Sunteți pe pagina 1din 5

Grilă de evaluare

Lectura textului

Nivele de performanță și indicatori


Criterii de evaluare Foarte bine Bine Satisfacător
(9-10) (7-8) (5-6)

Citește titlul textului. Citește titlul textului. Citește titlul textului. Nu citește titlul
textului.

Pronunță corect toate Pronunță corect toate Pronunță corect Pronunță corect doar
cuvintele. cuvintele. aproximativ toate unele cuvinte din text,
cuvintele. restu greșit.

Respectă punctuația Respectă punctuația Respectă punctuația Respectă punctuația


textlui. textlui. textlui, aproximativ la textlui, foarte rar.
toate enunțurile.

Folosește o intonație Folosește o intonație Folosește o intonație. Nu folosește o


variată. variată. intonație variată.

Viteza de lectură Viteza de lectură Viteza de lectură mai Viteza de lectură ne


adaptată la adaptată la înțelegerea puțin adaptată la adaptată la înțelegerea
înțelegerea auditoriului. înțelegerea auditoriului.
auditoriului. auditoriului.

Respectă pauzele Respectă pauzele Respectă pauzele Ne respectă pauzele


logice ale textului. logice ale textului. logice ale textului, logice ale textului.
doar în unele cazuri.

Doțac Ana gr.PP31Z


Itemi cu alegere duală
- Presupun o sarcină de lucru a cărei soluție se alege
de către elev dintr-o alternativă de tipul: adevărat/fals,
corect/greşit, acord/dezacord, corect/ incorect.
- Exemple
- Citiți afirmațiile următoare. Dacă credeți că o afirmație
este adevărată, încercuiți litera A, dacă credeți că este
falsă încercuiți litera F:
A – F Educația este un proces continuu şi permanent,
deoarece se întinde pe tot parcursul vieții.
A – F Curriculumul subliminal se refera la experiențele
de învățare oferite de alte medii educaționale (mass-
media, instituții culturale, viața cotidiană etc.)
A – F Obiectivul stabileşte achiziții specifice, concrete,
testabile, controlabile, după scurt timp.
Itemi cu alegere multiplă
-Presupun o sarcină de lucru a cărei soluție se alege de
către elev dintro listă de răspunsuri alternative.
-Sunt formați dintr-un enunț (premisă) şi o listă de
variante de răspuns, dintre care una sau mai multe
pot fi corecte (răspunsuri cheie). Variantele incorecte
se numesc distractori.
Exemple –
Citeşte enunțurile următoare şi încercuieşte litera din
dreptul variantei/variantelor corecte:
Ariile curriculare rămân aceleaşi pe durata:
a) învățământului primar
b) şcolarității obligatorii şi a liceului
c) unui ciclu curricular
d) primelor doua cicluri curriculare
Itemi de tip pereche
- Solicită elevii să stabilească o corespondență între
elemente (cuvinte, simboluri, propoziții etc.) distribuite
pe două coloane paralele. Coloana A reprezintă
întrebarea (premisa), iar coloana B răspunsurile. Cele
două coloane sunt inegale ca număr de elemente.
Exemplu -
Stabiliți prin săgeți corespondența termenilor din cele
două coloane:
Arii curriculare Discipline şcolare
1. Limbă şi comunicare a. muzică
b. dirigenție
2. Matematică şi ştiinŃe c. geografie
ale naturii d. lucru manual
e. limba engleză
3. Om şi societate f. chimie
g. limba şi literatura română
4. Arte h. pedagogie
i. matematică
5. Educație fizică şi sport j. biologie
k. informatică
6. Tehnologii l. educație fizică
m. istorie
7. Consiliere şi orientare n. filosofie