Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOŞANI

Școală particulară acreditată cf. Ordinului M.E.C.T. nr. 3218/13.02.2008


Str. Calea Națională Nr. 123, telefon/ fax: +40 231 513982, fax: +40 231 516632
www.scoop.ro; email: scoop@scoop.ro
EXAMEN DE CORIGENȚĂ
CLASA a X-a
PROBA SCRISĂ
VARIANTA II

SUBIECTUL I (48 de puncte)


Se dă textul:
Dintre camerele subsolului, amândouă la stradă, una era a bunicii, iar cealaltă sufrageria
de toate zilele pe care Mircea si Liana o porecliseră în derâdere living room, fiindcă, de fapt,
familia mai mult aici îsi trăia traiul: aici mâncau, afară de când aveau musafiri străini, aici se
odihneau si tăifăsuiau și plănuiau toată ziua, în jurul bătrânei mese rotunde cu vreo duzină de
scaune ieftine vopsite roșu-sânge.
Bătrânul Rosmarin aici își făcea siesta după-amiezile, cel puțin o oră, pe divanul din
colț, după ușă, care a fost patul lui Mircea înainte de a-și fi luat garsoniera în oraș și mai era și
acum când se întâmpla, destul de rar, să mai doarmă acasă. Baremi d-na Rosmarin, gospodină
renumită de harnică și de
energică, numai aici se simte cu adevărat în largul ei, alături de bucătăria mare, luminoasă,
unde este loc destul și pentru culcușul servitoarei Tinca. (Liviu Rebreanu, Jar)

Redactează răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:


1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: trai şi tăifăsuiau. 6
puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: a-și fi luat 6 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul
ușă. 6 puncte
4. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 6 puncte
5. Precizează două motive literare identificate în textul dat. 6 puncte
6. Selectează două secvenţe din text care fixează dimensiunea spațială. 6 puncte
7. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului epic. 6 puncte
8. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte (şase–zece rânduri), următoarea secvență din textul dat:
Baremi d-na Rosmarin, gospodină renumită de harnică și de energică, numai aici se simte cu
adevărat în largul ei, alături de bucătăria mare, luminoasă. 6 puncte

SUBIECTUL II (42 de puncte)


Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți tema şi viziunea despre
lume reflectate într-un roman studiat la clasă.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă,într-un curent cultural/literar sau într-o orientare
tematică;
– prezentarea a două imagini/idei narative din textul studiat, relevante pentru tema și viziunea despre lume;
– ilustrarea a patru elemente de compoziție şi de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru tema și viziunea despre lume (imaginar
narativ, titlu, incipit, relații de opoziție şi de simetrie, motiv narativ, laitmotiv, figuri semantice/tropi, elemente de prozodie etc.);
– susținerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul narativ studiat.

Notă
Pentru conținutul eseului vei primi 28 de puncte; pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte;
abilități de analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaŃia – 2 puncte; asezarea
în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limita maximă de spaŃiu indicată – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini si să dezvolte subiectul propus.

EXAMINATORI, PREȘEDINTE COMISIE,


prof. BABIUC MIHAELA-IONELA ing. MOLOCEA ANTONETA
prof. ȘTEFAN ALINA
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOŞANI
Școală particulară acreditată cf. Ordinului M.E.C.T. nr. 3218/13.02.2008
Str. Calea Națională Nr. 123, telefon/ fax: +40 231 513982, fax: +40 231 516632
www.scoop.ro; email: scoop@scoop.ro

EXAMEN DE CORIGENȚĂ
CLASA a X-a
PROBA SCRISĂ
VARIANTA II
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

SUBIECTUL I (48 de puncte)


1. câte 3 puncte pentru numirea fiecărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu:
trai – viață, existență; tăifăsuiau– vorbeau, discutau) 2x3p= 6 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte) 6 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 6
puncte
4. menționarea corectă a tipului de perspectivă narativă din textul dat (de exemplu: perspectivă
obiectivă) 6 puncte
5. câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două motive literare identificate în textul dat (de
exemplu: camera, bătrânul) 2x3p= 6 puncte
6. câte 3 puncte pentru selectarea fiecărei secvenţe din text care fixează dimensiunea spațială (de
exemplu: pe divanul din colț, după ușă, aici) 2x3p= 6 puncte
7. − câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de
exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de
expunere) 2x2p= 4 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p= 2 puncte
8. comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate, în limitele de spaţiu indicate 6 p. / comentarea
parţial adecvată sau nerespectarea limitelor de spaţiu indicate 3 p.

SUBIECTUL II - 42 de puncte
Conţinut – 28 de puncte
– câte 3 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături ale textului studiat, care fac posibilă
încadrarea într-o perioadă, într-un curent literar/cultural sau într-o orientare tematică 2x3p=6
puncte
(Cele 3 puncte pentru fiecare trăsătură se acordă astfel:
· prezentare nuanţată şi adecvată a trăsăturii 3 p.
· prezentare schematică sau superficială a trăsăturii 1 p.)
– prezentarea a două imagini/idei narative, relevante pentru tema şi viziunea despre lume într-
un roman studiat 6 puncte
· precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora prin două imagini relevante:
6 p.
· precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora printr-o imagine relevantă:
3 p.
· simpla precizare a temei și a viziunii despre lume: 1 p.
− câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror patru elemente de compoziţie și de limbaj ale textului
studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume 4x2p=8 puncte
− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 8 puncte/încercare de susţinere a opiniei
formulate sau schematism 3 p./simpla formulare a opiniei 1 p.

Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
· 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi
încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOŞANI
Școală particulară acreditată cf. Ordinului M.E.C.T. nr. 3218/13.02.2008
Str. Calea Națională Nr. 123, telefon/ fax: +40 231 513982, fax: +40 231 516632
www.scoop.ro; email: scoop@scoop.ro
· 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
· 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte

· 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente


convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
· 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
· 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a
lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a


punctajului total acordat pentru lucrare.