Sunteți pe pagina 1din 7

Profesor:Balica Cristian

Proiect didactic
Disciplina: Informatica aplicată
Profesor: Balica Cristian
Grupa : 42
Data:
Tema : Procesorul de texte Ms Word.
Tipul lecției: Predare/ învățare
Locul de desfășurare : Laboratorul de informatică
Competențe generale
-Utilizarea mijloacelor TIC pentru documentare și cooperare.
-Utilizarea tehnicilor generale de documentare.
Competențe specifice
- Înțelegerea noţiunilor teoretice legate de editorul de texte Word.
Obiective operaționale:
O1Să numească pașii de lansare a procesorului de text Word.
O2 Să numească elementele principale ale ferestrei aplicației Word
O3 Să aleagă corect situaţiile în care se folosește panglica. (bara cu butoane).
O4 Să aprecieze corect soluţiile oferite de colegi;
O5 Să se implice cu plăcere și interes la toate etapele lecţiei;
Strategii didactice :
 Metode și procedee.
Expunere, conversaţie euristică, problematizare; povestirea, exerciţiul, învățare prin descoperire, jocul didactic, observarea, algoritmizarea,
studiul de caz.
 Forme de organizare : frontală , individuală, în grup, perechi.
 Resurse materiale: calculator, manual, proiector, pinboard, fișe, marchere foi A4.
 Resurse bibliografice: Proiectarea de lungă durată, Programa analitică la meseria Operator la calculatoare, I.Bolun ”Bazele informaticii
aplicate” ediția 3,,. http://office.microsoft.com, http://windowsgeek.info.
Data:22.10.2012
Profesor:Balica Cristian

Desfășurarea activității.

Activitatea elevului Resurse


Etapele lecției
Activitatea profesorului materiale şi Observații.
(Dozarea)
procedurale
 Verificarea prezenţei
 Verificarea existenţei condiţiilor materiale necesare
desfăşurării lecţiei Elevii se pregătesc pentru oră.
 Pregătirea elevilor pentru o mai buna desfășurare a orei.
Demonstrez grupei 2 documente Elevii privesc atent aceste manual
1.Scris de mînă documente. caiet
2 Scris la calculator. Asemănările:ambele conţin calculator
Sarcina:Găsiţi asemănările şi deosebirile dintre aceste documente. informaţii.
Deosebirile:unul este scris de mînă expunere
Demonstrez documentul scris la calculator. altul este scris la calculator. Expunere
-Cum credeţi acest document cum a fost scris la calculator? Folosind editor de text.
-Ce procesoare de text cunoaşteţi voi? Word Pade, Note Pade.
1. Evocare Se cunosc mai multe procesoare de text dar cel mai
(15 min) performant este la momentul actual Ms Word.
Începînd de astăzi vom studia acest procesor de texte .
Deci astăzi vom face cunoştinţă cu MS Word, cu elementele
ferestrei acestei aplicaţii.
Deschideţi caietele şi notaţi tema lecţiei de astăzi.
Acroşarea temei la pinboard Elevii notează tema lecţiei din
Procesorul de texte Ms Word. prezentare

Sarcină în grup (pe fişe) Asaltul de idei


-Motivați necesitatea studierii procesorului de text Word.
Elevii scriu pe fișe. Ei răspund la
întrebarea propusă, expunîndu-și
Începe prezentarea temei prezentarea Power Point. părerea.

Data:22.10.2012
Profesor:Balica Cristian

5. Realizarea Facilităţi oferite de editorul Word Notează în caiet facilităţile.


sensului  Crearea şi corectarea documentelor
(50 min)  Lucrul cu mai multe documente concomitent;
 Tipărirea documentelor; Expunerea
 Operaţii cu blocuri de text;
 Operaţii de căutare şi înlocuire;
 Formatarea documentelor la nivel de caracter, paragraf şi
pagină;
 Inserarea tabelelor în document şi administrarea lor;
 Crearea unor liste marcate sau numerotate;
 Aranjarea textului în coloană; Povestirea

Microsoft Word este considerat ca fiind cel mai perfecţionat


program de procesare a textelor din mediul Windows.
Aplicaţia MsWord operează cu fişiere speciale, numite
Documente. Documentul reprezintă un obiect complex format din
obiecte mai simple: texte, tabele,imagini, secvenţe video, secvenţe
audio.
Acroşarea la pinboard structura ierarhică a documentelor. Conversaţia
Cum credeţi care este structura unui document?

Document
Învăţarea prin
Elevii îşi expun părerea asupra descoperire.
structurii documentului.
Text Obiecte inserate
manual
Pagină Tabele Elevii notează schema în caiet. caiet
calculator
Paragraf Ecuaţii
Analiza
Linie Imagini

Data:22.10.2012
Profesor:Balica Cristian

Cuvînt Secv.Video

Simbol Secv.Audio

Pentru lansarea procesorului de text Word efectuăm următorii


paşi:
Lansarea în execuţie a editorului Notează în caiet paşii pentru conversaţie
1) Start/All Programs/MsOffice/Microsoft Word lansarea procesorului de text Word. euristică
2) Pornind de la pictograma de pe ecran- dublu click cu butonul- Îşi expun părerea asupra altor metoda
stânga al mouse-ului metode de lansarea a aplicaţiei. exerciţiului
observarea
În rezultat se deschide fereastră aplicaţiei Ms Word investigativă

Lucru în grup
-Propun elevilor fişe de lucru (pe ele sunt reprezentate fereastra Analizează fişele.
aplicaţiei Ms Word). activitate grup
-Cunoscînd anterior procesorul de text Word Pad numiţi Notează pe fişe elementele ferestrei metoda
elementele ferestrei Ms Word. aplicaţiei şi acroşează la pinboard exerciţiului
Comparăm răspunsurile elevilor cu cele a profesorului. răspunsurile lor.

Fereastra editorului Word


Fereastra este specifică unui editor de texte care lucrează sub
mediul grafic Windows, având ca elemente specifice de ecran bara
de titlu a aplicaţiei cu meniul sistem, barele de rulare ( verticală si expunere
orizontală ) a conţinutului ferestrei, bara de meniuri cu meniurile Notează în caiet elementele
şi comenzile editorului etc. ferestrei Word.
În spaţiul util al ferestrei de aplicaţie pot exista una sau mai
multe ferestre document, acestea putând fi la rândul lor deschise
şi minimizate. În sesiunea de lucru există o singură fereastră
document.
Elementele principale ale unei ferestre Word sunt:

Data:22.10.2012
Profesor:Balica Cristian
1. Cursorul de inserţie text conversaţie
2. Rigla euristică
3. Bara de instrumente
4. Bara de meniuri
5. Bara de titlu observarea
6. Bara de stare a aplicaţiei investigativă
7. Spaţiul util al ferestrei
8. Barele de rulare (scroll) a ferestrei document

Acum ca cunoaştem cum se lansează aplicaţia haide-ţi să vedem conversaţie


cum se crează, închide, salvează un document. euristică
Elevii notează în caiet paşii de observarea
creare închidere, salvare a unui investigativă
SALVAREA UNUI DOCUMENT
document.
Salvarea sub acelaşi nume
FILE→SAVE sau CTRL+S sau click pe
Salvarea sub un alt nume
conversaţie
FILE→SAVE AS
euristică
Crearea unui nou document
Butonul Office→NEW
Sau
CTRL+N

Sarcină de lucru (individual) activitate


De la lecţiile anterioare voi cunoaşteţi cum se închide o aplicaţie. 1.Butonul Office→Exit Word independentă
Notaţi în caiet paşii de închidere a unui document bazîndu-vă pe Sau
cunoştinţele anterioare. 2.Click pe butonul de închidere a
Expuneţi paşii: documentului curent.
3.ALT+F4

Data:22.10.2012
Profesor:Balica Cristian
Închiderea unui document.
1.Butonul Office→Exit Word
Sau observarea
2.Click pe butonul de închidere a documentului curent. investigativă
3.ALT+F4

Butonul Office→OPEN sau click pe butonul OPEN Elevii notează în caiețel pașii de
sau combinaţia de taste CTRL+O. deschidere a unui document.
Împart elevilor fișele cu tema lecției. Elevii studiază tema cu atenție manual
Lucru în perechi acordă întrebări referitor la tema caiet
Propun elevilor să studieze tema.(ce nu este înțeles se explică.) data. calculator

Propun elevilor să alcătuiască 5 întrebări pe baza acestei teme. -Numiți pașii de lansare în conversaţie
execuţie a procesorului Word ? euristică
6. Reflecții și
Inventariem principalele momente ale lecţiei: -Cum se încheie o sesiune de lucru
evaluare
Word ?
(20 min)
Propun elevilor să acorde întrebările formulate de ei colegilor lor. Care este aspectul unei ferestre
Word ?
Am aflat…
Mi-a plăcut….
Nu mi-a plăcut
Aș mai dori să aflu…
Clasa şi elevii sunt informaţi asupra nivelului atins în asimilarea
cunoştinţelor.
7. Extindere Notarea şi motivarea fiecărei note.
(5 min) Temă pentru acasă:de studiat tema Procesorul de text Word.
-De studiat independent tema: Moduri de afișare a Elevii noteză tema de acasa
documentului.

Data:22.10.2012
Data:22.10.2012