Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECȚIE

Profesor: Enciu Adrian


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.2, Modelu
Clasa : a VI- a
Disciplina: RELIGIE
Subiectul lecției: FEMEIA CANANEANCĂ – STĂRUINȚA ÎN RUGĂCIUNE
Tipul lecției: MIXTĂ
Durata: 45 minute
Scopul lecției: Însușirea unor învățături creștine în vederea consolidării comportamentului moral-religios
Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1- să rezume cunoștințele referitoare la rugăciune
O2- să știe cum trebuie să se roage
O3- să identifice modele de rugăciune plăcută lui Dumnezeu
O4- să explice importanța rugăciunii pentru mântuirea omului
Strategia didactică:
1. Metode și procedee: conversația, povestirea, explicația, exercițiul, metoda activă KWL-Știu/Vreau să știu/Am învățat, meditația religioasă
2. Mijloace de învățământ: imagini cu minunea, harta Țării Sfinte, fișa de lucru
3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală și individuală
Bibliografia: 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura IBMBOR, București, 1982
2.Muha Camelia, Caiet de religie creștin-ortodoxă pentru clasa a VI-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2009
3.Pr. Zăgrean Ioan, Morala creștină, Editura IBMBOR, București, 1985
4.Pr. Prof. Sebastian Șebu, Prof. Monica Opriș, Prof. Dorin Opriș, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
5. Învățătura de credință creștin ortodoxă, Editura IBMBOR, București, 1992
6. Mit. Antonie Plămădeală, Tâlcuri noi la texte vechi, Editura IBMBOR, București, 1996
NR ETAPELE OB TI ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE MIJLOACE FORME DE EVALUARE
CR OP M ORGANIZARE
T
LECȚIEI P
PROFESORULUI ELEVULUI
1. Moment 1 Profesorul salută, rostește rugăciunea, notează Elevii salută, rostesc
organizatoric absențele și se pregătește pentru începerea lecției rugăcinea și se pregătesc
pentru lecție
Se verifică cunoștințele dobândite în lecția Elevii solicitați răspund: Conversaț Activitate Aprecieri
anterioară: -un elev povestește ia individuală verbale
7 Se solicită povestirea minunii Vindecării celor 10 minunea
leproși
2. Verificarea Se adresează următoarele întrebări: Conversaț
cunoștințelor -Ce învățături desprindem din această minune? -... să fim recunoscători ia
față de binefăcătorii noștri
-Cum trebuie să fie recunoștința noastră? -... izvorâtă din dragoste
și cel puțin pe măsura
-Care este cea mai mare rugăciune de mulțumire a binelui făcut
Bisericii? -... Sfânta Liturghie
-Față de cine ne arătăm mulțumirea în timpul ei? -...față de Dumnezeu
-De ce trebuie să fim recunoscători față de -...pentru tot ce ne dă în
Dumnezeu? viață:sănătate, reușite,etc Activitate Aprecieri
-Cum ne putem arăta recunoștința față de El? -... rugându-ne, individuală verbale
împlinindu-i poruncile, etc.
-Dar față de binefăcătorii noștri? -... mulțumindu-le,
ajutându-le, întorcându-le
binele făcut, etc.
Se verifică tema pentru acasă – Ex. 2 și 1de la Elevii solicitați prezintă Aprecieri
pagina 22 oral tema verbale
Pregătirea 1 Se precizează elevilor că modul cel mai bun de a-I Elevii ascultă cu atenție Explicația Activitate Aprecieri
pentru mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă este frontală verbale
3. receptarea prin rugăciune, care este și modul cel mai bun de a-I
noilor și cere lui Dumnezeu cele ce avem nevoie.
cunoștințe
4. Anunțarea 1 Se anunță și se notează pe tablă titlul noii Elevii notează titlul și Explicația Activitate
titlului și a lecții:Femeia canaaneancă - Stăruința în rugăciune trimiterea scripturistică în frontală
obiectivelor –Matei 15, 21-28 caiete
Se precizează obiectivele lecției
Se povestește minunea pe baza relatării din Elevii ascultă cu atenție Povestirea Sfânta Activitate
Evangelia după Matei cap 15, versetele 21-28 Scripură frontală
10

Pe parcursul povestirii se explică elevilor ce erau Explicația Harta


canaaniții, se indică pe hartă cetățile Tir și Sidon și Țării
simbolismul termenilor oile pierdute ale casei lui Sfinte
Israel și câine Dicționar
ul religios
Se cere elevilor să analizeze atitudinea Elevii răspund: Conversaț Textul
Comunicarea Mântuitorului -... Iisus o ignoră ia biblic
5. noilor
cunoștințe Profesorul completează răspunsurile prezentând Explicația
elevilor încercările la care a fost supusă femeia de
către Hristos ea fiind:
-ignorată chiar și la cererea apostolilor de a o
slobozi
-discriminată datorită originii sale ea neputând
beneficia de bunurile lui Dumnezeu
-umilită Conversaț Aprecieri
ia verbale
Se adresează elevilor întrebarea: Elevii răspund:
-Cum a reacționat femeia? -... insistă în continuare
cu credință și smerenie
Exercițiul
Se solicită elevilor ca având textul în față să Elevii identifică Textul
analizeze rugăciunea femeii canaaneence pentru rugăciunile femeii biblic
sesizarea stăruinței sale în rugăciunea către Hristos -...Miluiește-mă, Fiul lui
David
-Doamne, ajută-mă! Explicația
Se precizează că Hristos a făcut toate acestea Elevii ascultă cu atenție
pentru a o pune la încercare, la sfârșit împlinindu-i
cererea datorită rugăciunii sale stăruitoare arătând de
asemenea că este Mântuitorul tuturor oamenilor
rugăciunea sa devenind un model de rugăciune și
pentru noi
Se propune elevilor spre analiză câteva aspecte Elevii ascultă explicațiile
Metoda Fișa de Activitate
12 legate de rugăciune urmând Metoda activă KWL profesorului KWL lucru Individuală
Se împart fișele de lucru și se acordă 3-5 minute Știu/
O1 pentru rezolvare Elevii notează pe fișa de Vreau să
lucru ideile pe care le știu/ Am
Știu Vreau să știu Am învățat cunosc și cele pe care ar învățat
vrea să le cunoască despre
rugăciune Exercițiul
Se desenează tabelul de mai sus pe tablă
Se solicită elevilor să citească ceea ce au scris în Elevii citesc exercițiul Activitate
6. Fixarea primele două coloane frontală
cunoștințelor Se lămuresc întrebările din coloana a doua Elevii își completează
Se scriu în tabelul de pe tablă ideile acceptate de tabelul personal Aprecieri
toată clasa Elevii răspund: verbale
Se solicită elevilor să spună ce au învăța din -... să cerem lui Conversaț
O2 minune referitor la rugăciune Dumnezeu cu credință tot ia
ce avem nevoie
-...să ne rugăm pentru
aproapele nostru
-...să stăruim în rugăciune
4 Se cere elevilor să prezinte cazuri din Biblie sau din Elevii dau diferite exemple Conversaț Activitate Aprecieri
O3
7. Asocierea viața de zi cu zi când rugăciunea a fost ascultată ia frontală verbale
Se rezolvă în clasă exercițiul 3, pagina 25 Elevii rezolvă exercițiul Exercițiul Activitate
Se analizează citatele de la exercițiul 4 Meditația individuală
religioasă
Elevii dau diferite Conversaț Activitate Aprecieri
O4 5 Se adresează elevilor următoarele întrebări: răspunsuri ia frontală verbale
-De ce credeți că e important să ne rugăm?
-Vi s-a întâmplat să vă rugați și să nu vi se
Generalizarea împlinească rugăciunea? Elevii ascultă povestirea și
8.
-De ce credeți că s-a întâmplat asta? trag concluziile
Se povestește o întâmplare în care fiul îi cere tatălui -... nu primim deoarece Povestirea
niște fructe iar tatăl după ce îi dă din primele două Dumnezeu știe ce e bine
ultima dată nu îi dă pentru că erau otrăvitoare sau rău pentru noi
9. Aprecierea 2 Se fac aprecieri generale și individuale privind Elevii ascultă aprecierile Activitate
activității pregătirea elevilor pentru lecție și implicarea lor în profesorului frontală
elevilor predarea noilor cunoștințe
Se notează elevii care au participat la lecție
10 Precizarea și 1 Se precizează și explică tema pentru acasă Elevii notează tema în Explicația Activitate
explicarea Ex. 5, pagina 25 caiete frontală
temei Prezintă căi de dobândire a statorniciei în rugăciune
11 Încheierea 1 Se rostește rugăciunea și salutul Elevii rostesc rugăciunea și
salută

SCHIȚA TABLEI

Știu Vreau să știu Am învățat

Să cerem lui Dumnezeu cu credință tot ce avem nevoie


Să ne rugăm pentru aproapele nostru
Să stăruim în rugăciune