Sunteți pe pagina 1din 14

SER​VICII ​PSIHOEDUCAT​IO​NAL​E P

​ ENTRU ​COPIL​UL ​CU ​CES​:


Tipul ​de ​serviciu​/​intervenţie
Institutia r​ esponsabilă
Obiective
Data ​de ​începere
Perioada ​de ​acordare a
​ s
​ erviciului
sei

Oct​.​2018
ciclul ​primar
CSEI ​"​Maria ​Montessori​”​, ​Constanta
Persoana ​responsabilă
de ​acordare a

​ ate ​de ​contac​t​) P
serviciului ​(d ​ rof​. ​psihopedagogie ​specială ​Cadâr ​Emel ​Tel​.​0​723244985
Servicii ​educaţionale
Form​area ​abil​ităţilor de ​comunicare ​1​.D
​ ezvoltarea ​abi​lit​ ăţilor d
​ e ​re​cep​tare ​a
mesajului ​oral ​1​.​1 S ​ esizarea ​semnalelor ​din ​mediul ​apro​piat ​şi ​localizarea
surselor s​ onore 1 ​ .​ 2
​ A ​ scultarea ​şi ​înţelegerea m ​ esajelor o ​ rale s​ curte ​exprimate ​de
profesor 1 ​ ​.3
​ ​Utilizarea î​ n ​comunicare ​a ​modelelor d ​ e e​ xprimare ​non​-v​ erbală
​ imică,​ ​gesturi​ )​ 1
(m ​ ​.​4 D ​ ezvoltarea​ a ​ bilității d
​ ​e i​ mitare a
​ u​ nor a ​ ctivități​/ ​modele
acționale ​oferite ​de ​profesor ​(​imit​are/​ a​ lt​ er​ nare)​ 1​ .​ 5​ D
​ ezvoltarea ​abilității ​de ​a
comunica a ​ decvat ​î​n ​diverse ​contexte ​situaţionale 2 ​ ​.​Dezvoltarea ​abilităţilor ​de
comunicare ​orală ​2​.​1 ​Exersarea c​ apacității f​ o​no​-​art​iculatori​ i 2
​ .
​ 2
​ ​Pronu​ nț​area c​ lară ​și
corectă ​a ​sunetelor​, ​silabelor​, c
​ uvintelor ​2​.3​ ​Identificarea ​şi ​verbalizarea ​denum​irii
unor ​obiecte​, ​ființe​, ​lucruri ​familiare ​2​.4
​ U
​ tilizarea c​ orectă a
​ a​ numit​or f​ ormule d
​ e
exprimare ​orală ​şi ​de ​transmitere ​a ​unui ​mes​aj s ​ lu 3​ ​.​Imbogățirea ​şi ​activizarea
​ imp
​ bularului ​pr​in ​diferite ​forme ​ale ​limbajului v​ erbal ​şi ​nonverbal ​3​.​1 F
voca ​ amiliarizarea ​cu
un​itățile
​ ​lingvist​ i​ce​:
Tipul ​de ​serviciu​/​intervenţie
Institutia r​ esponsabilă
Obiective
Data d​ e î​ ncepere
Perioada d ​ e ​acordare a​ ​serviciului
Persoana responsabilă
​ cordare ​a
de a
serviciului ​(​date ​de ​contac​t​)
sunet\​ l​ iteră​, s​ ilabă​, c​ uvânt ​4​.​Dezvoltarea a ​ bilităţii d
​ e ​exprimare s​ crisă ​(​abilitatea
de s​ criere c​ orectă ​şi ​lizibilă d ​ e s​ ilabe,​ c​ uvinte,​ ​propoziții​, t​ exte ​scurte) ​4​.1​
Adoptarea ​poziției ​corecte ş​ i c​ omode ​la ​scris 4 ​ .2
​ F
​ amiliarizarea c​ u i​ nstrumentele d ​ e
scris
Citire​-​Sc​rie​re​-​Comunicare ​1​.​Formarea ş​ i ​exersa​rea ​abilităţii ​de ​receptare ​a
mesajului ​oral ​1​.​1​. ​Formarea ​şi ​dezvoltarea ​auzului ​fonematic ​1​.​2 ​Formarea ​şi
exersarea ​abilităţilor ​de ​preluare ​corectă a ​ m
​ odelu​lu​i ​în ​pronunțarea ​cuvintelor ​1​.​3
Perceperea c​ orectă ​a e ​ xprimăr​ii o
​ rale î​ n c​ omunicarea ​verbală ş​ i n ​ .​ ​4
​ onverbală 1
Familiarizarea ​cu ​u​nitățil​e l​ ingvistice ​2.​ F​ or​ marea ​şi ​exersarea a ​ bilității ​de
exprimare ​orală ​şi ​de ​comunicare i​ nde​p​endent ​2​.​1 F ​ ormarea ​abilitătilor ​prelexice ​şi
​ bilități ​de o
pregrafice:​ a ​ bservare​, ​discriminare​, i​ dentificare,​ o​ perare​, ​percepere ​a
relațiilor ​spaţiale ​! ​2​.​2 ​Formare​a ​şi ​d​ezvoltarea ​abilităţilor ​de
orientare-​ ​organizare-​ ​structurare ​spațială ​în ​spațiu ​restrâns ​(​pagină ​caiet​) ​2​.​3
Formarea ş​ i e ​ xersarea ​vocabularului ​specific ​mediului ​ambian ​3​.​Formarea ​şi
exersar​ea ​abilităţii ​de r​ eceptare a​ ​mesa​ju​ lui ​scris ​(​abi​li​tat​ea ​de ​citire ​corectă​, ​în r​ ​itm
pr​opriu​, ​a c ​ uvinte ​ lor​, ​p​ropoziţiilor ş​ i ​textelor ​scurte)​ ​3​.​1 ​In​iţiere​a î​ n ​actul
lexic​, u
​ nități ​l​ing​vistice
Tipul ​de ​se​rviciu​/i​ ntervenţie
Institutia r​ esponsabilă
Obiective
​ e î​ ncepere
Data d
Perioada ​de ​acordare ​a ​serviciului
Persoana r​ esponsabilă
​ cordare a
de a ​
serviciului ​(d
​ ate d
​ e ​contact)​
3​.2
​ I​ nvățarea ​s​un​etelor ş​ i a
​ ​literelor a
​ lfabe​tului 4
​ .​ ​Formarea ​şi ​exersar​ea a
​ bilităţii ​de
exprimare ​scrisă (​ ​abilitatea d
​ e s​ criere ​corectă ş​ i l​ iz
​ ​ibilă d
​ e s​ ilab​ e,​ c​ uvinte,​
propoziţii​,​texte s​ curte​) ​4.​ 1​ I​ nvăța​rea ​elementelor ​grafice ​4​.​2
Î​ nsu​şir​ ea a
​ ctului
grafic ​– ​literele ​de ​mână ​şi ​de ​tipar
Elemente ​de ​mat​e​mat​ică ​aplicată ​1​.​Explorarea s​ enzorială ​a ​l​umii ​încon​jur​ ătoare ​prin
​ e tip ​matematic ​1​.​1​. E
acţ​ iuni d ​ xplorarea ​multisenzorială ​a ​mediului​ ​înconjurător ​1​.​2
Manipularea ​obiectelor ​şi ​ordonarea ​după ​anumite ​crite​rii ​2​. ​Formarea
​ uport a
capacităților​/​abilităţilor ​de î​ nţel​egere ​a ​modificărilor ​cantitative ​ca s ​ l
formarii ​deprinderilor ​de ​tip ​matematic ​2.​ ​1​. C
​ onstruire ​de ​mulțimi î​ n p
​ lan
obiectual ​şi ​imagistic ​2​.​2​.​Compararea ​mu​lți​milor ​de ​obiecte ​și s
​ esizarea
schimbărilor c​ antitative p
​ rin c​ reştere ​şi d
​ escreștere ​2​.​3​. ​Stab​ilirea ​core​s​pond​enţei
mulțime ​obiec​tuală i​ ​magine-​ ​simbol ​(​număr​-c​ ifră​) 2
​ ​.​4​. ​Citirea ş​ i s​ crierea s​ imbolurilor
​ eo
matematice ​elementare ​3​. ​Formarea ​şi ​dezvoltarea ​mecanismelor d ​ perare
acțională ​şi d
​ e r​ ezolvare ​a p
​ roblemelor s
​ imple ​3.​ 1​ ​Identificarea ​poz​iție​ i s​ pațiale
a ​obiectelor ​3​.2
​ ​Perceperea s​ uccesiunii e
​ venimentelor, a
​ vând
Tipul ​de ​s​erviciu​/​intervenţie
Institutia r​ esponsabilă
Obiective
Data d​ e î​ ncepere
Perioada d ​ ea
​ cordare ​a s
​ erviciului
Persoana r​ esponsabilă
​ cordare a
de a ​
serviciului (​ d
​ ate ​de ​contact)​
drept ​criteriu r​ epere o
​ bie​cti​ve a ​ le r​ egimului ​de v​ iață ​3​.3
​ F
​ ormarea ​al​ gorit​milor
euristici ​elementari 3 ​ ormarea ​noţiunilor ​matematice ​elemen​ ta​re​, ​bazate ​pe
​ ​.​4 F
acţiuni ​obiectuale​, î​ nsoțite d
​ e l​ imbaj
Educ​aţie ​senzori​ală​, ​motor​i​e ​şi ​psihom​otrică ​1​. ​Cunoaşterea ​elementelor ​şi
fenomenelor l​ umii ​în​conj​urătoare p ​ rin
​ ​intermediul a ​ cţ​ i​unilor d ​ ee ​ xplorare
senzorială 1 ​ ​.​1 I​ dentificarea ​ş​i m ​ anifestarea ​unor ​reac​ţii ​adecvate ​la ​stim​uli
​ in
senzoriali d ​ ​m​ediul î​ nconj​ ur​ ător 1 ​ ​.2 E
​ xperimentarea ​şi​ c​ unoaşterea ​senza​țiil​or
propriului c​ orp 1 ​ .​ 3
​ E
​ xplor​area ​multi​senzorială a ​ ​mediul ​înc​ onjură ​ tor ​1.
​ ​4
Formarea ​şi ​de ​ zvoltarea s​ tructurilor​ p ​ ercep​ ti​v​-​motrice d ​ e b​ a​ză ​(c​ ulo​ are-​ ​formă
mărime o ​ r​ie
​ ntare,​ ​organizare ​ ​şi ​structurare ​spatio-​ ​tempor​ală)​
2​. F​ ormarea ​ş​i ​exersarea ​coordonăr​ii p​ sihomotrice ​2​.​1 F ​ ormarea ​- ​exersarea
coordonării ​bima​nuale 2 ​ ​.2
​ F
​ ormarea ​şi ​exersarea c​ oordo​nării ​ocu​l​o m ​ otor​i 2​ ​.​3
Formarea ​şi e ​ ​x​ersarea ​coordonării ​auditiv ​motor​ii ​3​. ​For​ marea ​şi
d​ezvoltarea ​u​nor ​comportamente ​adaptative
​ ​în r​ elaţia ​cu ​mediul î​ nconju​ rător
(​natural şi ​social)​
Tipul ​de ​se​rvic​iu​/​i​ntervenţie
Institutia r​ esponsabilă
Obiective
​ e î​ ncepere
Data d
​ ea
Perioada d ​ cordare a
​ ​serviciului
Persoana r​ esponsabilă
​ cordare ​a
de a
​ ate ​de ​contact)​
serviciului (​ d
3​.1 ​ embrul s​ uperior ş
​ ​Identificarea ​lateral​ității ​-m ​ i ​inferior d
​ ominant ​şi ​orientarea
stânga/​ d ​ reapta ​3​.​2 E ​ xersarea ş​ i f​ ixarea u
​ no
​ r c​ omportamente s​ imple d ​ e î​ ngrijire a ​
propriului ​corp -​ ​îmbrăcat/​ d ​ âncat ​etc ​3​.​3 ​Respectarea r​ egu​lil​ or ​de
​ ezbrăcat​, ​spălat​, m ​
​ olectivă ​şi ​a s
​ roprie​, c
igienă p ​ pa​ți​ului ​de l​ ocuit 4
​ ​. E
​ xersarea
​ ct​ ivit​ ăţi ​de t​ ip i​ ntegrativ ​4.​ ​1
comportamentelor ​şi ​atitudinilor f​ ormate ​în a
Identificarea ​propriilor ​trăsături ​fizice p
​ ri​ n ​comparație ​cu ​persoanele ​din
jur ​4​.​2 ​Cunoaşterea ​pericolelor​(​accidente ​rutiere​, ​obiecte ​contondente​, s​ urse ​de
elect​ ro​cutare e ​ tc)​ ​din m
​ e​diul ​înconjurător​ ​şi ​formarea d ​ e c​ onduite ​preventive
Cunoaşt​erea ş​ i i​ giena c​ orpului u ​ man ​1.​ C ​ unoaste
​ rea p ​ ropriului ​corp ​p​rin
intermed​iul ​actiu​nilo ​ rd ​ e ​explorare s ​ e​ nzoriala ​1​.​1​. I​ dentificarea ​şi ​manifestarea
unor r​ eacţii ​adecvate la ​stimulii s ​ enzoriali ​din ​mediul ​inconju​r​ator
1​.​2 C
​ unoaşterea s​ enzațiilor ​prop​riului ​co ​ rp 2 ​ .​ ​Formarea c​ apacitatii d ​ e ​intelegere ​a
transformarilor ​care ​au ​loc i​ n ​propriul c ​ orp 2 ​ ​.​1 ​Cunoaşterea ​şi ​denu​mir​ ea
părțil​or ​cor​pului ​2​.​2 ​Dezvol​tar​ ea u ​ nor ​condui​te ​raportate ​la ​propriile ​trebuințe
(​primare​) 3 ​ .​ F
​ ormarea u ​ nor c ​ omportamente a ​ daptative​ i​ n r​ elatia c ​ um ​ e​diul
inconju ​ rator ​(​natura​l s​ i ​social​ ​) 3​ .​ 1​ I​ dentificarea l​ ateralităţii, dominanta l​ aterală
Tipul ​de ​serviciu​/i​ ntervenţie
Institutia r​ esponsabilă
Obiective
Data ​de ​începere
​ ​serviciului
Perioada ​de ​acordare a
Persoana r​ esponsabilă
de ​acordare ​a
​ ate d
serviciului ​(d ​ e c​ ontact)​
-

şi ​orientarea ​stânga​-d ​ reapta 3 ​ ​.2


​ E
​ xersarea ş​ i f​ ixarea ​unor c​ omportamente
simple ​de î​ ngrijire ​a p
​ ropri​ ului c​ orp ​(îmbrăcat​, d​ ezbrăcat​, ​spălat​, ​mâncat​.​.​.)​ ​3.​ ​3
Respectarea r​ egul​ ilor ​d​e i​ gienă ​proprie​, ​colectivă ​şi ​a ​spaţiului ​de ​locuit ​4.​ ​Exersarea
comportamentelor ​si ​atitudinilor ​formate i​ n ​activitati ​de t​ ip i​ ntegrativ ​4​.​1
Identificarea ​pr​opriilor tr​ ăsături ​fizice ​prin c​ omparație c​ u p ​ ers​oanel​e ​din ​jur 4​ .​ 2​
​ oci​v​e,​ ​focul,​ ​accidente​) ​şi ​formarea d
Cunoaşterea ​pericolelor​( ​substanțe n ​ e
conduite ​preventive
Educatie f​ izică ​și ​activităţi s​ portive ​1​.​Intărirea s​ ănătăţii ş​ i d ​ ezv​ol​tarea
armonioasă ​a ​corpulu​i 1 ​ .​ 1
​ .​ S
​ timularea s​ enzo​ rio-​ m ​ o
​ torie a ​ c​ opilului 1
​ .​ 2
​ D​ ezvoltarea
fizică ​armon​ io​ as​ ​ă ş​ i a ​ nei ţ​ inute ​corecte 2
​ u ​ ​. ​Formarea ş ​ i ​dezvoltarea
componentelor p​ sihomot​ricității ​2​.​1 F ​ ormarea ​schemei c​ orpora​ le ​și a​
lateralitătii ​2​.​2 ​Formarea ​cond​ui​telor ​perceptiv​-​motrice d​ e ​bază ​(​culoare​, ​formă​,
mărime)​ ​; ​2​.3​ ​Formarea ş​ i ​dezvoltarea o ​ rientării​, o ​ rganizării ​şi ​structurării
spatio​-​temporale ​3​. ​Dezvoltarea ​motricității g
​ enerale ​3​.1​ E
​ ducarea ​şi
reeducarea ​mersului​ ​3​.​2 E ​ lergăr​ii ​3​.​3 F
​ ducarea ş​ i r​ eeducarea a ​ ormarea ş​ i
dezvoltarea ​deprinderii d
​ e ​săritură
Tipul ​de ​s​erviciu​/​intervenţie
Institutia r​ esponsabilă
Obiective
​ e î​ ncepere
Data d
Perioada ​de a
​ cordare a​ s
​ erviciului
Persoana r​ esponsabilă
​ cordare ​a
de a
serviciului ​(​date d
​ e c​ ontact)​
3​.4
​ F
​ ormarea ş​ i ​dezvoltarea ​deprinderii ​de ​prindere ​şi ​aruncare ​4.​
Perfec​ţi​onarea ​deprinderilor m ​ otrice ​de b​ ază ​şi u​ tilit​ ar ​ap​ li​cative ​4.​ 1
​ ​Educarea
echilibrul​ui ​4​.2​ F ​ ormarea d ​ eprinderii ​de t​ ârâre 4​ ​.​3 ​Forma​rea ​deprinderii d​ e
cățărare​/​escaladare ​4.​ ​4 ​Formarea ​deprinderii ​de ​ridicare ​şi ​transport ​de ​greutăți ​5.​
Educarea ş​ i d ​ ezvoltarea c​ alităților ​motrice ​5.​ ​1 ​Dezvoltarea ​vitezei ​5.​ 2 ​ Dezvoltarea
îndemânării ​5​.​3 ​Dezvoltarea ​forțe​i ​5​.​4 ​Dezvo​lta​rea ​rezistenţei
Educ ​ atie ​pl​ asti​ că ​1​. ​Explorarea ​senzorială ​a ​lumii î​ nco​nju​rătoare ​şi d ​ ezvoltarea
structur​ilor ​şi ​conduitelor p ​ erceptiv-​ m
​ otrice î​ n ​vederea ​exprimării a ​ rtisticel.​ 1

Explorarea ​polisenzorială a ​ r​ ealită​ții ​înconj​ urătoare ​1​.2 ​ ​Identificarea f​ ormelor,​ ​mărimilor​,
text​ urilor​, ​culorilor​, g​ us​tur​ ilor,​ mirosurilor ​1​.​3 O ​ rientarea ​şi o ​ rganizarea ​spațială
(​direcţie​, ​pozi​ție​) 1 ​ ​.​4 P
​ regătirea ​grafo​-​m​otr​ ică g ​ enerală ​1.​ 5​ P ​ regătirea
perceptiv-​ ​motr​ică 2 ​ ​. ​Cunoaşterea ​şi ​utilizarea ​materialelor​, ​a ​instru​men​telor ​de
lucru ​şi ​a ​unor ​te​hnici ​sp​ecifi​ce ​artelor ​plastice ​2.​ 1
​ ​Manipularea ​şi ​identificarea
instrumentelor ​şi ​materialelor u
​ tilizate î​ n ​activitățile a
​ rtistice
Tipul ​de ​servi​ciu​/​in​tervenţie
Institutia r​ esponsabilă
Obiective
​ e î​ ncepere
Data d
Perioada ​de a ​ cordare a​ s​ erviciului
Persoana r​ esponsabilă
​ cordare ​a
de a
serviciului ​(d
​ ate ​de ​conta​ct)​
2​.​2 ​Formarea g
​ estur​il​or p
​ lastice î​ n ​scopul ​îns​ uş​irii ​un​or ​tehnici ​de ​lucru ​şi a

unor ​elemente ​ale ​limbajului p
​ lastic ​2​.​3.​ R
​ ealizarea ​unor l​ ucrări a
​ rtist​ i​ce ​libere
sau p ​ e o​ t​ emă d​ ată,​ u​ tilizând ​diverse m​ ateriale 3 ​ ​. ​Realizarea ​unor ​activită​ți
arti​stice ​şi ​concretizarea ​lor ​în ​plan ​comunicaționa​l ​3​.​1 S ​ timularea ​exprimăr​i​i ​libere
prin i​ ntermediul l​ imbajului ​3.​ ​2​. R ​ ealizarea ​unor c​ ompoz​iții b ​ azate ​pe ​reprezentări
geometrice ​ca ​suport ​comunic​ ațio ​ nal ​3​.3
​ ​. R
​ ealizarea ​unor c​ ompoziţii ​colective ​pe
o t​ emă ​dată
​ .​
​ anuală 1
Abilitare m ​ ​ormarea
F ​ ş​ i e ​ x
​ ​ersare​ ​a ​abilităților ​psihomotrice
​ cţiunilor ​d​e e
generale ​prin ​intermed​iul a ​ xplorare s​ enzorială a ​ m​ ediu​lui
înco​ nju ​ rător
1​.​1​. E
​ xplorarea ​polisenzorială a ​ ​med​ iului ​înconjurător ​1.​ ​2 ​Formare​a ş ​ i
d​ezvoltarea ​st​ ructurilor p ​ erceptiv-​ ​motrice d ​ e ​bază ​1.​ ​3 F​ ​ormarea ​şi ​exersarea
gesturilor ​manuale f​ undamen​ tale ​ ş​ i a​ c​ oordon​ ării ​motrice ​! 2​ ​. ​Cunoaşterea ​ş​i
utiliz​ area u​ ​nor ​tehnic​i ​de ​ u
​ ​lucru c ​ d ​ iver​s​e ​m​ateriale ​şi​ ​instrumente d ​ e
​ l​ ucru
2​.​1 ​Identificarea ​instrumentelor ​specifice p​ r​ elucrării m ​ aterialelor 2 ​ ​.2

Ident​ if​icarea m ​ aterialelor ​de l​ ucru ​utilizate
Tipul ​de ​serviciu​/​intervenție
Institutia r​ esponsabilă
Obiective
Data ​de î​ ncepere
Perioada ​de ​acordare ​a ​serviciului
Persoana r​ esponsabilă
de ​acordare ​a
serviciului ​(d
​ ate ​de ​contact)​
​ ractică ​2​.​3 ​Formarea ​comportamentului ​de m
​ ctivi​ tat​ea p
în a ​ anipulare ​a o
​ biectelor p
​ ri​ n
​ ​.​4 ​Exersarea ​teh​ nicil​ or ​de ​luc​ru
joc 2 ​ ​utilizate î​ n ​activitățile ​de a ​ a​ nuală ​3​.
​ bilitare m
Realizarea ​şi ​aprecierea u ​ nor ​produse s​ imple ş​ i u​ tile 3 ​ ​.1
​ ​Învățarea
etapelor-​ o
​ p​eraţii​lor ​de r​ ealizare ​a ​unor p​ roduse s​ imple 3 ​ ​.2
​ R ​ e​ alizarea ​de
produse ​simple​, ​utilizând ​tehnicile ​învățate ​3​.3 ​ A ​ nalizarea ​ ,​ d ​ e​ scrierea ​
și ​aprecierea ​produsului f​ init
4.​ ​Formarea ​şi e ​ xersarea ​gesturilor social​-u ​ tile ş​ i a​ ​deprinderilor a​ daptative l​ a
viaţa ​cotidiană 4 ​ ​.​1 F
​ ormarea ş​ i d
​ ezvolterea ​deprinderilor ​de ​igienă c​ orpor​ală ​4.​ ​2
Formarea ş​ i d
​ ezvoltarea ​deprinderilor d ​ estimentară ​şi ​a ​încălțămintei​ ​4​.​3
​ e ​igienă v
​ eprinderi ​de ​igienă
Formarea ​şi ​dezvoltarea ​unor d ​ limentară ​și
a
gospodăre​şti ​4​.4​ ​ ezvoltarea ​deprinderilor ​de ​igienizare ​a s
​ ormarea ş​ i d
F ​ p​at​iului
de l​ ocuit​(​sala d ​ e ​clasă)​ 4
​ ​.5
​ F
​ ormarea ş​ i ​exersarea d ​ eprinderilor ​simple d ​ e
îngri​jir​ e a
​ p ​ lantelor ​şi ​animalelor
​ pli​carea u
Religie A ​ nor ​norme ​de c​ omportament ​specific ​moralei r​ eligioase​, î​ n ​di​ferite
contexte d ​ in ​me​diul f​ amiliar,​ ​în a
​ e v​ iață ​Colaborarea ​cu c​ o​piii​ ​și c​ u ​adu​lții d ​ cord ​cu
valorile r​ eligioase E ​ xplorarea ​activă a ​ ​unor e ​ lemente ​din ​viața d ​ e ​zi
Tipul ​de ​ser​viciu​/​intervenţie
Institutia r​ esponsabilă
Obiective
​ e ​începere
Data d
Perioada d ​ e ​acordare a
​ s​ erviciului
Persoana r​ esponsabilă
​ cordare ​a
de a
serviciului (​ d​ ate d​ e c​ ontac​ t)​
cu z​ i​, d
​ ​in p
​ erspectiva p
​ ropriei c​ redinte F
​ ormularea u
​ nor reg​ul​i ​de ​comport​ am
​ ent ​m​oral
creștin, c​ u ​ajutorul p
​ rofesorului​, ​pentru d ​ iferite c​ ontexte d
​ e v​ iață
familiare​. ​Exersarea u ​ n
​ or​ r​ oluri ​în c​ adrul g​ rupurilor d​ ea
​ partenenţă;​
Servicii ​de ​asistenţă ​psihopedagogică ​prin
cad​rul ​didactic ​itinerant ​şi ​de s
​ prijin
Oct​.​2​0​18
ciclul ​primar
CSEI ​“​Maria ​Montessori​"​, ​Constanta
Prof​. ​diriginte ​Cadâr ​Emel ​Tel​:​0723244985
S​e​rvicii ​de ​consiliere ​şi
orientare ​şcolară
1​. O
​ rganizarea ş​ i e ​ ducarea ​colectivului ​de ​elevi​ 1 ​ .​ 1
​ ​. ​Cun​oasterea s​ i o
​ rganizarea
colec​ tiv​ ului ​de ​elevi 1
​ ​.​2.​ ​Pre​luc​rarea s​ i r​ espectarea r​ egulamentu​lui ​clasei s​ i a ​ .​ 3
​ l ​scoli​ i 1 ​ ​.
Formarea ​si ​educarea ​depr​ind ​ erilor ​de i​ nteractiune s​ ociala i​ n ​cadrul ​grupurilor d ​ e
apartenenta 2​ .​ ​Dezv​ ol​tarea c​ apacităţii ​de ​valor​izare m ​ aximă ​a p ​ oten ​ ţialu​lui ​elevilor
2​.1
​ F
​ ormarea s​ i e
​ ducarea ​capacitatii d ​ ea ​ utocunoastere ​si a ​ ​cunoasteri​ i ​c​elorlalti ​2.​ ​2
Formarea u ​ nor ​priceperi,​ ​de​ prind
​ eri d
​ em
​ unca ​adecvate p ​ .​
​ osibi​ litatilor l​ or 3
Cunoaşterea ​și ​respectarea v ​ alorilor f​ undamental​e a​ le ​societății ​democra​ ti​ce
3.​ ​1 ​Cunoasterea d
​ repturilor c​ o​pilului ​3​.​2 ​Cunoasterea ​si ​respectarea
regulamentelor,​ l​ egilor ​si ​ins​titutiil​or s​ ta​tului 3​ ​.​3 C
​ unoasterea s​ imbolurilor t​ ari​i ​si ​a
​ le 3
​ ationa
identitatii n ​ .​ ​4 ​Educarea i​ n ​spiritul r​ espectului f​ ata ​de
Tipul ​de s​ ​erviciu​/i​ ntervenţie
Institutia ​responsabilă
Obiective
​ e ​începere
Data d
​ e ​acordare a
Perioada d ​ s
​ erviciului
Persoana r​ esponsabilă
​ cordare ​a
de a
serviciului (​ ​date d​ e ​contact)​
munc​ a ​de ​calitate 3 ​ ​.​5 ​Educarea ​pentru ​petrecerea ​in m ​ od ​placut ​si ​util a​
tim​pul​ui l​ iber 3
​ ​.​6 E
​ ducarea u ​ nor ​trasaturi​ ​de ​caracter 3 ​ .​ 7
​ ​Pregatirea ​pentru ​viata ​de
familie 4 ​ ​. C​ unoaşterea ​şi r​ espectare ​ a r​ egulilor ​privind s ​ ecuritatea p
​ ersonală ​4.​ 1 ​
Cunoasterea s​ i r​ espectarea ​normelor ​de ​igiena p ​ ersonala s​ i c​ olectiva 4​ ​.​2
Cunoasterea ​pericolelor ​substantelor n ​ ociv​ ​e,​ ​focul,​ ​accidente​) ​si ​formarea d ​ e c​ onduite
preventive ​4.​ ​3 C ​ unoaşterea ş​ i r​ espectarea ​regulilor ​de c​ irculație ​rutieră ​4.​ 4 ​
Formarea ​comportamentelor ​de a
​ parare i​ n ​caz ​de c​ atastrofe ​naturale (​ ​incendii​,
cutremure,​ ​inundat​ ii​) 4 ​ ​.5
​ F
​ ormarea ​şi ​dezvoltarea u ​ nor c​ omportamente p​ r​ eventive
față ​de ​factorii ​de ​risc ​care ​conduc l​ a ​delicvenţa ​juvenilă​: ​agresivi​ tate,​ v​ i​olență,​ ​abuz​,
fu​ r
​ t​, d
​ evianţă​, t​ rafic d ​ e fiinţe ​etc.​
Oct​.​2018 ​| ​ciclul ​primar
CSEI ​“​Maria ​Montessori​"​, ​Constanta
1​.​Formarea ​si ​dezvoltarea ​capacitatii d
​ e ​clasificare ​a ​obiectelor ​dupa ​criterii
simple​. ​2​.​Formarea ​structurilor ​perceptiv​-​motrice ​de ​culoare​, ​forma​,
marime​, ​orientare ​spatiala​. ​3 ​.​Exersarea ​mobilitatii ​aparatului ​fono
articulator​.
Prof​. ​logoped ​Stancu ​Maria ​Mirabela ​Tel​:​07210688​0​7
Servicii ​de ​terapie
logopedică​/​terapia ​tulburărilor ​de ​limbaj
4​.​Dezvoltarea ​auzului ​fonematic ​(​educarea ​si
Tipul ​de ​serviciu​/​intervenţie
Institutia ​responsabilă
Obiective
Data ​de ​începere
Perioada d ​ e ​acordare ​a ​serviciului
Persoana r​ esponsabilă
de ​acordare a

serviciului ​(d
​ ate ​de c​ ontact)​
exersarea ​auzului ​fonematic​)​. ​5 ​.​Pronuntarea ​corecta ​a ​sunetelor​,
silabelor​, ​cuvintelor​. ​6​.​Formarea ​si ​exersarea ​elementelor ​pregrafice​.
Oct​.​2018
ciclul ​primar
CSEI ​"​Maria ​Montessori​”​, ​Constanta
Prof​. ​educator ​Pană ​Eugenia P ​ aula ​Tel​: ​0766340845
Servicii ​de ​terapie
educ​aţion​ală​*
Terapie ​ocupationala ​Formare​a ​şi ​dezvoltarea ​psihomotricității​: ​schema ​corporala
si l​ atera​lit​ ate;​ s​ tructu​ ri ​perceptiv​-​motric​e d ​ e ​baza ( ​ ​culoare,​ f​ orma​, m ​ arime​)​.
Formarea ş ​ i e​xersarea ​gesturi​ lo​r ​manuale f​ undamentale ​şi ​a c​ oordonăr​ii m ​ ​otrice​.
Formarea ​autonomiei p ​ ersonale F ​ ormarea ​şi ​de​ zvoltarea ​u​nor d ​ e​ prinderi d ​ e
igienă ​alimentară.​ F ​ ormarea ​și d ​ ezvoltarea d ​ eprinderilor d ​ e i​ gienă s​ anitară.​
Dezvoltarea capacitatii ​de o ​ rientare​, ​organizare s​ i s​ tructurare s​ patiala.​ L​ udoterapie
Formarea ş​ i d ​ ezvol​ ta​rea ​unor c​ onduite m ​ otrice ​generale.​ F ​ ormarea s​ i dezvol​ tarea
ps​ ihomotricitatii​ :​ ​-c​ oordonare o ​ culo-​ m ​ chema ​corporala s​ i l​ ater​alitate
​ otorie -​ s
-​conduite ​perceptiv ​motrice d ​ e ​baza (​ c​ uloare​, f​ orma,​ ​marime)​ -​ o
​ rientare,​ o
​ rganizare,​
structurare s​ ​patio t​ emporala.​ ​Exersarea ​și ​va​lorific ​ area ​condu​ i​telor ​manuale p​ rin
realizare​a ​de p​ roduse ​ i
​ n c​ adrul u
​ nor
Tipul ​de ​serviciu​/​i​ntervenţie
Institutia ​responsabilă
Obiective
Data de ​începere
​ ​serviciului
​ e ​acordare a
Perioada d
Persoana r​ esponsabilă
de ​acordare ​a
serviciului ​(d
​ ate ​de c​ ontact)​
activități o
​ rganizate​. ​S​oc​ ializare R ​ ecunoaşterea ​proprie​ i i​ dentităț​i​, p ​ ri​ n r​ aportare l​ a
mediul ​în c​ are ​trăieşte.​ O​ rientarea s ​ pațio-​ t​ emporală î​ n m ​ ediul f​ amil​ ial​, ​şcolar​.
Initierea ​si ​stabilirea d ​ e r​ elatii ​cu ​cei d
​ in j​ ur​, ​utilizand ​diverse f​ orme d​ e c​ omu​ nicar​ e.​
Participarea ​ l​ a s​ ​ituatii ​de​ ​comunicare s​ i r​ elationare ​sociala​. ​Stimular​ e ​cognitivă
Explorarea ​polisenzoriala a
​ o
​ biectelor ​ in m
​ d ​ propiat.​ F
​ ediul a ​ ormarea ​si
dezvoltarea ​psihomotricitatii​: -​ c​ oordonare ​oculo​-​motorie ​-​schema c​ orporala
si ​lateralitate -​ s​ chema ​corporala​ s​ i l​ ateralit​ate -​ ​conduite p ​ erceptiv-​ m​ otrice ​de ​baz
​ a
(​culoare,​ ​forma,​ ​marime)​ S​ timularea d​ ezvoltări​ i i​ nt​ elec​ tu​ ale p​ rin e​ xersarea ş​ i
dezvoltarea ​proceselor p ​ sihice​.
S​ervi​cii ​de ​kinetoterapie​*
CSEI ​“​Maria ​Montessori​”​, ​Constanta
Transport ​asigurat ​de ​D.​ ​G​.​A​.​S​.​P​.​C​.
ciclul ​primar
Asigurare ​transport ​la ​unitatea ​de ​învăţămâ​nt ​Măsuri ​de ​sprijin ​pentru
educaţia
incluzivă ​*​*
Responsabil de ​caz ​servicii p
​ sihoeducaţionale​,
Prof​. ​Cadâr ​Emel
*​Doar ​în ​cazul ​elevilor ​înscrişi ​în ​unități ​de î​ nvăţământ ​special ​*​*​Doar ​în ​cazul ​elevilor ​înscrişi ​în
unități ​de ​învățământ ​de ​masă
pentru ​Educ
cati​e ​I​nch
Cent​rul
Centru​ l ​Șco​ lar ​pentru E
​ ducație I​ nclu​zivă "​ ​Maria ​Montesso​ ri​" C​ onstanta
Loc​. ​Constanţa​, ​St​r​. ​Nicolae ​Măndoi ​nr​. 1 ​ 5​, ​cod ​postal ​900227 ​Telefon​: ​0241691731​, ​Fax: ​0341440473
E​-​mail​: ​scsp2cta​@y ​ ahoo​.​com
Web​-​site​: ​www​.​cseimontessori​.​eu
„​Maria ​Montess​ori"​
Constan​ț​a
Nr252845 ​/ ​13​.​1​.​2018
SISTENT​A ​ED
UASE ​ȘI ​ASI​S
Avizat​,
TAEDU​C​ATIO​NA
DirectSAN​T
VIN
W​O S​$

Aprobat​, ​în
ș​ edinț​a ​Comisi​ei ​de ​Orient​are ​Școlară ​și
Profesională
S​colară ​şi ​din ​ ​8
​data ​14​.​12​.​2​01
Profesională
DIN​NW

Numele ​şi ​prenumele ​ljubernea ​Roxana


Q​UL ​WJD​E​T
ONSTANT​A
ONALA ​C​O​N​S
Semnătura​,
​ ​E​DY
L​UL

MAN
​ OM
•R ​ ANIA
DU​CAT​!

PLAN ​DE ​SE​RVICII ​IND​I​VIDUALIZ​AT
P​ENT​RU ​C​OPIII ​CU ​CERINȚE EDUCA​ȚIONALE ​SPE​CIALE ​(​cf​.
AnexeiNr​. ​15 ​la ​M​etodologia ​pentru ​evaluarea ş​ i i​ ntervenţia i​ ntegrată î​ n v​ ederea ​încadrării ​copiilor cu ​dizabilități ​în
grad de ​handicap,​ a ​ o
​ rientării ş​ colare ş​ i p
​ rofesionale a
​ c​ opiilor c​ u c​ erinţe e
​ ducaţionale s​ peciale​, p
​ recum ​şi ​în
vederea ​abilitării ş​ i r​ eabilitării c​ opiilor ​cu d
​ izabilităţi ş​ i​/s​ au c​ erinje e
​ ducafionale s​ peciale​, ​aprobată
prinOrdinul ​comun ​al ​MMFPSPV​/​MS​/​MENCS n ​ r​. ​1985​/​1305​/​5805​/​2016​)
Numele ​şi ​prenumele ​copilului​/​elevului​: ​BRYUHANOVA ​NINA ​Mama​:
B​RYUHUNOVA ​YELE​NA ​Tata​: ​B​RYUHANOVA ​SERGEY ​Reprezentantul
legal ​al ​copilului​: ​B​RY​UHUNOV​A ​YEL​ENA ​Data ​naşterii​: ​20​.​06​.​2006​; ​CNP​:
8​0​60620013001 ​Domiciliul​: ​LOC.​ M
​ AN
​ ​GALIA,​ J
​ UD.​ C ​ ​STANȚ​; U
​ ON ​ nitatea ​de
​ COLAR P
învățământ ​la ​care ​este ​înscris​: ​CENTRUL S ​ ENT
​ RU
EDUCATIE I​ NCL​UZIVA "​ M
​ ARIA M
​ ONTESSORI”​ ​, ​CO
​ NSTANTA ​Certificat
de ​orientare ​şcolară ​şi ​profesională ​nr​. ​S ​3726 ​din ​2​8.​ 0
​ 7.​ 2
​ ​017
​ ​emis ​de ​C​.​J​.R
​ ​.A
​ ​.​E​.
CONST ​ TA ​Data ​realizar​ii​/​revizuirii ​planului ​de ​servicii ​individualizat​:
​ AN
octombrie ​2018 ​Responsabilul ​de ​caz ​servicii ​educaționale​: ​p​rof​.
Cadâr ​Emel
Drepturi​/​Beneficii ​de ​asistenţă ​socială ​pentru ​copiii ​cu ​CES ​(​prevăzute ​de ​Legea ​nr​.
1​/​2011​, ​cu ​modificările ​şi ​completările ​ulterioare​)​: ​Copiii ​şi ​tinerii ​cu ​cerinţe
educaţionale ​speciale​, ​şcolarizaţi ​în ​unităţile ​de ​învăţământ ​special ​sau ​de ​masă​,
inclusiv ​cei ​şcolarizați ​în a
​ lt ​județ ​decât ​cel ​de ​domiciliu​, ​beneficiază ​de ​asistenţă
socială ​constând ​în ​asigurarea ​alocației ​zilnice ​de ​hrană​, ​a r​ echizitelor ​şcolare​, ​a
cazarmamentului​, ​a ​îmbrăcămintei ​şi ​a ​încălțămintei ​în ​cuantum ​egal ​cu ​cel
pentru ​copiii ​aflați ​în ​sistemul ​de ​protecție ​a ​copilului​, ​precum ​şi ​de
găzduire ​gratuită ​în ​internate ​sau ​centrele ​de ​asistare ​pentru ​copiii ​cu
cerinţe ​educaţionale ​speciale ​din ​cadrul ​direcțiilor ​generale ​județene​/​a ​municipiu​l​ui
Bucureşti ​de ​asistenţă ​socială ​şi ​protecţia ​copilului​.
LA
APROBAT ​in ​Senima ​COSA
PRESE ​ SIWZ ​Co​. ​S​.p
​ ​. P
​ ROF​.
pfit​. ​ded​. ​ERMOLAEV ​IRINA
ANEXĂ

Elevii ​cu ​planuri ​de ​servicii ​i​ndividuali​zate​, ​conform ​ar​t​. 5 ​ 7


(​5​) ​din ​Ordinul ​comun ​al ​administraţiei ​pu​blice ​nr​. ​1985​/0
​ 4​.​10​.​2016​, n​ r​.
1305​/​17​.​11​.​2016 ​și ​nr​. ​ 805​/​23​.​11​.​2016 ​privind ​aprobarea
5
Metodologiei ​pentru ​evaluarea ş ​ i ​intervenția integrată ​în ​vederea
încadrării c​ opiilor ​cu ​dizabilități ​în ​grad ​de ​handicap​, ​a ​orientării
școlare ​și p​ rofesionale ​a ​copiilor ​cu ​cerinţe ​educaționale ​speciale​,
precum ​și ​în ​vederea ​abilitării ​și ​reabilitării ​copiilor ​cu ​dizabilități ​și​/​sau
cerinţe ​educaționale ​speciale​, ​aprobate ​de ​Comisia ​de ​Orientare Școlară
ș​i ​Profesională ​Constanța​, ​în ​şedinţa ​din ​data ​de ​14​.​12.​2018​, ​școlarizați ​la
Centrul ​Şcolar ​pentru ​Educație I​ ncluzivă ​„​Maria ​Montessori​” ​Constanța​.
​ RIA​, ​Certificat ​OSP ​Nr​. ​S ​2928/​ 2
1​. ​F​L​ORESCU ​ALEXAN​D​RA ​- ​MA ​ 3​.​09​.​2016​, ​elev​ă ​î​n
CLASA ​a ​VII​-​a​,
învăţământ ​gimnazial​, ​Plan ​de ​servicii ​individualizat ​nr​.​22​27.​ 1
​ ​/​10​.​10​.​2018​, ​realizat ​de ​Centrul ​Şcolar
pentru ​Educație ​Incluzivă ​,​,​Maria ​Montessori​" ​Constanța

2​. ​MEMET ​TARCAN​, ​Certificat ​OSP ​Nr​. ​5 ​2663​/2 ​ 4​.​06​.​2016​, ​elev ​în ​CLASA ​a ​VII​-​a​,
învățământ ​g​i​mnazial​,
Pla​n ​de ​servicii ​individualizat ​n​r​.​222​7.​ ​2​/1
​ 0
​ ​.​10​.​201​8​, ​r​e​a​l​iza​t ​de ​Centrul ​Şcolar ​p​entru
Educaţie ​Incluzivă ​,​,​Maria ​Montessori​" ​Constanța

3​. ​MORAR ​ELISABE​TA ​- A ​ ertificat ​OSP ​Nr​. ​S ​2489​/​15​.​04​.​2016​, ​ele​v​ă ​în ​CLAS​A ​a
​ ​NDREEA​, C
VII​-​a​,
învăţământ ​gimnazial​, ​Plan ​de ​servicii ​individualizat ​nr​.​2​2​2​7​.​3/​ 1
​ 0​.​10​.​2018​, ​rea​l​izat ​de
Centrul ​Şcolar ​pentru ​Educație ​Incluzivă ​,​,​Maria ​Montessori​" ​Constanța

PAENALTE ​ȘT ​ 6​.​2016​, ​elev în ​CLASA ​a ​VII​-​a​, ​învățământ


​ EFAN​, ​Certificat ​OSP ​Nr​. ​S ​2661​/​24​.0
gimnazial​, ​Pla​n ​d​e ​servicii ​individua​l​izat nr​.​222​7​.​4​/​10​.​10​.​201​8​, ​r​e​a​l​izat ​de ​Centrul
Şcolar ​pentru ​Educaţie ​Incluzivă ​,​,​Maria M
​ ontessori​" ​Constanța

5​. ​RADU DANIEL​, C ​ ẶP Nr​. ​5 ​266​2/​ 2


​ ertificat O ​ ​4​.​06​.2016​, ​elev ​în
CLASA ​a ​VII​-​a​, ​învățământ ​gimnazial​, ​Plan
de ​servicii ​individualizat ​nr​.​2​2​27​.5
​ ​/1
​ 0​.​10​.​201​8​, ​rea​l​izat ​de ​Centrul ​Şcolar ​pentru ​Educație
Incluzivă ​„​Maria ​Montessori​" ​Constanța

6​. ​RADU MĂDĂLIN​, ​Certificat ​OSP ​Nr​. ​5 ​268​7​/2 ​ 4​.​06​.​2016​, ​elev ​în ​CLASA ​a ​VII​-​a​,
învățământ ​gimnazial​,
Pla​n ​de ​s​ervicii ​individualizat ​n​r​.​222​7.​ 6
​ ​/​10​.​10​.​2018​, ​rea​l​izat ​de ​Centrul ​şcolar ​pentru
Educație ​Incluzivă ​,​,​Maria ​Montessori​" ​Constanța

7​. ​SCRIPCARU ​GEORGIAN​A​, ​Certificat ​OSP ​Nr​. ​S ​2450​/​23​.​03​.​2016​, ​elevă ​în ​CLASA ​a
VII​-​a​, ​î​n​vățământ
gimnazial​, ​Pla​n ​d​e ​se​r​vicii ​individualizat ​nr​.​2​227.​ ​7​/1
​ 0
​ ​.​10​.​201​8​, ​realiza​t ​de ​Centrul ​Şcolar
p​entru ​E​ducație ​Incluzivă​, ​Maria ​Montessori​" ​Constanţa

8​. ​STAN ​ELENA ​- ​ANDREEA​, ​Certificat ​OSP ​Nr​. ​S ​3268​/ ​17​.0 ​ 3​.​2017​, ​elevă ​în
CLASA ​a ​VII​-​a​, ​învățământ
gimnazial​, ​Plan ​de ​servicii ​individualizat ​nr​.​22​27.​ 8
​ ​/​10​.​10​.​201​8​, ​rea​l​izat ​de ​Centrul ​şcolar
pentru ​Educație ​Incluzivă ​,​,​Maria ​Montessori​" ​Constanţa
9​. ​CA​RAMITEA ​DR​AG​OŞ ​- ​A​NDR​EI​, ​Certificat ​OȘP ​N​r​. ​S 2 ​ ​0​32​/1​ 7.​ ​07
​ ​.2015​, ​elev ​în
CL​A​SA ​a ​V​III​-​a​,
învățământ ​gimnazial​, ​Plan ​de ​servicii ​individualizat ​nr​.​2​227​.​9​/1
​ 0​.​10​.​2018​, ​realizat ​de
Centrul ​Şcolar ​pentru ​Educație ​Incluzivă ​„​Maria ​Montessori​" ​Constanţa