Sunteți pe pagina 1din 38

MEMORIU JUSTIFICATIV

<Denumire proiect>

Solicitant:
...................
Adresa: Comuna ___________, Judetul ____________
Reprezentant: ____________________
Tel./Fax: ____________________
Email: ____________________
Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: ..............

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect

Elaborator

...

Memoriu justificativ pagina 2 din 38


Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati
- pentru proiecte fara lucrari de constructii – montaj-

1. Date generale.......................................................................................................................4
1.1 Denumirea / Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia...................................................4
1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................ 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului:.......................................................................4
2. Descrierea proiectului...........................................................................................................5
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................ 5
Se completează denumirea proiectului care trebuie să corespundă cu cea din cererea de finanțare și din
celelalte documente justificative................................................................................................................... 5
2.2 Elaborator................................................................................................................................................ 5
2.3 Amplasamentul proiectului........................................................................................................................ 5
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei...................5
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care
se adapteaza................................................................................................................................................. 6
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
mjoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)............................................................8
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului..........................................................................8
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea
proiectului...................................................................................................................................................... 9
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului......................................................11
3.1 Total personal existent : ........................................................................................................................ 11
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :..........................................................11
3.3 Responsabil legal.................................................................................................................................. 11
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect...........................................................................12
5. Durata de realizare (luni) si etape principale.........................................................................12
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte 26
7. Finantarea investitiei...........................................................................................................34
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei...............................................................34
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro).....................................................................................34
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati 34
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)..................................................34
9. Proiectii financiare si indicatori financiari..............................................................................35

Atentie!
Este necesar sa completati memoriul justificativ in integralitatea sa, in caz contrar, proiectul poate fi declarat
neconform. In cazul in care exista capitole care nu sunt specifice implementarii proiectului dumneavoastra
se va preciza aceasta in cadrul capitolului in cauza.

Memoriu justificativ pagina 3 din 38


1. Date generale
1.1 Denumirea / Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: ____________________
Sediul social: Comuna ____________, Judetul _____________
Cod unic de inregistrare: _____________
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: FXX/YYYY/ZZ.LL.AAAA

1.2 Scurt istoric al solicitantului


Vor fi descrise, pe scurt, următoarele informații:
 De când a inceput activitatea,
 Ce activitati desfasoara / a desfasurat pana in prezent
 Ce experienta are in domeniul proiectului

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca
desfasoara respectivele activitati)
Activitatea principala a solicitantului este: cod CAEN - denumire
Alte activitati secundare desfasurate de solicitant (daca este cazaul):
- cod CAEN - denumire

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului:


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

Valoare neta la data


Data
Denumire mijloc fix intocmirii ultimului bilant Bucati
achizitiei
-Lei-
1. CLADIRI TOTAL
1.1 ....
2.UTILAJE TOTAL
2.1 ....
3.ANIMALE
3.1 ....
4.ALTELE - detaliati
4.1 ....
TOTAL

TERENURI
Valoarea
Nr. Amplasare Suprafata totala (mp) /
contabila Regim juridic
Crt. Judet/Localitate Categoria de folosinta
- lei-
Comuna ________, _______ mp _______ se descrie regimul juridic:
1
Judetul ________ categoria de folosință Lei proprietate / folosință etc

Memoriu justificativ pagina 4 din 38


2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
Se completează denumirea proiectului care trebuie să corespundă cu cea din cererea de finanțare
și din celelalte documente justificative.

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)
Se completează cu datele de identificare ale elaboratorului proiectului, care poate fi proiectantul,
consultantul sau chiar solicitantul. Se precizează dacă pentru elaborarea proiectului s-a utilizat
unul din proiectele model puse la dispoziție de MADR.
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziție de MADR pentru tip
investiție.
S.C. XXXXXXXXXXXXXX S.R.L. – consultant
 Sediu social: Str.____________, nr._______, et._____, Localitate ______, Judet __________.
 Telefon / Fax / Email: _______________
 Cod CAEN – 7022 Activitati de consultant pentru afaceri si management

S.C. XXXXXXXXXXXXXX S.R.L. – proiectant general


 Sediu social: Str.____________, nr._______, et._____, Localitate ______, Judet __________.
 Telefon / Fax / Email: _______________
 Cod CAEN – 7111 Activitati de arhitectura
 Cod CAEN – 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Data intocmirii studiului de fezabilitate: ________


Curs de schimb valutar: 1 Euro = ________ Lei (curs BCE din data de _______)

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)

Se va specifica localizarea proiectului cu mentionarea regiunii de dezvoltare, a judetului si a localitatii de


implementare, conform informațiilor declarate în cererea de finanțare și în documentele justificative.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii


investitiei
Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va
preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.
Pentru proiectele aferente Masurii 121, se va descrie modul in care investitiile propuse prin proiect sunt in
acord cu potentialul agricol al zonei.

Descrierea temei cuprinde informații precum:


- Sinteza investitiei,
- Capacitatea de productie,
- Suprafata care va fi plantata
- Lista de echipamente care vor fi achiziționate
- Activitatea care va fi desfasurata dupa finalizarea investitiei – produsele obținute

Conformitatea cu obiectivele masurii presupune:

Memoriu justificativ pagina 5 din 38


- Prezentarea obiectivului general al masurii si modalitatea in care se incadreaza investitia in acest
obiectiv
- Se prezinta obiectivele specifice si modalitatea in care se incadreaza investitia in aceste obiective
- Se prezinta obiectivele operationale si modalitatea in care se incadreaza investitia in aceste
obiective
Descrierea capacitatilor:
 Se mentioneaza capacitatea de productie din prezent (daca este cazul)
 Se mentioneaza capacitatea de productie propusa a se realiza la finalizarea investitiei
Descrierea modului in care investitiile propuse sunt in acord cu potentialul agricol al zonei:
 se prezinta potentialul agricol (productivitati medii) si se trage o concluzie cu privire la
productivitatea medie utilizata in proiect fata de cea a zonei.
Fundamentarea necesitatii investitiei:
- Se argumenteaza motivele pentru care investitia este necesara in contextul national, regional sau
local.
- Se descrie motivatia beneficiarului de a realiza investitia propusa (problema pe care o rezolva,
efectele estimate)
Oportunitatea investitiei:
- Se descrie motivatia pentru care este recomandat ca investitia sa se realizeaze in momentul actual
(prezentand oportunitatile de finantare, de valorificare a produselor, de dezvoltare ulterioara etc) .

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la indeplinirea standardelor pentru laptele crud)
Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante asigurarea conditiilor privind respectarea
conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei
rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje
agricole performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti.
Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa
si sol.
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va
prezenta sub forma tabelara:

Investitia /utilajele care Standardul la Termenul de


Valoare Termenul de realizare
se realizeaza pentru care se face gratie al
(Lei) a investitiei *
adaptarea la standarde adaptarea standardului

*Este necesar ca termenul de realizare a investitiei privind adaptarea la standarde sa fie inaintea termenului
de gratie al standardului.

*Atentie: tinerii fermieri, beneficiari ai masurii 112 care realizeaza investitii pentru implementarea
standardelor pentru laptele crud, beneficiaza de o perioada de gratie de 36 de luni calculata de la data
instalarii, pentru finalizarea investitiei, conform Regulamentului 1698/2005, art.26, pct.1 lit.b, ultimul alineat

ATENȚIE! În funcţie de tipul proiectului, solicitantul va completa:


a) Un buget indicativ care totalizeaza toate investiţiile: b) + c) + d);
Pentru tinerii fermieri sprijinul poate fi majorat cu inca 10%;

Memoriu justificativ pagina 6 din 38


b) Un buget indicativ cuprinzand exclusiv cheltuielile aferente investitiilor care au drept scop
implementarea noilor provocari (PERE) și pentru care intensitatea sprijinului creste cu 10%, pentru
următoarele tipuri de operaţiuni:
 „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşământelor cu azotat”,
 „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de
prelucrare şi comercializare”;
Pentru aceasta parte a investitiei, sprijinul se poate majora cu:
- 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de
finanţare;
- 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a), punctele (i), (ii),
(iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,
ajungandu-se la un procent de cofinantare de pana la 60%.
c) Un buget indicativ cuprinzand cheltuieli care au drept scop implementarea noilor provocari (PERE),
cu un sprijin nerambursabil de 40% (fara majorarea sprijinului), pentru urmatoarele tipuri de
acţiuni:
 investitii in energie regenerabila: culturi energetice perene, prelucrarea biomasei agricole, etc;
 sisteme eficiente de irigatie, inclusiv a celor pentru stocarea apei;
 investiţii pentru producţia de lapte, precum şi cele pentru îmbunătăţirea prelucrării şi comercializarii
produselor lactate.
Pentru aceasta parte a investiţiei, sprijinul se poate majora cu:
- 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de
finanţare;
- 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a), punctele (i), (ii),
(iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,
ajungandu-se la un procent de cofinantare de pana la 60%.
d) Un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor cu procent de cofinantare de până la
40% (şi după caz cu o majorare de 10% pentru zonele defavorizate şi de 10% pentru tinerii
fermieri) pentru perioada 2010 – 2013, ajungându-se la un procent de cofinanţare de până la 60%.
e) Un buget indicativ care totalizează investiţiile care vizează noile provocări : pct. c) +b), care va fi
folosit la Monitorizare, sistemul PERE.

Pentru investiţiile referitoare standardul pentru laptele crud, proiectul va cuprinde 100% investiţii referitoare
la implementarea acestora şi va respecta urmatoarele condiţii pentru standardele pentru laptele crud:
Pentru standardele pentru laptele crud, solicitantul trebuie să deţină în proprietate efective mai mari de 10
capete vaci lapte/bivoliţe, iar investiţia, pentru a implementa standardul, trebuie să cuprindă, dupa caz:
 construcţia sălii de muls sau modernizarea unei construcţii existente şi adaptarea ei la această
destinaţie,
 reţea de alimentare cu curent electric a sălii de muls,
 reţea de alimentare cu apă rece si caldă,
 canalizare a sălii de muls,
 instalaţie de muls propriu zisă cu 4-20 locuri de muls,
 tanc de depozitare şi răcire a laptelui,
 instalaţie spălare şi dezinfecţie a instalaţiei de muls,
 dozatoare pentru furaje concentrate,
 sistem de automatizare a procesului de muls.
Dacă solicitantul deţine o parte din utilajele/instalaţiile menţionate mai sus, le va prezenta in studiul de
fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizarile necesare referitoare la existenta acestora,
starea de functionare.
Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip
de materii prime/mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect:
 Autocisterne,

Memoriu justificativ pagina 7 din 38


 Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru
transportul mărfurilor alimentare),
 Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
 Mijloace de transport animale,
 Mijloace de transport albine.
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.
Intensitatea sprijinului nu poate depasi 70%.
Se completeaza cate un plan financiar aferent fiecarui buget unde vor fi prezentate cheltuielile aferente
investitiilor respective cu exceptia punctului d.

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste mjoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor
masurilor)
Formele asociative pentru care valoarea maximă eligibilă a proiectului poate ajunge pana la 4.000.000 Euro,
cu ponderea sprijinului nerambursabil de 40% reprezentând 1.600.000 Euro sunt :
- Societate agricolă (legea nr.36/1991)
- Societate cooperativă agricolă (legea nr.1/2005);
- Cooperativa agricolă (legea nr.566/2004)
- Grup de producători (legea nr.338/2005)
Pentru aceste forme asociative se va face o prezentare detaliata a modalităților prin care investitia
deserveste majoritatea membrilor asociatiei (jumatate plus unul din membri).

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata


pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Subcapitolul Politica de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime poate detalia urmatoarele:
- enumerarea materiilor prime folosite in desfasurarea activitatii
- modalitatea prin care se vor achizitiona materiile prime aferente desfasurarii activitatii: cum se
asigura livrarea acestora, cum se identifica potentialii furnizori.
- Se enumera conditiile contractuale care vor fi avute in vedere: pret, termen de livrare, termen si
modalitati de plata si se coreleaza cu previziune cheltuielilor
- Se completeaza tabelul de mai jos tinand cont ca valoarea totala sa coincida cu suma din Anexe C
mentionara la randul de Cheltuieli materiale Anul 1 de functionare

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Produs furnizat si Valoare
Denumire furnizor de materii prime / % din total
Adresa cantitate aproximativa
materiale auxiliare / produse / servicii achizitii
aproximativa -RON-

Total

Subcapitolul Piata de desfacere poate detalia urmatoarele


- Se descrie succint piata tinta catre care vor fi livrate produsule (amplasare, tip de clienti: persoana
fizica sau juridica) precum si tendinta pietei in ultima perioada.
- Se completeaza tabelul de mai jos tinand cont ca valoarea totala sa coincida cu suma din Anexa C
mentionata la randul de Venituri in Anul 1 de functionare

Memoriu justificativ pagina 8 din 38


Potentialii clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare - RON - % din vanzari
1
2

Total vanzari

Analiza concurentei
- Se descrie pe scurt competitia existenta pe piata in cadrul domeniului de activitate vizat de proiect,
cu accent pe concurenta existent in zona de implementare a proiectului;
- Se mentioneaza principalii competitor in zona.

Analiza cererii
- Se face o descriere a comportamentului consumatorului.
Competitivitatea solicitantului si strategia de piata
- Se va descrie modalitatea in care beneficiarul va intra si va ramane pe piata, astfel incat sa reziste
competitiei.
Politica de pret
- Se enumera ipotezele in baza carora se va stabili pretul si cum va fi acesta comparativ cu cel
practicat de concurenta

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de


selectie urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma
tabelara:

Se bifeaza obiectivele care sunt in acord cu proiectul, asa cum au fost descrise in cap. 2.4 si se precizeaza
modalitatea in care acestea vor fi atinse prin intermediul proiectului. Acolo unde un obiectiv nu este urmarit
prin implementarea proiectului, se precizeaza NU ESTE CAZUL.
Obiectivele
Descrierea modului in care se
Obiectivele generale si obiectivele specifice urmarite
urmareste atingerea obiectivelor
prin proiect
EG1 – Proiectul respecta:
- conformitatea cu obiectivul general al masurii:
cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o
utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de 
productie si indeplinirea standardelor nationale si a
standardelor comunitare si cu cel putin unul din
obiectivele specifice:
a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si 
procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele
pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea
si utilizarea de energie din surse regenerabile;
b) Adaptarea exploatatiilor la standardele

comunitare;
c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole
sprijinite 

Memoriu justificativ pagina 9 din 38


Obiectivele
Descrierea modului in care se
Obiectivele generale si obiectivele specifice urmarite
urmareste atingerea obiectivelor
prin proiect
d) Sprijinirea membrilor grupurilor de

producatori sau ai altor forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de asociere.

Atentie!
Obiectivul specific privind Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în
vederea încurajării fenomenului de asociere (d) este indeplinit daca solicitantul este membru:
- al unui grup de producatori,
- al unei societati cooperative,
- al unei cooperative agricole,
- al unei organizaţii de îmbunătăţiri funciare sau
- este constituit ca societate agricola, grup de producatori, societate cooperativa sau cooperativa
agricola, membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), cu
minim 6 luni* înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică
Pentru a dovedi calitatea de membru al unei forme asociative se ataseaza:
- Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperativă agricolă
organizaţie de îmbunătăţiri funciare din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit
de
- documentul de înfiinţare a formei asociative şi data inscrierii.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale
generala se va prezenta sub forma tabelara:

Descrierea modului in
Obiectivele
care se urmareste
Obiectivele generale si obiectivele specifice urmarite
atingerea
prin proiect
obiectivelor*
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:

a) potentialul agricol al zonei si
20

b) sa demonstreze imbunatatirea performantei


generale a exploatatiei agricole la data darii in
exploatare a investitiei: 

Obiective tehnice:
- achizitia de tractor combine, masini, utilaje, echipamente
etc, care determina cresterea productivitatii
muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, 
introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea
conditiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea cladirilor
operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare; 

diversificarea productiei in functie de cerintele pietei,


realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii. 

Obiective economico-financiare:
- reducerea costurilor de productie si cresterea
rentabilitatii economice a exploatatiei agricole; 

Memoriu justificativ pagina 10 din 38


Descrierea modului in
Obiectivele
care se urmareste
Obiectivele generale si obiectivele specifice urmarite
atingerea
prin proiect
obiectivelor*
- cresterea valorii adaugate brute (VAB) a exploatatiei
agricole 
- cresterea viabilitatii economice. 
Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai 
buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de
productie
- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), in special
in exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea 
standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare
a animalelor;
- asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice
etc.; 
- cresterea gradului de utilizare a surselor de energie
regenerabila si imbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.

* In ceea ce priveste obiectivele economico-financiare privind reducerea costurilor de producţie şi creşterea


rentabilităţii economice a exploataţiei agricole; creşterea valorii adăugate brute (VAB) a exploataţiei agricole
in cazul in care prin realizarea investitiei se urmareste indeplinirea acestora este necesar sa descrieti
strategia de indeplinire a acestor obiective.
Atentie!
In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu cheltuielile aferente vor fi cuprinse in bugetul indicativ si se
refera la investitii impuse prin documentele eliberate de catre autoritatile competente de mediu..

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent : .................
din care personal de executie : ...................

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de muncă nou create: ..............

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru
proiect
Nume si prenume: ..............
Functia in cadrul organizatiei: .................
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Perioada
2. Nume angajator
Functia ocupata

Memoriu justificativ pagina 11 din 38


Se completeaza rubricile conform specificatiilor.

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul,
prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile
trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Denumire/Tip Valoare fara TVA TVA Total cu TVA


Nr.crt Numar bucati
utilaj/echipament -Lei- -Lei- -Lei-
1
2
3
4
5
TOTAL - -

Se completeaza tabelul de mai sus cu utilajele ce se vor achizitiona prin proiect si preturile de achizitie conform
ofertelor atasate, dupa care se va descrie fiecare in parte, precizand cateva caracteristici tehnice.
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe
perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).
Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma etc.
Se mentioneaza capacitatile de productie ce urmeaza a se realiza dupa implementarea proiectului si se descrie
fluxul tehnologic, tehnologia de productie pe baza careia se va realiza activitatea.

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.


Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in
perioada de gratie.
In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor,
incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.
Se precizeaza perioada de implementare coreland-o cu cea care a stat la baza analizei financiare.
Se ataseaza graficele de implementare fizic si valoric, preluate din fisierul de prognoza, conform
modelului de mai jos:

Memoriu justificativ pagina 12 din 38


GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “.............”
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe x x x x x x x x x x x x
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
SOLICITARE AVANS x
CERERI DE PLATA x

Memoriu justificativ Pagina 13 din 38


GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “...............”
ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x x x x
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: x x x x x x
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 x x x x x x
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe x x x x x x x x x x x x
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA x

Memoriu justificativ Pagina 14 din 38


GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “................”
ANUL 3 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x x x x
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: x x x x x x
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 x x x x x x
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe x x x x x x x x x x x x
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
ANUL 3 AL IMPLEMENTARII
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Memoriu justificativ Pagina 15 din 38


GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “........”
Categoria de ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN
Denumirea capitolelor de cheltuieli
cheltuieli Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru Eligibile
obtinerea si amenajarea terenului - Neeligibile
total, din care: Total
Eligibile
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului Neeligibile
Total
Eligibile
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea
Neeligibile
terenului
Total
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru Eligibile
protectia mediului si aducerea la starea Neeligibile
initiala Total
Capitolul 2. Cheltuieli pentru Eligibile
asigurarea utilitatilor necesare Neeligibile
obiectivului Total
Capitolul 3. Cheltuieli pentru Eligibile
proiectare si asistenta tehnica - Neeligibile
total, din care: Total
Eligibile
3.1 Studii de teren Neeligibile
Total
Eligibile
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si
Neeligibile
autorizatii
Total
Eligibile
3.3 Proiectare si inginerie Neeligibile
Total
Eligibile
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie Neeligibile
Total
Eligibile
3.5 Consultanta Neeligibile
Total
Eligibile
3.6 Asistenta tehnica Neeligibile
Total
Capitolul 4 Cheltuieli pentru Eligibile
investitia de baza - total, din care: Neeligibile

Memoriu justificativ Pagina 16 din 38


Categoria de ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN
Denumirea capitolelor de cheltuieli
cheltuieli Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 1
Total
Eligibile
A - Constructii si lucrari de
Neeligibile
interventii - total, din care:
Total
Eligibile
4.1 Constructii si instalatii Neeligibile
Total
Eligibile
4.2 Montaj utilaj tehnologic Neeligibile
Total
Eligibile
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
Neeligibile
functionale cu montaj (procurare)
Total
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, Eligibile
mijloace de transport, alte achizitii Neeligibile
specifice Total
Eligibile
4.5 Dotari Neeligibile
Total
Eligibile
4.6 Active necorporale Neeligibile
Total
Eligibile
B - Cheltuieli pentru investitii in
Neeligibile
culturi/plantatii:
Total
Eligibile
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a
Neeligibile
terenului
Total
Eligibile
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Neeligibile
Total
Eligibile
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere
Neeligibile
plantatie in anul 1
Total
Eligibile
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere
Neeligibile
plantatie in anul 2
Total
Subcapital 5 - Instalat sistem Eligibile
sustinere si imprejmuire Neeligibile

Memoriu justificativ Pagina 17 din 38


Categoria de ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN
Denumirea capitolelor de cheltuieli
cheltuieli Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 1
Total
Eligibile
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total,
Neeligibile
din care:
Total
Eligibile
5.1 Organizare de santier Neeligibile
Total
Eligibile
5.2 Comisioane, taxe Neeligibile
Total
Eligibile
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Neeligibile
Total
Eligibile
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea
Neeligibile
in exploatare - total, din care:
Total
Eligibile
6.1 Pregatirea personalului de
Neeligibile
exploatare
Total
Eligibile
6.2 Probe tehnologice si teste Neeligibile
Total
Eligibile
TOTAL GENERAL, din care: Neeligibile
Total
Eligibile
-achizitii de active fixe corporale Neeligibile
Total
Eligibile
-achizitii de active fixe necorporale Neeligibile
Total
Eligibile
-cresterea investitiilor in curs Neeligibile
Total
Eligibile
- dobanzi si comisioane aferente
Neeligibile
creditelor bancare aferente proiectului
Total
TVA Total
Surse de finantare ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

Memoriu justificativ Pagina 18 din 38


Luna Luna Luna TOTAL
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9
10 11 12 AN 1
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “...............”


Categoria de ANUL 2 AL IMPLEMENTARII TOTAL
Denumirea capitolelor de cheltuieli
cheltuieli Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 2
Capitolul 1. Cheltuieli pentru Eligibile
obtinerea si amenajarea terenului - Neeligibile
total, din care: Total
Eligibile
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului Neeligibile
Total
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea Eligibile
terenului Neeligibile
Total
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru Eligibile
protectia mediului si aducerea la starea Neeligibile
initiala Total
Capitolul 2. Cheltuieli pentru Eligibile
asigurarea utilitatilor necesare Neeligibile
obiectivului Total
Capitolul 3. Cheltuieli pentru Eligibile
proiectare si asistenta tehnica - Neeligibile
total, din care: Total
Eligibile
3.1 Studii de teren
Neeligibile
Total
Eligibile
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si
Neeligibile
autorizatii
Total
Eligibile
3.3 Proiectare si inginerie
Neeligibile
Total
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie Eligibile

Memoriu justificativ Pagina 19 din 38


Categoria de ANUL 2 AL IMPLEMENTARII TOTAL
Denumirea capitolelor de cheltuieli
cheltuieli Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 2
Neeligibile
Total
Eligibile
3.5 Consultanta Neeligibile
Total
Eligibile
3.6 Asistenta tehnica Neeligibile
Total
Capitolul 4 Cheltuieli pentru Eligibile
investitia de baza - total, din care: Neeligibile
Total
Eligibile
A - Constructii si lucrari de
Neeligibile
interventii - total, din care:
Total
Eligibile
4.1 Constructii si instalatii
Neeligibile
Total
Eligibile
4.2 Montaj utilaj tehnologic Neeligibile
Total
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si Eligibile
functionale cu montaj (procurare) Neeligibile
Total
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, Eligibile
mijloace de transport, alte achizitii Neeligibile
specifice Total
Eligibile
4.5 Dotari
Neeligibile
Total
Eligibile
4.6 Active necorporale Neeligibile
Total
B - Cheltuieli pentru investitii in Eligibile
culturi/plantatii: Neeligibile
Total
Eligibile
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a
Neeligibile
terenului
Total
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Eligibile

Memoriu justificativ Pagina 20 din 38


Categoria de ANUL 2 AL IMPLEMENTARII TOTAL
Denumirea capitolelor de cheltuieli
cheltuieli Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 2
Neeligibile
Total
Eligibile
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere
Neeligibile
plantatie in anul 1
Total
Eligibile
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere
Neeligibile
plantatie in anul 2
Total
Eligibile
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si
Neeligibile
imprejmuire
Total
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din Eligibile
care: Neeligibile
Total
Eligibile
5.1 Organizare de santier Neeligibile
Total
Eligibile
5.2 Comisioane, taxe
Neeligibile
Total
Eligibile
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Neeligibile
Total
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in Eligibile
exploatare - total, din care: Neeligibile
Total
Eligibile
6.1 Pregatirea personalului de exploatare Neeligibile
Total
Eligibile
6.2 Probe tehnologice si teste
Neeligibile
Total
Eligibile
TOTAL GENERAL, din care: Neeligibile
Total
Eligibile
-achizitii de active fixe corporale
Neeligibile
Total
-achizitii de active fixe necorporale Eligibile

Memoriu justificativ Pagina 21 din 38


Categoria de ANUL 2 AL IMPLEMENTARII TOTAL
Denumirea capitolelor de cheltuieli
cheltuieli Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 2
Neeligibile
Total
Eligibile
-cresterea investitiilor in curs Neeligibile
Total
Eligibile
- dobanzi si comisioane aferente
Neeligibile
creditelor bancare aferente proiectului
Total
TVA Total

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
TOTAL
Surse de finantare Luna Luna Luna
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 AN 2
10 11 12
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “.................”


Categoria de ANUL 3 AL IMPLEMENTARII TOTAL TOTAL
Denumirea capitolelor de cheltuieli
cheltuieli Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 3 proiect
Capitolul 1. Cheltuieli pentru Eligibile
obtinerea si amenajarea terenului - Neeligibile
total, din care: Total
Eligibile
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului Neeligibile
Total
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea Eligibile
terenului Neeligibile
Total
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru Eligibile
protectia mediului si aducerea la starea Neeligibile
initiala Total
Eligibile
Neeligibile

Memoriu justificativ Pagina 22 din 38


Categoria de ANUL 3 AL IMPLEMENTARII TOTAL TOTAL
Denumirea capitolelor de cheltuieli
cheltuieli Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 3 proiect

Total
Capitolul 2. Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare
Capitolul 3. Cheltuieli pentru Eligibile
proiectare si asistenta tehnica - Neeligibile
total, din care: Total
Eligibile
3.1 Studii de teren Neeligibile
Total
Eligibile
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si
Neeligibile
autorizatii
Total
Eligibile
3.3 Proiectare si inginerie Neeligibile
Total
Eligibile
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie Neeligibile
Total
Eligibile
3.5 Consultanta Neeligibile
Total
Eligibile
3.6 Asistenta tehnica Neeligibile
Total
Eligibile
Capitolul 4 Cheltuieli pentru
Neeligibile
investitia de baza - total, din care:
Total
Eligibile
A - Constructii si lucrari de
Neeligibile
interventii - total, din care:
Total
Eligibile
4.1 Constructii si instalatii Neeligibile
Total
Eligibile
4.2 Montaj utilaj tehnologic Neeligibile
Total
Eligibile
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
Neeligibile
functionale cu montaj (procurare)
Total
Eligibile

Memoriu justificativ Pagina 23 din 38


Categoria de ANUL 3 AL IMPLEMENTARII TOTAL TOTAL
Denumirea capitolelor de cheltuieli
cheltuieli Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 3 proiect
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, Neeligibile
mijloace de transport, alte achizitii
Total
specifice
Eligibile
4.5 Dotari Neeligibile
Total
Eligibile
4.6 Active necorporale Neeligibile
Total
Eligibile
B - Cheltuieli pentru investitii in
Neeligibile
culturi/plantatii:
Total
Eligibile
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a
Neeligibile
terenului
Total
Eligibile
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Neeligibile
Total
Eligibile
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere
Neeligibile
plantatie in anul 1
Total
Eligibile
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere
Neeligibile
plantatie in anul 2
Total
Eligibile
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si
Neeligibile
imprejmuire
Total
Eligibile
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din
Neeligibile
care:
Total
Eligibile
5.1 Organizare de santier Neeligibile
Total
Eligibile
5.2 Comisioane, taxe Neeligibile
Total
Eligibile
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Neeligibile
Total
Eligibile

Memoriu justificativ Pagina 24 din 38


Categoria de ANUL 3 AL IMPLEMENTARII TOTAL TOTAL
Denumirea capitolelor de cheltuieli
cheltuieli Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 3 proiect
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea Neeligibile
in exploatare - total, din care: Total
Eligibile
6.1 Pregatirea personalului de exploatare Neeligibile
Total
Eligibile
6.2 Probe tehnologice si teste Neeligibile
Total
Eligibile
TOTAL GENERAL, din care: Neeligibile
Total
Eligibile
-achizitii de active fixe corporale Neeligibile
Total
Eligibile
-achizitii de active fixe necorporale Neeligibile
Total
Eligibile
-cresterea investitiilor in curs Neeligibile
Total
Eligibile
- dobanzi si comisioane aferente
Neeligibile
creditelor bancare aferente proiectului
Total
TVA Total

ANUL 3 AL IMPLEMENTARII
TOTAL TOTAL
Surse de finantare Luna Luna Luna
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 AN 3 proiect
10 11 12
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

Memoriu justificativ Pagina 25 din 38


6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de
devizele pe obiecte
conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
Cheltuielile aferente investitiilor in sisteme de irigatii vor fi cuprinse in deviz pe obiect specific.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi
pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si
serviciile incluse in proiect, identificate in baza.

In acest capitol se insereaza devizele investitiei asa cum se regasesc in prognozele financiare, cu
detaliere pe eligibil, neeligibil si total, conform modelului de mai jos:

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului:


Denumirea proiectului
In mii lei / mii euro la cursul BCE ...... lei/euro din data de ..........
Valoare Valoare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
Nr. Crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2
autorizatii
3.3 Proiectare si engineering
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3
montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
5.1 5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C+M
Intocmit: ______________
Data: _________________

Memoriu justificativ Pagina 26 din 38


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului:
Denumirea proiectului
In mii lei / mii euro la cursul BCE ................. lei/euro din data de ...............

Valoare Valoare
Denumirea capitolelor si TVA
Nr. Crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3
aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2
autorizatii
3.3 Proiectare si engineering
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3
functionale cu montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de
4.4
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
5.2
finantare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C+M

Intocmit: ______________
Data: _________________

Memoriu justificativ Pagina 27 din 38


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului:
Denumirea proiectului
In mii lei / mii euro la cursul BCE .............. lei/euro din data de ..................

Valoare Valoare
Denumirea capitolelor si TVA
Nr. Crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3
aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2
autorizatii
3.3 Proiectare si engineering
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3
functionale cu montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de
4.4
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
5.2
finantare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C+M

Intocmit: ______________

Data: _________________

Memoriu justificativ Pagina 28 din 38


Detalierea cheltuielilor din devizul general:

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile


In mii lei / mii euro la cursul BCE ........... lei/euro din data de ...............
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
5.1 Organizare de santier
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
5.1.1
santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2 Comisioane, taxe
comisionul bancii finantatoare
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
5.3 Chletuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli totale
Intocmit: ______________
Data: _________________

DEVIZUL obiectului: DO1 .............................


In mii lei / mii euro la cursul BCE ................ lei/euro din data de ...................
Valoare Valoare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
Nr. crt. (fara TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
2 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje)
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
6
radio-tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I
PARTEA II - MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice


TOTAL II
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Intocmit: ______________
Data: _________________

Deviz cheltuieli eligibile culturi

Memoriu justificativ Pagina 29 din 38


In mii lei / mii euro la cursul BCE .............. lei/euro din data de ..................
Valoare Valoare
Nr. TVA
Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
crt.
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
I. LUCRARI DE INFIINTARE PLANTATIE
1 Subcapitolul I Lucrari de pregatire a terenului
1.Manopera
a. incarcat, descarcat, transport, maruntit ingras., defrisat
Total (1)
2 Lucrari mecanice
a.administrat gunoi + ingrasamant
b. dezinfectat+ desfundat teren
c. nivelat teren
Total (2)
Total subcapitol I (1+2)
2 Subcapitolul II Infiintarea plantatiei
Atentie! Sunt eligibile numai cheltuielile cu serviciile executate de terti.
1. Manopera
a. pichetat teren
b. plantarea pomilor
c. completarea golurilor
Total (1)
2. Lucrari mecanice
a. aratura semidesfundare
b. discuit
c. sapare gropi
d.fertilizare
Total (2)
3. Materii si materiale
a. pomi
b.picheti
c.ingrasaminte
d. apa
Total (3)
Total subcapitol II (1+2+3)
3 Subcapitolul III Intretinere plantatie in anul 1 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
1. Manopera
Total (1)
2. Lucrari mecanice
Total (2)
3. Materii si materiale
Total (3)
Total subcapitol III(1+2+3)
4 Subcapitolul IV Intretinere plantatie in anul 2 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
1. Manopera
Total (1)
2. Lucrari mecanice
Total (2)
3. Materii si materiale
Total (3)
Total subcapitol IV(1+2+3)
5 Subcapitolul V Instalat sistem sustinere si imprejmuire
1. Manopera
Total (1)
2. Materii si materiale
Total (2)
Total subcapitol V(1+2)
TOTAL DEVIZ - cheltuieli eligibile

Intocmit: ______________
Data: _________________

Memoriu justificativ Pagina 30 din 38


Deviz cheltuieli neeligibile culturi
In mii lei / mii euro la cursul BCE ................ lei/euro din data de ...............
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
I. LUCRARI DE INFIINTARE PLANTATIE
1 Subcapitolul I Lucrari de pregatire a terenului
1.Manopera
Total (1)
2 Lucrari mecanice
Total (2)
Total subcapitol I (1+2)
2 Subcapitolul II Infiintarea plantatiei
Atentie! Sunt eligibile numai cheltuielile cu serviciile executate de terti.
1. Manopera
Total (1)
2. Lucrari mecanice
Total (2)
3. Materii si materiale
Total (3)
Total subcapitol II (1+2+3)
3 Subcapitolul III Intretinere plantatie in anul 1 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
1. Manopera
Total (1)
2. Lucrari mecanice
Total (2)
3. Materii si materiale
Total (3)
Total subcapitol III(1+2+3)
4 Subcapitolul IV Intretinere plantatie in anul 2 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
1. Manopera
Total (1)
2. Lucrari mecanice
Total (2)
3. Materii si materiale
Total (3)
Total subcapitol IV(1+2+3)
5 Subcapitolul V Instalat sistem sustinere si imprejmuire
1. Manopera
Total (1)
2. Materii si materiale
Total (2)
Total subcapitol V(1+2)
TOTAL DEVIZ - cheltuieli neeligibile

Intocmit: ______________
Data: _________________

Memoriu justificativ Pagina 31 din 38


Deviz cheltuieli totale culturi
In mii lei / mii euro la cursul BCE ............ lei/euro din data de .................
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
I. LUCRARI DE INFIINTARE PLANTATIE
1 Subcapitolul I Lucrari de pregatire a terenului
1.Manopera
a. incarcat, descarcat, transport, maruntit ingras., defrisat
Total (1)
2 Lucrari mecanice
a.administrat gunoi + ingrasamant
b. dezinfectat+ desfundat teren
c. nivelat teren
Total (2)
Total subcapitol I (1+2)
2 Subcapitolul II Infiintarea plantatiei
Atentie! Sunt eligibile numai cheltuielile cu serviciile executate de terti.
1. Manopera
a. pichetat teren
b. plantarea pomilor
c. completarea golurilor
Total (1)
2. Lucrari mecanice
a. aratura semidesfundare
b. discuit
c. sapare gropi
d.fertilizare
Total (2)
3. Materii si materiale
a. pomi
b.picheti
c.ingrasaminte
d. apa
Total (3)
Total subcapitol II (1+2+3)
3 Subcapitolul III Intretinere plantatie in anul 1 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
1. Manopera
Total (1)
2. Lucrari mecance
Total (2)
3. Materii si materiale
Total (3)
Total subcapitol III(1+2+3)
4 Subcapitolul IV Intretinere plantatie in anul 2 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
1. Manopera
Total (1)
2. Lucrari mecanice
Total (2)
3. Materii si materiale
Total (3)
Total subcapitol IV(1+2+3)
5 Subcapitolul V Instalat sistem sustinere si imprejmuire
1. Manopera
Total (1)
2. Materii si materiale
Total (2)
Total subcapitol V(1+2)
TOTAL DEVIZ - cheltuieli totale

Intocmit: ______________
Data: _________________

Memoriu justificativ Pagina 32 din 38


In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor
atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 15.000 EUR si o ofertă
pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 10.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor
mentiona si tarifele orare.
Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si
trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:
- sa fie datate, personalizate si semnate;
- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
- sa contina pretul de achizitie pentru bunuri/servicii

Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective,
cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 4 de mai sus (maxim
2-3 pagini/oferta).

Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa
poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.

Atentie! Investiile de inlocuire nu sunt eligibile. Investitiile de inclocuire sunt definite dupa cum urmeaza:
- “Investiţie de înlocuire” însemnă o investiţie care înlocuieşte pur şi simplu o clădire sau o maşină
existentă, sau părţi din aceasta, cu o nouă clădire sau maşină modernă, fără a creşte capacitatea de
producţie cu cel puţin 25% sau fără a modifica în mod fundamental natura producţiei sau
tehnologia utilizată. Demolarea completă a unei clădiri agricole vechi de cel puţin treizeci de ani şi
înlocuirea cu o clădire modernă sau renovarea substanţială a unei clădiri agricole nu sunt
considerate investiţii de înlocuire. Renovarea este considerată substanţială atunci când costurile sale
reprezintă cel puţin 50% din valoarea noii clădiri.
Trebuie avuta in vedere urmatoarea mentiune:
Cheltuielile aferente inlocuirii unei/unui masini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI cand prin investitie
se realizeaza cel putin:
- Creste capacitatea de productie cu cel putin 25% fata de cea initiala (fara proiect),
SAU
- Se modifica tehnologia aplicata initial,
SAU
- Se modifica natura productiei
In cazul echipamentelor, utilajelor s.a. care înlocuiesc pe cele existente în cadrul unei exploataţii agricole, nu
sunt considerate investiţii de simplă înlocuire dacă:
Echipamentele, utilajele s.a vizate de proiect au o capacitate de producţie mai mare cu cel puţin 25% faţă
de capacitatea de producţie a echipamentelor, utilajelor s.a pe care le înlocuiesc, iar în cazul studiului de
fezabilitate/ memoriului justificativ se descrie necesitatea achiziţionării acestora la noua capacitate
Echipamentele, utilajele s.a vizate de proiect schimbă natura producţiei (ex. Se obtin alte produse) sau
tehnologia implicate (ex. Altă tehnologie de cultură).
Dacă proiectul prevede investiții în sisteme de irigații, pentru producerea și utilizarea energiei
regenerabile sau pentru procesarea produselor agricole, se vor prezenta explicit cheltuielile
aferente acestora.

Fundamentarea bugetului indicativ:


Se explica de unde au fost preluate sumele care au fost introduse in devize.

Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicative sunt atasate la sfarsitul
Memoriului Justificativ, dupa Anexele C.

Memoriu justificativ Pagina 33 din 38


7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de ............... EURO, ajutorul public nerambursabil este de ...... EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii
se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene
www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs Euro / leu ............ din data de ...............


Cheltuieli
Cheltuieli eligibile Total
neeligibile
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finantare pentru
completarea necesarului de finantare
din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

Se completeaza datele asa cum se regasesc si in bugetul indicativ totalizator din cererea de
finantare.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): ................
Valoarea eligibila (Euro): ..............

Valoarea neeligibila (Euro):............., include:


 cheltuieli pentru intretinerea plantatie in anul 1 si 2: .............. Euro
 comisioane bancare si costul creditului: .......... Euro
 valoarea TVA: ......................... Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei


exprimat valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – Masura 121 – Modernizarea
exploatatiilor agricole, se va realiza in ......... de luni, respectiv perioada august 2014 – iulie
-2017.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna ........., iar primul an de
prognoza este ........................

Se ataseaza din nou graficele de realizare, fizic si valoric, de la cap. 5.

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Se precizeaza capacitatile de productie fizice rezultate in urma implementarii proiectului.
Pentru demonstrarea cresterii viabilitatii economico-financiare, conditie obligatorie pentru
imbunatatirea perfomantei generale a exploatatiilor agricole, se vor completa Anexele B (pentru
persoane juridice ) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si
intreprinderi familiale).

Memoriu justificativ Pagina 34 din 38


9. Proiectii financiare si indicatori financiari
(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale)
pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale


(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari

Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
 Valoarea totala a investitiei propuse este de .......... lei (inclusiv TVA), conform detalierii
bugetului prezentata in capitolele anterioare;
 Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de implementare (........
luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei;
 Perioada de implementare incepe cu luna .......... si se finalizeaza in luna ...............;
 Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului
propus ;
 Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de
analiza;
 Activitatea principala previzionata prin proiect este: ..........................
 Capacitatea fermei este de ......... ha cu o productie de ....................
 In anii 1-5 previzionati veniturile intreprinderii familiale vor fi obtinute din vanzarea .............;
 Au fost luate in considerate ................. prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar
FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face
dupa receptia lucrarilor si punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
 Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 60 zile de la depunerea cererii de plata si
pana la primirea efectiva a finantarii.
 Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la
ultima cerere de plata.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


Se vor completa anexele C1, C2 si C3 (vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar
(incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii
de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare.

Atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din
lunile de implementare!
Atentie: Durata maximă de execuţie a investiţiei cofinanţată din FEADR este de 3 ani de la data încheierii
contractului de finanţare si prin excepţie, pentru investiţiile în achiziţiile simple fără leasing financiar de
utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate stabilite prin procedura si
mentionate in Ghidul solicitantului, durata maximă de execuţie este de 2 ani.

Memoriu justificativ Pagina 35 din 38


 INCASARI:
 Linia 13 – Capitolul „Aport propriu”- Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul
proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de ............... lei.
 Linia 14 – Capitolul „Subventii” – contine valoarea subventiei pe suprafata
de .......... de teren agricol detinuta de beneficiar. Valoarea anuala a subventiei
este de ............ Euro, respectiv .............. lei.

Cantitate Valoare unitara Incasari anuale


Incasari din subventii UM
anuala LEI/UM LEI
Subventie ha
Total incasari din subventii

 Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” contine valorile aferente TVA-ului de
recuperat cu investitia.
 Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” cuprinde valoarea creditului contractat pentru
cofinantarea proiectului, in valoare de ......... lei.

Tablou de rambursare a creditului


Se ataseaza tabloul de rambursare asa cum se regaseste in prognozele financiare.

 Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea ajutorului financiar


nerambursabil primit de la finantator.

 PLATI :
 Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ se refera la creditele contractare de la banci si
dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent
proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente
creditului contractat, astfel in anii de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar
dobanda aferenta acestuia, conform centralizatorului de mai sus.
 Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii
fixe necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile
realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de ......... lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele
si dobanzile pentru creditul de cofinantare – costul creditului).
 Anul 1 de implementare: .............. lei
 Anul 2 de implementare: .............. lei
 Anul 3 de implementare: ............. lei.

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/
productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se
face pe fiecare an de previziune.
Atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici unul
din anii de previziune!

 INCASARI:
Atentie: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta
sectiune a Memoriului justificativ, cat si in Anexa C5 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3,
4 si 5 de la data finalizarii investitiei si respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente masurii 121. (in
cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine
productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului).

Memoriu justificativ Pagina 36 din 38


Dupa finalizarea investitiei, intreprinderea individuala va detine in exploatare o ferma de..........., cu o
capacitate de productie de ............
Estimarea incasarilor din activitatea de productie a avut la baza productia mentionata si un pret de vanzare
de ...........lei/ kg. Rezulta un venit anual de ....... mii lei.
Nr. Pret in
Categoria UM AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Crt. LEI/UM
Vanzari fizice previzionate
1
Vanzari valorice previzionate
1
Incasari din activitatea agricolă LEI

 PLATI :
 Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ se refera la ratele si dobanzile aferente creditului
contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia
17 pentru anii 1-3 de implementare.
 Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor realizate de
intreprinderea familiara pentru activitatile din ferma.
Principalele materii prime si materiale utilizate in activitatea fermei sunt: ..........................
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare
de ............, reprezentand:
 .........................
Aceste plati sunt centralizate in tabelele de mai jos:
Pret unitar Plati totale
Consumuri
Materii prime, materiale UM Consumuri unitare (TVA inclus) anuale
anuale
LEI/UM LEI/UM

Total plati cu materii prime si materiale


 Linia 28 - Capitolul Alte plati cuprinde sumele aferente....................
Aceste plati sunt centralizate in tabelul de mai jos:
Plati totale anuale
Alte plati pentru desfasurarea activitatilor agricole LEI/UM

Total plati pentru desfasurarea activitatilor agricole

Detalierea Altor plati pentru desfasurarea activitatilor agricole se prezinta astfel:


Plati totale anuale
Alte plati
LEI/UM
Cheltuieli cu asigurarile
Cheltuieli cu distributia produselor
Cheltuieli administrative
Cheltuieli cu depozitarea
Total alte plati
 Linia 30 – Alte plati include impozite si taxe locale, contributii fiscale datorate de intreprinderea
familiala, TVA, impozit pe profit.
Alte plati (Impozite si taxe) sunt centralizate in tabelul de mai jos:

Memoriu justificativ Pagina 37 din 38


Plati totale anuale
Impozite si taxe
LEI/UM

Total impozite si taxe

9.3 Indicatori financiari

Atentie: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta
sectiune a Memoriului justificativ, cat si in Anexa C5 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3,
4 si 5 de la data finalizarii investitiei si respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente masurii 121. (in
cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine
productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului).

INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale,
persoane fizice
Anul Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
UM
Nr.crt. Specificatie Valoare
Valoare investitie(Vi)=
1 valoarea totala a proiectului LEI
fara TVA
Durata de recuperare a
2 ANI
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
3 numerar (RAFN) - trebuie sa Numeric
fie mai mare sau egal cu 1.2
4 Rata de actualizare
Valoare actualizata neta
5 LEI
(VAN) - trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la
6 sfarsitul perioadei - trebuie sa LEI
fie pozitiv

Se completeaza cu sumele rezultate din calculul indicatorilor financiari in Anexele C ale proiectului.
Indicatorii se calculeaza in mod automat, cu exceptia Valorii investitiei care se preia din Bugetul Indicativ.
Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele:
1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului.
2. Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie să fie maxim 12 ani ;
Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat în ani).
3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii evaluati
4. Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva
5. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul 60 din anexa C4 « Flux de numerar » trebuie
sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati.
In aceasta parte a Memoriului Justificativ se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica a cererii de
finantare - Anexa C1 la Anexa C5 - intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si
activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

Memoriu justificativ Pagina 38 din 38