Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE PSIHOSOCIOLOGIE

SPECIALIZAREA: PSIHOLOGIE
ANUL UNIVERSITAR: 2017 – 2018

AVIZAT DECAN:
Conf.univ.dr. LIVICA FRĂŢIMAN

SUBIECTE DE EXAMEN
PSIHOLOGIE ORGANIZAŢIONALĂ

1. Psihologia organizaţională: definire, obiect de studiu;


2. Organizația: definire, elemente fundamentale, tipuri de organizații;
3. Descrieți modelele raționale de organizare a activității în organizații;
4. Grupuri și echipe în organizații: definire, caracteristici generale, diferențe esențiale;
5. Tipuri de echipe în organizații: descrierea caracteristicilor esențiale, exemple;
6. Rolurile în echipă, conform M. Belbin: enumerare, menționarea contribuțiilor la munca
echipei și a slăbiciunilor;
7. Procesul decizional: definire, tipuri de decizii, exemple;
8. Enumerați și descrieți succint principalele modele de luare a deciziilor în organizații;
9. Deciziile de grup: avantaje și dezavantaje, principalele caracteristici ale unui
brainstorming eficace;
10. Comunicarea organizaţională: definiție, funcții;
11. Descrieți succint tipuri de comunicare în organizații;
12. Modele de comunicare în organizații: descriere succintă;
13. Precizați și detaliați principalele condiții ale comunicării eficace în organizații;
14. Menționați și detaliați elementele principale ale structurii unui grup;
15. Structura organizatorică: definiție, tipuri, caracteristici;
16. Definiți cariera profesională și precizați succint principalele tendințe în managementul
carierei la momentul actual;
17. Alegerea și orientarea carierei: diferențe esențiale, descrierea succintă a teoriei
personalității vocaționale (J. Holland);
18. Definiţi conceptele de lider şi leadership și menționați succint comportamentele
caracteristice leadership-ului orientat pe relații și ale leadership-ului orientat pe sarcini;
19. Enumerați și descrieți caracteristicile esențiale ale leadershipului tranzacţional;
20. Enumerați și descrieți caracteristicile esențiale ale leadershipului transformaţional;
21. Definiți conceptele de motiv, motivație individuală și motivație pentru muncă;
22. Descrieți succint principalele caracteristici ale teoriei bifactoriale elaborată de F.
Herzberg și menționați factorii motivatori și de igienă;
23. Descrieți relația motivație-satisfacție în muncă, potrivit teoriei lui Herzberg;
24. Învățarea organizațională: definire, schimbări în contextul învățării organizaționale;
25. Mentoratul: definire; obiective; beneficii pentru mentor, organizație și protejat;
26. Coaching-ul: definire, abilități dobândite prin intermediul coaching-ului;
27. Stresul organizațional: definire, factori care generează stres în cadrul organizațiilor;
28. Definiți burnout-ul şi enumerați elementele care îl diferenţiază de stres;
29. Definiți mobbing-ul și menționați tipurile de mobbing existente în organizații;
30. Mobbing-ul: modalități prin care se poate manifesta la locul de muncă; măsuri de
contracarare a mobbing-ului;
31. Definiți conflictul organizațional și enumerați cauzele generatoare ale conflictului în
organizații;
32. Enumerați și descrieți tipurile de conflicte în organizații;
33. Stiluri de rezolvare a conflictelor: enumerare, descriere;
34. Schimbarea în organizații: definiție, implicații la nivel organizațional;
35. Schimbarea organizaţională planificată: definiție, obiective principale;
36. Rezistența la schimbare: sursele rezistenței individuale la schimbare; sursele rezistenței
organizaționale la schimbare;
37. Cultura organizațională: definiție, caracteristici esențiale;
38. Cultura organizațională: componente esențiale, tipuri de culturi organizaționale;
39. Climatul organizațional: definiții, elemente specifice ale climatului organizațional;
40. Definiți personalitatea și descrieți dimensiunile personalității;
41. Definiți atitudinea și descrieți componentele principale ale atitudinii;
42. Valori în organizații: definiție, clasificare, exemple.

Lect. univ. dr. Gabriela Rusu