace)%ea,
6icnd că e)%e v&rba aici de)3re 3&3&r' Dar nici 3&3&rul nu e)%e 3re&%, nici nu )e 3&%rive)c lui
celelal%e )3u)e in 3)alm' De aceea %recnd cu vederea şi acea)%ă in%er3re%are, ca iind
ab)urdă, neavnd nev&ie de nici & al%ă dem&n)%ra;ie 3en%ru a & dem&la, )ă %recem Ia al%a din
cele ce )3un' Ce )3un iarăşi al;iiK Că )lui%&rul lui Avraam 6ice ace)%ea de)3re d&mnul lui'
!&a%e &are i ceva mai ab)urd dec% a)%aK Ce are a ace aici r&bul lui AvraamK Fi unde )e
vede că d&mnul lui a &)% 3re&%, el care )7a adre)a% 3re&%ului elchi)edec, cerndu7i
binecuvn%areK Cum 3&a%e i v&rba de)3re Avraam cnd )e )3une< Din 3n%ece, mai 8nain%e
de luceaăr Te7am nă)cu;i Cum )7ar 3u%ea 3&%rivi ace)%ea ie lui David, ie lui _&r&babel, ie
3&3&ruluiK Căci )3u)a acea)%a e)%e mai 3re)u) de irea &menea)că' Iar acel Fe6i de7a drea3%a
ea''' ce %lcuire ar 3u%ea avea ca )ă )e 3&%rivea)că acel&r 3er)&aneK #ici una' Cum )ă
3re)u3ună că Dumne6eu i7a )3u) lui Avraam< Fe6i de7a drea3%a ea, el care )&c&%ea că a )%a
lngă 8ngeri e)%e cea mai mare cin)%eK
Dar care e)%e 8n;ele3%ul l&r argumen% 8m3&%riva n&a)%răK Cum, 6ice iudeul, in%r&duci al%
D&mn cnd $cri3%ura )3une lim3ede< =D&mnul Dumne6eul %ău nul D&mn e)%e şi Lui nuia
Ii vei )lui şi nu e)%e al% Dumne6eu aară de ElJ?' Dar
Deu%' /, 71* , *-'
că%re cine, )3une mie, 6ice acea)%aK ai curnd ace)%e cuvin%e )un% adre)a%e nerecun&ş%in;ei
%ale, &, iudeule' Dc ce nu i7a )3u) lui Avraam nimic a)emănă%&r, nici lui lac&b, nici lui &i)e,
ci numai ;ie care, cnd ai ieşi% din 3ămn%ul Egi3%ulu i, ai ăcu% vi;el de aurK !en%ru ce, )3une
mieK Dacă %u nu cun&ş%i ră)3un)ul, ală de la mine 3ricina' 4iindcă ieşind din Egi3%, ai ăcu%
vi;el de aur şi ai )lui% lui 5ecleg&r, şi ai &)% ini;ia% 8n cul%ele ce%el&r de dumne6ei,
in%r&ducnd mul;imea aceea ărădelege de dumne6ei, Dumne6eu a v&i% )ă 3ună ca3ă% ace)%ei
b&li şi, 3en%ru dieren;ierea a;ă de cei ce nu )un% dumne6ei, a )%a%&rnici% acel =nul
Dumne6eu?, iar nu 3en%ru a nega e>i)%en;a 4iului nul #ă)cu%' A3&i, că%re cine )3une la
4acere, la 8nce3u%, =$ă acem &m du3ă chi3ul şi a)emănarea #&a)%ră? 2K' Fi iarăşi, =@aidem
dar )ă #e 3&g&rm şi )a ame)%ecăm limbile l&r?*' Fi iarăşi David, =!en%ru acea)%a %e7a un) 3e
Tine Dumne6eu, Dumne6eul Tău, cu un%delemnul bucuriei mai mul% dec% 3e 3ăr%aşii Tăi?'
Iar dacă &i)e )3une =D&mnul Dumne6eul %ău, nul D&mn e)%e??, )lăbiciunea v&a)%ră )7a
ăcu% 3ricină 3en%ru acea)%a' Fi 3en%ru ce, a%unci, %e miri dacă a ăcu% 3&g&rămin%c 8n 3rivin;a
d&gmel&r, cnd şi 8n 3rivin;a a3%el&r Dumne6eu ace acelaşi lucru, 3&g&7rndu7$e la

)lăbiciunea n&a)%răK De aceea a şi 8ngădui% 8n lege )ă la)e & emeie şi )ă ia al%a, deşi la
8nce3u% nu a rndui% aşa' Fi 8n 3rivin;a mncăruril&r, a ăcu% mare de&)ebire deşi la 8nce3u% a
6i) dim3&%rivă< =T&% ce )e mişcă şi ce %răieş%e )ă vă ie de mncare, %&a%e vi le7am da% ca şi
iarba verde?/' Fi 8n 3rivin;a l&cului de 8nchinare a da% mul%e legi, ne8ngăduind )ă )e
)ăvrşea)că rugăciuni &riunde, deşi nici acea)%a nu a rndui% de la 8nce3u%' Ci $7a ară%a% lui
Avraam
J 4ac' 1, 2/' 1 4ac' 11,+' 1 !)' , (' W)Deu%'/,71*,*- ?4ac' (,*'
8n 3ămn%ul 3erşil&r şi 8n !ale)%ina şi 3re%u%indeni şi du3ă acea)%a lui &i)e 8n 3u)%ie'
2' Ce &areK, $cri3%ura )e c&n%ra6iceK #u, ără 8nd&ială' Ci rnduieş%e iecare lucru 8n unc;ie
de %im3 şi )3re &l&)ul &amenil&r, 8ndre3%nd iecare genera;ie 3rin a)%el de 3&g&7rămin%e'
De aceea şi că%re %ine )3une =D&mnul Dumne 6eul %ău nul D&mn e)%e?' Dar că are un 4iu &
ve)%e)c 3r&e;ii 8n $cri3%uri, dar nici nu au )3u)7& lim3ede, ca )ă nu )min%ea)că )lăbiciunea
%a, nici nu au a)cun)7&, ca )ă7;i dea 3rile )ă %e %re6eş%i, şi )ă culegi din căr;ile l&r d&gmele
adevărului' A)%el şi cnd v&rbim cu elinii 3u%em dem&n)%ra carac%erul 3r&e%ic al )crieril&r
3r&e;il&r şi că Hechiul Te)%amen% e)%e vrednic de cre6are' Dar dacă laşi la & 3ar%e acea)%ă
d&vadă, cum vei 8nchide gura elinuluiK Ce le vei )3uneK Ieşirea din Egi3% şi 3r&e;iile care )e
reeră ia %ineK ai %are %e v&r re)3inge' Dar dacă vei ară%a cele )3u)e de)3re @ri)%&) in He7
chiul Te)%amen% şi vei ară%a adevărul lucruril&r măr%uri)i% 3rin 8m3linirea 3r&e;iil&r, nu va
3u%ea )ă7;i )%ea 8m3&%rivă' Dar dacă 8nde3ăr%e6i d&gmele n&a)%re, &, iudeule, cum vei 3u%ea
a3ăra Hechiul Te)%amen%K Dacă cineva 8;i va )3une< cum d&vedeş%i adevărul căr;il&r lui
&i)e, ce vei )3uneK Că n&i credem 8n eleK Dar cu c% mai mul% ale n&a)%reK Căci şi n&i
credem 8n ele' Iar v&i )un%e;i un )ingur 3&3&r, dar n&i re3re6en%ăm 8n%reaga lume' Fi 3e v&i
nu v7a c&nvin) a%% de mul% &i)e, c% ne7a c&nvin) 3e n&i @ri)%&)' Fi cele ale v&a)%re au
8nce%a%, 3e cnd ale n&a)%re rămn 8n 3ici&are'
He;i argumen%a 3rin 3r&e;iiK Dar 3r&e;iile n&a)%re )un% mai mul%e şi 8m3lini%e' Aşadar, dacă
le 8nde3ăr%e6i 3e ale n&a)%re, şi 3e ale %ale le umbreş%i şi le 8n%uneci' $au argumen%e6i 3rin
)emne şi minuniK Dar nu 3u%e;i ară%a nici una din minunile lui &i)e' Căci a &)% şi a %recu%'
Dar la n&i şi acum )e 8n%m3lă mul%e şi eluri%e minuni ale lui @ri)%&), ăcnd )ă )%rălucea)c ă
3r&e;iile mai mul% dec% )&arele' $au vei aduce argumen%e din legeK Dar 3&runcile lui
@ri)%&) )un% mai 8n;ele3%e' Dar ce mai ave;i de )3u)K Că a;i ieşi% din Egi3%, deşi egi3%enii vă
8m3iedicauK Dar nu e)%e acelaşi lucru a birui & 8n%reagă lume care lu3%ă şi a birui d&ar 3e

egi3%eni' Fi ace)%ea le )3un nu ca )ă in%r&duc vre& &3&6i;ie 8n%re H echiul şi #&ul Te)%amen%'
$ă nu ieQ Ci vreau )ă 8nchid gura nerecun&ş%8n;ei iudeil&r' Căci şi Te)%amen%ul #&u şi cel
Hechi )un% ăcu%e şi da%e de acelaşi Dumne6eu' Dar vreau )ă dem&n)%re6 că iudeii, anulnd
3r&e;iile 3rivi%&are Ia @ri)%&), di)%rug cea mai mare 3ar%e a 3r&e;iil&r şi nu 3&% )ă ara%e
lim3ede &riginea dumne6eia)că a Hechiului Te)%amen%, dacă nu admi% 3e cel #&u' Că nu
de)3re &m )un% cele )3u)e 8n ace)% 3)alm e)%e lim3ede 3en%ru cei care au min%e din cele ce
)3une< Fe6i de7a drea3%a ea, din a3%ul că numeş%e cu numele de D&mn 3e cel căruia
Dumne6eu 1 $e adre)ea6ă, din a3%ul că L7a nă)cu% 3e EI mai 8nain%e de luceaăr, că e)%e
3re&% du3ă rnduiala lui elchi)edec, din a3%ul că )3une Cu Tine e)%e )%ă3nirea 8n 6iua
3u%erii Tale+'
Dar dacă un al% iudeu, 3ur%nd chi3 de creş%in 7 mă reer la !aul din $am&)a%a 7, ne )%ă
8m3&%rivă, 3u%em şi 3e ace)%a )ă 8l c&mba%em cu arme din #&ul Te)%amen%' Dar ca )ă nu
3ărem că aband&năm %e>%ul de a;ă 93)almul: 3en%ru a merge 8n%r7& al%ă linie de bă%aie, )ă
c&mba%em şi ace)% adver)ar 3rin aceleaşi arme' Aşadar, ce )u);ine ace)%aK Că @ri)%&) era d&ar
un )im3lu &m şi 8şi are e>i)%en;a numai din a3%ul că $7a nă)cu% din ăria' Dar ce vei
ră)3unde, )3une mie, acelui cuvn% care )3une< Din 3n%ece, mai dinain%e de luceaăr T e7am
nă)cu;i Trebuie )ă )3unem şi 8m3&%riva ade3;il&r ace)%ui ere%ic şi celelal%e 3e care le7am )3u)
8m3&%riva iudeil&r' Fi 3en%ru acea)%a nu n&i )un%em 3ricină, ci ei 8nşişi care au mul%ă 8nrudire
a d&gmel&r cu cele ale evreil&r' De aceea ne şi &l&)im 8m3&%riva l&r de aceleaşi arme' Căci
3e cei care ne lu3%ă cu aceleaşi a%acuri %rebuie )ă 8i )ăge%ăm cu aceleaşi )ăge;i' Ce 8n)eamnă
aici c&muniunea, de %r&n 7 Fe6i de7a
1 !)' 10(,* S$e3%uagin%aJ e%& a&u n, 3>u N&u Mv nii3a i>c, $uvu)uc a&u' Li%' =Cu %ine
e)%e )%ă3nirea %a 8n 6iua 3u%erii Tale?'
drea3%a meaK Aici ara%ă că cele d&uă !er)&ane )un% de aceeaşi cin)%e, ceea ce e)%e de aun)
3en%ru a 8nchide gura şi cel&r ce cuge%ă cele ale lui Arie' De aceea şi @ri)%&), v&rbind că%re
iudeii care )3uneau că @ri)%&) e)%e iul lui David, adaugă< =Cum deci David 8n duh II
numeş%e 3e El D&mn 6icnd< \_i)7a D&mnul D&mnului meu< Fe6i de7a drea3%a eaK]?U'
ai %r6iu, $n%ul !avel, %lcuind mai clar ic&n&7mia 8n%ru3ării dă & l&vi%ură de m&ar%e lui
arci&n şi mani7heil&r şi %u%ur&r cel&r a%inşi de aceeaşi b&ală' Căci %lcuieş%e, cu
8n;ele3ciunea 3&%rivi%ă ace)%ui )ubiec%, cum e)%e 3re&% 8n veac du3ă rnduială Iui elcln)edec
Dar )ă revenim la )ubiec%ul n&)%ru'
_i)7a D&mnul D&mnului meu< Fe6i de7a drea3%a ea' He6i aceeaşi cin)%eK 4iindcă %r&nul

e)%e )imb&lul 8m3ără;iei' 4iindcă un )ingur %r&n ara%ă egali%a%ea cin)%ei 8m3ără;iei' De aceea
şi $n%ul !avel )3une a =Fi de 8ngeri 6ice< Cel ce ace 3e 8n gerii $ăi duhuri şi 3e )lugile $ale
3ară de &c, iar că%re 4iul< Tr&nul Tău, Dumne6eule, 8n veacul veacului??' De aceea şi Daniel
vede %&a%ă ă3%ura şi 3e 8ngeri şi arhangheli )%nd 8n 3ici&are 8n urul lui Dumne6eu, dar 3e
4iul &mului venind 3e n&r şi aungnd 3nă la Cel vechi de 6ile' Fi dacă a)%a 8i )min%eş%e 3e
unii, )ă audă că şade de7a drea3%a şi a)%el )ă Ie 8nce%e6e )min%eala' 4iindcă aşa cum n&i nu
)3unem că 4iul e)%e mai mare ca Ta%ăl, iindcă are l&cul cel mai de cin)%e, la drea3%a, aşa nici
%u nu )3une că e)%e mai mic şi ineri&r, ci e)%e de aceeaşi cin)%e şi egal' Căci acea)%a ara%ă
c&muniunea de %r&n' !nă ce v&i 3une 3e vrămaşii Tăi aş%ernu% 3ici&arel&r Tale' A)cul%ă7i 3e
!avel 6icnd< =@ri)%&) 8nce3ă%ură, a3&i cei ai Iui @ri)%&), la venirea Lui, du3ă aceea )rşi%ul,
''' căci El %rebuie )ă 8m3ără%ea)că 3nă ce va 3une 3e %&;i vrămaşii $ăi )ub 3ici&arele
$ale?10'
?%' 22,*7'
?Evr' 1,+7.
111 i C&r' 1-, 2*72-'
Ai vă6u% ac&rdul 8n%re cuvin%ele 3r&e%ulu i şi ale a3&)%&luluiK Căci ac&l& unul )3une !nă ce
v&i 3une 3e vrămaşii Tai aş%ernu% 3ici&arel&r Tale, iar dinc&ace =3nă ce va 3une 3e %&;i
vrămaşii $ăi )ub 3ici&arele $ale?' Dar nici 8n 3rimul ca6, nici 8n al d&ilea e>3re)ia 3nă ce
nu de)emnea6ă un %im3 limi%a%' Dacă va 8m3ăra;i numai 3nă ce va 3une 3e vrămaşii Lui
)ub 3ici&arele Lui, cum ar mai i adevăra%ă )3u)a 3r&e%ului< =$%ă3nirea Lui e)%e veşnică,
)%ă3nire care nu va %rece, iar 8m3ără;ia Lui nu va i nimici%ă nici&da%ă şi 8m3ără;ia Lui nu va
avea )rşi%J?1K He6i că nu %rebuie )ă im a%en;i d&ar la e>3re)iile li%erale, ci %rebuie )ă
recurgem la 8n;ele)K Dar %u, au6ind 3e 3r&e% 6icnd că Ta%ăl 3une )ub 3ici&arele Lui, )ă nu %e
%ulburi cu nimic' Căci nu )3une acea)%a iindcă 4iul e)%e ne3u%inci&)' Căci $n%ul !avel ni7L
ara%ă 3e 4iul 8n)uşi 3unnd 3e vrămaşi )ub 3ici&arele Lui< =Trebuie )ă 8m3ără%ea)că 3nă ce
va 3une 3e vrămaşii $ăi )ub 3ici&arele $ale?12' Fi iarăşi 8i a%ribuie Lui %&a%ă 3u%erea cnd
6ice< =Cnd D&mnul va 3reda 8m3ără;ia lui Dumne6eu şi Ta%ălui, cnd va de)iin;a &rice
d&mnie şi &rice )%ă3nire şi &rice 3u%ere?11' Adică du3ă ce va de)ăvrşi 8m3ără;ia va 8nce%a
%&a%ă )%ă3nirea' Căci acea)%a 8n)eamnă aTa3fn&ri 9va 8nce%a:' Dar 6icnd că %&a%ă 3u%erea
e)%e a 4iului, nu 8l de)3ar%e aici nici 3e Ta%ăl de 4iu, nici 3e 4iul de Ta%ăl' Căci a%ribu%ele
nuia )un% şi a%ribu%ele Celuilal%' De aceea şi 6ice =T&a%e iile ele )un% ale Tale şi ale Tale
)un% ale ele?1' Cnd deci vei au6i că Ta%ăl a )u3u) 3e vrămaşi 4iului, )a nu )&c&%eş%i ca

4iul e)%e 8n aara ace)%ei a3%e' Iar dacă ali că 4iul a )u3u) 3e vrămaşi, )ă nu )3ui că Ta%ăl
e)%e )%răin de ace)%ea' Căci c&mune )un% a3%ele, du3ă cum %&a%e lucrurile )un% c&mune'
11 Dan' +,1 Lc' 1,**' a I C&r' 1-, 2-' 1*1 C&r' 1-,2' 1 In' 1+,10'
T&iagul 3u%erii Tale i7l va %rimi%e D&mnul din $i&n' E)%e amin%i% $i&n ui iindcă de ac&l& au
lua% 8nce3u% %&a%e a3%ele' Căci de ac&l& )7a da% legea, ac&l& )7au lucra% minunile, dc ac&l&
8nce3nd 3r&3&văduirea, )7a ră)3ndi% 8n %&a%ă lumea' Dar dacă vrei )ă 8n;elegi ver)e%ul şi
3&%rivi% anag&giei a)cul%ă 3e !avel 6icnd< =Ci v7a;i a3r&3ia% de mun%ele $i&n şi de ce%a%ea
Dumne6eului celui viu, de Ieru)alimul cel cere)c ''' şi de 5i)erica cel&r 8n%i nă)cu;i?1-'
T&iagul 3u%erii Tale i7l va %rimi%e D&mnul din $i&n' T&iagul une&ri e)%e 3ede3)i%&r şi
bineăcă%&r, al%e&ri mngie%&r şi )imb&lul 8m3ără;iei' Fi că e)%e iecare din%re ace)%e lucruri
a)cul%ă 3e 3r&e% care 6ice< =T&iagul Tău şi varga Ta, ace)%ea m7au mngia%J?/' Fi iarăşi< =Le
vei 3aş%e 3e ele cu %&iag de ier, ca 3e va)ul &larului le vei 6dr&biJ?+' Fi $n%ul !avel< =Ce
v&i;iK $ă vin la v&i cu %&iagul )au )ă vin cu drag&)%e şi cu duhul blnde;iiK?1U' He6i cum e)%e
%&iagul )emn de 3edea3)ăK He6i acum şi cum e)%e )emn al 8m3ără;iei' Căci 6ice I)aia< =O
mlădi;ă1( va ieşi din rădăcina lui le)ei şi un lă)%ar din rădăcinile lui va da?' Fi iarăşi David<
=$caunul Tău, Dumne6eule, 8n veacul veacului, %&iag de dre3%a%e, %&iagul 8m3ără;iei Tale?2?'
Aici numeş%e %&iag 3u%erea Lui, 3rin care ucenicii au )%răbă%u% lumea 8n%reagă, 8ndre3%nd
&biceiurile şi aducnd irea &amenil&r de la rău%a%ea d&bi%&cea)că la & via;ă ra;i&nală'
=ergnd, 8nvă;a;i %&a%e neamurile?2J' Avea şi &i)e %&iag, dar care 3rimea energia lui
Dumne6eu, ca%e lucra 8n %&a%e minunile' T&iagul lui &i)e de)3ica a3ele, iar al a3&)%&lil&r
de)%răma
Q- Evr' 12, 22' ? !)' 22, -' ? !)' 2, (' ) I C&r' , 21
,v In greaca )e &l&)eş%e acelaşi cuvn% şi 3en%ru mlădi;ă şi 3en%ru %&iag P 3c%5$&c' !)' ,
.' < %' 2.,1('
necredin;a lumii' #u ar greşi cineva dacă ar numi crucea %&iagul 3u%erii' Căci ace)% %&iag a
ră)c&li% 3ămn%ul şi marea şi le7a um3lu% de mul%ă 3u%ere' 8narma;i cu ace)% %&iag, a3&)%&lii
au )%răbă%u% 8n%reaga lume şi au ăcu% %&a%e acele minuni' !ur%nd crucea, 8m3lineau %&a%e,
8nce3nd din Ieru)alim'
Fi )%ă3neş%e 8n mil&cul vrămaşil&r %ăi' He6i 3r&e;ia )%rălucind mai mul% dec% )&areleK Ce
8n)eamnă $%ă3neş%e 8n mil&cul vrămaşil&r %ăi' Adică 8n mil&cul elinil&r, 8n mil&cul
iudeil&r' A)%el şi 5i)ericile au &)% )ădi%e 8n mil&cul ce%ă;il&r' A)%el au )%ă3ni% şi au birui%'
Acea)%a e)%e d&vada unei biruin;e )%răluci%&are, a3%ul de a 8năl;a er%elnice 8n mil&cul

vrămaşil&r, a i ca niş%e &i 8n mil&cul iarel&r, ca mieii 8n mil&cul lu3il&r' Acea)%a le7a )3u)
şi cnd i7a %rimi) 3e ei< =Ia%ă Eu vă %rimi% 3e v&i ca 3e niş%e &i 8n mil&cul lu3il&r?22' Ceea ce
e)%e & minune nu mai mică dec% cea dinain%e' 4a3%ul că &ile biruie lu3ii nu e)%e & minune
mai mică dec% aceea de a birui 8n mil&cul cel&r ce %e 8m3re)&ară' Dar ceea ce e)%e cu mul%
mai mul% dec% a%% e a3%ul că d&i)3re6ece &ameni au 3u%u% )ă a%ragă la adevăr 8n%reaga lume'
$%ă3neş%e 8n mil&cul vrămaşil&r %ăi' #u a )3u) biruieş%e 8n mil&cul vrămaşil&r %ăi, ci
)%ă3neş%e ca )ă ne ara%e că %r&eul nu a &)% 3rin lu3%ă, ci 3rin au%&ri%a%ea )%ă3nirii' Căci
a)%el au )%ă3ni% şi a3&)%&lii, avndu7L 3e @ri)%&) 8n%ru ei, ăcnd %&a%e numai 3rin
au%&ri%a%ea 3u%erii Lui' De aceea %&a%e ca)ele li )e de)chideau şi credinci&şii li )e )u3uneau
mai mul% dec% cei mai a)cul%ă%&ri r&bi, 8şi vindeau averile şi 3re;ul l&r 8l 3uneau la 3ici&arele
a3&)%&lil&r, nici nu 8ndră6neau )ă ia ceva 3en%ru 3r&3riul l&r &l&)' Aşa de mul% 8i cin)%eau,
8nc% nu 8ndră6neau )ă )e a%ingă de ei'
' Căci & a)emenea 3u%ere nu )e 8n%indea numai a)u3ra credinci&şil&r, ci şi a)u3ra
necredinci&şil&r' Care e)%e )emnul, )3une mie, du3ă care recun&ş%i un r&bK Oare nu 3rin
a3%ul
%' 10,1/'
că ace ceea ce 8i 3&runceş%e )%ă3nulK Fi care e)%e )emnul )%ă3nuluiK Oare nu acela de a
ace cu r&bii )ăi cele ce v&ieş%eK Cine )un% cei ce ăceau ce v&iau cu 8m3ăra;ii de a%unci şi cu
dregă%&rii l&rK Oare nu a3&)%&liiK Eviden% că da' Căci 8m3ăra;ii şi dregă%&rii v&iau )ă ;ină
lumea 8n necredin;ă şi 3&runceau )ă )luea)că dem&nil&r' Dar a3&)%&lii, dim3&%rivă, şi )7a
ăcu% v&ia ace)%&ra' Dar dacă 8mi vei v&rbi de %emni;e, de biciuiri şi de chinuri nu aci dec%
)ă airmi mai mare )%ă3nirea l&r' Cum şi 8n ce elK 4iindcă, 8n ciuda ace)%&ra, v&ia l&r )7a
ăcu%' Căci 3u%erea l&r nu era lega%ă de legea )%ă3ni%&ril&r lumii ace)%eia, ci de vir%u%e,
neavnd nev&ie de nimic al%ceva din aară, ci, deşi )e unel%ea 8m3&%riva ei din %&a%e 3ăr;ile, a
)%răluci%' Căci 3e )%ă3ni%&rii aceia, )clavii, unel%ind, 8i ucideau, iindcă 3u%erea l&r era
nede)ăvrşi%ă şi )labă' Dar 3u%erea a3&)%&lil&r nu & 3u%eau )%inge ci, unel%ind 8m3&%riva ei, &
ăceau şi mai )%răluci%&are' Cine, aşadar, e)%e un )%ă3n mai )%răluci%&r, cel care are nev&ie de
mii de %ru3e ca )ă )%ă3nea)că 3e )lui%&rii lui, )au cel care, liber de &rice au%&r de elul
ace)%a, 8i c&nduce cu 3u%ere 3e )u3uşii luiK Eviden% că ace)%a din urmă' Căci ade)e&ri 8m3ă7
ra;ii ar i 3ierdu%, &da%ă cu )%ă3nirea, şi via;a, dacă nu ar i avu% legile care )ă7i au%e şi
mil&acele de a3ărare &eri%e de ce%ă;ile 3e care le )%ă3neau' Dar $n%ul !avel a ară%a%
)%ă3nirea 3nă 8n 3u)%ie şi 3re%u%inden i' Hrei )ă 8l ve6i 3e ei mai )%răluci%&r dec% 8m3ăra;iiK

A da% legi 3re%u%indeni 8n lume şi &amenii, lă)nd legile 8m3ăra;il&r, )7au )u3u) e3i)%&lel&r
lui' nii )%ă3neau %ru3urile, aceş%ia )%ă3neau )ule%ele' Ce r&b )7a )u3u) a)%el )%ă3nului,
care )lui%&r )7a )u3u) cu a%%a dev&%amen% 8m3ăra%ului cum )7au )u3u) credinci&şii numai
)cri)&ril&r $n%ului !avelK Cine ar 3u%ea )3une d&rul, rvna l&r 3en%ru el, ga%a iind ei )ă7şi
)mulgă şi &chii 3en%ru el' Cine a d&bndi% vre&da%ă a)%el de )lui%&riK
Ace)%ea %&a%e cuge%ndu7le 3r&e%ul 7 cum i7a )u3u) 3e credinci&şi, cum erau 8nric&şă%&ri
3en%ru cei necredinci&şi, 3e care 8i alungau cu 3u%ere şi cum 3rin ei 4Iri)%&) )%ă3nea 7, nu a
6i) )im3lu, d&mneş%e , ci )%ă3neş%e 8n mil&ciii vrămaşil&r %ăi, ară%nd 3u%erea )%ă3niri i' Fi
vă6nd %&a%e ace)%ea vrămaşii, nu 3u%eau ace nimic, deşi aveau de 3ar%ea l&r legile, călăii şi
%&a%ă 3u%erea' Dar a3&)%&lii erau mai 3u%ernici din 3ricina Celui ce )ălăşluia 8n ei' El d&mnea
3rin ei' Fi nu numai d&mnea, ci )%ă3nea' Acea)%a 8n)eamnă că )%ă3nea cu 3u%ere' !u%ernici
din 3ricina celui ce )ălăşluia 8n%ru ei, 8nrun%au cu cura şi &cul, şi )ăbiile, şi iarele şi %&a%e
celelal%e' Căci 8n %&a%e era cu ei @ri)%&), iar ei lu3%au ca şi cnd erau 8n %ru3uri )%răine,
elibera;i iind de %&a%e cele 8n%ri)%ă%&are ale vie;ii 3re6en%e, a)%el )e bucurau şi a)%el )ăl%au,
;inu;i de 3u%erea lui @ri)%&), necru; nd nici averi, nici %ru3uri şi nici via;a acea)%a' Fi ace)%ea
le ăceau chiar cei care &dini&ară erau duşmani şi vrămaşi lui @ri)%&)' Dar 3u%erea nebirui%ă
a lui @ri)%&) nu numai că i7a )chimba% 3e duşmani, ci i7a adu) şi la )luire' 8nc% deşi )3une că
Ta%ăl i7a 3u) 3e vrămaşi )ub 3ici&arele Lui, nu & )3une aşa ca şi cum 4iul nu ar i lucra%
nimic, iindcă %&a%ă i6bnda a &)% 3rin nul #ă)cu%, ci, cum am )3u) dea, ca )ă cuge%i 3e
Ta%ăl şi 3e 4iul una, iind %&%&da%ă 3ă)%ra%ă iden%i% a%ea iecăruia, ca nu cumva )ă cuge%i d&uă
i3&)%a)uri nenă)cu%e'
Că e)%e 8n 8n%regime a3%a Lui & 3&;i vedea din celelal%e a3%e ale 4iului' Fi )ă nu 8n;elegi 8n
)en) &mene)c cele )3u)e, care ar a%rage c&n)ecin;e ab)urde ' Dar ca )ă ali şi %u, a)cul%ă ceea
ce v&i )3une' Căci unii au deveni% 3rie%eni, mai 8nain%e iind vrămaşi, iar al;ii 8ncă rămn
vrămaşi' Dar că EI a ăcu% 3e vrămaşi 3rie%eni şi $n%ul !avel & ara%ă cnd )3une< =Cnd
D&mnul va 3reda 8m3ără;ia lui Dumne6eu şi Ta%ălui?' O ara%ă şi 4iul cnd )e adre)ea6ă
Ta%ălui 8n)uşi< =Eu Te7am 3rea)lăvi% 3e Tine 3e 3ămn% lucrul 3e care i l7ai da% )ă71 ac, l7
am )ăvrşi%?21' 4a3%ul de a7i )u3une 3e vrămaşi a &)% a3%a Ta%ălui' Deşi a3%a 4iului e)%e
mai mare' Căci nu e)%e egal a 3ede3)i 3e vrămaşi, ei rămnnd a)%el, şi a ace
2Q In' 1+,'
din vrămaşi 3rie%eni' Dar 3rin acea)%a nici 4iul nu e)%e mai mic dec% Ta%ăl, nici Ta%ăl nu e)%e
3en%ru acea)%a mai mic dec% 4iul' Dar ca )ă ali că acelea ale 4iului )un% la el cu ale Ta%ălui,

a)cul%ă2< =Duce;i7vă de la ine, ble)%ema;il&r, 8n &cul cel veşnic, care e)%e gă%i% diav&lului
şi 8ngeril&r lui?2-' Fi Cel ce a %rimi) 3e 8ngeri )ă )mulgă neghina e)%e 4iul nul nă)cu%, şi
3re%u%indeni 8l vedem 3ede3)ind 3e diav&l' Fi acea)%a dem&nii 8nşişi & măr%uri)e)c 6icnd<
=Ai veni% aici mai 8nain%e de vreme ca )ă ne chinuieş%iK?2/' Deci El e)%e Cel ce va )ă 8i
chinuia)că 3e ei' He6i că )un% a3%ele 4iului, deşi )e )3une că )un% ăcu%e de Ta%ălK Dar că
cele ale 4iului )un% ale Ta%ă lui a)cul%ă iarăşi 3e El 6icnd< =#imeni nu 3&a%e )ă vină la ine
dacă nu7l va %rage Ta%ăl?2+' Fi iarăşi< =#imeni nu 3&a%e )ă vină la Ta%ăl' eu dec% 3rin
ine?2i%' #u %rebuie deci )ă 8n;elegem a)emenea lucruri 8n )en) &mene)c' Fi acea)%ă e>3re)ie
vrămaşii %ai, %rebuie 8n;elea)ă a)%el, iindcă nu )un% numai vrămaşii Lui' =Căci cel ce nu
cin)%eş%e 3e 4iul, nu cin)%eş%e 3e Ta%ăl?2JJ'
-' A)%el 8nc% iudeii nu )un% numai vrămaşii Lui, ci şi ai Ta%ălui' De aceea Dumne6eu a adu)
a)u3ra l&r di)%rugerea c&m3le%ă şi ce%a%ea l&r )ur3nd7& 3nă 8n %emelii, a ăcu%7& ruină, chiar
dacă ace)% evenimen% nu a avu% l&c 8nda%ă du3ă ră)%ignire, ci le7a da% mul%ă vreme de
3&căin;ă, dacă ei ar i v&i%, şi i7a lă)a% 3e a3&)%&li ca, vă6nd 3rin ei 3u%erea Lui, )ă )e
c&nver%ea)că' Dar iindcă b&ala l&r era de nevindeca%,
* 8n ragmen%ul care urmea6ă, $n%ul I&an, 3rin ace)%e ci%a%e din $cri3%ură, vrea )ă )3ună că
a3%ele Ta%ălui )un% c&mune cu ale 4iului< aşa cum Ta%ăl a )u3;i) 3e vrămaşi )ub 3ici&arele
4iului, la el şi 4iul ace )u3unnd şi 3ede3)ind 3e vrămaşii Lui' Ceea ce a3ar;ine 8n)ă 4iului
mai mul% e)%e că 3e unii din%re vrămaşii Lui i7a ăcu% 3rie%eni'
2- %' 2-,1'
2/ %' ., 2('
2+ In' /, ' +. In' 1, /'
In' -,2*'
a adu) a)u3ra l&r cel mai mare din%re rele, 3rin acea)%a iarăşi chemndu7i 3e ei la 3&căin;ă,
3en%ru ca, &da%ă că6u;i din vechea l&r 3e%recere, )ub c&n)%rngerea a3%el&r 8n)eşi, )ă ie
c&nduşi la adevăr, vă6ndu71 )lăvi% şi 8nchina% 3re%u%indeni 3e Cel 3e Care ei L7au di)3re;ui%,
8n %im3 ce %&a%e ale l&r erau 3ierdu%e şi ri)i3i%e' Dar cnd nici a)%el nu au deveni% mai buni,
a%unci, li3)i;i iind de %&a%ă ier%area, au că6u% 8n%r7& 3edea3)ă ără de m&ar%e' Dar au6ind,
e>3re)ia aş%ernu% 3ici&arel&r Lui, )ă nu )&c&%eş%i că )3une ceva )en)ibil, ci ara%ă )u3unerea
vrămaşil&r' Că )e )u3un Lui, e)%e lim3ede din cele ce urmea6ă' 4iindcă %r&nul e)%e unul şi
aş%ernu%ul 3ici&arel&r e)%e unul'
Cu Tine e)%e )%ă3nire a Ta 8n 6iua 3u%erii TaleUP 4iindcă a )3u) mai )u) !nă ce v&i 3une 3e

vrămaşii Tăi aş%ernu% 3ici&arel&r Tale, ca )ă nu )&c&%eş%i că 4iul e)%e )lab şi că arc nev&ie dc
lucrarea*1 al%cuiva, 3recum unul din%re a3&)%&li, a)cul%ă cum, du3ă ce 8nlă%ură şi acea)%ă
bănuială, aduce 8ndre3%area 6icnd< Cu Tine e)%e )%ă3nirea Ta 8n 6iua 3u%erii Tale' Ce
8n)eamnă Cu Tine e)%e )%ă3nirea TaK Adică 8n%ru Tine e)%e )%ă3nirea Ta, nu )urveni%ă mai
a3&i, ci iind 8n%ru %ine din%&%deauna' Ceea ce şi I)aia ară%nd, )e e>3rima la el< =A Cărui
)%ă3nire e 3e umărul Lui?* 2, adică 8n El n)uşi, 8n irea Lui şi na %ura Lui, ceea ce nu e)%e la
nici un 8m3ăra%' Căci )%ă3nirea 8m3ăra;il&r e)%e 8n mul;imea &ş%iril&r l&r' Ceea ce nu era la
a3&)%&li' Fi la a3&)%&li )%ă3nirea le venea din%r7& energie e>%eri&ară 3ă%imi%ă de ei, dar El
avea )%ă3nirea 8n 8n)ăşi irea Lui, 8n iin;a Lui, nu a 3rimi%7& mai %r6iu du3ă ce a &)%
nă)cu%, nici nu a d&bndi%7& din e>%eri&r, ci $7a nă)cu% a)%el' De aceea, iind 8n%reba% de !ila%
de)3re 8m3ără;ie, a )3u)< =Eu )3re acea)%a 7am nă)cu% şi 3en%ru acea)%a am veni%?**'
N !)' 10(,* S$e3%uagin%a e%ă &&u r 3>r8 &&u ev r3e3e% Tn,c iuve;uiuc,
c%&u'
11 MvM3BEa &ci&$ca' *2 8)' (, -'  In' 1., *+'
Cm Tine e)%e )%ă3nirea Ta 8n 6iua 3u%erii Talc' Dar nu numai acea)%a ara%ă )3u)a Cu Tine
e)%e )%ă3nirea Ta, ci şi al%ele cum ar i că )%ă3nirea nu e)%e 8n al%ceva dec% 8n El, şi e)%e 8n
El 3ururea şi ără de m&ar%e' Ade)e&ri 3e &ameni )%ă3nirea 8i 3ără)eş%e chiar din %im3ul
vie;ii' Fi dacă nu & 3ierd c% %ri ie)e cnd m&r, & 3ierd cu de)ăvrşire' $au mai bine 6i), nici
cnd %răie)c nu e)%e cu ei' Ci cum am )3u) dea, ea )e ală 8n arma%e, 8n găr6i, 8n 3ri)&)ul
averil&r, 8n 8n%ări7%urile 6iduril&r şi 8n %&a%e celelal%e' Dar la Dumne6eu nu numai că nu e)%e 8n
nimic din %&a%e ace)% ea, ci e)%e 8n El şi ne8nce%a%' Fi aşa cum e)%e cu ne3u%in;ă ca irea Lui )ă
nu ie, la eQ şi 8m3ără;ia Lui'
8n 6iua 3u%erii Tale' _iua 3u%erii ac 3u%ea )3une cineva ie că a &)%, ie că are )ă vină' Căci
iecare din ace)%ea d&uă e)%e d&vada celei mai mari 3u%eri' $au nu ;i )e 3are ;ie că e)%e
d&vada celei mai mari 3u%eri 6iua 8n care m&ar%ea cu m&ar%e )e nimiceş%e, cnd 3&r;ile de
aramă )e 6dr&be)c, cnd 3ăca%ul )e nimiceş%e, cnd ble)%emul )e de6leagă, cnd %&a%e relele
vechi )un% di)%ru)e, iind adu)e 8n l&c cele buneK Ce e)%e egal cu acea)%ă 3u%ere, dacă vei
cerce%a minunile şi a3%ele 3e%recu%eK &r;ii 8nvia6ă, le3r&şii )e cură;e)c, dem&nii )un%
i6g&ni;i, marea e)%e ;inu%ă 8n ru, 3ăca%ele )e de6leagă, )lăbăn&gii )e vindecă, raiul )e
de)chide, 3ie%rele )e de)3ică, )e ru3e ca%a3e%ea)ma, ra6ele )&arelui )e 8n%&rc 8ndără% şi lumea
e)%e cu3rin)ă de 8n%uneric, %ru3urile )in;il&r ad&rmi;i 8nvia6ă, %lharul )e 8n%&arce 8n vechea
lui 3a%rie Scerea)că, b&l;ile cerului )e de)chid, irea cea călca%ă 8n 3ici&are )e ridică la

8năl;imile cele mai 3re)u) de cerul cerului şi, ceea ce e)%e mai mul% dec% acea)%a, e)%e
aşe6a%ă 3e %r&nul 8m3ără%e)c, 8nc&nura%ă de 8ngeri şi de 3u%erile cereş%i' T&a%ă rău%a%ea e)%e
i6g&ni%ă, vir%u%ea e)%e re)%aura%ă, harul Duhului e)%e %rimi), 3e)cari, vameşi şi ăcă%&ri de
c&r%uri 8nchid gurile il&)&il&r şi limba re%&ril&r e)%e amu;i%ă, %irania dem&nil&r e)%e nimici%ă'
Al%arele şi %em3lele, )ărbă%&rile şi adunările 3ăgnil&r )e di)%rug' 4umul şi gră)imea er%el&r
)3urca%e
)un% ri)i3i%e cu 3u%ere, 3uşi 3e ugă )un% ghici%&rii şi 3re&;ii cerşe%&ri ai Cibelei, &rac&lele şi
%&% a%elierul )a%anei' 5i)erici )un% )ădi%e 3re%u%indeni 8n lume, c&rurile eci&arel&r şi ce%ele
)ingura%icil&r, &da%ă cu ce%ă;ile, um3leau 3u)%ia de adevăra%a credin;ă 8n Dumne6eu, c&rurile
dre3;il&r şi ale )in;il&r bărba;i, )%nd 8m3reună cu 3u%erile cele de )u) şi cu 8ngerii, )e ală%ură
8n cn%are şi ce%ele mucenicil&r şi mul;imea măr%uri)i%&ril&r )un% )ădi%e 3re%u%indeni 8n lume,
vir%u%ea )e )ăvrşeş%e cu mul%ă uşurin;ă, neamurile barbaril&r )un% 8nvă;a%e 8n;ele3ciunea şi
cei mai )ălba%ici dec% iarele )e iau la 8n%recere cu 8ngerii' Fi c% cu3rinde )&arele 3ămn%ul,
a%% aleargă cuvn%ul 3r&3&văduirii, du3ă ră)%ignire şi 8nviere' La %&a%e ace)%ea gndindu7)e
3r&e%ul )3unea< Cu Tine e)%e )%ă3nirea Ta 8n 6iua 3u%erii Tale'
/' iar dacă vrei )ă ve6i 6iua care va )ă vină şi )ă ali cum 6iua aceea e)%e 6iua 3u%erii Lui,
gndeş%e7%e c% de mare lucru e)%e a vedea cerul 8năşurndu7)e şi %&a%ă irea 8nviind din
)%ricăciune şi, la )emnul lui Dumne6eu, )%nd %&;i de a;ă, diav&lul ruşinndu7)e, dem&nii
3lecndu7)e &), dre3;ii 8ncununa;i, iecare dnd )&c&%eală 3en%ru 3ăca%e, )au 3rimind cununi
3en%ru a3%ele bune, 8nce3nd & al%ă via;ă' Căci nici m&ar%e, nici b&ală, nici bă%rne;e, nici
)ărăcie, nici ba%&curi, nici unel%iri, nici ca)e, nici ce%ă;i, nici meş%eşuguri, nici naviga;ie, mei
alimen%e, nici bău%uri, nici ac&3erişuri, nici 3a%uri, me)e şi )eşnice, nici unel%iri, )au lu3%e
)au %ribunale, nici nun;i şi chinuri de naş%ere, nici naş%eri' Ci ace)%ea %&a%e ca 3raul şi cenuşa
)e 8m3răş%ie şi ni )e dă )%area unei al%e vie;i, mai bună, a ne)%ricăciunii, a nemuririi, mul%ă
3u%ere dndu7)e %ru3ului' Ceea ce şi !avel ară%nd 6icea< =Căci chi3ul ace)%ei lumi %rece?U'
Dacă nu crede;i cel&r )3u)e iindcă nu le vede;i 3e ace)%ea 3re6en%e 8ncă, lua;i de la cele
3re6en%e d&vada cu 3rivire la cele vii%&are' $%răba%e cu min%ea lumea 8n%reagă, 3ămn%ul,
marea, Elada 8n%reagă, %ărmul
!)almul 10(
i((
barbaril&r, lumea nel&cui%ă, ce%ă;ile c&n%inen%ale şi in)ulele mării, mun;ii şi văile, şi, vă6nd

3re%u%indeni )%rălucind 3u%erea Iui @ri)%&) şi 3e %&;i 3r&3&văduind numele de 3re;, )&c&%eş%e
8n )inea %a că Cel ce a 3u%u% ace ace)%ea %&a%e, Acelaşi e)%e cu Cel ce a ăgădui% cele vii%&are'
Dar dacă vrei )ă 3rimeş%i d&vada şi din%r7un a3% 3ar%icular, gndeş%e7%e 3en%ru ce 3ricină
lumea 8n%reagă aleargă )ă vadă un m&rmn% care nu are nici un %ru3 8năun%ru' Ce 3u%ere 8i
a%rage de la marginile 3ămn%ului ca )ă vadă uncie $7a nă)cu% @ri)%&), unde a &)%
8nm&rmn%a%, unde a &)% ră)%igni%K Gndeş%e7%e ce mare )emn al 3u%erii Lui e)%e 8n)ăşi
crucea' Căci crucea, 8nain%e de @ri)%&), era m&ar%e ble)%ema%ă, m&ar%ea cea mai ruşin&a)ă
din%re %&a%e' Dar ia%ă, acum a deveni% mai de cin)%e dec% 8n)ăşi via%a şi mai )%răluci%&are
dec% diademele 8m3ăra;il&r, şi %&;i & 3ur%ăm 3e run%e şi nu ne ruşinăm, ci ne şi 8m3&d&bim
cu ea' Fi nu numai &amenii )im3li, ci şi cei ce au c&r&ane 3e run%e & 3&ar%ă dea)u3ra
c&r&anei şi 3e bună dre3%a%e, iindcă e)%e mai bună dec% mii de c&r&ane' Căci & c&r&ană
8m3&d&beş%e ca3ul, dar crucea 8n%ăreş%e min%ea' Crucea e)%e a3ără%&are 8m3&%riva dem&nil&r,
acea)%ă c&r&ană, care e)%e crucea, 8nde3ăr%ea6ă b&lile )ule%ului, crucea e)%e armă ne8nvin)ă
şi 6id nebirui%' Crucea e)%e )iguran;ă nelu3%a%ă' #u numai că ri)i3eş%e a%acurile barbaril&r )au
raidurile vrămaşil&r, ci 8n)eşi ce%ele dem&nil&r )ălba%ici le nimiceş%e'
In%ru )%rălucirile )in;il&r Tăi' Al%ă ver)iune< =8n%ru bună cuviin;a )n%ului?' Al%a< =8n )lava
)in;il&r?' Iarăşi v&rbeş%e de)3re 6iua 3re6en%ă şi cea vii%&are' $%rălucire numeş%e aici
rumu)e;ea )in;il&r' Cine e)%e mai )%răluci%&r dec% !avelK Cine e)%e mai ve)%i% dec% !e%ruK
Cei care au cu%reiera% lumea )%rălucind mai 3re)u) dec% )&arele, aruncnd )emin;ele cre7
din;ei 8n Dumne6eu' Ca niş%e 8ngeri c&b&r;i din cer aşa erau re)3ec%a;i de %&;i' Acea)%a
ară%nd7& car%ea 4a3%el&r )3unea< =Fi nimeni din%re ceilal;i nu cu%e6a )ă )e ali3ea)că de ei?*-'
Căci şi veşmin%ele l&r erau 3line de har şi umbra %ru3uril&r l&r ară%a mul%ă 3u%ere' Dacă aici
)un% a)%el, gndeş%e7%e 8n 6iua aceea cnd v&r 3rimi %ru3uri ne)%ricăci&a)e, nemuri%&are, cnd
v&r )%răluci mai 3re)u) de &rice )%rălucire vă6u%ă, cum v&r i aceş%ia şi cei a)emenea l&r,
3r&e;ii, a3&)%&lii, dre3;ii şi mucenicii şi măr%uri)i%&rii şi %&;i c;i au )%răluci% 8n cea mai bună
3e%recere 8n credin;a 8n @ri)%&)' Gndeş%e7%e la ce%ele acelea, la )eşnicele, la ra6ele, la )lava,
la bunăcu7viin;a, la )%rălucirea şi )ărbă%&area aceea' Cine va 3u%ea de)crie ace)%eaK #ici un
cuvn%' #umai e>3erien;a 8i va 8nvă;a cu clari%a%e 3e cei vrednici ce e)%e acea)%ă vedere, )%ră7
lucirea aceea' Ha i, cred, ca şi cnd mai mul;i )&ri ar )%răluci 3e cer, )au ca şi cnd ar i un
ulger ne8n%reru3%' $au mai curnd ceea ce v&i )3une, )%răduindu7mă )ă de)criu rumu)e;ea
aceea, e că nu 3&a%e i de)cri) 8n cuvin%e 3e mă)ură' T&a%e ace)%e e>em3le )un% %ru3eş%i, iar
)%rălucirea, şi )lava, şi lumina care v&r )%răluci a%unci v&r i mai 3re)u) de &rice a)emenea

rumu)e;e' #u numai că %ru3urile v&r i ne)%ricăci&a)e şi nemuri%&are, ci v&r i 8nveşmn%a%e


a%unci şi 8n%r7& )lavă negrăi%ă' In%ru )%rălucirile )in;il&r Tăi' Ca nu cumva )ă7L ara%e că e)%e
numai 8nric&şă%&r, 3r&e%ul ara%ă şi blnde;ea şi bineacerea Lui 6icnd< In%ru )%rălucirile
)in;il&r Tăi' Fi acea)%a e)%e 3u%erea Lui, )ă 8i acă 3e aceia )%răluci%&ri' Ceea ce şi !avel
ară%nd 6icea< =Care va )chimba la 8nă;işare %ru3ul )mereniei n&a)%re ca )ă ie a)emenea
%ru3ului )lavei $ale?U'
+' A3&i, iindcă a )3u) lucruri mari şi negrăi%e, a adăuga%< =lucrn d cu 3u%erea ce are de a7Fi
)u3une $ieşi %&a%e?1+' #u cău%a cum şi 8n ce el' T&a%e 8i )un% Lui cu 3u%in;ă, %&a%e c%e
v&ieş%e' Dar 3en%ru ce nu a )3u) =8n%ru )%rălucirea )in;il&r?, ci 8n%ru )%rălucirile )in;il&rK
4iindcă mul%e şi dieri%e )un% cununile' =Căci al%a e)%e )lava )&arelui, al%a )lava lunii, al%a
?J 4ili3' *,21' J4ili3' *, 21'
)lava )%elel&r' Căci )%ea de )%ea )e de&)ebeş%e 8n )lavă' Aşa va i şi 8nvierea m&r;il&r?*.' Fi
@ri)%&)< =8n ca)a Ta%ălui eu mul%e l&caşuri )un%?' De aceea )%rălucirea aceea nu are )r şi%'
Acea)%ă )%rălucire nu la)ă l&c n&3;ii, nici nu cedea6ă 8n%unericului, ci iind negrăi%ă şi mare,
c&vrşeş%e mul% lumina cea vă6u%ă, şi are 8ncă ceva mare, a3%ul că nu 3rimeş%e limi%ă' Căci
;ine de negrăi%a 3u%ere a 8m3ăra%ului )ă aducă %ru3uri )%ricăci&a)e şi vremelnice la a%%a
3u%ere şi %ărie' A3&i, iindcă a )3u) minuni a%% de mari şi 3e a)cul%ă%&r l7a 8nari3a% cu mul%e
nădedi, ara%ă că ace)%e nădedi )un% 8ndre3%ă;i%e, de vreme ce 4ă3%ui%&rul ace)%&r minuni e)%e
aşa de mare' Dar cine e)%e 4ă3%ui%&rul ace)%&raK Cel de&iin;ă cu Ta%ăl' Căci, ară%nd acea)%a
a adăuga%< Din 3n%ece, mai dinain%e de luceaăr Te7am nă)cu%' Dar cei care ră)%ălmăce)c
cele )3u)e du3ă 3r&3ria l&r )&c&%in;ă 3re%ind că aici e)%e v&rba de)3re & naş%ere %ru3ea)că'
Cum, aşadar, 6ice mai 8nain%e de luceaărK !r&e%ul de)emnea6ă a)%el n&a3%ea 8n care )7a
nă)cu%, 6ic ei, iindcă )7a nă)cu% mai 8nain%e de diminea;ă' Dar nu acea)%a e)%e ceea ce cau%ă
3r&e%ul )ă )3ună, nici nu & )3une de dragul a3%ului i)%&ric' De al%el, nici Sa3%ul i)%&ric al
naş%erii*( nu v&r )ă71 recun&a)că, anume că ceea ce au 8nvă;a% evangheliş %ii, aceea au )3u)
şi 3r&e;ii, e>3rima ndu7)e umbri%'
Aşadar, aici, acel mai 8nain%e de luceaăr nu 8n)eamnă mai 8nain%e de ră)ări%ul luceaărului, ci
mai 8nain%e ca luceaărul )ă i lua% iin;ă, mai 8nain%e de crea;ia luceaărului' $cri3%ura
*.1 C&r' 1-,1'
<,) Adică naş%erea du3ă %ru3 a lui e)ia' $n%ul I&an vrea )ă )3ună că 8n ace)% ver)e% David
v&rbeş%e de)3re naş%erea din veşnicie a 4iului lui Dumne6eu' El nu )e reeră la a3%ul i)%&ric

al naş%erii du3ă %ru3 a lui e)ia' !r&e%ul nu cau%ă aici )ă ara%e circum)%an;a %em3&rală a
naş%erii du3ă %ru3, cum 8n;elegeau evreii %ru3eş%e 9)7a nă)cu% n&a3%ea:, ci )e reeră 8n m&d
clar, la ceva mai 3re)u) de min%e, la un evenimen% 3e%recu% 8n aara %im3ului, 8n veşnicie' Dar
chiar şi aşa, )3une $n%ul I&an, evreii &ricum nu recun&)c nici a3%ul i)%&ric al naş%erii
n%ui%&rului 3re6i)ă de 3r&e;i 8n chi3 umbri%'
ş%ie )ă de&)ebea)că 8n%re ace)%e d&uă circum)%an;e< cnd v&rbeş%e 8nain%e de crea;ie, şi cnd
v&rbeş%e de ră)ări%, ca a%unci cnd )3une =Trebuie )ă mnecăm ciiminea;a 3en%ru a7;i
mul;umi ie şi )ă ne rugăm ie mai 8nain%e de ră)ări%ul )&arelui?0' Aici )3une clar
diminea;a' #u )3une mai 8nain%e de )&are, ci mai 8nain%e de ră)ări%ul )&arelui' Căci nu era ni7
mic mai 8nain%e de crea;ia )&arelui' Ci )3une mai 8nain%e de ră)ări%ul )&arelui 3en%ru a
de)emna diminea;a' Iar 8n al%ă 3ar%e, cnd vrea )ă v&rbea)că de)3re mai 8nain%e de a i'
)&arele, nu )3une mai 8nain%e de ră)ări%, ci mai 8nain%e de )&are, ca a%unci cnd )3une< =ai
8nain%e de )&are rămne numele Lui?1, =şi mai 8nain%e de lună din neam 8n neam?2' A)%el
8nc% al%ceva e)%e mai 8nain%e de )&are şi al%ceva e)%e mai 8nain%e de ră)ări%ul )&arelui' na
ara%ă lucrarea )&arelui şi diminea;a, iar al%a na%ura lui, crea;ia lui' Deci aşa şi aici dacă v&ia )ă
de)emne6e n&a3%ea nu ar i )3u) mai 8nain%e de luceaăr, ci mai 8nain%e de ră)ări%ul
luceaărului' De al%min%eri şi @ri)%&) 8n;elegea 3)almul ace)%a nu cu reerire la ic&7n&mia
8n%ru3ării, ci cu reerire la naş%erea dumne6eia)că du3ă Duhul' Căci )3unnd iudeil&r< =Ce vi
)e 3are de)3re @ri)%&)K Al cui iu e)%eK?, iindcă au 6i)< =al lui David?, a ci%a% 3)almul 6icnd<
=Cum a%unci )3une David< \_i)7a D&mnul D&mnului meu< Fe6i de7a drea3%a ea] dacă e)%e
El D&mnul lui, cum )3une;i v&i că e)%e iul luiK?UU' Ce 8n)eamnă cele )3u)eK $e 3re6in%ă aici
reali%a%ea, adevărul naş%erii' Dar ce &areK El e)%e numai mai 8nain%e de lucea ărK #icidecum'
4iindcă 8n al%ă 3ar%e 6ice =mai 8nain%e de lună e)%e %r&nu l $ău?' Dar %r&nul Lui nu e)%e numai
mai 8nain%e de lună, iar a3&i şi de)3re Ta%ăl 6ice =ai 8nain%e de ce )7au ăcu% mun;ii şi )7a
6idi% 3ămn%ul şi lumea, din veac şi 3nă
J 8n;' $&l' 1/,2. S$e3%uagin%a' U< !)' +1,1+ S$e3%uagin%a' 2 !)' +1,- S$e3%uagin%a' 1 %'
22, 27-'
!)iilmuQ 10(
0*
8n veac eş%i Tu?' Fi nu numai din veac, ci şi mai 8nain%e de veac' Fi nu numai 3nă 8n veac,
iindcă e)%e ără )rşi%'
Aşadar, nu %e 8m3iedica de )en)ul li%era al cuvin%el&r, ci 3rimeş%e 8n chi3 cuveni% lui

Dumne6eu )en)ul duh&vnice)c' Fi ve6i 8n;ele3ciunea 3r&e%ului' Căci 8nce3nd 3)almul, nu l7


a 8nce3u% cu ace)% ver)e% Din 3n%ece mai dinain%e de luceaăr T e7am nă)cu%' Ci ară%nd mai
8n%i a3%ele Lui şi du3ă ce L7a ăcu% cun&)cu% 3rin a3%ele Lui, ara%ă a3&i vrednicia lui de
D&mn' Căci aşa )3une şi ii 8n)uşi< =Dacă nu ac lucrările Ta%ălui eu, )ă nu crede;i 8n ine'
Dar dacă le ac, chiar dacă nu crede;i 8n ine, crede;i 8n ace)%e lucrări?' Alnd că şade de7
a drea3%a Ta%ălui, că )e numeş%e D&mn 3recum Ta%ăl, că are cu El )%ă3nirea, că e)%e Cel ce
lucrea6ă 8n )in;ii Lui )%rălucirea, că )%ă3neş%e 8n%re neamuri, )ă nu %e %ulburi dacă vei au6i
că Ace)%a e)%e 4iul lui Dumne6eu şi că e)%e mai 8nain%e de %&a%ă 6idirea' Fi e)%e vrednic de
%&a%ă admira;ia 3r&e%ul cum a%ribuie unele cuvin%e 3er)&anei lui Dumne6eu şi 3e al%ele
3r&3riei 3er)&ane' Căci Fe6i de7a drea3%a ea şi Din 3n%ece mai dinain%e de luceaăr Te7am
ăcu% 7 cuvin%e care )un% mai 3re)u) de 3r&e% 7 ara%ă că Dumne6eu e)%e Cel ce v&rbeş%e' Iar
celelal%e )un% cuvin%ele 3r&e%ului' He6i şi 3r&3rie%a%ea e>3re)iil&r 3e care le &l&)eş%e' Căci ar
i &)% de aun) )ă )3ună Te7am nă)cu%, dar 3en%ru cei care )e %ră)c 3e 3ămn%, ca )ă le
8nă;işe6e adevărul, amin%eş%e şi re)%ul cuvin%el&r' Aşa cum a%unci cnd )3une mnă, nu ca )ă
8n;elegem că are mnă, ci 3rin mnă numeş%e 3u%erea crea%&are, la el şi aici 3&meneş%e de
3n%ece, ca )ă 8nă;işe6e adevărul, reali%a%ea naş%erii'
.' A3&i, vrnd )ă 3re6in%e 3r&e;ia 8n chi3u udecă%&rului, 8ndrea3%ă v&rbirea lui că%re 4iul,
)emn al unei iubiri 3u%ernice şi al unei bucurii c&vrşi%&are şi al unui )ule% in)3ira% de
dumne6eie)cul Duh< ura%u7$7a D&mnul şi nu7i va
 !)' .(, 2'
- In' 10, *+'
3ărea rău< Tu eş%i 3re&% 8n veac du3ă rnduială lui elchi)edec' He6i cum iarăşi c&b&ară
cuvn%ul la )merenie, v&rbind cnd de)3re dumne6eirea, cnd de)3re umani%a%ea LuiK Ceea
ce şi $in;ii Evangheliş%i ac, a)%el ca, 8n amnd&uă 3ăr;ile, )ă 3ă)%re6e e>ac%i%a%ea d&gmel&r'
Fi 3en%ru ce a )3u) du3ă rnduială lui elchi)ede cK Fi din 3ricina %ainel&r, iindcă şi acela a
adu) 8nain%e iui Avraam 3ine şi vin, şi iindcă acea)%ă 3re&;ie era liberă a;ă de lege, şi
iindcă e)%e ără )rşi%, cum )3une $n%ul !avel, şi ără 8nce3u%' Căci ceea ce elchi)edec
era 8n chi3 umbri%, aceea era Ii)u) 8n adevăr' Fi la el cum numele de Ii)u) şi @ri)%&) au ve)%i%
dinain%e mn%uirea, la el şi ace)%a1/' elchi)edec nu )e ara%ă S8n $cri3%ură că are nici
8nce3u% ai 6ilel&r, nici )rşi% vie;ii, nu 3rin a3%ul că nu avea 8n reali%a%e, ci 3rin a3%ul că nu
)e ara%ă nici & urmă a geneal&giei iui' Dar Ii)u) nu a avu% nici 8nce3u% al 6ilel&r, nici )rşi%
vie;ii 8n adevăr, nu 8n chi3, 3rin a3%ul că nu are nici 8nce3u%, nici )rşi% 8n %im3' nul era

chi3, Celălal% adevăr' Căci aşa cum, a%unci cnd au6i numele Ii)u), nu 8;i 8nchi3ui 3er)&ana
lui Ii)u) 8n reali%a%e+, ci %e gndeş%i numai la )emniica;ia numelui şi nu cau;i )ă mergi mai
de3ar%e, %&% aşa, au6ind că elchi)edec e)%e ără )rşi% şi ură 8nce3u%, nu cau;i )ă 8i a%ribui
ace)%e cuvin%e 8n reali%a%e, ci %e limi%e6i numai la numiri, iar adevărul ace)%&r numiri 8l ali cu
reerire numai la @ri)%&)'
ura%u7$7a D&mnul şi nu 8i va 3ărea rău' Dar cnd vei au6i de urămn% )ă nu 8l )&c&%eş%i ca
a%are' Căci aşa cum mnia nu e)%e mnie la Dumne6eu, ci 3u%ere 3ede3)i%&are, iar nu 3a%imă,
la ei şi aici, nu e)%e urămn%' Căci Dumne6eu nu $e ură, ci )3une d&ar ce va i' Aşadar,
v&rbind de)3re )%rălucirea )in;il&r, de a3%ul că va 3une 3e vrămaşi )ub 3ici&arele
J?J elchi)edec 8n)eamnă 8n ebraică =regele dre3%ă;ii?, deci şi 3rin nume II anun;ă 3e @ri)%&),
adevăra%ul rege al dre3%ă;ii'
? #u )e reeră la 3re6en;a ener ge%ică a lui Ii)u) 8n numele Lui, ci la 3er)&ana &n%&l&gică a lui
Ii)u)'
Lui, de)3re 6iua 3u%erii Lui, v&rbeş%e şi de)3re cele 3re6en%e' Dar ve6i şi ce &rdine 3une 8n
cuvn%ul )ău, d&m&lind 3e a)cul%ă%&rul 8ndri%' ai 8n%i, 3rin rica udecă;ii, 8i d&m&leş%e
8ndrirea şi abia 3e urmă aduce cuvn%ul la cele 3re6en%e' De aceea şi ace un a)emenea
ame)%ec de %im3uri' He6i< dar, !nă ce v&i 3une 3e vrămaşii Tăi aş%ernu% 3ici&arel&r Tale'
Acea)%a )e reeră la vii%&r' A3&i, iar 3re6en%ul' T&iagul 3u%erii Tale i7l va %rimi%e D&mnul din
$i&n 6icnd< $%ă3neş%e 8n mil&cul vrămaşil&r Tăi' A3&i, iarăşi cele vii%&are< Cm Tine
e)%eU( )%ă3nirea 8n 6iua 3u%erii Tale 8n%ru )%rălucirile )in;il&r' A3&i, iarăşi cele 3re6en%e care
nu im3lică 3edea3)a, ci bineacerea< Tu eş%i 3re&% 8n veac du3ă rnduiala lui elchi)edec'
Căci acea)%a e)%e nimicirea 3ăca%ului şi 8m3ăcarea cu Dumne6eu' A3&i, )%ăruind 8n ace)%ea
c% a v&i%, 3r&e%ul iarăşi )e reeră la ic&n&mia( Scea du3ă %ru3, mu%nd cuvn%ul la
)merenie şi 6icnd< D&mnul e)%e de7a drea3%a Ta' Deşi mai )u) )3unea că El şade de7a
drea3%a Ta%ălui' He6i cum nu %rebuie )ă ne men;inem la )en)ul li%eral al cuvin%el&rK Ce
8n)eamnă D&mnul e)%e de7a drea3%a Tal 4iindcă a v&rbi% de)3re ic&n&mia cea du3ă %ru3 a
n%ui%&rului, 8n%&arce cuvn%ul, ire)c, la &meni%ă %ea Lui, ară%nd că 3rimeş%e au%&r de )u)'
Căci e)%e vă6u% ag&ni6nd, a)udnd, şi a)udnd a%%, 8nc% văr)a 3ică%uri de )nge şi, 8n
acelaşi %im3, e)%e vă6u% 8n%ări% de 8nger' Căci a)%el e)%e irea %ru3ului'
$ărma%7a 8n 6iua mniei $ale 8m3ăra;i' #u ar greşi cineva dacă ar )3une că aici )e reeră la
duşmanii ac%uali ai bi)ericii şi la cei ce v&r da )&c&%eală 3en%ru c%e au 3ăcă%ui% )au huli%'
$ Aici vii%&rul nu e)%e e>3rima% 3rin %im3ul verbului, ci 3rin cuvin%ele 8n 6iua 3u%erii Tale,

care e)le & 6i vii%&are, şi 3rin 3r&e;ia 8n%ru  )%rălucirile )in;il&r'


U? !rin ace)% %ermen, &iOv&u%ac, $n%ul I&an ace de&)ebirea 8n%re e>i)%en;a dumne6eia)că
a D&mnului şi cea &menea)că' Termenul )e reeră, 8n %&a%ă &3era, ie la 8n%ru3are, ie la
8n%reaga e>i)%en;ă 8n %ru3 a n%ui%&rului'
i
8;
udcca7va 8n%re neamuri, va um3le %&%ul de ruini' Ce 8n)eamnă udeca7va 8n%re neamuri' Ha
3ede3)i, va c&ndamna 3e dem&ni' Fi că 8n%r7adevăr i7a udeca%, a)cul%ă 3e @ri)%&) 6icnd<
=Acum e)%e udeca%a ace)%ei lumi' Acum )%ă3n i%&rul lumii ace)%eia va i arunca% aară??J' Fi
mai &)< =Iar Eu, cnd ă v&i 8năl;a de 3e 3ămn% 8i v&i %rage 3e %&;i la ine?-J' Fi dacă )e
&l&)eş%e de e>3re)ii mai ma%eriale )a nu ş&văi' Căci ace)%a e)%e &biceiul $cri3%urii'
Ha 6dr&bi ca3e%ele mul%&ra 3e 3ămn%' Dacă vrei )ă 8n;elegi acea)%a 3&%rivi% anag&giei,
cineva ar 3u%ea )3une că )e reeră la nimicirea cuge%el&r mndre, dar dacă 8n;elegem acea)%a
8n )en) li%eral, a%unci )e reeră la nen&r&cirea iudeil&r 3e care i7a 3ierdu% cu mul%ă 3u%ere' Din
3ru 3e cale va bea' Aici ara%ă )merenia vie;ii $ale, )im3li%a%ea %raiului, a3%ul că nu a %răi%
cu a)%, nici avnd )cu%ieri, ci avnd & via;ă )im3lă, a%% de )im3lă 8nc% bea din 3ru' Căci a
veni% ca )ă 8nve;e ace)% m&d de via;ă 8n;ele3%, )ă ne 8nrnăm 3n%ecele, )ă călcăm 8n 3ici&are
&rice mndrie şi &)%en%a;ie' A3&i ară%nd cş%igul ace)%ui el de via;ă a adăuga%< !en%ru
acea)%a va 8năl;a ca3ul' Căci ace)%a e)%e r&dul )mereniei şi al unei vie;i 3u%ernice'
(' Ace)%ea nu )un% )3u)e de)3re dumne6eire, ci de)3re %ru3ul care bea din 3ru şi care avea
)ă ie 8năl;a%' #u numai că )im3li%a%ea nu L7a vă%ăma% cu nimic, ci L7a şi ridica% la & 8năl;ime
ne)3u)ă' Fi %u, &, iubi%e, avnd 3ilda, di)3re;uieş%e via;a 3lină de )%rălucire şi de a)%, şi
urmăreş%e un %rai )im3lu şi im3r&vi6a%, dacă vrei )ă ii )%răluci%&r şi mare' Căci $%ă3nul
3en%ru acea)%a a veni%, ca )ă %e 8nve;e acea)%ă cale' De aceea şi 3r&e%ul, )3unnd a3%ele Lui,
adaugă ace)%e cuvin%e 6icnd< au6ind de)3re biruin;ă şi %r&ee, )ă nu %e aş%e3;i )ă ve6i arme,
&)%aşi, care şi cai, călăre;i şi 3edeş%ri, larmă de arme şi %ulburare' A%% de )meri% e)%e cel ce
ace
NIn' 12,*1' ? Tn' 12, *2'
a)emenea minuni, 8nc% bea a3ă din 3ru' Fi %&%uşi, Ace)%a a 8m3lini% %&a%e ace)%e minuni' $ă
audă cei ce au me)e )iba7ri%ice şi care au 8n min%e numai mncăruri şi buca%e ale)e şi care
adună din %&a%e 3ăr;ile el de el de bucă%ari, care %&cme)c marinari, crmaci şi v)laşi ca )ă
vă aducă din ;ari )%răine vinuri şi mir&denii şi )e aruncă 3e ei 8nşişi 8n 3ră3a)%ie, devenind

mai umili dec% %&;i' Căci nu %e ace 8nal% a3%ul de a avea nev&ie de mul%e lucru ri, nici nu %e
ace )meri% a3%ul de a avea nev&ie de 3u;ine lucruri' Dacă vre;i, )ă 6ugrăvim 3&r%re%ul
iecăruia din%re aceş%ia' nul, 3en%ru a7şi )a%i)ace nev&ile, are mul;i c&răbieri şi crmaci,
ar%i6ani, şi )lui%&ri, ;e)ă%&ri, mul;i b&i şi ci&bani, 8ngrii%&ri de cai, şi are mul%e grii 8n %&a%e'
Celălal% nu )e bucură de nimic din %&a%e ace)%ea, ci are d&ar 3ine şi a3ă şi un veşmn%
)im3lu' Cine din%re aceş%ia e)%e cel 8nal%K Fi cine e)%e cel umilK #u e)%e eviden% că cel care
are numai & hainăK Ace) %a 3&a%e di)3re;ui şi un 8m3ăra%, 3e cnd acela e)%e r&b %u%ur&r cel&r
3re6en%e, umilindu7)e, linguşind, )luind %u%ur&r, %emnd u7)e ca nu cumva )lui%&rii )ă 8l
3ără)ea)că la nev&ie, căci nimic nu %e ace r&b 8n%r7a%% c% a3%ul de a avea nev&ie de mul%e
lucruri' Du3ă cum liber e)%e cel ce )e limi%ea6ă la )%ric%ul nece)ar' Acea)%a & 3&a%e vedea
cineva şi la animale' Căci ce &l&) are măgarul din mărimea 3&veril&rK 8ar al%uia, ce vă%ămare
8i aduce a3%ul că e)%e )l&b&6i% de 3&veri, dacă )e bucură de hrana nece)arăK De aceea şi
@ri)%&) i7a ăcu% 8nal;i 3e ucenicii Lui' l7a )l&b&6i% a)%el de &rice grii 3e cei ce aveau )ă
v&rbea)că lumii 8n%regi, 8nari3ndu 7i şi ăcndu7i mai %ari dec% diaman%ul ' Căci nimic nu dă
a%%a 3u%ere )ule%ului, c% eliberarea de grii şi nimic nu 8l ace a%% de )lab, c% a rămne
mereu 8n ele' Căci aşa cum 8n li3)a de grii nu )e 3&a%e ala 8n%ri)%are, la el dinc&ace nu )e
3&a%e ala 3lăcere' nul are mul;i )%ă3ni şi )%ă3ne ără milă şi ără &menie' Iar celălal% nu
)e )u3une nimănui, ci 3e %&;i 8i )%ă3neş%e ără rică, bucurndu7)e şi de)ă%ndu7)e de ra6ele
)&arelui, de aerul cura%, neavnd nimic care )ă71 %ulbure' !e ace)%a nu 8l %ulbură mnia, nici
nu 8l )c&rm&neş%e 3i6ma, nici nu 8l %&3e)c griile, nici rivali%ă;ile, nici )lava deşar%ă, nici
mndria, nici nimic al%ceva din %&a%e ace)%ea' Ci ca un 3&r% liniş%i%, )l&b&6i% de valuri, aşa e)%e
şi )ule%ul lui şi călă%&reş%e cu uşurin;ă la cer, neiind ;inu% de nimic din cele 3re6en%e' !en%ru
ca şi n&i )ă ne bucurăm de acea)%ă nerică şi de acea)%ă liniş%e 8n via;a de acum şi de uşurin;ă
la 3lecare, )ă urmărim ace) % el de via;ă, ca )ă ne bucurăm şi de bună%ă;il e cele veşnice, care
c&vrşe)c &rice cuvn% şi &rice min%e 8n @ri)%&) Ii)u) D&mnul n&)%ru, Căruia ie )lava şi
3u%erea 8n vecii vecil&r' Amin'
!)almul 110
Lăua7Te7v&i, D&amne, cu %&a%ă inima mea
1' Ce 8n)eamnă cu %&a%ă inimaK Cu %&a%ă rvna de care )un% 8n )%are, elibera% iind de %&a%e
griile vie;ii, cu un )ule% 8năl;a% de 3e 3ămn% la cer, cu )ule%ul de)3rin) de legă%urile
%ru3ului' Cu %&a%ă inima' #u numai 8n cuvin%e, nici numai cu limba şi gura, ci şi din %&%
cuge%ul' Căci a)%el a legiui% şi &i)e< =II vei iubi 3e Dumne6eul %ău din %&a%ă inima %a şi din

%&% cuge%ul %ău?1' Căci aici mi )e 3are mie că laudă numeş%e mul %u murea' Te v&i lăuda,
adică v&i mul;umi' T&a%ă via;a şi7a 3e%recu%7& 8n acea)%ă laudă' De aici 8nce3e, aici )rşeş%e'
Fi acea)%a era lucrarea lui 3ururea, a3%ul de a aduce mul;umire 3en%ru bineacerile ăcu%e lui
şi al%&ra' La nimic nu cau%ă Dumne6eu a%% de mul% c% la acea)%a' Căci acea)%a e)%e er%a,
ace)%a e)%e 3rin&)ul, ace)%a e)%e )emnul unui )ule% recun&)că%&r, acea)%a e)%e rană de mul%
3ln) diav&lului' De aici erici%ul I&v a &)% 8ncununa% şi ve)%i%, iindcă mii de i)3i%e iind
adu)e a)u3ra lui şi emeia lui )u3ărndu71, nu a ceda%, ci a răma) )ă mul;umea)că $%ă3nului
3en%ru %&a%e, nu numai cnd era b&ga%, ci şi cnd era )ărac, nu cnd era )ănă%&), ci cnd avea
%ru3ul 3lin de răni, nu numai cnd %&%ul 8i mergea ca 3e r&a%e, ci şi cnd ur%una aceea
cum3li%ă a l&vi% 8n%reaga lui ca)ă şi %ru3ul lui' Căci ace)%a e)%e )emnul unui )ule% mul;umi%&r,
a aduce mul%ă recun&ş%in;ă lui Dumne6eu 8n 8n%ri)%ări şi neca6uri şi a rămne mul;umi%&r'
Ceea ce ara%ă şi 3r&e%ul 8n cele ce urmea6ă' 4iindcă )un% unii care, iind 8n vremuri de
liniş%e, aduc mul;umire lui Dumne6eu, dar cnd 3ă%ime)c cele c&n%rare, )e %ulbură'
Dar )un% şi unii care hule)c 3e Dumne6eu la vreme de neca6' Ară%nd că a)%el de lucruri )e
8n%m3lă nu de la na%ura evenimen%el&r, ci din 3ricina unei min;i 3erver%i%e, adaugă, 6icnd<
8n )a%ul cel&r dre3;i şi 8n adunare, mari )un% lucrurile D&mnului' Acea)%a a )3u)7& ară%nd că
e)%e nev&ie aici de un udecă%&r nemi%amic, de & adunare nec&ru3%ă şi a%unci v&r i eviden%e
lucrările lui Dumne6eu că )un% mari şi 3line de a%%ea minuni' Ele )un% mari şi 3rin ele 8n)ele,
dar )e ara%ă mari dacă e)%e cine )ă udece dre3%' 4iindcă şi )&arele e)%e 3rin )ine )%răluci%&r şi
lumin&) şi luminea6ă lumea 8n%reagă, dar 3en%ru &chii b&lnavi nu e)%e a)%el' Dar nu e)%e vina
)&arelui, ci a b&lii care le )lăbeş%e vederea' Aşadar, cnd vei vedea 3e cineva c&ndamnnd
lucrările Iui Dumne6eu, )ă nu le3e6i lucrările lui Dumne6eu 3en%ru rău%a%ea aceluia, ci
gndul la 3r&nia lui Dumne6eu )ă %e acă )ă ve6i nebunia aceluia' Căci aşa cum acela care
)3une că )&arele e)%e 8n%uneca%, nu va%ămă cu nimic ace)% a)%ru 3rin udeca%a lui, ci dă &
d&vadă eviden%ă a &rbirii lui şi cel care )3une că mierea e)%e amară, nu aec%ea6ă cu nimic
dulcea;a ci, ci dă măr%urie )igură de b&ala de care )ueră, la el şi cel ce huleş%e lucrările lui
Dumne6eu' Fi aşa cum ace)%a nu 3&a%e vă%ăma lucrările lui Dumne6eu, nici ideea 3e care ne7
& acem de)3re ele, ci relec %ă numai nebunia Iui vredn ică de &)ndă, la el, cei care nu au &
udeca%ă drea3%ă 8n 3rivin;a lucrăril&r Iui Dumne6eu, nu recun&)c nici minunile care au l&c'
Dacă cineva ar avea un )ule% dre3% şi ne3erver%i%, va admira iecare din%re minunile lui
Dumne6eu, chiar cele care 3ar grele' Căci ce nu e)%e minuna% din%re cele ce )un%, )3une mieK
Dacă vrei, )ă %recem cu vederea 3e celelal%e şi )ă aungem la cele care 3ar mul%&ra

8m3&vără%&are, m&ar%ea, b&ala, )ărăcia şi al%ele a)emenea' Dacă cineva ar avea & inimă
drea3%ă şi 3e ace)%ea le va 3rimi şi le va admira' Căci dacă m&ar%ea a in%ra% 8n lume 3rin
3ăca%, %&%uşi a%% de mare a &)% 3u%erea lui Dumne6eu, iubirea dc &ameni, 8năl;imea griii Lui
3en%ru n&i, 8nc% $7a &l&)i% de acea)%a 8n avan%aul neamului n&)%ru' Căci ce greu%a%e are
m&ar%eaK #u e)%e )l&b&6irea de chinuriK #u e)%e de6legarea de griiK #u 8l au6i 3e I&v el&7
giind7&< =&ar%ea e)%e &dihnă 3en%ru bărba%ul a cărui cale e)%e a)cun)ă?2' #u e)%e &are
%ăierea rău%ă;iiK Dacă cineva ar i rău, &are murind el, nu )e 3une ca3ă% rău%ă;ii luiK Căci =cel
care a muri% a &)% )l&b&6i% de 3ăca%?J, adică nu mai adaugă 3ăca% la 3ăca%' Iar dacă cineva
bun 3leacă dinc&l&, %&a%e cele ale vir%u;ii lui )un% la l&c )igur şi 8n%r7& c&m&ară ne3răda%ă' Iar
3e cei vii, )3une mie, nu 8i ace mai 8n;ele3;i şi mai cum3ă%a;iK #u ve6i că ade)e&ri, cei
b&ga;i, care )un% 3lini dc 8numurare şi cu na)ul 3e )u), cnd )un% 3re6en;i la & 8nm&rmn%are
şi cnd văd un %ru3 6ăcnd iner%, şi 3e c&3iii lui &rani, şi 3e emeia lui văduvă, şi 3e 3rie%eni
8n%ri)%a;i, şi 3e )lui%&ri 8mbrăca;i 8n d&liu, şi %&a%ă ca)a 8n ale, nu7i ve6i cum )e 8nclină, cum
)e )mere)c, cum )e 6dr&be)cK Căci )7au bucura% de mii de &ri dc 8nvă;ă%uri, dar nimic n7au
&l&)i%, dar aici numai din 3riveliş%ea m&r;ii au deveni% mai 8n;ele3;i, 8nvă;nd nimicnicia şi
vremelnicia irii &meneş%i, )lăbiciunea şi ne)%a%&rnicia 3u%erii l&r, şi 8n nen&r&cirile al%&ra
3revăd )&ar%a care 8i aş%ea3%ă şi 3e ei'
2' Dacă e>i)%ă m&ar%e şi )un% a%%ea h&;ii, a%%ea ră3iri şi, ca 3eş%ii, cei mai 3u%ernici 8nghi% 3e
cei mai )labi, dar dacă nu ar i m&ar%e, c% de mare nu ar i lăc&miaK Căci dacă, ş%iind că nu
)e v&r bucura de bunurile 3e care le ră3e)c, ci vrnd nevrnd le v&r lă)a al%&ra, uria şi
%urbarea l&r de a 3une mna 3e ele )un% a%% de mari, dacă le7ar avea 3e ace)%ea 8n de3lină
)iguran;ă, ără %eama că le v&r 3ierde, cum li )e va )%inge 3&%a cea reaK Dar ce &areK
Cununile muceniciei nu )un% 8m3le%i%e 3rin m&ar%eK Dar !avelK #u a 3u) mii de %r&ee de
biruin;ă, 6icnd< =In iecare 6i m&rQ H7& )3un, ra;il&r, 3e lauda 3e care & am 3en%ru v&i, 8n
@ri)%&) Ii)u)?' Căci
2 I&v *, 2*' $e 3arc că aici nu urmea6ă $e3%uagin%a, ci ver)iunea lui The&d&%i&n' ?"&m' /, +'
1 C&r' 1-, *1'
nu m&ar%ea e un rău, ci m&ar%ea cea rea e)%e un rău' De aceea 6ice< =Cin)%i%ă e)%e 8nain%ea
D&mnului m&ar%ea cuvi&7şil&r Lui?-' Iar 8n al%ă 3ar%e, =&ar%ea 3ăcă%&şil&r e)%e rea?/,
numind rău a3%ul de a 3leca dinc&l& cu & c&nş%iin;ă rea, 8m3&văra%ă de mul%e grii ale
3ăca%el&r' Du3ă cum cel ce are & c&nş%iin;ă cura%ă aleargă la 3remii, merge )3re cunună' Dar
ca )ă ali că nu na%ura lucruril&r, ci 3ărerea &amenil&r e)%e cea care ace %ulburare, a)cul%ă 3e

!avel cum & cau%ă 3e acea)%a, acum 6icnd< =Că n&i, cei ce )un%em 8n c&r%ul ace)%a, )u)3inăm
8ngreuia;i, aş%e3%nd 8nierea, ră)cum3ărarea %ru3ului n&)%ru?+, şi acum ară%nd acelaşi lucru,
8n al%ă 3ar%e< =Fi chiar dacă mi7aş văr)a )ngele 3en%ru er%a şi )luirea credin;ei v&a)%re, mă
bucur şi vă erice)c 3e v&i, 3e %&;i' A)emenea şi v&i bucura;i7vă şi erici ;i7mă??' Dacă
m&ar%ea nu e)%e 8m3&vără%&are, ci chiar vrednică de a i d&ri%ă 3en%ru cei care %răie)c dre3%,
cu c% mai mul% )ărăcia şi %&a%e celelal%eK
ari )un% lucrurile D&mnului şi cău%a%e 8n%ru %&a%e v&ile LuiJJ' Al%ă ver)iune< =cerce%a%e cu
a%en;ie?' Aici mi )e 3are mie v&rbeş%e de)3re ă3%uri, 3r&3&văduind 8n;ele3ciunea lui Dum7
ne6eu' Căci mai )u) v&rbea de)3re lucrurile lui Dumne6eu 9deşi n&i ne7am c&n&rma% şi unui
al% )en) din 3ricina cel&r mai 3u;in in%eligen;i:, minunile, )emnele, 3e care le7a )ăvrşi%
ade)e&ri, rnduind %&a%e 3en%ru neamul &mene) c' Ce 8n)eamnă cău%a%e 8n%ru %&a%e v&ile LuiK
Adică cerce%a%e cu a%en;ie, e>amina%e cum )3unea şi celălal% %raducă%&r, 3regă%i%e,
de)ăvrşi%e, ăcu%e, 8m3lini%e, iindu7le de aun) )ă acă v&ile lui Dumne6eu, 3&%rivi%e )ă
măr%uri)ea)că 3u%erea Lui, nea vnd nici un deec% )au vre& li3)ă 8n a 8nde3lini 3&runcile Lui,
3recum )3une 8n al%ă 3ar%e< =4&cul, grindina, 6ă3ada,
- !)' 11-,1-'
/ !)' **, 22'
+II C&r' -,  "&m' .,2*'
)4iIi'3' 2,1+71.'
J !)' 110, 2 S$e3%uagin%a:'
ghea;a, vi&rul, %&a%e 8nde3lini;i cuvn%ul Lui?10, adică 3&runcile Lui' A)%el 6icea şi
3r&e%ul< =4ăcu%7ai luna )3re vremi, )&arele şi7a cun&)cu% a3u)ul )ău, 3u)7ai 8n%uneric şi )7a
ăcu% n&a3%e??' #u numai că ace)%ea 8m3line)c cuvn%ul Lui c&n&rm ra;iunii 3en%ru care au
&)% ăcu%e, ci chiar dacă li )7ar 3&runci cele c&n%rare ace)%ei ra;iuni, şi a%unci a)cul%area l&r
e)%e mare' Căci a 3&runci% mării, şi nu numai că nu i7a )cuunda% 3e iudei, ceea ce era 8n irea
ei )ă acă, ci re7%răgndu7 şi valurile, 3&3&rul iudeil&r a %raver)a%7& mai )igur dec% 3e 3ia%ră'
Cu3%&rul nu numai că nu i7a ar) 3e cei %rei %ineri, ci le7a 3icura% & r&uă răc&ri%&are' Leii nu
numai că nu au mnca% %ru3ul 3r&e%ului, ci )e ;ineau la di)%an;ă de 3r&e%, 3ă6indu7i %ru3ul'
Chi%ul nu numai că nu l7a mnca% 3e 3r&e%ul I&na, ci l7a 3ă)%ra% 8n%reg ca 3e & c&m&ară'
!ămn%ul nu numai că nu i7a ;inu% dea)u3ra 3e Da%an şi A vir&n, ci )7a de)chi) şi i7a 8nghi;i%,
)cuundndu7i mai cum3li% ca marea şi i7a ac&3eri% 8n adunarea lui Avir&n' Fi mul%e al%e

minuni ar 3u%ea vedea cinev a că )e 3e%rec 8n ă3%uri, ca )ă 8nve;e &amen ii ără de min%e care
ac din ă3%ură dumne6eu că ace)%e lucruri nu )e 8n%m3lă 3rin &r;a %iranică a na%urii, ci %&a%e
)c )u3un şi cedea6ă v&ii lui Dumne6eu' Căci v&ia lui Dumne6eu e)%e crea%&area ă3%urii şi
%&a%e cele ce )un% 3ar )ă )e c&n&rme6e ei şi acum ;ine mun;ii nemişca;i, acum, dacă v&ieş%e,
cu uşurin;ă 8i clă%eş%e, )chimbndu7i la cele c&n%rare' Cău%a%e 8n%ru %&a%e v&ile Lui' Adică 8n
%&a%e cele 3&runci%e de El, 8n cele rndui%e de EI' Dar nu numai 8n ace)%ea, ci şi 8n a3%ul de a
$e ace cun&)cu% &amenil&r căci acea)%a e)%e 3rima Lui v&ie, iindcă mai ale) din ace)% m&%iv
le7a ăcu% 3e %&a%e' Ceea ce )3une 3r&e%ul acea)%a e)%e< %&a%e )un% a%% de de)ăvrşi%e, 8nc%
)ăde)c 8n min%ea &amenil&r, 3en%ru cei ce )un% a%en;i şi au min%e, cea mai e>ac%ă, mai lim3ede
10 !)' 1., .' ? !)' 10*, 20'
şi mai eviden%ă cun&ş%in;ă de)3re El' Fi v&ia Lui le7a ăcu% 3e %&a%e de la 8nce3u%, mai ale)
3en%ru ca, 3rin măre;ie, rumu)e;e, 3&6i;ie, lucrare, )luire şi 3rin %&a%e celelal%e )ă miş%e
)ule%ul 3rivi%&rului, 3r&v&cnd min%ea )ă II cau%e 3e Crea%&rul şi 4ăcă%&rul Dumne6eu şi )ă
)e 8nchine Celui ce le7a ăcu% 3e ele, a)%el 8nc% %&a%ă ă3%ura )ă ie 8n l&c de căr;i şi de
)crieri'
*' Dar ă3%urile nu ne 8nva;ă numai cun&ş%in;a de Dumne6eu, ci ne aduc n&uă cea mai mare
8nvă;ă%ură cu 3rivire la m&dul n&)%ru de via;ă' Căci avarul, &ri de c%e &r% va vedea 6iua
)uccedndu7)e n&3;ii şi )&arele, lunii )e va ruşina de buna rnduială a clemen%el&r şi &ric%
de 3u%ernic ar i, nu va mai rvni lucrurile cel&r ce )un% mai )labi dec% el' La el, adul%erul şi
de)rna%ul, &ri de c%e &ri v&r vedea marea uri&a)ă 6buciumnd u7)e, dar a3&i 8nrnndu7)e
la ;ărm, iarăşi ruşinndu7)e de buna 8nrna re a a3el&r de6lăn;ui%e, 8nda%ă v&r 3u%ea )ă7şi
3&%&lea)că 3&%a care )e )%rneş%e ca un val şi )ă7i arunce rul mn%ui%&r al ricii lui @ri)%&),
3en%ru a nu 8nain%a mai mul% şi )ă ri)i3ea)că )3uma ace)%ei d&rin;e de)rna%e şi )ă )e 8n%&arcă
la 8nrnare' Dar va 3u%ea medi%a cu uşurin;ă şi 3rimi cuvn% de 8nvă;ă%ură şi de)3re 8nviere<
cnd va vedea 3ămn%ul 3rimind b&bul de gru u)ca%, a3&i )%ricnd u7)e şi 3u%re6ind şi a3&i
nă)cnd al%e b&abe mai bune cnd va vedea via iarna g&li%ă de run6e, de lă)%ari şi de
)%ruguri şi %iele u)ca%e, ca niş%e &a)e g&ale şi u)ca%e şi a3&i cnd vine 3rimăvara re3rimind
8n%reaga rumu)e;e'
Acea)%ă 8nviere 3e care & vedem 8n %ru3urile 3lan%el&r, al )emin;el&r du3ă ce )7au )%rica% va
3u%ea )ă %e acă )ă il&6&e6i de)3re 3r&3riul %ru3' Iarăşi, iubirea de &)%eneală & 8nvă;ăm de la
urnică, iubirea de bine şi c&muniunea de la albină 3recum )e )3une ia !r&verbe< =Du7%e,
leneşuie, la urnică şi ve6i munca ei şi 3rinde min%e' Ea care nu are nici mai mare 3e)%e ea,

nici 8ndrumă%&r, nici )ă%ui%&r' 8şi 3regă%eş%e de cu vară hrana ei şi 8şi )%rnge la )eceriş
mncare'
$au mergi la albină şi ve6i c% e de harnică şi ce lucrare i)cu)i%ă )ăvrşeş%e' unca ei &
&l&)e)c )3re )ănă%a%e şi regii şi &amenii de rnd' Deşi e )labă 8n 3u%ere, dar e minuna%ă cu
i)cu)in;a?12' Fi iarăşi albina 8;i v&rbeş%e ;ie )ă nu admiri rumu)e;ea %ru3uril&r, cnd vir%u%ea
)ule%ului li3)eş%e, nici )ă di)3re;uieş%i ur;enia, cnd )ule%ul e)%e 8m3&d&bi%' Ceea ce a
e>3rima% şi au%&rul !ildel&r )3unnd< =ică 8n%re 6bură%&are e)%e albina, dar r&dul ei 8n%rece
&rice dulcea;ă?1J' Gndeş%e7%e la 3ă)ări şi 3rimeş%e şi de ac&l& 8n;ele3ciune' De aceea şi
@ri)%&) )3unea< =!rivi;i la 3ă)ările cerului că nu )eamănă, nici nu )eceră, nici nu adună 8n
i%ni;e şi Ta%ăl v&)%ru Cel cere)c le hrăneş%e' Oare nu )un%e;i v&i mai 3re)u) dec% eleK?J'
Dacă cele necuvn%ă%&are nu )e 8ngrie)c de hrană, ce )cu6ă vei avea că nu ai ară%a% di)3re;
3en%ru cele 3re6en%e nici c% 3ă)ărileK Iar dacă vrei )ă di)3re;uieş%i 3&d&abele, %e v&r 8nvă;a
l&rile cm3ului )ă nu ii iubi%&r de 3&d&abe' Ceea ce ară%nd şi @ri)%&) )3unea< =Lua;i
)eama la crinii cm3ului cum cre)c< nu )e &)%ene)c, nici nu %&rc' Fi vă )3un v&uă ca nici
$&l&m&n, 8n %&a%ă mărirea lui, nu )7a 8mbrăca% ca unul din%re aceş%ia??' Aşadar, cnd vei vrea
)ă le &)%eneş%i 3en%ru rumu)e;ea veşmin%el&r, gndeş%e7%e că &ric% %e vei lua Ia 8n%recere,
biruin;a a3ar;ine ierbii cm3ului şi nu vei 3u%ea lu3%a cu ea şi a)%el nimiceş%e nebunia
acea)%a' Fi mul%e al%ele 3u%em 8nvă;a de la animale, de la l&ri, de Ia )emin;e' ăr%uri)ire şi
mare cuviin;ă e)%e lucrul LuiJU, adică iecare din%re lucrările Lui, nu de)3re un )ingur lucru
v&rbeş%e aici' Al% %lcui%&r 6ice< =Laudă şi vrednicie lucrarea Lui?' Iar $e3%uagin%a,
rnăr%uri)ire, adică mul;umire şi )lavă'
? !ilde /,.' 1 8n;' $ir' 11,*'
1 %' /, 2/'
1* %' /, 2.72('
Z !)' 1191,* S$e3%uagin%a'
Căci iecare din%re cele vă6u%e e)%e 8n mă)ură )ă %rimi%ă 3e 3rivi%&r la mul;umire, la laudă, la
binecuvn%are' #u 3u%em 6ice< 3en%ru ce acea)%aK La ce bun cealal%ăK Ci şi 8n%unericul, şi
6iua, &amea şi belşugul, 3u)%ia şi 3ămn%ul nel&cui%, 3ămn%ul r&di%&r şi b&ga% 8n )eceriş,
via;a şi m&ar%ea şi %&a%e cele vă6u%e )un% 3&%rivi%e 3en%ru cei ce 8nva;ă cu a%en;ie )ă ne
%re6ea)că )3re mul;umire' Acea)%a ară%nd7& 3rin%r7un 3r&e%, Dumne6eu )3unea cnd 3unea
3ede3)ele dre3% bineaceri< =Fi v7am 3răbuşi% 3e v&i cum a 3răbuşi% Dumne6eu $&d&ma şi
G&m&ra' I7am l&vi% 3e ei cu arşi;ă şi gălbenea lă?1+' Fi iarăşi 3rin al%ul< =I7am )c&) 3e ei din

3ămn%ul Egi3%ului şi din ca)a r&biei i7am i6băvi% 3e ei?1U, )chimbnd 3ede3)ele 8n
bineaceri' Aşa şi aici' Acea)%a 8n)eamnă a ace bine, a 8ndre3%a, a 8nvă;a, a 8ndruma, %ăind
rău%a%ea' Căci &amenii )un% mişca;i ie de d&rin;a de a ace binele, ie de ură, reu6nd )ă
acă binele' Dar Dumne6eu ace %&a%e numai din drag&)%e, ca un bineăcă%&r l7a aşe6a% 3e &m
8n rai şi ca un bineăcă%&r iarăşi 87a )c&) din rai, ca un bineăcă%&r a lucra% 3&%&3ul, ca un
bineăcă%&r a adu) &cul acela 3e)%e )&d&mi;i' Fi &rice al%ceva ar )3une cineva din%re cele ce
)un%, iecare lucru l7a ăcu% )3re bineacere' T&% ca un bineăcă%&r a amenin;a% cu gheena' Fi
aşa cum %a;ii )un% %a;i nu numai cnd 8i 8ngrie)c 3e c&3iii l&r, ci şi cnd 8i ba%, şi a ba%e nu e
mai 3u;in dec% a 8ngrii, la el şi Dumne6eu' De aceea şi $n%u l !avel 6icea< =Care e)%e iul
3e care %a%ăl )ău nu71 3ede3)eş%eKJ?(' Fi $&l&m&n< =Căci D&mnul cear%ă 3e cel 3e care71
iubeş%e şi ba%e cu biciul 3e &rice iu 3e care71 3rimeş%e?2?' Dre3%a%ea Lui rămne 8n veacul
veacului'
1+ Am' ,11' (' ,) ih' /,'  Evr' 12, +'
2? !ilde *,12 S$e3%uagin%a'
' i )e 3are mie că aici v&rbeş%e 3r&e%ul de)3re cei care )e )min%e)c din 3ricina
nen&r&ciril&r care cad a)u3ra un&ra dinc&l& de &rice nădede şi 8i 8ndeamnă 3e aceş%ia 6icnd<
#u %e %ulbura vă6nd &ameni ba%&c&ri;i, &căr;i, 3ă%imind răul ără vină' Căci le rămne un
%ribunal nemi%arnic, le rămne & udeca%ă cura%ă care dă iecăruia ceea ce meri%ă' Dacă 8ncă
de aici cau;i acea)%ă udeca%ă, ve6i ca nu cumva a)u3ra %a )ă & aducă cel din%i' Dacă
Dumne6eu ar vrea )ă aducă 3edea3)a imedia% 3en%ru iecare 3ăca% şi )ă aducă udeca%ă
drea3%ă 3en%ru iecare greşeal ă, demul% )7ar i 3ierdu% neamul &mene)c' Fi ce v&rbe)c de)3re
cu%are )au cu%are 3ăcă%&)' Căci v&i 8ncerca )ă ară% acea)%a aducnd e>em3lul c&rieului
%u%ur&r &amenil&r, !avel, 3r&3&vădui%&rul lumii 8n%regi, cel ră3i% 3nă la al %reilea cer, cel
3ur%a% 8n rai, cel care )7a 8m3ăr%ăşi% de %aine 8nric&şă%&are, va)ul alegerii, c&nducă%&rul
mire)ei lui @ri)%&), cel ce a ară%a% 8ngerea)că 3e%recere, cel ce a aun) la & aşa de mare
vir%u%e' Dacă Dumne6eu nu ar i vru% )ă aibă răbdare cu el, nici )ă 8l rabde 3e el, ci ar i adu)
a)u3ră7i drea3%a udeca%ă de 8nda%ă ce a 3ăcă%ui%, a huli% şi a 3rig&ni% 5i)erica Lui, i7ar i lua%
&rice 3rile de 3&căin;ă' De aceea şi el, cun&)cnd ace)%ea, 6icea< =ul;ume)c Celui ce m7a
8n%ări%, lui @ri)%&) Ii)u), D&mnul n&)%ru, că m7a )&c&%i% credinci&) şi m7a 3u) )ă7I )lue)c 3e
mine care mai 8nain%e huleam, 3rig&neam şi ba%&c&ream' T&%uşi am &)% milui% ca Ii)u)
@ri)%&) )ă ara%e mai 8n%i 8n mine %&a%ă 8ndelunga $a răbdare, ca 3ildă cel&r ce v&r crede 8n El
)3re via;a veşnică?21 ' Dar dacă & 3ede3)ea 3e 3ăcă%&a)ă, cnd ar i &)% )chimba%ăK Dacă 3e

a%ei vameşul l7ar i 3ede3)i% mai 8nain%e de )chimbare, nu l7ar i 8m3iedica% )ă )e


3&căia)căK La el şi 3e %lhar, la el şi 3e magi, la el şi cu iecare 3ăcă%&)' De aceea 8şi
)%ă3neş%e mnia şi ră)3lă%irea du3ă a3%ă, ca )ă cheme 3e &ameni la 3&căin;ă' Dacă 8n)ă
rămn ne8ndre3%a;i, v&r răbda de3lin drea3%a udeca%ă' De aceea 3r&e%ul,
+1 ITim' 12,1*71/'
ca )ă mngie 3e cei nedre3%ă;i;i şi )ă 8n;eie3;ea)că 3e cei ce nedre3%ă;e)c, a adăuga%<
Dre3%a%ea Lui rămne 8n veacul veacului' Ceea ce vrea )ă )3ună 3rin acea)%a e)%e< nici %u, cel
nedre3%ă;i%, )ă nu de6nădăduieş%i dacă ;i7ai )rşi% via;a ca unul care nu ai d&bndi% dre3%a%e '
Căci du3ă 3lecarea de aici vei d&bndi de3iin ră)3la%a &)%enelil&r' #ici %u iarăşi, cel ce ră3eş%i
%&a%e, cel ce %e lăc&meş%i şi care )emeni c&nu6ie )ă nu ai 8ndră6nire, dacă 8;i 8nchei via;a 8n
3ace' !en%ru %&a%e vei da )&c&%eală du3ă 3lecarea de aici, vei 3lă%i 3la%a rău%ă;ii %ale' Căci
Dumne6eu rămne veşnic şi dre3%a%ea Lui e)%e şi ea veşnică şi nu e)%e 8n%reru3%ă de m&ar%e
nici 8n ră)3lă%irea &)%enelil&r 3en%ru vir%u%e, nici 8n 3la%a &)ndel&r 3en%ru rău%a%e'
!&menire a ăcu% de minunile $ale' Ce 8n)eamnă !&menire a ăcu% de minunile $aleK
Dumne6eu nu a 8nce%a% )a acă minuni' Căci acea)%a 8n)eamnă 3&menire a ăcu%' #u a 8nce%a%,
nu $7a &3ri% )ă acă minuni 8n iecare neam, %re6in du7i şi 3e cei mai )im3li 3rin minuni' Căci
cel care e)%e 8nal% şi 8n;ele3% nu are nev&ie de )emne şi minuni' =4e rici;i cei ce nu au vă6u% şi
au cre6u%?22' Dar iindcă EI are griă nu numai de aceş%ia, ci şi de cei mai )im3li, nu
8nce%ea6ă ca a3r&a3e 8n iecare neam )ă acă minuni' T&a%ă ă3%ura vă6u%ă e)%e & minune'
T&%uşi ca )ă %re6ea)că ne3ă)are a mul%&ra, 8n mil&cul ace)%ui %ea%ru, a ară%a% mul%e minuni, şi
3ar%iculare, şi c&mune, cum )un% ceie de la 3&%&3, cele de Ia ame)%ecul limbil&r, cele din
$&d&ma, cele cu 3rivire la Avraam, cele cu 3rivire la I)aac, lac&b, cele din Egi3%, cele de la
ieşirea iudeil&r, cele din 3u)%ie, cele din 3ămn%ul !ale)%inei, cele din 5abil&n, cele de la
8n%&arcerea din r&bie, cele cu 3rivire la acabei, cele de du3ă venirea lui @ri)%&), cele de Ia
venirea Lui, cele )ăvrşi%e 3nă a)%ă6i, căderea Ieru)alimului, 6idirea 5i)ericii, cuvn%ul
alergnd 3re%u%indeni, deşi 8nrun%a% de valuri, )3&ri% de 3rig&ane, ce%ele mucenicil&r şi %&a%e
celelal%e' ul%e minuni ar 3u%ea vedea cineva 8n 3r&3ria ca)ă şi 8n ce%ă;i' Dar acum )ă le
vedem 3e cele univer)ale, vădi%e şi cun&)cu%e %u%ur&r, cele care )7au 8n%m3la% 8n iecare
neam' C%e nu )7au 8n%m3la% )ub Iulian, care 3e %&;i a c&vrşi% 8n necredin;ă, cnd 5i)erica
era ră6b&i%ăK C%e )ub a>imianK C%e mai 8nain%e de acei 8m3ăra;iK Dar, dacă vre;i )ă
3&menim şi 3e cele 8n%m3la%e 8n neamul n&)%ru, 3recum crucile im3rima%e 3e veşmin%e,
%em3lul lui A3&ll& ră)%urna% de ulger, )%rămu%area $n%ului Havila din Dane şi eviden%a lui

biruin;ă a)u3ra diav&lului, m&ar%ea neaş%e3%a%ă a %re6&rierului im3erial, 3ieirea 8m3ăra%ului


8n)uşi, a lui Iulian, cel ce a c&vrşi% 3e %&;i 8n necredin;ă, 3ieir ea un chiului aceluia, rurile de
viermi, şi al%ele mii, &ame%ea, )ece%a, li3)a a3ei care au aec%a% ce%ă;ile du3ă aceea şi al%e mii
de minuni 3re%u%indeni'
-' Fi cele din !ale)%ina care )7au 8n%m3la% a%unci le ş%i;i< cnd iudeii au v&i% )ă re6idea)că
%em3lul di)%ru) 3rin udeca%a lui Dumne6eu, &c a ;şni% din %emelii şi a &3ri% 3e %&;i
munci%&rii şi măr%uri)eş%e de)3re acea)%ă minune a3%ul că lucrul a răma) ne%ermina%'
il&)%iv şi indura% e)%e D&mnul, hrană a da% cel&r ce )e %em de Dn)ul' @rană aici, mi )e 3are
mie, )e reeră nu la cea %ru3ea)că, ci la hrana )ule%ului' De aceea v&rbeş%e num ai de)3re cei
ce )e %em de Dn)ul' Căci acea)%ă hrană l&r le e)%e hără6i%ă' Căci aşa cum %ru3ul )e hrăneş%e,
la el şi )ule%ul' Iar că )e hrăneş%e, a)cul%ă< =#u numai cu 3ine va %răi &mul, ci cu %&%
cuvn%ul ce ie)e din gura lui Dumne6eu?21' Hrea deci )ă v&rbea)că de)3re acea)%ă hrană 3e
care & dă 8n )3ecial cel&r ce )e %em de El, 8nvă;ă%ura cuvn%ului, 8nvă;ă%ura şi %&a%ă
8n;ele3ciunea'
8şi va aduce amin%e 8n veac de legămn%ul )ău' Iarăşi 3&%&lind nebunia iudeil&r şi %ăind
8numurarea l&r, )au mai degrabă ară%nd că bună%ă;ile de care )7au bucura%, nu )un% 3rin
3r&3ria l&r vrednicie, ci 3en%ru drag&)%ea Lui, 3en%ru 3ărin;ii l&r şi 3en%ru legămin%ele ăcu%e
că%re aceia, 6ice' 8şi va aduce amin%e 8n veac de legămn%ul )ău' E)%e ceea ce i7a 8ndemna% şi
&i)e la in%rarea 8n 3ămn%ul ăgăduin;ei )ă 8şi amin%ea)că şi )ă cuge%e ne8nce%a%' =Cnd 8;i
vei 6idi ce%ă;i )%răluci%& are şi vei d&bndi b&gă;ii )ă nu 6ici 8n inima %a că 3en%ru dre3%a%ea %a
)e 8n%m3lă ace)%ea, ci 3en%ru legămin%ele cele că%re 3ărin;ii %ăi?21' De aceea, 8n &rice chi3 şi
ne8nce%a% Dumne6eu %aie mndria l&r'
Tăria lucruril&r $ale a ve)%i%7& 3&3&rului $ău, ca )ă le dea l&r m&ş%enirea neamuril&r' Aduce
cuvn%ul de la general la 3ar%icular, de la cele ce )e 8n%m3lă 8n lume, la cele ce )e 8n%m3lă la
iudei' $au mai degrabă, dacă cerce%ea6ă cineva cu a%en;ie, şi ace)%ea 3rive)c 3e %&a%ă lumea
8n general' Căci cele 8n%m3la%e la iudei, )7au ăcu% 8nvă;ă%uri 3en%ru al;ii, şi ră6b&aiele, şi
%r&eele, şi biruin;ele au )ervi% de 3r&3&văduir e 3en%ru cei ce au lua% amin%e' Căci ace)%ea )e
8n%m3lau nu 3rin%r7& rnduială &menea)că, ci 3rin%r7una mai 3re)u) de cuvn%' Căci ce
rnduială 3u%ea i aceea că ei %rmbi;au şi 6idurile )e )ur3au, că & emeie c&nducea arma% e şi
biruia, şi un c&3il 3une ca3ă% ră6b&aiel&r barbare 3rin aruncarea unei )ingure 3ie%reK Fi )e
3e%receau şi al%e minuni a)emenea cu ace)%ea' A)%el 8i )%ă3neau 3e vrămaşii l&r, a)%el 8i

alungau din !ale)%ina' Aşadar, cnd )3une Tăria lucruril&r $ale a ve)%i%7& 3&3&rului $ău,
nimic al%ceva nu )3une dec% că i7a ară%a% 3u%erea Lui, nu numai că alunga 3&3&arele, ci 8n
aşa el 8nc% 3&3&rul $ău 3u%ea )ă ş%ie lim3ede că dacă cele din%i minuni erau de aun) )ă
ara%e 3u%erea lui Dumne6eu, cnd 3laga a &)% %rimi)ă de Dumne6eu la egi3%eni, cu a%% mai
mul%, cnd El 8n)uşi 8i c&nducea, 3u%eau )ă udece Cine e)%e Cel ce biruia 3e vrămaşi' Căci
nu 3rin cuvin%e, ci 3rin a3%e 8i 8nvă;a 3e ei, 3rin 8ncăl;ări, 3rin veşmin%e, 3rin hrană, 3rin
lumina care 8i lumina n&a3%ea şi 6iua, 3rin n&r, 3rin ră6b&i, 3rin 3ace, 3rin biruin;e, 3rin
cul%ivarea 3ămn%ului, 3rin 3l&aie
* Deuc' (, 7-
şi %&a%e dădeau gla) ca )ă ve)%ea)că 3e $%ă3nul şi )ă 6guduie min%ea l&r cea 8m3ie%ri%ă şi nu a
lă)a% nici un m&men% 8n care )ă nu ara%e ără 8nce%are minunile Lui'
Lucrurile minil&r Lui, adevăr şi udeca%ă' 4iindcă a v&rbi% de)3re 3u%erea Lui, v&rbeş%e şi
de)3re drea3%a udeca%ă, că nu a ară%a% numai 3u%ere 8n cele ce ace, ci şi mul%ă dre3%a%e' #ici
nu a alunga% neamurile d&ar iindcă v&ia )ă 8i aducă ac&l& 3e iudei, ci cu dre3%a%e i7a alunga%'
De aceea şi &i)e 6icea 8n al%ă 3ar%e< =Căci nu )7a um3lu% 8ncă mă)ura nelegiuiril&r
am&reil&r?2-' Ace)%ea nu %rebuie 8n;ele)e numai cu 3rivire la iudei şi la cele ce )e 8n%m3lau
l&r, ci cuvn%ul e)%e univer)al' Lucrurile minil&r Lui, adevăr şi udeca%ă' udeca%ă, adică
dre3%a%e' !r&e%ul ş%ia că $cri3%ura ade)e&ri numeş%e adevăr bună%a%ea lui Dumne6eu' Aşadar,
ceea ce )3une acea)%a e)%e< că %&a%e )un% un ame)%ec de dre3%a%e şi bună%a%e' Căci dacă )7ar
&l&)i numai de dre3%a%e, 3e %&a%e le7ar 3ierde'
/' De aceea şi ace)% 3r&e% )3une 8n al%ă 3ar%e< =#u in%ra la udeca%ă cu r&bul Tău' Că nimerii
din cei vii nu7i dre3% 8nain%ea Ta?2/' Fi iarăşi< =De Te vei ui%a la ărădelegi, D&amne,
D&amne cine va 3u%ea )ueriK?2+' T&a%e cele ăcu%e de El )un% 3rin urmare 3line de iecare
din ace)%ea d&uă, ie bună%a%e, ie dre3%a%e' Căci dacă ar urma numai dre3%a%ea, 3e %&a%e le7ar
3ierde, iar dacă $7ar &l&)i numai de bună%a%e, cei mai mul;i ar deveni ne3ă)ă%&ri' De aceea,
diver)iicnd mn%uirea &amenil&r, )e &l&)eş%e de iecare din%re ace)%ea d&uă 3en%ru
8ndre3%area l&r'
Adevăra%e )un% %&a%e 3&runcile Lui' Ceea ce 3r&e%u l ace in al%e 3ăr;i ace şi aici, %rece de la
8n;ele3ciunea &glindi%ă 8n elurimea crea;iei şi de la 3ur%area de griă la legile 3r&niei 3e care
& ilu)%rea6ă' Căci nu numai 3rin a3%ul că a 6idi%7&
) 4ac' 1-, 1/' He6i şi Deu%' (, < =!en%ru necredinci&şi] 3&3&arel&r ace)%&ra le i6g&neş%e
D&mnul de la a;a %a?' ?!)' 12, 2' <?!)' 12(,*'

a%% dc b&ga%ă şi a%% de rum&a)ă, ci şi 3rin a3%ul că a 3u) lege a 8ndre3%a% neamul
&amenil&r' De aceea, 8n !)almul 1., di)%ingnd ambele ace)%e 3ăr;i, la 8nce3u%, )3unea<
=Cerurile )3un )lava lui Dumne6eu?2?, iar a3&i, aungnd la mil&c şi %erminnd cuvn%ul
de)3re crea;ie, a adăuga%< =Legea D&mnului e)%e ără 3rihană, 8n%&arce )ule%ele''' !&runca
D&mnului e)%e )%răluci%&are, luminea6ă &chii?2U' La el şi aici v&rbind de)3re )emnele Lui,
de)3re minunile Lui şi a3%ele Lui )chimbă )ubiec%ul cuvn%ului la 3&runci 6icnd a)%el<
Adevăra%e )un% %&a%e 3&runcile Lui, 8n%ări%e 8n veacul veacului, ăcu%e 8n adeiKăr şi dre3%a%e'
#u 8n 6adar )3une %&a%e 3&runcile Lui, ci iindcă vrea )ă cu3rindă %&% elul 3&runcil&r şi de
aceea a &l&)i% e>3re)ia' Căci 3&runcile )un% cele ale 8n%regii ă3%uri, 3e care le ;ine %&a%ă
ă3%ura, )&arele şi luna şi )%elele şi 3ămn%ul şi %&a%ă irea' !&runcile )un% cele da%e 8n%regii
ă3%uri de la 8nce3u%, cnd a &)% 3lă)mui% &mul, de)3re care 6ice !avel< =Cnd 3ăgnii care
nu au lege din ire ac cele ale legii, aceş%ia nea vnd lege 8şi )un% i&ruşi lege?J1?' Fi iarăşi<
=Că du3ă &mul cel lăun%ric mă bucur de legea lui Dumne6eu??J1' $un% a3&i 3&runcile )cri)e '
Fi ace)%ea %&a%e rămn' Dac ă unele au &)% 8nl&cui%e, )7a ăcu% nu cu ceva mai rău, ci cu ceva
mai bun' De 3ildă, acea)%ă 3&runcă =$ă nu uci6i? nu a &)% de)iin;a%ă, ci d&ar e>%in)ă' Fi =)ă
nu de)rne6i?*2 nu a &)% ş%ear)ă, ci a deveni% mai mare' De aceea )3une< =#u am veni% )ă
)%ric legea şi 3r&r&cii, n7am veni% )ă )%ric, ci )ă 3line)c?7*' Căci cel ce nu )e mnie cu a%%
mai mul% )e va ab;ine )ă ucidă' Fi cel ce nu 8şi 8ngăduie )ă 3rivea)că cu &chi de)rna;i, cu
a%% mai de3ar%e va )%a de adul%er'
!)' ?1.,1'
!)' 1., .' >J "&m' 2,1' *Q "&m' +, 22' *2 leş' 20, 1*71' U %' -,1+'
Acea)%ă lege are )3eciic a3%ul că e)%e nemuri%&are şi 3er3e%uă, ie că e)%e legea crea;iei,
legea irii, a 8n;ele3ciunii )au a #&ului Te)%amen%' De aceea 6ice< =Cerul şi 3ămn%ul v&r
%rece, dar cuvin%ele ele nu v&r %rece?*, ară%nd 3rin acea)%a neclă%irea legii' Cnd
Dumne6eu vrea ca ceva )ă rămnă, rămne ne8nce%a% şi nimic nu 8l 3&a%e clin%i din l&c'
4ăcu%e 8n adevăr şi dre3%a%e' Ce 8n)eamnă 8n adevăr şi dre3%a%eK 4iindcă 8n ace)%e 3&runci
nimic nu e)%e c&ru3%, nimic nu e)%e )uci% şi ără r&)%*-, nimic nu e)%e din duşmănie )au ură, ci
%&a%e )un% 3en%ru &l&) şi au%&r' #u ca legile &meneş%i care )un% %recă%&are şi au mul%ă
ambigui%a%e şi im3erec;iune, iind &meneş%i' Căci mul%e au &)% da%e din 3a%imi &meneş%i'
Căci v&ind )ă )e ră6bune 3e un duşman )au )ă av&ri6e6e un 3rie%en, a)%el au &)% 3u)e
legile' Dar nu a)%el )un% legile Iui Dumne6eu, ci rămn mai )%răluci%&are dec% )&arele,
cău%nd &l&)ul cel&r căr&ra li )e dau legile, aducn7du7i 3e aceş%ia la vir%u%e şi la adevărul

lucruril&r, nu la lucruri al)e, mă reer la b&gă;ie şi 3u%ere 9căci ace)%ea )un% al)e, iar legile
lui Dumne6eu )un% adevăra%e:' Ace)%e legi nu ne 8nva;ă cum )ă devenim mai b&ga;i aici, nici
cum )ă d&bndim cele 3re6en%e, ci cum )ă ne bucuram de ceh7 vii%&are' T&a%e acele legi ne
8nva;ă de)3re adevărul lucruril&r, neavnd nimic c&ru3%'
Adevăra%e )un% %&a%e 3&runcile Lui' Ce 8n)eamnă adevăra%eK $igure, care rămn' Căci dacă
v&r i călca%e, urmea6ă 3ede3)ele, iar legile nu )e cla%ină' Dacă &amenii le calcă, Dumne6eu
le ră6bună' Aşadar, )ă nu )3ui că cele )3u)e )un% )3re amenin;are )au hi3erb&lic' Căci nimeni
nu dă & lege numai 3en%ru amenin;are, ci şi 3en%ru 8n;ele3;ire' Dacă %u nu cre6i de)3re cele
vii%&are, 3rimeş%e d&vada din cele %recu%e' Căci 3&%&3ul din vremea lui #&e, şi &cul ce a
că6u% 3e)%e )&d&mi;i, şi di)%rugerea lui 4ara&n, şi nimicirea iudeil&r, şi r&biile,
* %' 2,*-' U !ilde $, .'
şi ră6b&aiele &are )un% )im3le amenin;ări )au 3ede3)e adevăra%eK Dar dacă acelea care au &)%
8n chi3, au &)% a)%el 3ede3)i%e, cu c% mai mul% cele 8n adevăr, 3e c% e)%e şi mai mare
rău%a%ea cel&r 8ndră6ni%e de aceş%ia, du3ă a%%a 8ngriire şi 8ndre3%are'
I6băvire a %rimi) D&mnul 3&3&rului $ău' !&%rivi% )en)ului i)%&ric, )e reeră la eliberarea
iudeil&r' Dar 3&%rivi% anag&7giei e)%e v&rba de)3re eliberarea 8n%regii lumi, ceea ce ara%ă şi 8n
cele ce urmea6ă< !&runci%7a din veac legămn%ul $ău' Aici vrea )ă )3ună legea #&ului
Te)%amen%' 4iindcă a 3&meni% de lege şi de 3&runci şi iindcă ace)%ea au &)% călca%e şi au
)%rni% mnie, 6ice că I6băvire a %rimi) 3&3&rului )ău 3recum şi 8n)uşi )3une< =#u am veni% ca
)ă udec lumea, ci ca )ă mn7%uie)c lumea?*?' 4iindcă legea călca%ă a%răgea 3edea3 )a< =Căci
legea 3ricinuieş%e mnie< dar unde nu e)%e lege, nu e)%e nici călcare de lege?*+' 4iindcă =%&;i
au 3ăcă%ui% şi )un% li3)i;i de )lava lui Dumne6eu?*.' De aceea şi 3r&e%ul a )3u)< I6băvire a
%rimi) D&mnul 3&3&rului $ău'
+' Fi %&%uşi nu a %rimi) )im3lu i6băvire, ci &da%ă cu i6 băvirea şi legea, ca )ă ară%ăm & 3ur%are
vrednică de har' $n% şi 8nric&şă%&r e)%e numele Lui' Du3ă ce a de)cri) %&a%e cele ce au
3r&3&vădui% 3ur%area Lui de griă, 3r&nia Lui, 8n Hechiul Te)%amen% şi 8n cel #&u, 3rin a3%e,
3rin 3&runci, 3rin minuni, 3rin )emne, 3r&e%ul, iind uimi% de măre;ia Lui, 8şi 8ncheie
cuvn%ul 8n%r7& )lav&)l&vie şi aducnd cn%are că%re Cel ce le7a ăcu% 3e ace)%ea' $n% şi
8nric&şă%&r e)%e numele Lui adică, iind 3lin de uimire şi de mul%ă admira;ie' Dacă numele
Lui e)%e a)%el, cu c% mai mul% ireaK Dar cum e)%e 8nric&şă%&r şi )n% numele LuiK Dem&nii
)e cu%remură la au6ul numelui Lui, b&lile ug de el, şi &l&)indu7)e de ace)% nume, a3&)%&lii

au c&nver%i% 8n%reaga lume' De ace)% nume


In' 12,+' "&m' ,1-' "&m' *, 2*72'
&l&)indu7)e şi David 8n l&c de &rice al%ă armă, a uci) 3e barbarul acela' ii de lucruri )7au
)ăvrşi% 3rin el' !rin ace)% nume )un%em ini;ia;i 8n )in%ele %aine' Aşadar, gndindu7)e Ia c%e
minuni lucrea6ă ace)% nume, c%e bineaceri, cum 8i nimiceş%e 3e vrămaşi, cum 8n%ăreş%e 3e
cei buni, şi )&c&%ind 8n )ine lucrurile care c&vrşe)c irea şi biruie cuge%ul &amenil&r, 3r&e%ul
)3une< $n% şi 8nric&şă%&r e)%e numele Lui' Iar dacă e)%e )n% e nev&ie de guri )in%e 3en%ru
a71 lăuda, de guri )in%e şi cura%e'
8nce3u%ul 8n;ele3ciunii e)%e rica de D&mnul, 8n;elegere bună e)%e %u%ur&r cel&r ce & ac 3e ea'
Ce 8n)eamnă aici 8nce3u%K I6v&r, rădăcină, %emei' 4iindcă a )3u) a%%ea de)3re $%ă3nul lumii
şi )7a um3lu% de a%%a uimire, adaugă ace)%e cuvin%e 8n m&d 3&%rivi% ară%nd că cel ce )e %eme
de El )e um3le de %&a%ă 8n;ele3ciunea şi devine 3rice3u%' Dar ca )ă nu )&c&%eş%i că 8n;elegerea
)e limi%ea6ă la & )im3lă cun&ş%in;ă, a adăuga%< 8n;elegere bună e)%e %u%ur&r cel&r ce & ac 3e
ea' Căci nu e)%e de aun) credin;a, dacă 3ur%area n&a)%ră nu e)%e c&n&rmă cu credin;a' Dar
cum e)%e 8nce3u%ul 8n;ele3ciunii rica de D&mnulK I6băveş%e dc %&a%ă rău%a%ea, lucrea6 ă %&a%ă
vir%u%ea' Căci v&rbeş%e nu de)3re 8n;ele3ciunea cea din v&rbe, ci de cea din a3%e' 4il&)&ii
din aara credin;ei au deini% 8n;ele3ciunea< cun&ş%in;ă a lucruril&r &meneş%i şi dumne6eieş%i'
Dar acea)%ă ş%iin;ă & 8nva;ă rica de Dumne6eu, )mulgnd din rădăcină rău%a%ea şi )ădind
vir%u%ea, in)3irndu7ne di)3re;ul 3en%ru lucrurile 3re6en%e, )%rămu%nd min%ea de la 3ămn% la
cer' Ce e)%e mai 8n;ele3% dec% un a)%el de )ule%K Aici 3r&e%ul nu )e reeră numai la cel ce
aude, ci la cel care 8m3lineş%e cu a3%a'
8n;elegere bună e)%e %u%ur&r cel&r ce & ac 3e ea' Adică cel&r care ac a3%ele 8n;ele3ciunii şi
care ara%ă 3rin a3%e 8n;elegerea bună' A )3u) 8n;elegere bună, iindcă e)%e şi & 8n;elegere rea,
ca a%unci cnd )3une< =$un% 3rice3u;i numai la rele, iar binele nu ş%iu )ă 8l acă?UJ' Dar
3r&e%ul )e reeră la
 Ier' , 22'
8n;ele3ciunea 8n vir%u%e' Lauda Lui rămne 8n veacul veacului' Care laudă, )3une mieK
ul;umirea, )lav&)l&via, lauda cea nemuri%&are 3rin a3%e şi, mai 8nain%e de ace)%ea, cea care
e)%e 3ăr%aşă irii Lui' Căci Dumne6eu e)%e nemuri%&r şi 3rin $ine 8n)uşi vrednic de %&a%ă
lauda' Lăuda%, cnd %e gndeş%i la măre;ia Lui şi celelal%e %&a%e, lăuda% şi 3rin lucrări, cnd 8i
ve6i 8n;ele3ciunea 8n cele vă6u%e' Dar ace)%ea le )3une ca )ă 8ndemne )3re laudă şi ca )ă ara%e
că nu )un% vrednici de nici & ier%are cei care c&n%ra6ic 3r&nia Lui şi cele 3r&nia %e de El' Cnd

lauda Lui, şi mul;umirea, şi )lav&)l&via )un% 3e %emeiuri a%% dc eviden%e, clare, lim3e6i şi
neclin%i%e, 8nc% )un% nemuri%&are ără limi%ă şi ără )rşi%, dar aceia, ign&7rndu7le, airmă
cele c&n%rare' Căci nu c&n%ra6ic nimic al%ceva dec% ceea ce e)%e mai lim3ede dec% )&arele şi
)e &rbe)c 3e ei 8nşişi de v&ie' Acea)%a nu e)%e & )lavă %recă%&are, ca )ă 3&a%ă )3une că nu &
cun&)c, nici nu e)%e &b)cură )au neclară, ci e)%e vădi%ă, 3er3e%uă şi nemuri%&are, rămnnd
veşnic şi neavnd nicicnd )rşi%'
!)almul 111
4erici% bărba%ul care )e %eme de D&mnul'
1' ie mi )e 3are că 8nce3u%ul ace)%u i 3)alm e)%e )%rn) lega% de cel dinain%e, 8nc% &rmea6ă
8m3reună un c&r3 c&mun şi uni%' Ac&l& )e )3unea =8nce3u%ul 8n;ele3ciunii e)%e rica de
D&mnul?1, iar aici 4erici% bărba%ul care )e %eme de D&mnul, 8nvă;nd 3rin al%e cuvin%e, dar
aceleaşi 8n;ele)uri, rica de Dumne6eu' Dinc&l&, 3r&e%ul 8l numeş%e 3e ace)% &m 8n;ele3%,
aici, erici%' Acea)%a e)%e adevăra%a ericire, iindcă %&a%e celelal%e )un% deşer%ăciune şi umbră,
lucruri 6adarnice ie că )3ui b&gă;ie, ie 3u%ere, ie rumu)e;ea %ru3ulu i, ie b&gă;ia averil&r'
T&a%e ace)%ea 3ar run6e ce cad, umbre care %rec, vi)uri care )e ri)i3e)c' Dar rica de D&mnul
e)%e adevăra%a ericire' Dar iindcă şi dem&nii )e %em şi )e cu%remură, ca )ă nu )&c&%eş%i că
numai rica e)%e de aun) 3en%ru mn%uire, ceea ce a ăcu% 8n 3rimul 3)alm, ace şi aici' Căci
aşa cum ac&l& a )3u)< =8nce3u%ul 8n;ele3ciunii e)%e rica de D&mnul?, şi a adăuga%<
=8n;elegere bună e)%e %u%ur&r cel&r ce & ac 3e ea?, c&n&rmnd m&dul de via;ă cu d&gmele, la
el şi aici, v&rbind de rică, nu v&rbeş%e numai de)3re aceea care vine din )im3la cun&ş%in;ă ,
3e care şi dem&nii & au, ci adaugă 6icnd< 8n%ru 3&runcile Lui va v&i &ar%e' Acea)%a a )3u)7&
cernd & via;ă şi & 3e%recere de)ăvrşi%e şi un )ule% iubi%&r de 8n;ele3ciune' Fi nu a )3u)
3&runcile Lui le va ace, ci a )3u) le va v&i &ar%e, cău%nd al%ceva, mai mul%' Ce anumeK
Adică a le ace cu rvnă, a le iubi &ar%e, a le urmări aşe6ă7min%ele a le iubi nu 3en%ru vre&
ră)3la%ă, ci 3en%ru Cel ce
le7a da%, a )e 8m3ăr%ăşi cu 3lăcere de vir%u%e, nu de rica gheenei, nici 3en%ru amenin;area
&)ndei, nici 3en%ru ăgăduin;a 8m3ără;iei, ci 3en%ru Cel ce a da% legea' Fi 8n al%ă 3ar%e ace
acea)%a ară%nd 3lăcerea 3e care & are a;ă de 3&runcile lui Dumne6eu' =C% )un% de dulci
limbii mele cuvin%ele Tale, mai mul% dec% mierea 8n gura mea?2'
Acea)%a & cere şi $n%ul !avel, v&rbind a)%el 8n 3ilde< =Căci 3recum a;i ăcu% mădularele
v&a)%re r&abe necura;iei şi ărădelegii, )3re ărădelege, %&% aşa ace;i acum mădularele v&a)%re

r&abe ale dre3%ă;ii, )3re )in;ire?*' Ad ică, cu c%ă )rguin;ă, cu c%ă 3&%ă a;i urma% rău%a%ea,
deşi nu avea;i nici & ră)3la%ă 3en%ru ea, ci mai curnd 3edea3)ă, &)ndă, %&% cu a%%a rvnă
urma;i vir%u%ea' Fi %&%uşi, A3&)%&lul airmă că e)%e m&dera% 8n cerin;a )a< =&meneş%e v&rbe)c
3en%ru )lăbiciunea %ru3ului v&)%ru?, ară%nd că %rebuie )ă ara%e 3en%ru vir%u%e & rvnă nu mai
mică dec% cea 3en%ru rău%a%e' Ceea ce )3une acea)%a e)%e< Dacă nu ac %&% a%%a 3en%ru vir7
%u%e, c% au ăcu% 3en%ru rău%a%e, dacă nu ara%ă %&% a%%a rvnă, ce )cu6ă v&r aveaK Ce ier%areK
De aceea şi ace)% 3r&e% )3une< 8n%ru 3&run cile Lui va v&i &ar%e' Cel care )e %eme de EI cum
%rebuie 3rimeş%e 3&runcile Lui cu mul%ă d&rire' De aceea drag&)%ea a;ă de Legiui%&r ace
legea uş&r de 8m3lini%, 3lăcu%ă, chiar dacă ar 3ărea că are &arecare diicul%a%e' Fi nimeni )ă nu
mă c&ndamne dacă mă &l&)e)c de un a)emenea e>em3lu, căci şi $n%ul !avel )7a &l&)i% de
el aşa 6icnd< =!recum a;i ăcu% mădularele v&a)%re r&abe necură7;iei şi ărădelegii )3re
ărădelege, %&% aşa ace;i acum mădularele v&a)%re r&abe dre3%ă;ii )3re )in;ire?*' Aşadar,
unul care iubeş%e de)rna%, chiar dacă e)%e in)ul%a%, chiar dacă e)%e &căr%, bă%u%, umili%,
alunga% din ;inu%ul na%al şi din m&ş%enirea
2!)' 11.,10*'
* "&m' /,1('
 "&m' /,1(' * "&m' /,1('
3ărin%ea)că, din binecuvn%area %a%ălui, chiar dacă ar răbda al%ele 8ncă mai grele, 3e %&a%e le
rabdă 3en%ru drag&)%ea lui ne)ăbui%ă' Dacă 3e acelea le 3rime)c cu 3lăcere, cu c% mai mul%
3&runcile lui Dumne6eu, care )un% 3line de mn%uire şi )lavă, care ne 8nva;ă mul%ă
8n;ele3ciune şi ac )ule%ul mai bun, cu c% mai mul% deci, %rebuie )ă le 3rimim cu mul%ă
3lăcere şi rvnă şi )ă nu )&c&%im că e)%e nimic greu 8n ele' Căci greu%a%ea nu a3ar;ine irii
3&runcil&r, ci lenevirii cel&r mul;i' A)%el 8nc%, dacă cineva le 3rimeş%e cu rvna va vedea că
)un% uş&are şi le)nici&a)e' De aceea şi @ri)%&) 6icea< =ugul eu e bun şi 3&vara ea e)%e
uş&ară?/'
Dar ca )ă ali că aşa )%au lucrurile şi că lenevirea mul%&ra ara%ă grele 3e cele uş&are, iar
rvna, dim3&%rivă, le ara%ă uş&are 3e cele grele< cnd iudeii mncau mană, )7au de6gu)%a% a%%
de mul%, 8nc% 8şi d&reau m&ar%ea' !avel, dim3&%rivă, lu3%nd cu &amea, )ăl%a şi )e bucura'
Iudeii 6iceau< =Acum 8n)ă )ule%ul n&)%ru %neş%e, nimic nu mai e)%e 8nain%ea &chil&r n&ş%ri
dec% numai mana< \Oare nu erau m&rmin%e 8n ;ara Egi3%ului, de ce ne7ai adu) )ă murim 8n
3u)%ieK]?+' Iar !avel 6icea< =Acum mă bucur de 3ă%imirile mele 3en%ru v&i şi 8m3line)c 8n
%ru3ul meu, li3)urile neca6u ril&r lui @ri)%&)?U' Care 3ă%imiriK De &ame, de )e%e, de g&lă%a%e

şi de %&a%e celelal%e' 8n%ru 3&runcile Tale va v&i &ar%e' Cum va i acea)%aK Dacă ne v&m %eme
şi dacă II v&m iubi 3e Dumne6eu' Dacă v&m avea 8n min%e irea vir%u;ii' Că mai 8nain%e de
&rice al%e 3remii, are 8n ea 8n)ăşi c&n;inu%e ră)3lă; ile' Cnd deci nu de)rne6i, nici nu uci6i,
gndeş%e7%e de c%ă 3lăcere %e bucuri neiind &)ndi% de c&nş%iin;ă, nici ruşina% de ai %ăi,
3rivind %&a%e cu &chi cura;i' Dar cel de)rna% nu e)%e a)%el, ci )e %eme de %&;i şi )e
8n)3ăimn%ă, 3nă şi de niş%e umbre'
,< %' 11,*0'
J#um' 11,/ Ie)' 1,11' J C&l' 1, 2
*0
$n%ul I&an Gura de Aur 7 Omilii h !)nlmi
2' Iară lac&mul şi 3i6maşul v&r cădea 8n aceleaşi 3ede3)e' Iar cel )l&b&6i% de ace)%ea )e va
bucura de cele c&n%rare' !u%ernică va i 3e 3ămn% )emin;ia Lui' Ade)e&ri $cri3%ura numeş%e
)emin;ie nu 3e cea nă)cu%ă du3ă ire, ci 3e aceea du3ă c&muniunea vir%u;ii' De aceea şi
$n%ul !avel, %lcuind ace)%e cuvin%e< =ie 8;i v&i da 3ămn%ul ace)%a şi )emin;iei %aleJ?J,
6icea< =Căci nu %&;i cei din I)rael )un% şi i)7raeli;i, nici 3en%ru că )un% urmaşii lui Avraam %&;i
)un% ii, ci =8n%ru I)aac, a 6i), )e v&r chema ;ie urmaşi??1' Fi iarăşi< =Că )e v&r binecuvn%a 8n
)emin;ia %a %&a%e neamurile?11' Că nu de)3re iudei e)%e v&rba aici, lucrul e lim3ede' Căci
aceş%ia iind 3lini de ble)%em, cum ar 3u%ea )ă devină binecuvn%are 3en%ru al;iiK Ci de)3re
5i)erică 6ice, care a &)% numi%ă, 3&%rivi% c&muniunii credin;e i, )emin;ia Lui' A)%el )un% cei
vir%u&şi şi iii cel&r ce )e %em de Dumne6eu'
!u%ernică va i 3e 3ămn% )emin;ia Lui' !en%ru ce )3une 3e 3ămn%K Ca )ă ara%e că e)%e
3u%ernică şi mai 8nain%e de 3lecarea de aici, şi mai 8nain%e de e>3erierea bună%ă;il&r de
dinc&l&' Ceea ce dea am )3u) că vir%u%ea are 8n ea 8n)ăşi ră)3la%a, şi mai 8nain%e de cununile
care & aş%ea3%ă dinc&l&' Că unul ca ace)%a are 3u%ernică )emin;ia lui şi că cel 8ncin) cu
vir%u%ea e)%e mai 3u%ernic dec% %&;i au 8nvă;a% a3&)%&lii, au ară%a%7& 3r&e;ii' A)emenea şi
D&mnul ară%nd de)3re aceş%ia, )3une< =Oricine aude ace)%e cuvin%e ale ele şi le ace 3e ele
a)emăna7)e7va bărba%ului 8n;ele3% care a clădi% ca)a lui 3e )%ncă' A că6u% 3l&aia, au veni%
rurile mari, au )ula% vn%urile şi au bă%u% 8n ca)a aceea, dar ea n7a că6u%, iindcă era
8n%emeia%ă 3e )%ncăJ?2' C%e ră)c&ale ale 3&3&arel&r, mnia c%&r %irani, c%e )ăbii, c%e
)cu%uri, c%e )ăge;i, c%e cu3%&are de &c, din;ii c%&r iare, c%e 3ră3ă)%ii, c%e mări,
?4ac' 12,+ 1*,1- 1+,1.' J?"&m' (, /7+'

11 Gal' *, .'
12 %' +, 272-'
c%e unel%iri, c%e c&m3l&%uri nu )e ridicau 8m3&%riva a3&)%&lil&rK Fi nimic nu i7a 3u%u% clin%i,
ci erau mai 8nal;i dec% %&a%e ace)%ea, 6burnd mai )u) de )ăge;ile unel%i%&ril&r 3e care 8i
a%răgeau de 3ar%ea l&r' Căci nimic nu e)%e mai 3u%ernic dec% vir%u%ea' Ea e)%e mai %are dec%
3ia%ra şi mai 3u%ernică dec% diaman%ul' Du3ă cum nimic nu e)%e mai &)nic dec% rău%a%ea,
nimic mai )lab dec% ea, chiar dacă ar avea cineva mii de b&gă;ii, chiar dacă ar avea mul%ă
3u%ere din aară' Dacă 3e 3ămn% a%% de mare a &)% 3u%erea a3&)%&lil&r, de c%ă 3u%ere nu )7
au bucura% unii ca aceş%ia 8n ceruriK
#eamul dre3;il&r )e va binecuvn%a' He6i vir%u%ea cum )%răluceş%e, c%e mii de
3r&3&vădui%&ri, de lăudă%&ri şi de admira%&ri areK Fi nu &rice el de &ameni, ci din%re cei 8n;e7
le3;i' #ici nu 3&a%e cineva din%re &am enii %r%&ri 3e 3ămn% )ă & 8n;eleagă, ci numai aceia &
laudă, aceia & admiră şi aceia & 3r&3&văduie)c care au & c&nş%iin;ă nec&ru3%ă' Gndeş%e7%e
c% de mare bine e)%e, 8nc% nu li3)eş%e nici 8ngeril&r, nici a3&)%&lil& r, nici &amenil&r mari şi
admirabili' Căci dacă a)%el )un% cei ce & laudă, gndeş%e7%e c% de mare e)%e ea 8n )ine' $lavă
şi b&gă;ie 8n ca)a lui' Iarăşi %rece de la cele )en)ibile la cele in%eligibile' Căci )e ş%ie că
$cri3%ura numeş%e b&gă;ie 3e cea din a3%ele bune ca a%unci cnd )3une< =$ă acă ce e bine,
)ă )e 8mb&gă;ea)că 8n a3%e bune?1*' Căci acea)%a e)%e b&gă;ia adevăra%ă, du3ă cum cealal%ă
b&gă;ie e)%e b&gă;ie numai cu numele, 8n reali%a%e, e)%e )ărăcie' Dar dacă vrea cineva )ă
v&rbea)că aici de b&gă;iile ma%erial e, nici aşa nu ne v&m de3ăr%a de cuvn%' Căci ce b&gă;ie
era mai mare dec% cea a a3&)%&lil&r că%re care curgeau b&gă;ii din %&a%e 3ăr;ile ca din niş%e
i6v&areK =T&;i c;i aveau ;arini )au ca)e le vindeau şi aduceau 3re;ul cel&r vndu%e, şi71 3u7
neau la 3ici&arele a3&)%&lil&r?1' He6i mul;imea b&gă;iil&rK Ei d&bndeau bunurile %u%ur&r,
dar erau liberi de gria l&r,
1* I Tini' /,1.'  4a3' '*'
iind mai degrabă ic&n&mii dec% )%ă3nii l&r ' Iar cei ce aveau ace)%e bunuri renun;au la ele,
a)%el le dădeau a3&)%&lil&r, du3ă ce le vindeau, 8ncredin;nd l&r di)%ribuirea l&r' De aceea
6icea $n%ul !avel< =Ca unii care nu au nimic, dar 3e %&a%e le )%ă3ne)c?1-' Ceea ce era
minuna% acea)%a e)%e< iind 8n a%%a b&gă;ie, erau mai 8nal;i dec% b&gă;iile şi că mul;imea
banil&r nu i7a )%ă3ni%' Căci ace)%a e)%e mai cu )eamă un b&ga% adevăra%, cel care nu are
nev&ie de b&gă;ii' $lavă şi b&gă;ie 8n ca)a lui' Aici, 3rin urmare, nici nu e)%e nev&ie de %l7
cuire' Căci aveau )lava de la Dumne6eu' Acea)%ă )lavă 8i urma du3ă cuvn%ul dumne6eie)c

care 6ice< =Cău%a;i mai 8n%i 8m3ără;ia lui Dumne6eu şi %&a%e ace)%ea )e v&r adăuga v&uă?1/'
Ce era mai cuvi&) dec% aceiaK Erau 3rimi;i ca 8ngerii lui Dumne6eu, credinci&şii aduceau
bani şi 8i 3uneau la 3ici&arele l&r' Erau mai )%răluci%&ri dec% cei care 3ur%au c&r&ane
8m3ără%eş%i' Care 8m3ăra% a mai &)% vre&da%ă 8nc&nura% cu a%%a )%rălucire cu c%ă a &)%
8n%m3ina% !avel 3re%u%indeni unde v&rbea, cnd 8nvia 3e m&r;i, alunga b&li, 3unea 3e ugă
3e dem&ni, lucrnd a%%ea minuni numai 3rin veşmin%ele luiK Ace)%a 3ămn%ul l7a ăcu% cer şi
3e %&;i i7a c&ndu) la vir%u%e'
*' Dacă 3e 3ămn% )un% cin)%i;i cu a)emenea minuni, gndeş%e7%e 8n ceruri de c%ă )lavă )e
bucură' Ce 8n)eamnă 8n ca)a luiK Adică 8m3reună cu el' 5&gă;ia cea din aară nu e)%e cu cel
ce & are, iindcă nici nu e)%e 8n )iguran;ă, ci )e ală 8n minile h&;il&r, ale linguşi%&ril&r, ale
dregă%&ril&r, ale )lui%&ril&r de aceea & şi 8m3răş%ie 8n mai mul%e l&curi, ne8ndră6nind )ă &
;ină 3e %&a%ă 8n ca)ă' De aceea 8i 3une in%enden;i şi )u3ra7in%ende n;i, şi nici un &l&), iindcă
nimic nu 8m3iedică b&gă;ia )ă 8i )ca3e'
Fi dre3%a%ea lui rămne 8n veacul veacului' Al%ă ver)iune 6ice< =ila lui rămne 8n veacul
veacului?' Adică aici v&rbeş%e
? 11 C&r' /,10' JJ %' /,**'
de)3re vir%u%e 8n general, vir%u%ea &3u)ă nedre3 %ă;ii )au cum )3une un al% %lcui%&r că iubirea
de &ameni & numeş%e milă' Căci aşa e)%e 3u%erea milei, lucru nemuri%&r şi ne3rihăni%,
ne3u%nd nici&da%ă )ă )e )%ingă' T&a%e cele &meneş%i )e nimice)c, dar r&dul mil&)%eniei
rămne mereu neveş%ei% neiind 8m3iedica% de nici & 3&%rivnicie a vremuril&r' Căci dacă
%ru3ul )e de)%ramă, mil&)%enia nu 3iere &da%ă cu via;a, ci 3leacă mai dinain%e )ă gă%ea)că l&c,
de)3re care 6ice @ri)%&) că< =In ca)a Ta%ălui eu, mul%e l&caşuri )un%J?+' Ceea ce & ace )ă
ie )u3eri&ară %u%ur&r lucruril&r &meneş%i 3rin e%erni%a%e şi 3rin durabili%a%e, iindcă nu are
nimic din cele ale vie;ii 3re6en%e' Dacă vei 3&meni de rumu)e;e, vei vedea că 3rin b&ală )e
veş%eeş%e şi 3rin bă%rne;e )e chel%uieş%e' Dacă vei v&rbi de)3re 3u%ere, ade)ea )e )chimbă
dacă vei v&rbi de b&gă;ie )au de &rice al%ceva din%re cele )%răluci%&are şi ve)%i%e ale lumii
ace)%eia, ie %e 3ără)e)c viu iind, ie la m&ar%e %e la)ă g&l şi li3)i% de %&a%e' Dar nu a)%el )un%
r&adele dre3%ă;ii< nu )e chel%uie)c cu %im3ul, nu )un% 8n%reru3%e de m&ar%e, ci a%unci mai cu
)eamă devin mai )igure cnd 3lu%im )3re 3&r%ul acela liniş%i% şi ără valuri'
"ă)ări%7a 8n 8n%uneric lumina dre3;il&r' De)criind ericirea celui ce )e %eme de Dumne6eu,
)3une lucrurile care )e 8n%m3lă 8n via;a 3re6en%ă, că bunurile lui )un% nemuri%&are, că )e va
bucura de )lavă şi va i mai 3re)u) de %&;i, că cei a)emenea Iui du3ă vir%u%e v&r deveni iii lui,

3e care 8i va vedea neabă%u;i, că 8n mil&cul diicul%ă;il&r )e va bucura de mul%ă )iguran;ă'


Căci acea)%a 8n)eamnă "ă)ări% 7a 8n 8n%uneric lumină dre3;il& r' Căci 3en%ru cei ce )un% a)%el,
3en%ru cei ce umblă dre3% 8n mil&cul 8n%unericului va ră)ări lumină' Ce 8n)eamnă 8n
8n%unericK 4ie că )un% 8n neca6 )au )%rm%&rare, 8n i)3i%e şi 3eric&le 9căci 3e ace)%ea le
numeş%e 8n%uneric: Dumne6eu 3e bună dre3%a%e mare le va ace bucuria' Lucru 3e care şi
!avel I7a ară%a% 6icnd< =#u v&im, ra;il&r, ca v&i )ă nu ş%i;i de neca6ul n&)%ru, care ni )7a
ăcu% 8n A)ia, că 3e)%e mă)ură, 3e)%e 3u%eri am &)% 8ngreuia;i, 8nc% nu mai nădăduiam )ă
)că3ăm cu via;ă?1.' He6i 8n%unericulK =Ci n&i 8n n&i 8nşine, ne7am )&c&%i% ca &)ndi;i la
m&ar%e, ca )ă nu ne 3unem 8ncrederea 8n n&i, ci 8n Dumne6eu, Cel ce 8nvia6ă 3e cei m&r;i,
Care ne7a i6băvi% 3e n&i din%r7& m&ar%e ca acea)%a?1?' He6i lumina cum a ră)ări%K He6i acelaşi
lucru şi cu cei %rei %ineri' Căci aş%e3%ndu7)e )ă ardă )7au bucura% de cea mai cura%ă r&uă' Fi
Daniel şi ceilal;i 3r&e;i' Dar dacă vrea cineva )ă 8n;eleagă şi 3&%rivi% anag&giei, va vedea că
)e 8n%m3lă a)%el cu 3rivire la lume' Căci 8n%unericul )%ă3nind 3ămn%ul şi marea, şi
ră%ăcirea iind ră)3ndi%ă 3re%u%indeni, a ră)ări% de aici de &) )&arele dre3%ă;ii' Fi iindcă
&amenii, lă)nd cerul, 8l cău%au 3e Dumne6eu 3e 3ămn%, de ac&l& $7a ară%a%, 3&g&rndu7 $e
la cei )labi, ca )ă 8i 8nal;e la & 8năl;ime ne)rşi%ă'
Cel mil&)%iv, 8ndura% şi dre3%, D&mnul Dumne6eu' 4iindcă a )3u) că dre3%a%ea Lui rămne, dă
3rin acea)%a şi un m&%iv de mngiere' 4iindcă mul;i din%re cei mil&)%ivi şi din%re cei ce duc &
via;ă drea3%ă au ade)e&ri 3ar%e aici de cele c&n%rare, le aduce al%ă mngiere 6icnd< Cel
mil&)%iv, 8ndura% şi dre3%, D&mnul de unde 3&% %rage & dublă c&nclu6ie< Căci dacă e)%e
mil&)%iv şi ade)e&ri 8i 8nvredniceş%e de ier%are 3e 3ăcă%&şi, cu c% mai mul% 3e cei care ac
a3%e bune, 3e cei vir%u&şi nu 8i va %rece cu vederea du3ă 3lecarea de aici, ci 8i va 8ncununa'
Fi chiar dacă aici nu le va da nici & ră)3la%ă, Ic va da ără 8nd&ială dinc&l &' De aceea adaugă
şi dre3%' Iar dacă e)%e dre3%, du3ă cum şi e)%e, va da iecăruia du3ă vrednicie, chia r dacă aici
nu va da, ceea ce e)%e & d&vadă mai mare a 8nvierii' Cnd cei mai mul;i din% re cei vir%u&şi )e
ara%ă 3ă%imind mii de lucruri 8nric&şă%&are, cei răi )e bucură de mul%ă 3ace şi liniş%e, cum va
3rimi iecare 3la%a du3ă a3%ele )ale, dacă
1. TT C&r' 1,.' ,( I C&r' 1, (710'
nu va i 8nviere şi al%ă via;ă şi udeca%ă şi ră)3la%ăK A3&i, iindcă a 3&meni% de dre3%a%e şi l7a
8n)3ăimn%a% 3e a)cul%ă%&r cu udeca%a vii%&are, 8nda%ă adaugă şi leacul, 6icnd< 5un e)%e
bărba%ul care )e 8ndură şi 8m3rumu%ă 8şi va ic&n&mi)i21J v&rbele )ale cu udeca%ă'
' He6i c%e ră)3lă;i ăgăduieş%e &mului mil&)%ivK He6i că r&dul lui rămne 3ururea, că e)%e

)l&b&6i% de i)3i%e, că 3e Dumne6eu rvneş%e, că Dumne6eu e)%e mil&)%iv, că va 3rimi ier%are


3en%ru greşelile lui' Acea)%a 8n)eamnă 8şi va ic&n&mi)i v&rbele )ale cu udeca%ă' Adică va
d&bndi a3ărare, va d&bndi ier%are, nu va i a%unci c&ndamnare 3en%ru el, iindcă mil&)%enia
i7a 3leda% bine cau6a' Al% %raducă%&r 6ice< =ic&n&mi)ind lucrurile lui cu udeca%ă?' Adică )e va
bucura de mul%ă bună)%are, nu va )ueri nimic din cele c&n%ra ra;iunii, iindcă a &)% cel mai
bun ic&n&m' Du3ă cum cel crud şi ne&men&) şi nemil&)%iv e)%e 8n c&m3le%ă ne&rnduială' Ce
e)%e mai cum3li% dec% a%unci cnd cineva 8şi vede )ule%ul 8n 3rimedie de m&ar%e şi 8şi cru;ă
avu%ul, iind ne3ă)ă%&r a;ă de )ule%K De aceea @ri)%&) a lăuda% 3e ic&n&mul cel 8n;ele3% care,
8n 3rimedie iind, a ru3% 6a3i)urile da%&rnicil&r şi le7a micş&ra% da%&riile'
Ce e)%e &are mai ab)urd dec% a3%ul că &amenii, cnd )un% 8n 3eric&l de a7şi 3ierde via;a,
)un% ga%a )ă 8şi )acriice %&a%e averile, ca )ă )ca3e din 3rimedie, dar cnd urmea6ă )ă ie
3reda;i &)ndei veşnice, nu )e mai &l&)e)c de aceeaşi ic&n&mieK Ia%ă de ce 3r&e%ul numeş%e
3e &mul mil&)%iv, ic&n&m 8n;ele3%, care cu 3u;in cum3ără mul%e, cu bani cum3ără cerul, cu &
haină, 8m3ără;ia, cu 3ine şi cu un 3ahar cu a3ă rece, bună%ă;ile cele vii%&are' Ce e)%e
a)emenea cu acea)%ă ic&n&mie cnd cineva dnd lucruri 3ieri%&are, %recă%&are şi )%ricăci&a)e,
3rimeş%e in )chimb 3e cele veşnice şi )%ă%ă%&are şi, 3rin acelea, )e bucură de )iguran;ă şi 8n
via;a 3re6en%ă' De aceea 6ice< va ic&n&mi)i v&rbele )ale cu udeca%ă'
8n )en)ul de a rndui'
$au cum )3une celălal% %raducă%&r< le&n&mi)ind lucrurile )ale cu udeca%ă' Care udeca%ăK
Cea vii%&are' $au că %&a%e ale ace)%ui &m )un% 8n bună rnduială şi nimic nu e)%e ame)%eca%
)au c&nu6, ci %&a%e )un% 8n rnduială, %&a%e a3%ele lui )e )ucced urmnd calea drea3%ă 3e care
umblă, neiind %ulbura% de nimic, iindcă mil&)%enia 8i ne%e6eş%e calea' Ceea ce ara%ă mai clar
celălal% %raducă%&r, =ic&n&mi)ind %&a%e lucrurile )ale cu udeca%ă?, 6ice' Căci mil&)%iv e)%e
ace)%a care 8şi rnduieş%e %&a%e ale )ale cu udeca%ă, du3ă cum celălal% e)%e ără r&d, ără
ic&n&mi)ire, ără rnduială'
Că in veac nu )e va clin%i' Ce e)%e egal cu acea)%ă Ec&n&mie cnd ală & a)emenea cale care
8l )l&b&6eş%e 3e el din %&a%e 8m3reurările neaş%e3%a%e, care 8l anc&rea6ă 8n%r7un 3&r% de3ar%e
de valurile vie;ii şi, &m iind, nimic din%re cele &meneş%i nu 3ă%imeş%e, )au dacă le 3ă%imeş%e,
nu )e la)ă 6dr&bi%' Ceea ce e)%e minuna% e a%unci cnd nu %e da%ini, nici nu %e clin%eş%i )ub
3&vara i)3i%el&r' Ce &areK #u )e v&r clă%ina mul;i din%re cei mil&)%iviK #icidecum' Căci chiar
dacă ar i )ăraci şi dacă ar aunge la ul%ima )ărăcie şi ar cădea 8n neca6uri şi nen&r&ciri, nu
v&r i abă%u;i, gndindu7)e la a3%ele l&r şi la bunăv&in;a lui Dumne6eu, a%răgndu7şi au%&rul

de )u), avnd dre3% anc&ră 3u%ernică şi )igură c&nş%iin;a bună' De aceea nu )3une că nu )e va
unel%i 8m3&%riva l&r, ci că nu )e v&r clin%i' Ceea ce şi @ri)%&) )3unea de)3re acela care şi7a
c&n)%rui% ca)a 3e )%ncă, nu că nu va )ueri iarnă, ci că, răbdnd iarna, nu )e va clă%ina' Ceea
ce iarăşi e)%e minuna% e nu a%unci cnd cineva e)%e 8n 3ace şi )iguran;ă 8n li3)a i)3i%el&r, ci
cnd rămne ne)%rămu%a% mereu 8n mil&cul a%acuril&r de)e ale vrămaşil&r' Dar e)%e cu
ne3u%in;ă ca un )ule% b&ga% 8n mil&)%enie )ă ie bă%u% de ur%unile nen&r&cirii'
8n%ru 3&menire veşnică va i dre3%ul' He6i71 că nu numai 8n %im3ul vie;ii, ci şi du3ă m&ar%e
dre3%ul 8i 8nva;ă 3e mul;i' Cum, dar, unul ca ace)%a va cădea 8n ceva rău 8n %im3ul vie;ii, cnd
şi du3ă m&ar%e el devine 8nvă;ă%&r 3en% ru al;ii al adevăra%ei ericiri K Ca )ă 8nve;e şi cei &ar%e
necredinci&şi că r&dul lui nemuri%&r rămne 8n cer, &eră 8ncă de aici e>3erien;a lui' Căci deşi
%ru3ul lui )e de)%ramă şi )e 3redă 3ămn%ului, amin%irea lui rămne 3re%u%indeni' A)%el e)%e
3u%erea vir%u;ii' #u %rece cu %im3ul, nu )e veş%eeş%e cu mul;imea 6ilel&r' Iar acea)%a )e
8n%m3lă 3en%ru mn%uirea cel&r răi' Dre3;ii nu au nev&ie de laude de la &ameni, dar cei ce
%răie)c 8n rău%a%e au nev&ie )ă audă laudele adu)e acel&ra, a)%el 8nc% 3rin laudele adu)e ace7
l&ra )ă devină şi ei mai )rgui%&ri 3en%ru vir%u%e şi )ă ie cndva )l&b&6i;i de rău%a%e' nde
)un%, deci, cei ce c&n)%ruie)c m&rmin%e b&ga%e şi 8nal;ă ca)e )%răluci%&areK $ă audă ce anume
ace ca amin%irea )ă ie veşnică' #u c&n)%ruc;iile de 3ia%ră, nici 6idurile gr&a)e )au %urnurile,
ci d&vada a3%el&r bune' Ace)%ea regele 3r&e% le )3une 3en%ru cei &ar%e necredinci&şi şi
3en%ru cei care nu dau a%en;ie cel&r vii%&are, ca, di)%răgndu7i 3e ei de Ia cele 3re6en%e şi
ară%a%e, )ă 8i c&nducă )3re cele vii%&are' Al%min%eri ara%ă că vir%u%ea, lucru 3e care l7a )3u)
ade)e&ri, mai 8nain%e de ră)3lă;ile vii%&are, are ră)3la%a 8n ea 8n)ăşi'
De v&rbire de ru nu )e va %eme' Al%ă ver)iune< =De ve)%irea cea rea nu )e va %eme?' Aşa cum
mai )3u) nu a 6i) că nu )e va unel%i 8m3&%riva dre3%ului, ci că, unel%indu7)e, nu )e va clin%i,
aşa şi aici nu a )3u) că nu va au6i grăire de rău, ci că, au6ind, nu )e va %eme'
-' Fi cum nu )e va %emeK Chiar dacă ar vedea a3r&3i7indu7)e ră6b&i, )au cu%remure 6guduind
ce%ă;i, %lhari şi h&;i 3rădnd, barbari năvălind, chiar dacă b&ala ar amenin;a cu m&ar%ea,
mnia udecă%&rului abă%nd u7)e a)u3ra lui, )au &rice al%ceva, nu )e va %eme' Căci şi7a de3u)
b&gă;ia lui 8n%r7un l&c )igur şi nu %remură a3r&3iindu7)e )rşi%ul, ci )e 3regă%eş%e )ă 3lece şi
el 8nda%ă ac&l& unde )e ală de3u)ă c&m&ara' =Căci unde e)%e c&m&ara &mului, ac&l& e)%e şi
inima lui?21'
*.

$n%ul I&an Gurii de Aur 7 O1+1Y11 la !)almi


Căci dacă negu;ă%&rii, %rimi; nd 8nain%ea l&r aca)ă 8ncărcă%uri de măruri, abia aş%ea3%ă )ă )e
8n%&arcă )ă vadă b&gă;ia l&r, cu c% mai mul% dre3%ul, care de mul% %im3 şi7a de3u) averea 8n
cer, nu va d&ri )ă ru3ă legă%urile de aici 3en%ru a 6bura liber că%re bună%ă;ile vii%&are' #imi c,
aşadar, nu 3&a%e )ă 8l 8n)3ăimn%e 3e ace)%a'
Ga%a e)%e' inima lui a nădădui 8n D&mnul' Al%ă ver)iune 6ice< =Inima lui e)%e )%a%&rnică?,
ară%nd acelaşi lucru şi %lcuind 3e acel ga%a' Aşadar, ceea ce )3une acea)%a e)%e< #u e)%e
nimic care )ă 8l cla%ine, nimic care )ă 8l a%aşe6e de cele 3re6en%e, el %inde )3re Dumne6eu cu
%&a%ă iin;a lui şi aş%ea3%ă nădedea aceea şi )e )3riină 3e acea)%ă nădede ne8nce%a%, ne iind
m&leşi%, nici di)%ra) de nimic din cele 3re6en%e' Căci a)%el )un% griile lucruril&r 3re6en%e<
)şie min%ea şi ne aba% cuge%ul de la bunurile veşnice' E nece)ar iarăşi )ă )3unem cuvn%ul
acela evanghelic< =nde e)%e c&m&ara &mului, ac&l& e)%e şi inima lui?' 8n%ări%ă e)%e inima lui,
nu )e va clin%i' II ve6i 3e cel ce7şi c&n)%ruieş%e ca)a 3e )%ncăK De ce 3&a%e )ă )e %eamă cel
g&l şi ne8m3iedica% de nimicK De ce 3&a%e )ă )e %eamă cel ce are 3e Dumne6eu binev&i%&r şi
av&rabilK 8nc% )iguran;a 8i vine din ambele 3ăr;i şi din au%&rul de )u), şi din di)3&6i;ia bună
a )ule%ului )ău' Fi nimic nu 3&a%e )ă 8l cla%ine, nici 3aguba banil&r, nici &cările, nici ba%7
&curile' #u )ueră nici & vă%ămare, mu%ndu7)e de aici la cer, 8n%r7un l&c inacce)ibil rău%ă;ii
şi unel%irii' Căci ş%i;i lim3ede că %&a%e unel%irile )un% 3en%ru bani şi din 3ricina banil&r şi
3en%ru ace)%ea e)%e %&a%ă &)%eneala &amenil&r'
!nă ce va aunge )a di)3re;uia)că 3e vrămaşii )ăi' Cine e)%e vrămaşul lui, dacă nu dem&nii
cei răi şi 8n)uşi diav&lulK "i)i3i%7a, da%7a )ăracil&r, dre3%a%ea lui rămne 8n veacul veacului'
!r&e%ul a amin%i% 3nă aici de mil&)%enie, de 8m3rumu% şi de 8ndurare' ă)ura mil&)%eniei
e)%e dieri%ă' nul dă mai 3u;in, al%ul dă mai mul%' $ă vedem 3e cine numeş%e aici mil&)%iv,
3e cel care dă din 3ri)&)ul lui )au 3e cel care 8şi 8m3ar%e %&a%e bunurile' E)%e eviden% că 3e cel
ce 8m3ar%e %&a%e bunurile, du3ă cum cere şi !avel 6icnd< =Cel ce )eamănă cu dărnicie, cu
dărnicie va )ecera?22' He6i cum şi 3r&e%ul )e &l&)eş%e de cele mai bune e>3re)ii< Căci nu a
)3u) )im3lu a da%, a 8m3ăr;i%, ci ri)i3i%7a, ară%nd %&%&da%ă dărnicia celui ce dă, numind7&
)emănare' Căci a)%el )un% )emănă%&rii, 8m3răş%ie )ămn;a 3e care & aveau )%rn)ă şi dau un
bun 3e care 8l aveau cu cer%i%udine, 3en%ru un bun 3e care urmea6ă )ă 8l aibă' Căci acea)%a
e)%e mai bună dec% )%rngerea şi 3ă)%rarea' A 8m3răş%ia e)%e mai bine dec% a )%rnge'
"i)i3eş%i bani şi aduni dre3%a%e' "i)i3eş%i cele vremelnice, ca )ă 3rimeş%i 3e cele veşnice'
A)%a ac şi ;ăranii care cul%ivă 3ămn%ul' T&%uşi, 3en%ru ei nădedea r&adel&r e)%e ne)igură,

căci 3ămn%ul le 3rimeş%e )ămn;a' Dar %u )emeni 8n minile lui Dumne6eu, de unde e cu
ne3u%in;ă )ă )e 3iardă' Aşadar, cnd vei vedea că aurul e bun şi e6i;i )ă 8l le3e6i, gndeş%e7%e
la )emănă%&ri, la 6arai, la negu;ă%&ri' T&;i aceş%ia 8nce3 cu mari chel%uieli şi le 8ncredin;ea6ă
un&r lucruri ne)igure' Căci valurile mării şi )nul 3ămn%ului şi 6a3i)urile da%&rnicil&r, %&a%e
ace)%ea )un% ne)igure' Ade)e&ri cămă%arii )ueră 3agube 8n ca3i%alul l&r, dar cel care ară cerul
nu )e %eme de nimic din%re ace)%ea, ci şi 8n 3rivin;a ca3i%alului, şi 8n 3rivin;a 3r&i%ului are
8ndră6nire, dacă mai 3u%em numi 3r&i% & a)emenea ră)3la%ă' Ca3i%alul )un% banii, iar 3r&i%ul
e)%e 8m3ără;ia ceruril&r' He6i irea ace)%ui )%răin 8m3rumu%, care are 3r&i%ul cu mul% mai
mare dec% ca3i%alulK Fi ace)%ea 8n veacul cel vii%&r, iar 8n cel de acum %e vei bucura de mul%ă
liber%a%e' Hei i la adă3&)% de unel%iri, vei )%inge 3&%a acu6a%&ril&r şi a unel%i%&ril&r' Hei %răi
ără rică 3en%ru %&a%ă via;a, elibera% de griile vie;ii 3re6en%e şi 8nari3a% de nădedea cel&r vii7
%&are' !u%erea lui )e va 8năl;a 8n%ru )lavă' !r&e%ul revine a)u3ra a ceea ce e)%e mai d&ri%
&amenil&r, )%rălucirea şi )lava care 8i va urma dinc&l& şi 8i va 8n)&;i şi aici' Căci nimeni nu
e)%e a%% de )%răluci%&r şi de )lăvi% 3recum cel mil&)%iv'
/' Dacă vrei, ia 3e cei ce 8şi chel%uie averile l&r 6adarnic la %ea%re şi ia hi3&dr&muri şi 3une
ală%uri 3e cel mil&)%iv şi a%unci vei vedea care e)%e r&dul iecăruia' Cum 3e cel mil&)%iv %&;i 8l
a3laudă ne8nce%a% şi cum 8l admiră )&c&%indu71 3ărin%e şi limanul cel&r nă3ă)%ui;i, dar 3e
celălal%, du3ă ce 8l a3laudă numai 8n 6iua aceea, din%r7un imb&ld ira;i&nal, du3ă acea)%a 8l
lea3ădă ca iind ără &menie, crud, iubi%&r de )lavă deşar%ă )lui%&rul neruşinării şi al rău%ă;ii'
Iar dacă 8n adunări vine v&rba de)3re chel%uielile lui e)%e 3en%ru a le c&ndamna' Dar cnd
e)%e v&rba de)3re cel mil&)%iv, nimeni din%re aceş%ia nu e)%e a%% de neruşina% şi bru%al, a%% de
crud şi de nc&men&), 8nc% )ă nu 8i aducă laude şi )ă nu 8l admire' Căci aşa e)%e vir%u%ea' E)%e
lăuda%ă şi de cei care nu )un% 3ăr%aşi la ea, du3ă cum rău%a%ea e)%e )3urca%ă şi 3lină de &)ndă
chiar şi 3en%ru cei care )e 8m3ăr%ăşe)c de ea' De aceea 3e aceş%ia nu 8i laudă nici cei ce
3rime)c de la ei, emeile de)rna%e, c&nducă%&rii de car, dan)a%&rii, ba 8ncă )un% cei din%i
care 8i deăima' Dar 3e cel mil&)%iv, nu numai )ăracii care 3rime)c de la el, ci şi cei care nu
)e bucură de mil&)%enia l&r, 8l admiră şi 8l iube)c %&;i'
!ăcă%&)ul va vedea şi )e va mnia, va )crşni din din;i şi )e va %&3i' A)%el e)%e vir%u%ea,
)u3ără%&are şi 8m3&vără%&are 3en%ru rău%a%e' Căci aşa cum &cul arde mărăcinii, aşa şi mi7
l&)%enia 8i 8n%ăr%ă 3e cei ne&men&şi şi cru6i' Căci e)%e mu) %rare l&r şi 8nvinuirea rău%ă;ii l&r'
Dar ve6i cum 3ăcă%&)ul, r&) iind de invidie, nu 8ndră6neş%e )ă aducă 8nvinuiri dre3%ului, nici
nu 3&a%e )ueri )%rălucirea 3rivirii vir%u;ii, ci avnd min%ea %&3i%ă şi chinul 8nlăun%rui lui 3e

care 8l ara%ă 3rin )crşnirea din;il&r, nu 8ndră6neş%e )ă r&)%ea)că un cuvn%, ci 8nchide 8n el


)u3ărarea care 8l %&3eş%e' Căci aşa e)%e rău%a%ea, chiar dacă ar urca 3nă la )ce3%re şi ar i
a3r&a3e de cei 8ncinşi cu c&r&ane, e)%e mai &)nică dec% %&a%e, mai laşă, mai %emă%&are'
Acela 3are mereu )ă ie 8n %ulburare şi agi %a;ie, ca & mare 8n ur%ună, chia r dacă ar i aun) 8n
culmea 3u%erii' In)ă vir%u%ea e)%e e>ac% &3u)ul' Chiar dacă ar i 8n cea mai de 3e urmă )ărăcie,
chiar dacă ar i in lan;uri, e)%e mai )%răluci%&are dec% 8m3ăra;ii, )e bucură de mul%ă )iguran;ă
şi )%ă 8n 3&r%ul cel liniş%i% şi ără valuri, nu numai că nu 3ă%imeş%e nimic de la cei răi, ci
%ăcerea ei e)%e de aun) 3en%ru a & ră6buna, cernd dre3%a%e 3en%ru ul%ima rău%a%e' Ce e)%e mai
nen&r&ci% dec% un &m care %răieş%e 8n rău%a%e, cnd e)%e r&bi% avu;iil&r )ale, cnd vir%u%ea
cel&rlal;i e)%e 3en%ru el un chin şi lauda cel&rlal;i & )&c&%eş%e & 3edea3)ă şi 8şi cere lui
&)ndă, )şiindu7şi c&nş%iin;a, %&r%urndu7şi )ule%ul, devenind un călău 3en%ru el 8n)uşiK
He6i 3u%erea vir%u;ii c% de 8nal%ă e)%eK He6i )lăbiciunea rău%ă;ii şi nen&r&cireaK Dar nu numai
8n ace)%a )%ă nen&r&cirea lui, ci şi 8n mul%e al%ele' Ceea ce şi 3r&e%ul ară%nd adăuga< !&%a
3ăcă%&şil&r va 3ieri' Ce 8n)eamnă !&%a 3ăcă%&şil&r va 3ieriK Adică nu va avea nici &
)%abili%a%e' 4iindcă %&a%e cele ale 3ăcă%&)ului )un% %recă%&are şi in)%abile şi 3&%a imi%ă
lucrurile, )%ingndu7)e şi 3ierind, nea vnd rădăcină' Dar dacă aici a)%el )un% cele ale 3ă7
că%&)ului, gndeş%e7%e cum v&r i cele din veacul vii%&r' Ca )ă nu 3ă%imim ace)%ea, )ă ugim
de acea)%ă cale şi )ă alegem calea vir%u;ii, )ă umblăm 3e ea ne8nce%a% şi 8n )iguran;ă, 3e calea
cea ne)u3u)ă, 3lină de 3lăcere, de )lavă, cea care ne dăruieş%e n&uă cerul, care ne dăruieş%e
bunăv&in;a lui Dumne6eu, care ne 3regă%eş%e 8n;ele3ciune, avnd a%%ea bună%ă;i c%e
cuvn%ul nu 3&a%e de)crie, 3e care ie ca şi n&i )ă le d&bndim, cu harul şi cu iubirea de
&ameni Sale D&mnului n&)%ru Ii)u) @ri)%&), Căruia ie )lava şi 3u%erea 8n vecii vecil&r'
Amin'
!)almul 112
Lăuda;i, %ineri, 3e D&mnul, lăuda;i numele D&mnului
1' $in%ele $cri3%uri in)i)%ă ade)e&ri a)u3ra ace)%&r laude, iindcă nu )un% un lucru la
8n%m3lare, ci )un% & er%ă şi & 3unere 8nain%e care 3lace lui Dumne6eu' Căci =er%a de laudă
ă va )lăvi?1' Fi iarăşi< =Lăuda7v&i numele Dumne6eului meu cu cn%are şi7L v&i 3reamări
3e El cu laudă' Fi7i va 3lăcea lui Dumne6eu mai mul% dec% vi;elul %năr, căruia 8i cre)c
c&arne şi unghii?2' Fi 3re%u%indeni )in%ele căr;i ne 8ndeamnă la acea)%ă laudă, iar cei i6băvi;i
din vre& 3rimedie aduc laude dre3% mul;um ire' Fi ce greu%a%e e)%e, 6iceK Cine nu 3&a%e ace
acea)%a cu uşurin;ă, )ă II laude 3e D&mnulK Dacă vei cerce%a a%en%, vei vedea şi diicul%a%ea

lucrului şi cş%igul care vine de aici' ai 8n%i, & a)emenea cn%are e)%e ceru%ă de la &ameni
dre3;i şi %rebuie mai 8n%i cineva )ă7şi 8ndre3%e via;a şi a)%el )ă cn%e cn%are lui Dumne6eu'
=#u e)%e rum&a)ă lauda 8n gura 3ăcă%&)ului?*'
8n al d&ilea rnd, nu numai 3rin cuvin%e %rebuie )ă lăudăm, ci şi 3rin a3%e şi mai ale) elul
ace)%a de laude 8l cau%ă Dumne6eu, acea)%ă )iavă' Căci 6ice< =Aşa )ă lumine6e lumina
v&a)%ră 8nain%ea &amenil&r, aşa 8nc% )ă vadă a3%ele v&a)%re cele bune şi )ă )lăvea)că 3e Ta%ăl
v&)%ru Cel din ceruri?' A)%el 8l laudă heruvimii' De aceea şi 3r&e%ul, au6ind mel&dia aceea
%ainică, )e 3rihnea 3e )ine 6icnd< =Hai mie,
1 !)' (, 2' !)' /.,*7*-' ?Tn;'$ir'1-,(' U%'-,1/'
că )un% 3ierdu%Q $un% &m cu bu6e )3urca%e şi l&cuie)c 8n mil&cul unui 3&3&r cu bu6e
necura%e?1' De aceea şi 8ndemnnd )ă aducă laude, 8nce3e de la 3u%erile cele de )u), 6icnd
a)%el< =Lăuda;i7L 3e D&mnul din ceruri, lăuda;i7L 3e EI %&;i 8ngerii Lui?1J' A)%el 8nc%
%rebuie )ă devenim 8ngeri şi a)%el )ă lăudăm 3e Dumne6eu' Aşadar, )ă nu )&c&%im cu
uşurin;ă acea)%ă laudă, ci mai 8nain%ea guril&r n&a)%re, via;a n&a)%ră )ă glă)uia)că, şi mai
8nain%ea limbii n&a)%re, 3e%recerea n&a)%ră )ă )%rige'
!rin urmare şi %ăcnd 3u%em aduce laudă lui Dumne6eu' A)%el, cnd v&m de)chide gura,
v&m 3une 8n ac&rd mel&dia cu via;a' Dar nu numai acea)%a )e 3&a%e vedea din 3)alm, ci şi
a3%ul că 8i aduce 3e %&;i Ia arm&nie 8n%r7un )ingur c&r' Căci nu )e adre)ea6ă unei 3er)&ane
)au d&uă, ci 8n%regului 3&3&r' Fi aşa cum @ri)%&), aducndu7ne 3e n&i la un )ingur cuge% şi la
unirea drag&)%ei, ne7a 3&runci% ca rugăciunea )ă & acem 8n unire şi %&a%ă bi)erica )ă )3ună ca
& )ingură 3er)&ană =Ta%ăl n&)%ru? şi =!inea n&a)%ră cea de %&a%e 6ilele, dă7nc7& n&uă a)%ă6i şi
ne iar%ă n&uă greşelile n&a)%re, 3recum şi n&i ier%ăm greşi;il&r n&ş%ri şi nu ne duce 3e n&i 8n
i)3i%ă, ci ne i6băveş%e de cel viclean?+' $e &l&)eş%e 3e)%e %&% de numărul 3lural 3&runcind, ie
că ne rugăm )inguri, ie 8n c&mun, )ă aducem rugăciunile n&a)%re unul 3en%ru al%ul, 3en%ru
%&;i ra;ii n&ş%ri' Aşa şi 3r&e%ul 8i cheamă 3e %&;i ia c&muniunea rugăciunii şi 6ice Lăuda;i
numele D&mnului' Ce vrea )ă )3ună adăugarea numeluiK Hrea, 8n 3rinci3al, )ă ara%e
di)3&6i;ia )ule%ului )ău' Dar mai 8n)eamnă şi al%ceva' Ce anumeK Că numele Lui )e )lăveş%e
3rin n&i, că )e ara%ă vrednic de laudă şi 3rin via;a n&a)%ră' Hrea ca şi 3rin 3e%recerea n&a)%ră
)ă )%rălucea)că acea)%ă laudă' Fi ca )ă ali că aşa )%au
- I)' /, ri' ?!)' 1.<1' + %' /' (71*'
lucrurile, ve6i ce urmea6ă' 4iindcă adaugă< 4ie numele D&mnului binecuvn%a% de acum şi
3nă 8n veac' Ce )3ui< nu e)%e binecuvn%a% dec% dacă %e r&gi %uK He6i că aici nu v&rbeş%e

de)3re binecuvn%area care Ii a3ar;ine iin;ial, care Ii e)%e 3r&3rie 3rin ire, ci de cea care
vine de la &ameni' De)3re acea)%a şi !avel )criind, )3unea< =$lăvi;i dar 3e Dumne6eu 8n
%ru3ul v&)%ru şi 8n duhul v&)%ru?.' Aşadar, El e)%e şi 8nal%, şi mare, şi lăuda% 8n $ine' Dar e)%e
a)%el şi la &ameni, cnd r&bii Lui ara%ă & a)emenea via;ă, 8nc% %&;i cei ce 8i văd 3e ci 8l
binecuvin%ea6ă 3e $%ă3nul' Acea)%a ne 3&runceş%e n&uă @ri)%&) )ă & )3unem 3ururea 8n
rugăciune< =$in;ea)că7$e numele Tău?, adică şi 3rin via;a n&a)%ră )ă ie )lăvi%' Aşa cum,
daca 3e%recem 8n rău%a%e, e)%e huli% şi %ăgădui%, la el e)%e )lăvi% şi binecuvn%a% şi )in;i%, dacă
ne 8ngriim de vir%u%e' Ceea ce )3une acea)%a e)%e< 3ururea 8nvredniceş%e7ne 3e n&i )ă %răim &
via;ă 3lină de vir%u%e, 3en%ru ca binecuvn%a% )ă ie numele Tău 3rin n&i'
De la ră)ări%ul )&arelui 3nă la a3u) lăuda% e)%e numele D&mnului, 8l ve6i 3e 3r&e% cum
ve)%eş%e dinain%e n&ua 8m3ără;ie şi cum mai dinain%e de)c&3eră n&ble;ea 5i)ericiiK Fi acea)%ă
8m3ără;ie nu e)%e numai 8n !ale)%ina, nici numai 8n Iudeea, ci 8n %&a%ă lumea' Fi cnd )7au
8n%m3la% %&a%e ace)%ea, dacă nu cnd a 8nl&ri% credin;a n&a)%ră K 8n legea veche nu numai că
nu )e binecuvn%a nume le Lui 8n !ale)%ina, ci )e deăima din 3ricina iudeil&r care l&cuiau 8n
!ale)%ina' Căci =3en%ru v&i, 6ice, e)%e huli% numele eu 8n%re neamuri?(' Dar acum e)%e
lăuda% 8n %&a%ă lumea' Ceea ce şi al% 3r&e% ară%nd 6icea< =$e va ară%a D&mnul şi va di)%ruge
3e %&;i dumne6eii neamuril&r şi )e v&r 8nchina Lui l&cui%&rii ;inu%uril&r cel&r mai de de3ar%e,
iecare din l&cul )ău?11J' Fi al%ul iarăşi< =4iindcă
.1 C&r' /, 20' ( T)' -2,- S$e3%uagin%a' $&r' 2,11'
uşile )e v&r 8nchide 8n%re n&i şi nu )e va mai a3rinde er%elnicul eu 8n 6adar' Căci de la
ră)ări%ul )&arelui 3nă la a3u), mare e)%e numele eu 8n%re neamuri şi 8n &rice 3ar%e )e aduc
er%e de %ămie 3en%ru numele eu şi 3rin&a)e cura%e?11'
2' He6i cum a redu) la %ăcere şi cum au 8nce%a% cele iudaice şi cum 3re%u%indeni 8n lume
3e%recerea 5i)ericii )7a 8n%in) şi cum mai dinain%e )7a ve)%i% adevăra%a )luireK Căci ace)%ea
le7a )3u) 3r&e%ul du3ă 8n%&arcere a din 5abil&n' Fi )7au 3r&e;i% a%unci, ca )ă nu )3ună iudeii
că numeş%e =8nchiderea uşil&r? 3u)%iirea din 5abil&n' Ci du3ă ce )7au i6băvi% din r&bia
5abii&nului şi cnd )7au 8n%&r) la 3e%recerea l&r de mai 8nain%e, 8ngerul )3une ace)%ea, ară%nd
3u)%iirea care avea )ă ie 8n %im3ul lui He)3a)ian şi a lui Ti%, iar du3ă 3u)%iirea aceea nu va
mai urma vre& )chimbare' Căci au urma% lucrurile 5i)ericii' 4iindcă 6ice că =are e)%e
numele eu 8n%ru neamuri?, adică binecuvn%a%, lăuda% 3rin via;a l&r' Du3ă cum )3une şi
aici< lăuda% e)%e numele D&mnului' 8nal% e)%e 3e)%e %&a%e neamurile D&mnul' He6i iarăşi cum
neamurile 3rime)c )luirea Lui şi nu d&ar unul, d&uă )au %rei, ci %&a%e neamurile, din %&a%ă

lumea' Ce e)%e mai lim3ede dec% acea)%ă 3r&e;ieK Dar cum e)%e 8nal% 3e)%e %&a%e neamurileK
#u iindcă 11 mărim, 8i 3u%em adăuga 8năl;imeK #u, ără 8nd&ială, ci 3rin d&gme, 3rin )luire,
3rin 8nchinare şi 3rin %&a%e celelal%e, nu gndim nimic 8n&)i%&r cu 3rivire la El, 3recum
iudeii, ci gndim lucruri mai 8nal%e şi mai mari dec% aceia' Căci aşa e)%e acea)%ă 3e%recere'
!e c% e)%e cerul mai 8nal% dec% 3ămn%ul, 3e a%% acea)%ă 3e%recere e)%e mai 8nal%ă dec% cea
veche' De aceea 6ice< 8nal% e)%e 3e)%e %&a%e neamurile D&mnul' Cnd )3unem că II 8năl;ăm 3e
El 3rin )luire, şi aceea & ş%im că & )3unem 3rin 3&g&rămn%' 4iindcă deşi acea)%ă )luire e)%e
mai 8nal%ă dec% vechea lege, e)%e ineri&ară vredniciei Lui' Fi ace)%ea ară%ndu7le !avel,
8nă;işnd dieren;a din%re cele d&uă cun&ş%in;e, cea ;inu%ă acum şi cea din veacul vii%&r,
11 al' 1,1071'1' S$e3%uagin%a'
6icea< =Cnd eram c&3il, v&rbeam ca un c&3il, )im;eam ca un c&3il, udecam ca un c&3il dar
cnd m7am ăcu% bărba%, am le3ăda% cele ale c&3iluluiJ?2' Fi iarăşi< =!en%ru că 8n 3ar%e
cun&aş%em şi 8n 3ar%e 3r&&r&cim''' Căci vedem acum ca 3rin &glindă, 8n ghici%ură, iar a%unci
a;ă că%re a;ă?1*' Căci )e ara%ă 3rin acea)%a că 8n%r7a%% dieră acea)%ă cun&ş%in;ă de cea de
a%unci, 3e c% dieră 3runcul de bărba%ul aun) la vr)%a de)ăvrşi%ă'
!e)%e ceruri e)%e )lava Lui' Du3ă ce )7a v&rbi% de)3re lauda şi de)3re 8năl;im ea Lui, cele care
vin din a3%ele n&a)%re bune, şi du3ă ce ne7a 8ndemna% a)%el )ă II 8năl;ăm 3e Dumne6eu,
a)%el )ă 8l lăudăm, a)%el )ă I mărim, 8ndemnndu7ne )3re & vir%u%e mai mare, ara%ă şi unde
are l&c acea)%a' nde are deci l&cK 8n ceruri' Căci ac&l& e)%e )lava Lui' ai cu )eamă 8ngerii
8l )lăve)c 3e El, nu numai iindcă acea)%a e)%e 8n irea l&r, ci şi din a)cul%area 3e care & au
a;ă de Dumne6eu de a )lui 3e &ameni, 8m3linind cu 3reci6ie v&ile Lui şi 3& runcile Lui' De
aceea 6ice< =5inecuv n%a;i 3e D&mnul %&;i 8ngerii Lui, cei %ari la vir%u%e, care ace;i cuvn%ul
Lui şi au6i;i gla)ui cuvin%el&r Lui?1' De aceea şi 8n Evanghelii @ri)%&) a 3&runci% )ă ne
rugăm a)%el şi )ă 6icem< =4acă7)e v&ia Ta, 3recum 8n cer, aşa şi 3e 3ămn%?, adică, aşa cum
8ngerii 8l )in;e)c 3e El, liberi iind de &rice rău%a%e, şi 8m3ăr%ăşin7du7)e de &rice vir%u%e, la el
8nvredniceş%e7ne şi 3e n&i )ă 8l )in;im 3e El' Acea)%a ară%nd şi 3r&e%ul a adăuga%< !e)%e
ceruri e)%e )lava Lui' Aşadar, )ă nu %e &3reş%i numai la crea%urile cele vă6u%e de 3e 3ămn%,
nici numai la &rdinea c&r3uril&r cereş%i, ci urcă min%ea de la cele )en)ibile la cele in%eligibile,
la rumu)e;ea iril&r acel&ra, la )%rălucirea 3e%recerii aceleia şi a%unci vei ş%i cum e)%e 8n
ceruri )lava Lui'
121 C&r' 1*,11' ?I C&r' 1*,(,12' 1 !)' 102, 20'
Cine e)%e ca D&mnul Dumne6eul n&)%ru, Cel ce l&cuieş%e 8n%ru cele 8nal%e şi )3re cele )meri%e

3riveş%e' #u ;i )e 3are că e)%e mare ceea ce )3uneK Cnd %e gndeş%i de)3re cine )3une, vei
vedea că ceea ce )3une e)%e mai 3re&) de reali%a%e' A)%el, ceea ce am )3u) dea, nu %rebuie
)ă ne &3rim la )im3lele cuvin%e, ci )ă ne 8năl;ăm min%ea la )en)' Cum l&cuieş %e 8n ce ruri Cel
ce um3le cerul şi 3ămn%ul, Cel ce e)%e 3re%u%indeni, Cel ce )3une< =Eu )un% Dumne6eu de
a3r&a3e, iar nu Dumne6eu de de3ar%e?1*K =Cel ce mă)&ară cerul cu 3alma şi 3ămn%ul cu
c&%ul' El )%ă 8n )caun dea)u3ra cercului 3ămn%ului?1/' Dar de&arece cuvn%ul Lui era că%re
iudei, şi de aceea a)%el )e &l&)eş%e de cuvn%, 8nc% )ă le 8nal;e min%ea l&r c%e 3u;in, )ă le
8nari3e6e cuge%ul şi )ă 8l ridice de la 3ămn%, de aceea nu a )3u) )im3lu< Cel ce l&cuieş%e
8n%ru cele 8nal%e şi 3e)%e cele )meri%e 3riveş%e' Ci a )3u) mai 8n%i< Cine e)%e ca D&mnul
Dumne6eul n&)%ruK A3&i a adăuga% Cel ce l&cuieş%e 8n%ru cele 8nal%e şi )3re cele )meri%e
3riveş%e şi ace cun&)cu% )en)ul ace)%&r din urmă cuvin%e, adică din 3ricina )lăbiciunii
iudeil&r, care erau 3lini de admira;ie a;ă de id&li şi )e 8nchinau dumne6eil&r 8nchişi 8n
%em3le şi 8n l&curi circum)cri)e' De aceea ace %re3%a% c&m3ara;ia, deşi Dumne6eu e)%e ără
de a)emănare mai 3re)u) de &rice c&m3ara;ie' Dar a 3&%rivi% cuvn%ul cu )lăbiciunea
a)cul%ă%&ril&r, cum am )3u) dea, 9căci nu v&i 8nce%a )ă )3un mereu şi mereu acelaşi lucru:'
Căci nu cau%ă )ă )3ună aici ceva vrednic de )lava lui Dumne6eu, ci ceva care )ă 3&a%ă i
cu3rin) de )lăbiciun ea acel&ra' De aceea c%e 3u;in 8i ridică de la 3ămn% şi %&%uşi nici aşa nu
rămne la )merenia l&r, ci de)chide iarăşi al%e cuge%e mai 8nal%e' 4iindcă a )3u)< CeQ ce
l&cuieş%e 8n%ru cele 8nal%e şi )3re cele )meri%e 3riveş%e, iarăşi aduce cuvn%ul la ceva mai 8nal%,
6icnd< 8n cer şi 3e 3ămn%, ară%nd că e)%e 3re%u%indeni, şi ac&l&, şi aici' #u ca cineva care
e)%e 8nchi) 8n ceruri
?Ier' 2*,2*' I)' 0,12, 22'
şi de de3ar%e 3riveş%e 3ămn%ul, ci iind 3re%u%indeni 3re6en% şi )%nd lngă %&;i'
*' He6i cum, 3u;in c%e 3u;in 8nari3ea6ă 8riin%ea a)cul%ă%&ril&rK A3&i, ridicnd de la 3ămn%
3e a)cul%ă%&r şi 8năl;n7du71 la cer, 8l 3regă%eş%e iarăşi )ă gndea)că ceva mai mare şi %rece la
al% e>em3lu al 3u%erii dumne6eieş%i 6icnd< Cel ce )c&a%e din 3ulbere 3e cel )ărac şi ridică
din gun&i 3e cel )ărman' Căci e)%e )emnul unei mari 3u%eri şi negrăi%e a3%ul de a 8năl;a 3e
cei mici' 8n a8%ă 3ar%e )3une şi dim3&%rivă, că a )meri% 3e cele mari, 6icnd a)%el< =El aduce
ruina 3e)%e cel 3u%ernic şi 3ră3ădul 3e)%e ce%a%ea cea 8n%ări%ă?1+' A ici 8n)ă )3une că 3&a%e )ă
8i 8nal;e 3e cei )meri;i' Aici cuvn%ul e)%e )3u) 8n generai' Dar dacă cineva vrea )ă 8n;eleagă
acea)%a 3&%rivi% anag&giei, va vedea că acea)%a )7a 8n%m3la% cu neamurile, va vedea că )7a
8n%m3la% 8n%regii iri a &amenil&r, &da%ă cu venirea lui @ri)%&)' Căci ce era mai )ărac dec%

irea n&a)%răK Fi %&%uşi 3e acea)%a a ridica%7& şi a 8năl;a%7& 8n cer unde era la 8nce3u% şi a
aşe6a%7& 3e %r&nul 3ărin%e)c'
Fi ridică din gun&i 3e cel )ărman, Ca )a7l aşe6e cu cei mari, cu cei mari ai 3&3&rului )ău'
Gun&i numeş%e aici ie%ină%a%ea, li3)a de 3re;, nimicnicia, iar )chimbarea care )7a 3e%recu% de
ac&l& ara%ă că %&a%e )un% 3en%ru Ei uş&are şi )im3le' A3&i aunge la ceva mai mare' La ce
anumeK #u numai că 3&a%e )ă )chimbe lucrurile, nici numai că 3&a%e )chimba &)nicia 8n
vrednicie, ci 8n)eşi limi%ele irii le 3&a%e )chimba, şi 3e cea )%ear3ă )ă & acă maică' De aceea
a adăuga%< Cel ce ace )ă l&cuia)că cea )%ear3ă 8n ca)ă ca & mamă ce )e bucură de ii' Ceea ce
)7a 8n%m3la% şi cu Ana, ceea ce )7a 8n%m3la% şi cu al%ele mii' He6i cn%area de)ăvrşi%ăK He6i
cn%area 8m3lini%ăK A )3u) evenimen%ele vii%&are care aveau )ă aducă 8ndre3%are lumii, cum
va 8nce%a iudai)mul, cum 3e%recerea 5i)ericii va )%răluci, cum er%e )e v&r aduce
3re%u%indeni' A3&i vrednic de cre6are ăcnd cuvn%ul şi 3en%ru cei mai )im3li la min%e,
? Am' -,('
3&rnind de la cele care dea )7au 3e%recu%, Ie ve)%eş%e 3e cele vii%&are' Ceea ce )3une acea)%a
e)%e< nu i necredinci&), &mule, că va i & a)emenea )chimbare, că neamurile cele al%ăda%ă
umile v&r veni la mare )lavă' #u ve6i că in iecare 6i )e 8n%m3lă ace)%eaK #u ve6i 3e cei
)meri;i, 8năl;a;i şi şe6nd ală%uri de cei mari, nu ve6i irea )chil&di%ă şi a3&i 8ndre3%a%ă, 3e
cele )%er3e devenind maiciK Aşa )7a 8n%m3la% şi cu 5i)erica' $%ear3ă era şi a deveni% maică a
mul%&r ii' De aceea şi )3une I)aia< =He)eleş%e7%e cea )%ear3ă, care nu năş%eai, dă gla) şi )%rigă
%u care nu %e7ai 6vrc&li% 8n dureri de naş%ere, căci mai mul;i )un% iii celei 3ără)i%e, dec% ai
celei cu bărba%?Q@' Acea)%a )7a ve)%i% că va i cu 3rivire la 5i)erică' De aceea şi David
8ncheie aici cuvn%ul, ăcnd 3r&e;ia şi de aici vrednică de cre6are, adică de Ia evenimen%e
care dea au avu% l&c, de la măre;ia Lui' T&a%e c%e Dumne6eu v&ieş%e le ace cu uşurin;ă'
Căci 3&a%e )ă )chimbe legile irii, )merenia )ă & )chimbe 8n 8năl;ime şi )ă 8ndre3%e m&dul de
via;ă al &amenil&r' Ace)%ea %&a%e ş%iindu7le, )ă le a3licăm la n&i 8nşine şi ne v&m bucura de
%&a%ă )lava, şi v&m urca la & 8năl;ime negrăi%ă, bucurndu7ne de au%&rul Iui Dumne6eu,
Căruia ie )lava şi 3u%erea, Ta%ălui şi 4iului şi $n%ului Duh, acum şi 3ururea şi 8n vecii
vecil&r' Amin'
U )' -'1'
!)almul 11*
La ieşirea lui I)rael din Egi3%, a ca)ei lui lac&b din%r7un 3&3&r barbar, a'culu'7)7a ludeea
)in;irea Lui, I)rael )%ă3nirea Lui'

1' !r&e%ul măr%uri)eş%e aici marea blnde;e şi bună%a%e ale lui Dumne6eu' Care )un%
acea)%caK Dumne6eu mai 8n%i dă d&ve6i ale 3u%erii $ale şi a3&i cere 8nchinare' Căci acea)%a
ara%ă cnd )3une< La ieşirea lui I)rael din Egi3%, ileu%u7)7a ludeea )in;irea Lui' Du3ă ce a
ară%a% 3u%erea Lui, 6ice , 3rin )emnele şi minunile din Egi3%, 3rin cele din 3u)%ie, a%unci şi 3e
3&3&rul lui I)rael l7a ăcu% al $ău' La el a ăcu% şi cu Adam' Căci mai 8n%i ăcnd lumea şi
ară%ndu7şi %ăria 8n;ele3ciunii $ale şi 3u%erii $ale, l7a 3lă)mui% 3e &m şi a3&i a ceru% 8nchi7
nare' La el şi 4iul nul #ă)cu%, ăcnd mai 8n%i mul%e şi eluri%e minuni, a3&i a ceru%
credin;ă' De aceea nu le7a )3u) cel&r ce )7au a3r&3ia% de El dc la 8nce3u%, ără )ă le dea & d&7
vadă a dumne6eirii $ale, =Crede;i că 3&% ace Eu acea)%aK?1, ci numai a ăcu% minunile )ub
&chii l&r' Dar du3ă ce a lă)a% 3re%u%indeni 8n !ale)%ina măr%urii ale 3u%erii Lui, 8ndre3%nd
%ru3uri )lăbăn&gi%e, 8nde3ăr%nd rău%a%ea, v&rbind de)3re 8m3ără;ie, in%r&ducnd legile
mn%ui%&are, a%unci cere şi credin;ă de la cei ce )e a3r&3ie' Oamenii v&r mai 8n%i )ă
)%ă3nea)că şi a3&i 8ncearcă )ă acă binele' Dar Dumne6eu 8nce3e 3rin a ace binele' Dar de
ce v&rbe)c de)3re celelal%e binea ceri, cnd şi m&ar%ea 3e cruce a răbda%7& şi a%unci lumea a
)%ă3ni%7&, ară%nd 3rin a3%e iubirea Lui 3en%ru n&i şi griaK Acea)%a, aşadar, şi 3)almul
ară%nd aici )3unea< La ieşirea lui I)rael din Egi3%, a ca)ei lui lac&b din%r7un 3&3&r barbar,
;ăcu%u7)7a ludeea )in;irea Lui' La ieşirea, adică la )l&b&6irea,, la eliberarea din Egi3%' Fi nu a
)3u) )im3lu din Egi3%, ci a adăuga% din%r7un 3&3&r barbar, ară%nd, 3rin numirea acea)%a
a%ribui%ă duşmanil&r, gria lui Dumne6eu a;ă de 3&3&rul iudeu' Din mna cum3li;il&r acel&ra
egi3%eni, a)3ri şi barbari, nu 3u%eau i elibera;i dec% dacă )e bucurau de mna 3u%ernică şi de
drea3%a cea nebirui%ă a lui Dumne6eu' Căci egi3%enii erau mai )ălba%ici dec% iarele, mai 8m7
3ie%ri;i dec% 3ie%rele, l&vind cu mii de răni şi nevrnd )ă cede6e cu nici un chi3' Aşadar, cnd
l7a numi% 3&3&r barbar a ară%a% 8năl;imea 3u%erii lui Dumne6eu, iindcă 3e un 3&3&r a%% de
barbar şi a%% de crud' une&ri 8l c&nvinge, al%e&ri, chiar ără de v&ie, 8l c&n)%rnge )ă 8i la)e 3e
r&bii Lui, şi a3&i, cnd iarăşi li )7a 8m3&%rivi%, l7a 3reda% mării şi a)%el a elibera% 3e 3&3&rul
$ău'
Ce 8n)eamnă, iăcu%u7)7a ludeea )in;irea LuiK $3ime acea)%a 8n l&c de 3&3&rul Lui care 8l
)lueş%e, 3&3&rul care 8i e)%e )u3u) Lui, 3&3&rul care )7a ăcu% al Lui' Cuvn%ul dB8a&ua
9)in;ire: aici 8n)eamnă %em3lu, l&caş )n%, $n%a $in%el&r, 8n ace)% )en) 8l 8n;elege şi
_aharia cnd ne 8nă;işea6ă 3e &amenii care 8n%rebau şi 6iceau< =A in%ra% aici c&r%ul cel )in;i%
dBiJacrua, v&m 3&)%i &areK?2, ară%nd cele de)3re 8n%&arcerea chiv&%ului şi %&a%e celelal%e'
Hăcu%u7)7n ludeea )in;irea Lui' Căci mai 8nain%e de acea)%a ;ara era necura%ă şi ble)%ema%ă'

Dar cnd a in%ra% 8n ea 3&3&rul lui I)rael, ce%a%ea a deveni% )in;irea Lui, %em3lul Lui' Adică a
deveni% )in;ire 9%em3lu: 3rin lege, 3rin er%e, 3rin )luire şi 3rin %&a%e celelal%e cerem&nii 3e
care le 3re)cria legea' I)rael, )%ă3nirea Lui'
Ce 8n)eamnă I)rael, )%ă3nirea LuiK Adică )ub )%ă3nirea Lui' Deşi 8n%reaga lume era )ub
)%ă3nirea Lui, aceş%ia 8n)ă erau a)%el şi 3&%rivi% unei al%e 8nieri' 4iindcă ei )un% cei ce au
3rimi% 3r&e;iile, şi Dumne6eu v&rbea cu ei şi a rndui% 3en%ru ei & 3r&nie )3ecială' A3&i şi 8n
al% chi3 erau numi;i 3&3&rul Lui' Ade)e&ri, 3rin 3&runca Lui, ieşeau la lu3%ă şi mul%e al%ele
ăceau' Căci )l&b&6indu7i 3e ei din minile barbaril&r, ale %iranului, din r&bie şi din cele mai
de 3e urmă 3eric&le, din cul%ul cel ărădelege, a deveni% 8m3ăra%ul l&r' Acea)%a )3une şi 8n
al%ă 3ar%e 3rin%r7un 3r&e%, cnd, ară%nd mai in%i bineacerile Lui şi cernd a3&i recun&ş%in;a
l&r, )3unea< =!u)%iu am &)% Eu &are 3en%ru ca)a lui I)raelK $au ;arină nelucra%ăK?*' Ceea ce
)3une acea)%a e)%e< nu am &)% ără id 3en%ru v&i' #u v7am ară%a% mii de bună%ă;iK #u am
)chimba% 8n)ăşi irea 3en%ru v&iK Fi elemen%ele nu le7am )u3u) a)cul%ării v&a)%reK #u v7am
da% & vie;uire liberă de &)%enelile &meneş%iK De aceea 6ice< =!u)%iu am &)% Eu &are 3en%ru
ca)a lui I)raelK?' Adică, nu am adu) mii de r&adeK Eliberarea din Egi3%, )l&b&6irea de barbari,
d&ve6ile minunil&r, 3e%recerea 8n 3u)%ie, m&ş%enirea !ale)%inei, )%ă3nirea a)u3ra neamuril&r,
ne8nce%a%ele biruin;e, minunile cele )%răine, nec&n%eni%ele )emne, b&gă;ia r&adel&r 3ămn7
%ului, creş%erea neamului v&)%ru, )lava Lui 3re%u%indeni 8n lume şi al%ele mii' He6i r&adele lui
Dumne6euK De aceea a adăuga%< =$au am &)% Eu 3en%ru v&i ;arină nelucra%ăK?' Cu al%e
cuvin%e, nu a;i cule) de la ine mii de r&adeK #u v7am binecuvn%a% in%rarea şi ieşirea
v&a)%ră, %urmele v&a)%re şi cire6ile, 3inea şi a3aK #u v7am 3u) Eu la adă3&)%, 8n )iguran;ăK
#u v7am ăcu% %u%ur&r nebirui;i, 8nric&şa;i şi ne8nvinşiK Fi %&a%e bună%ă;ile 3ămn%ului şi ale
cerului nu curgeau )3re v&i ca din%r7un i6v&r ne)eca%K Căci 3e un c&nducă%&r ace)%ea 8l
carac%eri6ea6ă mai ale), a3%ul de a 3ur%a de griă )u3uşil&r lui şi de a )e 8ngrii de ei'
2' De aceea şi @ri)%&) )3unea că 3ă)%&rul cel bun nu e)%e cel care e)%e cin)%i% şi )lui%, ci cel
care 8şi 3une )ule%ul 3en%ru &i' Ace)%a e)%e %emeiul, acea)%a 8n%reaga ş%iin;ă 3ă)%&rea)că,
a3%ul de a le %rece cu vederea 3e ale )ale şi a )e 8ngrii de cele ale 3ă)%&ri;il&r' Ceea ce e)%e
d&c%&rul aceea e)%e şi
er' 2, *1'
c&nducă%&rul, )au mai degrabă ace)%a e mai mul% dec% un d&c%&r' D&c%&rul, 3rin meş%eşugul
)ău &b;ine i6băvirea b&lnavului, dar c&nducă%&rul 8şi 3une via;a 8n 3rimedie 3en%ru )u3uşii
)ăi' Ceea ce şi @ri)%&) a ăcu%, iind 3ălmui%, ră)%igni%, 3ă%imind mii de chinuri' De aceea şi

!avel )3unea< =Că şi @ri)%&) n7a cău%a% 3lăcerea $a, ci 3recum e)%e )cri)< \Ocările cel&r ce Te
&cără)c 3e Tine au că6u% a)u3ra ea]?' Aşadar, d&uă )au mai degrabă %rei şi mii )3une că
)un% aici bineacerile, că i7a )l&b&6i% de barbari, că i7a )c&) din%r7& ;ară )%răină, că i7a )c&) din
r&bie, că a de6lega% muncile şi nen&r&cirea, că a lucra% mii de minuni' A3&i că i7a 8nvrednici%
)ă Ii ie )in;ire şi )lui%&ri' Fi nu era mic ace)% chi3 al bineacerii, a3%ul că i7a )&c&%i% 3e ei 8n
rndul )lui%&ril&r Lui'
area a vă6u% şi a ugi%, I&rdanul )7a 8n%&r) 8na3&i' He6i cum cuvn%ul )e 8nal;ă 3en%ru a ară%a
mărimea bineaceriiK De ce %rebuie )ă v&rbim de)3re barbari şi de)3re neamuri, cnd 8n)ăşi
ă3%ura )7a &3ri% şi )7a re%ra) şi )7a )chimba% la cele c&n%rare ei, vă6ndu7L 3e )%ra%eg şi
cednd Celui ce c&nducea 3&3&rulK Căci a%unci %&a%e )7au &3ri% şi au ceda% 8nain%ea evreil&r,
ca )ă 8nve;e că cele 8n%m3la%e nu erau 3rin%r7& rn7duială &menea)că, ci %&a%e minunile erau
lucra%e 3rin dumne6eia)ca şi negrăi%a 3u%ere' Dar ve6i şi in%en)i%a%ea e>3re)iei, cum &
&l&)eş%e 3e cea mai bună' Căci nu a 6i) )7a re%ra), nici )7a &3ri%' Dar ce )3uneK area a
vă6u% şi a ugi%' !rin ugă vrnd )ă 8nă;işe6e iu;imea re%ragerii, mărimea uimirii 8n a;a
minunii, uşurin;a energiei şlucrării; lui Dumne6eu' Fi ca )ă nu )&c&%ea)că cineva că acea)%a
)e 8n%m3lă cumva 3eri&dic, )au la 8n%m3lare, nu )7a mai 8n%m3la% nici&da%ă, ci & )ingură
da%ă, cnd a 3&runci% Dumne6eu, cu eec%e c&n%rare, 8n unc;ie de 3er)&anele dieri%e' Căci
şuv&iul a3el&r 8n ne&rnduială, ca şi cum ar i &)% 8n)ule;i% şi ra;i&nal, cnd a 3&runci%
Dumne6eu, 3e unii i7a i6băvi%, 3e al;ii i7a 3ierdu%,
 "&m' 1-, *'
devenind 3en%ru unii m&rmn%, iar 3en%ru al;ii car' Acea)%a ar 3u%ea vedea cineva şi la
cu3%&rul din 5abi&n' Căci şi &cul, care 3rin na%ura )a arde 3e)%e %&% şi la 8n%m3lare, a ară%a%
mul%ă bună rnduială, iindcă Dumne6eu a 3&runci%, 3e cei dinăun%ru i7a 3ă6i% nearşi, iar 3e
cei ce şedeau aară de ur 8m3reur, i7a a3uca% şi i7a ar)' I&rdanul )7a 8n%&r) 8na3&i' He6i
minunile care )7au 8n%m3la% 8n dieri%e %im3uri şi 8n ;ări dieri%eK Ca )ă 8nve;e că 3u%erea lui
Dumne6eu )e 8n%inde 3re%u%indeni şi că nu e)%e 8nchi)ă 8n%r7un )ingur l&c' De aceea
3re%u%indeni şi 8n 3u)%ie, şi 8n ;ara barbaril&r a3ărea ăcnd minuni cnd 3e mare, cnd 8n
ruri, mai 8n%i cu &i)e şi a3&i cu 8&)ua' Fi 3re%u%indeni minunile şi )emnele 8i 8n)&;eau,
3en%ru ca )ă 8nm&aie inima l&r 8m3ie%ri%ă şi min%ea ne)im;i%&are şi )ă 8i acă mai )rgui%&ri şi
mai )u3uşi 3en%ru a 3rimi cun&ş%in;a de Dumne6eu'
un;ii au )ăl%a% ca berbecii şi dealurile ca mieii &il&r' Aici ne )%ă 8nain%e & 3r&blemă

im3&r%an%ă' Căci unii, 8nd&indu7) e, ar 3u%ea 6ice< cele din%i evenimen%e ş%im că au avu% l&c,
căci au &)% %ran)mi)e 3rin i)%&ri)iri, că area "&şie )7a de)3ica% la Ieşire şi că I&rdanul )7a
8n%&r) 8na3&i ca )ă la)e )ă %reacă chiv&%ul' Dar că mun;ii )i dealurile au )ăl%a% nu vedem ni7
căicri )cri)' Ce vrea aşadar )ă )3unăK !r&e%ul, vrnd )ă 8nă;işe6e hi3erb&lic bucuria şi
mărimea minunil&r, ace şi 3e cele ne8n)ule;i%e )ă )al%e şi )ă )ară, lucru care )e vede şi la cei
ce )e bucură' De aici şi adăugarea imaginii ca berbecii şi ca mieii &il&r' Căci şi acele animale
cnd )e bucură 8şi ara%ă bucuria 3rin )ări%uri' Aşa cum 8n nen&r&ciri un al% 3r&e% 6ice că via
3lngea şi vinul, nu iindcă via 3&a%e 3lnge, cum ar 3u%ea 3lnge vieiK Ci )e e>3rimă a)%el
v&ind )ă ara%e mărimea 8n%ri)%ării unind hi3erb&lic cele ne8n)ule;i%e cu 8n%ri)%area univer)ală'
La el şi aici aduce ă3%ura 8n c&muniunea bucuriei, %&cmai ca )ă ara%e mărimea ve)eliei'
Ace)%a e)%e şi &biceiul n&)%ru de a )3une că %&a%e cele din ca)ă )7au ăcu% ve)ele &ri de c%e
&ri vedem 3e cineva ve)%i% venind 8n vi6i%ă< ai um3lu% ca)a de bucurie' #u v&rbim 8n ace)%
ca6 de 6iduri, ci de)criem mărimea bucuriei n&a)%re'
Ce7;i e)%e ;ie mare că ai ugi% şi ;ie I&rdane că %e7ai 8n%&r) 8na3&iK un;il&r, că a;i )ăl%a% ca
berbecii şi dealuril&r, ca micii &il&rK Adre)ea6ă acea)%ă 8n%rebare elemen%el&r şi v&rbeş%e cu
ele cu aceeaşi in%en;ie cu care 6icea că ace)%ea )al%ă de bucurie' Căci aşa cum )3unea ace)%ea
nu ca )ă le ac&rde )im;ire, ci, aşa cum am )3u) dea, ca )ă ara%e in%en)i%a%ea bucuriei şi
mărimea a3%el&r, la el le adre)ea6ă şi 8n%rebarea' #u ca un&ra care ar i 3u%u% ră)3unde şi
care ar avea )im;ire, ci ca )ă acă mai in%en) cuvn%ul şi )ă ara%e minunea'
*' Ca şi cum ar i v&rba de)3re un evenimen% cu %&%ul n&u care )e 8n%m3lă nu du3ă rnduiala
irii, aşa 3une 8n%rebarea şi da el 8n)uşi ră)3un)ul' Care e)%e ace)%aK De a;a D&mnului )7a
cu%remurai 3ămn%ul, de ala Dumne6eidui lui lac&b' Aici iarăşi numeş%e cu%remur uimirea,
minunea, uluirea, ca )ă ara%e mărimea evenimen%el&r' A3&i ară%nd c% de mare e)%e vir%u%ea
unui )ingur bărba% 8nain%ea lui Dumne6eu, a numi% 3e $%ă3nul de la numele r&bului<
Dumne6eul lui lac&b' $i $n%ul !avel 6ice că li )7a da% )in;il&r acel&ra cea mai mare cin)%e,
iindcă )7au de%aşa% de %&a%e cele 3ămn%eş%i' Căci nu )3une numai cin)%ea, ci adaugă şi
3ricina cin)%ei 3en%ru ca )ă 8l 8nve;e 3e a)cul%ă%&r calea care 3&a%e )ă 8l bucure de aceeaşi
cin)%e' Care e)%e acea)%ă cin)%eK 4a3%ul că $%ă3nul binev&ie ş%e )ă )e numea)că de la numele
r&bului' De aceea şi )3unea< =!en%ru aceea Dumne6eu nu )e ruşinea6ă de ci ca )ă )e
numea)că Dumne6eul l&r?-' Fi cum )e numea Dumne6eul l&rK Cnd 6icea< =Eu )un%
Dumne6eul lui Avraam şi Dumne6eul lui I)aac şi al lui Iac&v?' Fi mai )u) dă şi m&%ivul
3en%ru care a &)% numi% a)%el< =T&;i aceş%ia au muri% 8n%ru credin;ă, ără )ă 3rimea)că

ăgăduin;ele, ci vă6ndu7le de de3ar%e şi iubindu7le cu d&r şi măr%uri)ind că 3e 3ămn% ei


)un% )%răini şi călă%&ri?/' Fi du3ă ce dă ace)%
?Evr' 11,1/' ? Evr' 1'1,1*'
m&%iv adaugă< =Din acea)%ă 3ricină, Dumne6eu nu )e ruşinea6ă de ei ca )ă )e numea)că
Dumne6eul l&r?' Care 3ricină, )3une mieK Că măr%uri)eau că aici )un% călă%&ri şi )%răini, că
nu au nimic c&mun cu cele 3re6en%e, ci de)3rin6ndu7)e de %&a%e cele 3ămn%eş%i a)%el
3e%receau 8n ;ară )%răină'
Care a 3reăcu% )%nca 8n ie6er, iar 3ia%ra 8n i6v&are de a3e' Ce ier%are v&r avea, )3une mie,
cei 8m3ie%ri;i cu inima şi 8nverşuna;i cnd 3ia%ra şi )%nca )e 8nm&aie la 3&runca lui
Dumne6eu, iar &mul, cin)%i% cu ra;iune iind, şi cel mai blnd din%re %&a%e ă3%urile, a deveni%
mai ne)im;i%&r dec% 3ia%raK H&rbeş%e de)3re )%ncă aici, care nu cedea6ă uş&r ierului şi abia
dacă )e a%inge Ia vruri' Fi l&%uşi, chiar şi aceea 8şi )chimbă irea 8n ceea ce e)