Sunteți pe pagina 1din 1

Printre conceptele-cheie ale teoriilor lui

Among the key concepts of Bakhtin’s


Bahtin, trebuie luate în considerare următoarele:
theories, the following should be considered:
• cronotopul, definit ca sensul specific al  the chronotope, defined as the specific
spațiului și timpului (cu alte cuvinte, sociale și sense of space and time (in other words,
the social and the historical components)
componentele istorice), care caracterizează fiecare which characterizes every genre,
according to its specific ideology. If, in
gen, în conformitate cu ideologia sa specifică. În
the ancient works, the social element
cazul în care, în lucrările antice, elementul social a played a background role, in the novel it
has a direct, moulding impact upon the
jucat un rol de fond, în romanul are un, impact direct
characters: they and the society influence
modelatoare asupra personajelor: ei și influența and change each other as it happens in
actual history. This accounts for Bakhtin’s
societății și schimba reciproc așa cum se întâmplă în
interest in the dialogic consciousness of
istoria reală. Acest lucru explică interesul lui Bahtin the novel.
în conștiința dialogică a romanului.
 prosaics as opposed to poetics:
• prosaics, spre deosebire de poetici: o o the importance Bakhtin attaches
importanta Bahtin o acordă, fapte mici „prozaice“ to small, “prosaic” facts of life
instead of the dramatic,
ale vieții în loc de evenimente dramatice, catastrophic events;
catastrofale; o la nivelul discursului romanești, o at the level of the novelistic
discourse, the emphasis he lays on
accentul se pune pe complexitățile sale: romanul nu its complexities: the novel cannot
poate fi analizat cu referire la tropi, cum ar fi poezia, be analyzed with reference to
tropes, like poetry, but insisting
dar insistând asupra naturii sale dialogică. on its dialogic nature.
• dialog: conștiința autentică poate fi  dialogue: Authentic consciousness can be
revealed only by presenting the interaction
dezvăluit numai prin prezentarea interacțiunea a cel of at least two voices.
puțin două voci.
 unfinilizability: In dialogic prose, the
• unfinilizability: În proză dialogică, lumea world appropriately appears as an
apare în mod corespunzător ca un spațiu unfinalizable, open, creative space. With
Bakhtin, not only is the literary work open
unfinalizable, deschis, creativ. Cu Bahtin, nu numai (Umberto Eco’s opera aperta), or writerly
că este opera literară deschisă (Umberto Eco opera (le texte scriptible, with Roland Barthes),
but the world it creates is never to be
aperta), sau scriitoricesc (le TEXTE scriptible, cu finished.
Roland Barthes), dar lumea creează nu este niciodată
 heteroglossia: a concept belonging to
să fie terminat. linguistic theory meant to reveal the way in
• heteroglosia: un concept care aparține which meaning is produced by discourse
through the use of a “social diversity of
teoriei lingvistice menite să dezvăluie modul în care speech types”. There are numberless
sensul este produs de discursul prin utilizarea unei discursive strata in every language, such as
“social dialects, characteristic group
„diversitatea socială a tipurilor de vorbire“. Există behaviour, professional jargons, generic
straturi discursivă nenumărată în fiecare limbă, cum languages, languages of generations and
age groups, tendentious languages,
ar fi „dialecte sociale, comportamentul de grup languages of the authorities, ... languages
caracteristic, jargoane profesionale, limbi generice, that serve the specific sociopolitical
purposes of the day, even of the hour, for
each day has its own slogan, its own
vocabulary, its own emphasis.” (Bakhtin,
Discourse in the Novel, 1935 qtd. in
Surdulescu 2002)